EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2105

Komisijas Regula (ES) 2016/2105 (2016. gada 1. decembris), ar ko Regulas (EK) Nr. 794/2004 I pielikumu groza attiecībā uz veidlapu, kas izmantojama paziņošanai par valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras nozarē

C/2016/7660

OJ L 327, 2.12.2016, p. 19–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2105/oj

2.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 327/19


KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/2105

(2016. gada 1. decembris),

ar ko Regulas (EK) Nr. 794/2004 I pielikumu groza attiecībā uz veidlapu, kas izmantojama paziņošanai par valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2015. gada 13. jūlija Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (1), un jo īpaši tās 33. pantu,

apspriedusies ar Valsts atbalsta padomdevēju komiteju,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 794/2004 (2) ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par valsts atbalsta paziņojumu veidlapām, saturu un citiem aspektiem. Tajā noteikts, ka papildu informācija, kas vajadzīga, lai novērtētu atbalsta pasākumus saskaņā ar regulām, pamatnostādnēm, pamatprincipiem un citiem dokumentiem, kas piemērojami valsts atbalstam, ir jāsniedz papildinformācijas lapās, kas iekļautas minētās regulas I pielikuma III daļā.

(2)

Turklāt Regulā (EK) Nr. 794/2004 ir paredzēts, ka ik reizi, kad attiecīgās pamatnostādnes vai pamatprincipi tiek izmainīti vai aizstāti, Komisijai ir jāpielāgo attiecīgās veidlapas un informācijas lapas.

(3)

Tagad, kad Komisija ir pieņēmusi Pamatnostādnes valsts atbalsta vērtēšanai zvejniecības un akvakultūras nozarē (3), ir mainījušies noteikumi, kurus Komisija piemēro, lai novērtētu valsts atbalsta pasākumu saderību ar iekšējo tirgu. Attiecīgi būtu jāaizstāj Regulas (EK) Nr. 794/2004 I pielikuma III daļā iekļautā papildinformācijas lapa, kas izmantojama paziņošanai par valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras nozarē.

(4)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 794/2004 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 794/2004 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 1. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 248, 24.9.2015., 9. lpp.

(2)  Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (OV L 140, 30.4.2004., 1. lpp.).

(3)  Komisijas paziņojums – Pamatnostādnes valsts atbalsta vērtēšanai zvejniecības un akvakultūras nozarē (OV C 217, 2.7.2015., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 794/2004 I pielikuma III.14. daļu aizstāj ar šādu:

“III.14. DAĻA

PAPILDINFORMĀCIJAS LAPA PAR VALSTS ATBALSTU ZVEJNIECĪBAS UN AKVAKULTŪRAS NOZARĒ

Šī papildinformācijas lapa jāizmanto, lai paziņotu valsts atbalsta pasākumu, uz kuru attiecas Pamatnostādnes valsts atbalsta vērtēšanai zvejniecības un akvakultūras nozarē  (1) (“Pamatnostādnes”).

1.   Kopīgie novērtēšanas principi

1.1.   Vai atbalsta pasākums atbilst turpmāk minētajiem kopīgajiem novērtēšanas principiem? Ja atbilde ir “jā” vai ja atbalsta pasākumam nav jāatbilst stimulējošas ietekmes principam, kas noteikts Pamatnostādņu 3.6. iedaļā, atzīmējiet attiecīgo lodziņu:

atbalsta pasākums palīdz sasniegt precīzi noteiktu kopīgu interešu mērķi;

vajadzība pēc valsts iejaukšanās – valsts atbalsta pasākums ir vērsts uz tādas situācijas risināšanu, kurā ar atbalstu var panākt būtisku uzlabojumu, ko tirgus pats nespētu nodrošināt, piemēram, novērst tirgus nepilnību;

atbalsta pasākuma piemērotība – ierosinātais atbalsta pasākums ir piemērots politikas instruments kopīgu interešu mērķa sasniegšanai;

stimulējoša ietekme – atbalsts maina attiecīgā uzņēmuma vai uzņēmumu rīcību tā, lai tas (tie) iesaistītos papildu darbībā, ko tas (tie) neveiktu bez šāda atbalsta vai veiktu ierobežotā vai atšķirīgā veidā vai vietā; vai arī saskaņā ar Pamatnostādņu 52. punktu netiek prasīts, lai atbalstam būtu stimulējoša ietekme;

atbalsta samērīgums (līdz nepieciešamajam minimumam ierobežots atbalsts) – atbalsta summa ir ierobežota līdz minimumam, kas nepieciešams, lai stimulētu papildu ieguldījumus vai darbību attiecīgajā apgabalā;

izvairīšanās no pārmērīgas negatīvas ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību starp dalībvalstīm – atbalsta negatīvā ietekme ir pietiekami neliela, lai pasākuma kopējā bilance būtu pozitīva;

atbalsta pārredzamība – visi attiecīgie tiesību akti un informācija par atbalstu, kas piešķirts atbilstīgi tiem, ir viegli pieejami dalībvalstīm, Komisijai, ekonomikas dalībniekiem un sabiedrībai.

1.2.   Vai atbalsta pasākums vai kāds ar to saistīts nosacījums, tostarp pasākuma finansēšanas metode, ja tā ir pasākuma neatņemama daļa, ietver Savienības tiesību pārkāpumu?

☐ Jā

☐ Nē

1.3.   Vai atbalsts ir atbalsts darbībām, kas saistītas ar eksportu uz trešām valstīm vai dalībvalstīm, proti, atbalsts, kas ir tieši saistīts ar eksportētajiem daudzumiem, ar izplatīšanas tīkla izveidi un darbību vai citām ar eksportu saistītām izmaksām, vai atbalsts, kuru piešķir ar nosacījumu, ka importa preču vietā tiek izmantotas vietējās preces?

☐ Jā

☐ Nē

Ņemiet vērā, ka tad, ja atbilde uz 1.2. un 1.3. punktā uzdotajiem jautājumiem ir “jā”, atbalsts nav saderīgs ar iekšējo tirgu, kā noteikts Pamatnostādņu 26. un 27. punktā.

