EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1029

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1029/2012 ( 2012. gada 25. oktobris ), ar ko Pakistānai ievieš ārkārtas autonomās tirdzniecības preferences

OJ L 316, 14.11.2012, p. 43–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1029/oj

14.11.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/43


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1029/2012

(2012. gada 25. oktobris),

ar ko Pakistānai ievieš ārkārtas autonomās tirdzniecības preferences

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Savienības (turpmāk “Savienība”) un Pakistānas Islāma Republikas (turpmāk “Pakistāna”) attiecību pamatā ir sadarbības nolīgums, kas stājās spēkā 2004. gada 1. septembrī (2). Viens no tā svarīgākajiem mērķiem ir nodrošināt, lai tiktu radīti nosacījumi sadarbības nolīguma pušu tirdzniecībai, un veicināt tās kāpumu un attīstību. Būtisks šā nolīguma elements ir arī cilvēktiesību, tostarp galveno darba tiesību, un demokrātijas principu ievērošana.

(2)

2010. gada jūlijā un augustā pēc spēcīgiem musonu lietiem lielu Pakistānas daļu, īpaši Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh un Gilgit-Baltistan reģionus, izpostīja plūdi. Saskaņā ar ANO datiem plūdi skāra aptuveni 20 miljonus iedzīvotāju un 20 % Pakistānas zemes, kas atbilst vismaz 160 000 kvadrātkilometriem, un 12 miljoniem cilvēku steidzami bija nepieciešama humānā palīdzība.

(3)

Šādā situācijā humānā palīdzība, protams, ir galvenais instruments, un kopš ārkārtas situācijas izveidošanās Savienība sniedza nozīmīgu atbalstu, apņemoties sniegt Pakistānai ārkārtas palīdzību vairāk nekā par EUR 423 miljoniem.

(4)

Svarīgi izmantot visus pieejamos līdzekļus, lai atbalstītu Pakistānas atveseļošanos no šīs katastrofas, tostarp ierosinātos ārkārtas tirdzniecības pasākumus Pakistānas eksporta palielināšanai nolūkā veicināt turpmāko ekonomikas attīstību, vienlaikus nodrošinot konsekvences un saskanības saglabāšanu visos līmeņos, lai izstrādātu ilgtspējīgu ilgtermiņa stratēģiju.

(5)

Šīs dabas katastrofas ārkārtīgi smagās sekas prasa tūlītēju un būtisku atbildes reakciju, kurā tiktu ņemta vērā Pakistānas partnerības ar Savienību ģeostratēģiskā nozīme, galvenokārt saistībā ar Pakistānas būtisko lomu cīņā pret terorismu, vienlaikus stiprinot šā reģiona vispārējo attīstību, drošību un stabilitāti.

(6)

Vajadzētu būt iespējai autonomo tirdzniecības preferenču iedarbību izmērīt, konkrēti nosakot, cik Pakistānas strādājošajiem un nabadzīgajiem iedzīvotājiem ir radītas jaunas darba vietas, kādā mērā ir mazināta nabadzība un nodrošināta ilgtspējīga attīstība.

(7)

Eiropadome deklarācijā par Pakistānu, kas pievienota tās 2010. gada 16. septembra secinājumiem, nolēma pilnvarot ministrus steidzami panākt vienošanos par visaptverošu īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa pasākumu kopumu, kas palīdzētu Pakistānai atveseļoties un veicinātu turpmāku attīstību, tostarp tajā iekļaujot vērienīgus tirdzniecības pasākumus, kas ir būtiski ekonomikas atveseļošanai un izaugsmei.

(8)

Konkrēti Eiropadome uzsvēra ciešo apņemšanos vienīgi Pakistānai piešķirt labāku tirgus piekļuvi Savienībai, izmantojot tūlītēju un uz laiku noteiktu nodokļu samazinājumu par galvenajām importa precēm no Pakistānas. Ņemot vērā minēto deklarāciju, Komisija ierosināja pasākumu kopumu, nosakot 75 tarifa pozīcijas, kas atbilst Pakistānas eksporta pamatnozarēm plūdu vissmagāk skartajos apgabalos, apgalvojot, ka, palielinot Pakistānas eksportu uz Savienību vismaz par EUR 100 miljoniem gadā, šim reģionam tiks sniegts reāls, būtisks un noderīgs atbalsts.

