EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0660

2014/660/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 11. septembris ) par finansēšanas paraugnolīgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ieguldījumu kopīgajos neierobežoto garantiju un pārvēršanas vērtspapīros finanšu instrumentos par labu maziem un vidējiem uzņēmumiem

OV L 271, 12.9.2014, p. 58–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/660/oj

12.9.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 271/58


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 11. septembris)

par finansēšanas paraugnolīgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ieguldījumu kopīgajos neierobežoto garantiju un pārvēršanas vērtspapīros finanšu instrumentos par labu maziem un vidējiem uzņēmumiem

(2014/660/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (1), un jo īpaši tās 39. panta 4. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Finansiālā krīze kopš 2009. gada ir ietekmējusi Eiropas Savienības mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), arī sakarā ar parādsaistību samazināšanu, ko Eiropas bankas veica savā bilancē, lai panāktu atbilstību kapitāla prasībām, kas ietvertas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvā 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulā (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (3). Lai novērstu tā rezultātā radušās iespējamās tirgus nepilnības finansiālajiem pakalpojumiem un MVU finansēšanas instrumentiem, Eiropadome ir pilnvarojusi Komisiju izpētīt iespējas finanšu instrumentus darīt pieejamus MVU visas Eiropas līmenī.

(2)

Komisija kopā ar Eiropas Investīciju banku (EIB) 2013. gada decembrī pabeidza priekšvērtējumu (4), norādot uz tirgus nepilnību finansējuma sniegšanā dzīvotspējīgiem Eiropas Savienības MVU, kura tiek lēsta robežās no 20 līdz 112 miljardiem euro.

(3)

Priekšvērtējumā ir uzsvērts, cik svarīgi ir ātri reaģēt uz finansiālo krīzi, kas skar MVU, vienā solī ar kopīgiem Eiropas centieniem atdzīvināt bloķēto kredītu kanālu MVU, veicināt ekonomisko izaugsmi un novērst iekšējā tirgus sadrumstalotību attiecībā uz MVU piekļuvi kredītam.

(4)

Viens no reaģēšanas pasākumiem ir īpašu logu atvēršana finanšu instrumentos, kas Savienības līmenī izveidoti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1287/2013, ar ko izveido Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programmu (COSME) (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1639/2006/EK (5), kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1291/2013, ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (6).

(5)

Tā kā Regulas (ES) Nr. 1287/2013 (COSME) 17. panta 2. punkts un Regulas (ES) Nr. 1291/2013, ar ko izveido pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, 20. un 21. pants nepārprotami tiecas nodrošināt papildināmību un sinerģiju ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondi), otrs reaģēšanas pasākums ir ļaut dalībvalstīm izmantot Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF) un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA), lai sniegtu finansiālu ieguldījumu šajos finanšu instrumentos, kas Savienības līmenī izveidoti ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 39. panta 2. punktu.

(6)

Šos Savienības līmenī izveidotos finanšu instrumentus Komisija pārvalda netieši, īstenošanas uzdevumus uzticot EIB vai EIF saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (7) 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) punktu un 139. panta 4. punktu, attiecībā uz neierobežoto garantiju un pārvēršanas vērtspapīros finanšu instrumentiem par labu MVU. Šajā nolūkā Komisijai jānoslēdz deleģēšanas nolīgumi ar EIB vai Eiropas Investīciju fondu (EIF).

(7)

Gadījumā, kad dalībvalsts izmanto iespēju sniegt finansiālu ieguldījumu no ERAF un ELFLA līdzekļiem Savienības līmenī izveidotajos finanšu instrumentos, Regulas (ES) Nr. 1303/2013 39. panta 4. punkta c) apakšpunkts nosaka, ka iesaistītās dalībvalstis noslēdz finansēšanas nolīgumu ar EIB vai EIF.

(8)

Finanšu instrumenti, kas izveidoti Savienības līmenī, var ātri sniegt vēlamo efektu tikai tad, ja to darbība atbilst diviem nosacījumiem. Pirmkārt, ERAF un ELFLA līdzekļu izmantošanā jānodrošina vienādi nosacījumi un vienlīdzīga attieksme pret iesaistītajām dalībvalstīm un to starpā. Otrkārt, saskanīgiem ir jābūt nosacījumiem ERAF un ELFLA līdzekļu ieguldīšanai saskaņā ar katru atsevišķu finansēšanas nolīgumu, kas jānoslēdz starp iesaistītajām dalībvalstīm un EIB vai EIF, un nosacījumiem, kas ietverti deleģēšanas nolīgumos attiecībā uz citiem avotiem saskaņā ar COSME un “Apvārsni 2020”. Finansēšanas paraugnolīgums, kas pieejams gan iesaistītajām dalībvalstīm, gan EIB vai EIF, ir labākais veids, kā nodrošināt atbilstību šiem nosacījumiem. Tāpēc ir nepieciešams noteikt finansēšanas paraugnolīgumu.

(9)

Lai nodrošinātu attiecīgo ERAF un ELFLA līdzekļu efektīvu izvietošanu, finansēšanas paraugnolīgumā cita starpā būtu jāietver EIB vai EIF uzdevumi un pienākumi, piemēram, atalgojums, minimālais saistību īpatsvars, kas jānodrošina saistībā ar skaidri noteiktiem starpposma mērķiem, nosacījumi jaunam aizņēmuma finansējumam MVU labā, noteikumi par darbībām, kurām nevar piešķirt finansējumu, un izslēgšanas kritērijiem, ERAF un ELFLA maksājumu finanšu instrumentiem grafiku, sankcijas attiecīgo finanšu starpnieku saistību neizpildes gadījumā, noteikumi par finanšu starpnieku atlasi, noteikumi par uzraudzību, pārskatu sniegšanu, revīziju un finanšu instrumentu pamanāmību un nolīguma darbības izbeigšanas nosacījumi.

(10)

Lai būtu iespējams tūlītēji piemērot šā lēmuma noteiktos pasākumus, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(11)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Eiropas Strukturālo un investīciju fondu koordinācijas komiteja, kas izveidota ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 150. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā ir dots paraugs finansēšanas nolīgumam par Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansiālo ieguldījumu kopīgajos neierobežoto garantiju un pārvēršanas vērtspapīros finanšu instrumentos par labu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas noslēdzams starp Eiropas Investīciju banku vai Eiropas Investīciju fondu un katru iesaistīto dalībvalsti.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 11. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.

(2)  OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.

(3)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(4)  Komisijas dienestu darba dokuments SWD(2013) 517 final.

(5)  OV L 347, 20.12.2013., 33. lpp.

(6)  OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.

(7)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.


PIELIKUMS

[DALĪBVALSTS VADOŠĀS IESTĀDES, KURA PIEDALĀS MVU INICIATĪVĀ]

un

[EIROPAS INVESTĪCIJU FONDA]/[EIROPAS INVESTĪCIJU BANKAS]

FINANSĒŠANAS PARAUGNOLĪGUMS

Saturs

1. pants

Definīcijas un interpretācija

2. pants

Finansēšanas nolīguma mērķis un darbības joma

3. pants

Jauna aizņēmuma finansējuma atbilstības un izslēgšanas kritēriji

4. pants

Vispārējie principi saistībā ar īpašās(-o) daļas(-u) īstenošanu un pārvaldību

5. pants

Īpašās(-o) daļas(-u) mērķi un apraksts

6. pants

Teritoriālais tvērums

7. pants

Minimālā saistību īpatsvara efekts, starpposma mērķi un sankcijas

8. pants

EIF uzdevumi un pienākumi

9. pants

Finanšu starpnieku un darbību nolīgumu atlase

10. pants

Pārvaldība

11. pants

Dalībvalsts ieguldījums

12. pants

EIF ieguldījums

13. pants

Īpašās(-o) daļas(-u) konts(-i) un naudas līdzekļu aktīvu pārvaldība

14. pants

Pārvaldības izmaksas un maksas

15. pants

Grāmatvedības uzskaite

16. pants

Darbību un finanšu pārskati

17. pants

Revīzijas, kontroles un uzraudzība

18. pants

Novērtēšana

19. pants

Preču, darbu un pakalpojumu iepirkums

20. pants

Redzamība

21. pants

Informācijas publicēšana par finanšu starpniekiem un galasaņēmējiem

22. pants

Tiesību nodošana

23. pants

Atbildība

24. pants

Regulējošie tiesību akti un jurisdikcija

25. pants

Spēkā esība – līguma izbeigšana

26. pants

Paziņojumi un ziņojumi

27. pants

Grozījumi un citi jautājumi

28. pants

Pielikumi

1. pielikums

Īpašās(-o) daļas(-u) darbības nosacījumi

2. pielikums

Finanšustarpnieku un galasaņēmēju izslēgšanas kritēriji un ES ieguldījuma atbilstības kritēriji [jāsniedz daļēji konkrētā finansēšanas nolīgumā]

3. pielikums

Maksājuma pieprasījums [jānosaka konkrētos finansēšanas nolīgumos]

4. pielikums

Naudas līdzekļu aktīvu pārvaldības pamatnostādnes [jānosaka konkrētos finansēšanas nolīgumos]

5. pielikums

Pārskatu sniegšana par īpašās(-o) daļas(-u) darbību aspektiem [jānosaka konkrētos finansēšanas nolīgumos]

6. pielikums

Pārskatu sniegšana par īpašās(-o) daļas(-u) finanšu aspektiem [jānosaka konkrētos finansēšanas nolīgumos]

Šo nolīgumu 2014. gada [] noslēdz:

1)

[Dalībvalsts, kura piedalās MVU iniciatīvā, vadošā iestāde] (“vadošā iestāde”), kuru šā nolīguma parakstīšanas nolūkos pārstāv [personas vārds, uzvārds], [amats];

un

2)

[Eiropas Investīciju fonds]/[Eiropas Investīciju banka], [15, avenue J.F. Kennedy]/[98-100 Boulevard Konrad Adenauer], [L-2968]/[L-2950] Luksemburga, Luksemburga (“EIF”), kuru šā nolīguma parakstīšanas nolūkos pārstāv [personas vārds, uzvārds], [amats]; kopā dēvēti “puses” un atsevišķi “puse” atkarībā no konteksta.

TĀ KĀ:

(1)

pēc Eiropadomes 2013. gada 27. un 28. jūnijā pieņemtajiem secinājumiem Eiropas Investīciju banka (EIB) un Eiropas Komisija veica ex-ante novērtējumu ar mērķi definēt finanšu pakalpojumu trūkumu tirgū un MVU pieejamos finanšu instrumentus, kas šobrīd pastāv Eiropas līmenī (“ ex-antenovērtējums”) Eiropas kopējo centienu atjaunot bloķēto MVU kreditēšanas kanālu, stimulēt ekonomikas izaugsmi un novērst iekšējā tirgus sadrumstalotību attiecībā uz MVU piekļuvi kredītiem (“MVU iniciatīva”) kontekstā;

(2)

ex-ante novērtējums tika pabeigts 2013. gada decembrī, un tas liecināja, ka [dalībvalsts nosaukums] tirgū trūkst finanšu nodrošinājuma dzīvotspējīgiem MVU, kas iekļaujas diapazonā aptuveni no [] līdz [] miljoniem euro;

(3)

2013. gada 17. decembrī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (1) (“KNR”);

(4)

saskaņā ar KNR 38. panta 1. punkta a) apakšpunktu vadošās iestādes var nodrošināt finansiālu ieguldījumu finanšu instrumentos, kas izveidoti Savienības līmenī; saskaņā ar KNR 39. panta 2. punktu [dalībvalsts nosaukums] var izmantot līdz 7 % ERAF un ELFLA kopējā piešķīruma, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu finanšu instrumentos, kurus netieši pārvalda Eiropas Komisija un kuru īstenošanas uzdevumi uzticēti EIB grupai (KNR 2. panta 23. punktā EIB ir definēts, kā Eiropas Investīciju banka, Eiropas Investīciju fonds vai jebkurš EIB meitasuzņēmums) (“EIB grupa”) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (2) (Finanšu regula) 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) punktu un 139. panta 4. punktu attiecībā uz [neierobežotām garantijām, ar ko sniedz kapitāla prasību atvieglojumu finanšu starpniekiem attiecībā uz jauniem aizņēmuma finansējuma portfeļiem atbalsttiesīgiem MVU saskaņā ar KNR 37. panta 4. punktu] UN/VAI [MVU un citiem uzņēmumiem, kuros nodarbināti mazāk nekā 500 darbinieku, paredzētā aizņēmuma finansējuma pašreizējo portfeļu] pārvēršanu vērtspapīros, kā ir definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (3), 4. panta 1. punkta 61. apakšpunktā;] UN/VAI [jauniem MVU paredzētā aizņēmuma finansējuma portfeļiem] (2. variants); [apvienojot dalībvalsts ieguldījumu ar citu dalībvalstu ieguldījumiem (3. variants)];

(5)

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1287/2013 ar ko izveido Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programmu (COSME) (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1639/2006/EK (4) (“ COSMEregula”), Eiropas Komisija izveidoja finanšu instrumentus (“ COSMEfinanšu instrumenti”), kuru mērķis ir atvieglot un uzlabot finansējuma pieejamību MVU darbības sākšanas, izaugsmes un nodošanas posmā, papildinot finanšu instrumentus, ko dalībvalstis izmanto MVU atbalstam valsts un reģionu līmenī; Eiropas Komisijas indikatīvais ieguldījums COSME finanšu instrumentos 2014.–2016. gada periodā ir paredzēts līdz EUR [] miljoniem;

(6)

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1291/2013 ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (5), un saskaņā ar Padomes 2013. gada 3. decembra Lēmumu Nr. 2013/743/ES ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads), un atceļ Lēmumus 2006/971/EK, 2006/972/EK, 2006/973/EK, 2006/974/EK un 2006/975/EK (6) (kopā – “H2020 regula”), Eiropas Komisija ir izveidojusi finanšu instrumentus (“H2020 finanšu instrumenti”), kuru mērķis ir atvieglot piekļuvi riska finansējumam galasaņēmējiem, kuri īsteno pētniecības un inovāciju projektus; Eiropas Komisijas indikatīvais ieguldījums H2020 finanšu instrumentos 2014.-2016. gada periodā ir paredzēts līdz EUR [] miljoniem;

(7)

attiecīgi [datums] [un [datums]] Eiropas Komisija [, EIB] un EIF parakstīja deleģēšanas nolīgumu(-us) (“deleģēšanas nolīgums(-i)”), kurā(-os) cita starpā ir noteikti noteikumi un nosacījumi, kas piemērojami i) [COSME finanšu instrumentiem] UN/VAI [H2020 finanšu instrumentiem] un it īpaši īpašām daļām, kas atbilst dažādiem uz pašu kapitālu balstītiem un uz aizņēmumu balstītiem finanšu produktiem (ieskaitot produktus, kurus piedāvā MVU iniciatīvas kontekstā), kuri ir atvērti arī dalībvalstu ieguldījumiem, ii) Eiropas Komisijas ieguldījumam šādās [COSME finanšu instrumentu] UN/VAI [H2020 finanšu instrumentu] īpašajās daļās;

(8)

MVU iniciatīvas kontekstā Puses vēlas sadarboties ar mērķi īstenot un pārvaldīt īpašo(-ās) daļu(-as), kas atbilst dalībvalsts ieguldījumam [COSME finanšu instrumentos] [UN/VAI] [H2020 Finanšu instrumentos] (“īpašā(-ās) daļa(-as)”), nodrošinot [neierobežotas garantijas, ar ko sniedz kapitāla prasību atvieglojumu finanšu starpniekiem attiecībā uz jauniem aizņēmuma finansējuma portfeļiem atbalsttiesīgiem MVU saskaņā ar KNR 37. panta 4. punktu (1. variants)] UN/VAI [MVU un citiem uzņēmumiem, kuros nodarbināti mazāk nekā 500 darbinieku, paredzētā aizņēmuma finansējuma pašreizējo portfeļu] pārvēršanu vērtspapīros, kā ir definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 61. apakšpunktā;] UN/VAI [jauniem MVU paredzētā aizņēmuma finansējuma portfeļus] (2. variants); [apvienojot dalībvalsts ieguldījumu ar citu dalībvalstu ieguldījumiem (3. variants)];

(9)

saskaņā ar KNR 39. panta 4. punkta b) apakšpunktu [dalībvalsts nosaukums] 2014. gada [ierakstīt datumu] Komisijai iesniedza īpašu valsts programmu saistībā ar savu līdzdalību īpašajā(-ās) daļā(-ās) (“īpašā valsts programma”). 2014. gada [ierakstīt datumu] Eiropas Komisija saskaņā ar Lēmumu C(2014)[] apstiprināja īpašo valsts programmu;

(10)

saskaņā ar KNR 39. pantu dalības MVU iniciatīvā nosacījumi ir jānosaka finansēšanas nolīgumā, kas noslēgts starp katru dalībvalsti, kura piedalās iniciatīvā, un EIB grupu;

(11)

īpašā(-ās) daļa(-as) ir jāīsteno, kā daļa no [COSME finanšu instrumentu] UN/VAI [H2020 finanšu instrumentu] apakšstruktūras, kas īpaši paredzēta [DALĪBVALSTS NOSAUKUMS] (“apakšstruktūra”); apakšstruktūra izmanto arī ES ieguldījumu, kā arī EIF ieguldījumu un EIB un citu investoru pašu resursus, ja ir piemērojams, saskaņā ar deleģēšanas nolīguma(-u) un citu nolīgumu, kas noslēgti starp EIF un attiecīgajiem investoriem, ja ir piemērojams, noteikumiem un nosacījumiem. Lai varētu pienācīgi ņemt vērā dalībvalsts ieguldījuma lielumu un nozīmi [COSME finanšu instrumentā] UN/VAI [H2020 finanšu instrumentā], puses grasās organizēt īpašu īpašās(-o) daļas(-u) pārvaldību, cita starpā ieskaitot arī ad hoc investoru padomi, kurai ir padomdevēja loma un, kura papildina deleģēšanas nolīguma(-u) nosacījumus jautājumos, kas saistīti ar dalībvalsts ieguldījumiem;

(12)

arī ņemot vērā ex-ante novērtējuma rezultātus un diskusijas ar attiecīgajām iestādēm un tirgus dalībniekiem, lai definētu valsts resursu apjomu, kas piešķirams īpašajai(-ām) daļai(-ām), tai(tām) ir noteikts indikatīvs dalībvalsts ieguldījums, kas vienāds ar EUR [] miljoniem; indikatīvais ES ieguldījums 2014.–2016. gada periodā ir paredzēts līdz EUR [] miljoniem;

(13)

īpašās(-o) daļas(-u) izveide notiek saskaņā ar Savienības noteikumiem par valsts atbalstu; [DALĪBVALSTS NOSAUKUMS] un EIF atzīst, ka īpašās(-o) daļas(-u) īstenošanai ir jānotiek saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (7) (de minimis regula), vai saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (8), vai saskaņā ar attiecīgo Vispārējo grupu atbrīvojuma regulu un, ka pretējā gadījumā ir jāziņo Eiropas Komisijai par individuālu novērtējumu;

(14)

šā finansēšanas nolīguma parakstīšanu vadošās iestādes vārdā pilnvaroja [norādīt vadošo iestādi];

(15)

šā finansēšanas nolīguma parakstīšanu EIF vārdā pilnvaroja [norādīt EIF];

puses ir vienojušās par turpmāk minēto.

