EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016O0031

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2016/2298 (2016. gada 2. novembris), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2016/31)

OV L 344, 17.12.2016, p. 102–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/2298/oj

17.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 344/102


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2016/2298

(2016. gada 2. novembris),

ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2016/31)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo ievilkumu, 9.2. pantu, 12.1. pantu, 14.3. pantu, 18.2. pantu un 20. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Vienotas monetārās politikas īstenošanai jānosaka instrumenti un procedūras, kuras jāizmanto Eurosistēmai, ko veido Eiropas Centrālā banka (ECB) un to dalībvalstu nacionālās centrālās bankas (turpmāk – “NCB”), kuru valūta ir euro, lai šādu politiku īstenotu vienoti visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

(2)

Monetārās politikas opeāciju vajadzībām Eurosistēma var veikt fiksētas procentu likmes vai mainīgas procentu likmes izsoļu procedūras. Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (1) jāgroza, lai tajā iekļautu dažus vajadzīgus tehniskus un redakcionālus precizējumus, kas saistīti ar izsoles procedūru operacionālajiem posmiem.

(3)

Eurosistēma uzskata par vajadzīgu sava nodrošinājuma regulējuma ietvaros grozīt atbilstības kritērijus un pielāgot riska kontroles pasākumus, ko piemēro augstākas prioritātes nenodrošinātiem parāda instrumentiem, kurus emitējušas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, vai ar tām cieši saistītas iestādes, lai ņemtu vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES (2) īstenošanu dalībvalstīs.

(4)

Eurosistēma izstrādājusi vienotu sistēmu aktīviem, kas ir atbilstošs nodrošinājums, lai ieviešot Pamatnostādni (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) visās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, Eurosistēmas kredītoperācijas tiktu veiktas saskaņoti. ECB Padome uzskata par vajadzīgu veikt dažus grozījumus Eurosistēmas nodrošinājuma regulējumā, lai atļautu iekļaut kuponu struktūras ar potenciāli negatīvu naudas plūsmu attiecībā uz tirgojamiem aktīviem.

(5)

Eurosistēma prasa sniegt visaptverošus un standartizētus kredītu līmeņa datus nī par tādu naudas plūsmu radošo aktīvu pūlu, kurš nodrošina ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus. Kredītu līmeņa dati attiecīgajām personām jāsniedz Eurosistēmas apstiprinātam kredītu līmeņa datu reģistram. Eurosistēmas prasības kredītu līmeņa datu reģistru apstiprināšanai, kā arī faktiskais apstiprināšanas process jāprecizē caurredzamības interesēs.

(6)

Nolūkā aizsargāt Eurosistēmas nodrošinājuma pietiekamību jāgroza kredītprasību atbilstības kritēriji un jo īpaši realizācijas ierobežojumu kritērijs. Pieņemot kā nodrošinājumu kredītprasības, NCB jāveic konkrēti pasākumi, lai novērstu vai ievērojami mazinātu ieskaita risku. Kredītprasības, kuras radušās pirms 2018. gada 1. janvāra un attiecībā uz kurām minētie pasākumi netiek veikti, var tikt mobilizētas kā nodrošinājums līdz 2019. gada 31. decembrim ar nosacījumu, ka izpildīti visi pārējie atbilstības kritēriji.

(7)

Lai aizsargātu Eurosistēmu pret finanšu zaudējumu risku darījuma partnera saistību neizpildes gadījumā, atbilstošajiem aktīviem, kas mobilizēti kā nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijās, jāpiemēro riska kontroles pasākumi, kuri noteikti Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) ceturtās daļas VI sadaļā. ECB Padome uzskata, ka Eurosistēmas riska kontroles sistēmas regulārā izvērtējuma rezultātā jāveic vairākas korekcijas.

(8)

Atbilstošiem aktīviem ir jāatbilst Eurosistēmas kredītkvalitātes prasībām, kas noteiktas Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmā (ECAF), ar ko nosaka procedūras, noteikumus un paņēmienus, kuri nodrošina, ka tiek uzturēta spēkā Eurosistēmas atbilstošu aktīvu augstu kredītstandartu prasība. Pēc ECAF noteikumu pārskatīšanas jāizdara konkrēti grozījumi, jo īpaši attiecībā uz ārējo kredītnovērtējuma iestāžu (ECAI) vispārējiem atzīšanas kritērijiem un papildu darbības prasībām ECAI attiecībā uz nodrošinātām obligācijām.

(9)

Skaidrības interesēs nepieciešams izdarīt vairākus nelielus tehniskus grozījumus, piemēram, attiecībā uz nodrošināto obligāciju terminoloģiju.

(10)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Pamatnostādne (ES) 2015/510 (ECB/2014/60),

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Grozījumi

Pamatnostādni (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) groza šādi:

1)

šādi groza 2. pantu:

a)

ar šādu punktu aizstāj 12. punktu:

“12)

“nodrošinātā obligācija” ir parāda instruments, kurš ļauj: a) tieši vai netieši vērsties pret kredītiestādi; un b) vērsties pret pamatā esošo aktīvu dinamisko nodrošinājuma pūlu, un attiecībā uz kuru nav nekāda riska sadalījuma;”

b)

iekļauj šādu 46.a) punktu:

“46.a)

“ieguldījumu brokeru sabiedrība” ir ieguldījumu brokeru sabiedrība Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 2. apakšpunkta izpratnē;”

c)

ar šādu punktu aizstāj 48. punktu:

“48)

“liela apjoma nodrošinātā obligācija” ir nodrošinātā obligācija, kuras emisijas apjoms ir vismaz 1 mljrd. euro un kurai vismaz trīs tirgus veidotāji nosaka regulāras pirkšanas un pārdošanas cenas;”

d)

ar šādu punktu aizstāj 71. punktu:

“71)

“citas nodrošinātās obligācijas” ir strukturētas nodrošinātās obligācijas vai multi cédulas;”

e)

ar šādu punktu aizstāj 74. punktu:

“74)

“publisks kredītreitings” ir kredītreitings: a) ko piešķīrusi vai apstiprinājusi Savienībā reģistrēta kredītreitingu aģentūra, kuru Eurosistēma atzinusi par ārējo kredītnovērtējuma iestādi un b) kas atklāts publiski vai izplatīts abonentiem;”

f)

ar šādu punktu aizstāj 88. punktu:

“88)

“strukturēta nodrošinātā obligācija” ir nodrošinātā obligācija, izņemot multi-cédulas, kura nav emitēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK (*1) 52. panta 4. punkta prasībām;

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).”;"

g)

ar šādu punktu aizstāj 94. punktu:

“94)

“PVKIU atbilstoša nodrošinātā obligācija” ir nodrošinātā obligācija, kura emitēta saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punkta prasībām;”

2)

šādi groza 25. pantu:

a)

ar šādu tabulu aizstāj 1. punkta 4. tabulu:

“4. tabula

Izsoles procedūru operacionālie posmi

1. posms.