1.4.   Vai atbalsts ir piešķirts uzņēmumam, uz kuru attiecas neizpildīts iekasēšanas rīkojums, kas izdots pēc Komisijas iepriekš pieņemta lēmuma, ar kuru atbalsts ir atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar iekšējo tirgu?

Ņemiet vērā, ka tas neattiecas uz Līguma 107. panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzēto atbalstu dabas katastrofu nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai.

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet attiecīgo Komisijas lēmumu!

 

2.   Īpaši principi, kas attiecas uz zvejniecības un akvakultūras nozari

2.1.   Atbalsta shēmas gadījumā – vai atbalsta pieteikumi ir nepieņemami, ja tos iesnieguši operatori, kuri periodā, kas noteikts deleģētajos aktos, kuri pieņemti, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 508/2014 (2) 10. panta 4. punktu, ir izdarījuši vienu vai vairākus pārkāpumus vai nelikumības, kas nosauktas minētās regulas 10. panta 1. punktā, vai veikuši krāpniecisku darbību, uz ko norādīts minētās regulas 10. panta 3. punktā?

Ņemiet vērā, ka šo principu nepiemēro atbalstam, kas atbilst Pamatnostādņu 4., 5.3. un 5.4. iedaļā izklāstītajiem īpašajiem nosacījumiem.

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet konkrētos noteikumus par nepieņemamību!

 

 

2.2.   Individuāla atbalsta gadījumā – aplieciniet, ka attiecīgais operators periodā, kas noteikts deleģētajos aktos, kuri pieņemti, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 508/2014 10. panta 4. punktu, nav izdarījis vienu vai vairākus pārkāpumus vai nelikumības, kas nosauktas minētās regulas 10. panta 1. punktā, un nav veicis krāpniecisku darbību, uz ko norādīts minētās regulas 10. panta 3. punktā!

Ņemiet vērā, ka šo principu nepiemēro atbalstam, kas atbilst Pamatnostādņu 4., 5.3. un 5.4. iedaļā izklāstītajiem īpašajiem nosacījumiem.

☐ Jā

☐ Nē

2.3.   Vai atbalsta pasākumā ir skaidri noteikts, ka ikvienam uzņēmumam visā projekta īstenošanas periodā un piecus gadus pēc galīgā maksājuma saņēmējam ir jāievēro kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) noteikumi?

☐ Jā

☐ Nē

2.4.   Aplieciniet, ka saņēmējam, kas projekta īstenošanas periodā vai piecus gadus pēc galīgā maksājuma saņēmējam, ir izdarījis vienu vai vairākus pārkāpumus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 508/2014 10. panta 1. punktā, atbalsts ir jāatmaksā!

☐ Jā

☐ Nē

2.5.   Aplieciniet, ka atbalstu nepiešķir pasākumiem, kas ir atbilstoši darbībām, par kurām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 11. pantu nevar pretendēt uz atbalstu!

☐ Jā

☐ Nē

2.6.   Ja atbilde uz jautājumiem, kas uzdoti šīs papildinformācijas lapas 2.3., 2.4. un 2.5. punktā, ir “jā”, norādiet konkrētos noteikumus valsts tiesību aktā vai aktos, kuros izklāstīti šajos jautājumos minētie nosacījumi!

 

 

 

2.7.   Ja atbalsta pasākums pieder pie tā paša veida kā darbība, par kuru ir tiesības saņemt finansējumu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 508/2014, vai tas atbilst minētās regulas noteikumiem par attiecīgo darbības veidu, jo īpaši noteikumiem par publiskā atbalsta intensitāti?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “nē”, norādiet atbalsta pamatojumu un pierādiet tā nepieciešamību!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Devums kopīga mērķa sasniegšanā

3.1.   Vai atbalsta pasākums ietilpst Pamatnostādņu 4., 5.1., 5.3. vai 5.4. iedaļas darbības jomā un atbilst attiecīgajā iedaļā izklāstītajiem īpašajiem nosacījumiem?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, ņemiet vērā, ka Komisija uzskata, ka atbalsta pasākums palīdz sasniegt kopīgu interešu mērķi, un izlaidiet 3.2. un 3.3. punktu.

3.2.   Norādiet Līguma 107. panta 3. punktā noteikto kopīgo interešu mērķi vai mērķus, ko palīdz sasniegt atbalsta pasākums!

 

 

3.3.   Norādiet KZP mērķi vai mērķus, ko palīdz sasniegt atbalsta pasākums, un skaidri parādiet, kā atbalsta pasākums palīdz sasniegt šo mērķi vai mērķus, neatstājot negatīvu ietekmi uz citiem KZP mērķiem (3) !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Vajadzība pēc valsts iejaukšanās

4.1.   Vai atbalsta pasākums ietilpst Pamatnostādņu 4., 5.1., 5.3. vai 5.4. iedaļas darbības jomā un atbilst attiecīgajā iedaļā izklāstītajiem īpašajiem nosacījumiem?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, ņemiet vērā, ka Komisija uzskata, ka valsts iejaukšanās ir vajadzīga, un izlaidiet 4.2., 4.3. un 4.4. punktu.

4.2.   Aprakstiet problēmu, kas jārisina ar atbalsta pasākumu, un paskaidrojiet, kādā veidā atbalsts ir vērsts uz tādu situāciju risināšanu, kurās ar atbalstu var panākt būtisku uzlabojumu, ko tirgus pats nespētu nodrošināt!

 

 

 

 

 

4.3.   Paskaidrojiet, vai un kādā veidā atbalsta pasākums novērš tirgus nepilnības un tādējādi veicina tirgu efektīvu darbību un uzlabo konkurētspēju, un – ja tirgus rezultāti ir nepietiekami no taisnīguma vai kohēzijas viedokļa – vai un kādā veidā atbalsts tiek izmantots, lai iegūtu vēlamāku un taisnīgāku rezultātu tirgū!

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.   Paskaidrojiet, vai un kādā veidā atbalsts veicina zvejniecības un akvakultūras nozares racionalizāciju un efektivitāti un vai un kādā veidā ar atbalstu tiecas panākt pastāvīgus uzlabojumus, lai nozare varētu darboties uz tirgus faktoru pamata!

