EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0220

Komisijas Regula (ES) 2019/220 (2019. gada 6. februāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu

C/2019/765

OJ L 35, 7.2.2019, p. 3–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/220/oj

7.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 35/3


KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/220

(2019. gada 6. februāris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 19. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 (2) mērķis ir īstenot Regulu (EK) Nr. 338/97 un nodrošināt pilnīgu atbilstību Konvencijai par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (Cites) (“konvencija”).

(2)

Konvencijas pušu konferences 17. sanāksmē tika panākta vienošanās par dažām Cites Rezolūcijas Conf. 11.20 (Rev. CoP17) izmaiņām attiecībā uz dzīvu ziloņu un degunradžu tirdzniecību. Tajā pašā sanāksmē tika pārstrukturēts un atjaunināts Cites Rezolūcijai Conf. 12.11 (Rev. CoP17) pievienotais nomenklatūras standartatsauču saraksts, kas jāizmanto, lai norādītu sugu zinātniskos nosaukumus atļaujās un sertifikātos.

(3)

Konvencijas pastāvīgā komiteja savā 67. sanāksmē pieņēma pārskatītas vadlīnijas par gada ziņojumu iesniegšanu. Šajās vadlīnijās ietilpst pārskatīti kodi, kas iekļaujami īpatņu aprakstā, un atļaujās un sertifikātos izmantojamās mērvienības.

(4)

Cites Rezolūciju Conf. 11.20. un Conf. 12.11. izmaiņas un pārskatītie kodi un mērvienības ir jāatspoguļo Regulā (EK) Nr. 865/2006.

(5)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 865/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 865/2006 groza šādi:

1)

iekļauj šādu 5.b pantu:

“5.b pants

Atļaujās un sertifikātos norādāmā informācija par dzīviem degunradžiem un dzīviem ziloņiem

Atļaujās un sertifikātos, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 4. vai 5. pantu izdoti, lai importētu vai reeksportētu dzīvus degunradžus vai dzīvus ziloņus, kuri ir no B pielikumā iekļautajām populācijām, ietver nosacījumu, ka šo dzīvnieku vai to pēcnācēju ragi vai triekņi (ziloņkauls) nedrīkst nonākt komerctirdzniecībā vai kļūt par komercdarbību objektu Savienībā. Turklāt dzīvus degunradžus vai dzīvus ziloņus no šīm populācijām ārpus to vēsturiskā areāla nemedī trofeju iegūšanas nolūkā.”;

2)

regulas VII un VIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 6. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2006. gada 4. maija Regula (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

“VII PIELIKUMS

Kodi, kas īpatņu vai paraugu aprakstā jāiekļauj, un mērvienības, kas atļaujās un sertifikātos jāizmanto, ievērojot 5. panta 1) un 2) punktu

Apraksts

Tirdzniecības termina kods

Vēlamā mērvienība

Alternatīvā mērvienība

Paskaidrojums

Plātņvaļu filtrplātnes

BAL

kg

skaits

Vaļa bārda

Miza

BAR

kg

 

Koka miza (neapstrādāta, izkaltēta vai saberzta pulverī; nepārstrādāta)

Ķermenis

BOD

skaits

kg

Būtībā veseli nedzīvu dzīvnieku ķermeņi, to vidū svaigas vai apstrādātas zivis, izbāzti bruņurupuči, kolekcijas tauriņi, rāpuļi spirtā, veselas izbāztas medību trofejas u. c.

Kauli

BON

kg

skaits

Kauli, arī žokļi

Kalipī (calipee)

CAL

kg

 

Kalipī (calipee) vai kalipašs (calipash) (bruņurupuču gaļa zupai)

Bruņurupuču bruņas

CAP

skaits

kg

Neapstrādātas, nesadalītas Testudines sugu bruņurupuču bruņas

Grebumi

CAR

kg

skaits

Grebti izstrādājumi, piemēram, no koraļļiem un koka (arī daiļamatniecības izstrādājumi), izņemot ziloņkaula, kaula un raga grebumus.

NB! Ziloņkaula grebumi jānorāda kā tādi (sk. zemāk pie “IVC”). To sugu gadījumā, kuru pārstāvji dod materiālu vairāku veidu (piem., raga un kaula) grebumiem, ar tirdzniecības termina kodu, ja iespējams, jānorāda tirgojamā izstrādājuma veids (piem., “BOC” kaula grebumiem un “HOC” raga grebumiem)

Grebumi no kaula

BOC

kg

skaits

Kaula grebumi

Grebumi no raga

HOC

kg

skaits

Raga grebumi

Grebumi no ziloņkaula

IVC

kg

skaits

Ziloņkaula grebumi, arī, piem., mazāki apstrādāta ziloņkaula gabali (naža spali, šaha komplekti, madžonga komplekti u. c.). NB! No vesela triekņa veidoti grebumi jāpaziņo kā ilkņi (sk. zemāk pie “TUS”). Grebta ziloņkaula rotas jāpaziņo kā rotas no ziloņkaula (sk. zemāk pie “IJW”)

Kaviārs

CAV

kg

 

Neapaugļotas, nedzīvas, apstrādātas visu Acipenseriformes sugu zivju olas; pazīstamas arī kā ikri

Šķeldas

CHP

kg

 

Kokmateriāla šķeldas, īpaši no Aquilaria spp., Gyrinops spp. un Pterocarpus santalinus

Nagi

CLA

skaits

kg

Nagi, piem., Felidae, Ursidae vai Crocodylia sugu pārstāvju nagi (NB! “Bruņurupuču nagi” parasti ir zvīņas, nevis īstie nagi)

Drāna

CLO

m2

kg

Drāna; ja tā nav pilnībā izgatavota no Cites sugu pārstāvju apmatojuma, attiecīgo sugu pārstāvju apmatojuma svars, ja iespējams, jānorāda ar kodu “HAI”

Koraļļi (neapstrādāti)

COR

skaits

kg

Neapstrādāti koraļļi un koraļļu ieži (arī dzīvi koraļļu ieži un substrāts) [kas definēti Rezolūcijā Conf. 11.10 (Rev. CoP15)]. Koraļļu ieži jānorāda kā Scleractinia spp.