1. pants

Definīcijas un interpretācija

1.1.

Turpmāk šajā nolīgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

“Darbadiena”

ir jebkura darbadiena, kad vadošās iestādes valsts dienesti un EIF ir atvērti darbam [darbības dalībvalstī] un Luksemburgā;

“Saistību periods”

ir periods, kurā [DALĪBVALSTS NOSAUKUMS] var uzņemties no [DALĪBVALSTS NOSAUKUMS] budžeta veikt dalībvalsts ieguldījumu EIF īpašajai(-ām) daļai(-ām). Saistību periods beidzas 2016. gada 31. decembrī;

“Apakšstruktūra”

nozīme ir aprakstīta 11. apsvērumā;

COSME finanšu instrumenti”

nozīme ir aprakstīta 5. apsvērumā;

COSME regula”

nozīme ir aprakstīta 5. apsvērumā;

“KNR”

nozīme ir aprakstīta 3. apsvērumā;

Īpašā(-ās) daļa(-as)

nozīme ir aprakstīta 8. apsvērumā;

“Īpašās(-o) daļas(-u) konts(-i)”

ir jebkurš atsevišķs konts(-i), kuru i) EIF savā vārdā atver komercbankā vadošās iestādes interesēs un ii) pārvalda vadošās iestādes interesēs saskaņā ar finansēšanas nolīguma 13. pantu;

“Deleģēšanas nolīgums(-i)”

nozīme ir aprakstīta 7. apsvērumā;

“Izraudzītais dienests”

ir Eiropas Komisijas dienests, kuram uzticēta netieša [COSME Finanšu instrumentu] [UN/VAI] [H2020 Finanšu instrumentu] vadība; šajā finansēšanas nolīgumā attiecīgi Eiropas Komisijas ĢD [ENTR UN/VAI RTD] vai tā(to) tiesību pārņēmējs(-i);

“ELFLA”

ir Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai;

“EIF”

nozīme ir aprakstīta ievadā;

“EIF darbība”

ir pienākumi un uzdevumi, kas EIF ir jāveic saskaņā ar šo finansēšanas nolīgumu;

“EIF ieguldījums”

ir finanšu resursu kopsumma, kuru EIF paredz (ieskaitot EIB pilnvarojumus, bet izņemot citus ESIF resursus un COSME finanšu instrumenta un H2020 finanšu instrumenta resursus) saistībā ar apakšstruktūru, kā ir noteikts 12. pantā;

“ERAF”

ir Eiropas Reģionālās attīstības fonds;

“ES ieguldījums”

ir jebkuru finanšu resursu kopsumma, kuru attiecīgā gadījumā apakšstruktūrā paredz iemaksāt vai iemaksā Eiropas Komisija;

“Euro konts”

ir konts euro valūtā, kas ir daļa no īpašās(-o) daļas(-u) konta(-iem);

“Novērtēšana”

ir jebkurš 18. pantā minētais novērtējums vai izvērtēšana, kas jāveic saistībā ar īpašo(-ajām) daļu(-ām), izņemot novērtējumu, kas minēts KNR 57. panta 3. punktā;

“Izbeigšanas politika”

ir procedūra īpašās(-o) daļas(-u) likvidācijas ieņēmumu sadalei pēc finansēšanas nolīguma izbeigšanas, un it īpaši i) īpašās(-o) daļas(-u) konta(-u) atlikuma aprēķināšana, ņemot vērā dalībvalsts ieguldījumu, atņemot piemērojamās pārvaldības izmaksas un maksas, ii) īpašās(-o) daļas(-u) konta(-u) neto atlikuma atmaksa vadošajai iestādei un iii) īpašās(-o) daļas(-u) konta(-u) slēgšana [procedūra sīkāk jānosaka līgumā];

“Galasaņēmējs”

ir MVU, kas saskaņā ar darījumu saņem jaunu aizņēmuma finansējumu;

“Finanšu starpnieks”

ir finanšu iestādes, piemēram, banka, finanšu institūcija, fonds, iestāde, kura īsteno garantiju sistēmu, savstarpējas garantijas organizācija, mikrofinansējumu institūcija, nomas uzņēmums vai jebkura cita juridiska persona vai iestāde, kuru EIF saskaņā ar finansēšanas nolīgumu ir izvēlējies darbībām ar mērķi īstenot īpašo(-ās) daļu(-as); lai nerastos šaubas, finanšu starpnieka definīcija i) ietver arī finanšu iestādes, kuras finanšu starpnieks atbilstīgā gadījumā ir izvēlējies, kā gala apakšstarpniekus; un ii) neietver darījumu partnerus, kurus EIF ir izvēlējies saistībā ar aktīvu pārvaldību, kuru veic EIF vai, saistībā ar 2. variantu, patiesas pārdošanas pārvēršanas vērtspapīros gadījumā, garantijas nolīguma labuma guvēju;

“Finanšu regula”

ir Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012, kopā ar tās piemērošanas noteikumiem (Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (9)) ar visiem to grozījumiem, papildinājumiem vai izmaiņām laika gaitā;

“Nepārvarama vara”

ir jebkura neparedzama ārkārtas situācija vai notikums, kas neatrodas pušu kontrolē, kas tām liedz izpildīt kādu no pienākumiem saskaņā ar šo finansēšanas nolīgumu, kas nav saistīts ar pušu vai kāda to apakšuzņēmēja kļūdu vai nolaidību, no kuras, īstenojot pienācīgu un saprātīgu rūpību, varētu izvairīties. Nekādus pakalpojumu trūkumus, aprīkojuma vai iekārtu bojājumus vai to nodrošinājuma kavējumus, ja vien tie nav tieši saistīti ar nepārvaramas varas gadījumu, kā arī darbinieku strīdus vai streikus, vai finansiālas grūtības nevar uzskatīt par nepārvaramu varu;

“Finansēšanas nolīgums”

ir šis finansēšanas nolīgums ar visiem tā grozījumiem, papildinājumiem vai izmaiņām laika gaitā;

“Garantijas nolīgums”

ir darbību nolīgums un, 2. varianta patiesas pārdošanas pārvēršanas vērtspapīros gadījumā, garantijas nolīgums, kuru saistībā ar darbībām noslēdz EIF un atbalsta saņēmējs;

“H2020 finanšu instrumenti”

nozīme ir aprakstīta 6. uzskaitījumā;

“H2020 regula”

nozīme ir aprakstīta 6. uzskaitījumā;

“Īstenošanas periods”

ir periods, kurā EIF var jebkuru dalībvalsts ieguldījuma daļu paredzēt īpašās(-o) daļas(-u) darbībām. Īstenošanas periods beidzas 2016. gada 31. decembrī, izņemot atmaksas un ienākumus, kurus var paredzēt līdz īpašās(-o) daļas(-u) slēgšanai.

“Īstenošanas stratēģija”

ir EIF politika saistībā ar piešķīrumu darbībām, saskaņā ar 4.6. pantā noteikto;

“Iekšējā kontrole”

ir process, kas piemērojams visos pārvaldības līmeņos un ir izstrādāts, lai saprātīgi nodrošinātu šādu mērķu sasniegšanu:

a)

darbību efektivitāte, lietderība un saimnieciskums;

b)

sniegto pārskatu ticamība;

c)

aktīvu un informācijas aizsardzība;

d)

krāpšanas un pārkāpumu novēršana, konstatēšana, labošana un kontrole;

e)

atbilstoša risku pārvaldība saistībā ar finanšu operāciju likumīgumu un pareizību, ņemot vērā šo programmu daudzgadu raksturu, kā arī attiecīgo maksājumu būtību;

“Investoru padome”

ir īpašās(-o) daļas(-u) koordinācijas komiteja, kā ir noteikts 10. pantā.

“Saistību īpatsvara efekts”

ir, saistībā ar šo finansēšanas nolīgumu – attiecība starp jauno aizņēmuma finansējumu, kas saskaņā ar īpašo(-ajām) daļu(-ām) jānodrošina galasaņēmējam, un attiecīgo dalībvalsts ieguldījumu vai, attiecībā uz konkrētu darbību nolīgumu – attiecība starp jauno aizņēmuma finansējumu, kas saskaņā ar šādu darbību nolīgumu jānodrošina galasaņēmējam, un attiecīgo dalībvalsts ieguldījumu;

“Pārvaldības izmaksas un maksas”

nozīme izklāstīta 14. pantā;

“Vadošā iestāde”

nozīme ir aprakstīta ievadā;

“Starpposma mērķis”

ir katrs no starpposma mērķiem saskaņā ar KNR 39. panta 5. punktu, kā ir noteikts 7. pantā;

“Dalībvalsts ieguldījums”

ir paredzētais dalībvalsts ieguldījums vai iemaksātais dalībvalsts ieguldījums vai abi, atkarībā no konkrētā gadījuma;

“Paredzētais dalībvalsts ieguldījums”

ir jebkuru saskaņā ar [ERAF darbības programmas] [un ELFLA lauku attīstības programmas] budžetu paredzēto piešķīrumu kopsumma, kas paredzēta īpašajai(-ajām) daļai(-ām);

“Iemaksātais dalībvalsts ieguldījums”

ir jebkuru [ERAF darbības programmas] [un ELFLA lauku attīstības programmas] finanšu resursu kopsumma, kuru vadošā iestāde ir iemaksājusi saistībā ar īpašo(-ajām) daļu(-ām), ieskaitot ienākumus un atmaksas;

“Jaunais aizņēmuma finansējums”

ir jauni aizdevumi, nomas vai garantijas galasaņēmējiem, kurus finanšu starpnieks saskaņā ar darbību nolīgumā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem ir izsniedzis ne vēlāk kā 2023. gada 31. decembrī;

“Citu valūtu konts”

ir citu valūtu, kas nav euro, konts, kas ir daļa no īpašās(-o) daļas(-u) konta(-iem);

OLAF

ir Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai;

“Darbības”

ir darbību kopums, kuru veic [EIF un finanšu starpnieks] [ 1. variantā ] UN/VAI [EIF, finanšu starpnieks un citas personas] [ 2. variantā ], kā turpmāk ir norādīts 1. pielikumā, ar mērķi īstenot īpašo(-ās) daļu(-as);

“Darbību nolīgums”

ir nolīgums(-i), kas noslēgts(-i) starp [EIF un finanšu starpnieku, nosakot darbības noteikumus un nosacījumus] [ 1. variantā ] UN/VAI [EIF un finanšu starpnieku jaunā aizņēmuma finansējuma izsniegšanai] [ 2. variantā ];

“1. variants”

nozīme izklāstīta 5. panta i) apakšpunktā;

“2. variants”

nozīme izklāstīta 5. panta ii) apakšpunktā;

“3. variants”

nozīme izklāstīta 5. panta ii) apakšpunktā;

“Maksājuma pieprasījums”

ir maksājuma pieprasījums, kas minēts 11.3. pantā;

“Sankcijas”

ir līgumsodi, kas norādīti 7. pantā, kuri finanšu starpniekam ir jāmaksā saskaņā ar darbību nolīgumu un atbilstīgi piemērojamajiem tiesību aktiem;

“Atmaksas”

ir summas, kas izriet no izsniegtajām garantijām, un summas, kas atgūtas saskaņā ar īpašo(-ajām) daļu(-ām);

“Ieņēmumi”

ir jebkuri ieņēmumi, ieskaitot garantijas maksas un procentu summas no fiduciārajiem kontiem, kuri tiek iemaksāti īpašās(-o) daļas(-u) kontā(-os) saskaņā ar īpašo(-ajām) daļu(-ām), ieskaitot jebkuras šādas summas, kas rodas izbeigšanas politikas kontekstā;

“Sekretariāts”

ir investoru padomes sekretariāts, kā ir noteikts 10. pantā;

“Īpašā valsts programma”

nozīme izklāstīta 9. uzskaitījumā;

“MVU”

ir mikrouzņēmums (tostarp individuālie komersanti/pašnodarbinātas personas), mazais vai vidējais uzņēmums, kā ir definēts Komisijas 2003. gada 6. maija Rekomendācijā 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu definīciju (10);

“MVU iniciatīva”

nozīme ir aprakstīta 1. uzskaitījumā;

“Izbeigšanas gadījums”

ir jebkurš gadījums, kas minēts 25.5. pantā;

“Darba uzdevums”

ir EIF sagatavots atklāts uzaicinājums izteikt ieinteresētību;

“Darījums”

ir aizdevuma, nomas vai garantijas darījums, kurš rada jaunu aizņēmuma finansējumu, starp finanšu starpnieku (vai finanšu starpnieka apakšlīmeni) un galasaņēmēju;

“Naudas līdzekļu aktīvu pārvaldība”

ir iemaksātā dalībvalsts ieguldījuma naudas līdzekļu pārvaldība, kā turpmāk ir izklāstīts 13. pantā;

“Savienības emblēma”

ir Eiropas Savienības logotips, kurā ir attēlotas divpadsmit dzeltenas zvaigznes uz zila fona.

1.2.

Šajā nolīgumā, ja konteksts neparedz citādi,

a)

virsraksti ir paredzēti vienīgi ērtībai, un tie neietekmē finansēšanas nolīguma uzbūvi vai jebkura tā noteikuma interpretāciju;

b)

vārdi, kuri minēti vienskaitlī, ietver arī daudzskaitli un otrādi;

c)

atsauce uz pantu, sadaļu, daļu vai grafiku ir atsauce uz šo pantu, sadaļu, daļu vai grafiku šajā finansēšanas nolīgumā.

2. pants

Finansēšanas nolīguma mērķis un darbības joma

2.1.

Šajā finansēšanas nolīgumā ir paredzēti noteikumi un nosacījumi dalībvalsts ieguldījuma izlietojumam saistībā ar īpašās(-o) daļas(-u) īstenošanu, ko veic EIF.

2.2.

Dalībvalsts ieguldījuma īpašajā(-ās) daļā(-ās) indikatīvā summa ir līdz [] miljoniem euro.

2.3.

Vadošā iestāde ar šo pilnvaro EIF īstenot un pārvaldīt īpašo(-ās) daļu(-as) saistībā ar dalībvalsts ieguldījumu EIF vārdā un vadošās iestādes interesēs un tai uzņemoties risku, saskaņā ar KNR un šā finansēšanas nolīguma noteikumiem.

3. pants

Jauna aizņēmuma finansējuma atbilstības un izslēgšanas kritēriji

3.1.

EIF paredz dalībvalsts ieguldījumu darbībām jauna aizņēmuma finansējuma izveidei, izmantojot īpašo(-ās) daļu(-as) MVU atbalstam un turpmāk norādītajiem mērķiem:

veidot jaunus uzņēmumus,

veidot agrīnā posma kapitālu (t. i., sagatavošanas kapitālu un sākuma kapitālu),

veidot attīstības kapitālu,

veidot kapitālu, kas paredzēts uzņēmuma pamatdarbību nostiprināšanai, vai

īstenot jaunus projektus, kā arī veicināt pašreizējo uzņēmumu jaunu tirgu vai jaunu attīstības virzienu apguvi,

ikvienā gadījumā, neierobežojot piemērojamos Savienības noteikumus par valsts atbalstu un atbilstīgi saskaņā ar īpašajiem ERAF un ELFLA noteikumiem.

3.2.

Saskaņā ar 3.1. pantā noteiktajiem kritērijiem īpašā(-ās) daļa(-as):

i)

var ietvert investīcijas materiālos un nemateriālos aktīvos, kā arī darba kapitālā piemērojamo Savienības valsts atbalsta noteikumu robežās un nolūkā stimulēt privāto sektoru kā uzņēmumu finansētāju. Investīcijas var ietvert arī uzņēmumu īpašumtiesību nodošanas izmaksas ar noteikumu, ka šādu nodošanu savstarpēji veic neatkarīgi investori;

ii)

atbalsta investīcijas, kuras uzskata par finansiāli dzīvotspējīgām un, kuras fiziski pabeigtas vai pilnībā īstenotas dienā, kad tiek iekļautas jaunajā aizņēmuma finansējumā; un

iii)

atbalsta galasaņēmējus, kuri dalībvalsts ieguldījuma atbalsta laikā ir uzskatāmi par ekonomiski dzīvotspējīgiem saskaņā ar mērķiem, kas paredzēti KNR, [COSME regulā] VAI [H2020 regulā] kā var būt sīkāk izklāstīts šajā finansēšanas nolīgumā.

