EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0995

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/995 (2019. gada 17. jūnijs), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2323, ar ko izveido kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/4360

OJ L 160, 18.6.2019, p. 28–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/995/oj

18.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/995

(2019. gada 17. jūnijs),

ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2323, ar ko izveido kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Regulu (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1013/2006 un Direktīvu 2009/16/EK (1), jo īpaši tās 16. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1257/2013 6. panta 2. punkts prasa, lai kuģu īpašnieki nodrošinātu, ka pārstrādei paredzētie kuģi tiek pārstrādāti tikai kuģu pārstrādes rūpnīcās, kuras iekļautas ar minētās regulas 16. pantu izveidotajā kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstā.

(2)

Eiropas saraksts ir sniegts Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2016/2323 (2).

(3)

Dānija ir Komisiju informējusi, ka kompetentā iestāde ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 14. pantu piešķīrusi atļauju divām tās teritorijā esošām kuģu pārstrādes rūpnīcām (3). Dānija ir Komisijai sniegusi visu informāciju, kas vajadzīga šo rūpnīcu iekļaušanai Eiropas sarakstā. Tāpēc Eiropas saraksts būtu jāatjaunina, tajā iekļaujot šīs rūpnīcas.

(4)

Kopš Regulas (ES) Nr. 1257/2013 iekļaušanas Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (4) Norvēģija ir Komisiju informējusi, ka kompetentā iestāde ir saskaņā ar minētās regulas 14. pantu piešķīrusi atļauju piecām tās teritorijā esošām kuģu pārstrādes rūpnīcām (5). Norvēģija ir Komisijai sniegusi visu informāciju, kas vajadzīga šo rūpnīcu iekļaušanai Eiropas sarakstā. Tāpēc Eiropas saraksts būtu jāatjaunina, tajā iekļaujot šīs rūpnīcas.

(5)

Komisija ir saņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 15. panta 1. punktu iesniegtu pieteikumu, kurā lūgts Eiropas sarakstā iekļaut vienu Turcijā esošu kuģu pārstrādes rūpnīcu (6). Komisija ir izvērtējusi saskaņā ar minētās regulas 15. pantu sniegto vai ievākto informāciju un pierādījumus un uzskata, ka rūpnīca atbilst minētās regulas 13. pantā noteiktajām prasībām, kas jāievēro, lai rūpnīca varētu veikt kuģu pārstrādi un tikt iekļauta Eiropas sarakstā. Tāpēc Eiropas saraksts būtu jāatjaunina, tajā iekļaujot šo rūpnīcu.

(6)

Bez tam ir jāizlabo kļūda informācijā, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 16. panta 2. punkta d) apakšpunktu Eiropas sarakstā norādīta par kuģu pārstrādes rūpnīcu Somijā.

(7)

Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2323 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 25. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/2323 pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2019. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 330, 10.12.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 19. decembra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2323, ar ko izveido kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi (OV L 345, 20.12.2016., 119. lpp.).

(3)  FAYARD A/S un Stena Recycling A/S.

(4)  EEZ Apvienotās komitejas 2018. gada 5. decembra Lēmums Nr. 257/2018, ar ko groza Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu XIII pielikumu (Transports) un XX pielikumu (Vide) (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(5)  AF Offshore Decom, Green Yard AS, Kvaerner AS (Stord), Lutelandet Industrihamn un Norscrap West AS

(6)  Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

KUĢU PĀRSTRĀDES RŪPNĪCU EIROPAS SARAKSTS, KAS MINĒTS REGULAS (ES) Nr. 1257/2013 16. PANTĀ

A DAĻA

Kuģu pārstrādes rūpnīcas, kas atrodas dalībvalstīs

Rūpnīcas nosaukums

Pārstrādes metode

Pārstrādājamo kuģu tips un izmērs

Kuģu pārstrādes rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi, arī attiecībā uz bīstamo atkritumu apsaimniekošanu

Sīkāka informācija par procedūru, kurā kompetentā iestāde ar skaidru izteikumu vai klusējot apstiprina kuģu pārstrādes plānu (1)