NB! Gabalu skaits jānorāda tikai tad, ja transportētie koraļļi atrodas ūdenī.

Dzīvie koraļļu ieži (transportēti mitrā veidā un kastēs) jāpaziņo, izsakot kilogramos. Koraļļu substrāts jāpaziņo, izsakot ar [koraļļu] skaitu (jo transportēšanas laikā tas, kalpodams par substrātu, uz kura piestiprinājušies Cites sarakstos neiekļautu sugu koraļļi, atrodas ūdenī)

Kosmētikas līdzekļi

COS

g

ml

Kosmētikas līdzekļi, kuru sastāvā ir Cites sugu pārstāvju ekstrakti. Norādītajiem daudzumiem jāatspoguļo līdzekļa sastāvā esošo Cites sugu skaits

Kultūras

CUL

pudeļu skaits u. c.

 

Mākslīgi pavairotu augu kultūras

Derivāti

DER

kg/l

 

Derivāti (kas nav iekļauti citur šajā tabulā)

Kaltēti augi

DPL

skaits

 

Kaltēti augi, piem., herbārija eksemplāri

Ausis

EAR

skaits

 

Ausis, parasti ziloņu ausis

Olas

EGG

skaits

kg

Nedzīvas veselas vai izpūstas olas (sk. arī aili “kaviārs”)

Olas (dzīvas)

EGL

skaits

kg

Dzīvas apaugļotas olas, parasti putnu un rāpuļu, bet var būt arī zivju un bezmugurkaulnieku olas

Olu čaumalas

ESH

g/kg

 

Neapstrādātas olu čaumalas, izņemot veselas olas

Ekstrakti

EXT

kg

l

Ekstrakti, parasti augu ekstrakti

Spalvas

FEA

kg/spārnu skaits

skaits

Spalvas; ja no spalvām izgatavots kāds priekšmets (piem., izveidots attēls), jānorāda priekšmetu skaits

Šķiedras

FIB

kg

m

Šķiedras, piem., augu šķiedras, bet var būt arī tenisa rakešu stīgas

Spuras

FIN

kg

 

Svaigas, saldētas vai kaltētas spuras un spuru daļas (arī airkājas)

Zivju mazuļi

FIG

kg

skaits

Jaunas vienu līdz divus gadus vecas zivis akvārijiem, inkubatoriem vai atlaišanai dabā

Ziedi

FLO

kg

 

Ziedi

Puķpodi

FPT

skaits

 

Puķpodi no augu daļām, piem., no kokpaparžu šķiedras (NB! Dzīvi augi, ko pārdod, sastādītus dažādsugu grupā vienā puķpodā, jānorāda kā dzīvie augi, nevis kā puķpods)

Varžu kājiņas

LEG

kg

 

Varžu kājiņas

Augļi

FRU

kg

 

Augļi

Pēdas

FOO

skaits

 

Pēdas, piem., ziloņu, degunradžu, nīlzirgu, lauvu, krokodilu u. c. kāju apakšējā daļa

Kažokādas izstrādājumi (lieli)

FPL

skaits

 

Lieli kažokādas izstrādājumi, piem., lāčādas vai lūšādas pārklāji vai citi liela izmēra izstrādājumi no kažokādas

Kažokādas izstrādājumi (sīki)

FPS

skaits

 

Sīki kažokādas izstrādājumi, kā rokassomas, atslēgu piekariņi, maki, spilveni, apmalojums u. c.

Žults

GAL

kg

 

Žults

Žultspūšļi

GAB

skaits

kg

Žultspūšļi

Apģērbi

GAR

skaits

 

Apģērbi, arī cimdi un cepures, bet ne apavi. Ietver tērpu apmalojumus un rotājumus

Ģenitālijas

GEN

kg

skaits

Kastrējumi un izkaltēti peņi

Žaunu loki

GIL

skaits

 

Žaunu loki (piem., haizivju)

Potcelmi

GRS

skaits

 

Potcelmi (bez potzara)

Apmatojums

HAI

kg

g

Apmatojums; ietver jebkuru dzīvnieku, piem., ziloņu, jaku, vikuņu, gvanako, apmatojumu

Apmatojuma izstrādājumi

HAP

skaits

g

Izstrādājumi no apmatojuma (piem., ziloņa matu aproces)

Ragi

HOR

skaits

kg

Ragi, arī briežveidīgo dzīvnieku ragi

Rotas

JWL

skaits

g

Rotas, to vidū aproces, kaklarotas un citi izstrādājumi (piem., no koka, koraļļiem u. c.), izņemot ziloņkaula rotas

Rotas no ziloņkaula

IJW

skaits

g

Ziloņkaula rotas

Ādas izstrādājumi (lieli)

LPL

skaits

 

Lieli ādas izstrādājumi, piem., portfeļi, mēbeles, čemodāni, ceļojuma somas

Ādas izstrādājumi (sīki)

LPS

skaits

 

Sīki ādas izstrādājumi, piem., jostas, bikšturi, velosipēda sēdekļi, čeku grāmatiņas vai kredītkaršu turētāji, rokassomas, atslēgu piekariņi, piezīmju grāmatiņas, somiņas, apavi, tabakmaki, naudasmaki, pulksteņsiksniņas un apmalojums