[3.3]

[Īpašā(-ās) daļa(-as) var atbalstīt vienīgi darba kapitālu, kurš ir papildu un saistīts ar jaunām investīcijām lauksaimniecības vai mežsaimniecības sektorā par summu, kas nepārsniedz 30 % no darījuma kopsummas un saskaņā ar pamatojumu, kas pieņemams finanšu starpniekam. Darbībām, kas nav saistītas ar lauksaimniecību, darba kapitāls nav atbalstāms.] [ Šis punkts ir piemērojams vienīgi gadījumā, ja īpašā(-ās) daļa(-as) tiek atbalstīta(-as) saskaņā ar ELFLA ]

3.4.

Finansiālo atbalstu saskaņā ar īpašo(-ajām) daļu(-ām) piešķir, ņemot vērā izslēgšanas kritērijus, kuri piemērojami ES ieguldījumam saskaņā ar [COSME finanšu instrumentiem] UN/VAI [H2020 finanšu instrumentiem] un kuri ir izklāstīti 2. pielikumā.

3.5.

Puses atzīst, ka uz saskaņā ar 3.1. pantu izveidotā jaunā aizņēmuma finansējuma daļu, kas atbilst bez atlikuma dalāmam ES ieguldījumam saskaņā ar [COSME finanšu instrumentiem] UN/VAI [H2020 finanšu instrumentiem] ir attiecināmi ES ieguldījumu pārvaldošā(-ošo) deleģēšanas nolīguma(-u) noteikumi.

4. pants

Vispārējie principi saistībā ar īpašās(-o) daļas(-u) īstenošanu un pārvaldību

4.1.

EIF īsteno, pārvalda, uzrauga un slēdz īpašo(-ās) daļu(-as) saskaņā ar finansēšanas nolīgumu, KNR piemērojamajiem noteikumiem, deleģēšanas nolīgumu(-iem), finanšu regulu un citiem Savienības tiesību aktu noteikumiem, it īpaši noteikumiem par valsts atbalstu. Tādējādi rīkojoties, EIF piemēro savus noteikumus, politiku un procedūras ar to grozījumiem, izmaiņām un papildinājumiem laika gaitā, labu rūpniecības praksi un atbilstīgu uzraudzību, kontroli un revīzijas pasākumus, kā ir izklāstīts turpmāk.

4.2.

EIF ir atbildīgs par to darbinieku un/vai konsultantu pieņemšanu darbā un nodarbināšanu, kuriem tas var uzdot īstenot īpašo(-ās) daļu(-as) un, par kuriem EIF ir atbildīgs šā finansēšanas nolīguma nolūkos un, kurus visos aspektos regulē un, kuri ir pakļauti noteikumiem, politikai un procedūrām, kuras EIF piemēro attiecībā uz saviem darbiniekiem un/vai konsultantiem.

4.3.

EIF pilda savus pienākumus saistībā ar īpašo(-ajām) daļu(-ām), kā ir īpaši noteikts šajā finansēšanas nolīgumā, ar pienācīgu profesionālo rūpību, lietderību, pārredzamību un uzcītību, kādu tas piemēro, īstenojot savu darbību.

4.4.

Puse, kuru ir skāruši nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties paziņo par to otrai pusei, norādot to būtību, iespējamo ilgumu un paredzamās sekas. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai ierobežotu vai mazinātu izmaksas un iespējamo kaitējumu, ko var radīt nepārvarama vara.

4.5.

Īpašās(-o) daļas(-u) pārvaldība un īstenošana balstās uz pušu interešu līdzsvarošanas principu. Attiecībā uz interešu līdzsvarošanas principu EIF ievēro 12. pantā un 1. pielikumā izklāstītos principus.

4.6.

Darbību piešķīrums balstās uz īstenošanas stratēģijā noteiktajiem kritērijiem. EIF savu īstenošanas stratēģiju vadošajai iestādei iesniedz [3] mēnešu laikā kopš šā finansēšanas nolīguma parakstīšanas, un bez nepamatotas kavēšanās paziņo vadošajai iestādei par izmaiņām īstenošanas stratēģijā.

4.7.

Dalībvalsts ieguldījums nedrīkst radīt pārmērīgas priekšrocības, it īpaši pārmērīgu dividenžu vai peļņas veidā, trešām personām, uz kurām neattiecas šis finansēšanas nolīgums.

4.8.

Finanšu atbalstu saskaņā ar īpašo(-ajām) daļu(-ām) nepiešķir finanšu starpniekam vai galasaņēmējam, kas atrodas kādā no 9.4. pantā minētajām situācijām [šādi nosacījumi papildus jānosaka līgumā].

5. pants

Īpašās(-o) daļas(-u) mērķi un apraksts

Kā turpmāk ir noteikts 1. pielikumā, īpašā(-ās) daļa(-as) attiecas uz turpmāk minētajiem riskiem:

i)

jauna aizņēmuma finansējuma portfeļi, izmantojot neierobežotas garantijas, ar ko sniedz kapitāla prasību atvieglojumu saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem par kapitāla prasībām, kas attiecas uz līdz pat 80 % no katra aizdevuma attiecīgajā portfelī (“1. variants”) VAI

ii)

[esošie aizdevumu, nomu vai garantiju MVU un citiem uzņēmumiem, kuros strādā mazāk par 500 darbiniekiem portfeļi] VAI [jaunā aizņēmuma finansējuma portfeļi], veicot pārvēršanu vērtspapīros, kā ir noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 61. apakšpunktā (“2. variants”) [apvienojot dalībvalsts ieguldījumu ar citu dalībvalstu ieguldījumiem (“3. variants”)].

6. pants

Teritoriālais tvērums

Dalībvalsts ieguldījumu izmanto, lai radītu jaunu aizņēmuma finansējumu vienīgi galasaņēmējam, kurš ir reģistrēts un darbojas [DALĪBVALSTS NOSAUKUMS] teritorijā, saskaņā ar šādu sadalījumu: [][šādi nosacījumi papildus jānosaka līgumā]].

7. pants

Minimālā saistību īpatsvara efekts, starpposma mērķi un sankcijas

7.1.

EIF nodrošina, lai katrā darbību nolīgumā būtu iekļauti nosacījumi par to, ka finanšu starpniekiem ir jāsasniedz šādi starpposma mērķi:

i)

perioda, kas ietver [] mēnešus pēc darbību nolīguma parakstīšanas, beigās saistību īpatsvara efekts nav mazāks par [];

ii)

šā līguma izbeigšanas dienā vai 2023. gada 31. decembrī, atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas ātrāk, saistību īpatsvara efekts nav mazāks par [].

7.2.

EIF pirms vai pēc 7.1. pantā minētajiem datumiem ziņojumā, kurš minēts 16.1. pantā, paziņo vadošajai iestādei par sasniegumiem attiecībā uz starpposma mērķiem, un nodrošina vadošajai iestādei informāciju saistībā ar jaunā aizņēmuma finansējuma apjomu, kā ir noteikts turpmāk.

7.3.

Katrā darbību nolīgumā ir jānosaka sankcijas finanšu starpniekiem par labu vadošajai iestādei, indikatīvi, kā norādīts turpmāk:

a)

gadījumā, ja jaunā aizņēmuma finansējuma, kuru saskaņā ar attiecīgo darbību nolīgumu ir izdevis finanšu starpnieks, summa ir mazāka par [A] % no jaunā aizņēmuma finansējuma summas, kas noteikta attiecīgajam starpposma mērķim, naudassods ir vienāds ar [X] % no starpības starp jauno aizņēmuma finansējumu, par kuru panākta vienošanās un izsniegto jauno aizņēmuma finansējumu; vai

b)

gadījumā, ja jaunā aizņēmuma finansējuma, kuru saskaņā ar attiecīgo darbību nolīgumu ir izdevis finanšu starpnieks, summa ir lielāka par [A] %, bet mazāka par [B] % no jaunā aizņēmuma finansējuma summas, kas noteikta attiecīgajam starpposma mērķim, naudassods ir vienāds ar [Y] % no starpības starp jauno aizņēmuma finansējumu, par kuru panākta vienošanās un izsniegto jauno aizņēmuma finansējumu.

Papildus, attiecībā uz īpašo(-ajām) daļu(-ām) saskaņā ar 2. variantu, gadījumā, ja finanšu starpnieks nepanāk saistību īpatsvaru, kas ir vienāds vismaz ar 1, naudassods ir līdzvērtīgs starpībai starp attiecīgo dalībvalsts iemaksāto ieguldījumu, kurš piešķirts attiecīgajām darbībām, un saistīto izsniegtā jaunā aizņēmuma finansējuma summu;

[nosacījumi par naudassodu noteikšanu un piemērošanas noteikumi katrā no darbību līmeņiem ir jānosaka līgumā]

7.4.

Vadošā iestāde atzīst, ka tas, ka attiecīgajam finanšu starpniekam neizdodas sasniegt saistību īpatsvara prasības, kas noteiktas saskaņā ar finansēšanas nolīgumu vai attiecīgo darbību nolīgumu, atkarībā no konkrētā gadījuma, neietekmē garantijas nolīgumus un attiecīgās darbības.

7.5.

Naudassods ir summas, kas maksājama vienu reizi par katru darbību kopumu, kuru EIF aprēķina par katru starpposma mērķi, un finanšu starpniekam pēdējās aprēķinātās summas, kas minētas 7.3. pantā ir jāsamaksā EIF saskaņā ar katru operatīvo nolīgumu agrākajā no turpmāk minētajiem apstākļiem, proti, (x) izbeidzot operatīvo nolīgumu finanšu starpnieka vainas dēļ vai (y) beidzoties jaunā aizņēmuma finansējuma izsniegšanas iekļaušanas periodam. Kad maksājums ir saņemts no attiecīgā finanšu starpnieka, šī summa EIF ir jāsamaksā vadošajai iestādei. [Papildu nosacījumi ir jānosaka līgumā, ja nepieciešams]

7.6.

[Lai nerastos šaubas, naudassodi ir piemērojami, neskarot citas piemērojamās sankcijas vai maksas saskaņā ar [COSME finanšu instrumentu] VAI [H2020 finanšu instrumentu] deleģēšanas nolīgumiem, ka saistīti ar attiecīgo ES ieguldījumu].

8. pants

EIF uzdevumi un pienākumi

8.1.

Pēc šā finansēšanas nolīguma parakstīšanas, un darbību īstenošanas nolūkos EIF pieliek visas pūles, lai pirmo operatīvo nolīgumu parakstītu ne vēlāk, kā [X] mēnešus pēc finansēšanas nolīguma parakstīšanas.

8.2.

Neskarot citus finansēšana nolīguma nosacījumus, EIF:

a)

šā finansēšanas nolīguma darbības laikā katru īpašo daļu īsteno saskaņā ar efektīvu un lietderīgu iekšējās kontroles sistēmu;

b)

šā finansēšanas nolīguma piemērojamos noteikumus un nosacījumus, un jo īpaši 7. pantā nosacījumus saistībā ar saistību īpatsvara efektu transponē darbību nolīgumos ar finanšu starpniekiem;

c)

pieņem visus lēmumus par līdzekļu piešķiršanu darbībām un atbilstīgi par līdzekļu atcelšanu, un attiecīgi ziņo par to investoru padomei;

d)

vienojas un noslēdz jebkuru un katru juridisko instrumentu, ko EIF pēc saviem profesionālajiem ieskatiem uzskata par atbilstīgu, lai īstenotu, pārvaldītu un attiecīgā gadījumā izbeigtu darbības;

e)

pieprasa finanšu starpniekiem atmaksāt jebkuru tiem saskaņā ar darbību nolīgumiem neatbilstīgi izmaksāto summu, ja tāda ir;

f)

pieprasa finanšu starpniekiem saskaņā ar katru darbību nolīgumu veikt attiecīgos pasākumus, lai atgūtu ikvienu summu, kas pienākas no attiecīgajiem galasaņēmējiem saistītajos darījumos;

g)

atbilstīgā gadījumā un, ja tiek segtas attiecīgās tiesvedības izmaksas, saskaņā ar 14.9. pantu pārvalda tiesvedību (tostarp, bez ierobežojuma, tās uzsākšanu, vadīšanu, risināšanu un aizstāvību) saistībā ar visām darbībām;

h)

atver, uztur un aizver īpašās(-o) daļas(-u) kontu(-us), veic līdzekļu ieskaitīšanu un izņemšanu no īpašās(-o) daļas(-u) konta(-iem) saskaņā ar finansēšanas nolīguma noteikumiem, veic visus maksājumus, kas noteikti šajā finansēšanas nolīgumā un citādi uzņemas visus darījumus, kas paredzēti šajā finansēšanas nolīgumā saistībā ar īpašās(-o) daļas(-u) kontu(-iem);

i)

uztur atsevišķas grāmatvedības virsgrāmatas un veic pienācīgu un rūpīgu grāmatvedību saistībā ar dalībvalsts ieguldījuma izlietojumu;

j)

veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu EIF rīcībā esošo personas datu aizsardzību, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (11), un turpmākie grozošie tiesību akti;

k)

nodrošina, lai līgumā noteiktās prasības tiktu iekļautas darbību nolīgumos par procentu likmes samazinājumu, vienojoties ar finanšu starpniekiem, kas tiek piešķirts galasaņēmējiem, un uzrauga to izpildi;

l)

veic citas darbības, kuras tas uzskata par nepieciešamām, lai pienācīgi īstenotu un pārvaldītu īpašo(-ās) daļu(-as) robežās, kas noteiktas šajā finansēšanas nolīgumā.

8.3.

EIF apņemas ar nepieciešamo profesionālās rūpības pakāpi īstenot visus savus pienākumus un uzdevumus saskaņā ar šo finansēšanas nolīgumu, un jo īpaši:

a)

piemērot profesionālos standartus un prakses, kas nav mazāk labvēlīgas, kā tās, ko fonds piemēro attiecībā uz savām darbībām, ņemot vērā finansēšanas nolīguma noteikumus;

b)

piešķirt pietiekamus resursus, lai varētu pienācīgi īstenot un pārvaldīt īpašo(-ās) daļu(-as);

c)

veicināt īpašo(-ās) daļu(-as) un palīdzēt vadošajai iestādei panākt vispārīgu Savienības atbalsta redzamību lejupējā īstenošanas ķēdē līdz galasaņēmējam, kā turpmāk ir noteikts finansēšanas nolīgumā;

d)

nepiemērot nekādas maksas, neizmantot tiesības apķīlāt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt līdzekļus, kuri tiek glabāti īpašās(-o) daļas(-u) kontā(-os) (izņemot gadījumus, ko nosaka tiesību akti vai ierastā banku prakse);

e)

veikt jebkura īpašās(-o) daļas(-u) konta(-u) atlikuma naudas līdzekļu aktīvu pārvaldību, kā ir noteikts šā finansēšanas nolīguma 13. pantā.

8.4.

[Lai nerastos šaubas, EIF uzdevumi un pienākumi saskaņā ar šo finansēšanas nolīgumu tiek īstenoti neskarot citus attiecīgos EIF pienākumus saskaņā ar [COSME] VAI [H2020] deleģēšanas nolīgumu(-iem)].

9. pants

Finanšu starpnieku un darbību nolīgumu atlase

9.1.

EIF uz savu atbildību atlasa vienu vai vairākus finanšu starpniekus, lai īstenotu īpašo(-ās) daļu(-as) saskaņā ar attiecīgajiem [COSME] UN/VAI [H2020] deleģēšanas nolīguma(-u) noteikumiem. [Papildu nosacījumi ir jānosaka līgumā, ja nepieciešams]

9.2.

Finanšu starpniekus, ar kuriem EIF grasās noslēgt darbību nolīgumus, atlasa, pamatojoties uz EIF politiku un procedūrām ar atvērtām, pārredzamām, samērīgām un nediskriminējošām, un objektīvām atlases procedūrām, izvairoties no interešu konfliktiem, pienācīgi ņemot vērā īpašās(-o) daļas(-u) būtību un finanšu starpnieka pieredzi un finanšu kapacitāti. Šādu finanšu starpnieku atlase tiek veikta nepārtraukti un balstās uz punktu sistēmu, lai finanšu starpniekus izkārtotu prioritārā secībā atkarībā no īpašiem kritērijiem.

9.3.

Darbību nolīgumos, kas noslēgti starp EIF un finanšu starpniekiem, ir iekļautas visas piemērojamās EIF saistības saskaņā ar šo finansēšanas nolīgumu. It īpaši šādos darbību nolīgumos ir iekļauti nosacījumi par finanšu starpnieku atbildību saistībā ar sankcijām.

9.4.