(9)

Pakistānas tirdzniecību ar Savienību galvenokārt veido tekstilpreces un apģērbi, kas saskaņā ar Komisijas datiem 2009. gadā bija 73,7 % no Pakistānas eksporta uz Savienību. Pakistāna eksportē arī etanolu un ādu, kas tāpat kā tekstilpreces un apģērbi ir jutīgi rūpniecības ražojumi dažās dalībvalstīs, kur šīs nozares darba vietas jau dažādā pakāpē ir skārusi pasaules ekonomikas lejupslīde. Minētās nozares ar grūtībām pielāgojas jaunajai globālajai tirdzniecības videi.

(10)

Tekstila nozare Pakistānas ekonomikai ir ļoti nozīmīga, jo tā saražo 8,5 % no valsts iekšzemes kopprodukta un tajā ir nodarbināti 38 % darbaspēka, no kura apmēram puse ir sievietes.

(11)

Ņemot vērā grūtības, ko Pakistānas iedzīvotājiem radīja šie postošie plūdi, ir lietderīgi paplašināt ārkārtas autonomās tirdzniecības preferences, ko piešķir Pakistānai, uz ierobežotu laika periodu atceļot visus tarifus par dažām Pakistānas eksportam nozīmīgām precēm. Šādu tirdzniecības preferenču piešķiršanai būtu tikai ierobežota negatīva ietekme uz Savienības iekšzemes tirgu, un tai nevajadzētu negatīvi ietekmēt vismazāk attīstītās valstis, kas ir Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) locekles.

(12)

Minētie pasākumi tiek ierosināti kā daļa no ārkārtas pasākumu kopuma, reaģējot uz īpašo situāciju Pakistānā. Tiem nekādā gadījumā nebūtu jākļūst par precedentu Savienības tirdzniecības politikā ar citām valstīm.

(13)

Autonomās tirdzniecības preferences tiks piešķirtas kā atbrīvojums no muitas nodokļa par importu Savienībā vai tarifa likmes kvotu veidā.

(14)

Ārkārtas autonomās tirdzniecības preferences piešķir ar noteikumu, ka Pakistāna ievēro attiecīgos produktu izcelsmes noteikumus un procedūras, kā arī iesaistās efektīvā administratīvā sadarbībā ar Savienību, lai novērstu jebkādas krāpšanas iespējas. Nopietni un sistemātiski preferenču piemērošanas nosacījumu pārkāpumi, krāpšana vai administratīva nesadarbošanās preču izcelsmes pārbaudēs ir pamats, lai preferences uz laiku atceltu.

(15)

Izcelsmes produktu jēdziena definīcijas, izcelsmes sertificēšanas un administratīvo sadarbības procedūru vajadzībām būtu jāpiemēro I daļas IV sadaļas 2. nodaļas 1. un 1.A iedaļa Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (3), izņemot minēto iedaļu 68. līdz 71., 90. līdz 97.i pantu un 97.j panta 2. punktu. Tomēr šādām vajadzībām attiecībā uz kumulatīvo izcelsmi būtu jāatļauj izmantot tikai Savienības izcelsmes materiālus. Nebūtu jāpiemēro reģionālā kumulācija un citi kumulācijas veidi, izņemot kumulāciju ar Savienības izcelsmes materiāliem, lai noteiktu to produktu izcelsmes statusu, uz kuriem attiecas šajā regulā noteiktās autonomās tirdzniecības preferences, lai nodrošinātu, ka Pakistānā tiek veikta pietiekama pārveidošana.

(16)

Saskaņā ar Līguma par PTO izveidošanu IX pantu autonomo tirdzniecības preferenču attiecināšana uz Pakistānu nozīmē, ka Savienība jāatbrīvo no saistību ievērošanas saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) I un XIII pantu. PTO Vispārējā padome 2012. gada 14. februārī piešķīra šādu atbrīvojumu.

(17)

Lai nodrošinātu tūlītēju un ilgtspējīgu ietekmi uz Pakistānas ekonomikas atveseļošanos pēc plūdiem un saskaņā ar PTO piešķirto atbrīvojumu, ieteicams ierobežot autonomo tirdzniecības preferenču piemērošanas laiku līdz 2013. gada 31. decembrim.