Dzīvi īpatņi

LIV

skaits

kg

Dzīvi augi un dzīvnieki

Lapas

LVS

kg

skaits

Lapas

Apaļkoki

LOG

m3

 

Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, kas var būt apzāģēti vēlākai pārstrādei zāģmateriālos, papīrmalkā vai finierī. NB! Īpašiem mērķiem paredzētu, uz svara tirgotu apaļkoku (piem., ārstniecības gvaijaka, Guaiacum spp.) gadījumā jānorāda svars kilogramos

Gaļa

MEA

kg

 

Gaļa, arī zivs gaļa, ja zivs ir sadalīta (sk. aili “ķermenis”), svaiga vai nepārstrādāta gaļa, kā arī pārstrādāta gaļa (piem., kūpināta, vītināta, kaltēta, saldēta vai konservēta)

Zāles

MED

kg/l

 

Zāles

Muskuss

MUS

g

 

Muskuss

Eļļa

OIL

kg

l

Eļļa, piem., bruņurupuču, roņu, vaļu, zivju, dažādu augu eļļa

Pērles

PRL

skaits

 

Pērles (piem., no Strombus gigas)

Klavieru taustiņi

KEY

skaits

 

Klavieru taustiņi no ziloņkaula (piem., parastu klavieru gadījumā tie būtu 52 ziloņkaula taustiņi)

Kaula gabali

BOP

kg

 

Kaula gabali, neapstrādāti

Raga gabali

HOP

kg

 

Raga gabali, neapstrādāti, arī atlikumi

Ziloņkaula gabali

IVP

kg

 

Ziloņkaula gabali, neapstrādāti, arī atlikumi

Komplektēti sašūti kažokādas gabali

PLA

m2

 

Komplektēti sašūti kažokādas gabali, arī paklāji, ja tie izgatavoti no vairākām ādām

Saplāksnis

PLY

m2

m3

Materiāls, kas sastāv no trim vai vairākām savstarpēji salīmētām un presētām koka sloksnēm, kuras parasti izvieto tā, lai šķiedru virziens blakusesošajos slāņos būtu atšķirīgs

Pulveris

POW

kg

 

Pulveris

Kūniņas

PUP

skaits

 

Tauriņu kūniņas

Saknes

ROO

skaits

kg

Saknes, sīpoli, bumbuļsīpoli vai bumbuļi

NB! Akvilāriju (Aquilaria spp. un Gyrinops spp.) gadījumā vēlamā mērvienība ir kilogrami, bet alternatīvā mērvienība – skaits

Paklāji

RUG

skaits

 

Paklāji

Zāģzivju zāģveida purns

ROS

skaits

kg

Zāģzivju zāģveida purns

Zāģmateriāli

SAW

m3

 

Kokmateriāli, kas vienkārši sazāģēti gareniski vai saražoti profilēšanas-šķeldošanas procesā; parasti biezāki par 6 mm. NB! Īpašiem mērķiem paredzētu, uz svara tirgotu zāģmateriālu (piem., ārstniecības gvaijaka, Guaiacum spp.) gadījumā jānorāda svars kilogramos

Zvīņas

SCA

kg

 

Zvīņas, piem., bruņurupuču, citu rāpuļu, zivju, zvīņnešu zvīņas vai vairodziņi

Sēklas

SEE

kg

 

Sēklas

Čaulas

SHE

skaits

kg

Neapstrādātas gliemju čaulas

Ādas sānmalas

SID

skaits

 

Ādas sānmalas vai sāngabali; neietver krokodilu ādas sāngabalus (sk. ailē “ādas”)

Skelets

SKE

skaits

 

Būtībā vesels skelets

Ādas

SKI

skaits

 

Būtībā veselas ādas, neapstrādātas vai miecētas; arī krokodilu ādas sāngabali ar vairodziņiem vai bez tiem

Ādas gabali

SKP

kg

 

Ādas gabali, arī atlikumi, neapstrādāti vai miecēti

Galvaskausi

SKU

skaits

 

Galvaskausi

Zupa

SOU

kg

l

Zupa, piem., bruņurupuča zupa

Paraugi (zinātniskie)

SPE

kg/l/ml/ skaits

 

Zinātniskie paraugi, arī asiņu, audu (piem., nieru, liesas u. c.) paraugi, histoloģiskie preparāti, konservēti muzeju eksponāti u. c.

Stumbri

STE

skaits

kg

Augu stumbri

NB! Akvilāriju (Aquilaria spp. un Gyrinops spp.) gadījumā vēlamā mērvienība ir kilogrami, bet alternatīvā mērvienība – skaits

Peldpūšļi

SWI

kg

 

Hidrostatiskie orgāni, arī to produkti: isinglass un stores līme (izmanto restaurācijā, alus, vīna un sidra dzidrināšanā u. c.)

Astes

TAI

skaits

kg

Astes, piem., kaimanu astes (ādai) vai lapsu astes (apģērba rotāšanai, apkaklēm, boa u. c.), arī vaļu astes

Zobi

TEE

skaits

kg

Zobi, piem., vaļu, lauvu, nīlzirgu, krokodilu u. c.