Maksimālais kuģu pārstrādes apjoms gadā, ko aprēķina kā LDT izteiktu to kuģu svara summu, kas attiecīgajā gadā ir pārstrādāti konkrētajā rūpnīcā (2)

Datums, līdz kuram rūpnīca ir iekļauta Eiropas sarakstā (3)

BEĻĢIJA

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Beļģija

Tālrunis +32(0)9/251 25 21

E-pasts: peter.wyntin@galloo.com

Uz ūdens, uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 265 m

 

Platums: 37 m

 

Iegrime: 12,5 m

 

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 30 dienas

34 000  (4)

2020. gada 31. marts

DĀNIJA

FAYARD A/S

Kystvejen 100

DK-5330 Munkebo

Dānija

www.fayard.dk

Tālrunis +45 759 2 0000

E-pasts: fayard@fayard.dk

Izņemšana no ekspluatācijas sausajā dokā un pārstrāde

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 415 m

 

Platums: 90 m

 

Iegrime: 7,8 m

Kuģu pārstrādes rūpnīca tiek reglamentēta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un nosacījumiem, kas izklāstīti Kertemnides pašvaldības 2018. gada 7. novembrī izdotajā vidiskajā atļaujā. Vidiskajā atļaujā ir paredzētas ekspluatācijas stundas, īpaši ekspluatācijas nosacījumi, darbības ar atkritumiem un to uzglabāšana, kā arī nosacījums, ka darbības jāveic sausajā dokā.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

0 (5)

2023. gada 7. novembris

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenaa

Dānija

www.fornaes.dk

Tālrunis +45 86326393

E-pasts: recycling@fornaes.dk

Demontāža pie piestātnes, pēc tam sagriešana uz necaurlaidīga seguma, kas aprīkots ar efektīvām kanalizācijas sistēmām

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 150 m

 

Platums: 25 m

 

Iegrime: 6 m

 

GT: 10 000

Norddjurs pašvaldībai ir tiesības bīstamos atkritumus novirzīt uz uzņemšanas iekārtām, kas saņēmušas apstiprinājumu par atbilstību vides prasībām.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

30 000  (6)

2021. gada 30. jūnijs

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Dānija

Vietne: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/

E-pasts: kim@mars-eu.dk

Uz eliņa novietota objekta sagriešana (parastā un ar liesmu)

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 290 m

 

Platums: 90 m

 

Iegrime: 14 m

Kuģu pārstrādes rūpnīcas darbības nosacījumi ir noteikti vidiskajā atļaujā, ko 2018. gada 9. martā izdevusi Frederikshavnas pašvaldība.

Kā noteikts kuģu pārstrādes rūpnīcas vidiskajā atļaujā, Frederikshavnas pašvaldībai ir tiesības bīstamos atkritumus novirzīt uz uzņemšanas iekārtām, kas saņēmušas apstiprinājumu par atbilstību vides prasībām.

Rūpnīca nedrīkst bīstamos atkritumus glabāt ilgāk par vienu gadu.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

0 (7)

2023. gada 23. augusts

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Dānija

www.smedegaarden.net

Demontāža pie piestātnes, pēc tam sagriešana uz necaurlaidīga seguma, kas aprīkots ar efektīvām kanalizācijas sistēmām

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 170 m

 

Platums: 40 m

 

Iegrime: 7,5 m

 

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

20 000  (8)

2021. gada 15. septembris

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

Dānija

Tālrunis +45 20699190

Internets: https://www.stenarecycling.dk/

E-pasts: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Sagriešana (parastā un ar liesmu), kad demontējamais objekts ir novietots norobežotā, pret applūšanu drošā zonā ar necaurlaidīgu grīdu un efektīvām kanalizācijas sistēmām

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 40 m Platums: 40 m Iegrime: 10 m

Kuģu pārstrādes rūpnīcas darbības nosacījumi ir noteikti vidiskajā atļaujā, ko 2017. gada 5. oktobrī izdevusi Esbjergas pašvaldība.