(18)

Lai reaģētu ātri un nodrošinātu Pakistānai piešķirto autonomo tirdzniecības preferenču integritāti un pareizu darbību un lai nodrošinātu vienādus īstenošanas nosacījumus šai regulai par preferenču pagaidu atcelšanu ar muitu saistītu procedūru un pienākumu neizpildes dēļ, Pakistānas nopietnu un sistemātisku cilvēktiesību pamatprincipu un demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumu dēļ vai tādēļ, ka Pakistāna neievēro nosacījumu no 2012. gada 1. jūlija atturēties ieviest jaunus vai palielināt pašreizējos eksporta nodokļus vai līdzvērtīgus maksājumus, vai citus ierobežojumus vai aizliegumus eksportēt vai pārdot eksportam materiālus, ko izmanto tādu produktu ražošanai, uz kuriem attiecas šī regula, pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai, lai pieņemtu nekavējoties piemērojamus īstenošanas aktus, ja to prasa nenovēršami steidzami iemesli. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (4).

(19)

Lai veiktu nepieciešamos tehniskos pielāgojumus to preču sarakstā, kurām piemēro autonomās tirdzniecības preferences, un lai izņemtu produktus no šīs regulas darbības jomas gadījumos, kad importa apjomi, uz ko attiecas šī regula, pārsniedz noteiktus līmeņus, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz I un II pielikuma grozīšanu ar mērķi atspoguļot izmaiņas kombinētajā nomenklatūrā un izņemt produktus no šīs regulas darbības jomas. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(20)

Lai nekavējoties rīkotos saistībā ar būtisku importa palielināšanos produktiem, kuru imports Savienībā ir atbrīvots no muitas nodokļiem un var negatīvi ietekmēt ražotājus Savienībā, Komisijai būtu jāpieņem deleģētie akti, ar kuriem izņem produktus no šīs regulas darbības jomas, saskaņā ar steidzamības procedūru.

(21)

Ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs regulas termiņa beigām Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums par šo autonomo tirdzniecības preferenču ietekmi. Minētajā ziņojumā būtu jāiekļauj detalizēta analīze par šo preferenču ietekmi uz Pakistānas ekonomiku un to ietekmi uz tirdzniecību un Savienības tarifu ieņēmumiem, kā arī uz Savienības ekonomiku un darba vietām. Sniedzot ziņojumu, Komisijai jo īpaši būtu jāņem vērā tas, kā autonomās tirdzniecības preferences ietekmējušas jaunu darba vietu radīšanu Pakistānas strādājošajiem un nabadzīgajiem iedzīvotājiem, kādā mērā mazināta nabadzība un nodrošināta ilgtspējīga attīstība,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Preferenču režīms

1.   Importējot Savienībā Pakistānas izcelsmes produktus, kas iekļauti I pielikumā, tos atbrīvo no muitas nodokļiem.

2.   Pakistānas izcelsmes produktus, kas iekļauti II pielikumā, atļauts importēt Savienībā, ievērojot īpašos noteikumus, kuri paredzēti 3. pantā.

2. pants

Preferenču režīma izmantošanas nosacījumi

1.   Lai varētu izmantot 1. pantā noteikto preferenču režīmu, ir jānodrošina tas, ka:

a)

tiek ievērota atbilstība produktu izcelsmes noteikumiem un saistītām procedūrām, kā paredzēts Regulas (EEK) Nr. 2454/93 I daļas IV sadaļas 2. nodaļas 1. un 1.A iedaļā, 1. un 2. apakšiedaļā, izņemot šo iedaļu 68. līdz 71. un 90. līdz 97.i pantu un 97.j panta 2. punktu. Tomēr attiecībā uz kumulatīvo izcelsmi, lai noteiktu to produktu izcelsmes statusu, uz kuriem attiecas šīs regulas 1. pantā paredzētais režīms, ir atļauta tikai kumulācija ar Savienības izcelsmes materiāliem. Reģionālā kumulācija un citi kumulācijas veidi, izņemot kumulāciju ar Savienības izcelsmes materiāliem, nav atļauti;

b)

tiek ievērota atbilstība administratīvās sadarbības metodēm, kā paredzēts Regulas (EEK) Nr. 2454/93 I daļas IV sadaļas 2. nodaļas 1. iedaļas 3. apakšiedaļā;

c)