 

 

 

 

 

5.   Atbalsta piemērotība

5.1.   Vai atbalsts ietilpst Pamatnostādņu 4., 5.1., 5.3. vai 5.4. iedaļas darbības jomā un atbilst attiecīgajā iedaļā izklāstītajiem īpašajiem nosacījumiem?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, ņemiet vērā, ka Komisija uzskata, ka atbalsta pasākums ir piemērots politikas instruments, un izlaidiet 5.2.–5.5. punktu.

5.2.   Paskaidrojiet, kāpēc uzskatāt, ka nav citu mazāk izkropļojošu politikas instrumentu, kas sniegtu tādu pašu pozitīvu devumu KZP mērķu sasniegšanā, un kāpēc ir noraidīti citi politikas risinājumi!

 

 

 

 

 

5.3.   Vai ir veikts paziņotā atbalsta pasākuma ietekmes novērtējums?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, apkopojiet tā galvenos secinājumus!

 

 

 

 

 

5.4.   Norādiet atbalsta veidu un paskaidrojiet, kāpēc tas radītu vismazākos konkurences un tirdzniecības izkropļojumus!

 

 

 

5.5.   Ja atbalstu piešķir veidos, kas sniedz tiešas finansiālas priekšrocības (piemēram, tiešas dotācijas, atbrīvojumi no nodokļiem vai to samazinājums, atbrīvojumi no sociālās apdrošināšanas iemaksām vai citiem obligātiem maksājumiem), paskaidrojiet, kāpēc citi – potenciāli mazāk izkropļojoši – atbalsta veidi, piemēram, atmaksājams avanss vai atbalsta veidi, kuru pamatā ir parāda vai pašu kapitāla instrumenti (piemēram, aizdevumi ar zemām procentu likmēm vai procentu atlaides, valsts garantijas vai cita veida kapitāla nodrošinājums ar izdevīgiem nosacījumiem), nav tik piemēroti!

 

 

 

 

 

 

 

6.   Stimulējoša ietekme

6.1.   Vai atbalsts būtībā ir kompensācija, piemēram, atbalsts, kas ietilpst Pamatnostādņu 4., 5.3. vai 5.4. iedaļas darbības jomā, un vai tas atbilst attiecīgajā iedaļā izklāstītajiem īpašajiem nosacījumiem, vai arī – vai atbalsts ietilpst Pamatnostādņu 5.6. iedaļas darbības jomā un atbilst minētajā iedaļā izklāstītajiem nosacījumiem?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, ņemiet vērā, ka netiek prasīts, lai atbalstam būtu stimulējoša ietekme, un izlaidiet 6.2.–6.6. punktu.

6.2.   Parādiet, kā atbalsts maina uzņēmuma rīcību tā, lai tas iesaistītos papildu darbībā, kuru tas bez šāda atbalsta neveiktu vai veiktu ierobežotā vai atšķirīgā veidā!

 

 

 

 

 

6.3.   Vai atbalsts subsidē darbības izmaksas, kas saņēmējam būtu radušās jebkurā gadījumā, un vai atbalsts kompensē saimnieciskās darbības parastu darījumdarbības risku?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, ņemiet vērā, ka atbalstu nevar uzskatīt par tādu, kam ir stimulējoša ietekme (Pamatnostādņu 49. punkts).

6.4.   Vai atbalstu piešķir attiecībā uz darbību, kuru saņēmējs jau ir sācis īstenot pirms sava atbalsta pieteikuma iesniegšanas valsts iestādēm?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Pamatnostādņu 51. punktu atbalstu nevar uzskatīt par tādu, kam ir stimulējoša ietekme.

6.5.   Vai atbalsts ir darbības atbalsts (4) vai atbalsts, kas atvieglo obligāto standartu ievērošanu?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Pamatnostādņu 50. punktu šāds atbalsts principā nav saderīgs ar iekšējo tirgu, izņemot gadījumus, kad Savienības tiesību aktos vai Pamatnostādnēs ir skaidri noteikti izņēmumi, vai citus pienācīgi pamatotus gadījumus.

Ja atbilde ir “jā”, norādiet noteikumus, kas skaidri atļauj šādu atbalstu, vai sniedziet šāda atbalsta detalizētu pamatojumu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.   Ja atbalstu sniedz nodokļu atvieglojumu veidā, vai atbalsta pasākumā ir paredzētas tiesības saņemt atbalstu saskaņā ar objektīviem kritērijiem un dalībvalstij šajā sakarībā papildu lēmumi nav jāpieņem?

Ņemiet vērā, ka pēdējā prasība nav piemērojama pēctecīgu fiskālo shēmu gadījumā, ja uz pasākumu jau attiecās iepriekšējās shēmas nodokļu atvieglojumu veidā.

☐ Jā

☐ Nē

7.   Atbalsta samērīgums

7.1.   Vai atbalsts būtībā ir kompensācija, piemēram, atbalsts, kas ietilpst Pamatnostādņu 4., 5.3. vai 5.4. iedaļas darbības jomā, un vai tas atbilst attiecīgajā iedaļā izklāstītajiem īpašajiem nosacījumiem, vai arī – vai atbalsts ietilpst Pamatnostādņu 5.6. iedaļas darbības jomā un atbilst minētajā iedaļā izklāstītajiem nosacījumiem?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, ņemiet vērā, ka atbalsts tiek uzskatīts par samērīgu, un izlaidiet 7.2.–7.4. punktu.

7.2.   Parādiet, vai un kādā veidā atbalsta summa atbilst ieguldījuma īstenošanas neto papildu izmaksām attiecīgajā apgabalā, salīdzinot ar hipotētisko scenāriju gadījumam, kad atbalsts netiek sniegts!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.   Ja atbalsta pasākums pieder pie tā paša veida kā darbība, par kuru var pretendēt uz finansējumu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 508/2014, vai atbalsta summa pārsniedz piemērojamo publiskā atbalsta maksimālo intensitāti, kas noteikta minētās regulas 95. pantā un I pielikumā?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet atbalsta pamatojumu un pierādiet tā nepieciešamību!