Paziņojums par izsoli

a)

ECB publisks paziņojums

b)

NCB publisks paziņojums un tiešs paziņojums individuāliem darījuma partneriem (ja nepieciešams)

2. posms.

Darījuma partneru izsoles pieteikumu gatavošana un iesniegšana

3. posms.

Eurosistēmas veikta izsoles pieteikumu apkopošana

4. posms.

Izsoles piešķīruma sadale un izsoles rezultātu paziņošana

a)

ECB lēmums par izsoles piešķīrumu

b)

ECB publisks paziņojums par piešķīruma sadales rezultātiem

5. posms.

Individuālo piešķīruma rezultātu apstiprināšana

6. posms.

Darījumu norēķini”;

b)

ar šādām tabulām aizstāj 2. punkta 5. un 6. tabulu:

“5. tabula

Standartizsoles procedūras operacionālo posmu indikatīvs grafiks (norādīts Viduseiropas laiks  (3) )

Image Teksts attēlu

6. tabula

Ātrās izsoles procedūras operacionālo posmu indikatīvs grafiks (norādīts Viduseiropas laiks)

Image Teksts attēlu ”;

(3)  Viduseiropas laiks ņem vērā pāreju uz Viduseiropas vasaras laiku."

3)

ar šādiem punktiem aizstāj 30. panta 1. un 2. punktu:

“1.   Standartizsoles procedūras ECB iepriekš izziņo publiski. NCB papildus var izziņot standartizsoles publiski, kā arī tieši darījuma partneriem, ja nepieciešams.

2.   Ātrās izsoles procedūras ECB var iepriekš izziņot publiski. Ātrās izsoles procedūrās, kuras tiek iepriekš izziņotas publiski, NCB, ja nepieciešams, var tieši sazināties ar izraudzītajiem darījuma partneriem. Ātrās izsoles procedūrās, kas netiek iepriekš izziņotas publiski, NCB tieši sazinās ar izraudzītajiem darījuma partneriem.”;

4)

ar šādu punktu aizstāj 43. panta 1. punktu:

“1.   ECB publiski paziņo savu lēmumu par izsoles piešķīruma sadali attiecībā uz izsoles rezultātiem. NCB papildus var paziņot ECB lēmumu par izsoles piešķīruma sadali publiski, kā arī tieši darījuma partneriem, ja nepieciešams.”;

5)

ar šādu punktu aizstāj 55.a panta 3. punktu:

“3.   Filiāļu gadījumā saskaņā ar 1. punktu sniegtā informācija attiecas uz iestādi, kurai ir filiāle.”;

6)

ar šādu punktu aizstāj 61. panta 1. punktu:

“1.   ECB savā interneta vietnē publicē un atjauno atbilstošo tirgojamo vērtspapīru sarakstu, ievērojot savā interneta vietnē norādīto metodoloģiju, un atjauno to katru dienu, kurā darbojas TARGET2. Tirgojami aktīvi, kas iekļauti atbilstošu tirgojamu aktīvu sarakstā, pēc to publicēšanas sarakstā kļūst atbilstoši izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās. Atkāpjoties no šā noteikuma, attiecībā uz īstermiņa parāda instrumentiem, kuriem norēķins notiek tajā pašā dienā, Eurosistēma var piešķirt atbilstību no emisijas datuma. Aktīvi, kas novērtēti saskaņā ar 87. panta 3. punktu, netiek publicēti atbilstošu tirgojamu aktīvu sarakstā.”;

7)

ar šādu punktu aizstāj 63. panta 1. punktu:

“1.   Lai parāda instrumenti būtu atbilstoši, tiem līdz galīgajai dzēšanai ir kāda no šādām kupona struktūrām:

a)

fiksētas procentu likmes, nulles procentu vai daudzpakāpju kuponi ar iepriekš noteiktu kupona grafiku un iepriekš noteiktu kupona vērtību; vai

b)

mainīgas procentu likmes kuponi, kam ir šāda struktūra: kupona procentu likme = (atsauces procentu likme * l) ± x, ja f ≤ kupona procentu likme ≤ c, kur:

i)

atsauces procentu likme konkrētajā brīdī atbilst tikai vienam no tālāk minētajiem lielumiem:

euro naudas tirgus procentu likmei, piemēram, Euribor, LIBOR vai līdzīgiem indeksiem,

pastāvīga termiņa mijmaiņas darījuma procentu likmei, piemēram, CMS, EIISDA, EUSA,

vienas euro zonas valdības obligācijas peļņas likmei vai vairāku šādu obligāciju indeksam ar termiņu līdz 1 gadam (ieskaitot),

euro zonas inflācijas indeksam;

ii)

f (zemākā procentu likme), c (augstākā procentu likme), l (palielināts/samazināts koeficients) un x (marža), ja tādi ir, ir vai nu iepriekš emisijas brīdī noteikti skaitļi, vai arī tie var laika gaitā mainīties tikai saskaņā ar emisijas brīdī noteikto virzību, kur l ir lielāks par nulli visu aktīva darbības laiku. Mainīgās procentu likmes kuponiem ar inflācijas indeksa atsauces likmi l ir vienāds ar vienu.”;

8)

iekļauj šādu 77.a pantu:

“77.a pants

Ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru ieguldījumu ierobežojumi

Naudas līdzekļu ieguldījumi, kas kreditēti emitenta vai starpnieka ĪNS bankas kontos saskaņā ar darījuma dokumentiem, nedrīkst kopumā vai daļēji, faktiski vai potenciāli ietvert citu ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru laidienus, ar kredītiem saistītas parādzīmes, mijmaiņas darījumus vai citus atvasinātos instrumentus, sintētiskos vērtspapīrus vai līdzīgas prasības.”;

9)

svītro 73. panta 7. punktu.