Pakistāna neveic nopietnus un sistemātiskus cilvēktiesību pārkāpumus, tostarp attiecībā uz galvenajām darba tiesībām un demokrātijas un tiesiskuma pamatprincipiem;

d)

Pakistāna no 2012. gada 1. jūlija atturas ieviest jaunus vai palielināt esošos eksporta nodokļus vai līdzvērtīgus maksājumus, vai citus ierobežojumus vai aizliegumus eksportēt uz Savienību vai pārdot eksportam uz Savienību materiālus, ko galvenokārt izmanto tādu produktu ražošanai, uz kuriem attiecas minētais preferenču režīms.

2.   Saskaņā ar šo regulu Pakistānas kompetento iestāžu izdotajās izcelsmes apliecībās uz “A veidlapas” 4. ailē ir šāda norāde “Autonomous measure – Regulation (EU) No 1029/2012  (5)” (“Autonomais pasākums – Regula (ES) Nr. 1029/2012”).

3. pants

Tarifu kvotas

1.   Produktus, kas norādīti II pielikumā, atļauts importēt Savienībā, atbrīvojot no muitas nodokļiem un ievērojot Savienības tarifu kvotas, kuras paredzētas minētajā pielikumā.

2.   Tarifu kvotas, kas minētas 1. punktā un norādītas II pielikumā, pārvalda Komisija saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a, 308.b un 308.c pantu.

4. pants

Produktu izņemšana no šīs regulas darbības jomas

1.   Ja I pielikumā iekļauta Pakistānas izcelsmes produkta importa apjoms 2012. vai 2013. kalendārajā gadā palielinās vismaz par 25 % vai vairāk salīdzinājumā ar vidējo rādītāju 2009.–2011. gadā, minēto produktu izņem no regulas darbības jomas līdz attiecīgā gada beigām. Šā punkta piemērošanai Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 6. pantu, lai grozītu I pielikumu, izņemot minēto produktu no šīs regulas darbības jomas līdz attiecīgā gada beigām.

2.   Minētajam deleģētajam aktam stājoties spēkā, 1. punktā minētā produkta importam piemēro “vislielākās labvēlības režīmam” paredzētos vai citus piemērojamos nodokļus.

5. pants

Pielikumu tehniski pielāgojumi

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 6. pantu, lai grozītu pielikumus, iekļaujot grozījumus un tehniskus pielāgojumus, kas vajadzīgi pēc kombinētās nomenklatūras un Taric apakšiedalījumu grozījumiem.

6. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt 4. un 5. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 4. un 5. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz šīs regulas piemērošanas laiku.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. un 5. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to vienlaikus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Saskaņā ar 4. un 5. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

7. pants

Steidzamības procedūra

1.   Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģēto aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2.   Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 6. panta 5. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija nekavējoties atceļ aktu, ievērojot Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojumu par lēmumu izteikt iebildumus.

8. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Muitas kodeksa komiteja, kas izveidota ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (6) 247.a panta 1. punktu un 248.a panta 1. punktu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 izpratnē. Minētā komiteja var pārbaudīt jebkuru tādu jautājumu saistībā ar šīs regulas piemērošanu, ko ierosinājusi Komisija vai kas ierosināts pēc dalībvalsts pieprasījuma.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.

9. pants

Pagaidu apturēšana

1.   Ja Komisija uzskata, ka ir pietiekami pierādījumi par 2. pantā minēto nosacījumu neievērošanu, tā, lai reaģētu uz šo steidzamības situāciju, var pieņemt nekavējoties piemērojamus īstenošanas aktus, lai ne vairāk kā uz sešiem mēnešiem pilnībā vai daļēji apturētu šajā regulā paredzēto preferenču režīmu, ja tā vispirms ir:

a)

informējusi 8. panta 1. punktā minēto Komiteju;

b)

aicinājusi dalībvalstis veikt vajadzīgos piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Savienības finansiālās intereses vai nodrošinātu to, ka Pakistāna ievēro 2. pantu;

c)

publicējusi paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, norādot, ka ir pamats nopietnām šaubām par preferenču režīma piemērošanu vai par to, ka Pakistāna ievēro 2. pantu, kas var likt apšaubīt Pakistānas tiesības arī turpmāk izmantot ar šo regulu piešķirtās priekšrocības;

d)

informējusi Pakistānu par jebkuru saskaņā ar šo punktu pieņemto lēmumu, pirms tas stājas spēkā.

