EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0656

Komisijas Regula (ES) Nr. 656/2013 ( 2013. gada 10. jūlijs ), ar ko nosaka pārejas pasākumus attiecībā uz Horvātijā izdotas suņu, kaķu un mājas sesku pases paraugu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 190, 11.7.2013, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/656/oj

11.7.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 190/35


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 656/2013

(2013. gada 10. jūlijs),

ar ko nosaka pārejas pasākumus attiecībā uz Horvātijā izdotas suņu, kaķu un mājas sesku pases paraugu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Horvātijas pievienošanos un jo īpaši tā 3. panta 4. punktu,

ņemot vērā Aktu par Horvātijas pievienošanos un jo īpaši tā 42. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK (1), cita starpā piemēro arī minētās regulas I pielikumā norādīto sugu lolojumdzīvnieku pārvietošanai uz dalībvalstīm no trešām valstīm. Suņi un kaķi ir norādīti minētā pielikuma A daļā, un mājas seski – tā B daļā.

(2)

Regulas (EK) Nr. 998/2003 II pielikuma B daļas 2. iedaļā uzskaitītas valstis un teritorijas, tostarp Horvātija, kuras attiecībā uz minēto lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu piemēro noteikumus, kas vismaz līdzvērtīgi minētās regulas noteikumiem.

(3)

Tāpēc ir atļauts, ka suņiem, kaķiem un mājas seskiem, kurus no šīm valstīm un teritorijām pārvieto uz dalībvalstīm, līdzi ir pase, kas atbilst Komisijas 2003. gada 26. novembra Lēmuma 2003/803/EK, ar ko ievieš pases paraugu suņu, kaķu un balto sesku pārvadāšanai Kopienā (2), I pielikumā norādītajam paraugam un minētā lēmuma II pielikumā noteiktajām papildu prasībām, un pie tam ir veikti daži nepieciešamie pases parauga vāka pielāgojumi.

(4)

No Horvātijas pievienošanās dienas suņus, kaķus un mājas seskus nedrīkstēs pārvietot no Horvātijas uz citu dalībvalsti, ja tiem līdzi nebūs pases, kas atbilst Lēmuma 2003/803/EK I pielikumā norādītajam paraugam un minētā lēmuma II pielikumā noteiktajām papildu prasībām.

(5)

Tomēr ir iespējams, ka neaizpildītas pases, ko pirms pievienošanās dienas nodrukājušas Horvātijas kompetentās iestādes, un pases, kuras izdalītas Horvātijas pilnvarotajiem veterinārārstiem, bet kuras tie vēl nav izdevuši pirms pievienošanās dienas, vēl aizvien ir krājumā pēc šīs dienas.

(6)

Savukārt, lai ierobežotu lolojumdzīvnieku īpašniekiem uzlikto administratīvo un finansiālo slogu, pases, kas izdotas pirms pievienošanās dienas, ar dažiem nosacījumiem būtu jāturpina pieņemt trīs gadu pārejas periodā.

(7)

Tāpēc, lai vienkāršotu pāreju no pašreizējās kārtības uz kārtību, kas būs spēkā no Horvātijas pievienošanās dienas, ir lietderīgi noteikt pārejas pasākumus lolojumdzīvnieku pārvietošanai no Horvātijas uz citām dalībvalstīm.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un ne Eiropas Parlaments, ne Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dalībvalstis atļauj pārvietot uz savu teritoriju no Horvātijas Regulas (EK) Nr. 998/2003 I pielikuma A un B daļā norādīto sugu lolojumdzīvniekus, kuriem līdzi ir pase, ko Horvātijas pilnvarots veterinārārsts izdevis ne vēlāk kā 2014. gada 30. jūnijā un kas atbilst šādām prasībām:

a)

pase sagatavota atbilstīgi Lēmuma 2003/803/EK I pielikumā norādītajam paraugam un papildu prasībām, kas noteiktas minētā lēmuma II pielikuma A daļā, B daļas 2. iedaļas a) un c) punktā un C daļā;

b)

atkāpjoties no Lēmuma 2003/803/EK II pielikuma B daļas 1. iedaļas un B daļas 2. iedaļas b) punkta, pases vāka augšējā ceturtdaļā virs vārdiem “Republika Hrvatska” uz zila fona (PANTONE REFLEX BLUE) uzdrukāta Horvātijas simbolika.

2. pants

Šī regula stājas spēkā, stājoties spēkā Līgumam par Horvātijas pievienošanos, un ir spēkā no Līguma par Horvātijas pievienošanos spēkā stāšanās dienas.

To piemēro līdz 2016. gada 30. jūnijam.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 10. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 312, 27.11.2003., 1. lpp.


Top