EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0784

2012/784/: Komisijas Lēmums ( 2012. gada 13. decembris ) par Austrijas paziņotiem valsts noteikumiem attiecībā uz noteiktām rūpnieciskām siltumnīcefekta gāzēm (izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 9256)

OJ L 347, 15.12.2012, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/784/oj

15.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 347/29


KOMISIJAS LĒMUMS

(2012. gada 13. decembris)

par Austrijas paziņotiem valsts noteikumiem attiecībā uz noteiktām rūpnieciskām siltumnīcefekta gāzēm

(izziņots ar dokumenta numuru C(2012) 9256)

(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

(2012/784/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ar 2012. gada 27. jūnija vēstuli, ievērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 114. panta 4. punktu, Austrija Komisijai paziņoja, ka attiecībā uz noteiktām rūpnieciskām siltumnīcefekta gāzēm savus noteikumus, kas ir stingrāki nekā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regula (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (1), plāno paturēt spēkā pēc 2012. gada 31. decembra, proti, pēc termiņa, līdz kuram ir spēkā atļauja, kas paredzēta ar Komisijas 2007. gada 21. decembra Lēmumu 2008/80/EK par Austrijas Republikas valsts noteikumiem par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (2), kurš pieņemts saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma (EK līguma) 95. panta 6. punktu (tagad LESD 114. panta 6. punkts).

(2)

Regulas (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (F-gāzēm) mērķis ir samazināt dažu tādu fluorētu siltumnīcefekta gāzu (fluorogļūdeņražu (HFC), perfluorogļūdeņražu (PFC) un sēra heksafluorīda (SF6)) emisijas, uz kurām attiecas Kioto protokols. Attiecībā uz lietošanu un laišanu tirgū regula paredz arī noteiktu skaitu aizliegumu gadījumos, kad uzskatāms, ka Kopienas līmenī ir pieejamas rentablas alternatīvas, un kad nav iespējams palielināt ierobežošanas pakāpi un rekuperāciju.

(3)

Šai regulai ir divi juridiskie pamati: EK līguma 175. panta 1. punkts (tagad LESD 192. panta 1. punkts), kas attiecas uz visiem noteikumiem, izņemot 7., 8. un 9. pantu, kas ir pamatoti ar EK līguma 95. pantu (tagad LESD 114. pantu), jo šie panti ietekmē preču brīvu apriti Savienības vienotajā tirgū.

(4)

Austrijā valsts noteikumi par noteiktām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm ir pieņemti jau kopš 2002. gada. Austrijas Republika 2007. gada 29. jūnijā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 842/2006 par dažām siltumnīcefekta gāzēm 9. panta 3. punkta b) apakšpunktu informēja Komisiju par šādiem valsts noteikumiem (Rīkojums BGBl. II Nr. 447/2002 – Federālā lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdens apsaimniekošanas ministra rīkojums par daļēji fluorētu un pilnīgi fluorētu ogļūdeņražu un sēra heksafluorīda aizliegumiem un ierobežojumiem, kas publicēts 2002. gada 10. decembra Federālās likumdošanas vēstnesī (Federal Law Gazette) un pēc tam grozīts ar 2007. gada 21. jūnija Rīkojumu BGBl. II Nr. 139/2007 (turpmāk “Rīkojums”).

(5)

Rīkojums attiecas uz siltumnīcefekta gāzēm, kuras klasificētas atbilstīgi Kioto protokolam un kuru lielākajai daļai piemīt augsts globālās sasilšanas potenciāls, – uz fluorogļūdeņražiem (HFC), perfluorogļūdeņražiem (PFC) un uz sēra heksafluorīdu (SF6) – un tas atbilst Austrijas mērķiem emisiju mazināšanā. Komisija 2007. gada 21. decembrī, atsaucoties uz EK līguma 95. panta 6. punktu (tagad LESD 114. panta 6. punkts), nolēma atļaut Austrijai noteikumus saglabāt līdz 2012. gada 31. decembrim.

(6)

Kopš Lēmuma 2008/80/EK pieņemšanas apstākļi, ar kuriem pamatota vajadzība saglabāt stingrākus noteikumus un kuri izklāstīti minētajā lēmumā, vēl joprojām pastāv. Valsts noteikumi ir daļa no plašākas stratēģijas, ko Austrija izmanto, lai sasniegtu emisiju samazināšanas mērķi saskaņā ar Kioto protokolu un ievērotu Savienības līmenī pieņemto vienošanos par savstarpējo atbildību. Saskaņā ar šo vienošanos Austrija ir apņēmusies no 2008. līdz 2012. gadam salīdzinājumā ar līmeni bāzes gados (1990. un 1985. g.) siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni samazināt par 13 %.

