EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1778

Padomes Regula (ES) 2019/1778 (2019. gada 24. oktobris), ar ko groza Padomes Regulu (ES) Nr. 1284/2009 par dažu ierobežojošu pasākumu noteikšanu attiecībā uz Gvinejas Republiku

ST/12726/2019/INIT

OJ L 272, 25.10.2019, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1778/oj

25.10.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 272/3


PADOMES REGULA (ES) 2019/1778

(2019. gada 24. oktobris),

ar ko groza Padomes Regulu (ES) Nr. 1284/2009 par dažu ierobežojošu pasākumu noteikšanu attiecībā uz Gvinejas Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/638/KĀDP (2010. gada 25. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1284/2009 (2) tiek īstenoti vairāki ierobežojoši pasākumi, kas paredzēti Lēmumā 2010/638/KĀDP.

(2)

Padome 2019. gada 24. oktobrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2019/1790 (3), ar ko grozīja Lēmumu 2010/638/KĀDP, iekļaujot pantu par persondatu apstrādi, ko veic Padome un Augstais pārstāvis.

(3)

Regulas (ES) Nr. 1284/2009 īstenošanai un lai Savienībā nodrošinātu maksimālu juridisko noteiktību, būtu jāpublicē vārdi un cita atbilstīga informācija attiecībā uz fiziskām un juridiskām personām, vienībām un struktūrām, kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi saskaņā ar minēto regulu ir iesaldēti. Persondati ir jāapstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (ES) 2016/679 (4) un (ES) 2018/1725 (5).

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 1284/2009,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulā (ES) Nr. 1284/2009 iekļauj šādu pantu:

16.a pants

1.   Lai veiktu savus uzdevumus saskaņā ar šo regulu, Padome, Komisija un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) var apstrādāt persondatus. Šie uzdevumi ietver:

a)

attiecībā uz Padomi: sagatavot un izdarīt I pielikuma grozījumus;

b)

attiecībā uz Augsto pārstāvi: sagatavot I pielikuma grozījumus;

c)

attiecībā uz Komisiju:

i)

iekļaut I pielikuma saturu publiski pieejamajā elektroniskajā konsolidētajā sarakstā ar personām, grupām un vienībām, uz kurām attiecas Savienības finansiāli ierobežojošie pasākumi, un publiski pieejamajā interaktīvajā sankciju kartē;

ii)

apstrādāt informāciju par pasākumu, kas veikti saskaņā ar šo regulu, ietekmi, piemēram, iesaldēto līdzekļu vērtību, un informāciju par kompetento iestāžu piešķirtajām atļaujām.

2.   Vajadzības gadījumā Padome, Komisija un Augstais pārstāvis attiecīgos datus par kriminālnoziegumiem, ko izdarījušas sarakstā iekļautās fiziskās personas, par šādu personu kriminālsodāmību vai par drošības pasākumiem, kas attiecas uz šādām personām, var apstrādāt tikai tiktāl, ciktāl šāda apstrāde ir nepieciešama, lai sagatavotu I pielikumu.

3.   Lai nodrošinātu, ka attiecīgās fiziskās personas var izmantot tiesības, kas tām noteiktas ar Regulu (ES) 2018/1725, šīs regulas vajadzībām Padome, Komisijas dienests, kas minēts šīs regulas II pielikumā, un Augstais pārstāvis tiek noteikti par “pārzini” Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 8. punkta nozīmē.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2019. gada 24. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A.-K. PEKONEN


(1)  OV L 280, 26.10.2010., 10. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 1284/2009 (2009. gada 22. decembris) par dažu ierobežojošu pasākumu noteikšanu attiecībā uz Gvinejas Republiku (OV L 346, 23.12.2009., 26. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1790 (2019. gada 24. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2010/638/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 153. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).


Top