EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_200_R_0024_01

2012/441/EK: Padomes Lēmums ( 2009. gada 9. oktobris ) par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu par grozījumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, lai ņemu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai
Protokols par grozījumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, lai ņemu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

OJ L 200, 27.7.2012, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 200/24


PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 9. oktobris)

par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu par grozījumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, lai ņemu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

(2012/441/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu saistībā ar 300. panta 2. punktu, 3. punkta pirmo daļu un 4. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1)

Padome 2004. gada 5. decembrī pilnvaroja Komisiju risināt sarunas par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses.

(2)

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses (turpmāk “nolīgums”), tika parakstīts Briselē 2006. gada 12. decembrī (1).

(3)

Līgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai parakstīja Luksemburgā 2005. gada 25. aprīlī, un tas stājās spēkā 2007. gada 1. janvārī.

(4)

Vajadzīgs protokols, ar ko groza nolīgumu, lai ņemtu vērā divu jauno dalībvalstu pievienošanos.

(5)

Puses 2007. gada 19. martā vienojās par protokola tekstu.

(6)

Protokols būtu jāparaksta un jāpiemēro provizoriski, kamēr tiek pabeigtas procedūras tā noslēgšanai,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

1.   Ar šo Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā tiek apstiprināta Protokola par grozījumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, lai ņemu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (turpmāk “protokols”), parakstīšana.

2.   Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā parakstīt protokolu, ņemot vērā tā noslēgšanu.

3. pants

Ar nosacījumu, kas tas notiek savstarpīgi, protokolu provizoriski piemēro no dienas, kad puses to ir parakstījušas, kamēr tiek pabeigtas procedūras tā formālai noslēgšanai.

4. pants

Padome sniedz Protokola 4. panta 1. punktā paredzēto paziņojumu.

Luksemburgā, 2009. gada 9. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

Å. TORSTENSSON


(1)  OV L 386, 29.12.2006., 55. lpp.


PROTOKOLS

par grozījumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, lai ņemu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

turpmāk “dalībvalstis”, un

EIROPAS KOPIENA,

turpmāk “Kopiena”,

ko pārstāv Eiropas Savienības Padome,

no vienas puses, un

MAROKAS KARALISTE,

turpmāk “Maroka”,

no otras puses,

ņemot vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai Kopienai 2007. gada 1. janvārī,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Bulgārijas Republika un Rumānija ir puses 2006. gada 12. decembrī Briselē parakstītajam Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses (turpmāk “nolīgums”).

2. pants

1.   Nolīguma II pielikumam (Divpusēji Marokas un Eiropas Kopienu dalībvalstu nolīgumi) pievieno šādus noteikumus:

a)

aiz pirmā ievilkuma:

“—

Bulgārijas Tautas Republikas un Marokas Karalistes nolīgums ar par gaisa transportu, kas parakstīts Rabātā 1966. gada 14. oktobrī;”;

b)

aiz sešpadsmitā ievilkuma:

“—

Rumānijas Sociālistiskās Republikas valdības un Marokas Karalistes valdības nolīgums par civilo gaisa satiksmi, kas parakstīts Bukarestē 1971. gada 6. decembrī,

ar jaunākajiem grozījumiem, kas izdarīti ar 1996. gada 29. jūnijā Rabātā parakstīto Saprašanās memorandu;”.

2.   Nolīguma III pielikuma pirmajai daļai (Procedūras darbības atļauju un tehnisku atļauju saņemšanai: kompetentas iestādes) pievieno šādus noteikumus:

a)

aiz teksta attiecībā uz Beļģiju:

“Bulgārija:

Civilās aviācijas iestāžu galvenā pārvalde

Transporta, informācijas tehnoloģiju un komunikāciju ministrija”;

b)

aiz teksta attiecībā uz Slovākijas Republiku:

“Rumānija:

Infrastruktūras un civilās aviācijas ģenerāldirektorāts

Infrastruktūras un transporta ministrija”.

3. pants

Šim protokolam pievienotais nolīguma teksts bulgāru un rumāņu valodā ir autentisks ar tādiem pašiem nosacījumiem kā teksts pārējās valodās.

4. pants

1.   Šo protokolu katra puse apstiprina saskaņā ar savām procedūrām. Šis protokols stājās spēkā tad, kad stājas spēkā nolīgums. Tomēr, ja šo protokolu nolīguma puses apstiprina vēlāk, kad nolīgums ir jau stājies spēkā, tad atbilstoši nolīguma 27. panta 1. punktam šis protokols stājas spēkā dienā, kad puses viena otrai ir paziņojušas, ka ir pabeigtas to iekšējās ar apstiprināšanu saistītās formalitātes.

2.   Šo protokolu provizoriski piemēro no dienas, kad abas puses to parakstījušas.

5. pants

Briselē, divos eksemplāros, 2012. gada 18. jūnijā, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru un arābu valodā; visi teksti ir vienlīdz autentiski.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaternas

Image

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság nevében

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Maroka

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


Top