EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_338_R_0001_01

Padomes Lēmums 2012/768/KĀDP ( 2012. gada 9. marts ) par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, ar ko izveido sistēmu bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas dalībai Eiropas Savienības krīzes pārvarēšanas operācijās
Nolīgums starp Eiropas Savienību un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, ar ko izveido sistēmu bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas dalībai Eiropas Savienības krīzes pārvarēšanas operācijās

OJ L 338, 12.12.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.12.2012   

LV EN EN EN

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 338/1


PADOMES LĒMUMS 2012/768/KĀDP

(2012. gada 9. marts)

par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, ar ko izveido sistēmu bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas dalībai Eiropas Savienības krīzes pārvarēšanas operācijās

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 218. panta 5. un 6. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (“AP”) priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Nosacījumi par trešo valstu dalību Eiropas Savienības krīzes pārvarēšanas operācijās būtu jānosaka nolīgumā, ar ko izveido sistēmu šādai iespējamai turpmākai dalībai, nevis jāizstrādā katrai operācijai atsevišķi.

(2)

Pēc tam, kad Padome 2010. gada 26. aprīlī pieņēma lēmumu, ar kuru pilnvaroja sākt sarunas, AP risināja sarunas par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, ar ko izveido sistēmu bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas dalībai Eiropas Savienības krīzes pārvarēšanas operācijās (“nolīgums”).

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, ar ko izveido sistēmu bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas dalībai Eiropas Savienības krīzes pārvarēšanas operācijās (“nolīgums”).

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas parakstīt nolīgumu, lai tas kļūtu saistošs Savienībai.

3. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz nolīguma 16. panta 1. punktā paredzēto paziņojumu.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2012. gada 9. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

I. AUKEN


Image

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 29 October 2012

H.E. Mr. Nikola POPOSKI,

Minister of Foreign Affairs

of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Sir,

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia establishing a framework for the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in European Union crisis management operations.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature and conclusion, on behalf of the European Union, by a decision of the Council of the European Union on 9 March 2012 and is, consequently, binding on the Union. Pending its entry into force, this Agreement, in accordance with its Article 16.2, shall be provisionally applied from today’s date.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Union

Image

Pierre VIMONT

Executive Secretary General

European External Action Service

Encl.

175 Rue de la Loi,

1048 Brussels, Belgium

TULKOJUMS

NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, ar ko izveido sistēmu bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas dalībai Eiropas Savienības krīzes pārvarēšanas operācijās

EIROPAS SAVIENĪBA,

no vienas puses, un

BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA

no otras puses,

turpmāk “Puses”,

TĀ KĀ:

(1)

Eiropas Savienība var nolemt veikt darbības krīžu pārvarēšanas jomā.

(2)

Eiropas Savienība izlems, vai ES krīzes pārvarēšanas operācijā aicināt piedalīties trešās valstis. Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika var pieņemt Eiropas Savienības aicinājumu un piedāvāt savu ieguldījumu. Tādā gadījumā Eiropas Savienība lems, vai piedāvāto ieguldījumu pieņemt.

(3)

Nosacījumi par bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas dalību ES krīzes pārvarēšanas operācijās būtu jānosaka nolīgumā, ar ko izveido sistēmu šādai iespējamai turpmākai dalībai, nevis jāizstrādā katrai operācijai atsevišķi.

(4)

Tādam nolīgumam nebūtu jāskar Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas autonomija, kā arī tam nevajadzētu skart to, ka katru lēmumu piedalīties ES krīzes pārvarēšanas operācijās izvērtē atsevišķi.

(5)

Tādam nolīgumam būtu jāattiecas tikai uz turpmākām ES krīzes pārvarēšanas operācijām, un tam nebūtu jāskar spēkā esoši nolīgumi, kas regulē bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas dalību jau izvērstās ES krīzes pārvarēšanas operācijās,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

I   IEDAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Lēmumi par piedalīšanos

1.   Pēc Eiropas Savienības lēmuma aicināt bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku piedalīties ES krīzes pārvarēšanas operācijā un pēc tam, kad šī valsts ir nolēmusi tajā piedalīties, tā sniedz Eiropas Savienībai informāciju par savu piedāvāto ieguldījumu.

