EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1100

Padomes Regula (ES) Nr. 1100/2012 ( 2012. gada 26. novembris ), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 101/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā

OV L 327, 27.11.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1100/oj

27.11.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 327/16


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1100/2012

(2012. gada 26. novembris),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 101/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/72/KĀDP (2011. gada 31. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 101/2011 (2) tiek īstenoti pasākumi, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2011/72/KĀDP.

(2)

Padomes Lēmums 2012/724/KĀDP (3) paredz veikt grozījumus Lēmumā 2011/72/KĀDP, lai ļautu atbrīvot konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja tie ir vajadzīgi, lai izpildītu Savienībā pieņemtu tiesas vai administratīvu nolēmumu vai dalībvalstī izpildāmu tiesas nolēmumu.

(3)

Regulas (ES) Nr. 101/2011 9. pants attiecas uz informāciju, ko personas, vienības un struktūras sniedz dalībvalstu kompetentajām iestādēm un kas ir jānosūta Komisijai, lai veicinātu minētās regulas ievērošanu. Saskaņā ar 9. panta 2. punktu visa informācija, ko sniedz vai saņem, ir jāizmanto tikai tiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta. Tam tomēr nebūtu jāliedz dalībvalstīm vajadzības gadījumā saskaņā ar to valsts tiesībām dalīties šajā informācijā ar Tunisijas un citu dalībvalstu atbilstīgajām iestādēm, lai palīdzētu atgūt nelikumīgi piesavinātos aktīvus.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 101/2011,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 101/2011 groza šādi:

1)

regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:

“5. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu ar noteikumu, ka ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 2. pantā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikumā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā pieņemts tiesas vai administratīvs nolēmums, vai attiecīgajā dalībvalstī pirms vai pēc minētās dienas izpildāms tiesas nolēmums;

b)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai kas atzīti par spēkā esošiem ar šādu nolēmumu, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tiesības, kas ir personām, kurām ir šādi prasījumi;

c)

nolēmums nav pieņemts kādas I pielikumā minētas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras interesēs; un

d)

nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu.”;

2)

regulas 6. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Regulas 2. panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldētu kontu papildinājumiem:

a)

procentiem vai citiem ienākumiem no minētajiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad 2. pantā minētās fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras ir iekļautas I pielikumā; vai

c)

maksājumiem, kas ir jāmaksā saskaņā ar Savienībā pieņemtiem vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāmiem tiesas, administratīviem vai šķīrējtiesas nolēmumiem,

ar noteikumu, ka šādi procenti, citi ienākumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 2. panta 1. punktu.”;

3)

regulas 9. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Šā panta 2. punkts neliedz dalībvalstīm vajadzības gadījumā saskaņā ar to valsts tiesībām dalīties šajā informācijā ar atbilstīgajām Tunisijas un citu dalībvalstu iestādēm, lai palīdzētu atgūt nelikumīgi piesavinātos aktīvus.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 26. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

G. DEMOSTHENOUS


(1)  OV L 28, 2.2.2011., 62. lpp.

(2)  OV L 31, 5.2.2011., 1. lpp.

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 45 lpp.


Top