Kokmateriāli

TIM

m3

kg

Neapstrādāti kokmateriāli, izņemot apaļkokus zāģēšanai un zāģmateriālus

Trofejas

TRO

skaits

 

Trofeja – visas viena dzīvnieka trofejdaļas, ja tās eksportē kopā, piem., 2 ragi, galvaskauss, galvas–plecu daļas āda, muguras āda, aste, 4 pēdas (t. i., desmit vienības) kopā veido vienu trofeju, bet ja eksportē, piem., tikai dzīvnieka galvaskausu un ragus, arī tie jāreģistrē kopā kā viena trofeja. Citādi šīs vienības būtu jāreģistrē atsevišķi. Vesels izbāzts ķermenis jāreģistrē ar kodu “BOD”. Tikai āda jāreģistrē ar kodu “SKI”. Visa ķermeņa, galvas–plecu daļas un pusķermeņa izbāzeņi, ja tos ar vienu atļauju eksportē kopā ar citām tā paša dzīvnieka daļām, jāpaziņo ar kodu “1 TRO”

Snuķi

TRU

skaits

kg

Ziloņu snuķi. NB! Ziloņa snuķis, kuru kā daļu no medību trofejas ar vienu atļauju eksportē kopā ar citām tā paša dzīvnieka trofejdaļām, jāpaziņo ar kodu “TRO”

Ilkņi

TUS

skaits

kg

Būtībā veseli ilkņi, var būt apstrādāti. Ietver ziloņu triekņus un nīlzirgu garos priekšzobus, valzirgu un narvaļu ilkņus, bet ne citus zobus

Finiera loksnes

 

 

 

 

lobītais finieris

VEN

m3

kg

Plānas koksnes kārtas vai loksnes, kuru biezums parasti nepārsniedz 6 mm, parasti lobītas (lobītais finieris) vai sadalītas loksnēs (lokšņu finieris), un kuras izmanto saplākšņa, mēbeļu furnitūras un finiera kastu u. c. ražošanai

lokšņu finieris

VEN

m2

kg

Vasks

WAX

kg

 

Vasks

Koksnes izstrādājumi

WPR

skaits

kg

Ražojumi no koksnes, arī gatavi koksnes izstrādājumi, kā mēbeles un mūzikas instrumenti

Mērvienību apzīmējumi

Mērvienība

Kods

grami

g

kilogrami

kg

litri

l

kubikcentimetri

cm3

mililitri

ml

metri

m

kvadrātmetri

m2

kubikmetri

m3

īpatņu vai paraugu skaits

skaits

NB! Ja mērvienība nav norādīta, tiek pieņemts, ka tā ir (piemēram, dzīvu dzīvnieku) skaits.

VIII PIELIKUMS

Nomenklatūras standartatsauces, kas saskaņā ar 5. panta 4) punktu jāizmanto, lai norādītu sugu zinātniskos nosaukumus atļaujās un sertifikātos

FAUNA

 

 

Attiecīgais taksons

Taksonomiskā atsauce

MAMMALIA

 

 

Visi MAMMALIA klases taksoni,

izņemot šādu nosaukumu atzīšanu sugu savvaļas formām (dodot tiem priekšroku salīdzinājumā ar domesticēto formu nosaukumiem):

Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii un

izņemot zemāk atsevišķi norādītos dažādo MAMMALIA kārtu taksonus

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142. lpp. Baltimore (John Hopkins University Press).

ARTIODACTYLA

Camelidae

Lama guanicoe

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207. lpp., Washington (Smithsonian Institution Press).

CETACEA

Balaenopteridae

Balaenoptera omurai

Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. - Nature, 426: 278-281.

 

Delphinidae

Orcaella heinsohni

Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). -- Marine Mammal Science, 21(3): 365-400.

 

Delphinidae

Sotalia fluviatilis

Sotalia guianensis

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for “tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and “costero” (Sotalia guianensis) dolphins. - Marine Mammal Science, 23: 358-386.

 

Delphinidae

Sousa plumbea

Sousa sahulensis

Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014): Taxonomic revision of the humpback dolphins (Sousa spp.), and description of a new species from Australia. - Marine Mammal Science, 30(4): 1494-1541.

 

Delphinidae

Tursiops australis

Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011): A new dolphin species, the Burrunan Dolphin Tursiops australis sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. - PLoS ONE, 6 (9): e24047.

 

Iniidae

Inia araguaiaensis

Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. - PLoS ONE 83623: 1-12.

 

Phocoenidae

Neophocaena asiaeorientalis

Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011): Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus Neophocaena): The existence of two species. - Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3-16.

 

Physeteridae

Physeter macrocephalus

Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Platanistidae

Platanista gangetica

Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Ma mmalogy, Lawrence, Kansas.

 

Ziphiidae

Mesoplodon hotaula

Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. and Yamada, T. K. (2014): Resurrection of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. - Marine Mammal Science, 30 (3): 10811108.

PRIMATES

Atelidae

Ateles geoffroyi

Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006): Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. - In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, 29. – 79. lpp. Springer, New York, USA.

 

Aotidae

Aotus jorgehernandezi

Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. - Primate Conservation, 22: 55-70.

 

Cebidae

Callithrix manicorensis

Garbino, T. & Siniciato, G. (2014): The taxonomic status of Mico marcai (Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. - International Journal of Primatology, 35 (2): 529-546. (for Mico marcai lumped with Mico manicorensis treated as Callithrix manicorensis under Cites]

 

Cebidae

Cebus flavius

Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). - Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16.

 

Cebidae

Mico rondoni

Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. - International Journal of Primatology, 31: 693-714.

 

Cebidae

Saguinus ursulus

Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013): Revalidation of Saguinus ursula Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). - Zootaxa, 3721 (2): 172-182.

 

Cebidae

Saimiri collinsi

Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015): Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus and S. collinsi. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: 426-435.

 

Cercopithecidae

Cercopithecus lomamiensis

Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, m., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012): Lesula: A new species of Cercopithecus monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. - PLoS ONE, 7 (9): e44271.

 

Cercopithecidae

Macaca munzala

Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. - International Journal of Primatology,26(4): 977-989: doi: 10.1007/s10764-005-5333-3.