 

 

 

 

 

7.4.   Vai atbalstu piešķirs līdztekus no vairākām shēmām vai kumulēs ar ad hoc atbalstu?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, vai publiskā finansējuma kopsumma darbībai pārsniedz attiecīgo atbalsta maksimālo intensitāti, kas noteikta Pamatnostādnēs?

☐ Jā

☐ Nē

8.   Ietekme uz konkurenci un tirdzniecību

8.1.   Vai atbalsts ietilpst Pamatnostādņu 4., 5.1., 5.3. vai 5.4. iedaļas darbības jomā un atbilst attiecīgajā iedaļā izklāstītajiem nosacījumiem?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, ņemiet vērā, ka Komisija uzskata, ka negatīvā ietekme uz konkurenci un tirdzniecību ir ierobežota līdz minimumam, un izlaidiet 8.2. un 8.3. punktu.

8.2.   Parādiet, kā atbalsta pasākuma negatīvā ietekme, kas izpaužas kā konkurences izkropļojumi un ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm, ir ierobežota līdz minimumam un kā to atsver pozitīvā ietekme, kas izpaužas kā devums kopīgu interešu mērķa sasniegšanā! Atbalsta shēmas gadījumā ņemiet vērā izkropļojumu kumulatīvo apmēru, nevis tikai atsevišķa atbalsta radītos izkropļojumus, kā arī attiecīgo projektu lielumu, atbalsta atsevišķās un kumulatīvās summas, paredzamos saņēmējus, kā arī mērķnozares specifiku. Individuālā atbalsta gadījumā pievērsiet uzmanību negatīvajai ietekmei, kas saistīta ar aizkavēšanu iziet no tirgus un būtisku ietekmi tirgū, un sniedziet pierādījumus, kas ļauj noteikt attiecīgo produktu tirgu, ģeogrāfisko tirgu, konkurentus, kā arī attiecīgos klientus un patērētājus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.   Vai ir veikts paziņotā atbalsta pasākuma ietekmes novērtējums?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, apkopojiet tā galvenos secinājumus!

 

 

 

 

 

9.   Pārredzamība

9.1.   Vai dalībvalsts publicēs šādu informāciju valsts atbalstam veltītā valsts vai reģionāla līmeņa tīmekļa vietnē?

a)

Atbalsta shēmas un tās īstenošanas noteikumu pilns teksts vai individuālā atbalsta juridiskais pamats, vai saite uz šādu informāciju

b)

Piešķīrēja iestāde vai iestādes

c)

Katra saņēmēja vārds vai nosaukums, katram saņēmējam piešķirtā atbalsta veids un summa, atbalsta piešķiršanas datums, uzņēmuma veids (MVU/lielais uzņēmums), saņēmēja atrašanās vietas reģions (NUTS II līmenī) un saņēmēja darbības galvenā ekonomikas nozare (NACE grupas līmenī) (No šādas publicēšanas prasības var atkāpties attiecībā uz individuāliem atbalsta piešķīrumiem, kas nepārsniedz EUR 30 000. Attiecībā uz atbalsta shēmām nodokļu atvieglojumu veidā informāciju var norādīt šādos diapazonos (EUR miljonos): no 0,03 līdz 0,5, vairāk par 0,5 līdz 1, vairāk par 1 līdz 2, vairāk par 2.)

☐ Jā

☐ Nē

9.2.   Aplieciniet, ka šāda informācija:

a)

tiks publicēta pēc tam, kad būs pieņemts lēmums piešķirt atbalstu;

b)

tiks glabāta vismaz 10 gadus;

c)

bez ierobežojumiem būs pieejama plašai sabiedrībai (5).

☐ Jā

☐ Nē

Ņemiet vērā, ka dalībvalstīm netiek prasīts publicēt informāciju pirms 2017. gada 1. jūlija  (6).

10.   Atbalsta kategorijas

10.1.   Izvēlieties Pamatnostādņu iedaļu, saskaņā ar kuru atbalsts ir jānovērtē, un detalizētu informāciju par izvēlēto variantu sniedziet šīs papildinformācijas lapas 11.–18. iedaļā!

Pamatnostādņu 4.1. iedaļa: Atbalsts, kas paredzēts dabas katastrofu un ārkārtēju notikumu nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai

Pamatnostādņu 5.1. iedaļa: Atbalsts pasākumu kategorijām, uz kurām attiecas grupu atbrīvojuma regula

Pamatnostādņu 5.2. iedaļa: Atbalsts, kas ietilpst konkrētu horizontālo pamatnostādņu darbības jomā

Pamatnostādņu 5.3. iedaļa: Atbalsts, kas paredzēts nelabvēlīgu klimatisko apstākļu nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai

Pamatnostādņu 5.4. iedaļa: Atbalsts dzīvnieku slimību profilakses, kontroles un izskaušanas izmaksu atlīdzināšanai akvakultūrā

Pamatnostādņu 5.5. iedaļa: Atbalsts, ko finansē no parafiskāliem maksājumiem

Pamatnostādņu 5.6. iedaļa: Darbības atbalsts tālākajos reģionos

Pamatnostādņu 5.7. iedaļa: Atbalsts citiem pasākumiem

11.   Atbalsts, kas paredzēts dabas katastrofu un ārkārtēju notikumu nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai

Šī iedaļa jāaizpilda gadījumā, kad paziņo atbalsta pasākumu, kas paredzēts dabas katastrofu vai ārkārtēju notikumu nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai, kā noteikts Pamatnostādņu 4.1. iedaļā.

11.1.   Vai atbalsta pasākums ir ex ante atbalsta pamatshēma, kura paredzēta, lai kompensētu kaitējumu, ko nodarījušas zemestrīces, lavīnas, zemes nogruvumi, plūdi, viesuļvētras, orkāni, vulkāna izvirdumi un dabiskas izcelsmes savvaļas ugunsgrēki?

☐ Jā

☐ Nē

(Ja atbilde ir “jā”, izlaidiet 11.3., 11.4., 11.5., 11.7. un 11.8. punktu.)