Kā noteikts kuģu pārstrādes rūpnīcas vidiskajā atļaujā, Esbjergas pašvaldībai ir tiesības bīstamos atkritumus novirzīt uz uzņemšanas iekārtām, kas saņēmušas apstiprinājumu par atbilstību vides prasībām.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

0 (9)

2024. gada 7. februāris

IGAUNIJA

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn Igaunija

Tālrunis +372 610 2933

Fakss +372 610 2444

E-pasts: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

Piestātnē peldoši, peldošais doks

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 197 m

 

Platums: 32 m

 

Iegrime: 9,6 m

 

GT: 28 000

Atkritumu atļauja Nr. L.JÄ/327249. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr. 0222. Vene-Balti ostas noteikumi, MSR-Refonda rokasgrāmata par kuģu pārstrādi. Vidiskās pārvaldības sistēma, atkritumu apsaimniekošana EP 4.4.6-1-13.

Rūpnīca var pārstrādāt tikai tos bīstamos materiālus, kuru pārstrādei tai ir atļauja.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 30 dienas

21 852  (10)

2021. gada 15. februāris

SPĀNIJA

DDR VESSELS XXI, S.L.

El Musel osta

Gijon

Spānija

Tālrunis +34 630 14 44 16

E-pasts: abarredo@ddr-vessels.com

Demontāžas rampa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, izņemot atomkuģus

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 169,9 m

(Atkarībā no detalizēta tehniski ekonomiskā pamatojuma var pieņemt arī lielākus kuģus, ja tie ir tādi, kas nevar apgāzties vai noslīdēt pa rampu)

Ierobežojumi ir norādīti integrētajā vidiskajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums, ko paudis ostas kapteiņa dienests, kurš atbild par ostu, kurā rūpnīca atrodas

0 (11)

2020. gada 28. jūlijs

FRANCIJA

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 LE TRAIT

Tālrunis + 33(0)7 69 79 12 80

E-pasts: patrick@demonaval-recycling.fr

Uz ūdens, sausais doks

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri (sausais doks):

 

Garums: 140 m

 

Platums: 25 m

 

Iegrime: 5 m

Vidiskie ierobežojumi ir definēti prefektūras izsniegtajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums – kompetentā persona, kas pieņem apstiprinājuma lēmumu, ir vides ministrs

0 (12)

2022. gada 11. decembris

GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Francija

Tālrunis +33(0)2 35 95 16 34

E-pasts: infos@gardet-bezenac.com

Uz ūdens un uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 150 m

 

Platums: 18 m

 

LDT: 7 000

Vidiskie ierobežojumi ir definēti prefektūras izsniegtajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums – kompetentā persona, kas pieņem apstiprinājuma lēmumu, ir vides ministrs

16 000  (13)

2021. gada 30. decembris

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex

Francija

Tālrunis +33(0)5 56 90 58 00

E-pasts: maintenance@bordeaux-port.fr

Uz ūdens, sausais doks

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri (sausais doks):

 

Garums: 240 m

 

Platums: 37 m

 

Iegrime: 17 m

Vidiskie ierobežojumi ir definēti prefektūras izsniegtajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums – kompetentā persona, kas pieņem apstiprinājuma lēmumu, ir vides ministrs

18 000  (14)

2021. gada 21. oktobris

Les Recycleurs bretons

Zone Industrielle de Kerbriant - 29 610 Plouigneau

Francija

Tālrunis +33(0)2 98 01 11 06

E-pasts: navaleo@navaleo.fr

Uz ūdens, sausais doks

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri (sausais doks):

 

Garums: 225 m

 

Platums: 34 m

 

Iegrime: 27 m

Vidiskie ierobežojumi ir definēti prefektūras izsniegtajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums – kompetentā persona, kas pieņem apstiprinājuma lēmumu, ir vides ministrs

5 500  (15)

2021. gada 24. maijs

ITĀLIJA

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 – Genova

Itālija

Tālrunis +39(0)10 251561

E-pasts: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Uz ūdens, sausais doks

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 350 m

 

Platums: 75 m

 

Iegrime: 16 m

 

GT: 130 000

Ierobežojumi ir norādīti integrētajā vidiskajā atļaujā.

