EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1028

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1028/2012 ( 2012. gada 25. oktobris ), ar ko attiecībā uz vienotā maksājuma shēmu un atbalstu vīnogulāju audzētājiem groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007

OJ L 316, 14.11.2012, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 208 - 209

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Atcelts ar 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1028/oj

14.11.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/41


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1028/2012

(2012. gada 25. oktobris),

ar ko attiecībā uz vienotā maksājuma shēmu un atbalstu vīnogulāju audzētājiem groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 42. panta pirmo daļu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar103.o pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 1234/2007 (2007. gada 22. oktobris), ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (4), dalībvalstis vīnogulāju audzētājiem saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu var piešķirt savstarpēji nesaistītu atbalstu. Vairākas dalībvalstis ir izmantojušas šo īpašo atbalsta pasākumu.

(2)

Tomēr fakts, ka dalībvalstis pārvedumus no atbalsta programmām uz vienotā maksājuma shēmu var grozīt reizi gadā un ka atbalsta programmu termiņš ir pieci gadi, savukārt tiesības uz maksājumu, kas ir pamatā tiešajiem maksājumiem, tiek piešķirtas uz nenoteiktu laiku, ir radījis administratīvu un budžeta slogu.

(3)

Lai vienkāršotu šā īpašā atbalsta pasākuma pārvaldību un lai nodrošinātu tā saskaņotību ar lauksaimniekiem paredzētu tiešu atbalsta shēmu noteikumu mērķiem, ir lietderīgi to pārveidot, paredzot dalībvalstīm iespēju uz visiem laikiem samazināt atbalsta programmām vīnkopības nozarē piešķirtos līdzekļus un tādējādi palielināt valstij noteikto tiešo maksājumu maksimālo apjomu.

(4)

Ir lietderīgi dalībvalstīm ļaut 2014. gadā turpināt atbalsta piemērošanu, kas ir paredzēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.o pantā.

(5)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1234/2007 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1234/2007 groza šādi:

1)

regulas 103.n pantā iekļauj šādu punktu:

“1.a   Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam var nolemt, sākot no 2015. gada, samazināt summas, kas pieejamas programmu atbalstam un kuras minētas Xb pielikumā, lai palielinātu Regulas (EK) Nr. 73/2009 40. pantā paredzēto valstij noteikto tiešo maksājumu maksimālo apjomu.

Summa, kas rodas pirmajā daļā minētā samazinājuma rezultātā, uz visiem laikiem tiek saglabāta Regulas (EK) Nr. 73/2009 40. pantā paredzētajā valstij noteiktajā tiešo maksājumu maksimālajā apjomā un vairs nav pieejama 103.p līdz103.y pantā uzskaitīto pasākumu īstenošanai.”;

2)

regulas 103.o pantu aizstāj ar šādu:

“103.o pants

Vienotā maksājuma shēma un atbalsts vīnogulāju audzētājiem

1.   Līdz 2012. gada 1. decembrim dalībvalstis var nolemt vīnogulāju audzētājiem sniegt atbalstu 2014. gadam, piešķirot tiesības uz maksājumu Regulas (EK) Nr. 73/2009 III sadaļas 1. nodaļas nozīmē.

Ja pirmajā daļā minētā atbalsta summa ir lielāka par atbalsta summu, kas tika sniegta 2013. gadam, attiecīgās dalībvalstis izmanto starpību, lai piešķirtu tiesības uz maksājumu vīnogulāju audzētājiem Regulas (EK) Nr. 73/2009 III sadaļas 1. nodaļas nozīmē saskaņā ar minētās regulas IX pielikuma C punktu.

2.   Dalībvalstis, kas plāno sniegt 1. punktā minēto atbalstu, paredz noteikumu šādam atbalstam savās atbalsta programmās saskaņā ar 103.k panta 3. punktu.

3.   Šā panta 1. punktā minētais atbalsts 2014. gadam:

a)

ir ietverts vienotā maksājuma shēmā, un tas vairs nav pieejams saskaņā ar 103.k panta 3. punktu par pasākumiem, kas ir uzskaitīti 103.p līdz 103.y pantā;

b)

proporcionāli samazina līdzekļus, kas atbalsta programmās pieejami par 103.p līdz 103.y pantā uzskaitītajiem pasākumiem.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2012. gada 25. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  OV C 191, 29.6.2012., 116. lpp.

(2)  OV C 225, 27.7.2012., 174. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2012. gada 4. oktobra lēmums.

(4)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.


Top