10)

ar šādu punktu aizstāj 78. panta 1. punktu:

“1.   Pilnvērtīgi un standartizēti kredītu līmeņa dati par tādu naudas plūsmu radošo aktīvu pūlu, ar kuriem nodrošināti ABS, pieejami saskaņā ar procedūrām, kas izklāstītas VIII pielikumā un kas ietver informāciju par prasīto datu kvalitātes novērtējumu un prasības tam, kā Eurosistēma apstiprina kredītu līmeņa datu reģistrus. Atbilstības novērtējumā Eurosistēma ņem vērā: a) jebkādu datu nesniegšanu un b) to, cik bieži atsevišķi kredītu līmeņa datu lauki nesatur jēgpilnus datus.”;

11)

pamatnostādnes ceturtās daļas II sadaļas 1. nodaļas 2. iedaļu papildina ar šādu 4. apakšiedaļu:

“4. apakšiedaļa

Noteiktu nenodrošinātu parāda instrumentu īpašie atbilstības kritēriji

81.a pants

Noteiktu nenodrošinātu parāda instrumentu atbilstības kritēriji

1.   Lai būtu atbilstoši Eurosistēmas kredītoperācijām, nenodrošināti parāda instrumenti, ko emitējušas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, vai 138. panta 2. punktā definētās ar tām cieši saistītās iestādes, atbilst vispārējiem atbilstības kritērijiem, kas attiecībā uz visiem tirgojamu aktīvu veidiem noteikti 1. iedaļā, izņemot prasību, kas noteikta 64. pantā, ciktāl uz nenodrošinātu parāda instrumentu attiecas tiesību aktos noteikta subordinācija.

2.   Šajā apakšiedaļā tiesību aktos noteikta subordinācija ir emitentam piemērojamā tiesību aktu regulējumā balstīta tāda nenodrošināta parāda instrumenta subordinācija, uz kuru neattiecas subordinācija saskaņā ar parāda instrumenta noteikumiem un nosacījumiem, t. i., līgumiska subordinācija.”;

12)

ar šādu punktu aizstāj 83. panta a) punktu:

“a)

ECAI emisijas reitings, kurš attiecas uz ECAI kredītnovērtējumu, kas piešķirts emisijai, vai – šīs ECAI emisijas reitinga neesamības gadījumā – programmai vai emisijas sērijai, kurā aktīvs emitēts. Programmas vai emisijas sērijas ECAI novērtējums ir saistošs tikai tad, ja tas attiecas uz konkrēto aktīvu un tam tieši un nepārprotami atbilst aktīva ECAI piešķirts ISIN kods, un emisijai nav cita tās pašas ECAI reitinga. Attiecībā uz ECAI emisijas reitingiem Eurosistēma nepiešķir nozīmi aktīva sākotnējam termiņam.”;

13)

šādu 3.a punktu iekļauj 104. pantā:

“3.a   No 2018. gada 1. janvāra kā nodrošinājumu pieņemot kredītprasības, kas radušās pēc minētā datuma, NCB piemēro pasākumus, kas novērš vai ievērojami mazina ieskaita risku.. Kredītprasības, kuras radušās pirms 2018. gada 1. janvāra un attiecībā uz kurām minētie pasākumi netiek veikti, var tikt mobilizētas kā nodrošinājums līdz 2019. gada 31. decembrim ar nosacījumu, ka izpildīti visi pārējie atbilstības kritēriji.”;

14)

šādi groza 120. pantu:

a)

ar šādu tekstu aizstāj 1. un 2. punktu:

“1.   ECAF vajadzībām ECAI atzīšanas vispārējie kritēriji ir šādi:

a)

ECAI ir reģistrētas vai sertificētas Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009.

b)

ECAI atbilst darbības kritērijiem un nodrošina atbilstošu tvērumu, lai nodrošinātu efektīvu ECAF īstenošanu. ECAI kredītnovērtējuma izmantošana īpaši atkarīga no tā, vai Eurosistēmai ir pieejama informācija par šiem novērtējumiem, kā arī informācija novērtējumu salīdzināšanai un Eurosistēmas kredītkvalitātes līmeņu piešķiršanai (piemērošanai) šiem novērtējumiem, un rezultātu monitoringam saskaņā ar 126. pantu.

2.   Eurosistēma patur sev tiesības pieņemt lēmumu par ECAF atzīšanas procedūras uzsākšanu pēc tam, kad tā saņēmusi.kredītreitingu aģentūras (KRA) pieteikumu. Pieņemot lēmumu, Eurosistēma ņem vērā arī to, vai KRA nodrošina pienācīgu tvērumu ECAF efektīvai piemērošanai saskaņā ar IXa pielikumā izklāstītajām prasībām.”;

b)

iekļauj šādu 2.a punktu:

“2.a   Pēc ECAF atzīšanas procedūras uzsākšanas Eurosistēma pārbauda visu papildu informāciju, kuru uzskata par nozīmīgu, lai nodrošinātu ECAF efektīvu piemērošanu, t. sk. ECAI spēju pildīt ECAF rezultātu monitoringa kritērijus un noteikumus saskaņā ar IX pielikumā izklāstītajām prasībām un IXb pielikuma īpašajiem kritērijiem (ja piemērojams). Eurosistēma patur tiesības pieņemt lēmumu, vai tā atzīst kādu ECAI ECAF vajadzībām, pamatojoties uz sniegto informāciju un tās pašas veikto atbilstības novērtējumu.”;

15)

ar šādu apakšpunktu aizstāj 122. panta 3. punkta b) apakšpunktu:

“b)

visjaunākais kompetentās iestādes veiktais novērtējums, kurā atspoguļota pašlaik pieejamā informācija par visiem jautājumiem, kas ietekmē IRB sistēmas izmantošanu nodrošinājuma vajadzībām, un visiem jautājumiem, kas saistīti ar datiem, kurus izmanto ECAF rezultātu monitoringa procesā;”

16)

ar šādu punktu aizstāj 137. panta 2. punktu:

