EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0659

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 659/2014 ( 2014. gada 15. maijs ), ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai, muitas pārvaldes veikto informācijas paziņošanu, konfidenciālu datu apmaiņu starp dalībvalstīm un statistiskās vērtības definēšanu groza Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā

OJ L 189, 27.6.2014, p. 128–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; Iesaist. atcelta ar 32019R2152

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/659/oj

27.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/128


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 659/2014

(2014. gada 15. maijs),

ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai, muitas pārvaldes veikto informācijas paziņošanu, konfidenciālu datu apmaiņu starp dalībvalstīm un statistiskās vērtības definēšanu groza Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 338. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Stājoties spēkā Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD), Komisijai piešķirtās pilnvaras būtu jāsaskaņo ar LESD 290. un 291. pantu.

(2)

Saistībā ar to, ka ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2), Komisija ir apņēmusies, ievērojot LESD noteiktos kritērijus, pārskatīt tos leģislatīvos aktus, kuros patlaban ir iekļautas atsauces uz regulatīvo kontroles procedūru.

(3)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 638/2004 (3) Komisijai ir piešķirtas pilnvaras īstenot dažus tās noteikumus.

(4)

Lai Regulu (EK) Nr. 638/2004 saskaņotu ar LESD 290. un 291. pantu, īstenošanas pilnvaras, kuras Komisijai piešķirtas ar minēto regulu, būtu jāaizstāj ar pilnvarām pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus.

(5)

Lai pietiekami apmierinātu lietotāju vajadzības pēc statistikas informācijas, pārmērīgi nenoslogojot uzņēmumus, lai ņemtu vērā pārmaiņas, kas nepieciešamas metodikas apsvērumu dēļ un vajadzību izveidot efektīvu datu vākšanas un statistikas apkopošanas sistēmu, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz atšķirīgu vai konkrētu noteikumu pieņemšanu, ko piemēro īpašām precēm vai pārvadājumiem, Intrastat aptvēruma rādītāju pielāgošanu, to nosacījumu precizēšanu, kuri jāievēro Regulas (EK) Nr. 638/2004 10. panta 4. punktā minēto robežvērtību noteikšanā, to nosacījumu precizēšanu, kuri jāievēro, vienkāršojot sniedzamo informāciju par maziem atsevišķiem darījumiem un kopējo datu definēšanu.

(6)

Pieņemot deleģētos aktus, ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Komisijai būtu arī jānodrošina, lai deleģētie akti, kas paredzēti leģislatīvajos aktos, neradītu būtisku papildu slogu dalībvalstīm vai respondentiem un lai tie paliktu pēc iespējas ekonomiskāki.

(7)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 638/2004 īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, dodot tai iespēju pieņemt pasākumus saistībā ar informācijas vākšanu, jo īpaši attiecībā uz izmantojamajiem kodiem, aprēķinu sadalījumu noteikšanu, tehniskajiem noteikumiem par gada tirdzniecības statistikas apkopošanu uzņēmumu raksturlielumu dalījumā un visiem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nosūtītās statistikas kvalitāte atbilst kvalitātes standartiem. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

(8)

Regulas (EK) Nr. 638/2004 14. pantā minētā Dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības statistikas komiteja (Intrastat komiteja) sniedz padomu Komisijai un palīdz tai izmantot īstenošanas pilnvaras.

(9)

Saskaņā ar jaunās Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) struktūras stratēģiju, ar kuru ir paredzēts uzlabot koordināciju un partnerību skaidrā piramīdveida struktūrā ESS, Eiropas Statistikas sistēmas komitejai (ESSK), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 223/2009 (4), būtu jāpilda padomdevējas pienākums un būtu jāpalīdz Komisijai izmantot īstenošanas pilnvaras. Valsts iestāžu un Komisijas (Eurostat) darba koordinēšanas uzlabošana ir ļoti svarīga augstākas kvalitātes statistikas datu sagatavošanā Savienībā.

(10)

Regula (EK) Nr. 638/2004 būtu jāgroza, atsauci uz Intrastat komiteju aizstājot ar atsauci uz ESSK.

(11)

Pēc muitošanas shēmu vienkāršošanas muitas līmenī vairs nav pieejama statistikas informācija par precēm, uz kurām attiecas muitas apstrādes procedūras. Lai nodrošinātu datu aptvērumu, informācija par minēto preču pārvadājumiem būtu jāiekļauj Intrastat sistēmā.