2.   Eiropas Savienība piedāvāto ieguldījumu izvērtē, apspriežoties ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku.

3.   Eiropas Savienība cik ātri vien iespējams sniedz bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai informāciju par iespējamo iemaksu operācijas kopējo izmaksu finansēšanā, lai palīdzētu bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai izstrādāt savu piedāvājumu.

4.   Eiropas Savienība vēstulē bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai dara zināmu minētās izvērtēšanas iznākumu, lai nodrošinātu bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas dalību saskaņā ar šo nolīgumu.

2. pants

Sistēma

1.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika pievienojas Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Savienības Padome nolemj, ka Eiropas Savienība veiks krīzes pārvarēšanas operāciju, kā arī jebkuram citam lēmumam, kuru saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem un jebkuriem nepieciešamiem īstenošanas pasākumiem Eiropas Savienības Padome pieņem, lai pagarinātu ES krīzes pārvarēšanas operācijas termiņu.

2.   Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas ieguldījums ES krīzes pārvarēšanas operācijās neskar ES lēmumu pieņemšanas autonomiju.

3. pants

Personāla un bruņoto spēku statuss

1.   Tā personāla statusu, ko norīko ES krīzes civilas pārvarēšanas operācijas darbā, un/vai to bruņoto spēku statusu, ko bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika nosūta uz ES krīzes militāras pārvarēšanas operāciju, reglamentē Eiropas Savienības un valsts(-u), kurā(-ās) operāciju veic, nolīgums par bruņoto spēku/misijas statusu, ja tāds ir noslēgts.

2.   Tā personāla statusu, ko nosūta uz štābu vai uz komandgrupām, kas atrodas ārpus valsts(-īm), kurā(-ās) notiek ES krīzes pārvarēšanas operācija, reglamentē noteikumi, par ko vienojušies attiecīgie štābi un komandgrupas un bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.

3.   Neskarot 1. punktā minēto nolīgumu par bruņoto spēku/misijas statusu, personāls, kas piedalās ES krīzes pārvarēšanas operācijā, paliek bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas jurisdikcijā. Gadījumos, kad bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas spēki atrodas uz Eiropas Savienības dalībvalsts kuģa vai lidmašīnā, šī dalībvalsts īsteno jurisdikciju saskaņā ar tās tiesību aktiem un procedūrām.

4.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ir atbildīga par visu to prasību izskatīšanu, kas saistītas ar dalību ES krīzes pārvarēšanas operācijā un ko iesniedz tās personāls vai kas attiecas uz tās personālu, un ir atbildīga par jebkuras lietas ierosināšanu, jo īpaši par tiesvedības vai disciplināro procedūru sākšanu, pret jebkuru tās personāla pārstāvi saskaņā ar tās normatīvajiem aktiem.

5.   Puses vienojas atteikties no visām prasībām, izņemot līgumiskas prasības, vienai pret otru par kaitējumu vai zaudējumiem, kas nodarīti vienai vai otrai Pusei piederošam / tās rīcībā esošam īpašumam, vai šāda īpašuma iznīcināšanu vai par vienas vai otras Puses personāla ievainošanu vai nāves gadījumiem, kas notikuši, pildot to oficiālos pienākumus saistībā ar šajā nolīgumā paredzētajām darbībām, izņemot rupjas nolaidības vai tīša noteikumu pārkāpuma gadījumā.

6.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika apņemas sniegt deklarāciju par atteikšanos no prasībām pret jebkuru valsti, kas piedalās ES krīzes pārvarēšanas operācijā, kurā piedalās bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, un apņemas to darīt, parakstot šo nolīgumu.

7.   Eiropas Savienība apņemas nodrošināt, ka Eiropas Savienības dalībvalstis sniedz deklarāciju par atteikšanos no prasībām attiecībā uz jebkuru turpmāku bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas piedalīšanos ES krīzes pārvarēšanas operācijā, un apņemas to darīt, parakstot šo nolīgumu.