Rūpnīcai ir kuģu pārstrādes rūpnīcas plāns, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 1257/2013 prasībām.

Skaidri izteikts apstiprinājums

38 564  (16)

2023. gada 6. jūnijs

LATVIJA

A/s “Tosmares kuģubūvētava”

Ģenerāļa Baloža iela 42/44 Liepāja, LV-3402

Latvija

Tālrunis +371 63401919

E-pasts: shipyard@tosmare.lv

Kuģu demontāža (uz ūdens un sausajā dokā)

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 165 m

 

Platums: 22 m

 

Iegrime: 7 m

 

DWT: 14 000

 

GT: 200–12 000

 

Svars: 100–5 000 t

 

LDT: 100 -5 000

Sk. valsts atļauju Nr. LI10IB0024.

Skaidri izteikts apstiprinājums – rakstisks paziņojums 30 darbdienu laikā

0 (17)

2020. gada 11. jūnijs

LIETUVA

UAB APK

Minijos 180 (piestātne 133 A) LT 93269, Klaipėda

Lietuva

Tālrunis +370 (46) 365776

Fakss +370 (46) 365776

E-pasts: uab.apk@gmail.com

Uz ūdens

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 130 m

 

Platums: 35 m

 

Iegrime: 10 m

 

GT: 3 500

Sk. valsts atļauju Nr. TL-KL.1-15/2015.

Skaidri izteikts apstiprinājums – rakstisks paziņojums 30 darbdienu laikā

1 500  (18)

2020. gada 17. marts

UAB Armar

Minijos 180 (piestātnes 127A, 131 A) LT 93269, Klaipėda

Lietuva

Tālrunis +370 685 32607

E-pasts: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

Uz ūdens

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri (piestātne 127A):

 

Garums: 80 m

 

Platums: 16 m

 

Iegrime: 6 m

 

GT: 1 500

Maksimālie kuģa izmēri (piestātne 131A):

 

Garums: 80 m

 

Platums: 16 m

 

Iegrime: 5 m

 

GT: 1 500

Sk. valsts atļauju Nr. TL-KL.1-16/2015 (piestātne 127 A).

Sk. valsts atļauju Nr. TL-KL.1-51/2017 (piestātne 131 A).

Skaidri izteikts apstiprinājums – rakstisks paziņojums 30 darbdienu laikā

3 910  (19)

2020. gada 17. marts

(piestātne 127 A)

2022. gada 19. aprīlis

(piestātne 131A)

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (piestātnes 129, 130, 131A, 131, 132, 133A) LT 93269, Klaipėda

Lietuva

Tālrunis +370 (46) 483940 / 483891

Fakss +370 (46) 483891

E-pasts: refonda@wsy.lt

Uz ūdens

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 230 m

 

Platums: 55 m

 

Iegrime: 14 m

 

GT: 70 000

Sk. valsts atļauju Nr. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.

Skaidri izteikts apstiprinājums – rakstisks paziņojums 30 darbdienu laikā

20 140  (20)

2020. gada 21. maijs

NĪDERLANDE

Keppel-Verolme

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam-Botlek

Nīderlande

Tālrunis +31 18 123 43 53

E-pasts: mzoethout@keppelverolme.nl

Kuģu sagriešana

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 405 m

 

Platums: 90 m

 

Iegrime: 11,6 m

Rūpnīcai ir darbības atļauja; atļaujā norādīti ierobežojumi un nosacījumi, kas paredz vides ziņā pareizu darbību.

Skaidri izteikts apstiprinājums

52 000  (21)

2021. gada 21. jūlijs

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1 3295 XZ s-Gravendeel

Postbus 5234 3295 ZJ s-Gravendeel

Nīderlande

Tālrunis +31 78 673 60 55

E-pasts: info@sloperij-nederland.nl

Kuģu sagriešana

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 200 m

 

Platums: 33 m

 

Iegrime: 6 m

 

Augstums: 45 m (Botlekas tilts)

Pārstrādes darbi sākas, kuģim atrodoties ūdenī, lai padarītu korpusu vieglāku; vinčai, ar kuru kuģi uzvelk uz rampas, celtspēja ir 2 000 t

Rūpnīcai ir darbības atļauja; atļaujā norādīti ierobežojumi un nosacījumi, kas paredz vides ziņā pareizu darbību.