11.2.   Kāda veida dabas katastrofa vai ārkārtējs notikums ir nodarījis (vai – ex ante atbalsta pamatshēmas gadījumā – varētu nodarīt) kaitējumu, par kuru paredzēta kompensācija?

 

11.3.   Kad notika 11.1. punktā norādītais notikums?

 

11.4.   Norādiet pēdējo datumu, kurā var izmaksāt atbalstu!

 

11.5.   Vai dalībvalsts kompetentā iestāde ir oficiāli atzinusi, ka attiecīgais notikums ir raksturojams kā dabas katastrofa vai ārkārtējs notikums?

☐ Jā

☐ Nē

11.6.   Vai atbalstu izmaksā tieši attiecīgajam uzņēmumam?

☐ Jā

☐ Nē

11.7.   Parādiet, ka pastāv tieša cēloņsakarība starp dabas katastrofu vai ārkārtējo notikumu un kaitējumu, kas nodarīts attiecīgajam uzņēmumam!

 

 

 

11.8.   Sniedziet pēc iespējas precīzāku novērtējumu par uzņēmumam nodarīto kaitējumu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9.   Norādiet, kāda veida kaitējums tiek kompensēts (piemēram, materiālais kaitējums aktīviem, ienākumu zaudējums)!

 

 

 

 

 

11.10.   Vai tiesības pretendēt uz atbalstu ir tikai par izmaksām, ko radījis dabas katastrofas vai ārkārtējā notikuma nodarītais tiešais kaitējums?

☐ Jā

☐ Nē

11.11.   Vai kaitējuma izmaksas ir novērtējusi publiska iestāde, atbalsta piešķīrējas iestādes atzīts neatkarīgs eksperts vai apdrošināšanas sabiedrība?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet izmaksu novērtētāju!

 

11.12.   Aprakstiet, kā aprēķināts kaitējums!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.13.   Attiecībā uz materiālo kaitējumu aktīviem – vai tas aprēķināts, pamatojoties uz attiecīgā aktīva remonta izmaksām vai saimniecisko vērtību pirms dabas katastrofas vai ārkārtējā notikuma?

☐ Jā

☐ Nē

11.14.   Attiecībā uz materiālo kaitējumu aktīviem – vai tas pārsniedz remonta izmaksas vai dabas katastrofas vai ārkārtējā notikuma izraisīto patiesās tirgus vērtības samazinājumu?

☐ Jā

☐ Nē

11.15.   Vai ienākumu zaudējums ir aprēķināts šādi:

a)

rezultātu, kas iegūts, zvejas un akvakultūras produktu daudzumu, kurš saražots dabas katastrofas vai ārkārtējā notikuma gadā vai katrā nākamajā gadā, kuru ietekmē ražošanas līdzekļu pilnīgā vai daļējā iznīcināšana, reizinot ar attiecīgā gada vidējo pārdošanas cenu, atņemot no

b)

rezultāta, kas iegūts, zvejas un akvakultūras produktu gada vidējo daudzumu, kurš saražots triju gadu periodā pirms dabas katastrofas vai ārkārtējā notikuma, vai trijos gados saražoto vidējo daudzumu, kas noteikts, pamatojoties uz piecu gadu periodu pirms dabas katastrofas vai ārkārtējā notikuma un izslēdzot augstāko un zemāko rādītāju, reizinot ar vidējo pārdošanas cenu?

☐ Jā

☐ Nē

11.16.   Vai kaitējumu aprēķina katram saņēmējam atsevišķi?

☐ Jā

☐ Nē

11.17.   Vai atbalsts un visi citi maksājumi, kas saņemti kaitējuma kompensēšanai, tostarp maksājumi saskaņā ar apdrošināšanas polisēm, ir ierobežoti tā, lai nepārsniegtu 100 % no attiecināmajām izmaksām?

☐ Jā

☐ Nē

11.18.   Attiecībā uz ex ante atbalsta pamatshēmām aplieciniet, ka dalībvalsts ievēros Pamatnostādņu 130. punktā noteikto ziņošanas pienākumu!

☐ Jā

☐ Nē

11.19.   Sniedziet citu informāciju, ko uzskatāt par būtisku atbalsta pasākuma novērtēšanai saskaņā ar šo iedaļu!

 

 

 

 

 

12.   Atbalsts pasākumu kategorijām, uz kurām attiecas grupu atbrīvojuma regula

Šī iedaļa jāaizpilda gadījumā, kad paziņo atbalsta pasākumu, kurš pieder pie tā paša veida kā atbalsts, kas ietilpst atbalsta kategorijā, kuru var uzskatīt par saderīgu ar iekšējo tirgu saskaņā ar kādu no grupu atbrīvojuma regulām, kas minētas Pamatnostādņu 19. punkta a) apakšpunktā, kā noteikts Pamatnostādņu 5.1. iedaļā. Ja atbalsta pasākums pieder pie tā paša veida kā atbalsts, kurš ietilpst atbalsta kategorijā, kas paredzēta, lai atlīdzinātu Komisijas Regulas (ES) Nr. 1388/2014  (7) 44. pantā minēto dabas katastrofu nodarīto kaitējumu, aizpildiet 11. iedaļu.

12.1.   Vai atbalsta pasākums pieder pie tā paša veida kā atbalsts, kas ietilpst atbalsta kategorijā, kuru var uzskatīt par saderīgu ar iekšējo tirgu saskaņā ar kādu no grupu atbrīvojuma regulām, kas minētas Pamatnostādņu 19. punkta a) apakšpunktā?

☐ Jā

☐ Nē

Norādiet piemērojamo regulu un minētās regulas attiecīgos pantus!

 

 

 

12.2.   Vai atbalsts atbilst visiem kritērijiem, kas noteikti piemērojamās regulas attiecīgajos pantos?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “nē”, norādiet atbalsta pamatojumu un pierādiet tā nepieciešamību!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.   Sniedziet citu informāciju, ko uzskatāt par būtisku atbalsta pasākuma novērtēšanai saskaņā ar šo iedaļu!