Darbību nolīgumos ir prasīts, lai īpašās(-o) daļas(-u) īstenošanas nolūkos atlasītie finanšu starpnieki, ar mērķi:

a)

pilnībā sadarboties Savienības finanšu interešu aizsardzībai;

b)

nodrošināt vadošās iestādes tiesības visaptveroši īstenot savu kompetenci:

c)

nodrošina OLAF piekļuvi telpām, informācijai un dokumentācijai saistībā ar attiecīgajām darbībām, lai tas varētu vispusīgi īstenot savu kompetenci, ļaujot veikt izmeklēšanas, tostarp pārbaudes uz vietas un inspekcijas saskaņā ar nosacījumiem un procedūrām, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (12), Padomes 1996. gada 11. novembra Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (13) un Padomes 1995. gada 18. decembra Regulā (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (14) ar grozījumiem, papildinājumiem vai izmaiņām laika gaitā, Savienības finanšu interešu aizsardzībai, ar mērķi konstatēt, vai nav notikusi krāpšana, korupcija vai jebkura cita nelikumīga darbība, kas varētu ietekmēt Savienības finanšu intereses saistībā ar jebkuru ar īpašo(-ajām) daļu(-ām) saistītu finanšu operāciju;

d)

uztur un spēj uzrādīt visu dokumentāciju, kas saistīta ar īpašās(-o) daļas(-u) īstenošanu septiņus ([7]) gadus pēc īstenošanas perioda beigām vai darbību nolīguma izbeigšanas, vai darbību slēgšanas, atkarībā no tā, kurš periods ir garākais;

e)

piešķir Eiropas Revīzijas palātai piekļuvi visām telpām un nodrošina tai visu informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu, lai pildītu uzdevumus saskaņā ar Finanšu regulas 161. pantu;

f)

izpilda visus attiecīgos standartus un piemērojamos tiesību aktus saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, cīņu pret terorismu un cīņu pret nodokļu krāpniecību;

g)

līgumos, kas ar tiem noslēgti transponē attiecīgos nosacījumus, kas paredzēti 9.4. un 9.5. pantā attiecībā uz jebkuriem citiem starpniekiem un galasaņēmējiem ar noteikumu, ka, ievērojot 9.5. pantu, finanšu starpnieki un galasaņēmēji sniedz apliecinājumus, ka tie neatrodas 2. pielikumā paredzētajā izslēgšanas situācijā;

h)

apņemas nepieprasīt EIF nekādas maksas saistībā ar darbību īstenošanu;

i)

saskaņā ar 1. pielikumā paredzēto formulu ikvienam darījumam aprēķina bruto dotācijas ekvivalentu, de minimis regulas 4. panta 2. punkta nozīmē, un paziņo par aprēķinu EIF; un

j)

pilnībā nodod galasaņēmējiem visu finanšu ieguvuma, kas rodas no dalībvalsts ieguldījuma, valsts atbalsta daļu, kā turpmāk ir noteikts 1. pielikumā.

[Papildu nosacījumi ir jānosaka līgumā]

9.5.

Finanšu starpnieki, kuri atrodas kādā no 2. pielikumā paredzētajām situācijām, netiek atlasīti.

9.6.

Pirms darbību nolīguma parakstīšanas EIF rakstveidā informē vadošo iestādi par katra darbību kopuma galvenajiem elementiem, kā ir turpmāk aprakstīts finansēšanas nolīgumā. [Papildu nosacījumi ir jānosaka līgumā]. EIF bez liekas kavēšanās rakstveidā informē vadošo iestādi par darbību nolīguma parakstīšanu.

9.7.

EIF bez liekas kavēšanās rakstveidā informē vadošo iestādi par darbību nolīguma daļēju atcelšanu, būtiskiem grozījumiem vai priekšlaicīgu izbeigšanu un par šādas situācijas iemesliem, kā turpmāk ir noteikts šajā finansēšanas nolīgumā. [Papildu nosacījumi ir jānosaka līgumā]

10. pants

Pārvaldība

10.1.

EIF veikto īpašās(-o) daļas(-u) īstenošanu uzrauga investoru padome (“investoru padome”). Investoru padomi veido [4] pienācīgi pilnvaroti locekļi, kurus ieceļ vadošā iestāde un kuri to pārstāv, [1] EIF iecelts loceklis, [1] novērotājs, kuru ieceļ EIB un [2] novērotāji, kurus ieceļ Eiropas Komisija.

10.2.

Investoru padome:

a)

pirms publicēšanas apstiprina darba uzdevumu un vajadzības gadījumā visus tā grozījumus un pārskatītās redakcijas, un izskata EIF iesniegtos aicinājumus iesniegt priekšlikumus;

b)

pārskata īpašās(-o) daļas(-u) īstenošanas progresu, ieskaitot starpposma mērķu sasniegšanu un jauno darbību mērķus;

c)

pārskata un izdod atzinumus par stratēģiskiem un politikas jautājumiem saistībā ar īpašo(-ajām) daļu(-ām);

d)

sniedz norādījumus jautājumos par 3.1.–3.4. pantā paredzēto atbilstības kritēriju interpretēšanu;

e)

pārskata īpašās(-o) daļas(-u) gada ziņojumus, kas minēti 16. pantā;

f)

pārskata novērtējuma darba uzdevumu un pārskata īpašās(-o) daļas(-u) novērtējuma ziņojumus, ja tādi ir;

g)

pārskata ierosinātos īpašās(-o) daļas(-u) precizējumus pēc 18. pantā minētajiem novērtējuma ziņojumiem;

h)

atbilstīgā gadījumā ierosina finansēšanas nolīguma grozījumus;

i)

[citi uzdevumi]. [Papildu nosacījumus var noteikt līgumā, ja nepieciešams]

10.3.

Investoru padome rīkojas vienprātīgi un nekādos apstākļos neietekmē nevienu attiecīgās koordinācijas komitejas, kura ir paredzēta attiecīgajā(-os) deleģēšanas nolīgumā(-os), lēmumu, kas pieņemts saistībā ar [COSME finanšu instrumentu] [UN/VAI] [H2020 finanšu instrumentu] vispārējās stratēģijas īstenošanu.

10.4.

Investoru padome ievēl priekšsēdētāju. Priekšsēdētājs ir vadošās iestādes pārstāvis.

Investoru padome sanāk pēc jebkura tās locekļa pieprasījuma, bet ne retāk, kā [] reizi(-es) gadā. Investoru padomes sanāksmes organizē tās sekretariāts.

10.5.

Pēc sekretariāta ierosinājuma investoru padome pieņem savu reglamentu.

10.6.

Par piedalīšanos investoru padomes sanāksmēs atlīdzība netiek maksāta. Iestādei, kura ir izvirzījusi locekli, ir jāsedz ceļa izdevumi un visas izmaksas, kuras loceklim ir radušās saistībā ar investoru padomes sanāksmju apmeklēšanu.

10.7.

EIF sekretariātu nodrošina saskaņā ar šo finansēšanas nolīgumu.

Sekretariāts veic arī šādus uzdevumus:

a)

organizē investoru padomes sanāksmes, ieskaitot investoru padomes dokumentu, dienas kārtību un protokolu sagatavošanu un izplatīšanu;

b)

jebkurus citus uzdevumus, [kā ir noteikts finansēšanas nolīguma] vai, kā nosaka investoru padome.

c)

ziņojumi, kas saistīti ar investoru padomes darbību, ir nosūtāmi ar sekretariāta starpniecību.

11. pants

Dalībvalsts ieguldījums

11.1.

Dalībvalsts ieguldījumu izmanto vienīgi saistībā ar īpašo(-ajām) daļu(-ām) un visām ar to saistītajām darbībām.

11.2.

EIF ne vēlāk, kā katra gada [X] ziņo vadošajai iestādei par i) darbībām, par kurām attiecīgajā gadā ir paredzēts noslēgt līgumu, mērķiem un ierosināto dalībvalsts ieguldījuma summu, kuru ir paredzēts izmaksāt attiecīgajā gadā, ii) ierosinātā dalībvalsts ieguldījuma, kuru ir paredzēts izmaksāt katru gadu līdz saistību perioda beigām, maksājumu grafiku, ieskaitot piemērojamās pārvaldības maksas, un iii) jebkurām izmaiņām, kas varētu būt vajadzīgas paziņotajā dalībvalsts ieguldījumā, kurš ir jāparedz attiecīgajā gadā.

Ja ir vajadzīgs, EIF līdz katra gada [X] nodrošina vadošajai iestādei pārskatītos skaitļus saistībā ar iepriekšējo apakšpunktu.

11.3.

Pēc finanšu starpnieku, kurus ir paredzēts atlasīt saskaņā ar 9. pantu, pienācīgas pārbaudes, EIF jebkurā brīdī, kuru uzskata par piemērotu, nosūta vadošajai iestādei maksājuma pieprasījumu 3. pielikumā noteiktajā formā (“maksājuma pieprasījums”). Maksājuma pieprasījumā ir jāiekļauj i) ierosinātā dalībvalsts ieguldījuma summa, lai segtu saistības saskaņā ar garantijas nolīgumiem, kurus ir paredzēts parakstīt trīs mēnešu laikā pēc maksājuma pieprasījuma datuma un ii) dalībvalsts ieguldījuma, kas saistībā ar attiecīgajām darbībām jāizmaksā katru gadu līdz saistību perioda beigām, maksājumu grafiks.

11.4.

Maksājuma pieprasījumā var iekļaut ierosināto dalībvalsts ieguldījuma summu 100 % apmērā no summas, kas nepieciešama saistību segšanai saskaņā ar garantijas nolīgumu.

11.5.

Pēc maksājuma pieprasījuma saņemšanas un, ja budžetā ir pieejami līdzekļi, vadošā iestāde, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā pirms EIF paraksta jebkādu garantijas nolīgumu, nogulda īpašās(-o) daļas(-u) kontā(-os) dalībvalsts ieguldījumu, kas vienāds ar maksājuma pieprasījumā norādīto dalībvalsts ieguldījuma summu, un informē par to EIF.

11.6.

Vadošā iestāde jebkurā brīdī var atlikt dalībvalsts ieguldījuma maksājumu, paziņojot EIF, ka tā maksājuma pieprasījumu nevar izpildīt, jo:

a)

tas būtiski neatbilst kādam finansēšanas nolīguma nosacījumam; vai

b)

pastāv nopietnas šaubas par paredzēto pamatā esošo izdevumu pieņemamību; vai

c)

vadošās iestādes rīcībā ir nonākusi informācija, kas liecina par būtiskiem trūkumiem iekšējās kontroles sistēmas darbībā vai par to, ka EIF apstiprinātais izdevums ir saistīts ar nopietnu pārkāpumu un tas nav novērsts. Šādā gadījumā vadošā iestāde maksājumu var atlikt vienīgi tad, ja ir jānovērš būtisks kaitējums tās finanšu interesēm saistībā ar Eiropas Savienības budžetu.

Jebkura šāda atlikšana vadošajai iestādei ir pienācīgi jāpamato, un tā nevar notikt ar atpakaļejošu iedarbību. EIF pēc iespējas ātrāk ir jāinformē par šādu atlikšanu, kā arī par tās iemesliem.

Atlikšana stājas spēkā dienā, kad vadošā iestāde par to informē EIF. Atlikušais maksājuma periods atsākas datumā, kad tiek saņemta pieprasītā informācija vai pārskatītais dokuments, vai ir veiktas nepieciešamās papildu pārbaudes, ieskaitot pārbaudes uz vietas.

Ja maksājums atlikts vairāk nekā par [diviem] mēnešiem, EIF var pieprasīt vadošajai iestādei pārskatīt, vai atlikšanai vēl ir jāturpinās.

12. pants

EIF ieguldījums

EIF veic EIF ieguldījumu apakšstruktūrā saskaņā ar 1. pielikumā paredzētajiem noteikumiem.

13. pants

Īpašās(-o) daļas(-u) konts(-i) un naudas līdzekļu aktīvu pārvaldība

13.1.

Īpašās(-o) daļas(-u) konta(-u) un naudas līdzekļu aktīvu pārvaldību veic EIF vai cita iestāde, kuru tā ieceļ, saņemot apstiprinājumu no investoru padomes saskaņā ar naudas līdzekļu aktīvu pārvaldības pamatnostādnēm, kas izklāstītas 4. pielikumā.

13.2.

Katrai īpašajai daļai EIF atver un uztur īpašās(-o) daļas(-u) kontu [saistībā ar līdzekļiem, kas saņemti no ERAF darbību programmas un īpašās(-o) daļas(-u) kontu saistībā ar līdzekļiem, kas saņemti no ELFLA lauku attīstības programmas] un saskaņā ar EIF iekšējo politiku un procedūrām.

13.3.

Dalībvalsts ieguldījums īpašajā(-ās) daļā(-ās) tiek iemaksāts īpašās(-o) daļas(-u) kontā(-os) saskaņā ar šā nolīguma 11. pantu.

13.4.

Īpašās(-o) daļas(-u) konts(-i) vienmēr un visos aspektos ir jāizmanto, jāiemaksā tajā vai citādi jāizmanto vai tā grāmatvedības uzskaite jāveic atsevišķi no citiem EIF fondiem vai kontiem. Visiem darījumiem ir jānorāda valutēšanas datums.

13.5.

Īpašās(-o) daļas(-u) konts(-i) ir izmantojams tikai saistībā ar darījumiem vai darbībām saistībā ar šo finansēšanas nolīgumu.

13.6.

Naudas līdzekļu pārvaldība veicama saskaņā ar EIF politiku un procedūrām, pareizas finanšu pārvaldības principu un saskaņā ar principiem, kas izklāstīti 4. pielikumā. Vadošā iestāde uzņemas risku par šo līdzekļu ieguldīšanu (tostarp attiecībā uz negatīvu procentu likmi un zaudējumiem no aktīvu pārvaldības) saskaņā ar iepriekš noteiktu riska profilu un ieguldījumu stratēģiju, un, ja nepieciešams, aktīvu pārvaldības pamatnostādnēm tādā veidā, kas izklāstīts 4. pielikumā.

13.7.

EIF iekasē maksu no vadošās iestādes saskaņā ar 14. pantu, ņemot vērā EIF vai tās vārdā veikto naudas līdzekļu aktīvu pārvaldību.

13.8.

Īpašās(-o) daļas(-u) konta(-u) apkalpošanas nolūkiem EIF atver un uztur euro kontu un, ja nepieciešams, citu valūtu kontu darbībām citā valūtā, kas nav euro.

13.9.

Īpašās(-o) daļas(-u) kontā(-os) tiek ieskaitīti šādi maksājumi:

a)

iemaksātais dalībvalsts ieguldījums;

b)

atmaksas;

c)

ieņēmumi.

13.10.

No īpašās(-o) daļas(-u) konta(-iem) tiek veikti šādi maksājumi:

a)

summas, kas nepieciešamas darbību veikšanai;

b)

summas, kas pārskaitāmas EIF saskaņā ar 14. pantā noteikto;

c)

summas, kas tiek atmaksātas vadošajai iestādei saskaņā ar izbeigšanas politiku;

d)

summas, kas nepieciešamas naudas līdzekļu aktīvu pārvaldībai.

13.11.

13. panta 10. punkta c) apakšpunktā minētais pārskaitījums tiek veikts uz šādu vadošās iestādes kontu bankā:

[Bankas] nosaukums:

[]

[Bankas] adrese:

[]

BIC:

[]

IBAN:

[]

Saņēmēja vārds:

[]

Saņēmēja adrese:

[]

Saņēmēja BIC:

[]

Atsauce:

Naudas atmaksa attiecībā uz [iekļaut īpašās(-o) daļas(-u) akronīmu un citas iespējamās atsauces] izbeigšanas politiku.

13.12.

Saistībā ar šā finansēšanas nolīguma izbeigšanu, kā tas ir noteikts 25. pantā, EIF slēdz īpašās(-o) daļas(-u) kontu(-us) un bez liekas kavēšanās paziņo vadošajai iestādei par šādu slēgšanu.

13.13.

EIF izmanto ieņēmumus un atmaksas īpašās(-o) daļas(-u) nolūkiem, tostarp pārvaldības izmaksu un maksu segšanai un veic uzskaiti par ieņēmumiem un atmaksām.

13.14.

[Ja nepieciešams un jebkurā gadījumā pēc saistību perioda beigām, un ne vēlāk kā katru gadu līdz [X], EIF paziņo vadošajai iestādei par to paredzēto dalībvalstu ieguldījumu, kas nav iemaksāts īpašās(-o) daļas(-u) kontā(-os), kas šā īpašās(-o) daļu(-ām) vai jebkura garantijas nolīguma nolūkiem nav nepieciešams, saskaņā ar [papildu nosacījumi ir jānosaka līgumā] norādīto.]

13.15.

[Pēc saistību perioda beigām un gadījumā, ja nav dalībvalstu ieguldījuma, kas būtu maksājams, EIF katru gadu un ne vēlāk kā līdz katra gada [X], paziņo vadošajai iestādei par tām summām, kas vairs nav nepieciešamas saistībā ar šo finansēšanas nolīgumu vai jebkuru garantijas nolīgumu. Līdz ar to vadošā iestāde var izdot parādzīmi EIF, lai atgūtu attiecīgo summu vadošās iestādes budžetā.]

14. pants

Pārvaldības izmaksas un maksas

14.1.

Vadošā iestāde atlīdzina EIF par EIF darbību, veicot samaksu, kas ietver i) administratīvo maksu, ii) motivēšanas maksu, iii) maksu par naudas līdzekļu aktīvu pārvaldībuun iv) rezerves maksu, lai segtu neparedzētus izdevumus (kopā dēvēta par “pārvaldības izmaksām un maksām”), saskaņā ar šajā pantā turpmāk izklāstīto.

14.2.

Pārvaldības izmaksas un maksas EIF saņem no īpašās(-o) daļas(-u) konta(-iem), iepriekš par tām izrakstot rēķinu un [jāprecizē līgumā] vadošā iestāde to izskata un tās veido pilnīgu EIF atlīdzību par EIF darbību. [Papildu nosacījumi ir jānosaka līgumā, ja nepieciešams]

14.3.

Administratīvās maksas un motivēšanas maksas kopējā summa nevienā gadījumā nedrīkst pārsniegt 6 % no paredzētā dalībvalstu ieguldījuma, izņemot pienācīgi pamatotos gadījumos. Ievērojot 14. panta 6. punktu un 14. panta 7. punktu, motivēšanas maksa nav mazāka par vienu trešdaļu no administratīvās un motivācijas maksas kopsummas.

Papildus administratīvajai un motivēšanas maksai, maksa par naudas līdzekļu aktīvu pārvaldību nepārsniedz [1] % [vai citādi, kas noteikts konkrētos finansēšanas līgumos] no paredzētā dalībvalstu ieguldījuma. Turklāt rezerves maksa nepārsniedz [0,5] % [vai citādi, kas noteikts konkrētos finansēšanas līgumos] no paredzētā dalībvalstu ieguldījuma.

14.4.

