EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2167

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2167 (2017. gada 5. jūlijs), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2016/2374, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos

C/2017/4505

OJ L 306, 22.11.2017, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2167/oj

22.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 306/2


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/2167

(2017. gada 5. jūlijs),

ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2016/2374, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (1), un jo īpaši tās 15. panta 6. punktu un 18. panta 1. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 mērķis ir pakāpeniski izskaust izmetumus Savienības zvejniecībās, ieviešot izkraušanas pienākumu attiecībā uz tādu sugu nozvejām, kurām noteikti nozvejas limiti.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta d) apakšpunktu dienvidrietumu ūdeņos izkraušanas pienākumu attiecībā uz zvejniecību galvenajām sugām piemēro ne vēlāk kā no 2017. gada 1. janvāra.

(3)

Pēc kopīga ieteikuma, ko Beļģija, Spānija, Francija, Nīderlande un Portugāle iesniedza 2016. gadā, ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/2374 (2) nolūkā īstenot izkraušanas pienākumu tika izveidots 2016.–2018. gada izmetumu plāns dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos.

(4)

Beļģija, Spānija, Francija, Nīderlande un Portugāle ir tiešā veidā ieinteresētas dienvidrietumu ūdeņu zvejniecību pārvaldībā. Pēc apspriešanās ar Dienvidrietumu ūdeņu konsultatīvo padomi minētās dalībvalstis 2017. gada 2. janvārī ir iesniegušas Komisijai jaunu kopīgu ieteikumu.

(5)

Jaunais kopīgais ieteikums papildina izmetumu plānu, kas izveidots ar Deleģēto regulu (ES) 2016/2374, un aptver melnās matastes zvejniecības ICES (Starptautiskā Jūras pētniecības padome) VIIIa, IX un X rajonā un CECAF (Centrālaustrumu Atlantijas zvejniecības komiteja) 34.1.2. apgabalā un sarkanspuru pageles zvejniecības ICES IX rajonā.

(6)

Minētais pasākums, kas ierosināts jaunajā kopīgajā ieteikumā, ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 18. panta 3. punktu, un tāpēc to var iekļaut Deleģētajā regulā (ES) 2016/2374.

(7)

Jaunajā kopīgajā ieteikumā ir ierosināts atbrīvojums no izkraušanas pienākuma attiecībā uz melno matasti, kas ar nostiprinātām dziļūdens āķu jedām nozvejota ICES VIIIa, IX un X rajonā un CECAF 34.1.2. apgabalā, jo pašreizējais zinātniskais ieteikums liecina par nelielu reģistrēto sastopamības biežumu (un īpatņu skaitu), ņemot vērā šīs sugas specializētajā zvejā izmantoto zvejas rīku, zvejas prakses un ekosistēmas parametrus. ICES savā izvērtējumā ir secinājusi, ka novērtējuma vajadzībām izmetumus vairumā gadījumu var uzskatīt par neesošiem vai maznozīmīgiem, jo melnās matastes izmetumu izraisītas mirstības galvenais iemesls ir haizivis un vaļveidīgie, kas plosa uz āķiem uzķērušās melnās matastes, un salīdzinājumā ar izkrāvumiem tā ir relatīvi zema. Ņemot vērā iepriekšminēto, Komisija akceptē ierosināto atbrīvojumu.

(8)

Jaunajā kopīgajā ieteikumā ir ierosināts atbrīvojumu no izkraušanas pienākuma piemērot arī attiecībā uz sarkanspuru pageli ICES IX apakšapgabalā, jo dalībvalstis uzskata, ka zinātniskie pierādījumi liecina par iespējamiem augstiem izdzīvotības rādītājiem. Tomēr ir jāveic jauni pētījumi, lai to apstiprinātu, un šo atbrīvojumu varēs izskatīt vēlāk, kad attiecīgās dalībvalstis būs iesniegušas Komisijai patlaban notiekošo izmēģinājumu datus.

(9)

Skaidrības labad Deleģētās regulas (ES) 2016/2374 pielikums būtu jāpārstrukturē.

(10)

Tādēļ Deleģētā regula (ES) 2016/2374 būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

Tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi tieši ietekmē Savienības kuģu saimniecisko darbību un zvejas sezonas plānošanu, šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas. Paredzot izņēmumu no vispārīgā principa, kopīgā ieteikuma novēlotas iesniegšanas dēļ šī regula būtu jāpiemēro no 2017. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) 2016/2374 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 5. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 12. oktobra Deleģētā regula (ES) 2016/2374, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos (OV L 352, 23.12.2016., 33. lpp.).