 

 

 

 

 

13.   Atbalsts, kas ietilpst konkrētu horizontālo pamatnostādņu darbības jomā

Šī iedaļa jāaizpilda gadījumā, kad paziņo atbalsta pasākumu, kas ietilpst konkrētu horizontālo pamatnostādņu vai citu Komisijas pieņemtu instrumentu darbības jomā, kā noteikts Pamatnostādņu 5.2. iedaļā.

13.1.   Vai atbalsts ietilpst konkrētu horizontālo pamatnostādņu vai citu Komisijas pieņemtu instrumentu darbības jomā (8)?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet attiecīgās horizontālās pamatnostādnes vai instrumentus un attiecīgos minēto aktu noteikumus un pierādiet, ka atbalsts atbilst visiem kritērijiem, kas izklāstīti minēto aktu attiecīgajos noteikumos!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.   Sniedziet citu informāciju, ko uzskatāt par būtisku atbalsta pasākuma novērtēšanai saskaņā ar šo iedaļu!

 

 

 

 

 

14.   Atbalsts, kas paredzēts nelabvēlīgu klimatisko apstākļu nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai

Šī iedaļa jāaizpilda gadījumā, kad paziņo atbalsta pasākumu, kas paredzēts nelabvēlīgu klimatisko apstākļu nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai, kā noteikts Pamatnostādņu 5.3. iedaļā. Ja atbalsts pieder pie tā paša veida kā atbalsts, kurš ietilpst Regulas (ES) Nr. 1388/2014 20. pantā minētajā atbalsta kategorijā “atbalsts kopfondiem, kas paredzēti nelabvēlīgu klimatisko apstākļu gadījumiem”, aizpildiet 12. iedaļu.

14.1.   Vai atbalsta pasākums ir ex ante atbalsta pamatshēma, kas paredzēta nelabvēlīgu klimatisko apstākļu nodarītā kaitējuma kompensēšanai?

☐ Jā

☐ Nē

(Ja atbilde ir “jā”, izlaidiet 14.3.–14.6. un 14.9. punktu.)

14.2.   Kāda veida nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi ir nodarījuši (vai – ex ante atbalsta pamatshēmas gadījumā – varētu nodarīt) kaitējumu, par kuru paredzēta kompensācija?

 

14.3.   Kad notika 14.1. punktā norādītais notikums?

 

14.4.   Norādiet pēdējo datumu, kurā var izmaksāt atbalstu!

 

14.5.   Vai nelabvēlīgu klimatisko apstākļu nodarītais kaitējums ir lielāks par 30 % no gada vidējā apgrozījuma, kas aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējiem trim kalendāra gadiem, vai no trīs gadu vidējā apgrozījuma, kas aprēķināts, pamatojoties uz piecu gadu periodu pirms nelabvēlīgajiem klimatiskajiem apstākļiem un izslēdzot augstāko un zemāko rādītāju?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, sniedziet detalizētu informāciju, kas apliecina, ka 14.5. punktā minētais nosacījums ir izpildīts!

 

 

 

 

14.6.   Pierādiet, ka pastāv tieša cēloņsakarība starp nelabvēlīgajiem klimatiskajiem apstākļiem un attiecīgajam uzņēmumam nodarīto kaitējumu!

 

 

 

14.7.   Attiecībā uz zaudējumiem, kurus radījuši Regulas (ES) Nr. 508/2014 35. panta 1. punktā minētie nelabvēlīgie klimatiskie apstākļi, – pamatojiet, kāpēc dalībvalsts plāno piešķirt atbalstu, nevis finansiālu kompensāciju, kuru saskaņā ar minētās regulas 35. pantu izmaksā no kopfondiem, kas paredzēti nelabvēlīgu klimatisko apstākļu gadījumiem!

 

 

 

 

 

14.8.   Vai atbalstu izmaksā tieši attiecīgajam uzņēmumam?

☐ Jā

☐ Nē

14.9.   Sniedziet pēc iespējas precīzāku novērtējumu par potenciālajiem saņēmējiem nodarīto kaitējumu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.   Norādiet, kāda veida kaitējums tiek kompensēts (piemēram, materiālais kaitējums aktīviem, ienākumu zaudējums)!

 

 

 

 

 

14.11.   Vai tiesības pretendēt uz atbalstu ir tikai par izmaksām, kas izriet no nelabvēlīgu klimatisko apstākļu nodarītā tiešā kaitējuma?

☐ Jā

☐ Nē

14.12.   Vai kaitējumu ir novērtējusi publiska iestāde, atbalsta piešķīrējas iestādes atzīts neatkarīgs eksperts vai apdrošināšanas sabiedrība?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet izmaksu novērtētāju!

 

14.13.   Aprakstiet, kā aprēķināts kaitējums!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.14.   Attiecībā uz materiālo kaitējumu aktīviem – vai tas aprēķināts, pamatojoties uz attiecīgā aktīva remonta izmaksām vai saimniecisko vērtību pirms nelabvēlīgu klimatisko apstākļu iestāšanās?

☐ Jā

☐ Nē

14.15.   Attiecībā uz materiālo kaitējumu aktīviem – vai tas pārsniedz remonta izmaksas vai nelabvēlīgu klimatisko apstākļu radīto patiesās tirgus vērtības samazinājumu?

☐ Jā

☐ Nē

14.16.   Ja ir nodarīts materiālais kaitējums aktīviem, vai produkcijas zaudējums, kas radies kaitējuma rezultātā, ir lielāks par 30 % no vidējā apgrozījuma, kas aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējiem trim kalendāra gadiem, vai no trīs gadu vidējā apgrozījuma, kas aprēķināts, pamatojoties uz piecu gadu periodu pirms nelabvēlīgo klimatisko apstākļu gadījuma un izslēdzot augstāko un zemāko rādītāju?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, sniedziet detalizētu informāciju, kas apliecina, ka 14.15. punktā minētais nosacījums ir izpildīts!