(12)

Dalībvalstīm būtu jāatļauj apmainīties ar konfidenciāliem datiem saistībā ar Savienības iekšējās tirdzniecības statistiku, lai palielinātu minētās statistikas izstrādes, sagatavošanas un izplatīšanas efektivitāti vai uzlabotu kvalitāti. Šādām konfidenciālu datu apmaiņām būtu jānotiek brīvprātīgi, tām būtu jāpieiet uzmanīgi, un tām pašām par sevi nebūtu jāpalielina administratīvais slogs uzņēmumiem.

(13)

Lai nodrošinātu Savienības iekšējās tirdzniecības statistikas datu labāku salīdzināmību ar Savienības ārējās tirdzniecības statistikas datiem, statistiskā vērtība būtu skaidrāk jādefinē un jāsaskaņo ar minētā datu elementa definīciju Savienības ārējās tirdzniecības statistikā. Vienotas definīcijas ir svarīgas, lai nodrošinātu saskaņotu pārrobežu tirdzniecības reģistrēšanu, un tās ir īpaši svarīgas kā priekšnosacījums tam, lai valsts iestādēm dotu iespēju saskaņoti interpretēt noteikumus, kas ietekmē uzņēmumu pārrobežu darbību.

(14)

Saskaņā ar proporcionalitātes principu ir nepieciešams un lietderīgi paredzēt saskaņotus noteikumus par muitas pārvalžu veikto informācijas paziņošanu, konfidenciālo datu apmaiņu starp dalībvalstīm un statistiskās vērtības definīciju Savienības iekšējās tirdzniecības statistikas jomā. Šajā regulā paredz vienīgi to, kas nepieciešams izvirzītā mērķa sasniegšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu.

(15)

Valsts iestāžu veiktajai datu nosūtīšanai vajadzētu būt bez maksas dalībvalstīm un Savienības iestādēm un aģentūrām.

(16)

Ir svarīgi garantēt sensitīvu statistikas datu, tostarp ekonomisko datu, nosūtīšanas veidu drošību.

(17)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, šai regulai nebūtu jāietekmē pasākumu pieņemšanas procedūras, kuras pirms šīs regulas stāšanās spēkā ir sāktas, bet nav pabeigtas.

(18)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 638/2004,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 638/2004 groza šādi:

1)

regulas 3. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Komisija saskaņā ar 13.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuri attiecas uz atšķirīgiem vai konkrētiem noteikumiem, ko piemēro īpašām precēm vai pārvadājumiem.”;

2)

regulas 5. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktā svītro vārdu “Kopiena”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Vismaz reizi mēnesī muita tieši valsts iestādēm sniedz statistikas informāciju par tādu preču nosūtīšanu un saņemšanu, uz kurām attiecas vienots administratīvs dokuments muitas vai nodokļu vajadzībām.”;

c)

pantā iekļauj šādu punktu:

“2.a   Atbildīgā muitas pārvalde katrā dalībvalstī pēc savas ierosmes vai valsts iestādes pieprasījuma sniedz valsts iestādei jebkuru pieejamo informāciju, lai identificētu personu, kas veic to preču nosūtīšanu un saņemšanu, uz kurām attiecas muitas procedūras “ievešana pārstrādei” vai “pārstrāde muitas kontrolē”.”;

3)

regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:

“6. pants

Pārskata periods

Pārskata periods informācijai, kas jāsniedz saskaņā ar 5. pantu, ir:

a)

preču nosūtīšanas vai saņemšanas kalendārais mēnesis;

b)

kalendārais mēnesis, kura laikā notiek nodokļa iekasējamības gadījums attiecībā uz Kopienas precēm, kuru iegādei un piegādei Kopienas robežās jāuzliek PVN; vai

c)

kalendārais mēnesis, kura laikā muitas iestādes ir pieņēmušas deklarāciju, ja muitas deklarācija tiek izmantota kā datu avoti.”;

4)

regulas 9. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādām daļām:

“To statistikas datu definīcijas, kas minēti e) līdz h) apakšpunktā, ir izklāstītas pielikumā. Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija pieņem noteikumus par minētās informācijas apkopošanu, jo īpaši par izmantojamajiem kodiem un formātu.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

5)

iekļauj šādu pantu:

“9.a pants

Konfidenciālu datu apmaiņa

Apmaiņa ar konfidenciāliem datiem, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 223/2009 (5) 3. panta 7. punktā, starp katras dalībvalsts atbildīgajām valsts iestādēm var notikt tikai statistikas vajadzībām, ja apmaiņa veicina efektīvu Eiropas statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu saistībā ar preču tirdzniecību starp dalībvalstīm vai uzlabo tās kvalitāti.