 

Cercopithecidae

Rhinopithecus strykeri

Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. - Amer. J. Primatology, 73: 96-107.

 

Cercopithecidae

Rungwecebus kipunji

Davenport, T. R. b., Stanley, W. t., Sargis, E. j., de Luca, D. w., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. - Science,312: 1378-1381.

 

Cercopithecidae

Trachypithecus villosus

Brandon- Jones, d., Eudey, A. A., Geissmann, t., Groves, C. p., Melnick, D. j., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004): Asian primate classification. - International Journal of Primatology, 25: 97-163.

 

Cercopithecidae

Cheirogaleus lavasoensis

Thiele, d., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013): Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs - biological reality or taxonomic bias? - Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: 593-609.

 

Cercopithecidae

Microcebus gerpi

Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012): First indications of a highland specialist among mouse lemurs (Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. - Primates, 53: 157-170.

 

Cercopithecidae

Microcebus marohita

Microcebus tanosi

Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]: Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: Microcebus) from Eastern Madagascar. International Journal of Primatology, 34: 455-469.

 

Hylobatidae

Nomascus annamensis

Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. - Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12.

 

Lorisidae

Nycticebus kayan

Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013): Taxonomy of the bornean slow loris, with new species Nycticebus kayan (Primates, Lorisidae). - American Journal of Primatology, 75: 46-56.

 

Pitheciidae

Cacajao melanocephalus Cacajao oukary

Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014): Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, Cacajao melanocephalus group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. - Zootaxa, 3866 (3): 353-370.

 

Pitheciidae

Callicebus aureipalatii

Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. - Primate Conservation, 20: 29-39.

 

Pitheciidae

Callicebus caquetensis

Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. - Primate Conservation, 25: 1-9.

 

Pitheciidae

Callicebus vieira

Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012): A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. - Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 52: 261-279.

 

Pitheciidae

Callicebus miltoni

Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014): New species of titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. - Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 54: 457-472.

 

Pitheciidae

Pithecia cazuzai

Pithecia chrysocephala

Pithecia hirsuta

Pithecia inusta

Pithecia isabela

Pithecia milleri

Pithecia mittermeieri

Pithecia napensis

Pithecia pissinattii

Pithecia rylandsi

Pithecia vanzolinii

Marsh, L.K. (2014): A taxonomic revision of the saki monkeys, Pithecia Desmarest, 1804. - Neotropical Primates, 21: 1-163.

 

Tarsiidae

Tarsius lariang

Merker, S. & Groves, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. - International Journal of Primatology, 27(2): 465-485.

 

Tarsiidae

Tarsius tumpara

Shekelle, m., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. - Primate Conservation, 23: 55-64.

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

Wilson, D. E. & Reeder, D. m. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207. lpp., Washington (Smithsonian Institution Press).

SCANDENTIA

Tupaiidae

Tupaia everetti

Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011): Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3): 358-372.

 

Tupaiidae

Tupaia palawanensis

Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E.(2014): Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. - Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): 111-123.

AVES

APODIFORMES

 

Putnu kārtu un dzimtu nosaukumi

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207. lpp.

 

 

Visas putnu sugas, izņemot taksonus, kas minēti zemāk

Dickinson, E.C. (ed.)(2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039. lpp. London (Christopher Helm).

sasaistē ar

Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (pieejams Cites tīmekļvietnē)

 

Trochilidae

Chlorostilbon lucidus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. - Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244.

 

Trochilidae

Eriocnemis isabellae

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. - Ornitologia Neotropical, 18:161-170.

 

Trochilidae

Phaethornis aethopyga

Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). - Auk, 126: 604-612.

FALCONIFORMES

Accipitridae

Aquila hastata

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. - Ibis, 144: 665-675.

 

Accipitridae

Buteo socotraensis

Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116-131.

 

Falconidae

Micrastur mintoni

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. - Wilson Bulletin, 114: 421-445.

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Garrulax taewanus

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). - Forktail, 22: 85-112.

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua goffiniana

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). -- Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196.

 

Loriidae

Trichoglossus haematodus

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Aratinga maculata

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's “Guarouba” or “Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). - Zootaxa, 2013: 1-16.

 

Psittacidae

Forpus modestus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. - Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244.

 

Psittacidae

Pionopsitta aurantiocephala

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Höfling, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. - Auk, 119: 815-819.

 

Psittacidae

Poicephalus robustus

Poicephalus fuscicollis

Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015): Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Implications for Taxonomy and Conservation. - PLoS ONE, 10(8):e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.

 

Psittacidae

Psittacula intermedia

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Pyrrhura griseipectus

Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. - Cotinga, 24: 77-83.

 

Psittacidae

Pyrrhura parvifrons

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. - Papageien, 8: 278-286.

STRIGIFORMES

Strigidae

Glaucidium mooreorum

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. - Ararajuba, 10(2): 123-130.

 

Strigidae

Ninox burhani

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171.

 

Strigidae

Otus thilohoffmanni

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105.

REPTILIA

CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA

 

Crocodylia & Rhynchocephalia (izņemot taksonus, kas minēti zemāk)

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506. lpp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

Crocodylidae

Crocodylus johnstoni

Tucker, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. - Australian Zoologist, 35(2): 432-434.

 

Sphenodontidae

Sphenodon spp.

Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. m., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010): Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (Sphenodon: Reptilia). - Conservation Genetics, 11 (93): 1063-1081.

SAURIA

 

Sauria (dzimtu nodalīšana)

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).

 

Agamidae

Saara spp.

Uromastyx spp.

Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) - resurrection of the genus Saara Gray, 1845. - Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99.

 

Chamaeleonidae

Chamaleonidae spp.

Glaw, F. (2015): Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). -- Vertebrate Zoology, 65(2): 167-246.