PIELIKUMS

PIELIKUMS

Zvejniecības, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums

1.   Parastās jūrasmēles (Solea solea) zvejniecības

Zvejas zonas

Zvejas rīka kods

Zvejas rīka apraksts

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

ICES VIIIa, b, d un e rajons

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Visi grunts traļi

Linuma acs izmērs 70–100 mm

Visas parastās jūrasmēles nozvejas

TBB

Visi rāmja traļi

Linuma acs izmērs 70–100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi vairāksienu tīkli un žaunu tīkli

Linuma acs izmērs 100 mm vai lielāks


2.   Parastās jūrasmēles (Solea solea) un jūras zeltplekstes (Pleuronectes platessa) zvejniecības

Zvejas zonas

Zvejas rīka kods

Zvejas rīka apraksts

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

ICES IXa rajons

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi vairāksienu tīkli un žaunu tīkli

Linuma acs izmērs 100 mm vai lielāks

Visas parastās jūrasmēles un jūras zeltplekstes nozvejas


3.   Heka (Merluccius merluccius) zvejniecības

Zvejas zonas

Zvejas rīka kods

Zvejas rīka apraksts

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

ICES VIIIa, b, d un e rajons

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Visi grunts traļi un zvejas vadi

Linuma acs izmērs 100 mm vai lielāks

Visas heka nozvejas

LL, LLS

Visas āķu jedas

Visi

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Visi žaunu tīkli

Linuma acs izmērs 100 mm vai lielāks

ICES VIIIc un IXa rajons

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Visi grunts traļi un zvejas vadi

Kuģiem jāatbilst šādiem kumulatīviem kritērijiem:

1)

izmantotā linuma acs izmērs ir 70 mm vai lielāks;

2)

kopējie heka izkrāvumi 2014./2015. gada periodā (1) ir vairāk nekā 5 % no visu sugu izkrāvumiem un vairāk nekā 5 tonnas.

Visas heka nozvejas

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Visi žaunu tīkli

Linuma acs izmērs 80–99 mm

LL, LLS

Visas āķu jedas

Āķa lielums pārsniedz 3,85 cm ± 1,15 cm (garumā) un 1,6 cm ± 0,4 cm (platumā)


4.   Jūrasvelnu (Lophiidae) zvejniecības

Zvejas zonas

Zvejas rīka kods

Zvejas rīka apraksts

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

ICES VIIIa, b, d un e rajons

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Visi žaunu tīkli

Linuma acs izmērs 200 mm vai lielāks

Visas jūrasvelnu nozvejas

ICES VIIIc un IXa rajons

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Visi žaunu tīkli

Linuma acs izmērs 200 mm vai lielāks

Visas jūrasvelnu nozvejas


5.   Norvēģijas omāra (Nephrops norvegicus) zvejniecības

Zvejas zonas

Zvejas rīka kods

Zvejas rīka apraksts

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

ICES VIIIa, b, d un e rajons (tikai funkcionālo vienību robežās)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Visi grunts traļi

Linuma acs izmērs 70 mm vai lielāks

Visas Norvēģijas omāra nozvejas

ICES VIIIc un IXa rajons (tikai funkcionālo vienību robežās)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB

Visi grunts traļi

Linuma acs izmērs 70 mm vai lielāks

Visas Norvēģijas omāra nozvejas


6.   Melnās matastes (Aphanopus carbo) zvejniecības

Zvejas zonas

Zvejas rīka kods

Zvejas rīka apraksts

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

ICES VIIIc, IX, X rajons un CECAF 34.1.2. zona

LLS, DWS

Nostiprinātas dziļūdens āķu jedas

Visas melnās matastes nozvejas


7.   Sarkanspuru pageles (Pagellus bogaraveo) zvejniecības

Zvejas zonas

Zvejas rīka kods

Zvejas rīka apraksts

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

ICES IX rajons

LLS, DWS

Nostiprinātas dziļūdens āķu jedas

Āķa lielums pārsniedz 3,95 cm (garumā) un 1,65 cm (platumā)

Visas sarkanspuru pageles nozvejas


(1)  Atsauces periods nākamajiem gadiem tiks attiecīgi atjaunināts. Atsauces periods 2018. gadam būs 2015. un 2016. gads, atsauces periods 2019. gadam būs 2016. un 2017. gads.


Top