EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0069

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2019/69 (2019. gada 16. janvāris), ar ko nosaka trauksmes un signālieroču tehniskās specifikācijas saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/108

OV L 15, 17.1.2019, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/69/oj

17.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 15/22


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2019/69

(2019. gada 16. janvāris),

ar ko nosaka trauksmes un signālieroču tehniskās specifikācijas saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 18. jūnija Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (1) un jo īpaši tās 10.a panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 91/477/EEK I pielikums paredz, ka priekšmetus, kas atbilst minētajā direktīvā noteiktajai šaujamieroča definīcijai, neiekļauj šajā definīcijā, ja tie ir paredzēti trauksmes, signalizēšanas vai dzīvības glābšanas nolūkiem un tos var izmantot tikai minētajiem nolūkiem.

(2)

Dažas ierīces, kas paredzētas trauksmes, signalizēšanas vai dzīvības glābšanas nolūkiem un patlaban ir pieejamas tirgū, var viegli pārveidot par šaujamieročiem, izmantojot parastus darbarīkus. Tāpēc, lai ierīces uzskatītu par trauksmes un signālieročiem Direktīvas 91/477/EEK nolūkos un tām nebūtu jāveic kontroles, ko saskaņā ar minēto direktīvu piemēro šaujamieročiem, ierīcēm vajadzētu būt tādām, ko ar parastiem darbarīkiem nevar izmainīt tā, lai tās būtu piemērotas skrošu, lodes vai šāviņa raidīšanai šaujampulvera iedarbības rezultātā vai tā lai tās par tādām varētu pārveidot.

(3)

Šīs direktīvas 2. apsvērumā aprakstītajai specifikācijai vajadzētu būt daļai no tehnisko specifikāciju paketes ar kumulatīvo mērķi nodrošināt, lai ierīci nebūtu iespējams pārveidot par tādu, kas ir piemērota skrošu, lodes vai šāviņa raidīšanai šaujampulvera iedarbības rezultātā. Proti, tā kā ierīces stobrs ir izšķiroši svarīgs tās pārveidei par šaujamieroci, stobram vajadzētu būt tādam, ko nevar noņemt vai izmainīt, visu ierīci nepadarot neizmantojamu. Bez tam stobrā būtu jāievieto neizņemami šķēršļi, bet patrontelpai un stobram vajadzētu būt salocītiem, saliektiem vai aizsprostotiem tā, lai novērstu munīcijas ielādēšanu ierīcē un izšaušanu no tās.

(4)

Lai nodrošinātu, ka trauksmes un signālieroču tehniskās specifikācijas ir piemērotas plašam pašlaik pastāvošu trauksmes un signālieroču klāstam, ar šo direktīvu noteiktajās specifikācijās būtu jāņem vērā vispāratzīti starptautiskie trauksmes un signālieroču patronu un patrontelpu standarti un vērtības, jo īpaši Patronu un patrontelpu izmēru tabulu (TDCC) (Tables of Dimensions of Cartridges and Chambers) VIII tabula, ko izveidojusi Kājnieku ieroču apliecināšanas pastāvīgā starptautiskā komisija (C.I.P.) (Permanent International Commission for the Proof of Small Arms).

(5)

Lai novērstu to, ka trauksmes un signālieročus var viegli pārveidot par šaujamieročiem, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka ieroči, ko ražo vai importē Savienībā, tiek pārbaudīti, lai noteiktu to atbilstību ar šo direktīvu noteiktajām tehniskajām specifikācijām. Šīs pārbaudes varētu ietvert, piemēram, dažādu ierīču modeļu vai tipu un/vai atsevišķu ierīču pārbaudi.

(6)

Būtu jāprasa, lai dalībvalstis pēc pieprasījuma sniedz cita citai informāciju par to trauksmes un signālieroču pārbaužu rezultātiem, ko tās veikušas. Lai veicinātu minēto informācijas apmaiņu, dalībvalstīm būtu jāizraugās vismaz viens valsts kontaktpunkts, kurš spēj sniegt informāciju citām dalībvalstīm.

(7)

Lai atvieglotu trauksmes un signālieroču pārbaužu veikšanu, dalībvalstīm būtu savstarpēji jāsadarbojas šādu pārbaužu veikšanā.

(8)

Šī direktīva neskar Direktīvas 91/477/EEK 3. pantu.

(9)

Saskaņā ar Dalībvalstu un Komisijas 2011. gada 28. septembra kopīgo politisko deklarāciju par skaidrojošiem dokumentiem (2) dalībvalstis ir apņēmušās, paziņojot savus transponēšanas pasākumus, pamatotos gadījumos pievienot vienu vai vairākus dokumentus, kuros paskaidrota saikne starp direktīvas sastāvdaļām un atbilstīgajām daļām valsts pieņemtos transponēšanas instrumentos.

(10)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvas 91/477/EEK 13.b panta 1. punktu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Tehniskās specifikācijas

Dalībvalstis nodrošina, ka, lai tādas ierīces ar patronas turētāju, kas paredzētas vienīgi signālmunīcijas, kairinošu vielu, citu aktīvu vielu vai pirotehniskas signālmunīcijas izšaušanai, neuzskatītu par šaujamieročiem saskaņā ar Direktīvu 91/477/EEK, tām vienmēr jāatbilst šīs direktīvas pielikumā noteiktajām tehniskajām specifikācijām.

2. pants

Pārbaude par atbilstību tehniskajām specifikācijām

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka tāda veida ierīces, kas minētas 1. pantā, tiek pārbaudītas, lai noteiktu to atbilstību pielikumā noteiktajām tehniskajām specifikācijām.