“2.   Tirgojamiem aktīviem piemēro vispārējos atbilstības kritērijus, kas noteikti ceturtās daļas II sadaļā, izņemot to, ka tirgojami aktīvi:

a)

var tikt emitēti, turēti, un par tiem var veikt norēķinus ārpus EEZ;

b)

var būt denominēti valūtās, kas nav euro; un

c)

ir ar kuponu, kas neizraisa negatīvu naudas plūsmu.”;

17)

Ar šādu apakšpunktu aizstāj 138. panta 3. punkta a) apakšpunktu:

“a)

ciešas saiknes starp darījuma partneri un EEZ valsts sektora iestādi, kura tiesīga iekasēt nodokļus, vai gadījumiem, kuros parāda instrumentu garantējusi viena vai vairākas EEZ valsts sektora institūcijas, kuras tiesīgas iekasēt nodokļus, un attiecīgā garantija atbilst 114. pantā noteiktajām pazīmēm, visos gadījumos ņemot vērā 139. panta 1. punktu;”

18)

ar šādu punktu aizstāj 139. panta 1. punktu:

“1.   Nenodrošināti parāda instrumenti, ko emitējis darījuma partneris vai ar to cieši saistīta iestāde, kā noteikts 138. panta 2. punktā, un pilnībā garantē viena vai vairākas EEZ valsts sektora institūcijas, kuras tiesīgas iekasēt nodokļus, netiek mobilizēti kā nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijās ar šo darījuma partneri:

a)

ne tieši;

b)

ne netieši, ja tie iekļauti nodrošināto obligāciju pūlā.”;

19)

ar šādu punktu aizstāj 141. panta 1. punktu:

“1.   Darījuma partneris nedrīkst iesniegt vai izmantot kā nodrošinājumu nenodrošinātus parāda instrumentus, kurus emitējusi kredītiestāde vai jebkura cita iestāde, ar ko šai kredītiestādei ir ciešas saiknes, ja tā nodrošinājuma vērtība, kuru emitējusi kredītiestāde vai cita iestāde, ar ko tai ir ciešas saiknes, kopā pārsniedz 2,5 % no kopējās aktīvu vērtības, kurus šis darījuma partneris izmanto kā nodrošinājumu pēc piemērojamā diskonta. Šis 2,5 % ierobežojums neattiecas ne uz vienu no tālāk minētajiem gadījumiem:

a)

ja šādu aktīvu vērtība nepārsniedz 50 milj. euro pēc jebkāda diskonta piemērošanas; vai

b)

ja šos aktīvus garantējusi valsts sektora iestāde, kura tiesīga iekasēt nodokļus, ar garantiju, kas atbilst pazīmēm, kuras noteiktas 114. pantā.”;

20)

svītro 143. pantu;

21)

iiekļauj šādu 144.a pantu:

“144.a pants

Atbilstoši aktīvi ar negatīvu naudas plūsmu

1.   NCB nosaka, ka darījuma partneris turpina būt atbildīgs par jebkuras negatīvu naudas plūsmu summas savlaicīgu samaksu saistībā ar atbilstošiem aktīviem, kas iesniegti vai tiek izmantoti kā nodrošinājums.

2.   Ja darījuma partneris laikus neveic maksājumu saskaņā ar 1. punktu, Eurosistēma ir tiesīga (bet tai nav pienākuma) veikt attiecīgo maksājumu. NCB nosaka, ka darījuma partneris nekavējoties pēc Eurosistēmas pieprasījuma atmaksā Eurosistēmai jebkuru negatīvu naudas plūsmu summu, kuru darījuma partnera vainas dēļ samaksājusi Eurosistēma. Ja darījuma partneris laikus neveic maksājumu saskaņā ar 1. punktu, Eurosistēmai ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma debetēt summu, kas līdzvērtīga summai, kura Eurosistēmai jāmaksā šāda darījuma partnera vārdā, no:

a)

attiecīgā darījuma partnera maksājumu moduļa (MM) konta TARGET2, kā noteikts Pamatnostādnes ECB/2012/27 II pielikuma 36. panta 6. punktā; vai

b)

ar norēķinu bankas iepriekšēju atļauju – no norēķinu bankas TARGET2 MM konta, kuru izmanto attiecīgā darījuma partnera Eurosistēmas kredītoperācijām; vai

c)

jebkura cita konta, kuru var izmantot Eurosistēmas monetārās politikas operācijām un kurš attiecīgajam darījuma partnerim atvērts NCB.

3.   Jebkuru saskaņā ar 2. punktu Eurosistēmas samaksāto summu, kuru darījuma partneris pēc pieprasījuma nav nekavējoties atmaksājis un kuru Eurosistēma nevar debetēt ne no viena 2. punktā noteiktā attiecīgā konta, uzskata par Eurosistēmas izsniegtu kredītu, attiecībā uz kuru piemēro sankciju saskaņā ar 154. pantu.”;

22.

ar šādu apakšpunktu aizstāj 154. panta 1. punkta a) apakšpunktu:

“a)

attiecībā uz reversajiem darījumiem un valūtas mijmaiņas darījumiem monetārās politikas mērķiem – 15. pantā noteiktos pienākumus pienācīgi nodrošināt un norēķināties par summu, kura darījuma partnerim piešķirta visā konkrētās operācijas laikā, t. sk. jebkādu konkrētās operācijas atlikumu, NCB veicot pirmstermiņa izbeigšanu, atlikušajā operācijas laikā.”;

23)

ar šādu e) apakšpunktu papildina 154. panta 1. punktu:

“e)

attiecībā uz maksājumu pienākumiem saskaņā ar 144.a panta 3. punktu.”;

24)

ar šādu apakšpunktu aizstāj 156. panta 1. punkta a) apakšpunktu:

“a)

tika piemērots naudas sods;”

25)

ar šādu apakšpunktu aizstāj 156. panta 4. punkta a) apakšpunktu:

“a)

tika piemērots naudas sods;”

26)

ar šādu 4.a punktu papildina 166. pantu:

“4.a   NCB var piemērot līgumu un regulējošos nosacījumus, kas nodrošina, ka jebkurā laikā vietējai NCB ir tiesības piemērot naudas sodu, ja darījuma partneris nav pilnībā vai daļēji atmaksājis vai samaksājis jebkuru kredīta summu vai atpirkšanas cenu, vai iesniedzis iegādātos aktīvus to termiņā vai citā noteiktajā laikā un ja nav pieejami citi aizsardzības līdzekļi saskaņā ar 166. panta 2. punktu. Naudas sodu aprēķina saskaņā ar šīs pamatnostādnes VII pielikuma I sadaļas 1. punkta a) apakšpunktu un šīs pamatnostādnes VII pielikuma I sadaļas 2. un 4. punktu, ņemot vērā naudas, kuru darījuma partneris nevarēja samaksāt vai atmaksāt, vai aktīvu, kurus darījuma partneris nevarēja iesniegt, summu un to kalendāro dienu skaitu, kuru laikā darījuma partneris nav veicis maksājumu, atmaksu vai nav iesniedzis aktīvus.”;

27)

pamatnostādnes VII, VIII un XII pielikumu groza un jaunu IXa un IXb pielikumu iekļauj saskaņā ar šīs pamatnostādnes pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā un īstenošana

1.   Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo to dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kuru valūta ir euro.