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)

 

Cordylidae

Cordylidae spp. (izņemot taksonu, kas minēts zemāk)

Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011): Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). - Molecular Phylogenetics and Evolution, 58(1): 53-70.

 

Cordylidae

Cordylus marunguensis

Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. m., Goldberg, S. R. & Cha (2012): A new species of Cordylus (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. - African Journal of Herpetology, 61 (1): 14-39.

 

Gekkonidae

Dactylonemis spp.

Hoplodactylus spp.

Mokopirirakau spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Nactus serpensinsula

Kluge, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. - Copeia, 1983(no. 2): 465-475.

 

Gekkonidae

Naultinus spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Phelsuma spp.

Rhoptropella spp.

Glaw, F. & Rösler, H. (2015): Taxonomic checklist of the day geckos of the genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). - Vertebrate Zoology, 65(2): 167-246)

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/02_vertebrate_zoology_65-2_glaw-roesler_247-283.pdf)

 

Gekkonidae

Toropuku spp.

Tukutuku spp.

Woodworthia spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.

 

Gekkonidae

Uroplatus spp. (izņemot taksonus, kas minēti zemāk)

Raxworthy, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. - In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934-949. Chicago.

 

Gekkonidae

Uroplatus finiavana

Ratsoavina, F.M., Louis jr., E.E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. & Vences, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. - Zootaxa, 3022: 39-57.

 

Gekkonidae

Uroplatus giganteus

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. - Salamandra, 42: 129-144.

 

Gekkonidae

Uroplatus pietschmanni

Böhle, A. & Schönecker, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus OstMadagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). - Salamandra, 39(3/4): 129-138.

 

Gekkonidae

Uroplatus sameiti

Raxworthy, C.J., Pearson, R.G., Zimkus, B.M., Reddy, S., Deo, A.J., Nussbaum, R.A. & Ingram, C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. - Journal of Zoology, 275: 423-440.

 

Iguanidae

Iguanidae spp. (izņemot taksonus, kas minēti zemāk)

Hollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. 19. – 44. lpp. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press).

 

Iguanidae

Brachylophus bulabula

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. - Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426.

 

Iguanidae

Conolophus marthae

Gentile, G. & Snell, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. - Zootaxa, 2201: 1-10.

 

Iguanidae

Cyclura lewisi

Burton, F. J. (2004): Revision to Species Cvclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana - Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203.

 

Iguanidae

Phrynosoma blainvillii

Phrynosoma cerroense

Phrynosoma wigginsi

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. - Herpetologica, 60: 117.

 

Teiidae

Teiidae spp.

Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012): Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). - Zootaxa, 3459: 1-156.

 

Varanidae

Varanidae spp.

(izņemot taksonus, kas minēti zemāk)

Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) - Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43.

sasaistē ar

Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136.

 

Varanidae

Varanus bangonorum

Varanus dalubhasa

Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014): Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (Varanus salvator complex) with descriptions of two new cryptic species. - Zootaxa, 3881 (3): 201-227.

 

Varanidae

Varanus hamersleyensis

Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014): Molecular and morphological assessment of Varanus pilbarensis (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. - Zootaxa, 3768 (2): 139-158.

 

Varanidae

Varanus nesterovi

Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015): A new species of desert monitor lizard (Varanidae: Varanus: Psammosaurus) from the western Zagros region (Iraq, Iran). - Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41-52.

 

Varanidae

Varanus samarensis

Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010): Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: Varanus salvator complex), with the description of two new species and a new subspecies. - Zootaxa, 2446: 1-54.

 

Varanidae

Varanus sparnus

Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014): A new diminutive species of Varanus from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. - Records of the Western Australian Museum, 29: 128-140.

SERPENTES

 

Loxocemidae spp.

Pythonidae spp.

Boidae spp.

Bolyeriidae spp.

Tropidophiidae spp.

Viperidae spp.

(izņemot ģinšu Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura paturēšanu, Epicrates maurus atzīšanu par atsevišķu sugu un izņemot zemāk minētās sugas)

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League).

 

Boidae

Candoia paulsoni

Candoia superciliosa

Smith, H. M., Chiszar, d., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). - Hamadryad, 26(2): 283-315.

 

Boidae

Corallus batesii

Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). - Copeia, 2009 (3): 572-582.

 

Boidae

Epicrates crassus

Epicrates assisi

Epicrates alvarezi

Passos, P. & Fernandes, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). - Herpetol. Monographs, 22: 1-30.

 

Boidae

Eryx borrii

Lanza, B. & Nistri, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). - Tropical Zoology, 18(1): 67-136.

 

Boidae

Eunectes beniensis

Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft.

 

Colubridae

Xenochrophis piscator

Xenochrophis schnurrenbergeri

Xenochrophis tytleri

Vogel, G. & David, P. (2012): A revision of the species group of Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). - Zootaxa, 3473: 1-60.

 

Elapidae

Micrurus ruatanus

McCranie, J. R. (2015): A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. - Zootaxa, 3931 (3): 352-386.

 

Elapidae

Naja atra

Naja kaouthia

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) - Toxicon, 34: 339-406.

 

Elapidae

Naja mandalayensis

Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naia) from Myanmar (Burma) - Herpetologica, 56: 257-270.

 

Elapidae

Naja oxiana

Naja philippinensis

Naja sagittifera

Naja samarensis

Naja siamensis

Naja sputatrix

Naja sumatrana

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) - Toxicon, 34: 339-406.

 

Pythonidae

Leiopython bennettorum

Leiopython biakensis

Leiopython fredparkeri

Leiopython huonensis

Leiopython hoserae

Schleip, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. Journal of Herpetology, 42(4): 645-667.

 

Pythonidae

Morelia clastolepis

Morelia kinghorni

Morelia nauta

Morelia tracyae

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species - Herpetological Monographs, l4: 139-185.