4. pants

Klasificēta informācija

Saistībā ar ES krīzes pārvarēšanas operācijām piemēro Nolīgumu starp bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas valdību un Eiropas Savienību par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai, ko noslēdza Skopjē 2005. gada 25. martā.

II   IEDAĻA

NOTEIKUMI PAR DALĪBU KRĪZES CIVILAS PĀRVARĒŠANAS OPERĀCIJĀS

5. pants

Personāls, ko norīko uz ES krīzes civilas pārvarēšanas operāciju

1.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika:

a)

nodrošina, ka personāls, ko tā norīko uz ES krīzes civilas pārvarēšanas operāciju, veic savus pienākumus saskaņā ar:

Padomes lēmumu un tā turpmākiem grozījumiem, kā minēts 2. panta 1. punktā,

operācijas plānu,

īstenošanas pasākumiem;

b)

laikus informē ES krīzes civilas pārvarēšanas operācijas misijas vadītāju (“misijas vadītājs”) un Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (“AP”) par visām pārmaiņām saistībā ar savu ieguldījumu ES krīzes civilas pārvarēšanas operācijā.

2.   Kompetenta bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas iestāde personālam, ko norīko ES krīzes civilas pārvarēšanas operācijas darbā, veic medicīnisko pārbaudi, vakcināciju un izsniedz izziņu, kas apliecina dienestam derīgu veselības stāvokli. Personāls, ko norīko ES krīzes civilas pārvarēšanas operācijas darbā, uzrāda minētās izziņas kopiju.

6. pants

Komandķēde

1.   Iesaistītās valsts norīkotais personāls veic savus pienākumus un darbojas vienīgi ES krīzes civilas pārvarēšanas operācijas interesēs.

2.   Viss personāls paliek pilnīgā savas valsts iestāžu pakļautībā.

3.   Valsts iestādes nodod operatīvo kontroli Eiropas Savienībai.

4.   Misijas vadītājs uzņemas atbildību un īsteno misijas vadību un kontroli ES krīzes civilas pārvarēšanas operācijas vietā.

5.   Misijas vadītājs vada ES krīzes civilas pārvarēšanas operāciju un uzņemas organizēt tās ikdienas vadību.

6.   Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai ir tādas pašas tiesības un pienākumi attiecībā uz operatīvo ikdienas vadību kā Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas piedalās operācijā, saskaņā ar 2. panta 1. punktā minētajiem juridiskajiem instrumentiem.

7.   Misijas vadītājs ir atbildīgs par ES krīzes civilas pārvarēšanas operācijas personāla disciplīnas kontroli. Vajadzības gadījumā disciplinārlietu ierosina attiecīgā valsts iestāde.

8.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ieceļ valsts kontingenta kontaktpunktu (“VKK”), kas pārstāv tās kontingentu operācijas laikā. VKK sniedz misijas vadītājam ziņojumus par attiecīgās valsts jautājumiem un ir atbildīgs par operācijas kontingenta ikdienas disciplīnu.

9.   Lēmumu izbeigt operāciju pieņem Eiropas Savienība pēc apspriešanās ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, ja bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ES krīzes civilas pārvarēšanas operācijas izbeigšanas dienā joprojām tajā piedalās.

7. pants

Finanšu aspekti

1.   Neskarot 8. pantu, iesaistītā valsts uzņemas visas izmaksas, kas saistītas ar tās dalību operācijā, izņemot tās darbības izdevumus, kā paredzēts operācijas darbības budžetā.

2.   Ja noticis nāves gadījums, gūti ievainojumi, radīti zaudējumi vai noticis kaitējums fiziskām vai juridiskām personām no valsts(-īm), kurā(-ās) veic operāciju, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika gadījumos, kad ir konstatēta tās atbildība, izmaksā kompensāciju saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti nolīgumā par misijas statusu, kurš minēts 3. panta 1. punktā.

8. pants

Iemaksa darbības budžetā

1.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika piedalās ES krīzes civilas pārvarēšanas operācijas budžeta finansēšanā.