Administratīvā maksa ir pilnīga kompensācija par administratīvajiem izdevumiem, kas EIF radušies saistībā ar īpašo(-ajām) daļu(-ām), tostarp, bet ne tikai: tirgus izpēte, mārketings, produktu izstrāde, informatīvi pasākumi, pārrunas, uzraudzība, pielāgošana IT sistēmām, juridiskie izdevumi, ceļa izdevumi, nodokļu konsultācijas, maksājumi bankai, apakšuzņēmēju izmaksas, grāmatvedības uzskaite un pārskatu sniegšana, uzraudzība un kontrole, sekretariāts, novērtēšana (ja tāda ir), iekšējā un ārējā revīzija, redzamība un publicitāte. Ir jāņem vērā arī izmaksas, kas jāmaksā finanšu starpniekiem. [Papildu nosacījumi ir jānosaka līgumā, ja nepieciešams]

14.5.

Saistībā ar 14. panta 3. punktā noteiktajiem izmaksu griestiem, administratīvā maksa EIF ir jāmaksā šādā kārtībā:

1)

pirmā administratīvās maksas daļa ir saistīta ar īpašās(-o) daļas(-u) izveidi un ir [2] % apmērā no iemaksātā dalībvalsts ieguldījuma. Šī summa tiek maksāta EIF euro valūtā pie pirmā darbību nolīguma parakstīšanas. [šādi nosacījumi ir jāprecizē līgumā];

2)

atlikusī administratīvās maksas daļa ir saistīta ar īpašās(-o) daļas(-u) īstenošanu, pārvaldību, uzraudzību un slēgšanu, un ik gadu tiek maksāti ar pēcmaksu [papildu nosacījumi ir jānosaka līgumā, ja nepieciešams].

14.6.

Motivēšanas maksa tiek maksāta EIF par izpildes sasniegšanu, kas saistīta ar īpašās(-o) daļas(-u) finansēm un politiku.

14.7.

Saistībā ar 14. panta 3. punktā noteiktajiem motivēšanas maksas griestiem, tā tiek maksāta EIF, pamatojoties uz izpildes rādītāju sasniegšanu, jo īpaši, ja saistību īpatsvara efekts ir sasniegts saskaņā ar starpposmu mērķiem, kas izklāstīti 7. pantā. [Papildu nosacījumi ir jānosaka līgumā]. Motivēšanas maksa tiek maksāta reizi pusgadā ar pēcmaksu.

14.8.

Maksa par naudas līdzekļu aktīvu pārvaldību tiek izmantota naudas līdzekļu pārvaldībai.

14.9.

Rezerves maksa tiek izmantota neparedzētiem izdevumiem, piemēram, tiesas izdevumiem. Samaksu par neparedzētiem izdevumiem iepriekš apstiprina vadošā iestāde. [Papildu nosacījumi ir jānosaka līgumā].

14.10.

Ieņēmumi un atmaksas vispirms sedz pārvaldības izmaksas un maksas. Ja šādi ieņēmumi un atmaksas ir nepietiekamas, starpību sedz no iemaksātā dalībvalsts ieguldījuma līdzekļiem saskaņā ar šajā pantā izklāstītajiem noteikumiem. Neņemot vērā iepriekš minēto, vadošā iestāde atlīdzina EIF par EIF veikto darbību pēc 2023. gada 31. decembra, izmantojot citas maksas, kas nav pārvaldības izmaksas un maksas, saskaņā ar šajā finansēšanas nolīgumā noteikto. [Papildu nosacījumi ir jānosaka līgumā]

15. pants

Grāmatvedības uzskaite

15.1.

EIF uztur atsevišķu īpašās(-o) daļas(-u) kontu darbībai, kas saistīta ar katru finanšu instrumentu saskaņā ar EIF noteikumiem un procedūrām.

15.2.

Finanšu darījums un finanšu pārskati attiecībā uz īpašo(-ajām) daļu(-ām) tiek veidoti saskaņā ar:

a)

EIF noteikumiem un procedūrām, kas piemērojamas šādai īpašajai(-ām) daļai(-ām)

un

b)

Savienības grāmatvedības noteikumiem, ko izveidojis Eiropas Komisijas grāmatvedis, pamatojoties uz Starptautisko Valsts sektora grāmatvedības standartu padomes (IPSAS) noteiktajiem standartiem, ko Eiropas Komisija laika gaitā var grozīt, par to iepriekš paziņojot EIF saskaņā ar deleģēšanas nolīguma(-u) noteikumiem [papildu nosacījumi tiks precizēti līgumā, ja nepieciešams].

15.3.

EIF saglabā finanšu un grāmatvedības dokumentus par iemaksāto dalībvalsts ieguldījumu septiņus (7) gadus pēc īstenošanas perioda beigām vai finansēšanas nolīguma izbeigšanas, vai finanšu instrumenta darbību slēgšanas – atkarībā no tā, kurš periods beidzas vēlāk.

15.4.

EIF katru gadu iesniedz vadošajai iestādei auditētus īpašās(-o) daļas(-u) finanšu pārskatus.

16. pants

Darbības un finanšu pārskati

16.1.

EIF sniedz pārskatus vadošajai iestādei tik bieži, kā puses par to vienojas [nosacījumi tiks precizēti līgumā] par īpašās(-o) daļas(-u) darbības aspektiem saskaņā ar 5. pielikumā izklāstīto un proti:

a)

īpašās valsts programmas un tā pasākuma prioritātes, no kura tiek sniegts dalībvalsts ieguldījums, noteikšana;

b)

īpašās(-o) daļas(-u) apraksts un īstenošanas kārtība;

c)

finanšu starpnieku noteikšana;

d)

kopējā iemaksātā dalībvalsts ieguldījuma summa par katru īpašās valsts programmas prioritāti un pasākumu;

e)

kopējā jauna aizņēmuma finansējuma summa, kas radusies attiecīgajā ceturksnī un līdz šim;

f)

kopējā pārvaldības izmaksu un maksu summa;

g)

īpašās(-o) daļas(-u) sniegums, tostarp progress to izveidē un finanšu starpnieku atlasē;

h)

kopējā uzkrātā atmaksu un ieņēmumu summa;

i)

progress saistību īpatsvara efekta sasniegšanā;

j)

īpašās(-o) daļas(-u) ieguldījums, lai sasniegtu attiecīgos prioritātes vai pasākuma rādītājus īpašās valsts programmas ietvaros;

k)

galasaņēmēju skaits (kopā un atsevišķi pa darbībām);

l)

bruto dotācijas ekvivalents par katru darījumu.

[Papildu nosacījumi ir jānosaka līgumā]

16.2.

EIF sniedz pārskatus vadošajai iestādei tik bieži, kā tas ir noteikts 16. panta 1. punktā par īpašās(-o) daļas(-u) finanšu aspektiem saskaņā ar 6. pielikumu. [Papildu nosacījumi ir jānosaka līgumā]

16.3.

Ne vēlāk kā līdz katra gada [] EIF iesniedz vadošajai iestādei gada pārskatu, kurā ir ietverta visa informācija, kas apkopota par ikvienu īpašās(-o) daļas(-u) darbību vai finanšu aspektiem kopš tā izveides. Šādu gada pārskatu bez liekas kavēšanās iesniedz izskatīšanai investoru padomē. [Papildu nosacījumi ir jānosaka līgumā].

EIF regulāri iesniedz vadošajai iestādei šajā finansēšanas nolīgumā noteikto ārējo revidentu kontroles ziņojumus vadības vēstules veidā. [Papildu nosacījumi ir jānosaka līgumā]

Turklāt, ja nepieciešams puses var apspriest un vienoties par papildu pārskatu iesniegšanas pasākumiem saistībā ar darbībām. [Papildu nosacījumi var tikt precizēti līgumā]

16.4.

16. panta 1. punktā un 16. panta 2. punktā izklāstīto attiecīgo pārskatu iesniegšanas prasību pamatā ir informācija, ko EIF laiku pa laikam iegūst saskaņā ar attiecīgajiem ziņošanas pienākumiem, kas iekļauti darbību nolīgumos starp EIF un finanšu starpniekiem, ar ko īsteno īpašo(-ās) daļu(-as). Darbību nolīgumā ir iekļauta prasība, ka finanšu starpniekiem šāda informācija ir jāsniedz EIF. [Papildu nosacījumi ir jānosaka līgumā]

16.5.

Informācija visos pārskatos, kas iesniedzami vadošajai iestādei, jānorāda euro valūtā. Šos pārskatus var veidot no finanšu pārskatiem citās valūtās saskaņā ar EIF prasībām. Kur nepieciešams, summas pārvēršamas euro. Izņemot gadījumus, kad šajā finansēšanas nolīgumā noteikts citādi, summas, kas izteiktas tādā valūtā, kas nav euro, un paziņotas otrai pusei euro, tiek konvertētas euro saskaņā ar Eiropas Centrālā bankas attiecīgajā pārskata datumā noteikto valūtas kursu.

17. pants

Revīzijas, kontroles un uzraudzība

17.1.

Atbilstoši attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem Revīzijas palāta un Eiropas Komisijai ir tiesības veikt revīziju attiecībā uz īpašās(-o) daļas(-u) īstenošanu.

17.2.

EIF veic īpašās(-o) daļas(-u) īstenošanas kontroli saskaņā ar tās noteikumiem, politiku un procedūrām, un šo finansēšanas nolīgumu, tostarp, ja nepieciešams, veicot tipisku un/vai riskantu darījumu paraugu pārbaudes uz vietas, lai nodrošinātu, ka īpašās(-o) daļas(-u) īstenošana tiek veikta efektīvi un pareizi un lai turklāt novērstu un labotu pārkāpumus un krāpšanu.

17.3.

Gadījumā, ja ir aizdomas par krāpšanu, korupciju vai citām nelikumīgām darbībām, kas ietekmē Savienības finanšu intereses, EIF nekavējoties informē OLAF un ciešā sadarbībā ar OLAF var veikt attiecīgus piesardzības pasākumus, tostarp pasākumus, lai aizsargātu pierādījumus. Pārkāpumu gadījumā attiecībā uz dalībvalsts ieguldījumu EIF nekavējoties informē vadošo iestādi un veic visas nepieciešamās darbības, tostarp tiesvedību, lai atgūtu līdzekļus, kas pienākas saskaņā ar darbību nolīguma noteikumiem, saskaņā ar 1. pielikumu un nekavējoties atmaksā jebkuru atgūto summu īpašās(-o) daļas(-u) kontā(-os).

17.4.

EIF uzrauga īpašās(-o) daļas(-u) īstenošanu, paziņojot un/vai iesniedzot finanšu pārskatus, ko tas saņem no finanšu starpniekiem, izmantojot pieejamās iekšējās un ārējās revīzijas un pārbaudēm, ko veikuši finanšu starpnieki vai EIF, tostarp sistēmā konstatēto kļūdu un trūkumu būtības un apjoma analīzi, kā arī veicot vai plānojot kļūdu un trūkumu novēršanas pasākumus. EIF paziņo vadošajai iestādei par būtiskajiem šādas darbības rezultātiem.

17.5.

EIF veiktās īpašās(-o) daļas(-u) īstenošanas uzraudzība ir paredzēta, lai vadošā iestāde varētu novērtēt: i) vai iekšējās kontroles sistēma ir efektīva un lietderīga; ii) vai dalībvalsts ieguldījums tiek izmantots saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un līguma noteikumiem, un iii) progresu uz politikas mērķu sasniegšanu, kas atspoguļojas attiecīgajos iznākumu un rezultātu rādītājos.

17.6.

Vadošā iestāde var veikt īpašās(-o) daļas(-u) īstenošanas kontroli un uzraudzību, piedaloties investoru padomē, ar pārbaudītu EIF iesniegtu finanšu pārskatu palīdzību saskaņā ar 15. panta 4. punktu.

17.7.

OLAF var veikt izmeklēšanu, tostarp pārbaudes un apskates uz vietas saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013, Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 un Regulā (EK, Euratom) Nr. 2988/95, saskaņā ar to grozījumiem, papildinājumiem vai izmaiņām, kas tiek regulāri veiktas, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, ar mērķi noteikt, vai nav notikusi krāpšana, korupcija vai jebkādas citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses saistībā ar jebkādu finansēšanas darbību kopumu, uz kuru attiecas īpašā(-ās) daļa(-as).

18. pants

Novērtēšana

18.1.

Puses var vienoties par jebkādu novērtēšanu, kas veicama finansēšanas nolīguma īstenošanai attiecībā uz tajā turpmāk izklāstītajiem noteikumiem. [Papildu nosacījumi var tikt precizēti līgumā].

18.2.

Katrā darbību nolīgumā EIF pieprasa finanšu starpniekiem sniegt EIF tādu informāciju, kas ir viņu rīcībā un kura pamatoti ir nepieciešama, lai veiktu novērtēšanu, ko veic Eiropas Komisija saskaņā KNR 57. panta 3. punktu.

19. pants

Preču, darbu un pakalpojumu iepirkums

19.1.

Jebkuru preču, būvdarbu vai pakalpojumu iepirkumu, ko rīko EIF saistībā ar īpašo(-ajām) daļu(-ām), veic saskaņā ar spēkā esošajiem EIF pieņemtajiem noteikumiem un procedūrām, ņemot vērā pārredzamības, proporcionalitātes, vienlīdzīgas attieksmes, labākās cenas un vērtības attiecības principu, izvairīšanos no interešu konflikta un nediskrimināciju līgumu piešķiršanā, ar nosacījumu, ka, pienācīgi ņemot vērā izmaksas un laiku, apakšuzņēmēju līgumu slēgšana nerada izmaksu pieaugumu, salīdzinot ar tām izmaksām, kas rastos, ja īstenošanu veiktu pats EIF. Lai izvairītos no pārpratumiem, šāda apakšuzņēmēju salīgšana neattiecas uz finanšu starpnieku atlasi saskaņā ar 9. pantu.

19.2.

Kandidāti un pretendenti, kas uzskaitīti izslēgšanas gadījumu centrālajā datubāzē, ko izveidojusi un kuras darbību nodrošina Eiropas Komisija saskaņā ar 2008. gada 17. decembra Komisijas Regulu (EK, Euratom) Nr. 1302/2008 par izslēgšanas gadījumu centrālo datubāzi (15) īpašās(-o) daļas(-u) pārvaldības nolūkos netiek nolīgti.

20. pants

Redzamība

20.1.

EIF veic visus nepieciešamos pasākumus, kas paredzēti šajā finansēšanas nolīgumā, lai informētu par to, ka īpašo(-ās) daļu(-as) kopīgi finansē [ERAF] VAI [ELFLA], un tas ietver noteikumus, kas paredz, ka šajā pantā ietvertās prasības tiek nodotas finanšu starpniekiem un galasaņēmējiem, kā arī ietvertas attiecīgajos līgumos. [Papildu nosacījumi ir jānosaka līgumā]

20.2.

EIF nosaka, ka informācija par īpašo(-ajām) daļu(-ām), kas tiek nodota presei, ieinteresētajām personām, finanšu starpniekiem un galasaņēmējiem ir jāpapildina teksts “ar Eiropas Savienības finansējumu” (attiecīgajā Savienības valsts valodā) un Savienības emblēmu (divpadsmit dzeltenas zvaigznes uz zila fona) atbilstošā veidā saskaņā ar deleģēšanas nolīguma(-u) prasībām.

20.3.

EIF paredz, ka finanšu starpnieks veic informēšanas, mārketinga un reklāmas kampaņas, kas noteiktas šajā finansēšanas nolīgumā [papildu nosacījumi ir jānosaka līgumā], [DALĪBVALSTS NOSAUKUMS] teritorijā, kuru mērķis ir informēt šādā teritorijā par īpašo(-ās) daļu(-as), nodrošinot, ka visi dokumenti, kas attiecas uz atbalstu, ko sniedz, izmantojot īpašo(-ās) daļu(-as), ietver paziņojumu, kas norāda, ka darījums gūst labumu no atbalsta saņemšanai no Eiropas Savienības saskaņā ar “[MVU iniciatīva], īpašā(-ās) daļa(-as) ar Eiropas Savienības finansējumu saskaņā ar [ERAF] vai [ELFLA], [COSME] UN/VAI [Apvārsnis 2020]”.

20.4.

Apliecinājuma un Savienības emblēmas izmērs un izcēlumam jābūt skaidri redzamam, tādā veidā, kas nerada nekādas neskaidrības attiecībā uz EIF darbības identifikāciju un EIF privilēģiju un neaizskaramību piemērošanu īpašajai(-ām) daļai(-ām).

20.5.

Visas EIF publikācijas, kas īpaši attiecas uz īpašo(-ajām) daļu(-ām) jebkādā veidā un jebkurā plašsaziņas līdzeklī ir jāietver šāda vai līdzīga atruna attiecīgajā Savienības valsts valodā: “Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo palīdzību. Tajā paustie uzskati nekādā veidā nevar tikt izmantoti, lai atspoguļotu oficiālo Eiropas Savienības viedokli.”

20.6.

Vadošā iestāde veic visus nepieciešamos pasākumus, lai publiskotu faktu, ka īpašo(-ās) daļu(-as) līdzfinansē Eiropas Investīciju fonds, un, attiecīgā gadījumā, EIB. Informācijā presei, ieinteresētajām personām, finanšu starpniekiem un galasaņēmējiem, visos attiecīgajos reklāmas materiālos, oficiālajos paziņojumos, pārskatos, publikācijās un informācijā internetā ir jānorāda apliecinājums, ka īpašā(-ās) daļa(-as) ir īstenota “ar Eiropas Investīciju fonda [un Eiropas Investīciju bankas] līdzfinansējumu” (attiecīgajā Savienības valsts valodā) un EIF logotips, un attiecīgajā gadījumā EIB logotips.

20.7.

Ievērojot piemērojamās konfidencialitātes prasības, pie pirmā darbību nolīguma parakstīšanas EIF bez liekas kavēšanās pēc līguma parakstīšanas sagatavo paziņojumu presei angļu valodā, kas tiek publicēts EIF tīmekļa vietnē. EIF lemj par paziņojuma presei saturu.

20.8.