2.   Pēc pagaidu apturēšanas perioda beigām Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem lēmumu par to, vai izbeigt apturēšanu vai pagarināt apturēšanas piemērošanas laikposmu.

3.   Panta 1. un 2. punktā minētos īstenošanas pasākumus pieņem saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto procedūru.

4.   Dalībvalstis paziņo Komisijai visu attiecīgo informāciju, kas var pamatot preferenču pasākumu pagaidu apturēšanu vai turpināšanu.

10. pants

Ziņojums

Vēlākais līdz 2015. gada 31. decembrim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas darbību un ietekmi.

11. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no tās spēkā stāšanās dienas līdz 2013. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2012. gada 25. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2012. gada 4. oktobra lēmums.

(2)  Padomes Lēmums 2004/870/EK (2004. gada 29. aprīlis) par sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Pakistānas Islāma Republiku (OV L 378, 23.12.2004., 22. lpp.).

(3)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(4)  OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

(5)  OV L 316, 14.11.2012., 43. lpp

(6)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


I PIELIKUMS

PRODUKTI, KURI IR ATBRĪVOTI NO MUITAS NODOKĻA

Produkti, kuriem jāpiemēro pasākumi, ir norādīti ar astoņu zīmju KN kodiem. Minēto kodu aprakstu var atrast I pielikumā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1). KN kodu apraksts sniegts tikai informācijai.

KN kods

Apraksts

0712 39 00

Kaltētas sēnes un trifeles, veselas, sagrieztas gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcinātas vai pulverī, bet tālāk neapstrādātas (izņemot atmatenes, ausaines (Auricularia spp.) un receklenes (Tremella spp.))

5205 12 00

Vienkārtas kokvilnas dzija no neķemmētām šķiedrām ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, ar lineāro blīvumu mazāku par 714,29 deciteksiem, bet ne mazāku par 232,56 deciteksiem (metriskais numurs lielāks par 14, bet nav lielāks par 43), nesagatavota mazumtirdzniecībai

5205 22 00

Vienkārtas kokvilnas dzija no ķemmētām šķiedrām ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, ar lineāro blīvumu mazāku par 714,29 deciteksiem, bet ne mazāku par 232,56 deciteksiem (metriskais numurs lielāks par 14, bet nav lielāks par 43), nesagatavota mazumtirdzniecībai

5205 32 00

Daudzkārtu vai šķeterēta kokvilnas dzija no neķemmētām šķiedrām ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāku par 714,29 deciteksiem, bet ne mazāku par 232,56 deciteksiem (metriskais numurs vienkārtas dzijai lielāks par 14, bet nav lielāks par 43), nesagatavota mazumtirdzniecībai

5205 42 00

Daudzkārtu vai šķeterēta kokvilnas dzija no ķemmētām šķiedrām ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāku par 714,29 deciteksiem, bet ne mazāku par 232,56 deciteksiem (metriskais numurs vienkārtas dzijai lielāks par 14, bet nav lielāks par 43), nesagatavota mazumtirdzniecībai

5208 11 90

Nebalināti audekla pinuma kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 100 g/m2, izņemot audumus pārsēju, pārsienamo materiālu un medicīnas marles ražošanai

5208 12 16

Nebalināti audekla pinuma kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85% no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 100 g/m2, bet ne vairāk kā 130 g/m2, ar platumu, kas nepārsniedz 165 cm

5208 12 19

Nebalināti audekla pinuma kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85% no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 100 g/m2, bet ne vairāk kā 130 g/m2, ar platumu, kas pārsniedz 165 cm

5208 13 00

Nebalināti kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža

5208 19 00

Citādi nebalināti kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85% no masas vai vairāk

