EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0606

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/606 (2019. gada 11. aprīlis), ar ko attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un noteiktu tās atkarīgo teritoriju iekļaušanu to trešo valstu vai to daļu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest cūku sugu mājdzīvnieku spermu, groza Lēmuma 2012/137/ES I pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2841) (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/2841

OV L 103, 12.4.2019, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Iesaist. atcelta ar 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/606/oj

12.4.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 103/53


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/606

(2019. gada 11. aprīlis),

ar ko attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un noteiktu tās atkarīgo teritoriju iekļaušanu to trešo valstu vai to daļu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest cūku sugu mājdzīvnieku spermu, groza Lēmuma 2012/137/ES I pielikumu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 2841)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/429/EEK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar cūku sugu mājdzīvnieku spermu un tās importu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punktu, 9. panta 2. un 3. punktu un 10. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. panta pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. 2019. gada 22. martā Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, pieņēma Lēmumu (ES) 2019/476 (2), ar ko pagarina laikposmu saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu. Saskaņā ar minēto lēmumu, ja Pārstāvju palāta vēlākais līdz 2019. gada 29. martam Izstāšanās līgumu neapstiprina, LES 50. panta 3. punktā paredzētais laikposms tiek pagarināts līdz 2019. gada 12. aprīlim. Tā kā Izstāšanās līgums līdz 2019. gada 29. martam nav apstiprināts, Savienības tiesības Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā vairs nebūs piemērojamas no 2019. gada 13. aprīļa (“izstāšanās dienas”).

(2)

Komisijas Īstenošanas lēmuma 2012/137/ES (3) I pielikumā ir dots to trešo valstu vai to daļu saraksts, no kurām dalībvalstis atļauj importēt cūku sugu mājdzīvnieku spermu.

(3)

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste ir sniegusi nepieciešamās garantijas, ka minētā valsts un noteiktas tās atkarīgās teritorijas, sākot no izstāšanās dienas, ievēros Īstenošanas lēmumā 2012/137/EK paredzētos nosacījumus attiecībā uz cūku sugu mājdzīvnieku spermas sūtījumu ievešanu Savienībā, vismaz deviņus mēnešus ilgu sākotnējo periodu turpinot pildīt Savienības tiesību aktu prasības.

(4)

Tāpēc, ņemot vērā šīs īpašās garantijas, ko nodrošina Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, un lai izvairītos no nevajadzīgiem tirdzniecības traucējumiem pēc izstāšanās dienas, Apvienotā Karaliste un noteiktas tās atkarīgās teritorijas būtu jāiekļauj Īstenošanas lēmuma 2012/137/ES I pielikuma sarakstā, kur minētas tās trešās valstis, to teritorijas un daļas, no kurām Savienībā atļauts ievest cūku sugu mājdzīvnieku spermas sūtījumus.

(5)

Tādēļ Īstenošanas lēmuma 2012/137/ES I pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Šis lēmums būtu jāpiemēro no 2019. gada 13. aprīļa, ja vien minētajā dienā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā neturpina piemērot Savienības tiesības.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma 2012/137/ES I pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2019. gada 13. aprīļa.

Tomēr, ja minētajā dienā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā turpina piemērot Savienības tiesības, šo lēmumu nepiemēro.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2019. gada 11. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietnieks

Jyrki KATAINEN


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 62. lpp.

(2)  Eiropadomes 2019. gada 22. marta Lēmums (ES) 2019/476, kas pieņemts, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, ar ko pagarina laikposmu saskaņā ar LES 50. panta 3. punktu (OV L 80 I, 22.3.2019., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2012. gada 1. marta Īstenošanas lēmums 2012/137/ES par cūku sugu mājdzīvnieku spermas importu Eiropas Savienībā (OV L 64, 3.3.2012, 29. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas lēmuma 2012/137/ES I pielikuma tabulā pēc ieraksta par Šveici iekļauj šādas rindas:

“GB

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

 

GG

Gērnsija

 

JE

Džērsija”

 


Top