2.   To dalībvalstu nacionālās centrālās bankas, kuru valūta ir euro, veic visus vajadzīgos pasākumus, lai atbilstu šīs pamatnostādnes noteikumiem, un piemēro tos ar 2017. gada 1. janvāri. Tās ne vēlāk kā 2016. gada 5. decembrī informē ECB par dokumentiem un līdzekļiem, kas attiecas uz šiem pasākumiem.

3. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 2. novembrī

ECB Padomes vārdā –

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60) (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādne) (OV L 91, 2.4.2015., 3. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.).


PIELIKUMS

Šādi groza Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) VII, VIII un XII pielikumu un iekļauj jaunu IXa un IXb pielikumu:

1.

Ar šādu apakšpunktu aizstāj VII pielikuma 1. punkta b) apakšpunktu:

“b)

par 154. panta 1. punkta d) vai e) apakšpunktā noteiktā pienākuma neizpildi naudas sodu aprēķina, aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmei, kuru piemēroja laikā, kad pārkāpums sākās, pieskaitot piecus procentu punktus. Par atkārtotu 154. panta 1. punkta d) apakšpunktā vai 154. panta 1. punkta e) apakšpunktā noteiktā pienākuma neizpildi 12 mēnešu periodā, sākot ar pirmā pārkāpuma dienu, soda procentu likmi paaugstina vēl par 2,5 procentu punktiem par katru pārkāpumu.”;

2.

Ar šādu apakšpunktu aizstāj VII pielikuma 5. punkta a) apakšpunktu:

“a)

septiņu kalendāro dienu labvēlības periodu piemēro, ja pārkāpums radies vērtības pārmaiņu rezultātā, bez papildu nenodrošinātu parāda instrumentu iesniegšanas un aktīvu atskaitīšanas no kopējā nodrošinājuma pūla, pamatojoties uz to, ka:

i)

šādu jau iesniegto papildu nenodrošināto parāda instrumentu vērtība ir palielinājusies; vai

ii)

nodrošinājuma pūla kopējā vērtība ir samazināta.

Šādos gadījumos darījuma partnerim izvirza prasību labvēlības periodā koriģēt sava kopējā nodrošinājuma pūla vērtību vai šādu nenodrošināto parāda instrumentu vērtību, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamiem ierobežojumiem.”;

3.

Ar šādu punktu aizstāj VII pielikuma 6. punktu:

“6.

Ja darījuma partneris sniedzis informāciju, kas negatīvi ietekmē tā nodrošinājuma vērtību no Eurosistēmas viedokļa attiecībā uz 145. panta 4. punktu, piemēram, nepareizu informāciju par izmantotas kredītprasības atlikušo vērtību, kas ir vai bijusi nepatiesa vai novecojusi, vai ja darījuma partneris nav laikus sniedzis saskaņā ar 101. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) punktu noteikto informāciju, nodrošinājuma summa (vērtība), kas tika negatīvi ietekmēta, tiek ņemta vērā, aprēķinot naudas sodu saskaņā ar 3. punktu, un netiek piemērots labvēlības periods. Sodu nepiemēro, ja nepareizo informāciju izlabo piemērojamā paziņošanas perioda laikā, piemēram, attiecībā uz kredītprasībām – nākamās darbadienas laikā saskaņā ar 109. panta 2. punktu.”;

4.

Ar šādu punktu aizstāj VII pielikuma 7. punktu:

“7.

Par 154. panta 1. punkta d) vai e) apakšpunktā noteiktā pienākuma neizpildi naudas sodu aprēķina saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu, piemērojot soda procentu likmi summai, par kādu darījuma partneris nelikumīgi izmantojis aizdevuma iespēju uz nakti vai nesamaksātu Eurosistēmas kredītu.”;

5.

Šādi groza VIII pielikumu:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

“KREDĪTU LĪMEŅA DATU PĀRSKATU SNIEGŠANAS PRASĪBAS AR AKTĪVIEM NODROŠINĀTIEM VĒRTSPAPĪRIEM UN KREDĪTU LĪMEŅA DATU REĢISTRU EUROSISTĒMAS APSTIPRINĀŠANAS PROCEDŪRA”;

b)

ar šādu tekstu aizstāj ievadtekstu:

“Šis pielikums attiecas uz pilnīgu un standartizētu kredītu līmeņa datu sniegšanu par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru (ABS) naudas plūsmu radošu aktīvu pūlu, kā noteikts 78. pantā, un tajā izklāstīta procedūra, kādā Eurosistēmas apstiprina kredītu līmeņa datu reģistrus.”;.

c)

ar šādu punktu aizstāj I sadaļas 1. punktu:

“1.

Kredītu līmeņa dati attiecīgajām personām jāsniedz Eurosistēmas apstiprinātam kredītu līmeņa datu reģistram. Kredītu līmeņa datu reģistrs šādus datus publicē elektroniski.”;

d)

Iekļauj šādu jaunu IV sadaļu:

“IV   KREDĪTU LĪMEŅA DATU REĢISTRU APSTIPRINĀŠANA

I   Apstiprināšanas prasības

1.

Lai tiktu apstiprināts kredītu līmeņa datu reģistrs, tam jāatbilst piemērojamām Eurosistēmas prasībām, t. sk. atklātas piekļuves, nediskriminēšanas, tvēruma, piemērotas pārvaldības struktūras un caurredzamības prasībām.

2.