2.   Šādu iemaksu operācijas darbības budžetā aprēķina, pamatojoties uz vienu no turpmāk norādītajām formulām, izvēloties to formulu, kuras summa ir mazāka:

a)

tā atsauces summas daļa, kas ir proporcionāla bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas NKI attiecībai pret visu to valstu NKI kopsummu, kuras veic iemaksas operācijas darbības budžetā; vai

b)

tā darbības budžeta atsauces summas daļa, kas ir proporcionāla operācijā iesaistītā bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas personāla locekļu skaita attiecībai pret visu to valstu personāla locekļu skaitu, kuras piedalās operācijā.

3.   Neatkarīgi no 1. un 2. punkta iesaistītā valsts nepiedalās Eiropas Savienības dalībvalstu personāla dienasnaudas finansēšanā.

4.   Neatkarīgi no 1. punkta Eiropas Savienība principā atbrīvo iesaistīto valsti no finanšu iemaksām konkrētā ES krīzes civilas pārvarēšanas operācijā, ja:

a)

Eiropas Savienība nolemj, ka bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika sniedz svarīgu ieguldījumu, kas ir būtisks faktors operācijas sekmīgai darbībai; vai

b)

bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas NKI uz vienu iedzīvotāju nepārsniedz jebkuras Eiropas Savienības dalībvalsts NKI uz vienu iedzīvotāju.

5.   ES krīzes civilas pārvarēšanas operācijas misijas vadītājs un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas attiecīgais administratīvais dienests paraksta vienošanos par noteikumiem attiecībā uz bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas iemaksām ES krīzes civilas pārvarēšanas operācijas darbības budžetā. Tajā, inter alia, ietver noteikumus par:

a)

attiecīgo summu;

b)

finanšu ieguldījuma maksāšanas kārtību;

c)

revīzijas procedūru.

III   IEDAĻA

NOTEIKUMI PAR DALĪBU KRĪZES MILITĀRAS PĀRVARĒŠANAS OPERĀCIJĀS

9. pants

Dalība ES krīzes militāras pārvarēšanas operācijās

1.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika nodrošina to, ka tās bruņotie spēki un personāls, kas piedalās ES krīzes militāras pārvarēšanas operācijā, veic savus pienākumus saskaņā ar:

a)

Padomes lēmumu un tā turpmākiem grozījumiem, kā minēts 2. panta 1. punktā;

b)

operācijas plānu;

c)

īstenošanas pasākumiem.

2.   Iesaistītās valsts norīkotais personāls veic pienākumus un darbojas vienīgi ES krīzes militāras pārvarēšanas operācijas interesēs.

3.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika laikus informē ES operācijas komandieri par jebkurām pārmaiņām attiecībā uz savu dalību operācijā.

10. pants

Komandķēde

1.   Visi bruņotie spēki un personāls, kas piedalās ES krīzes militāras pārvarēšanas operācijā, paliek pilnīgā savas valsts iestāžu pakļautībā.

2.   Valsts iestādes nodod savu bruņoto spēku un personāla operatīvo un taktisko vadību un/vai kontroli ES operācijas komandierim, kurš ir tiesīgs savas pilnvaras deleģēt.

3.   Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai ir tādas pašas tiesības un pienākumi attiecībā uz operatīvo ikdienas vadību kā Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas piedalās operācijā.

4.   ES operācijas komandieris pēc apspriešanās ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku var jebkurā laikā pieprasīt iesaistītās valsts dalības atsaukšanu.

5.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ieceļ vecāko militāro pārstāvi (“VMP”), kas pārstāv tās kontingentu ES krīzes militāras pārvarēšanas operācijā. VMP apspriežas ar ES spēku komandieri par visiem jautājumiem, kas skar operāciju, un ir atbildīgs par bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas kontingenta ikdienas disciplīnu.