Puses savstarpēji apspriežas par progresa ziņojumiem un situācijas pārskatiem, publikācijām, paziņojumiem presei un jaunumiem, kas saistīti ar šo finansēšanas nolīgumu, pirms tie tiek izdoti vai publicēti, un savstarpēji nosūta šos dokumentus, kad tie tiek izdoti.

20.9.

Katrā darbību nolīgumā EIF iekļauj attiecīgo deleģēšanas nolīgumu prasības attiecībā uz finanšu starpnieku izpratni par atbalstu, ko sniedz Eiropas Savienība.

21. pants

Informācijas publicēšana par finanšu starpniekiem

21.1.

EIF katru gadu publicē to finanšu starpnieku vārdus, kurus atbalsta īpašās(-o) daļas(-u) ietvaros saskaņā ar deleģēšanas nolīguma(-u) nosacījumiem.

21.2.

Nosakot kritērijus informācijas izpaušanai un publicētās informācijas detalizācijas pakāpei, ņem vērā finanšu sektora specifiku un īpašās(-o) daļas(-u) būtību, kā arī atbilstoši piemērojamajiem īpašajiem ERAF un ELFLA noteikumiem.

22. pants

Tiesību nodošana

Puses nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji nodot trešajām personām nekādas no to šajā finansēšanas nolīgumā ietvertajām tiesībām un pienākumiem bez iepriekšējas rakstveida piekrišanas no otras puses.

23. pants

Atbildība

23.1.

EIF ir atbildīgs par savus pienākumu veikšanu un saistību izpildi ar profesionālu rūpību un centību pret vadošo iestādi saskaņā ar šo finansēšanas nolīgumu, un atbildīgs par jebkuriem zaudējumiem, kas radušies tā tīša pārkāpuma vai rupjas neuzmanības dēļ.

[23.2

Attiecībā uz šā finansēšanas nolīguma īstenošanu vadošā iestāde un EIF vienojas par līgumā noteiktiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem attiecībā uz zaudējumiem, bojājumiem vai kaitējumu, kas radies EIF.]

23.3.

Puse, kas saskaras ar nepārvaramu varu, netiek uzskatīta par šajā finansēšanas nolīgumā ietverto saistību pārkāpēju, ja nepārvarama vara tās liedz pildīt.

24. pants

Regulējošie tiesību akti un jurisdikcija

24.1.

Šo finansēšanas nolīgumu regulē un interpretē saskaņā ar [tiks norādīts līgumā] tiesību aktiem, neņemot vērā nekādus piemērojamos tiesību aktu pretrunu principus.

24.2.

Puses mierīgā ceļā cenšas atrisināt jebkuru strīdu vai sūdzību attiecībā uz šā finansēšanas nolīguma interpretāciju, piemērošanu vai izpildi, tostarp tā pastāvēšanu, spēkā esību vai pārtraukšanu.

24.3.

Ja puses nevar vienoties par draudzīgu izlīgumu, tās vienojas, ka [kompetentā jurisdikcija tiks norādīta līgumā] ir vienīgā jurisdikcija, kura var izskatīt jebkādus strīdus saistībā ar šo finansēšanas nolīgumu.

25. pants

Spēkā esība – līguma izbeigšana

25.1.

Finansēšanas nolīgums stājas spēkā brīdī, kad puses to ir parakstījušas un paliek spēkā līdz agrākajam no turpmāk minētajiem termiņiem: [2023. gada 31. decembrim] vai līdz brīdim, kad ir radies izbeigšanas gadījums, ja to nevar novērst saskaņā ar 25. panta 5. punktā paredzēto.

25.2.

Ne vēlāk kā [6] mēnešus pirms [2023. gada 31. decembra] puses savstarpēji apspriežas par šā finansēšanas nolīguma termiņa pagarināšanu.

25.3.

Ja [2023. gada 31. decembrī] spēkā ir attiecīgi viens vai vairāki darbību un/vai garantijas nolīgumi, šis finansēšanas nolīgums tiek pagarināts, pusēm par to vienojoties. Jo nav šādas vienošanās, šis finansēšanas nolīgums ir spēkā tikai attiecībā uz jebkurām faktiski esošām vai iespējamām saistībām vai risku jebkuru darbību ietvaros, līdz šīs saistības vai risks ir norakstīts vai atzīts par neatgūstamu un jebkurš piemērojamais noilguma termiņš ir beidzies.

25.4.

Šā finansēšanas nolīguma darbības laikā ikviena no pusēm var izbeigt līgumu nekavējoties jebkurā laikā, paziņojot otrai pusei, ka ir radies izbeigšanas gadījums.

25.5.

Iemesli, kas var radīt izbeigšanas gadījumu, ir izklāstīti turpmāk:

i)

vadošā iestāde var paziņot par izbeigšanas gadījuma rašanos, ja:

a)

EIF neizdodas parakstīt darbību nolīgumu, kas saistīts ar dalībvalsts ieguldījuma summu, kas ir iekļauta kādā maksājuma pieprasījumā, trīs mēnešu laikā pēc šāda maksājuma pieprasījuma saņemšanas dienas; vai

b)

EIF neievēro kādu no savām šajā nolīgumā ietvertajām būtiskajām saistībām;

c)

Ja EIF neparaksta pirmo darbību līgumu 8. panta 2. punktā noteiktajā termiņā;

katrā gadījumā, ar nosacījumu, ka vadošā iestāde ir nosūtījusi brīdinājuma paziņojumu EIF, norādot par šādu iespējamu izbeigšanas gadījuma rašanos un EIF to nav novērsis (60) dienu laikā no dienas, kad saņemts paziņojums; un

ii)

EIF var paziņot vadošajai iestādei par izbeigšanas gadījuma rašanos, ja:

a)

neskarot 11. panta nosacījumus, vadošā iestāde bez liekas kavēšanās nav noguldījusi īpašās(-o) daļas(-u) kontā(-os) dalībvalsts ieguldījumu, kas ir vienāds ar maksājuma pieprasījumā norādīto dalībvalsts ieguldījumu; vai

b)

vadošā iestāde neievēro kādu no savām šajā finansēšanas nolīgumā ietvertajām būtiskajām saistībām;

katrā gadījumā, ar nosacījumu, ka EIF ir nosūtījusi brīdinājuma paziņojumu vadošajai iestādei, norādot par šādu iespējamu izbeigšanas gadījuma rašanos un vadošā iestāde to nav novērsusi (60) dienu laikā no dienas, kad saņemts paziņojums.

25.6.

Neskarot 25. panta 9. punkta nosacījumus, šā nolīguma izbeigšanas gadījumā EIF ir atbrīvots no pienākuma veikt EIF darbību kopš šādas izbeigšanas spēkā stāšanās dienas. Pārvaldības izmaksas un maksas, kuras EIF būtu tiesības saņemt attiecībā uz laiku pirms izbeigšanas spēkā stāšanās dienas, jāsamaksā līdz šai dienai. [Ja nepieciešams, līgumā var ietvert papildu nosacījumus, tostarp iespējamos pārvaldības izmaksu un maksu pielāgojumus, ja tādi ir, kas maksājami pie šā finansēšanas nolīguma pirmstermiņa izbeigšanas]

25.7.

Izdevumus, kas jebkurai Pusei rodas saistībā ar izbeigšanas gadījumu, sedz tā puse, kas atbildīga par šāda izbeigšanas gadījuma rašanos.

25.8.

Pēc šā finansēšanas nolīguma termiņa beigām vai izbeigšanas īpašās(-o) daļas(-u) kontā(-os) noguldītā dalībvalstu ieguldījuma tīrais atlikums izbeigšanas politikas ietvaros ir jāatdod vadošajai iestādei. Visus izdevumus, kas EIF radušies saistībā ar šādu pārskaitījumu, sedz vadošā iestāde un to ietur no dalībvalsts ieguldījuma summas, kas jāatdod, ja vien tāds pārskaitījums tiek veikts, izbeidzot šo finansēšanas nolīgumu, par kuru vadošā iestāde izbeigšanas gadījuma dēļ ir paziņojusi.

25.9.

Šā finansējuma nolīguma izbeigšana vai termiņa beigas neietekmē nevienas puses tiesības un uzkrātās saistības vai izbeigšanas vai termiņa beigu brīdī esošās, tostarp, bet bez ierobežojuma, jebkuras puses uzkrātās tiesības un saistības, kas attiecas uz maksājumu saistībām. Pēc šā nolīguma termiņa beigām vai izbeigšanas finansēšanas līgums paliek spēkā attiecībā uz jebkurām faktiskajām vai iespējamām saistībām vai risku attiecībā uz jebkurām darbībām, līdz kādas saistības vai risks ir norakstīts vai atzīts par neatgūstamu un jebkurš piemērojamais noilguma termiņš ir beidzies, un, jo īpaši, EIF ir tiesīgs paturēt tādas summas, kas var būt nepieciešamas saskaņā ar šo nolīgumu, vai jebkuru darbību nolīgumu par jebkuru summu, kas attiecībā uz to ir jāmaksā, vai segtu jebkādas uzkrātās vai iespējamās saistības, kas izriet no atlikušajām darbībām.

25.10.

Ja EIF, apspriežoties ar Eiropas Komisiju, nosaka, ka kopējais minimālais ieguldījums īpašajā(-ās) daļā(-ās), kas ietver visu iesaistīto Eiropas Savienības dalībvalstu ieguldījuma summu, nav pietiekams, ņemot vērā minimālo nepieciešamo apjomu, kas definēts ex-ante novērtējumā, tā var paziņot vadošajai iestādei, ka ir radies izbeigšanas gadījums.

25.11.

23. panta (Atbildība), 24. panta (Regulējošie tiesību akti un jurisdikcija), 25. panta (Spēkā esība – izbeigšana) un 26. panta (Paziņojumi un ziņojumi) nosacījumi paliek spēkā pēc finansēšanas nolīguma izbeigšanas vai termiņa beigām.

25.12.

[COSME finanšu instrumentu] UN/VAI [H2020 finanšu instrumentu] slēgšanas gadījumā puses vienojas par dalībvalstu ieguldījumu izmantošanu.

26. pants

Paziņojumi un ziņojumi

26.1.

Vienas puses paziņojumi un ziņojumi otrai pusei saistībā ar šo finansēšanas nolīgumu sūtāmu rakstveidā uz papīra vai elektroniski saskaņā ar turpmāk 2. un 3. punktā minētajiem nosacījumiem, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

 

vadošajai iestādei:

[jāaizpilda].

 

EIF:

Eiropas Investīciju fonds

[jāaizpilda dienesta nosaukums]

15, Avenue J.F. Kennedy

2968 Luksemburga, Luksemburga (Luxembourg) (GD Luxembourg)

Kontaktpersona: [jāaizpilda]

Funkcionējoša e-pasta adrese: [jāaizpilda]

26.2.

Visas izmaiņas, kas veiktas iepriekš norādītajā kontaktinformācijā, ir spēkā tikai pēc tam, kad ir par tām rakstveidā uz papīra vai elektroniskā formā ir paziņots otrai pusei.

26.3.

Šie paziņojumi un ziņojumi tiek uzskatīti par pienācīgi paziņotiem, ja [jāaizpilda].

27. pants

Grozījumi un citi jautājumi

27.1.

Jebkādu grozījumu, izmaiņu vai pārveidošanas veikšanai šajā finansēšanas nolīgumā nepieciešams visu pušu pienācīgi parakstīts rakstveida dokuments, un tajā norāda datumu, kad tas stājas spēkā.

27.2.

Kādas puses atteikšanās vai atturība vienā vai vairākos gadījumos izpildīt kāda šā finansēšanas nolīguma noteikumu nav interpretējama kā atteikšanās no šīs puses tiesībām arī nākotnē pildīt šādus noteikumus, un otras puses pienākumi attiecībā uz šādu noteikumu izpildi nākotnē paliek spēkā.

28. pants

Pielikumi

Turpmāk norādītie apsvērumi un pielikumi ir neatņemama šā finansēšanas nolīguma sastāvdaļa:

1.pielikums

:

īpašās(-o) daļas(-u) darbības nosacījumi

Neierobežotu garantiju instruments (1. variants)

Pārvēršanas vērtspapīros instruments (2. variants)

2. pielikums

:

Finanšustarpnieku un galasaņēmēju izslēgšanas kritēriji un ES ieguldījuma atbilstības kritēriji [daļēji jānosaka konkrētos finansēšanas nolīgumos]

3. pielikums

:

Maksājuma pieprasījums [jānosaka konkrētos finansēšanas nolīgumos]

4. pielikums

:

Naudas līdzekļu aktīvu pārvaldības pamatnostādnes [jānosaka konkrētos finansēšanas nolīgumos]

5. pielikums

:

Pārskatu sniegšana par īpašās(-o) daļas(-u) darbību aspektiem [jānosaka konkrētos finansēšanas nolīgumos]

6. pielikums

:

Pārskatu sniegšana par īpašās(-o) daļas(-u) finanšu aspektiem [jānosaka konkrētos finansēšanas nolīgumos]

1. PIELIKUMS

NEIEROBEŽOTU GARANTIJU  (16) INSTRUMENTS

MVU iniciatīva, 1. variants

MVU INICIATĪVAS NEIEROBEŽOTAS GARANTIJAS INSTRUMENTS, 1. VARIANTS

Šis instruments paredz izmantot EIF izsniegtas neierobežotas garantijas, lai segtu MVU aizdevumu, nomas līgumu vai garantiju kredītrisku. MVU iniciatīvas neierobežotas garantijas instruments balstās uz risku, kas ir ietverts ES (“COSME” un/vai “Apvārsnis 2020”), ERAF/ELFLA resursu dažādos līmeņos kopā ar EIB grupas un, iespējams, valstu attīstības banku un valstu garantiju shēmu resursiem.

Saskaņā ar MVU iniciatīvas neierobežotas garantijas instrumentu EIF sniegs neierobežotas garantijas, nepārsniedzot saskaņotas maksimālās summas. Izsniedzošās finanšu iestādes saglabā būtisku daļu to attiecīgajos garantētajos portfeļos, paturot, piemēram, 20 % no ekonomiskā riska attiecībā uz katru garantēto aizdevumu, lai nodrošinātu nepieciešamo interešu izlīdzināšanu (“pašu ieguldījums”).

Finanšu starpnieki individuāli saņems neierobežotu garantiju no EIF apmaiņā pret garantijas nodevas maksājumu. Izveidotā portfeļa augstāks risks tiks segts, apvienojot dalībvalstu ieguldījumu un “COSME” un/vai “Apvārsnis 2020” resursus. Izveidotā portfeļa zemāks risks tiks segts no EIB grupas resursiem atbilstoši saskaņotajām maksimālajām summām un, iespējams, piesaistot valstu attīstības bankas un valstu garantiju shēmas. Ar šādu nefinansētā riska nodošanu kredītrisku var daļēji nodot trešajām pusēm bez faktiskas aktīvu portfeļa izņemšanas no finanšu iestādes bilances, nodrošinot izsniedzošajai finanšu iestādei iespēju iegūt pamatkapitāla atvieglojumu, ja tas ir pamatoti. Izpildot šādu operāciju, ir jāņem vērā attiecīgās valsts regulējuma prasības.

Izsniegšanas, padziļinātas izpētes, dokumentēšanas un apkalpošanas darbības saistībā ar atbilstīgiem MVU aizdevumu, nomas vai garantiju darījumiem veic finanšu starpnieki atbilstoši to ierastajai izsniegšanas un apkalpošanas kārtībai. Finanšu starpnieks (vai apakšstarpnieks pretgarantiju gadījumā) ar katru galasaņēmēju uztur tiešas klienta un kredīta attiecības. Finanšu starpnieks regulāri sniedz EIF informāciju par portfeli un EIF attiecīgi saskaņā ar atbilstošiem līgumiem pārsūta visu atbilstošo informāciju personām, kuras ir uzņēmušās risku.

Finanšu starpnieks pilnībā pārskaita MVU valsts atbalsta maksājumu atbilstoši indikatīvajiem noteikumiem un saskaņā ar turpmāk 5. un 6. pantā norādīto formulu. Turklāt uzskata, ka finanšu starpniekam radušās netiešās izmaksas (reputācijas zaudēšanas risks, finanšu risks, administratīvais risks, ar apakšstruktūras īstenošanu saistītais risks (17)) kompensē jebkādas priekšrocības, kuras nodrošina valsts resursu (t. i., dalībvalsts ieguldījums) izmantošana, tādējādi finanšu starpnieks negūst labumu no nepamatota atbalsta.

Šajā 1. pielikumā definētajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā attiecīgajiem terminiem finansēšanas paraugnolīgumā, ja vien nav skaidri definēta citāda nozīme.

Neierobežotas garantijas saskaņā ar 1. variantu indikatīvie noteikumi

1.

Galvenie pamatnosacījumi

 

Finanšu instrumenta darbības joma

Finanšu starpnieks izveido jauna aizņēmuma finansējuma portfeli (kam piemēro minimālo saistību īpatsvara efektu), par kuru tas no EIF saņem neierobežotu portfeļa garantiju (tiešas garantijas, pretgarantijas vai līdzgarantijas veidā) apmaiņā pret garantijas nodevas maksājumu.

EIF rīkojas kā pastāvīgs finanšu instrumenta pārvaldnieks, kas pārvalda dalībvalsts ieguldījumu, ES ieguldījumu (t. i., ieguldījumi saskaņā ar [“COSME” regulu] UN/VAI [“H2020” regulu]), EIF iemaksu un kredītrisku, ko ir uzņēmusies EIB un, iespējams, valstu attīstības bankas.

Garantija

EIF izsniedz finanšu starpniekam garantiju apmaiņā pret garantijas nodevas maksājumu. Garantija sedz daļu kredītriska (nepārsniedzot garantijas likmi), kas ir saistīts ar portfelī iekļauto jauno aizņēmuma finansējumu (turpmāk tekstā – “portfelis”).