Skaidri izteikts apstiprinājums

9 300  (22)

2021. gada 27. septembris

NORVĒĢIJA

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597

5578 Nedre Vats

Norvēģija

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Demontāža pie piestātnes, kam seko korpusa uzcelšana uz piestātnes

Atkritumu apsaimniekošana un sagriešana uz necaurlaidīga seguma, kas aprīkots ar efektīvām kanalizācijas sistēmām

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 290 m

 

Iegrime: 23 m

AF var uzņemt arī daļēji iegremdējamas platformas

Sk. valsts atļauju Nr. 2005.0038.T.

Skaidri izteikts apstiprinājums

20 000  (23)

2024. gada 28. janvāris

Green Yard AS

Angholmen

4485 Feda

Norvēģija

www.greenyard.no

Rūpnīca ar eliņu iekšpusē. Nozīmīgākās demontāžas operācijas jāveic iekštelpās.

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Platums: 25 m

 

Garums: neierobežots

Sk. valsts atļauju Nr. 2018.0833.T.

Atļaujā noteikti ierobežojumi, kādus darbus var veikt ārpusē, lai kuģus pēc tam varētu ietilpināt rūpnīcas iekšienē.

Skaidri izteikts apstiprinājums

0 (24)

2024. gada 28. janvāris

Kvaerner AS (Stord)

Eldøyane 59

5411 Stord

Norvēģija

www.kvaerner.com

Uz ūdens un uz eliņa. Lielus kuģus var daļēji demontēt pie piestātnes, līdz korpusu ir iespējams uzcelt uz eliņa.

Viss tālākais demontāžas darbs notiek uz betona paliktņiem, kas aprīkoti ar kanalizāciju, pa kuru ūdeņus novada uz ūdens attīrīšanas staciju.

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 230 m

 

Platums: neierobežots

Kvaerner var uzņemt arī platformu virsūdens un balsta struktūras, kā arī daļēji iegremdējamas iekārtas

Sk. valsts atļauju Nr. 2013.0111.T.

Skaidri izteikts apstiprinājums

60 000  (25)

2024. gada 28. janvāris

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund

Norvēģija

www.lutelandetoffshore.com

Demontāža pie piestātnes, pēc tam izcelšana krastā un sagriešana uz necaurlaidīga seguma, kas aprīkots ar kanalizācijas un apstrādes sistēmām

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Visi kuģi, kuru izmēri atbilst atļaujā norādītajiem

“Lutelandet” var uzņemt arī platformu virsūdens un balsta struktūras, kā arī daļēji iegremdējamas iekārtas

Sk. valsts atļauju

Nr. 2014.0646.T.

Skaidri izteikts apstiprinājums

7 000  (26)

2024. gada 28. janvāris

Norscrap West AS

Hanøytangen 122

5310 Hauglandhella

Norvēģija

www.norscrap.no

Peldošais eliņš

Papildus atkarībā no sarežģītības:

1.

Demontāža pie piestātnes, pēc tam sagriešana uz necaurlaidīga seguma, kas aprīkots ar efektīvām kanalizācijas sistēmām

2.

Sausais doks

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 150 m

 

Platums: 34 m

 

LDT: 8 000 t uz peldošā eliņa. Var būt vairāk atkarībā no pārstrādes paņēmiena

Sk. valsts atļauju Nr. 2017.0864.T.

Skaidri izteikts apstiprinājums

4 500  (27)

2024. gada 1. marts

PORTUGĀLE

Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro

Portugāle

Tālrunis +351 234 378 970, +351 232 767 700

E-pasts: info@navalria.pt

Demontāža sausajos dokos,

dekontaminēšana un demontāža horizontālā plaknē un slīpumā atkarībā no kuģa lieluma

Nominālā jauda horizontālā plaknē: 700 t

 

Nominālā jauda slīpumā: 900 t

Darbībai piemērojamie nosacījumi ir definēti atļaujai (AL Nr. 5/2015/CCDRC, 2016. gada 26. janvāris) pievienotajā specifikācijā.

