EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0725

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 725/2013 ( 2013. gada 26. jūlijs ) par atļauju lietot amonija hlorīdu kā barības piedevu atgremotājiem, kaķiem un suņiem (atļaujas turētājs uzņēmums BASF SE ) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 202, 27.7.2013, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/725/oj

27.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 202/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 725/2013

(2013. gada 26. jūlijs)

par atļauju lietot amonija hlorīdu kā barības piedevu atgremotājiem, kaķiem un suņiem (atļaujas turētājs uzņēmums BASF SE)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. pantā paredzēts, ka atkārtoti jānovērtē piedevas, kuru lietošana atļauta atbilstoši Padomes Direktīvai 70/524/EEK (2).

(2)

Saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK amonija hlorīdu kā barības piedevu tika atļauts lietot bez termiņa ierobežojuma kaķiem un suņiem, un ar Komisijas Direktīvu 86/525/EEK (3) to tika atļauts lietot ar termiņa ierobežojumu visiem lolojumdzīvniekiem, izņemot kaķus un suņus. Pēc tam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu minēto piedevu kā esošu lopbarības piedevu iekļāva lopbarības piedevu reģistrā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegts pieteikums atkārtoti novērtēt amonija hlorīdu kā barības piedevu kaķiem un suņiem un saskaņā ar minētās regulas 7. pantu izvērtēt jaunu šīs vielas lietojumu atgremotājiem, pieprasot to klasificēt piedevu kategorijā “tehnoloģiskās piedevas”. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2012. gada 24. maija atzinumā (4) secināja, ka, lietojot amonija hlorīdu atbilstīgi ierosinātajiem lietošanas nosacījumiem, tam nav kaitīgas iedarbības uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi. Tā atzina, ka amonija hlorīds ir iedarbīgs urīna skābinātājs un atgremotāju, kaķu un suņu barības bagātinātājs, kas palīdz samazināt urīna pH līmeni. Iestāde neuzskata, ka ir nepieciešamas īpašas prasības attiecībā uz uzraudzības veikšanu pēc produkta laišanas tirgū. Iestāde arī pārbaudīja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas ziņojumu par dzīvnieku barībā esošās piedevas analīzes metodi.

(5)

Amonija hlorīda novērtējums liecina, ka ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi. Tāpēc ir jāatļauj izmantot šo piedevu, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6)

Drošības apsvērumi neprasa atļaujas nosacījumu izmaiņu tūlītēju piemērošanu, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties jauno prasību izpildei saistībā ar atļaujas piešķiršanu.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā minēto amonija hlorīdu, kas ietilpst piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “citas zootehniskās piedevas”, ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Pārejas pasākumi

Pielikumā minēto piedevu lietošanai kaķiem un suņiem un šo piedevu saturošo barību, kas ražota un marķēta pirms 2015. gada 16. augusta, saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2013. gada 16. augusta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 26. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.

(3)  OV L 310, 5.11.1986., 19. lpp.

(4)  EFSA Journal, 2012. gads; 10(6):2738.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg/kg kompleksās lopbarības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: citas zootehniskās piedevas (urīna pH samazināšana)

4d8

BASF SE

Amonija hlorīds

 

Piedevas sastāvs

Amonija hlorīds ≥ 99,0 %

(cietā veidā)

 

Aktīvās vielas raksturojums

 

Amonija hlorīds ≥ 99,0 %

 

NH4Cl CAS Nr.: 12125-02-9

 

Nātrija hlorīds ≤ 0,5 %

 

Iegūts ķīmiskā sintēzē

 

Analīzes metode  (1)

Amonija hlorīda daudzuma noteikšana barības piedevā: titrācija ar nātrija hidroksīdu (Eiropas farmakopejas monogrāfija 0007) vai titrācija ar sudraba nitrātu (JECFA monogrāfija “amonija hlorīds”).

Atgremotāji

10 000 uz laikposmu, kas nepārsniedz trīs mēnešus

5 000 uz laikposmu, kas ilgāks par trim mēnešiem

1.

Piedevu iekļauj barībā premiksa veidā.

2.

Drošībai: darba laikā jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles, cimdi un aizsargapģērbs.

3.

Dažādu amonija hlorīda avotu maisījums nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo daudzumu kompleksajai barībai atgremotājiem.

2023. gada 16. augusts

Kaķi un suņi

5 000


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama šajā references laboratorijas tīmekļa vietnē: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


Top