EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0849

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 849/2012 ( 2012. gada 19. septembris ) par atļauju lietot citronskābes, sorbīnskābes, timola un vanilīna preparātu kā barības piedevu gaļas cāļiem, dējējvistām, visiem retāk audzētu sugu gaļas putniem un dējējputniem un atšķirtiem cūku dzimtas dzīvniekiem, izņemot Sus scrofa domesticus (atļaujas turētājs – Vetagro SpA ) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 253, 20.9.2012, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 206 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2021; Atcelts ar 32020R2119

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/849/oj

20.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 849/2012

(2012. gada 19. septembris)

par atļauju lietot citronskābes, sorbīnskābes, timola un vanilīna preparātu kā barības piedevu gaļas cāļiem, dējējvistām, visiem retāk audzētu sugu gaļas putniem un dējējputniem un atšķirtiem cūku dzimtas dzīvniekiem, izņemot Sus scrofa domesticus (atļaujas turētājs – Vetagro SpA)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju citronskābes, sorbīnskābes, timola un vanilīna preparātam. Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā paredzētās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju lietot citronskābes, sorbīnskābes, timola un vanilīna preparātu kā barības piedevu gaļas cāļiem, dējējvistām, visiem retāk audzētu sugu gaļas putniem un dējējputniem un visām retāk audzētām (atšķirtu) cūku sugām un paredz to klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1117/2010 (2) citronskābes, sorbīnskābes, timola un vanilīna preparātu desmit gadus atļāva lietot kā barības piedevu atšķirtiem sivēniem.

(5)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2012. gada 25. maija atzinumā (3) secināja, ka pielikumā norādītajam citronskābes, sorbīnskābes, timola un vanilīna preparātam ierosinātajos lietošanas apstākļos nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un ka šī piedeva var uzlabot mērķsugu rādītājus. Iestāde uzskata, ka nav vajadzības noteikt īpašas prasības uzraudzībai pēc piedevas laišanas tirgū. Tā arī pārbaudīja ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija.

(6)

Minētā preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc šo preparātu būtu jāļauj lietot atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā norādīto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “citas zootehniskās piedevas”, ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 19. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 317, 3.12.2010., 3. lpp.

(3)  EFSA Journal (2012); 10(5):2670.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg/kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: citas zootehniskās piedevas (zootehnisko parametru uzlabošana)

4d 3

Vetagro SpA

Citronskābes, sorbīnskābes, timola un vanilīna preparāts

 

Piedevas sastāvs

Citronskābi, sorbīnskābi, timolu un vanilīnu saturošu aizsargātu mikrolodīšu preparāts, kurā ir vismaz:

 

citronskābe: 25 g/100 g

 

sorbīnskābe: 16,7 g/100 g

 

timols: 1,7 g/100 g

 

vanilīns: 1 g/100 g

 

Aktīvo vielu raksturojums

 

Citronskābe C6H8O7 (tīrība ≥ 99,5 %),

2-hidroksi-1,2,3-propāntrikarboksilskābe, CAS numurs 77-92-9, bezūdens,

 

sorbīnskābe C6H8O2 (tīrība ≥ 99,5 %)

2,4-heksadiēnskābe, CAS numurs 110-44-1,

 

timols (tīrība ≥ 98 %),

5-metil-2-(1-metiletil)fenols, CAS numurs 89-83-8,

 

vanilīns (tīrība ≥ 99,5 %),

4-hidroksi-3-metoksibenzaldehīds, CAS numurs 121-33-5.

 

Analīzes metodes  (1)

Sorbīnskābes un timola noteikšana barībā: apgrieztās fāzes augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfijas metode, kurā izmanto ultravioletostaru/diožu matricas detektoru (RP-HPLC-UV/DAD). Citronskābes noteikšana piedevā un premiksos: (RP-HPLC-UV/DAD). Citronskābes noteikšana barībā: citronskābes satura enzimātiskā noteikšana – NADH (nikotīnamīda adenīndinukleotīda reducētās formas) spektrometrijas metode.

Gaļas cāļi un dējējvistas

Retāk audzētu sugu gaļas putni un dējējputni

200

Drošības apsvērumi: rīkojoties ar piedevu, jāizmanto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi.

2022. gada 10. oktobris

Atšķirti cūku dzimtas dzīvnieki,

izņemot Sus scrofa domesticus.

1 000


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama references laboratorijas tīmekļa vietnē: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


Top