Garantijas likme

Līdz 80 % no katra portfelī iekļautā darījuma tādā veidā, lai finanšu starpnieks saglabātu būtisku ekonomisko portfeļa daļu, kas ir vienāda vismaz ar 20 % no tā ekonomiskā riska nolūkā nodrošināt interešu izlīdzināšanu.

Struktūra

Garantija sedz atbilstoši garantijas likmei termiņā neatmaksātās summas, kuras finanšu starpniekam ir radušās attiecībā uz katru portfelī iekļauto neizpildīto atbilstošo darījumu.

Dalībvalsts ieguldījumu izmanto, lai segtu augstāko portfeļa risku tādā procentuālā apmērā, kādu nosaka, ņemot vērā multiplikatora efektu attiecībā uz finansēšanas nolīgumā saskaņoto dalībvalsts iemaksu. Tas parasti var veidot 100 % no šādas summas, kura ir absorbēta, lai segtu portfeļa neto zaudējumus.

Otru portfeļa riskantāko daļu sedz, izmantojot EIF resursu, ES un vadošās iestādes budžeta apvienojumu. Portfeļa atlikušo risku sedz, izmantojot EIB grupas un, iespējams, valstu attīstības banku un valstu garantiju shēmu resursus.

Resursus, kurus nodrošina dažādas personas, kas uzņemas risku, nosaka tādā veidā, lai risks atbilstu EIB grupas un jebkādas citas personas, kas uzņemas risku, pieļaujamajam riska līmenim.

Katrs portfelis ir pietiekami viendabīgs un ar pietiekamu apvienoto finanšu resursu diversifikāciju, lai EIF spētu piešķirt vērtējumu saskaņā ar tā riska novērtēšanas metodiku.

Termiņā neatmaksātās summas

Nozīmē neatmaksāto pamatsummu un aprēķinātos procentus, kuri ir radušies finanšu starpniekam saistībā ar portfelī iekļautajiem neizpildītajiem darījumiem.

2.

Portfelis

 

Pieejamības periods

EIF un finanšu starpnieks vienojas par pieejamības periodu (parasti ne ilgāk par trim gadiem), kura laikā darījumus var iekļaut portfelī.

Atbilstīgie galasaņēmēji

Galasaņēmējiem ir jāizpilda atbilstības prasības, kuras ir noteiktas KNR 37. panta 4. punktā un 39. pantā, kā arī īpašas atbilstības prasības, kuras ir izklāstītas ERAF un ELFLA regulās.

COSME” atbilstības kritēriji

Skatīt 2. pielikumu.

“Apvārsnis 2020” atbilstības kritēriji

Skatīt 2. pielikumu.

Izslēgšanas process

Darījumu izslēdz no portfeļa (un garantija uz to neattiecas), ja tas neatbilst atbilstības kritērijiem. Noteiktos ierobežotos gadījumos un izpildot KNR 39. panta 2. punkta a) apakšpunkta prasības, konstatējot, ka šāda neatbilstība bija ārpus finanšu starpnieka kontroles, garantijas segumu var turpināt piemērot.

Saistību īpatsvara efekta prasība dalībvalsts ieguldījumam

Saistību īpatsvara efektu aprēķina, kopējo jauno aizņēmuma finansējumu atbilstīgajiem galasaņēmējiem dalot ar dalībvalsts ieguldījumu. Minimālajam saistību īpatsvara efektam ir jābūt vismaz [X] reizes lielākam par kopējo dalībvalsts ieguldījumu.

Minimālā saistību īpatsvara efekta prasība “COSME” ieguldījumam

Ņemot vērā ieguldījumu saskaņā ar “COSME” regulu, ja attiecas, jaunā aizņēmuma finansējuma atbilstīgiem galasaņēmējiem summai saskaņā ar saistību īpatsvara efekta prasībām, kuras ir noteiktas “COSME” juridiskajā pamatojumā un deleģēšanas nolīgumā, ir jāatbilst arī “COSME” atbilstības kritērijiem.

Minimālā saistību īpatsvara efekta prasība “Apvārsnis 2020” ieguldījumam

Ņemot vērā ieguldījumu saskaņā ar “H2020” regulu, ja attiecas, jaunā aizņēmuma finansējuma atbilstīgiem galasaņēmējiem summai saskaņā ar saistību īpatsvara efekta prasībām, kuras ir noteiktas “H2020” juridiskajā pamatojumā un deleģēšanas nolīgumā, ir jāatbilst arī “Apvārsnis 2020” atbilstības kritērijiem.

3.

Cenas noteikšana

 

Garantijas nodeva

EIF iekasē no finanšu starpnieka garantijas nodevu par portfelī iekļautajiem darījumiem.

Garantijas nodevu, ko izsaka kā [X] % gadā, aprēķina reizi ceturksnī par portfeļa atlikušo summu.

Dalībvalsts ieguldījuma cenas noteikšana

Dalībvalsts ieguldījuma cenu nosaka tādā veidā, lai tā būtu proporcionāla uzņemtajam riskam, izņemot portfeļa riskantākās daļas segumu, kuram nosaka nulles cenu (t. i., dalībvalsts ieguldījumu piešķir bez maksas).

4.

Pārējie nosacījumi

 

Sodi

Skatīt 7. pantu.

Pārskatu iesniegšana

Skatīt 5. pielikumu.

Uzraudzība un revīzija

Skatīt 17. pantu.

5.

Labuma nodošana

 

Labuma nodošana

EIF novērtē labuma nodošanas galasaņēmējiem kārtību. Šo kārtību ņem vērā finanšu starpnieku atlases procesā un tā ir daļa no EIF galīgā lēmuma par garantijas nolīguma noslēgšanu vai nenoslēgšanu un par tā noteikumiem. Labuma nodošanu piemēro jaunā aizņēmuma finansējuma daļai, kuru sedz garantija, atbilstoši standarta procentu likmei, ko no galasaņēmējiem iekasē, samazinot kredītriska/garantijas prēmiju. To atbilstoši dokumentē.

Kopējais labums

Kopējais labums attiecībā uz aizdevuma daļu, kas ir segta ar garantiju, ir definēts kā procentu likmes vai garantijas nodevas samazinājums atkarībā no katra konkrētā gadījuma, ko finanšu starpnieks iekasē no galasaņēmējiem, ņemot vērā uzņemto izrietošo kredītrisku, garantijas ietekmi un tās izmaksas. Tā kā finanšu starpnieks nesaņem nekādu atlīdzību/finansējumu no EIF, kopējā labuma novērtējums attiecas tikai uz kredītriska prēmiju. Finanšu starpnieks jaunas kredītriska/garantijas prēmijas aprēķinā katram aizdevumam vai garantijai ņem vērā garantijas izmaksas (garantijas nodevu).

Kopējo labumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

Kopējais labums = standarta kredīta/garantijas riska prēmija – garantijas nodeva.

6.

Valsts atbalsts

 

Valsts atbalsta maksājums

Valsts atbalsta maksājums par aizdevuma daļu, kas ir segta ar garantiju, ir kopējā labuma daļa proporcionāli dalībvalsts ieguldījumam (18) jaunā aizņēmuma finansējuma portfelī, ko aprēķina pēc šādas formulas:

Valsts atbalsta maksājums = kopējais labums * % no dalībvalsts ieguldījums garantijā (jaunā aizņēmuma finansējuma portfeļa garantētajā daļā).

Finanšu starpnieks pilnībā pārskaita valsts atbalsta maksājumu galasaņēmējam.

GGE aprēķināšana

Attiecībā uz galasaņēmēju par valsts atbalsta maksājumu uzskata procentu likmes subsīdiju de minimis regulas 4. panta 2. punkta izpratnē.

Bruto dotācijas ekvivalentu (GGE) aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

GGE = aizdevuma (garantijas) garantētā aizdevuma summa (19) * atmaksas termiņš (vidēji izsvērtais periods) (20) * valsts atbalsta maksājums.

Finanšu starpnieks aprēķina GGE katram aizdevumam (garantijai) (20) jaunajā aizņēmuma finansējuma portfelī un paziņo to EIF. GGE nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt de minimis regulā paredzēto robežvērtību.

Valsts atbalsta sodi

EIF iekasē no finanšu starpnieka valsts atbalsta sodu, ja valsts atbalsta maksājums nav pilnībā pārskaitīts galasaņēmējam.

PĀRVĒRŠANAS VĒRTSPAPĪROS INSTRUMENTS

MVU iniciatīva, 2. Variants

MVU INICIATĪVAS PĀRVĒRŠANAS VĒRTSPAPĪROS INSTRUMENTS

Šis instruments paredz izmantot pārvēršanas vērtspapīros darījumus, kas ir nodrošināti ar MVU aizdevumiem, nomas līgumiem vai garantijām, piesaistot ES (“COSME” un/vai “Apvārsnis 2020”), ERAF/ELFLA resursus kopā ar EIB grupas un, iespējams, valstu attīstības banku, valstu garantiju shēmu un citu institucionālo investoru resursiem, lai parakstītu vai garantētu noteiktas summas ar dažādiem risku līmeņiem.

Saskaņā ar pārvēršanas vērtspapīros instrumentu MVU atbilstīgo finansēšanas instrumentu portfeli izmanto kā nodrošinājumu tirgū pieprasītiem vērtspapīriem (laidieniem), kuri ir diversificēti pēc riska līmeņa.

Būs iespējamas arī nefinansēta riska nodošanas vienošanās (sintētiskā pārvēršana vērtspapīros), nododot kredītrisku trešajām pusēm bez faktiskas aktīvu portfeļa izņemšanas no bankas bilances un tādējādi nodrošinot izsniedzošajai bankai iespēju iegūt pamatkapitāla atvieglojumus. Izpildot šādas operācijas, ir jāņem vērā attiecīgās valsts regulējuma prasības.

Pārvēršanas vērtspapīros instruments garantēs būtisku daļu no izrietošā atbilstīgā aizdevuma finansējuma portfeļa, attiecīgajam finanšu starpniekam uzņemties saistības izveidot papildu portfeli, izmantojot arī resursus, kuri ir piesaistīti, veicot pārvēršanas vērtspapīros darījumu jaunam MVU finansējumam.

Saskaņā ar MVU iniciatīvas pārvēršanas vērtspapīros instrumentu EIF un EIB (iespējams, kopā ar valstu attīstības bankām, valstu garantiju shēmām un citiem institucionālajiem investoriem) parakstīs vai garantēs noteiktus laidienus, nepārsniedzot maksimālās saskaņotās summas. Izsniedzošās finanšu iestādes saglabā būtisku daļu darījumā, piemēram, atbilstošu daļu (ne mazāk kā 50 %) no trešās kārtas laidiena un atbilstošu risku attiecībā uz katru investoriem nodoto laidienu vai ievēro līdzīgus nosacījumus, lai nodrošinātu nepieciešamo interešu izlīdzināšanu (“pašu ieguldījums”) un ievērotu riska paturēšanas prasību, kas ir paredzēta Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013.

Pirmās un otrās kārtas laidienu vērtējumam ir jāatbilst pieļaujamā riska līmenim, ko nosaka EIB grupa un, iespējams, valstu attīstības bankas, valstu garantiju shēmas un trešo pušu institucionālie investori, kuri var veikt ieguldījumus arī šādas pārvēršanas vērtspapīros pirmās kārtas laidienos, tādējādi palielinot saistību īpatsvara efektu iegūtajiem budžeta resursiem.

Trešās un otrās kārtas laidienus, kurus nepatur izdevējs, paraksta, izmantojot ERAF/ELFLA, “COSME”/“Apvārsnis 2020” un EIF pašu resursu apvienojumu.

Vadošās iestādes, kuras vēlas piedalīties garantiju shēmā (ar EIF starpniecību, taču riskējot ar ESI fondu ieguldījumu), garantē/iegulda līdz 50 % no trešās kārtas laidiena.

Ar vērtspapīriem nodrošinātā portfeļa izsniegšanas, padziļinātas izpētes, dokumentēšanas un apkalpošanas darbības saistībā ar atbilstīgiem MVU aizdevumu, nomas vai garantiju darījumiem MVU un uzņēmumiem ar mazāk nekā 500 darbiniekiem veic finanšu starpnieki atbilstoši to ierastajai izsniegšanas un apkalpošanas kārtībai. Finanšu starpnieki parasti saglabā tiešas klienta un kredīta attiecības ar katru MVU. Finanšu starpnieki reizi ceturksnī sniedz informāciju par katru ar vērtspapīriem nodrošināto portfeli, kā arī papildu portfeli (no jauna izsniegto MVU finansējumu) attiecīgi EIB un EIF līdz pārvēršanas vērtspapīros darījuma izbeigšanai.

Pārvēršanas vērstpapīros indikatīvie noteikumi

1.

Vispārīgie noteikumi

 

Finanšu instrumenta darbības joma

Pārvēršot aktīvus vērtspapīros, finanšu starpnieku mērķis ir atbrīvot pamatkapitālu un ekonomisko kapitālu un/vai iegūt jaunus finansējuma avotus, kas ļauj finanšu starpniekam izsniegt jaunu aizņēmuma finansējumu atbilstīgiem galasaņēmējiem (izveidot papildu portfeli).

Finanšu starpnieks saņems garantiju/ieguldījumu no EIF vērtspapīros pārvērstā portfeļa segšanai apmaiņā pret nodevas maksājumu un apņemsies izsniegt jauna aizņēmuma finansējuma portfeli (ievērojot minimālo saistību īpatsvara efektu).

EIF rīkojas kā pastāvīgs finanšu instrumenta pārvaldnieks, kas pārvalda dalībvalsts iemaksu, ES ieguldījumu (t. i., iemaksas saskaņā ar [“COSME” regulu] UN/VAI [“H2020” regulu]), EIF ieguldījumu un kredītrisku, ko ir uzņēmusies EIB un, iespējams, valstu attīstības bankas.

Darījuma struktūra

Pārvēršanu vērtspapīros ir atļauts veikt skaidrā naudā (“reāla pārdošana”) vai sintētiski (“nefinansēta”).

Pārvēršana vērtspapīros skaidrā naudā ir darījums, saistībā ar kuru izsniedzējs (finanšu starpnieks) pārvērš aktīvus vērtspapīros, apvienojot tos vērtspapīros pārvērstā portfelī un pārdodot vērtspapīros pārvērsto portfeli īpašam mērķim izveidotai struktūrvienībai (turpmāk – “SPE”). SPE finansē vērtspapīros pārvērstā portfeļa pirkumu, emitējot ar šādiem aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus (ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri jeb ABS). Ieņēmumus no šādu vērtspapīru emisijas SPE izmanto, lai apmaksātu finanšu starpniekam vērtspapīros pārvērstā portfeļa pirkuma cenu.

Sintētiskās pārvēršanas vērstpapīros gadījumā finanšu starpnieks patur attiecīgos aktīvus savā bilancē un EIF sedz daļu no vērtspapīros pārvērstā portfeļa riska. Tā rezultātā finanšu starpnieks var iegūt kapitāla atvieglojumu.

EIF izsniedz vērtspapīros pārvērsto portfeli atbilstoši tā pamatā esošo darījumu riskam.

Trešās kārtas laidiens sastāv no vērstpapīros pārvērstā portfeļa riskantākās daļas, nepārsniedzot iepriekš noteiktu procentuālo daļu, ņemot vērā portfeļa īpatnības, kredīta kvalitātes paaugstināšanas prasības un saistību īpatsvara efekta prasību dalībvalsts ieguldījumam. Dalībvalsts ieguldījums sedz ne vairāk kā 50 % no trešās kārtas laidiena, savukārt trešās kārtas laidiena atlikuma daļu patur finanšu starpnieks. Tas parasti var veidot 100 % no šādas summas, kura ir absorbēta, lai segtu portfeļa neto zaudējumus.

Otrās kārtas laidiens sastāv no vērtspapīros pārvērstā portfeļa otras riskantākās daļas un ietver trīs apakšlaidienus, izmantojot EIF, ES budžeta un vadošās iestādes resursu apvienojumu. Jo īpaši dalībvalsts ieguldījums sedz zemākā otrās kārtas laidiena risku. Ieguldījums saskaņā ar [“COSME” regulu] un/vai [“H2020” regulu] sedz vidējā otrās kārtas laidiena risku. EIF ieguldījums sedz augstākā otrās kārtas laidiena risku.

Otrās kārtas laidiena lielumu nosaka EIF, ņemot vērā portfeļa īpatnības, kredīta kvalitātes paaugstināšanas prasības un saistību īpatsvara efekta prasību dalībvalsts ieguldījumam.

Zemākais otrās kārtas laidiens un vidējais otrās kārtas laidiens nepārsniedz [iepriekš noteiktu vērtspapīros pārvērstā portfeļa daļu].

Pirmās kārtas laidienā ietilpst vērtspapīros pārvērstā portfeļa atlikušais risks un to finansē/patur, izmantojot EIB grupas resursu atbilstoši saskaņotai maksimālajai summai, kā arī, iespējams, valstu attīstības banku un valstu garantiju shēmu un citu investoru resursu apvienojumu.

Pirmās kārtas un augstākos otrās kārtas laidienus nosaka tādā veidā, lai risks atbilstu EIB grupas un jebkādas citas personas, kas uzņemas risku, pieļaujamajam riska līmenim.

2.

Atsauces portfelis (vērtspapīros pārvērstais portfelis)

 

Vērtspapīros pārvērstais portfelis

Vērtspapīros pārvērstais portfelis var ietvert pastāvošos aktīvus (aizņēmuma finansējums MVU un citiem uzņēmumiem ar mazāk kā 500 darbiniekiem), kā arī jauna aizņēmuma finansējuma MVU portfeļus.

Katrs vērtspapīros pārvērstais portfelis ir pietiekami viendabīgs un ar pietiekamu apvienoto finanšu resursu diversifikāciju, lai EIF spētu piešķirt vērtējumu saskaņā ar tā riska novērtēšanas metodiku.

Pastāvošos portfeļus neiekļauj vērtspapīros pārvērstajā portfelī pēc saistību perioda beigām.

3.

