EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016O0033

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2016/2300 (2016. gada 2. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2016/33)

OJ L 344, 17.12.2016, p. 123–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/2300/oj

17.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 344/123


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2016/2300

(2016. gada 2. novembris),

ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2016/33)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo ievilkumu, kā arī 5.1., 12.1., 14.3. un 18.2. pantu,

tā kā:

(1)

Uz visiem Eurosistēmas kredītoperāciju atbilstošajiem aktīviem attiecas noteikti riska kontroles pasākumi, kuri aizsargā no finansiāliem zaudējumiem gadījumos, kad nodrošinājums jārealizē darījuma partnera saistību neizpildes dēļ. Eurosistēmas riska kontroles sistēmas regulārās izvērtēšanas rezultātā jāveic vairākas korekcijas attiecībā uz ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību.

(2)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ECB/2014/31 (1),

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Grozījumi Pamatnostādnē ECB/2014/31

Pamatnostādni ECB/2014/31 groza šādi:

1)

šādi groza 3. pantu:

a)

ar šādu punktu aizstāj 2. punktu:

“2.   Šā panta 1. punktā minētajiem ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, kuriem nav divu publisku kredītreitingu, kas atbilst vismaz Eurosistēmas saskaņotās reitingu skalas 2. kredītkvalitātes pakāpei saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (*1) 82. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro novērtējuma diskontu, kas atkarīgs no to vidējā svērtā izmantošanas laika, kā sīkāk noteikts IIa pielikumā.

(*1)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60) (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādne) (OV L 91, 2.4.2015., 3. lpp.).”;"

b)

iekļauj šādu 2.a punktu:

“2.a   Ar aktīviem nodrošināta vērtspapīra augstākās prioritātes laidiena vidējo svērto izmantošanas laiku aprēķina kā gaidāmo vidējo svērto laiku, kas atlicis līdz šā laidiena atmaksai. Saistītiem mobilizētajiem ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem vidējā svērtā izmantošanas laika aprēķināšanai pieņem, ka emitenta pirkšanas iespējas netiks izmantotas.”;

c)

svītro 3. punktu;

d)

ar šādu punktu aizstāj 5. punktu:

“5.   NCB kā nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās var pieņemt ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus, kuru pamatā esošie aktīvi ietver mājokļa hipotēkas vai kredītus MVU, vai abus un kuri neatbilst Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) ceturtās daļas II sadaļas 2. nodaļas kredītnovērtējuma prasībām, kā arī šā panta 1. punkta a)–d) apakšpunkta un 4. punkta prasībām, bet atbilst visiem kritērijiem, kurus ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem piemēro saskaņā ar Pamatnostādni (ES) 2015/510 (ECB/2014/60), ja šiem vērtspapīriem ir divi publiski kredītreitingi, kas atbilst vismaz Eurosistēmas saskaņotās reitingu skalas 3. kredītkvalitātes pakāpei. Šādi ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri var būt tikai tādi, kas emitēti pirms 2012. gada 20. jūnija, un tiem piemēro novērtējuma diskontu, kas ir atkarīgs no to vidējā svērtā izmantošanas laika, kā sīkāk noteikts IIa pielikumā.”;

e)

svītro 6. punktu;

f)

ar šādu apakšpunktu aizstāj 7. punkta g) apakšpunktu:

“g)

“noteikumi par apkalpošanas nepārtrauktību” ir ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru juridiskās dokumentācijas noteikumi, ko veido rezerves apkalpotāja noteikumi vai rezerves apkalpotāja koordinatora noteikumi (ja nav rezerves apkalpotāja noteikumu). Rezerves apkalpotāja koordinatora noteikumu gadījumā tiek iecelts rezerves apkalpotāja koordinators, un koordinators tiek pilnvarots piemeklēt atbilstošu rezerves apkalpotāju 60 dienu laikā pēc notikuma iestāšanās, lai nodrošinātu savlaicīgu ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru samaksu un apkalpošanu. Šie noteikumi iekļauj arī apkalpotāja aizstāšanas ar rezerves apkalpotāju gadījumus, kas var būt saistīti vai nesaistīti ar reitingu, piemēram, pašreizējā apkalpotāja saistību nepildīšana. Rezerves apkalpotāja noteikumu gadījumā rezerves apkalpotājam nav ciešu saikņu ar apkalpotāju. Rezerves apkalpotāja koordinatora noteikumu gadījumā nav ciešu saikņu starp apkalpotāju, rezerves apkalpotāja koordinatoru un emitenta konta banku;”;

g)

šādu h) un i) apakšpunktu iekļauj 7. punktā:

“h)

“ciešas saiknes” ir ciešas saiknes Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 138. panta 2. punkta izpratnē;

i)

“saistītie mobilizētie ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri” ir ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, kuriem vairāk nekā 75 % no atlikušās nominālvērtības izmanto darījuma partneris, kurš ir ar aktīviem nodrošinātā vērtspapīra iniciators, vai iestādes, kurām ar iniciatoru ir ciešas saiknes.”;

2)

kā IIa pielikumu iekļauj šīs pamatnostādnes pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā un īstenošana

1.   Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo to dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kuru valūta ir euro.

2.   To dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, kuru valūta ir euro, veic visus vajadzīgos pasākumus, lai atbilstu šīs pamatnostādnes noteikumiem, un piemēro tos ar 2017. gada 1. janvāri. Tās ne vēlāk kā 2016. gada 5. decembrī informē ECB par dokumentiem un līdzekļiem, kas attiecas uz šiem pasākumiem.

3. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 2. novembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ECB/2014/31 (2014. gada 9. jūlijs) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (OV L 240, 13.8.2014., 28. lpp.).


PIELIKUMS

“IIa PIELIKUMS

Novērtējuma diskonta līmeņi, kurus piemēro ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, kas ir atbilstoši saskaņā ar šīs pamatnostādnes 3. panta 2. punktu

Vidējais svērtais izmantošanas laiks

Novērtējuma diskonts

0–1

6,0

1–3

9,0

3–5

13,0

5–7

15,0

7–10

18,0

> 10

30,0”


Top