 

Pythonidae

Python bivittatus

Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. - Sauria, 31: 5-16.

 

Pythonidae

Python breitensteini

Python brongersmai

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001.Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia - Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129.

 

Pythonidae

Python kyaiktiyo

Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). - Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136.

 

Pythonidae

Python natalensis

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. - African Herp News, 29: 31-32.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spp.

(izņemot taksonus, kas minēti zemāk)

Hedges, S.B. (2002): Morphological variation and the definition of species in the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tropidophiidae). - Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83-90.

 

Tropidophiidae

Tropidophis celiae

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba - Copeia, 1999(2): 376-381.

 

Tropidophiidae

Tropidophis grapiuna

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). - Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis hendersoni

Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba - Journal of Herpetology, 36:157-161.

 

Tropidophiidae

Tropidophis morenoi

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba - Journal of Herpetology,35: 615-617.

 

Tropidophiidae

Tropidophis preciosus

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). - Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spiritus

Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba - Journal of Herpetology, 33: 436-441.

 

Tropidophiidae

Tropidophis xanthogaster

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. - Amphibia-Reptilia, 27(3): 427-432.

TESTUDINES

 

Testudines [apakš]kārtu nosaukumi

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506. lpp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

 

Sugu un dzimtu nosaukumi, izņemot nosaukuma paturēšanu sugām Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata un izņemot taksonus, kas minēti zemāk

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. - Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez pielikuma]

 

Emydidae

Graptemys pearlensis

Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. - Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113.

 

Geoemydidae

Batagur affinis

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. - Zootaxa, 1758: 61-68.

 

Geoemydidae

Batagur borneoensis

Batagur dhongoka

Batagur kachuga

Batagur trivittata

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). - Zoologica Scripta, 36: 429-442.

 

Geoemydidae

Cuora bourreti

Cuora picturata

Spinks, P.Q., Thomson, R.C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H.B. (2012): Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus Cuora. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656-667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.

 

Geoemydidae

Cyclemys enigmatica

Cyclemys fusca

Cyclemys gemeli

Cyclemys oldhamii

Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. s., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008): Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus Cyclemys: how many leaves on its tree of life? - Zoologica Scripta, 37: 367-390.

 

Geoemydidae

Mauremys reevesii

Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004): The freshwater turtle genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) - a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? - Zoologica Scripta, 33: 213-221.

 

Testudinidae

Centrochelys sulcata

Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.] (2014): Turtles of the world, 7th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000. v7. - Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

 

Testudinidae

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis denticulatus

Chelonoidis niger

Olson, S.L. & David, N. (2014): The gender of the tortoise genus Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393-394.

 

Testudinidae

Gopherus morafkai

Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Levitón, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. - Zookeys, 113: 39-71.

 

Testudinidae

Homopus solus

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. - African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21.

 

Testudinidae

Kinixys nogueyi

Kinixys zombensis

Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012): Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (Kinixys): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). - Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192-201.

 

Trionychidae

Lissemys ceylonensis

Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). - Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160.

 

Trionychidae

Nilssonia gangeticus

Nilssonia hurum

Nilssonia nigricans

Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007): Genetic evidence for wildliving Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). - Zoologica Scripta, 36:301-310.

AMPHIBIA

 

 

Amphibia spp.

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the Cites Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Informācija par sugām izgūta no: Frost, D. R. (ed.) (2015), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference (tiešsaistes atsauce (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), 2015. gada maija versija 6.0 ar papildu komentāriem no Cites Dzīvnieku komitejas nomenklatūras speciālista)

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI & DIPNEUSTI

 

 

Visas zivju sugas, izņemot Hippocampus ģinti

Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, except the genus Hippocampus). Informācija izgūta no: Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.): Catalog of Fishes (tiešsaistes atsauce (http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), atjaunināta 2015. gada 3. februāra versija)

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus spp.

Horne, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef - Records of the Australian Museum, 53: 243-246.

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293-340.

Kuiter, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island - Records of the Australian Museum, 55: 113-116.

Lourie, S. A. & Randall, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific - Zoological Studies, 42: 284-291.

Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM).

 

Syngnathidae

Hippocampus dahli

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293-340.

 

Syngnathidae

Hippocampus debelius

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. - Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44.

 

Syngnathidae

Hippocampus paradoxus

Foster, R. & Gomon, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. - Zootaxa, 2613: 61-68.

 

Syngnathidae

Hippocampus patagonicus

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). -- Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349.

 

Syngnathidae

Hippocampus planifrons

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293-340.

 

Syngnathidae

Hippocampus pontohi

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). - Zootaxa, 1963: 54-68.

 

Syngnathidae

Hippocampus satomiae

Hippocampus severnsi

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). - Zootaxa, 1963: 54-68.

 

Syngnathidae

Hippocampus tyro

Randall, J. & Lourie, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. - Smithiana Bulletin, 10: 19-21.

 

Syngnathidae

Hippocampus waleanus

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. -- Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44.

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Aphonopelma albiceps

Aphonopelma pallidum

Brachypelma spp.

(izņemot taksonus, kas minēti zemāk)

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species. Informācija izgūta no: Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog (tiešsaistes atsauce, 2006. gada 7. aprīļa versija 6.5)

 

Theraphosidae

Brachypelma ruhnaui kopā ar Brachypelma albiceps, kuriem piešķir tādu pašu statusu kā Aphonopelma albiceps saskaņā ar Cites

Platnick, N. I. (2014): The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/

 

Theraphosidae

Brachypelma kahlenbergi

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). - Arthropoda, 16(2): 26-30.

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus spp.

(izņemot taksonu, kas minēts zemāk)

Lourenco, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention - Biogeographica, 72(3): 133-143.

