EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0271

Padomes Regula (ES) Nr. 271/2014 ( 2014. gada 17. marts ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1183/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

OJ L 79, 18.3.2014, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/271/oj

18.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/35


PADOMES REGULA (ES) Nr. 271/2014

(2014. gada 17. marts),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1183/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/788/KĀDP (2010. gada 20. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku un par Kopējās nostājas 2008/369/KĀDP atcelšanu (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopējo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1183/2005 (2) tiek īstenoti pasākumi, kas paredzēti Lēmumā 2010/788/KĀDP. Regulas (EK) Nr. 1183/2005 I pielikumā ir uzskaitītas fiziskas un juridiskas personas, vienības un struktūras, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 2014. gada 30. janvāra Rezolūciju (ANO DP Rezolūcija) 2136 (2014) tika grozīti kritēriji to personu un vienību iekļaušanai sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kas izklāstīti ANO DP 2008. gada 31. marta Rezolūcijas 1807 (2008) 9. un 11. punktā.

(3)

Minētais pasākums ir Līguma par Eiropas Savienības darbību darbības jomā, un tā īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa regulatīvas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs to piemēro vienādi.

(4)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1183/2005 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1183/2005 2.a. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.   Regulas I pielikumā iekļauj fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, ko Sankciju komiteja vai ANO Drošības padome norādījusi kā:

a)

personas vai vienības, kas rīkojas, pārkāpjot ieroču embargo un citus saistītus pasākumus, kuri minēti Padomes Lēmuma 2010/788/KĀDP (3) 1. pantā un Padomes Regulas (EK) Nr. 889/2005 (4) 2. pantā;

b)

Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) darbojošos ārzemju bruņoto grupu politiskos un militāros vadītājus, kas kavē atbruņošanos un šīm grupām piederošo kaujinieku brīvprātīgu repatriāciju vai pārcelšanos;

c)

Kongo kaujinieku grupu, tostarp to grupu, kuras saņem atbalstu ārpus KDR, politiskos un militāros vadītājus, kas kavē savu kaujinieku dalību atbruņošanās, demobilizācijas un reintegrācijas procesā;

d)

personas vai vienības, kas darbojas KDR un kas bruņotos konfliktos iesaista vai izmanto bērnus, pārkāpjot attiecīgos starptautiskos tiesību aktus;

e)

personas vai vienības, kas darbojas KDR un veic tādu darbību plānošanu, vadīšanu vai līdzdalību tajās, kuras vērstas pret bērniem vai sievietēm bruņotu konfliktu situācijās, tostarp nogalināšanu un sakropļošanu, izvarošanu un citu seksuālu vardarbību, nolaupīšanu, piespiedu pārvietošanu, un uzbrukumus skolām un slimnīcām;

f)

personas vai vienības, kas traucē piekļuvi humānajai palīdzībai vai tās sniegšanu KDR;

g)

personas vai vienības, kas, nelikumīgi tirgojot dabas resursus, tostarp zeltu vai savvaļas dzīvniekus, kā arī savvaļas dzīvnieku produktus, atbalsta bruņotas grupas KDR;

h)

personas vai vienības, kas darbojas norādītās personas vai vienības vārdā vai kas darbojas tādas vienības vārdā vai tās vadībā, kura pieder norādītajai personai vai vienībai vai kuru šāda persona vai vienība kontrolē;

i)

personas vai vienības, kas plāno, vada, finansiāli atbalsta uzbrukumus Apvienoto Nāciju Organizācijas Stabilizācijas misijas KDR (MONUSCO) miera uzturēšanas spēkiem vai piedalās šajos uzbrukumus;

j)

personas vai vienības, kas sniedz finansiālu, materiālu vai tehnoloģisku atbalstu vai nodrošina preces vai pakalpojumus norīkotās personas vai vienības atbalstam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 17. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 336, 21.12.2010., 30. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 1183/2005 (2005. gada 18. jūlijs), ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku (OV L 193, 23.7.2005., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2010/788/KĀDP (2010. gada 20. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku un par Kopējās nostājas 2008/369/KĀDP atcelšanu (OV L 366, 21.12.2010., 30. lpp.).

(4)  Padomes Regula (EK) Nr. 889/2005 (2005. gada 13. jūnijs), ar ko nosaka konkrētus ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku un atceļ Regulu (EK) Nr. 1727/2003 (OV L 152, 15.6.2005., 1. lpp.).".


Top