EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0357

Padomes Lēmums (ES) 2016/357 (2016. gada 15. janvāris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem ES un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomē par bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas līdzdalību novērotājas statusā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā un attiecīgo kārtību saskaņā ar nostādnēm, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 168/2007 4. un 5. pantā, tostarp noteikumiem par līdzdalību aģentūras pasākumos, finansiālo ieguldījumu un personālu

OJ L 67, 12.3.2016, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/357/oj

12.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/31


PADOMES LĒMUMS (ES) 2016/357

(2016. gada 15. janvāris)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem ES un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomē par bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas līdzdalību novērotājas statusā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā un attiecīgo kārtību saskaņā ar nostādnēm, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 168/2007 4. un 5. pantā, tostarp noteikumiem par līdzdalību aģentūras pasākumos, finansiālo ieguldījumu un personālu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 352. pantu saistībā ar tā 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Luksemburgas Eiropadome 1997. gada decembrī noteica līdzdalību Savienības aģentūrās kā vienu no veidiem, kā paātrināt pirmspievienošanās stratēģiju. Eiropadomes secinājumos ir teikts: “pamatojoties uz nosacījumu, ka katru gadījumu izskata atsevišķi, kandidātvalstis var piedalīties Savienības aģentūrās”.

(2)

Padomes Regulā (EK) Nr. 168/2007 (1) ir noteikts, ka Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (“aģentūra”) ir atvērta kandidātvalstu līdzdalībai saskaņā ar nostādnēm, kas noteiktas tās 4. un 5. pantā.

(3)

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika atbalsta aģentūras mērķus, kā arī piekrīt aģentūras darbības jomai un uzdevumu aprakstam, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 168/2007.

(4)

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas galvenais mērķis ir kļūt par Savienības locekli, un tās līdzdalība aģentūrā palīdzēs tai sasniegt šo mērķi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Nostājas, kas Eiropas Savienībai jāieņem ES un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomē par bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas līdzdalību novērotājas statusā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā un attiecīgo kārtību pamatā ir ES un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomes lēmuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

Briselē, 2016. gada 15. janvārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Padomes Regula (EK) Nr. 168/2007 (2007. gada 15. februāris), ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru (OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.).


PROJEKTS

ES UN BIJUŠĀS DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKAS STABILIZĀCIJAS UN ASOCIĀCIJAS PADOMES LĒMUMS Nr. …/2016

(… gada …)

par bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas līdzdalību novērotājas statusā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā un attiecīgo kārtību saskaņā ar nostādnēm, kas noteiktas Padomes Regulas (EK) Nr. 168/2007 4. un 5. pantā, tostarp noteikumiem par līdzdalību aģentūras pasākumos, finansiālo ieguldījumu un personālu

ES UN BIJUŠĀS DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKAS STABILIZĀCIJAS UN ASOCIĀCIJAS PADOME,

ņemot vērā Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju, no otras puses (1),

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 168/2007 (2007. gada 15. februāris), ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru (2), un jo īpaši tās 28. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Luksemburgas Eiropadome 1997. gada decembrī noteica līdzdalību Savienības aģentūrās kā vienu no veidiem, kā paātrināt pirmspievienošanās stratēģiju. Eiropadomes secinājumos ir teikts: “pamatojoties uz nosacījumu, ka katru gadījumu izskata atsevišķi, kandidātvalstis var piedalīties Savienības aģentūrās”.

(2)

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika atbalsta Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (“aģentūra”) mērķus, kā arī piekrīt aģentūras darbības jomai un uzdevumu aprakstam, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 168/2007.

(3)

Ir lietderīgi ļaut bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai novērotājas statusā piedalīties aģentūras darbā un noteikt šādas līdzdalības kārtību, tostarp noteikumus par līdzdalību aģentūras pasākumos, finansiālo ieguldījumu un personālu.

(4)

Ir arī lietderīgi, ka aģentūra risina pamattiesību problēmas bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 168/2007 3. panta 1. punktu, ciktāl tas nepieciešams tās pakāpeniskai pielāgošanai Savienības tiesībām.

(5)

Saskaņā ar Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 noteiktās Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 2. punkta a) apakšpunktu aģentūras direktors var atļaut pieņemt darbā bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņus, kam ir visas pilsoņu tiesības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika kā kandidātvalsts novērotājas statusā piedalās ar Regulu (EK) Nr. 168/2007 izveidotās Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā.

2. pants

1.   Aģentūra var risināt pamattiesību jautājumus bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 168/2007 3. panta 1. punktu, ciktāl tas nepieciešams tās pakāpeniskai pielāgošanai Savienības tiesībām.