Attiecībā uz atklātas piekļuves un nediskriminēšanas prasībām kredītu līmeņa datu reģistrs:

a)

nedrīkst netaisnīgi diskriminēt datu lietotājus, nodrošinot piekļuvi kredītu līmeņa datiem;

b)

piemēro piekļuves kredītu līmeņa datiem kritērijus, kas ir objektīvi, nediskriminējoši un publiski pieejami;

c)

drīkst ierobežot piekļuvi tikai vismazākajā iespējamā apjomā, lai atbilstu proporcionalitātes prasībai;

d)

ievieš taisnīgas procedūras gadījumiem, kuros tas liedz piekļuvi datu lietotājiem vai datu sniedzējiem;

e)

tam ir nepieciešamās tehniskās iespējas, lai nodrošinātu piekļuvi datu lietotājiem un datu sniedzējiem pieņemamos apstākļos, t. sk. datu dublēšanas procedūras, datu aizsardzības pasākumi un negadījumu seku novēršanas procedūras;

f)

nedrīkst datu lietotājiem noteikt maksu par kredītu līmeņa datu izsniegšanu vai pieņemšanu, kas ir diskriminējoša vai rada nepamatotus ierobežojumus piekļuvei kredītu līmeņa datiem.

3.

Attiecībā uz tvēruma prasību kredītu līmeņa datu reģistrs:

a)

izveido un uztur stabilas tehnoloģiskās sistēmas un operacionālo kontroli, kas ļauj tam apstrādāt kredītu līmeņa datus veidā, kas atbalsta Eurosistēmas prasības kredītu līmeņa datu iesniegšanai attiecībā uz atbilstošiem aktīviem, uz kuriem attiecas kredītu līmeņa datu atklāšanas prasības, kas noteiktas 78. pantā un šajā pielikumā;

b)

pārliecinoši demonstrē Eurosistēmai, ka tā tehniskā un operacionālā kapacitāte ļautu sasniegt būtisku tvērumu, ja tas iegūs apstiprināta kredītu līmeņa datu reģistra statusu.

4.

Attiecībā uz piemērotas pārvaldības struktūras un caurredzamības prasībām kredītu līmeņa datu reģistrs:

a)

ievieš pārvaldības kārtību, kas iesaistīto personu interesēs veicina ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru tirgus caurredzamību;

b)

ievieš skaidri dokumentētu pārvaldības kārtību, ievēro pienācīgas pārvaldības standartus un nodrošina atbilstošas organizatoriskās struktūras uzturēšanu un darbību, lai nodrošinātu kontinuitāti un pienācīgu darbību; un

c)

piešķir Eurosistēmai pietiekamu piekļuvi dokumentiem un pamatojošai informācijai, lai tā varētu regulāri monitorēt kredītu līmeņa datu reģistra pārvaldības struktūras turpmāko atbilstību.

II   Apstiprināšanas un apstiprinājuma atsaukšanas procedūras

1.

Pieteikumu kredītu līmeņa datu reģistra Eurosistēmas apstiprināšanai iesniedz ECB Riska vadības direktorātam. Pieteikumā sniedz pienācīgu pamatojumu un pilnīgu pamatojošo dokumentāciju, kas apliecina pieteikuma iesniedzēja atbilstību šajā pamatnostādnē noteiktajām kredītu līmeņa datu reģistra prasībām. Pieteikumu, pamatojumu un pamatojošo dokumentāciju iesniedz rakstiski un, ja iespējams, elektroniskā veidā.

2.

ECB 25 darbadienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas izvērtē, vai tas ir pilnīgs. Ja pieteikums nav pilnīgs, ECB nosaka termiņu, kādā kredītu līmeņa datu reģistram sniedzama papildu informācija.

3.

Pēc tam, kad pieteikums atzīts par pilnīgu, ECB par to attiecīgi paziņo kredītu līmeņa datu reģistram.

4.

Eurosistēma saprātīgi pamatotā laikā, kas noteikts 6. apakšpunktā, izskata kredītu līmeņa datu reģistra iesniegto apstiprināšanas pieteikumu, pamatojoties uz kredītu līmeņa datu reģistra atbilstību šajā pamatnostādnē izklāstītajām prasībām. Izskatīšanas laikā Eurosistēma var lūgt kredītu līmeņa datu reģistram veikt vienu vai vairākus interaktīvus demonstrējumus Eurosistēmas darbiniekiem, lai parādītu kredītu līmeņa datu reģistra tehniskās iespējas saistībā ar IV sadaļas I punkta 2. un 3. apakšpunktu. Ja šāds demonstrējums tiek pieprasīts, to uzskata par pieteikuma izskatīšanas procesa obligātu daļu.

5.

Eurosistēma var pagarināt izskatīšanas periodu par 20 darbadienām gadījumos, kuros Eurosistēma uzskata par vajadzīgu papildu precizējumu vai kuros pieprasīts demonstrējums saskaņā ar 4. apakšpunktu.

6.

Eurosistēma izvirzīs par mērķi pieņemt pamatotu lēmumu apstiprinājuma piešķiršanai vai atteikšanai 60 darbadienu laikā pēc 3. apakšpunktā minētā pieteikuma saņemšanas vai 80 darbadienu laikā, ja tiek piemērots 5. apakšpunkts.

7.

Piecu darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 6. apakšpunktu Eurosistēma par savu lēmumu paziņo attiecīgajam kredītu līmeņa datu reģistram. Ja Eurosistēma atsaka apstiprināt kredītu līmeņa datu reģistru vai atsauc kredītu līmeņa datu reģistra apstiprinājumu, tā sava lēmuma iemeslus norāda paziņojumā.

8.

Saskaņā ar 6. apakšpunktu pieņemtais Eurosistēmas lēmums stāsies spēkā piektajā darbadienā pēc tā paziņošanas saskaņā ar 7. apakšpunktu.

9.

Apstiprinātais kredītu līmeņa datu reģistrs bez nepamatotas kavēšanās paziņo Eurosistēmai par jebkurām būtiskām pārmaiņām, kas attiecas uz tā atbilstību apstiprinājuma prasībām.

10.

Eurosistēma atsauc kredītu līmeņa datu reģistra apstiprinājumu, ja kredītu līmeņa datu reģistrs:

a)

saņēmis apstiprinājumu, iesniedzot nepatiesas ziņas vai izmantojot citus nelikumīgus līdzekļus; vai

b)

vairs neatbilst prasībām, saskaņā ar kurām apstiprinājums piešķirts.