11. pants

Finanšu aspekti

1.   Neskarot šā nolīguma 12. pantu, iesaistītā valsts uzņemas visas izmaksas, kas saistītas ar tās dalību operācijā, izņemot tās izmaksas, ko sedz no kopējā finansējuma, kā paredzēts 2. panta 1. punktā minētajos juridiskajos instrumentos, kā arī Padomes Lēmumā 2011/871/KĀDP (2011. gada 19. decembris), ar ko izveido mehānismu tādu Eiropas Savienības operāciju kopējo izmaksu finansēšanas pārvaldībai, kuras skar militārus vai aizsardzības aspektus (Athena) (1).

2.   Ja noticis nāves gadījums, gūti ievainojumi, radīti zaudējumi vai noticis kaitējums fiziskām vai juridiskām personām no valsts(-īm), kurā(-ās) veic operāciju, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika gadījumos, kad ir konstatēta tās atbildība, izmaksā kompensāciju saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti piemērojamā nolīgumā par spēku statusu, kas minēts 3. panta 1. punktā.

12. pants

Iemaksa kopējo izmaksu finansējumā

1.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika piedalās ES krīzes militāras pārvarēšanas operācijas kopējo izmaksu finansēšanā.

2.   Šādu iemaksu kopējās izmaksās aprēķina, pamatojoties uz vienu no turpmāk norādītajām divām formulām, izvēloties to formulu, kuras summa ir mazāka:

a)

tā kopējo izmaksu daļa, kas ir proporcionāla bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas NKI attiecībai pret visu to valstu NKI kopsummu, kuras veic iemaksas operācijas kopējās izmaksās; vai

b)

tā kopējo izmaksu daļa, kas ir proporcionāla operācijā iesaistītā bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas personāla locekļu skaita attiecībai pret visu to valstu personāla locekļu skaitu, kuras piedalās operācijā.

Ja izmanto šā punkta pirmās daļas b) apakšpunktā minēto formulu un ja bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika nosūta personālu tikai uz operācijas vai bruņoto spēku štābu, izmanto tās personāla locekļu skaita attiecību pret attiecīgā štāba personāla locekļu kopskaitu. Pārējos gadījumos izmanto visu iesaistītās valsts nosūtītā personāla locekļu skaita attiecību pret visa operācijas personāla locekļu kopskaitu.

3.   Neatkarīgi no iepriekšminētā 1. punkta, Eiropas Savienība principā atbrīvo iesaistīto valsti no iemaksām kopējo izmaksu finansēšanā konkrētā ES krīzes militāras pārvarēšanas operācijā, ja:

a)

Eiropas Savienība nolemj, ka bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika sniedz svarīgu ieguldījumu līdzekļos un/vai spējās, kas ir būtiski faktori operācijas sekmīgai darbībai; vai

b)

bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas NKI uz vienu iedzīvotāju nepārsniedz jebkuras Eiropas Savienības dalībvalsts NKI uz vienu iedzīvotāju.

4.   Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas kompetentās administratīvās iestādes noslēdz vienošanos ar administratoru, kas paredzēts Padomes Lēmumā 2011/871/KĀDP. Tajā, inter alia, ietver noteikumus par:

a)

attiecīgo summu;

b)

finanšu ieguldījuma maksāšanas kārtību;

c)

revīzijas procedūru.

IV   IEDAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

13. pants

Nolīguma īstenošanas pasākumi

Neskarot 8. panta 5. punktu un 12. panta 4. punktu, AP un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas attiecīgās iestādes vienojas par tehniskiem un administratīviem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai īstenotu šo nolīgumu.

14. pants

Noteikumu neievērošana

Ja kāda no Pusēm neievēro savas saistības, kas noteiktas nolīgumā, otrai Pusei ir tiesības izbeigt šā nolīguma darbību, par to rakstiski paziņojot vienu mēnesi iepriekš.

15. pants

Domstarpību izšķiršana

Domstarpības par šā nolīguma interpretāciju vai piemērošanu Puses izšķir ar diplomātiskiem līdzekļiem.

16. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šis nolīgums stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Puses paziņojušas viena otrai par to, ka ir pabeigtas iekšējās juridiskās procedūras, kas vajadzīgas, lai tas stātos spēkā.