2.   Tādēļ aģentūra varēs bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā veikt uzdevumus, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 168/2007 4. un 5. pantā.

3. pants

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika veic finansiālus ieguldījumus Regulas (EK) Nr. 168/2007 4. pantā minētajās aģentūras darbībās saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

4. pants

1.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ieceļ personas, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 168/2007 12. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, novērotāja vai tā aizvietotāja amatā. Viņi var piedalīties valdes darbā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā dalībvalstu ieceltie pārstāvji un to aizvietotāji, taču bez balsstiesībām.

2.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika nozīmē valdības amatpersonu par valsts sadarbības koordinatoru, kā minēts Regulas (EK) Nr. 168/2007 8. panta 1. punktā.

3.   Četru mēnešu laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika iesniedz Eiropas Komisijai 1. un 2. punktā minēto personu vārdus, ziņas par viņu kvalifikāciju un kontaktinformāciju.

5. pants

Dati, kas tiek sniegti aģentūrai vai ko sniedz pati aģentūra, var tikt publicēti un padarīti publiski pieejami ar noteikumu, ka konfidenciālajai informācijai bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā tiek nodrošināts tāds pats aizsardzības līmenis kā Savienībā.

6. pants

Aģentūrai bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā ir tāda pati rīcībspēja, kāda piešķirta juridiskām personām saskaņā ar bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas tiesību aktiem.

7. pants

Lai aģentūra un tās darbinieki varētu veikt savus pienākumus, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika piešķir privilēģijas un imunitāti, kas ir identiskas Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienotā Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 1. līdz 4., 5., 6., 10. līdz 13., 15., 17. un 18. pantā minētajām privilēģijām un imunitātei.

8. pants

Puses veic visus vispārējus vai īpašus pasākumus, kas nepieciešami, lai izpildītu savus pienākumus saskaņā ar šo lēmumu, un paziņo par tiem Stabilizācijas un asociācijas padomei.

9. pants

Šis lēmums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tā pieņemšanas dienas.

…,

Stabilizācijas un asociācijas padomes vārdā –

priekšsēdētājs


(1)  OV L 84, 20.3.2004., 13. lpp.

(2)  OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.

PIELIKUMS

BIJUŠĀS DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKAS FINANSIĀLAIS IEGULDĪJUMS EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU AĢENTŪRĀ

1.

Finansiālais ieguldījums, kāds bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai jāmaksā Eiropas Savienības vispārējā budžetā, lai piedalītos Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrā (“aģentūra”), kā noteikts 2. punktā, atspoguļo visas ar tās līdzdalību saistītās izmaksas.

2.

Finansiālais ieguldījums, kas bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai jāmaksā Eiropas Savienības vispārējā budžetā, ir:

1. gads

EUR 165 000

2. gads

EUR 170 000

3. gads

EUR 175 000

3.

Par iespējamo finansiālo atbalstu no Savienības palīdzības programmām vienojas atsevišķi atbilstoši attiecīgajai Savienības programmai.

4.

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas ieguldījums tiks pārvaldīts saskaņā ar Finanšu regulu (1), ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam.

5.

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pārstāvju un speciālistu ceļa un uzturēšanās izmaksas, kas saistītas ar piedalīšanos aģentūras darbā vai sanāksmēs saistībā ar aģentūras darba programmas īstenošanu, aģentūra atmaksā saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas pašlaik ir spēkā attiecībā uz Savienības dalībvalstīm.

6.

Pēc šā lēmuma spēkā stāšanās un katra nākamā gada sākumā Komisija nosūta bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai naudas līdzekļu pieprasījumu, kas atbilst tās ieguldījumam aģentūrā, kāds paredzēts šajā lēmumā. Pirmajā savas dalības kalendārajā gadā bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika veic ieguldījumu, ko proporcionāli aprēķina no dalības dienas līdz gada beigām. Nākamajiem gadiem ieguldījums būs saskaņā ar šo lēmumu.

7.

Šo ieguldījumu izsaka EUR un veic Komisijas EUR kontā bankā.

8.

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika veic savu ieguldījumu saskaņā ar naudas līdzekļu pieprasījumu vēlākais 30 dienu laikā pēc tam, kad Komisija ir nosūtījusi naudas līdzekļu pieprasījumu.

9.

Par jebkādu maksājuma kavējumu no dienas, kad beidzies iemaksas termiņš, bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai ir jāmaksā procenti par nenomaksāto summu. Procentu likme ir par 1,5 procentu punktiem lielāka nekā procentu likme, ko Eiropas Centrālā banka maksājuma termiņa dienā piemēro saviem darījumiem EUR.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).


Top