EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0081

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 81/2013 ( 2013. gada 29. janvāris ), ar ko attiecībā uz datu nosūtīšanai paredzētajām mikrodatu datnēm groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1051/2011 Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 28, 30.1.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 5 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/81/oj

30.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 28/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 81/2013

(2013. gada 29. janvāris),

ar ko attiecībā uz datu nosūtīšanai paredzētajām mikrodatu datnēm groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1051/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 6. jūlija Regulu (ES) Nr. 692/2011 attiecībā uz Eiropas statistiku par tūrismu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 95/57/EK (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Atjauninātas klasifikācijas sistēmas ieviešana ir ļoti svarīga Komisijas pastāvīgajos centienos nodrošināt Eiropas statistikas atbilstību, ņemot vērā jaunākās norises un pārmaiņas izglītības jomā.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) ir pārskatījusi līdz šim izmantoto Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas (ISCED) redakciju (ISCED 1997), lai nodrošinātu tās atbilstību izglītības un apmācības politikas un struktūru attīstībai.

(3)

Lai izglītības statistika būtu starptautiski salīdzināma, dalībvalstīm un Eiropas Savienības iestādēm jāizmanto tādas izglītības klasifikācijas, kas atbilst pārskatītajai Starptautiskajai standartizētajai izglītības klasifikācijai ISCED 2011 (ISCED 2011), kuru UNESCO locekles pieņēma 36. ģenerālkonferencē 2011. gada novembrī.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1051/2011 (2).

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1051/2011 III pielikumu groza, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 29. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 192, 22.7.2011., 17. lpp.

(2)  OV L 276, 21.10.2011., 13. lpp.


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1051/2011 III pielikuma 80. ailes (Izglītības līmenis) aprakstu aizstāj ar šādu:

Aile

Identifikators

Apraksts

Filtrs/piezīmes

“80

 

Iegūtais izglītības līmenis

Mainīgais lielums pēc izvēles. Ja nav nosūtīts: kods = tukšs”

 

1

Zemākā līmeņa vidējā izglītība (pirmskolas un pamatskolas izglītība) (ISCED 2011 0.–2. līmenis)

 

 

2

Vidējā un pēcvidējā neterciārā izglītība (ISCED 2011 3. un 4. līmenis)

 

 

3

Terciārā izglītība (ISCED 2011 5.–8. līmenis)

 


Top