EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0607

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 607/2013 ( 2013. gada 12. jūnijs ), ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 552/97, ar ko uz laiku atsauc Mjanmas/Birmas piekļuvi vispārējām tarifa preferencēm

OV L 181, 29.6.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/06/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/607/oj

29.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 181/13


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 607/2013

(2013. gada 12. jūnijs),

ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 552/97, ar ko uz laiku atsauc Mjanmas/Birmas piekļuvi vispārējām tarifa preferencēm

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regulas (EK) Nr. 552/97 (1997. gada 24. marts), ar ko uz laiku atsauc Mjanmas Savienības piekļuvi vispārējām tarifa preferencēm (2), 1. pantā, kas grozīts ar 28. panta 1. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 732/2008 (2008. gada 22. jūlijs) par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra (3), noteikts, ka uz laiku tiek atsaukta Mjanmas/Birmas piekļuve vispārējām tarifa preferencēm, kuras piešķir ar Regulu (EK) Nr. 732/2008.

(2)

Regulas (EK) Nr. 732/2008 15. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikts, ka minētajā regulā minētā preferenču režīma piemērošanu visiem vai dažiem produktiem, kuru izcelsme ir saņēmējvalstī, var uz laiku atcelt par nopietniem un sistemātiskiem tādu principu pārkāpumiem, kas izklāstīti minētās regulas III pielikuma A daļā uzskaitītajās konvencijās, pamatojoties uz attiecīgo uzraudzības iestāžu slēdzienu.

(3)

Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) 1930. gada Konvencija par piespiedu darbu (Nr. 29) ir minēta Regulas (EK) Nr. 732/2008 III pielikuma A daļā.

(4)

Ievērojot Regulas (EK) Nr. 552/97 2. pantu, minētās regulas piemērošana būtu jābeidz, ņemot vērā Komisijas ziņojumu par piespiedu darbu Mjanmā/Birmā, kas pierāda, ka ir izbeigtas darbības, kuras minētas Regulas (EK) Nr. 732/2008 15. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

(5)

Starptautiskā darba konference (ILC) 2012. gada 13. jūnijā pieņēma rezolūciju “Par pasākumiem attiecībā uz Mjanmu, ko pieņem, pamatojoties uz ILO konstitūcijas 33. pantu” (“ILC rezolūcija”). Ņemot vērā ILC Standartu piemērošanas komitejas 2012. gada 4. jūnija secinājumus un to, ka esošo pasākumu turpināšana vairs nesniegtu iecerēto rezultātu, ILC nolēma atcelt ierobežojumus, ar kuriem Mjanmas/Birmas valdībai tika liegta piekļuve ILO tehniskajai sadarbībai un palīdzībai. Tā arī uz gadu apturēja ILO prasību saviem biedriem pārskatīt attiecības ar Mjanmu/Birmu, lai nodrošinātu, ka šajās attiecībās netiek izmantots piespiedu darbs.

(6)

2012. gada 17. septembrī Komisija publicēja ziņojumu, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 552/97 2. pantu attiecībā uz piespiedu darbu Mjanmā/Birmā, kurā ietverti tās secinājumi (“ziņojums”). Ziņojumā secināts, ka progress, kuru Mjanma/Birma ir panākusi ILO ieteikumu ievērošanā un kuru apstiprinājušas attiecīgās ILO uzraudzības iestādes, nozīmē, ka to principu pārkāpumi, kas minēti ILO Konvencijā Nr. 29, vairs nav uzskatāmi par “nopietniem un sistemātiskiem”, un ieteikts, ka Mjanmas/Birmas piekļuvi vispārējām tarifa preferencēm būtu jāatjauno.

(7)

Ņemot vērā ILC rezolūciju un minēto ziņojumu un, ievērojot Regulas (EK) Nr. 552/97 2. pantu, ar to datumu, kurā tika pieņemta ILC rezolūcija, būtu jāatceļ Mjanmas/Birmas uz laiku apturētā piekļuve tarifa preferencēm, kas piešķirtas ar Regulu (EK) Nr. 732/2008.

(8)

Komisijai būtu jāturpina uzraudzīt situācija Mjanmā/Birmā attiecībā uz piespiedu darbu un būtu jāreaģē uz to saskaņā ar spēkā esošajām procedūrām, tostarp nepieciešamības gadījumā atsākot atcelšanas procedūras,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 552/97.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 13. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2013. gada 12. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

L. CREIGHTON


(1)  Eiropas Parlamenta 2013. gada 23. maija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2013. gada 10. jūnija lēmums.

(2)  OV L 85, 27.3.1997., 8. lpp.

(3)  OV L 211, 6.8.2008., 1. lpp.


Top