2.   Šo nolīgumu provizoriski piemēro no tā parakstīšanas dienas.

3.   Šo nolīgumu regulāri pārskata.

4.   Šo nolīgumu var grozīt, pamatojoties uz Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos.

5.   Šo nolīgumu kāda no Pusēm var denonsēt, iesniedzot rakstisku denonsēšanas paziņojumu otrai Pusei. Šāda denonsēšana stājas spēkā sešus mēnešus pēc tam, kad otra Puse ir saņēmusi paziņojumu par denonsēšanu.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit devītajā oktobrī, angļu valodā divās kopijās.

 


(1)  OV L 343, 23.12.2011., 35. lpp.

Image

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

REPUBLIC PF MACEDONIA

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Министер/ Minister

Brussels, 29 October 2012

Sir,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 29 of October 2012 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Union establishing a framework for the participation of the Republic of Macedonia in European Union crisis management operations.

I hereby confirm that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the aforementioned Agreement, and considers the said Agreement as being signed with your letter and this letter of confirmation.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the text of the above-mentioned Agreement having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Nikola POPOSKI

Image

To

Mr. Pierre Vimont

Executive Secretary General

European External Action Service

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Image

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 29 October 2012

H.E. Mr. Nikola POPOSKI,

Minister of Foreign Affairs

of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia establishing a framework for the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in European Union crisis management operations, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the "former Yugoslav Republic of Macedonia".

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Union

Image

Pierre VIMONT

Executive Secretary General

European External Action Service

175 Rue de la Loi,

1048 Brussels, Belgium

DEKLARĀCIJAS

ES dalībvalstu deklarācija:

“ES dalībvalstis, kas piemēro ES Padomes lēmumu par ES krīzes pārvarēšanas operāciju, kurā piedalās bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, centīsies, ciktāl pieļauj to iekšējā tiesību sistēma, cik vien iespējams atteikties no prasībām pret bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku to personāla ievainošanas, nāves gadījumā vai gadījumā, ja tām ir radīti zaudējumi vai bojāts to īpašums, ko izmanto ES krīzes pārvarēšanas operācijas darbībai, ja šāds ievainojums, nāve, zaudējums vai bojājums:

radies bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas personāla darbības dēļ, pildot pienākumus saistībā ar ES krīzes pārvarēšanas operāciju, izņemot rupjas nolaidības vai tīša noteikumu pārkāpuma gadījumā,

vai radies, izmantojot jebkādu īpašumu, kas pieder bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai, ja šis īpašums ir izmantots saistībā ar operāciju, izņemot gadījumus, kad ES krīzes pārvarēšanas operācijas bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas personāls, kas izmanto šo īpašumu, ir vainojams rupjā nolaidībā vai tīšā noteikumu pārkāpumā.”

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas deklarācija:

“Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, tai piemērojot ES Padomes lēmumu par ES krīzes pārvarēšanas operāciju, centīsies, ciktāl pieļauj tās iekšējā tiesību sistēma, cik vien iespējams atteikties no prasībām pret jebkuru citu valsti, kas iesaistīta ES krīzes pārvarēšanas operācijā, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas personāla ievainošanas, nāves gadījumā vai gadījumā, ja tai ir radīti zaudējumi vai bojāts tās īpašums, ko izmanto ES krīzes pārvarēšanas operācijas darbībai, ja šāds ievainojums, nāve, zaudējums vai bojājums:

radies personāla darbības dēļ, pildot pienākumus saistībā ar ES krīzes vadības operāciju, izņemot rupjas nolaidības vai tīša noteikumu pārkāpuma gadījumā, vai

radies, izmantojot jebkādu īpašumu, kas pieder valstīm, kuras piedalās ES krīzes pārvarēšanas operācijā, ja šis īpašums ir izmantots saistībā ar operāciju, izņemot gadījumus, kad ES krīzes pārvarēšanas operācijas personāls, kas izmanto šo īpašumu, ir vainojams rupjā nolaidībā vai tīšā noteikumu pārkāpumā.”


Top