5208 21 90

Balināti audekla pinuma kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 100 g/m2, izņemot audumus pārsēju, pārsienamo materiālu un medicīnas marles ražošanai

5208 22 19

Balināti audekla pinuma kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 100 g/m2, bet ne vairāk kā 130 g/m2, ar platumu, kas pārsniedz 165 cm

5208 22 96

Balināti audekla pinuma kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 130 g/m2, ar platumu, kas nepārsniedz 165 cm

5208 29 00

Citādi balināti kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk

5208 51 00

Apdrukāti audekla pinuma kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu ne vairāk nekā 100 g/m2

5208 52 00

Apdrukāti audekla pinuma kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2

5208 59 90

Citādi apdrukāti kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk

5209 11 00

Nebalināti audekla pinuma kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2

5209 12 00

Nebalināti kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2, 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža

5209 19 00

Citādi nebalināti kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk

5209 22 00

Nebalināti kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2, 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža

5209 29 00

Citādi balināti kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk

5209 32 00

Krāsoti kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2, 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža

5211 12 00

Nebalināti kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu mazāk nekā 85 % no masas, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskajām šķiedrām, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2, 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, arī atgriezeniskā sarža

5407 81 00

Audumi no dzijas ar sintētisko pavedienu saturu mazāk nekā 85 % no masas, arī audumi no sintētiskiem monopavedieniem ar lineāro blīvumu 67 deciteksi vai lielāku un maksimālo šķērsgriezumu jebkurā vietā ne lielāku kā 1 mm, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu, nebalināti vai balināti

5407 82 00

Audumi no dzijas ar sintētisko pavedienu saturu mazāk nekā 85 % no masas, arī audumi no sintētiskiem monopavedieniem ar lineāro blīvumu 67 deciteksi vai lielāku un maksimālo šķērsgriezumu jebkurā vietā ne lielāku kā 1 mm, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu, krāsoti

5513 11 20

Audumi no poliestera štāpeļšķiedrām, kas satur mazāk par 85 % no masas šādu šķiedru, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 170 g/m2, nebalināti vai balināti, ar platumu 165 cm vai mazāk

5513 21 00

Audumi no poliestera štāpeļšķiedrām, kas satur mazāk par 85 % no masas šādu šķiedru, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 170 g/m2, audekla pinuma, krāsoti

5513 41 00

Audumi no poliestera štāpeļšķiedrām, kas satur mazāk par 85 % no masas šādu šķiedru, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 170 g/m2, apdrukāti

6101 20 90

Vīriešu vai zēnu anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi trikotāžas izstrādājumi no kokvilnas

6112 12 00

Trikotāžas treniņtērpi no sintētiskajām šķiedrām

6116 10 20

Impregnēti, apvalkoti vai ar gumiju pārklāti trikotāžas cimdi

6116 10 80

Impregnēti, apvalkoti vai ar plastmasu vai gumiju pārklāti trikotāžas pirkstaiņi un dūraiņi un impregnēti, apvalkoti vai ar plastmasu pārklāti trikotāžas cimdi

6116 92 00

Trikotāžas cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi no kokvilnas

6116 93 00

Trikotāžas cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi no sintētiskajām šķiedrām

6201 93 00

Vīriešu vai zēnu anoraki, vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi no ķīmiskajām šķiedrām

6203 43 19

Vīriešu vai zēnu garās bikses un pusgarās bikses no sintētiskajām šķiedrām (izņemot darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām)

6204 22 80

Sieviešu vai meiteņu ansambļi no kokvilnas (izņemot darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām)

6204 62 90

Sieviešu vai meiteņu īsās bikses no kokvilnas

6207 91 00

Vīriešu vai zēnu U krekliņi un citādi apakškrekli, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi no kokvilnas

6208 91 00

Sieviešu vai meiteņu U krekliņi un citādi apakškrekli, biksītes, stilbbikses, peņuāri, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi no kokvilnas

6211 43 10

Sieviešu vai meiteņu priekšauti, kombinezoni, virsvalki un citādi apģērbi darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām no ķīmiskajām šķiedrām