11.

Lēmums par kredītu līmeņa datu reģistra apstiprinājuma atsaukšanu stājas spēkā nekavējoties. Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, attiecībā uz kuriem kredītu līmeņa dati darīti pieejami, izmantojot kredītu līmeņa datu reģistru, kura apstiprinājums atsaukts saskaņā ar 10. apakšpunktu, ar nosacījumu, ka visas citas prasības ir izpildītas, var joprojām būt atbilstoši kā nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijās uz laika posmu:

a)

līdz nākamajam prasītajam kredītu līmeņa datu pārskata sniegšanas datumam, kas noteikts I sadaļas 3. punktā; vai

b)

ja laika posms, kas atļauts saskaņā ar a) apakšpunktu, ir tehniski neizpildāms iestādei, kura iesniedz kredītu līmeņa datus, un NCB iesniegts rakstisks paskaidrojums, kurā izvērtēta atbilstība, kredītu līmeņa datu nākamajā prasītajā pārskata sniegšanas datumā, kas noteikts I sadaļas 3. punktā, – trīs mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 10. apakšpunktu.

Pēc šā laika posma beigām kredītu līmeņa datus par šādiem ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem dara pieejamus, izmantojot apstiprinātu kredītu līmeņa datu reģistru saskaņā ar visām piemērojamām Eurosistēmas prasībām.

12.

Eurosistēma ECB interneta vietnē publicē saskaņā ar šo pamatnostādni apstiprinātu kredītu līmeņa datu reģistru sarakstu. Šo sarakstu atjaunina piecu darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 6. apakšpunktu vai 10. apakšpunktu.”;

6.

Iekļauj šādu IXa pielikumu:

“IXa PIELIKUMS

Obligātā tvēruma prasības ārējām kredītnovērtējuma iestādēm Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmā

Šis pielikums attiecas uz kredītreitingu aģentūras (KRA) atzīšanu par ārējo kredītnovērtējuma iestādi (ECAI) Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmā (ECAF), kā tas noteikts 120. panta 2. punktā.

1.   TVĒRUMA PRASĪBAS

1.

Saistībā ar pašreizējo tvērumu vismaz trijās no četrām aktīvu grupām – a) nenodrošinātas banku obligācijas, b) uzņēmumu obligācijas, c) nodrošinātas obligācijas un d) ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri – KRA nodrošina obligāto tvērumu attiecībā uz:

i)

10 % visu atbilstošo euro zonas aktīvu, kas aprēķināti, ņemot vērā novērtētos aktīvus un novērtētos emitentus, izņemot ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru grupu, kam piemēro tvērumu, ņemot vērā tikai novērtētos aktīvus;

ii)

20 % visu atbilstošo euro zonas aktīvu, kas aprēķināti, ņemot vērā nominālās atlikumu summas;

iii)

vismaz divās trešdaļās euro zonas valstu ar atbilstošiem aktīviem attiecīgajās aktīvu klasēs KRA nodrošina novērtētu aktīvu, novērtētu emitentu vai novērtētu nominālo summu prasīto tvērumu, kā noteikts i) un ii) apakšpunktā.

2.

KRA jānosaka valsts kredītreitings vismaz euro zonas emitentu rezidences valstīm, kurās aktīvus vienā no četrām 1. punktā minētajām aktīvu grupām vērtē šī KRA, izņemot aktīvus, kuriem Eurosistēma attiecīgo valsts riska novērtējumu uzskata par nenozīmīgu KRA sniegtajam emisijas, emitenta vai garantijas devēja kredītreitingam.

3.

Attiecībā uz vēsturisko tvērumu KRA jāatbilst vismaz 80 % 1. un 2. punktā norādīto obligātā tvēruma prasību katrā no trim pēdējiem gadiem pirms ECAF atzīšanas pieteikuma iesniegšanas, un KRA jāatbilst 100 % šo prasību pieteikuma iesniegšanas laikā, kā arī visā ECAF atzīšanas laikā.

2.   TVĒRUMA APRĒĶINĀŠANA

1.

Tvērumu aprēķina, pamatojoties uz kredītreitingiem, kurus KRA sniegusi vai apstiprinājusi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009 un kuri atbilst visām citām prasībām ECAF vajadzībām.

2.

Konkrētas KRA tvērums pamatojas uz Eurosistēmas monetārās politikas operācijām atbilstošo aktīvu kredītreitingiem, un to aprēķina, ievērojot prioritātes noteikumus saskaņā ar 84. pantu un ņemot vērā vienīgi attiecīgās KRA reitingus.

3.

Aprēķinot ECAF vajadzībām vēl neatzītas KRA obligāto tvērumu, Eurosistēma iekļauj arī tādu aktīvu attiecīgos kredītreitingus, kuri nav atbilstoši, jo tiem nav ECAF atzītas ECAI piešķirta reitinga.

3.   ATBILSTĪBAS PĀRSKATĪŠANA

1.

Atzītu ECAI atbilstību šīm tvēruma prasībām pārskatīs katru gadu.

2.

Par neatbilstību tvēruma prasībām var piemērot sankcijas saskaņā ar ECAF noteikumiem un procedūrām.”;

7.

Iekļauj šādu IXb pielikumu:

“IXb PIELIKUMS

Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmas obligātās prasības nodrošināto obligāciju programmu jaunu emisiju un pārraudzības pārskatiem

1.   IEVADS

Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmas (ECAF) vajadzībām ārējās kredītnovērtējuma iestādēm (ECAI) saistībā ar 120. panta 2.a punktu no 2017. gada 1. jūlija jāatbilst īpašiem operacionālajiem kritērijiem attiecībā uz nodrošinātajām obligācijām. ECAI jo īpaši:

a)

apraksta jaunu reitingu saņēmušās nodrošināto obligāciju programmas publiski pieejamā kredītreitinga pārskatā; un

b)

sniedz katru ceturksni pieejamus pārraudzības pārskatus par nodrošināto obligāciju programmām.

Šajā pielikumā sīki izklāstītas šīs obligātās prasības.