 

 

 

 

14.17.   Vai ienākumu zaudējums ir aprēķināts šādi:

a)

rezultātu, kas iegūts, zvejas un akvakultūras produktu daudzumu, kurš saražots nelabvēlīgo klimatisko apstākļu gadā vai katrā nākamajā gadā, kuru ietekmē ražošanas līdzekļu pilnīgā vai daļējā iznīcināšana, reizinot ar attiecīgā gada vidējo pārdošanas cenu, atņemot no

b)

rezultāta, kas iegūts, gada vidējo zvejas un akvakultūras produktu daudzumu, kurš saražots triju gadu periodā pirms nelabvēlīgajiem klimatiskajiem apstākļiem, vai trijos gados saražoto vidējo daudzumu, kas noteikts, pamatojoties uz piecu gadu periodu pirms nelabvēlīgajiem klimatiskajiem apstākļiem un izslēdzot augstāko un zemāko rādītāju, reizinot ar vidējo pārdošanas cenu?

☐ Jā

☐ Nē

14.18.   Vai kaitējumu aprēķina katram saņēmējam atsevišķi?

☐ Jā

☐ Nē

14.19.   Vai atbalsts un visi citi maksājumi, kas saņemti kaitējuma kompensēšanai, tostarp maksājumi saskaņā ar apdrošināšanas polisēm, ir ierobežoti tā, lai nepārsniegtu 100 % no attiecināmajām izmaksām?

☐ Jā

☐ Nē

14.20.   Attiecībā uz ex ante atbalsta pamatshēmām aplieciniet, ka dalībvalsts ievēros Pamatnostādņu 130. punktā noteikto ziņošanas pienākumu!

☐ Jā

☐ Nē

14.21.   Sniedziet citu informāciju, ko uzskatāt par būtisku atbalsta pasākuma novērtēšanai saskaņā ar šo iedaļu!

 

 

 

 

 

15.   Atbalsts dzīvnieku slimību profilakses, kontroles un izskaušanas izmaksu atlīdzināšanai akvakultūrā

Šī iedaļa jāaizpilda gadījumā, kad paziņo atbalsta pasākumu, kas paredzēts dzīvnieku slimību profilakses, kontroles un izskaušanas izmaksu atlīdzināšanai akvakultūrā, kā noteikts Pamatnostādņu 5.4. iedaļā. Ja atbalsts pieder pie tā paša veida kā atbalsts, kurš ietilpst Regulas (ES) Nr. 1388/2014 39. pantā minētajā atbalsta kategorijā “atbalsts dzīvnieku veselības un labturības pasākumiem”, aizpildiet 12. iedaļu.

15.1.   Vai atbalsta pasākums ir ex ante atbalsta pamatshēma, kas paredzēta, lai atlīdzinātu izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieku slimību profilaksi, kontroli un izskaušanu akvakultūrā?

☐ Jā

☐ Nē

(Ja atbilde ir “jā”, izlaidiet 15.5., 15.6. un 15.9. punktu.)

15.2.   Norādiet Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas sagatavotajā dzīvnieku slimību sarakstā, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 652/2014 (9) II pielikumā vai Padomes Direktīvas 2006/88/EK (10) IV pielikuma II daļā iekļauto slimību (slimības), attiecībā uz kurām tiek piešķirts atbalsts!

Ņemiet vērā, ka attiecībā uz slimību vai slimībām, kas iekļautas Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas sagatavotajā dzīvnieku slimību sarakstā, piemēro saraksta redakciju, kas ir spēkā atbalsta pasākuma paziņošanas brīdī. Ja atbalsts jau ir piešķirts vai izmaksāts: individuāla atbalsta gadījumā piemēro saraksta redakciju, kas bija publicēta atbalsta piešķiršanas vai izmaksāšanas brīdī, un atbalsta shēmas gadījumā piemēro saraksta redakciju, kas bija publicēta shēmas piemērošanas sākuma dienā.

 

 

 

15.3.   Vai atbalstu piešķir kā daļu no Savienības, valsts vai reģionāla līmeņa programmas, kas paredzēta dzīvnieku slimību profilaksei, kontrolei vai izskaušanai?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet attiecīgo programmu un īpašos noteikumus!

 

 

15.4.   Vai atbalstu piešķir kā daļu no ārkārtas pasākumiem, ko noteikusi kompetentā valsts iestāde?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet attiecīgo pasākumu un īpašos noteikumus!

 

 

15.5.   Kad radās izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieku slimību profilaksi, kontroli un izskaušanu akvakultūrā?

 

15.6.   Norādiet pēdējo datumu, kurā var izmaksāt atbalstu!

 

15.7.   Vai atbalstu izmaksā tieši attiecīgajam uzņēmumam?

☐ Jā

☐ Nē

15.8.   Aplieciniet, ka atbalstu nepiešķir gadījumos, kad konstatēts, ka slimība ir saņēmēja tīšas vai nolaidīgas rīcības rezultāts!

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet noteikumus, kuros izklāstīts 15.8. punktā minētais nosacījums!

 

15.9.   Sniedziet pēc iespējas precīzāku novērtējumu par potenciālajiem saņēmējiem nodarīto kaitējumu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.   Norādiet, par kurām turpmāk minētajām izmaksām var pretendēt uz kompensāciju! Izmaksas, kas saistītas ar:

☐ a)

veselības pārbaudēm, analīzēm, testiem un citiem skrīninga pasākumiem;

☐ b)

dzīvnieku vakcīnu, zāļu un ārstniecības vielu ievadīšanu un izplatīšanu;

☐ c)

dzīvnieku nokaušanu, izbrāķēšanu un iznīcināšanu;

☐ d)

dzīvnieku izcelsmes produktu un ar dzīvniekiem saistītu produktu iznīcināšanu;

☐ e)

saimniecības un aprīkojuma tīrīšanu un dezinfekciju;

☐ f)

kaitējumu, ko nodarījusi dzīvnieku nokaušana, izbrāķēšana vai iznīcināšana, dzīvnieku izcelsmes produktu un ar dzīvniekiem saistītu produktu iznīcināšana gadījumos, kad slimība tos nav skārusi, un kas nepārsniedz šādu dzīvnieku un produktu tirgus vērtību;

☐ g)

ienākumu zaudējumu, ko radījušas krājumu atjaunošanas grūtības;

☐ h)

citas izmaksas, kas radušās saistībā ar dzīvnieku slimībām akvakultūrā.