Valsts iestādes, kas ir saņēmušas konfidenciālus datus, attiecas pret minēto informāciju kā pret konfidenciālu informāciju un izmanto to vienīgi statistikas vajadzībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 V nodaļu.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).”;"

6)

regulas 10. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Komisija saskaņā ar 13.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai pielāgotu minētos Intrastat aptvēruma rādītājus tehniskajai un ekonomiskajai attīstībai, ja ir iespējams tos samazināt, vienlaikus nodrošinot statistiku, kas atbilst spēkā esošajiem kvalitātes rādītājiem un standartiem.”;

b)

panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Komisija saskaņā ar 13.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai precizētu minēto robežvērtību noteikšanas nosacījumus.”;

c)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Ievērojot konkrētus nosacījumus, kas atbilst kvalitātes prasībām, dalībvalstis var vienkāršot par maziem atsevišķiem darījumiem sniedzamo informāciju ar noteikumu, ka šāda vienkāršošana neatstāj negatīvu ietekmi uz statistikas datu kvalitāti. Komisija saskaņā ar 13.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai precizētu minētos nosacījumus.”;

7)

regulas 12. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

40 kalendārās dienas pēc pārskata mēneša beigām attiecībā uz kopējiem datiem, kuri jādefinē Komisijai. Komisija saskaņā ar 13.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai definētu minētos kopējos datus. Minētajos deleģētajos aktos ņem vērā attiecīgo ekonomikas un tehnikas attīstību;”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Dalībvalstis sniedz Komisijai (Eurostat) mēneša statistikas rezultātus, kas raksturo to kopējo preču tirdzniecību, vajadzības gadījumā izmantojot aprēķinus. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, nosaka šādu aprēķinu sadalījumu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

c)

panta 4. punkta trešo daļu aizstāj ar šādām daļām:

“Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem tehniskos noteikumus minēto statistikas datu apkopošanai pēc iespējas ekonomiskākā veidā.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

8)

regulas 13. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu nosūtīto statistikas datu kvalitāti atbilstoši kvalitātes kritērijiem, izvairoties radīt pārmērīgas izmaksas valsts iestādēm.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

9)

iekļauj šādu pantu:

“13.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Īstenojot šīs regulas 3. panta 4. punktā, 10. panta 3., 4. un 5. punktā un 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā deleģētās pilnvaras, Komisija rīkojas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 14. panta 3. punktu, inter alia nodrošinot, ka deleģētie akti nerada ievērojamu papildu slogu dalībvalstīm un respondentiem.

Ir īpaši svarīgi, lai Komisija ievērotu savu parasto praksi un rīkotu apspriešanās ar ekspertiem, tostarp ar dalībvalstu ekspertiem, pirms minēto deleģēto aktu pieņemšanas.

3.   Pilnvaras pieņemt 3. panta 4. punktā, 10. panta 3., 4. un 5. punktā un 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz pieciem gadiem no 2014. gada 17. jūlija. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

4.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 4. punktā, 10. panta 3., 4. un 5. punktā un 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

5.   Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Saskaņā ar 3. panta 4. punktu, 10. panta 3., 4. un 5. punktu un 12. panta 1. punkta a) apakšpunktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav cēluši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trīs mēnešiem.”;

10)

regulas 14. pantu aizstāj ar šādu:

“14. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz Eiropas Statistikas sistēmas komiteja, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 223/2009. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 (6) nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).”;"

11)

pielikuma 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

kā statistisko vērtību, kas ir vērtība, kuru aprēķina pie dalībvalstu robežām. Tā pamatojas uz summu, kurai uzliekams nodoklis, vai attiecīgā gadījumā uz vērtību, kas to aizstāj. Tā ietver tikai papildu izmaksas (frakts, apdrošināšana), kas attiecībā uz preču nosūtīšanu radušās pārvadājuma daļā nosūtītājas dalībvalsts teritorijā un attiecībā uz preču saņemšanu – tajā pārvadājuma daļā, kas ir ārpus saņēmējas dalībvalsts teritorijas. To sauc par FOB vērtību (franko uz kuģa klāja) attiecībā uz preču nosūtīšanu un CIF vērtību (cena, apdrošināšana un frakts) attiecībā uz preču saņemšanu.”

2. pants

Šī regula neskar Regulā (EK) Nr. 638/2004 paredzētās pasākumu pieņemšanas procedūras, kuras pirms šīs regulas stāšanās spēkā ir sāktas, bet nav pabeigtas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 15. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

D. KOURKOULAS


(1)  Eiropas Parlamenta 2014. gada 15. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2014. gada 6. maija lēmums.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 638/2004 (2004. gada 31. marts) par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3330/91 atcelšanu (OV L 102, 7.4.2004., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).


Top