EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0435

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2015/435 ( 2014. gada 17. decembris ) par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu

OJ L 72, 17.3.2015, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/435/oj

17.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 72/4


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2015/435

(2014. gada 17. decembris)

par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (1) un jo īpaši tā 14. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2) 13. pantā ir noteikta neparedzēto izdevumu rezerve līdz 0,03 % apjomā no Savienības nacionālā kopienākuma.

(2)

Saskaņā ar minētās regulas 6. pantu Komisija ir aprēķinājusi neparedzēto izdevumu rezerves absolūto summu 2014. gadam (3).

(3)

Pēc tam, kad bija izvērtētas visas pārējās finansiālās iespējas, lai reaģētu uz neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc tam, kad 2013. gada februārī tika sākotnēji noteikts daudzgadu finanšu shēmas maksājumu maksimālais apjoms 2014. gadam, šķiet, ir nepieciešams izmantot neparedzēto izdevumu rezervi, lai papildinātu maksājumu apropriācijas Eiropas Savienības vispārējā budžetā 2014. finanšu gadam, pārsniedzot maksājumu maksimālo apjomu.

(4)

Kamēr vēl nav panākta vienošanās par maksājumiem, kas paredzēti citiem īpašajiem instrumentiem, maksājumu apropriācijas EUR 350 miljonu apmērā būtu jāiekļauj neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanai paredzētajā summā.

(5)

Ņemot vērā šogad radušos ļoti specifisko situāciju, ir izpildīts Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 13. panta 1. punktā minētais galējās nepieciešamības nosacījums.

(6)

Lai nodrošinātu atbilstību Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 13. panta 3. punktam, Komisijai būtu jāiesniedz priekšlikums par attiecīgās summas kompensēšanu, iekļaujot to DFS maksimālajā apjomā vienā vai vairākos nākamajos finanšu gados, un pienācīgi jāņem vērā vienošanās par maksājumiem, kas paredzēti citiem īpašiem instrumentiem, neskarot Komisijas institucionālās prerogatīvas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Attiecībā uz Eiropas Savienības vispārējo budžetu 2014. finanšu gadam izmanto neparedzēto izdevumu rezervi, lai nodrošinātu summu EUR 3 168 233 715 maksājumu apropriācijās, pārsniedzot daudzgadu finanšu shēmas (DFS) maksājumu maksimālo apjomu.

2. pants

Summu EUR 2 818 233 715 apmērā kompensēs, izdarot trīs iemaksas maksimālā apjoma rezervēs nākamajiem gadiem:

a)

2018. gadā: EUR 939 411 200;

b)

2019. gadā: EUR 939 411 200;

c)

2020. gadā: EUR 939 411 315.

Komisija tiek aicināta savlaicīgi iesniegt priekšlikumu par atlikušo summu EUR 350 miljonu apmērā.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2014. gada 17. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

B. DELLA VEDOVA


(1)  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(3)  Komisijas 2013. gada 20. decembra paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par tehniskajām korekcijām 2014. gada finanšu shēmā atbilstoši NKI izmaiņām (COM(2013) 928).


Top