(7)

Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgi pieņemtajos lēmumos par dalībvalstu pasākumiem, ko veic siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu līdz 2020. gadam (3), Austrija ir apņēmusies līdz 2020. gadam salīdzinājumā ar 2005. gadu emisiju līmeni samazināt par 16 %.

(8)

Ir ziņots, ka paziņotie pasākumi ir būtiski palīdzējuši samazināt Austrijas siltumnīcefekta gāzu emisijas, turklāt šīs emisijas nav paaugstinājušās, kā tika gaidīts. Rīkojumā paredzētās atkāpes, kā arī iespēja no vispārējā aizlieguma piešķirt individuālus izņēmumus nodrošina, ka pasākums ir samērīgs. Turklāt aizliegums attiecas tikai uz jaunām iekārtām un ļauj fluorētās siltumnīcefekta gāzes izmantot esošo iekārtu apkopē un uzturēšanā, kas dod iespēju bez vajadzības neatteikties no esošajām iekārtām.

(9)

Lai gan šis rīkojums ietekmē preču brīvu apriti Savienībā, noteikumi ir vispārīgi un tiek vienādi attiecināti gan uz valsts vietējiem, gan importētiem produktiem. Nekas neliecina, ka paziņotie valsts noteikumi tiek vai tiks izmantoti, lai patvaļīgi diskriminētu Savienības ekonomikas dalībniekus. Ņemot vērā vides riskus, kas izriet no fluorētu siltumnīcefekta gāzu izmantošanas, Komisija apstiprina savu vērtējumu, ka paziņotie valsts noteikumi samērojumā ar vēlamajiem mērķiem nav neproporcionāls šķērslis iekšējā tirgus darbībai, jo īpaši ņemot vērā nesen veikto novērtējumu par Regulas (EK) Nr. 842/2006 piemērošanu, ietekmi un piemērotību (4), kurā secināts: lai sasniegtu saskaņotos Savienības mēroga mērķus attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju, ir nepieciešami papildu pasākumi fluorēto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai.

(10)

Komisija uzskata par pieņemamu Austrijas 2012. gada 27. jūnijā iesniegto pieprasījumu attiecībā uz tādu produktu un iekārtu laišanu tirgū, kuri satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes vai kuru darbība ir atkarīga no tām, un attiecībā uz šādu vielu izmantošanu saglabāt valsts noteikumus, kas ir stingrāki nekā Regula (EK) Nr. 842/2006.

(11)

Turklāt Komisija apstiprina savu Lēmumu 2008/80/EK par to, ka valsts noteikumi Rīkojumā:

atbilst vides aizsardzības vajadzībām,

ņem vērā, ka aizliegtajiem lietojumiem Austrijā pastāv tehniski un ekonomiski pieejamas alternatīvas,

visticamāk, būs ar nelielu ekonomisko ietekmi,

nav patvaļīgas diskriminācijas līdzekļi,

nerada slēptus ierobežojumus tirdzniecībai starp dalībvalstīm, un

tādējādi ir atbilstīgi Līgumam.

Tāpēc Komisija uzskata, ka tos var apstiprināt.

(12)

Komisija jebkurā brīdī var atkārtoti vērtēt, vai apstiprināšanas nosacījumi joprojām tiek pildīti. Konkrētāk, tas var būt vajadzīgs, ja Regula (EK) Nr. 842/2006 vai Lēmums Nr. 406/2009/EK tiek būtiski mainīti. Ņemot vērā šo iespējamību un ES un tās dalībvalstu ilgtermiņa saistības samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, netiek uzskatīts, ka apstiprinājumu nepieciešams ierobežot laikā, nosakot konkrētu termiņu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināti valsts noteikumi, kas attiecas uz noteiktām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ko Austrija ar 2012. gada 27. jūnija vēstuli paziņojusi Komisijai un kas ir stingrāki nekā Regula (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz tādu ražojumu un iekārtu laišanu tirgū, kuri satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes vai kuru darbība ir no tām atkarīga, un attiecībā uz šo vielu izmantošanu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Austrijas Republikai.

Briselē, 2012. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Connie HEDEGAARD


(1)  OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 24, 29.1.2008., 45. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Lēmums Nr. 406/2009/EK par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020. gadam (OV L 140, 5.6.2009., 136. lpp.).

(4)  Komisijas ziņojums par to, kā tiek piemērota regula par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (Regula (EK) Nr. 842/2006), kāda ir tās ietekme un cik tā ir atbilstīga, COM(2011) 581 galīgā redakcija.


Top