Skaidri izteikts apstiprinājums

1 900  (28)

2020. gada 26. janvāris

SOMIJA

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, 21110 Naantali

Somija

Tālrunis +358 2 44 511

E-pasts: try@turkurepairyard.com

Uz ūdens, sausais doks

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 250 m

 

Platums: 40 m

 

Iegrime: 7,9 m

Ierobežojumi ir norādīti nacionālajā vidiskajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums

20 000  (29)

2023. gada 1. oktobris

APVIENOTĀ KARALISTE

Able UK Limited

Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre

Graythorp Dock

Tees Road

Hartlepool

Cleveland

TS25 2DB

Apvienotā Karaliste

Tālrunis +44(0)1642 806080

E-pasts: info@ableuk.com

Kuģu demontāža un saistītās darbības ir atļautas sausajā dokā un uz ūdens

Visi kuģi, kuru izmēri atbilst atļaujā norādītajiem

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 337,5 m

 

Platums: 120 m

 

Iegrime: 6,65 m

Rūpnīcai ir kuģu pārstrādes rūpnīcas plāns, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 1257/2013 prasībām.

Rūpnīcai ir atļauja (Nr. EPR/VP3296ZM), kurā norādīti operāciju ierobežojumi un paredzēti nosacījumi, kas jāievēro rūpnīcas operatoram.

Skaidri izteikts apstiprinājums

66 340  (30)

2020. gada 6. oktobris

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

Kontaktinformācija:

Tālrunis +44(0)131 454 3380

E-pasts:

leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk

Kuģu demontāža un saistītās darbības ir atļautas sausajā dokā un uz ūdens

Visi kuģi, kuru svars nepārsniedz 7 000 t

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 165 m

 

Platums: 21 m

 

Iegrime: 7,7 m

Rūpnīcai ir kuģu pārstrādes rūpnīcas plāns, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 1257/2013 prasībām. Rūpnīcai ir atļauja (Nr. WML L 1157331), kurā norādīti operāciju ierobežojumi un paredzēti nosacījumi, kas jāievēro rūpnīcas operatoram.

Skaidri izteikts apstiprinājums

7 275  (31)

2022. gada 2. novembris

Harland and Wolff Heavy Industries Limited

Queen's Island

Belfast

BT3 9DU

Apvienotā Karaliste

Tālrunis +44(0)2890 458456

E-pasts: trevor.hutchinson@harland-wolff.com

Kuģu demontāža un saistītās darbības ir atļautas sausajā dokā un uz ūdens

Visi kuģi, kuru izmēri norādīti saskaņotajā darba plānā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Galvenais doks (lielākais) ir 556 m × 93 m × 1,2 m DWT un var uzņemt kuģus, kas nepārsniedz šos izmērus. Šis lielākais sausais doks ir ar kravnesību 1,2 milj. DWT.

Rūpnīcai ir kuģu pārstrādes rūpnīcas plāns, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 1257/2013 prasībām.

Rūpnīcai ir atļauja (atkritumu apsaimniekošanas atļauja, LN/07/21/V2), kurā norādīti operāciju ierobežojumi un paredzēti nosacījumi, kas jāievēro rūpnīcas operatoram.

Skaidri izteikts apstiprinājums

13 200  (32)

2020. gada 3. augusts

Swansea Drydock Ltd

Prince of Wales Dry Dock

Swansea

Velsa

SA1 1LY

Apvienotā Karaliste

Tālrunis +44(0)1792 654592

E-pasts: info@swanseadrydocks.com

Kuģu demontāža un saistītās darbības ir atļautas sausajā dokā un uz ūdens

Visi kuģi, kuru izmēri atbilst atļaujā norādītajiem

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 200 m

 

Platums: 27 m

 

Iegrime: 7 m

Rūpnīcai ir kuģu pārstrādes rūpnīcas plāns, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 1257/2013 prasībām.