6216 00 00

Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi

6303 91 00

Aizkari (ieskaitot drapējumus) un ritināmās žalūzijas, lambrekeni vai baldahīni gultām no kokvilnas, izņemot trikotāžas

6303 92 90

Aizkari (ieskaitot drapējumus) un ritināmās žalūzijas, lambrekeni vai baldahīni gultām no sintētiskajām šķiedrām, izņemot no neaustām drānām, izņemot trikotāžas

6303 99 90

Aizkari (ieskaitot drapējumus) un ritināmās žalūzijas, lambrekeni vai baldahīni gultām, izņemot no kokvilnas vai sintētiskajām šķiedrām, izņemot no neaustām drānām, izņemot trikotāžas

6304 92 00

Citādi izstrādājumi mājas aprīkojumam no kokvilnas, izņemot trikotāžas

6307 10 90

Grīdas lupatas, trauku lupatas, putekļu lupatas un tamlīdzīgas lupatas tīrīšanai, izņemot trikotāžas un no neaustām drānām

6307 90 99

Citādi gatavie tekstilizstrādājumi, ieskaitot apģērba piegrieztnes, izņemot trikotāžas, izņemot no tūbas un filca


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.


II PIELIKUMS

PRODUKTI, UZ KURIEM ATTIECAS 3. PANTĀ MINĒTĀS BEZNODOKĻU TARIFU GADA KVOTAS

Produkti, kuriem jāpiemēro pasākumi, ir norādīti ar astoņu zīmju KN kodiem. Minēto kodu aprakstu var atrast Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumā. KN kodu apraksts sniegts tikai informācijai.

Kārtas Nr.

KN kods

Apraksts

No spēkā stāšanās līdz 2012. gada beigām

1.1.2013. – 31.12.2013.

09.2401

2207 10 00

Nedenaturēts etilspirts ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju ≥ 80 %

18 750 tonnu

75 000 tonnu

09.2409

4107 92 10

Pēc miecēšanas vai izžāvēšanas tālāk apstrādātas šķeltas liellopu (arī bifeļu) ādas bez apmatojuma, izņemot veselas ādas

89 tonnas

356 tonnas

09.2410

4107 99 10

Pēc miecēšanas vai izžāvēšanas tālāk apstrādātas liellopu (tostarp bifeļu) ādas bez apmatojuma; izņemot veselas ādas un izņemot nešķeltas un šķeltas ādas

90,25 tonnas

361 tonna

09.2411

4203 21 00

Īpaši sportam paredzēti cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi no ādas vai kompozītās ādas

361,75 tonnas

1 447 tonnas

09.2412

4203 29 10

Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi no ādas vai kompozītās ādas, aizsargcimdi visām profesijām, izņemot īpaši sportam paredzētos

1 566,5 tonnas

6 266 tonnas

09.2413

ex 4203 29 90

Vīriešu un zēnu cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi no ādas vai kompozītās ādas, izņemot īpaši sportam paredzētos un izņemot aizsargcimdus visām profesijām

62,75 tonnas

251 tonna

09.2414

ex 4203 29 90

Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi no ādas vai kompozītās ādas, izņemot īpaši sportam paredzētos, izņemot aizsargcimdus visām profesijām un izņemot vīriešu un zēnu

135,5 tonnas

542 tonnas

09.2415

5205 23 00

Vienkārtas kokvilnas dzija no ķemmētām šķiedrām ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, ar lineāro blīvumu mazāku par 232,56 deciteksiem, bet ne mazāku par 192,31 deciteksu (metriskais numurs lielāks par 43, bet nav lielāks par 52), nesagatavota mazumtirdzniecībai

1 790 tonnu

7 160 tonnu

09.2416

5205 24 00

Vienkārtas kokvilnas dzija no ķemmētām šķiedrām ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, ar lineāro blīvumu mazāku par 192,31 deciteksu, bet ne mazāku par 125 deciteksiem (metriskais numurs lielāks par 52, bet nav lielāks par 80), nesagatavota mazumtirdzniecībai

1 276,25 tonnas

5 105 tonnas

09.2417

5208 39 00

Citādi krāsoti kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk

421,25 tonnas

1 685 tonnas

09.2418

5209 39 00

Citādi krāsoti kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2

689,25 tonnas

2 757 tonnas

09.2419

5509 53 00

Dzija (izņemot šujamos diegus) no poliestera štāpeļšķiedrām, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu, nesagatavota mazumtirdzniecībai