Papildu portfelis

 

Papildu portfelis

Katram finanšu starpniekam būs līgumā noteikts pienākums izsniegt jaunu aizņēmuma finansējumu atbilstīgiem galasaņēmējiem (papildu portfelis).

Ja finanšu starpnieks pārkāpj kādu no attiecīgajā darbību nolīgumā paredzētajām prasībām, tas neietekmē saistībā ar vērtspapīros pārvērsto portfeli izsniegto garantiju.

Saistību īpatsvara efekta prasība dalībvalsts ieguldījumam

Saistību īpatsvara efektu aprēķina, kopējo jauno aizņēmuma finansējumu atbilstīgajiem galasaņēmējiem, dalot ar dalībvalsts ieguldījumu. Minimālajam saistību īpatsvara efektam ir jābūt vismaz [X] reizes lielākam par kopējo dalībvalsts ieguldījumu.

Pieejamības periods

EIF un finanšu starpnieks vienojas par pieejamības periodu (parasti ne ilgāk par [3] gadiem), kura laikā darījumus var iekļaut papildu portfelī.

Atbilstīgie galasaņēmēji

Galasaņēmējiem ir jāizpilda atbilstības prasības, kuras ir noteiktas KNR 37. panta 4. punktā un 39. pantā, kā arī īpašas atbilstības prasības, kuras ir izklāstītas ERAF un ELFLA regulās.

COSME” atbilstības kritēriji

Skatīt “COSME” regulu.

“Apvārsnis 2020” atbilstības kritēriji

Skatīt “H2020” regulu.

Minimālā saistību īpatsvara efekta prasība “COSME” ieguldījumam

Ņemot vērā ieguldījumu saskaņā ar “COSME” regulu, ja attiecas, jaunā aizņēmuma finansējuma atbilstīgiem galasaņēmējiem summai saskaņā ar saistību īpatsvara efekta prasībām, kuras ir noteiktas “COSME” juridiskajā pamatojumā un deleģēšanas nolīgumā, ir jāatbilst arī “COSME” atbilstības kritērijiem.

Minimālā saistību īpatsvara efekta prasība “Apvārsnis 2020” ieguldījumam

Ņemot vērā ieguldījumu saskaņā ar “H2020” regulu, ja attiecas, jaunā aizņēmuma finansējuma atbilstīgiem galasaņēmējiem summai saskaņā ar saistību īpatsvara efekta prasībām, kuras ir noteiktas “H2020” juridiskajā pamatojumā un deleģēšanas nolīgumā, ir jāatbilst arī “Apvārsnis 2020” atbilstības kritērijiem.

4.

Cenas noteikšana

 

Nodeva

Nodevu aprēķina, pamatojoties uz cenu, ko saviem attiecīgajiem laidieniem nosaka personas, kas uzņemas katra finanšu instrumenta risku (skatīt turpmāk norādītās cenas).

EIF iekasē no finanšu starpnieka [X]% gadā par vērtspapīros pārvērstā portfeļa segto daļu.

Pirmās kārtas laidiena cena

Nosaka atbilstoši EIB un citu iespējamo personu, kas uzņemas risku, saskaņā ar to cenu veidošanas kārtību iepriekš definētai procentuālajai attiecībai gadā.

Otrās kārtas laidiena cena

Otrās kārtas laidiena cenu EIF saskaņā ar tā cenu veidošanas kārtību nosaka [X] % gadā.

Vidējā un zemākā otrās kārtas laidiena cenu nosaka tādā veidā, lai tas būtu noturīgs pret risku saistībā ar attiecīgo laidienu prognozējamajiem zaudējumiem. Pienācīgi pamatotos gadījumos cenu var samazināt vēl vairāk, lai piesaistītu finanšu starpniekus.

Trešās kārtas laidiena cena

Tā ir vienāda ar nulli (t. i., trešās kārtas laidienu, izņemot izsniedzēja paturēto laidienu, piešķir bez maksas).

5.

Pārējie nosacījumi

 

Sodi

Skatīt 7. pantu.

Pārskatu iesniegšana

Skatīt 5. pielikumu.

Uzraudzība un revīzija

Skatīt 17. pantu.

6.

Labuma nodošana

 

Labuma nodošana

EIF novērtē ar papildu portfeli saistītā labuma nodošanas no finanšu starpnieka galasaņēmējiem kārtību. Šo kārtību iekļauj vērtēšanas sistēmā finanšu starpnieku atlases mērķiem un tā ir daļa no EIF galīgā lēmuma par garantijas vai investīciju nolīguma noslēgšanu vai nenoslēgšanu un par tā noteikumiem.

Labuma nodošanu piemēro standarta procentu likmei, ko no galasaņēmējiem iekasē saskaņā ar jaunā aizņēmuma finansējumu papildu portfelī, samazinot kredītriska prēmiju. Labuma nodošanas kārtību atbilstoši dokumentē.

Kopējais labums

Attiecībā uz kopējo labumu ņem vērā labumu, ko nodrošina finanšu starpniekam katrā vērtspapīros pārvērstā portfeļa daļā.

Kopējo labumu aprēķina kā starpību starp tirgus cenu un cenu, ko iekasē EIF par katru laidienu ar vienādu riska līmeni. Katra laidiena riska līmeni definē atbilstoši EIF iekšējai vērtējuma metodikai.

Tirgus cenas neesības gadījumā EIF piemēro droša patvēruma prēmiju par ekvivalentu riska līmeni garantijām, kuras ir noteiktas Komisijas paziņojumā par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu valsts atbalstam garantiju veidā (OV C 155, 20.6.2008. 25. lpp.). Droša patvēruma prēmija trešās kārtas laidienam veido ne vairāk kā 10 % gadā.

Kopējo labumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

Kopējais labums = atsevišķu laidienu labumu summa.

Atsevišķa laidiena labumu aprēķina šādi:

Atsevišķa laidiena labums = (laidiena tirgus cena – nodeva) * laidiena kopsumma EUR * laidiena atmaksas termiņš (izsvērtais vidējais periods).

7.

Valsts atbalsts:

 

Valsts atbalsta maksājums

Kopējais valsts atbalsta maksājums ir daļa no kopējā labuma, kas ir proporcionāla dalībvalsts ieguldījumam (21) vērtspapīros pārvērstajā portfelī.

Finanšu starpniekam piešķirto kopējo valsts atbalsta maksājumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

Kopējais valsts atbalsta maksājumus (EUR) = (atsevišķa laidiena maksājums * % no dalībvalsts ieguldījuma laidienā) summa.

Finanšu starpnieks pilnībā pārskaita kopējo valsts atbalsta maksājumu visiem galasaņēmējiem, kuri ir iekļauti papildu portfelī.

Valsts atbalsta maksājumu katram galasaņēmējam aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

Valsts atbalsta maksājums (procentu likmes subsīdija atbilstoši bilances pārskatam) = (kopējais valsts atbalsta maksājums/jauna aizņēmuma finansējums papildu portfelī)/papildu portfeļa atmaksas termiņš (izsvērtais vidējais periods).

GGE aprēķināšana

Par galasaņēmējiem piešķirtā valsts atbalsta maksājumu papildu portfelī uzskata procentu likmes subsīdiju de minimis regulas 4. panta 2. punkta izpratnē.

Bruto dotācijas ekvivalentu (GGE) aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

GGE = nominālā aizdevuma summa * aizdevuma atmaksas termiņš (izsvērtais vidējais periods) * valsts atbalsta maksājums.

Finanšu starpnieks aprēķina GGE katram aizdevumam papildu portfelī un paziņo to EIF. GGE nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt de minimis regulā paredzēto robežvērtību.

Papildus labuma saistībā ar kapitāla atvieglojumu neesība

Piemērojot attiecīgos valstu noteikumus par kapitāla prasībām, jauna aizņēmuma finansējuma summa nedrīkst būt mazāka par aizņēmuma finansējuma MVU summu, kādu saskaņā ar prognozēm nodrošinās finanšu starpnieki, izmantojot dalībvalsts ieguldījuma rezultātā atbrīvojušos kapitālu.

Valsts atbalsta sodi

EIF iekasē no finanšu starpnieka valsts atbalsta sodu, ja valsts atbalsta maksājums nav pilnībā pārskaitīts galasaņēmējam.

2. PIELIKUMS

Finanšu starpnieku un galasaņēmēju izslēgšanas kritēriji un ES ieguldījuma atbilstības kritēriji

1.   FINANŠU STARPNIEKU IZSLĒGŠANAS KRITĒRIJI

Nedrīkst izvēlēties finanšu starpniekus, uz kuriem attiecas kāds no turpmāk minētajiem apstākļiem, ja vien EIF profesionālā skatījumā šādi apstākļi ietekmē starpnieka spēju īstenot finanšu instrumentu:

1.

Tie ir bankrotējuši vai tiek likvidēti, par to darbību ir ierosināta tiesvedība, pret tiem ir uzsākts process saistībā ar to darbību vai tie atrodas līdzīgā situācijā, kura izriet no līdzīgas valsts normatīvajos aktos vai noteikumos paredzētas kārtības;

2.

Tie ar spēkā stājušos galīgu tiesas spriedumu ir notiesāti par pārkāpumu saistībā ar to profesionālo darbību un šāds spriedums ietekmē to spēju īstenot darījumu;

3.

Attiecībā uz tiem ir stājies spēkā galīgs tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā organizācijā vai jebkādā citā nelikumīgā darbībā, kas kaitē Savienības finanšu interesēm;

4.

Ir konstatēta to vaina būtiska nepatiesa apliecinājuma sniegšanā, iesniedzot informāciju, kura ir nepieciešama finanšu starpnieka atlases procesam;

5.

Tie ir iekļauti 9. panta 5. punkta e) apakšpunktā minētajā izslēgšanas gadījumu centrālajā datubāzē;

6.

Tie ir reģistrēti teritorijās, kuru jurisdikcijas nesadarbojas ar Savienību attiecībā uz starptautiski atzītu nodokļu standartu piemērošanu vai to nodokļu sistēmā netiek ievēroti principi, kuri ir noteikti Komisijas 2012. gada 6. decembra Ieteikumā par pasākumiem nolūkā mudināt trešās valstis piemērot minimālos labas pārvaldības standartus nodokļu lietās (C(2012)8805);

7.

To saimnieciskā darbība neatbilst EIF kārtībai attiecībā uz ierobežotajām nozarēm.

2. un 3. punkts neattiecas, ja finanšu starpnieki spēj pierādīt EIF, ka ir veikti atbilstoši pasākumi pret 2. un 3. punktā paredzētajos spriedumos minētajām personām ar pārstāvības, lēmumu pieņemšanas vai kontroles pilnvarām attiecībā uz starpniekiem.

2.   GALASAŅĒMĒJU IZSLĒGŠANAS KRITĒRIJI

Finanšu starpnieki nedrīkst izvēlēties galasaņēmējus, kuri atbilst vienam vai vairākiem šādiem kritērijiem:

1.

Tiem nav ekonomiskās dzīvotspējas potenciāla;

2.

Tie ir reģistrēti teritorijās, kuru jurisdikcijas nesadarbojas ar Savienību attiecībā uz starptautiski atzītu nodokļu standartu piemērošanu vai to nodokļu sistēmā netiek ievēroti principi, kuri ir noteikti Komisijas 2012. gada 6. decembra Ieteikumā par pasākumiem nolūkā mudināt trešās valstis piemērot minimālos labas pārvaldības standartus nodokļu lietās (C(2012)8805);

3.

Tie ir bankrotējuši vai tiek likvidēti, par to darbību ir ierosināta tiesvedība, pret tiem ir uzsākts process saistībā ar to darbību vai tie atrodas līdzīgā situācijā, kura izriet no līdzīgas valsts normatīvajos aktos vai noteikumos paredzētas kārtības;

4.

Tie ar spēkā stājušos galīgu tiesas spriedumu ir notiesāti par pārkāpumu saistībā ar to profesionālo darbību un šāds spriedums ietekmē to spēju īstenot savu saimniecisko darbību;

5.

Attiecībā uz tiem ir stājies spēkā galīgs tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā organizācijā vai jebkādā citā nelikumīgā darbībā, kas kaitē Savienības finanšu interesēm;

6.

Ir konstatēta to vaina būtiska nepatiesa apliecinājuma sniegšanā, iesniedzot informāciju, kura ir nepieciešama galasaņēmēja atlases procesam;

7.

Tie ir iekļauti centrālajā izslēgšanas gadījumu datubāzē, kuru Komisija ir izveidojusi un uztur saskaņā ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1302/2008;

8.

To saimnieciskā darbība ietver vienu vai vairākus šādus virzienus:

a)

nelegāla saimnieciskā darbība (t. i., jebkāda ražošana, tirdzniecība vai cita darbība, kas saskaņā ar finanšu starpniekam vai attiecīgajam galasaņēmējam piemērojamiem normatīvajiem aktiem vai noteikumiem ir nelikumīga, tostarp bez ierobežojumiem cilvēku klonēšana reproduktīviem mērķiem);

b)

tabakas, destilētu alkoholisko dzērienu un ar minēto saistītas produkcijas ražošana un tirdzniecība;

c)

jebkāda veida ieroču un munīcijas ražošanas un tirdzniecības vai jebkāda veida militāro operāciju finansēšana;

d)

kazino un tiem pielīdzināmi uzņēmumi;

e)

tīmekļa spēles un tiešsaistes kazino;

f)

pornogrāfija un prostitūcija;

g)

kodolenerģētika;

h)

“Apvārsnis 2020” regulas 19. pantā minētā darbība;

i)

pētniecība, izstrāde un tehniskais pielietojums saistībā ar elektronisko datu programmām vai risinājumiem, kuru konkrētais mērķis ir atbalstīt jebkādu iepriekš a)–h) apakšpunktā minēto darbību vai kuri ir paredzēti nelikumīgai iekļūšanai elektronisko datu tīklos vai elektronisko datu lejupielādei;

9.

To saimnieciskā darbība neatbilst EIF kārtībai attiecībā uz ierobežotajām nozarēm;

10.

Tie ir saņēmuši jauna aizņēmuma finansējumu, kas neatbilst attiecīgajā de minimis regulā paredzētajiem uzkrāšanas noteikumiem;

11.

Tie ir saņēmuši atbalstu ar eksportu saistītām darbībām uz trešajām valstīm vai dalībvalstīm, proti, atbalstu, kas tieši saistīts ar eksportētajiem daudzumiem, ar izplatīšanas tīkla izveidošanu un darbību vai ar citiem kārtējiem izdevumiem, kas saistīti ar eksporta darbībām;

12.

Tie ir saņēmuši atbalstu vietējo preču izmantošanai importēto preču vietā.

3.   ES IEGULDĪJUMA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

3.1.

Atbilstības kritēriji ES ieguldījumam “COSME” finanšu instrumentos [jānosaka konkrētos finansēšanas nolīgumos, ievērojot līgumu starp Komisiju un EIF, kā arī deleģēšanas nolīgumā “COSME].

3.2.

Atbilstības kritēriji ES ieguldījumam “H2020” finanšu instrumentos [jānosaka konkrētos finansēšanas nolīgumos, ievērojot līgumu starp Komisiju un EIF, kā arī deleģēšanas nolīgumā “H2020”].

(1)  OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.

(2)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(3)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(4)  OV L 347, 20.12.2013., 33. lpp.

(5)  OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.

(6)  OV L 347, 20.12.2013., 965. lpp.

(7)  OV L 352, 24.12.2013., 1. lpp.

(8)  OV L 352, 24.12.2013., 9. lpp.

(9)  OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.

(10)  OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.

(11)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(12)  OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.

(13)  OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.

(14)  OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.

(15)  OV L 344, 20.12.2008., 12. lpp.

(16)  Termins “neierobežota garantija” ir izmantots KNR 39. pantā.

(17)  Īpašās prasības attiecībā uz līdzdalību apakšstruktūrā ietver turpmāk minēto:

a)

minimālais saistību īpatsvara efekts, lai izveidotu portfeli ar minimālo jauna aizņēmuma finansējuma summu, kurai jāatbilst dalībvalsts iemaksas atbilstības prasībām;

b)

minimālā jauna aizņēmuma finansējuma summa, attiecībā uz kuru arī ir jāievēro atbilstības kritēriji saskaņā ar “COSME” un/vai “Apvārsnis 2020”;

c)

atbilstības kritēriju novērtēšana un kontrole;

d)

sankcijas, ja nav sasniegts minimālais saistību īpatsvara efekts atbilstoši atskaites punktiem un ja valsts atbalsta maksājums nav pārskaitīts;

e)

maksājuma saistību nodošana, tostarp tā kārtības novērtēšana un ziņošana EIF;

f)

GGE aprēķins katram jauna aizņēmuma finansējuma portfelī ietilpstošajam aizdevumam un ziņošana EIF;

g)

norāde par ES atbalstu līguma ar galasaņēmējiem dokumentācijā un tirgvedības materiālos;

h)

revīzijas un uzraudzības pienākumi saistībā ar Eiropas Komisiju un Eiropas Revīzijas palātu.

Iepriekšminētie riski un prasības rada netiešās izmaksas finanšu starpniekam, kas nesaņem nekādu atlīdzību par darījuma kārtošanu, tostarp nesaņem nekādu administratīvo maksu un nekādu prēmiju.

(18)  Saistībā ar valsts atbalstu ņem vērā tikai dalībvalsts iemaksu. Komisijas, EIB un EIF pašu resursu līdzekļi nav valsts atbalsts.

(19)  Saistībā ar valsts atbalstu ņem vērā tikai dalībvalsts iemaksu. Komisijas, EIB un EIF pašu resursu līdzekļi nav valsts atbalsts.

(20)  Pretgarantiju gadījumā.

(21)  Attiecībā uz valsts atbalstu ņem vērā tikai dalībvalsts iemaksu EIF vērtspapīros pārvērstajam portfelim. Komisijas, EIB un EIF pašu resursu līdzekļi nav valsts atbalsts.


Top