2.   Dalībvalstis savstarpēji sadarbojas 1. punktā minēto pārbaužu veikšanā.

3. pants

Informācijas apmaiņa

Dalībvalsts pēc pieprasījuma dara zināmus citai dalībvalstij to pārbaužu rezultātus, ko tā veikusi saskaņā ar 2. pantu. Šajā nolūkā katra dalībvalsts izraugās vismaz vienu valsts kontaktpunktu, kas dara zināmus minētos rezultātus, un šā valsts kontaktpunkta kontaktinformāciju paziņo Komisijai.

4. pants

Transponēšanas noteikumi

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2020. gada 17. janvārim izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2019. gada 16. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 256, 13.9.1991., 51. lpp.

(2)  OV C 369, 17.12.2011., 14. lpp.


PIELIKUMS

1. pantā minēto ierīču tehniskās specifikācijas

1.

Ierīces atbilst šādām prasībām:

a)

pirotehnisku signālmunīciju ar tām ir iespējams šaut vienīgi tad, ja stobram ir pievienots adapteris;

b)

ierīcē ir pastāvīga detaļa, kas neļauj izšaut patronas, kuras pildītas ar vienu vai vairākām cietām skrotīm, lodēm vai cietiem šāviņiem;

c)

tām ir paredzētas patronas, kas uzskaitītas Kājnieku ieroču apliecināšanas pastāvīgās starptautiskās komisijas (C.I.P.) izveidotajā Patronu un patrontelpu izmēru tabulu (TDCC) VIII tabulā un kas atbilst šajā tabulā minētajiem izmēriem un citiem standartiem, jo minētā tabula spēkā esošajā redakcijā ir piemērojama šīs direktīvas pieņemšanas brīdī.

2.

Ar parastiem darbarīkiem ierīces nav iespējams izmainīt tā, lai tās būtu piemērotas skrošu, lodes vai šāviņa raidīšanai šaujampulvera iedarbības rezultātā vai tā lai tās par tādām varētu pārveidot.

3.

Visas ierīču būtiskās daļas ir tādas, ko nav iespējams kā būtiskās daļas uzstādīt uz šaujamieročiem vai izmantot tajos.

4.

Ierīču stobrus nav iespējams noņemt vai izmainīt, ievērojami nesabojājot vai neiznīcinot pašu ierīci.

5.

Ierīcēs, kuru stobra garums nepārsniedz 30 centimetrus vai kuru kopējais garums nepārsniedz 60 centimetrus, visa stobra garumā ir iebūvēti neizņemami šķēršļi tā, lai skrotis, lode vai šāviņš šaujampulvera iedarbības rezultātā nevarētu izkļūt no stobra un lai jebkura atlikusī brīvā telpa stobrā nebūtu garāka par 1 cm.

6.

Ierīcēs, uz kurām nav attiecināms 5. punkts, vismaz trešdaļas stobra garumā ir iebūvēti neizņemami šķēršļi tā, lai skrotis, lode vai šāviņš šaujampulvera iedarbības rezultātā nevarētu izkļūt no stobra un lai jebkura atlikusī brīvā telpa stobrā nebūtu garāka par 1 cm.

7.

Visos gadījumos – neatkarīgi no tā, vai uz ierīci ir attiecināms 5. vai 6. punkts – pirmais šķērslis stobrā atrodas pēc iespējas tuvāk ierīces patrontelpai, vienlaikus nodrošinot gāzu izplūšanu pa izplūdes caurumiem.

8.

Ierīcēs, kas paredzētas vienīgi signālmunīcijas izšaušanai, 5. vai 6. punktā minētie šķēršļi pilnībā aizsprosto stobru, izņemot vienu vai vairākus izplūdes caurumus gāzes spiediena mazināšanai. Turklāt šķēršļi pilnībā aizsprosto stobru tā, ka no ierīces priekšas nevar izšaut gāzi.

9.

Visi šķēršļi ir pastāvīgi un tos nav iespējams izņemt, neiznīcinot ierīces patrontelpu vai stobru.

Ierīcēs, kas paredzētas vienīgi signālmunīcijas izšaušanai, šķēršļi ir pilnībā izgatavoti no materiāla, kurš ir izturīgs pret griešanu, urbšanu, berzi vai slīpēšanu (vai līdzīgām darbībām) un kura minimālā cietība ir 700 HV 30 (saskaņā ar Vikersa cietības testu).

Ierīcēs, uz kurām neattiecas šā punkta otrā daļa, šķēršļi ir izgatavoti no materiāla, kurš ir izturīgs pret griešanu, urbšanu, berzi vai slīpēšanu (vai līdzīgām darbībām) un kura minimālā cietība ir 610 HV 30. Stobrā pa tā asi var būt kanāls, kas ļauj izvadīt no ierīces kairinošās vielas vai citas aktīvās vielas.

Jebkurā gadījumā šķēršļi ir tādi, kas nepieļauj:

a)

stobrā pa tā asi izveidot vai palielināt caurumu;

b)

noņemt stobru, izņemot, ja tā rezultātā ierīces rāmis un patrontelpa tiek padarīti nelietderīgi vai ierīces integritāte tiek tik lielā mērā ietekmēta, ka bez nozīmīga remonta vai papildināšanas to nav iespējams izmantot par šaujamieroci.

10.

Patrontelpa un stobrs ir salocīti, saliekti vai aizsprostoti tā, lai novērstu munīcijas ielādēšanu ierīcē un izšaušanu no tās. Bez tam revolvera veida ierīču gadījumā:

a)

patronu cilindra kameras priekšējās atveres ir sašaurinātas, lai nodrošinātu, ka lodes tiek iesprostotas kamerā;

b)

minētās atveres ir noliektas kameras virzienā.


Top