3 061 tonna

12 244 tonnas

09.2420

6103 32 00

Vīriešu vai zēnu trikotāžas žaketes un bleizeri no kokvilnas

249,75 tonnas

999 tonnas

09.2421

6103 42 00

Vīriešu vai zēnu trikotāžas garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm, pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldbikses) no kokvilnas

568,75 tonnas

2 275 tonnas

09.2422

6107 21 00

Vīriešu vai zēnu trikotāžas naktskrekli un pidžamas no kokvilnas

167,5 tonnas

670 tonnu

09.2423

6108 31 00

Sieviešu vai meiteņu trikotāžas naktskrekli un pidžamas no kokvilnas

374,5 tonnas

1 498 tonnas

09.2424

6109 90 20

Trikotāžas T krekli, U krekli un citi apakškrekli no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem vai ķīmiskajām šķiedrām

297,5 tonnas

1 190 tonnu

09.2425

6111 20 90

Mazu bērnu trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi no kokvilnas (izņemot cimdus, pirkstaiņus un dūraiņus)

153,5 tonnas

614 tonnu

09.2426

6115 95 00

Trikotāžas zeķbikses, garās zeķes, īsās zeķes un citādas zeķes un apavi bez pazolēm no kokvilnas (izņemot elastīgās zeķes, zeķbikses, sieviešu garās vai pusgarās zeķes ar viena pavediena lineāro blīvumu mazāku nekā 67 deciteksi)

2 263 tonnas

9 052 tonnas

09.2427

6204 62 31

Sieviešu un meiteņu garās bikses un pusgarās bikses no kokvilnas denīma (izņemot darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām)

1 892,75 tonnas

7 571 tonna

09.2428

6211 42 90

Sieviešu vai meiteņu apģērbi no kokvilnas

96,5 tonnas

386 tonnas

09.2429

6302 60 00

Tualetes un virtuves veļa no kokvilnas frotē dvieļu vai tamlīdzīgiem frotē audumiem

9 602 tonnas

38 408 tonnas

09.2430

6302 91 00

Tualetes un virtuves veļa no kokvilnas, izņemot no frotē dvieļu vai tamlīdzīgiem frotē audumiem

2 499,25 tonnas

9 997 tonnas

09.2431

6403 99 93

Apavi ar gumijas, plastmasas vai kompozītās ādas ārējo zoli un ādas virsu, ar saistzoles garumu 24 cm vai vairāk, ko nevar nosaukt ne par vīriešu, ne sieviešu apaviem, izņemot sporta apavus un apavus ar metāla aizsargplāksnīti purngalā, un apavus, kas nenosedz potīti, un apavus, kuriem nav koka zoles bez saistzoles, izņemot apavus, kam priekša veidota no sloksnēm vai viena vai vairākiem perforētiem ielaidumiem, izņemot čības

60,5 tonnas

242 tonnas

09.2432

6403 99 96

Vīriešu apavi ar gumijas, plastmasas vai kompozītās ādas ārējo zoli un ādas virsu, ar saistzoles garumu 24 cm vai vairāk, izņemot sporta apavus un apavus ar metāla aizsargplāksnīti purngalā, un apavus, kas nenosedz potīti, un apavus, kuriem nav koka zoles bez saistzoles, izņemot apavus, kam priekša veidota no sloksnēm vai viena vai vairākiem perforētiem ielaidumiem, izņemot čības

363,25 tonnas

1 453 tonnas

09.2433

6403 99 98

Sieviešu apavi ar gumijas, plastmasas vai kompozītās ādas ārējo zoli un ādas virsu, ar saistzoles garumu 24 cm vai vairāk, izņemot sporta apavus un apavus ar metāla aizsargplāksnīti purngalā, un apavus, kas nenosedz potīti, un apavus, kuriem nav koka zoles bez saistzoles, izņemot apavus, kam priekša veidota no sloksnēm vai viena vai vairākiem perforētiem ielaidumiem, izņemot čības

172,75 tonnas

691 tonna


Top