Ja atbilde ir h), konkretizējiet izmaksas un pamatojiet, kāpēc tās ir attiecināmās izmaksas!

Ņemiet vērā, ka saskaņā ar Pamatnostādņu 110. punkta h) apakšpunktu izmaksas, kas nav minētas a)–g) apakšpunktā, ir attiecināmās izmaksas tikai izņēmuma un pienācīgi pamatotos gadījumos.

 

 

 

 

 

15.11.   Vai atbalsts un visi citi maksājumi, kas saņemti kaitējuma kompensēšanai, tostarp maksājumi saskaņā ar apdrošināšanas polisēm, ir ierobežoti tā, lai nepārsniegtu 100 % no attiecināmajām izmaksām?

☐ Jā

☐ Nē

15.12.   Attiecībā uz ex ante atbalsta pamatshēmām aplieciniet, ka dalībvalsts ievēros Pamatnostādņu 130. punktā noteikto ziņošanas pienākumu!

☐ Jā

☐ Nē

15.13.   Sniedziet citu informāciju, ko uzskatāt par būtisku atbalsta pasākuma novērtēšanai saskaņā ar šo iedaļu!

 

 

 

 

 

16.   Atbalsts, ko finansē no parafiskāliem maksājumiem

Šī iedaļa jāaizpilda gadījumā, kad paziņo atbalsta pasākumu, kuru finansē ar īpašiem maksājumiem, kas uzlikti konkrētiem zvejas vai akvakultūras produktiem neatkarīgi no to izcelsmes, jo īpaši no parafiskāliem maksājumiem, kā noteikts Pamatnostādņu 5.5. iedaļā.

16.1.   Vai atbalsta shēmu finansē ar īpašiem maksājumiem, kas uzlikti konkrētiem zvejas vai akvakultūras produktiem neatkarīgi no to izcelsmes, jo īpaši no parafiskāliem maksājumiem?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, sniedziet sīkas ziņas par to, kā finansē atbalsta shēmu!

 

 

 

 

 

16.2.   Vai atbalsts nāk par labu gan vietējiem, gan importētiem produktiem?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet, kādā veidā šī shēma nāk par labu gan vietējiem, gan importētiem produktiem!

 

 

 

 

16.3.   Norādiet, kā tiek izmantoti no parafiskālajiem maksājumiem iegūtie līdzekļi!

 

 

 

 

 

16.4.   Sniedziet citu informāciju, ko uzskatāt par būtisku atbalsta pasākuma novērtēšanai saskaņā ar šo iedaļu!

 

 

 

 

 

17.   Darbības atbalsts tālākajos reģionos

Šī iedaļa jāaizpilda gadījumā, kad paziņo atbalsta pasākumu, kas ir darbības atbalsts, kuru piešķir tālākajiem reģioniem, lai mazinātu minēto reģionu īpašās grūtības, ko rada to izolētība un īpaši tālā un nomaļā atrašanās vieta, kā noteikts Pamatnostādņu 5.6. iedaļā.

17.1.   Vai atbalsts ir darbības atbalsts, kuru piešķir tālākajiem reģioniem, lai mazinātu minēto reģionu īpašās grūtības, ko rada to izolētība un īpaši tālā un nomaļā atrašanās vieta?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, aprakstiet, kāda veida darbības atbalsts ir piešķirts, un norādiet mērķa reģionu vai reģionus!

 

 

 

17.2.   Norādiet attiecīgajā reģionā vai reģionos pastāvošās īpašās grūtības, kuras tiecas mazināt ar atbalstu, un aprakstiet, kādā veidā ir iecerēts ar atbalstu sasniegt šo mērķi!

Ņemiet vērā, ka saskaņā ar Pamatnostādņu 113. punktu drīkst ņemt vērā tikai grūtības, ko rada tālāko reģionu izolētība un īpaši tālā un nomaļā atrašanās vieta.

 

 

 

 

 

 

17.3.   Norādiet papildu izmaksas, kas izriet no īpašajām grūtībām, un to aprēķināšanas metodi un pierādiet, ka atbalsts nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs, lai mazinātu tālāko reģionu īpašās grūtības!

 

 

 

 

 

 

17.4.   Vai dalībvalsts ņem vērā citus publiskās intervences veidus, attiecīgā gadījumā arī saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 70., 71. un 72. pantu maksājamo kompensāciju par papildu izmaksām, kas tālākajos reģionos rodas saistībā ar zvejas un akvakultūras produktiem, un atbalstu kompensācijas plānu īstenošanai saskaņā ar minētās regulas 73. pantu, lai nepieļautu pārmērīgu kompensāciju?

☐ Jā

☐ Nē

Ja atbilde ir “jā”, norādiet, kādā veidā tiek novērsta pārmērīga kompensācija!

 

 

 

 

 

 

17.5.   Sniedziet citu informāciju, ko uzskatāt par būtisku atbalsta pasākuma novērtēšanai saskaņā ar šo iedaļu!

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   Atbalsts citiem pasākumiem

Šī iedaļa jāaizpilda gadījumā, kad paziņo atbalsta pasākumu, kas neatbilst nevienam no Pamatnostādņu 4. vai 5.1.–5.6. iedaļā minētajiem atbalsta veidiem, bet ko dalībvalsts tomēr plāno sniegt vai sniedz, kā noteikts Pamatnostādņu 5.7. iedaļā.

18.1.   Vai dalībvalsts plāno sniegt vai sniedz atbalstu, kas neatbilst nevienam no Pamatnostādņu 4. vai 5.1.–5.6. iedaļā minētajiem atbalsta veidiem?

☐ Jā

☐ Nē

18.2.   Detalizēti aprakstiet atbalsta pasākumu un tā mērķus!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3.   Papildus informācijai, kas sniegta 1.–9. iedaļā, sniedziet jebkādu citu informāciju, kas skaidri parāda, ka atbalsts atbilst Pamatnostādņu 3. iedaļā izklāstītajiem principiem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Top