 

 

Pandinus roeseli

Lourenco, W. R. (2014): Further considerations on the identity and distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). - Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17(192): 139-151.

INSECTA

COLEOPTERA

Lucanidae

Colophon spp.

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). - African Entomology, 13(2): 347-352.

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera spp.

Trogonoptera spp.

Troides spp.

Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367. lpp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6).

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

Hirudo verbana

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. - Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178. lpp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Tridacna ningaloo

Penny, S. & Willan, R.C. (2014): Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. - Molluscan Research, 34 (3): 201-211.

 

Tridacnidae

Tridacna noae

Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014): Tridacna noae (Röding, 1798) - a valid giant clam species separated from T. maxima (Röding, 1798) by morphological and genetic data. - Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124-135.

ANTHOZOA & HYDROZOA

 

Visas Cites sarakstā iekļautās sugas

Taxonomic Checklist of all Cites listed Coral Species, pamatojoties uz UNEP WCMC 2012. g. savākto informāciju


FLORA

 

 

Attiecīgais taksons

Taksonomiskā atsauce

Vispārīga atsauce

Zinātniskie nosaukumi

Visu [konvencijas] papildinājumos minēto augu zinātniskie nosaukumi, ja vien noteicošie nav pušu konferences pieņemtie standartsaraksti

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998)] (visu konvencijas papildinājumos minēto augu zinātniskajiem nosaukumiem, ja vien noteicošie nav pušu konferences pieņemtie sugu standartsaraksti)

Vispārīga atsauce

Zinātniskie nosaukumi

“The Plant Book” neminēti sugu zinātnisko nosaukumu sinonīmi, ja vien noteicošie nav pušu konferences pieņemtie standartsaraksti

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) (“The Plant Book” neminētiem sugu zinātnisko nosaukumu sinonīmiem, ja vien noteicošie nav pušu konferences pieņemtie sugu standartsaraksti, kas minēti zemāk)

AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE

 

Cyclamen, Galanthus, Sternbergia

Cites Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas pie Cyclamen un Galanthus, un Sternbergia

APOCYNACEAE

 

Pachypodium spp.

Cites Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten- Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un tās atjauninājums: An Update and Supplement to the Cites Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), Cites Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas pie Aloe un Pachypodium

 

 

Hoodia spp.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151 (National Botanical Institute, Pretoria, South Africa) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas pie Hoodia

CACTACEAE

 

Cactaceae (visi)

Cites Cactaceae Checklist third edition, (2016, compiled by D. Hunt) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas pie Cactaceae. PDF formātā pieejams Royal Botanical Gardens, Kew, UK, tīmekļvietnes lapā, kas veltīta Cites konvencijai: https://www.kew.org/sites/default/files/CITES%20Cactaceae%20Checklist_CCC3_170629.pdf.

CYCADACEAE, STANGERIACEAE, ZAMIACEAE

 

Cycadaceae, Stangeriaceae un Zamiaceae (visi taksoni)

The World List of Cycads: Cites and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in Cites and Cycads a user's guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas pie Cycadaceae, Stangeriaceae un Zamiaceae

DICKSONIACEAE

 

Dicksonia (Amerikas sugas)

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas pie Dicksonia

DROSERACEAE, NEPHENTACEAE, SARRACENIACEAE

 

Dionaea, Nepenthes un Sarracenia

Cites Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas pie Dionaea, Nepenthes un Sarracenia

EBANACEAE

 

Diospyros spp. (Madagaskaras populācijas)

The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for Cites Parties (CVPM 2016) based on the Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar (pieejams kataloga tīmekļvietnē). Izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Diospyros sugām no Madagaskaras. Sk.: http://www.tropicos.org/ProlectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&prolectid=17. Saite uz minēto lapu: http://www.tropicos.org/Name/40031908?proiectid=17 .Lejupielādēšana: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf

EUPHORBIACEAE

 

Euphorbia (sukulentsugas)

The Cites Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas pie sukulentajām eiforbijām

LEGUMINACEAE

 

Dalbergia spp. (Madagaskaras populācijas)

A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for Cites (CVPM 2014) based on the Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar (PDF formātā pieejams Cites tīmekļvietnē, sk. SC65 Inf. 21). Izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas Dalbergia sugām no Madagaskaras. Sk.: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf

LILIACEAE

 

Aloe spp.

Cites Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten- Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un tās atjauninājums: An Update and Supplement to the Cites Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), Cites Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas pie Aloe un Pachypodium

ORCHIDACEAE

 

Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione un Sophronitis (1. sējums, 1995) un Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula un Encyclia (2. sējums, 1997), un Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides un Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda un Vandopsis (3. sējums, 2001), un Aerides, Coelogyne, Comparettia un Masdevallia

Cites Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas pie Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione un Sophronitis (1. sējums, 1995) un Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula un Encyclia (2. sējums, 1997), un Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides un Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda un Vandopsis (3. sējums, 2001), un Aerides, Coelogyne, Comparettia un Masdevallia (4. sējums, 2006)

 

 

Bulbophyllum spp.

Cites checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007); autoru adrese: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna, Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria); kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas pie Bulbophyllum

PALMAE

 

Dypsis decipiens un Dypsis decaryi

Proposed Standard Reference for two Cites-listed palms endemic to Madagascar (CVPM 2016) based on the Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar (PDF formātā atrodams US Fish & Wildlife Service tīmekļvietnē). Izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas pie Dypsis decipiens un Dypsis decaryi. Sk.: http://www.fws.gov/international/

TAXACEAE

 

Taxus sugas

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas pie Taxus

ZYGOPHYLLACEAE

 

Guaiacum spp.

Usta de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas piederīgas pie Guaiacum


Top