Rūpnīcai ir atļauja (Nr. EPR/UP3298VL), kurā norādīti operāciju ierobežojumi un paredzēti nosacījumi, kas jāievēro rūpnīcas operatoram.

Skaidri izteikts apstiprinājums

7 275  (33)

2020. gada 2. jūlijs

B DAĻA

Kuģu pārstrādes rūpnīcas, kas atrodas trešā valstī

Rūpnīcas nosaukums

Pārstrādes metode

Pārstrādājamo kuģu tips un izmērs

Kuģu pārstrādes rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi, arī attiecībā uz bīstamo atkritumu apsaimniekošanu

Sīkāka informācija par procedūru, kurā kompetentā iestāde ar skaidru izteikumu vai klusējot apstiprina kuģu pārstrādes plānu (34)

Maksimālais kuģu pārstrādes apjoms gadā, ko aprēķina kā LDT izteiktu to kuģu svara summu, kas attiecīgajā gadā ir pārstrādāti konkrētajā rūpnīcā (35)

Datums, līdz kuram rūpnīca ir iekļauta Eiropas sarakstā (36)

TURCIJA

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 22 Aliağa

İzmir 35800

Turcija

Tālrunis: +90 232 618 21 65

E-pasts: info@isiksangemi.com

Izjaukšana krastā (landing)

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: neierobežots

 

Platums: 75 m

 

Iegrime: 17 m

Objektam ir kuģu demontāžas atļauja, ko izsniegusi Vides un pilsētplānošanas ministrija, un kuģu demontāžas sertifikāts, ko izsniegusi Transporta, jūrlietu un saziņas ministrija; šajos dokumentos noteikti rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi.

Ar bīstamajiem atkritumiem nodarbojas SRAT (Turcijas Kuģu pārstrādes asociācija), kam Vides un pilsētplānošanas ministrija izsniegusi vajadzīgo licenci.

Apstiprinājums klusējot.

Kuģa pārstrādes plāns (KPP) ietilpst dokumentu, apsekojumu un atļauju/licenču kopumā, kas tiek iesniegts kompetentajām iestādēm kuģa demontāžas atļaujas saņemšanai. Kā atsevišķu dokumentu KPP ne skaidri apstiprina, ne noraida.

91 851  (37)

2024. gada 7. jūlijs

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD.

Gemi Söküm Tesisleri Parcel 3-4 Aliaga

Izmir 35800

Turcija

Tālrunis +90 232 618 2030

E-pasts: info@leyal.com.tr

Izjaukšana krastā (landing)

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: neierobežots

 

Platums: 100 m

 

Iegrime: 15 m

Objektam ir kuģu demontāžas atļauja, ko izsniegusi Vides un pilsētplānošanas ministrija, un kuģu demontāžas sertifikāts, ko izsniegusi Transporta, jūrlietu un saziņas ministrija; šajos dokumentos noteikti rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi.

Ar bīstamajiem atkritumiem nodarbojas SRAT (Turcijas Kuģu pārstrādes asociācija), kam Vides un pilsētplānošanas ministrija izsniegusi vajadzīgo licenci.

Apstiprinājums klusējot.

Kuģa pārstrādes plāns (KPP) ietilpst dokumentu, apsekojumu un atļauju/licenču kopumā, kas tiek iesniegts kompetentajām iestādēm kuģa demontāžas atļaujas saņemšanai.

Kā atsevišķu dokumentu KPP ne skaidri apstiprina, ne noraida.

55 495  (38)

2023. gada 9. decembris

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri Parcel 25 Aliaga

Izmir 35800

Turcija

Tālrunis +90 232 618 2065

E-pasts: demtas@leyal.com.tr

Izjaukšana krastā (landing)

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: neierobežots

 

Platums: 63 m

 

Iegrime: 15 m

Objektam ir kuģu demontāžas atļauja, ko izsniegusi Vides un pilsētplānošanas ministrija, un kuģu demontāžas sertifikāts, ko izsniegusi Transporta, jūrlietu un saziņas ministrija; šajos dokumentos noteikti rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi.

