EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0681

Komisijas Regula (ES) 2019/681 (2019. gada 30. aprīlis), ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/3121

OJ L 115, 2.5.2019, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/681/oj

2.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 115/5


KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/681

(2019. gada 30. aprīlis),

ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (1) un jo īpaši tās 31. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Vielu 2-Chloro-p-Phenylenediamine, t. sk. tās sulfāta un dihidrohlorīda sāļus, uzacu un skropstu krāsošanas līdzekļos izmanto maksimālajā koncentrācijā 4,6 %. Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (SCCS) 2013. gada 19. septembra atzinumā (2) (“SCCS atzinums”) norādīja, ka attiecībā uz 2-Chloro-p-Phenylenediamine izmantošanu maksimālajā koncentrācijā 4,6 % oksidējošos uzacu un skropstu krāsošanas līdzekļos nevar izsecināt pietiekamu drošuma robežu. SCCS arī norādīja, ka, pamatojoties uz pieejamajiem datiem un tā kā nav pienācīgu in vivo testu par gēnu mutāciju inducēšanu, nav iespējams izdarīt secinājumus par 2-Chloro-p-Phenylenediamine genotoksisko potenciālu. Tāpēc SCCS uzskatīja, ka 2-Chloro-p-Phenylenediamine izmantošana nav patērētājiem droša. SCCS vēlāk paskaidroja, ka tā uzskata, ka ar 2-Chloro-p-Phenylenediamine sulfāta un dihidrohlorīda sāļiem būtu jārīkojas ar tādu pašu piesardzību kā ar vielu 2-Chloro-p-Phenylenediamine, līdz tiks pierādīts, ka tā ir droša, jo tiem ir tāda pati pamatstruktūra, t. sk. genotoksiskais potenciāls, kā vielai 2-Chloro-p-Phenylenediamine. Turklāt SCCS ir precizējusi, ka SCCS atzinumu un secinājumu var attiecināt arī uz matiem (3).

(2)

Ņemot vērā SCCS atzinumu un SCCS turpmāko skaidrojumu, vielas 2-Chloro-p-Phenylenediamine, tās sulfāta un dihidrohlorīda sāļu izmantošana uzacu un skropstu krāsošanas līdzekļos rada potenciālu risku cilvēka veselībai. Matu krāsošanas līdzekļu gadījumā eksponētība vielai ir vēl lielāka, jo šos līdzekļus uzklāj uz lielākas ķermeņa virsmas. Pamatojoties uz to un ņemot vērā SCCS atzinumu, vielas 2-Chloro-p-Phenylenediamine, tās sulfāta un dihidrohlorīda sāļu izmantošana matu krāsošanas līdzekļos rada arī potenciālu risku cilvēka veselībai. Tāpēc viela 2-Chloro-p-Phenylenediamine, tās sulfāta un dihidrohlorīda sāļi būtu jāaizliedz matu krāsošanas līdzekļos, t. sk. uzacu krāsošanas līdzekļos un skropstu krāsošanas līdzekļos, un tie būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 1223/2009 II pielikumā iekļautajā aizliegto vielu sarakstā.

(3)

Ir lietderīgi noteikt pienācīgi ilgu laiku, kurā nozarei būtu iespēja pielāgoties jaunajam aizliegumam. Nosakot šā laika ilgumu, uzņēmēju intereses būtu jāsamēro ar apzinātajiem konkrētajiem veselības riska faktoriem.

(4)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1223/2009 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kosmētikas līdzekļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1223/2009 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

No 2019. gada 22. novembra Savienības tirgū aizliegts laist matu krāsošanas līdzekļus, t. sk. uzacu krāsošanas līdzekļus un skropstu krāsošanas līdzekļus, kas satur ar šo regulu aizliegtās vielas.

No 2020. gada 22. februāra Savienības tirgū aizliegts darīt pieejamus matu krāsošanas līdzekļus, t. sk. uzacu krāsošanas līdzekļus un skropstu krāsošanas līdzekļus, kas satur ar šo regulu aizliegtās vielas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 30. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 342, 22.12.2009., 59. lpp.

(2)  SCCS/1510/13.

(3)  SCCS2018. gada 21. un 22. jūnija plenārsēdes protokols.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1223/2009 II pielikumā pievieno šādu ierakstu:

Atsauces numurs

Ķīmiskais nosaukums/INN

CAS numurs

EK numurs

“1384

2-hlorbenzol-1,4-diamīns (2-Chloro-p-Phenylenediamine), tā sulfāta un dihidrohlorīda sāļi (*1), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos, t. sk. uzacu krāsošanas līdzekļos un skropstu krāsošanas līdzekļos

615-66-7

61702-44-1 (sulfāts)

615-46-3 (dihidrohlorīds)

210-441-2

262-915-3

210-427-6


(*1)  No 2019. gada 22. novembra Savienības tirgū aizliegts laist matu krāsošanas līdzekļus, t. sk. uzacu krāsošanas līdzekļus un skropstu krāsošanas līdzekļus, kas satur minētās vielas. No 2020. gada 22. februāra Savienības tirgū aizliegts darīt pieejamus matu krāsošanas līdzekļus, t. sk. uzacu krāsošanas līdzekļus un skropstu krāsošanas līdzekļus, kas satur minētās vielas.”


Top