ECAI atbilstība šīm prasībām tiks regulāri izvērtēta. Ja nav ievēroti kritēriji attiecībā uz konkrētu nodrošināto obligāciju programmu, Eurosistēma var uzskatīt, ka ar attiecīgo nodrošināto obligāciju programmu saistītais publiskais kredītreitings vai kredītreitingi neatbilst ECAF augstajiem kredītstandartiem. Tādējādi attiecīgās ECAI publisko kredītreitingu nevar izmantot, lai konstatētu kredītkvalitātes prasības tirgojamiem aktīviem, kas emitēti saskaņā ar konkrēto nodrošināto obligāciju programmu.

2.   OBLIGĀTĀS PRASĪBAS

a)

Publiski pieejamos kredītreitingu pārskatos (jaunas emisijas pārskatā), kas minēti 1. punkta a) apakšpunktā, iekļauj programmas strukturālo un juridisko aspektu visaptverošu analīzi, detalizētu nodrošinājuma pūla novērtējumu, refinansēšanas un tirgus riska analīzi, darījuma dalībnieku analīzi, ECAI iekšējos pieņēmumus un parametrus un jebkuru citu attiecīgo darījuma datu analīzi.

b)

Pārraudzības pārskatus, kas minēti 1. punkta b) apakšpunktā, ECAI publicē ne vēlāk kā astoņas nedēļas pēc katra ceturkšņa beigām. Pārraudzības pārskatos iekļaujama šāda informācija:

i)

jebkādi ECAI iekšējie parametri, t. sk. jaunākie pieejamie dinamiskie iekšējie parametri, kas izmantoti reitinga noteikšanā. Ja datums, uz kuru attiecas iekšējie parametri, atšķiras no pārskata publicēšanas datuma, norāda datumu, uz kuru attiecas iekšējie parametri;

ii)

programmas pārskats, kurā iekļauti vismaz aktīvu un pasīvu atlikumi, emitents un citas galvenās darījuma puses, galvenais nodrošinājuma aktīvu veids, juridiskais regulējums, kas attiecas uz programmu, un programmas un emitenta reitings;

iii)

pārnodrošinājuma līmeņi, t. sk. pašreizējais un paredzētais pārnodrošinājums;

iv)

aktīvu un saistību profils, t. sk. nodrošināto obligāciju termiņa beigu veids, piemēram, garantēta pamatsummas atmaksa, negarantēta pamatsummas atmaksa vai atmaksas pagarinājums, nodrošināto obligāciju un nodrošinājuma pūla vidējais svērtais termiņš, kā arī informācija par procentu likmju un valūtu neatbilstību;

v)

procentu likme un valūtas mijmaiņas līgumi pārskata publicēšanas laikā, t. sk. mijmaiņas darījuma partneru nosaukumi un, ja pieejami, to juridiskās personas identifikatori;

vi)

valūtu dalījums, t. sk. vērtības dalījums nodrošinājuma pūla līmenī un individuālu obligāciju līmenī;

vii)

nodrošinājuma pūla aktīvi, t. sk. aktīvu bilance, aktīvu veidi, kredītu skaits un vidējais lielums, sezonu dalījums, termiņi, kredīta/novērtējuma koeficienti, reģionālais dalījums un kavēto maksājumu dalījums;

viii)

nodrošinājuma pūla aizstājējaktīvi, t. sk. aktīvu bilance;

ix)

visu programmas novērtēto vērtspapīru saraksts, norādot to starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN). Šo informāciju var atklāt, arī izmantojot atsevišķu lejuplādējamu datni, kura publiskota ECAI interneta vietnē;

x)

datu definīciju saraksts un datu avoti, kas izmantoti uzraudzības pārskata sagatavošanā. Šo informāciju var atklāt, arī izmantojot atsevišķu datni, kura publiskota ECAI interneta vietnē.”

8.

Šādi groza XII pielikuma VI sadaļu:

a)

ar šādu tabulu aizstāj 1. tabulu:

“1. tabula

Darījumu pamatā esošie tirgojamie aktīvi

Rādītāji

Nosaukums

Aktīvu grupa

Termiņa beigu datums

Kupona definējums

Kupona izmaksu biežums

Atlikušais termiņš

Diskonts

A aktīvs

PVKIU atbilstoša liela apjoma nodrošinātā obligācija

30.8.2018.

Fiksēta procentu likme

6 mēneši

4 gadi

2,50 %

B aktīvs

Centrālās valdības obligācija

19.11.2018.

Mainīga procentu likme

12 mēneši

4 gadi

0,50 %

C aktīvs

Uzņēmumu obligācija

12.5.2025.

Nulles kupona likme

 

> 10 gadu

13,00 %


Cenas procentos (t. sk. uzkrātie procenti) (*1)

30.7.2014.

31.7.2014.

1.8.2014.

4.8.2014.

5.8.2014.

6.8.2014.

7.8.2014.

101,61

101,21

99,50

99,97

99,73

100,01

100,12

 

98,12

97,95

98,15

98,56

98,59

98,57

 

 

 

 

 

53,71

53,62

b)

ar šādu punktu aizstāj 1. punktu aiz virsraksta “IEZĪMĒŠANAS SISTĒMA”:

“1.

2014. gada 30. jūlijā darījuma partneris veic repo darījumu ar NCB, kas iegādājas A aktīvu 50,6 milj. euro apjomā. A aktīvs ir PVKIU atbilstoša liela apjoma nodrošināta obligācija, kam piešķirts 1. vai 2. kredītkvalitātes līmenis, ar fiksētas procentu likmes kuponu, kura dzēšanas termiņš ir 2018. gada 30. augustā. Tās atlikušais termiņš ir četri gadi, tāpēc nepieciešamais novērtējuma diskonts ir 2,5 %. A aktīva tirgus cena attiecīgajā tirgū konkrētajā dienā ir 101,61 % (t. sk. kupona uzkrātie procenti). Darījuma partnerim jānodrošina A aktīvu apjoms, kas pēc 2,5 % novērtējuma diskonta atskaitīšanas pārsniedz piešķīruma summu 50 milj. euro. Tādējādi darījuma partneris piegādā A aktīvu par nominālvērtību 50,6 milj. euro, kura pielāgotā tirgus vērtība šajā dienā ir 50 129 294 euro.”


(*1)  Konkrētā novērtēšanas datumā uzrādītās cenas atbilst visreprezentatīvākajai cenai darbadienā pirms novērtējuma datuma.”;


Top