Ar bīstamajiem atkritumiem nodarbojas SRAT (Turcijas Kuģu pārstrādes asociācija), kam Vides un pilsētplānošanas ministrija izsniegusi vajadzīgo licenci.

Apstiprinājums klusējot.

Kuģa pārstrādes plāns (KPP) ietilpst dokumentu, apsekojumu un atļauju/licenču kopumā, kas tiek iesniegts kompetentajām iestādēm kuģa demontāžas atļaujas saņemšanai.

Kā atsevišķu dokumentu KPP ne skaidri apstiprina, ne noraida.

50 350  (39)

2023. gada 9. decembris

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

ASV

Tālrunis 956-831-2299

E-pasts: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Uz ūdens, uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 335 m

 

Platums: 48 m

 

Iegrime: 9 m

Rūpnīcas darbības nosacījumi ir noteikti atļaujās un sertifikātos, ko rūpnīcai izsniegusi ASV Vides aizsardzības aģentūra, Teksasas Vides kvalitātes komisija (Texas Commission of Environmental Quality), Teksasas Zemes aģentūra (Texas General Land Office) un ASV Krasta apsardze.

ASV Toksisko vielu kontroles likums aizliedz ASV importēt ASV ārvalstu karoga kuģus, kuru PHB koncentrācija pārsniedz 50 daļas uz miljonu.

Rūpnīcai ir divi eliņi ar rampām galīgajai kuģa pārstrādei (austrumu eliņš un rietumu eliņš) ES dalībvalstu karoga kuģus pārstrādā tikai uz austrumu eliņa rampas.

Pašlaik ASV tiesību aktos nav paredzēta procedūra saistībā ar kuģu pārstrādes plānu apstiprināšanu.

120 000  (40)

2023. gada 9. decembris


(1)  Kā minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi 7. panta 3. punktā.

(2)  Kā minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2013 32. panta 1. punkta a) apakšpunkta trešajā teikumā.

(3)  Datums, līdz kuram rūpnīca ir iekļauta Eiropas sarakstā, ir dalībvalstī rūpnīcai piešķirtās atļaujas derīguma termiņa beigu datums.

(4)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 50 000LDT gadā.

(5)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 30 000LDT gadā.

(6)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 50 000LDT gadā.

(7)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 200 000LDT gadā.

(8)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 50 000LDT gadā.

(9)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 45 000LDT gadā.

(10)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 15 000LDT gadā.

(11)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 60 000LDT gadā.

(12)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 15 000LDT gadā.

(13)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 18 000LDT gadā.

(14)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 23 000LDT gadā.

(15)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 10 000LDT gadā.

(16)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 60 000LDT gadā.

(17)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 15 000LDT gadā.

(18)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 30 000LDT gadā.

(19)  Saskaņā ar atļaujām rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 12 000LDT gadā (6 000LDT katrā piestātnē).

(20)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 45 000LDT gadā.

(21)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 100 000LDT gadā.

(22)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 45 000LDT gadā.

(23)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 75 000LDT gadā.

(24)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 30 000LDT gadā.

(25)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 60 000LDT gadā.

(26)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 200 000LDT gadā.

(27)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 100 000LDT gadā.

(28)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 5 000LDT gadā.

(29)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 40 000LDT gadā.

(30)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 230 000 t gadā.

(31)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 7 275 t gadā.

(32)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 300 000 t gadā.

(33)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 74 999 t gadā.

(34)  Kā minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi 7. panta 3. punktā.

(35)  Kā minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2013 32. panta 1. punkta a) apakšpunkta trešajā teikumā.

(36)  Ja vien nav norādīts citādi, trešā valstī esošas kuģu pārstrādes rūpnīcas tiek Eiropas sarakstā iekļautas uz pieciem gadiem no dienas, kad stājas spēkā attiecīgais Komisijas īstenošanas lēmums, ar ko attiecīgā rūpnīca tiek sarakstā iekļauta.

(37)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 120 000LDT gadā.

(38)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 80 000LDT gadā.

(39)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 60 000LDT gadā.

(40)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 120 000LDT gadā.


Top