EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0392

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 392/2012 ( 2012. gada 1. marts ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecības veļas žāvētāju energomarķējumu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 123, 9.5.2012, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 279 - 304

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/392/oj

9.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 123/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 392/2012

(2012. gada 1. marts),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecības veļas žāvētāju energomarķējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2010/30/ES paredz, ka Komisijai ir jāpieņem deleģētie akti attiecībā uz marķējumiem enerģiju patērējošiem ražojumiem, kuriem ir būtisks potenciāls ietaupīt enerģiju un kuriem ir būtiskas atšķirības energoefektivitātes rādītājos, bet ir līdzvērtīga funkcionalitāte.

(2)

Noteikumi par energomarķējumu mājsaimniecības veļas žāvētājiem tika noteikti Komisijas 1995. gada 23. maija Direktīvā 95/13/EK, ar kuru Padomes Direktīvu 92/75/EEK īsteno attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības elektriskajiem veļas žāvētājiem (2).

(3)

Mājsaimniecības veļas žāvētāju patērētā enerģija veido ievērojamu daļu no mājsaimniecību kopējā enerģijas patēriņa Savienībā. Papildus jau sasniegtajiem energoefektivitātes uzlabojumiem ir svarīgi panākt mājsaimniecības veļas žāvētāju enerģijas patēriņa turpmāku samazināšanos.

(4)

Direktīva 95/13/EK būtu jāatceļ, un ar šo regulu būtu jāparedz jauni noteikumi, lai nodrošinātu, ka energomarķējums piegādātājiem rada dinamisku stimulu turpmāk uzlabot mājsaimniecības veļas žāvētāju energoefektivitāti un paātrināt tirgus pielāgošanos energoefektīvām tehnoloģijām.

(5)

Uz mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām attiecas Komisijas 1996. gada 19. septembra Direktīva 96/60/EK, ar kuru Padomes Direktīvu 92/75/EEK īsteno attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgājamām un žāvējamām mašīnām (3). Tām ir konkrētas īpašības, un tāpēc tās būtu jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas.

(6)

Marķējumā norādītā informācija būtu jāiegūst, izmantojot procedūras, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami un kurās ņemtas vērā atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, tostarp, attiecīgā gadījumā, harmonizētie standarti, ko pieņēmušas Eiropas standartizācijas iestādes, kas minētas I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvā 98/34/EK, kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu sfērā (4).

(7)

Šajā regulā būtu jānosaka mājsaimniecības veļas žāvētāju, tostarp ar gāzi darbināmo veļas žāvētāju, marķējuma vienots noformējums un saturs.

(8)

Turklāt šajā regulā būtu jānosaka prasības par mājsaimniecības veļas žāvētāju “tehnisko dokumentāciju” un “datu lapu”.

(9)

Šajā regulā būtu jānosaka prasības arī par informāciju, kas jāsniedz saistībā ar mājsaimniecības veļas žāvētāju jebkāda veida tālpārdošanu un reklamēšanu un jebkāda veida tehniskajiem reklāmizdevumiem šādām iekārtām.

(10)

Ir lietderīgi paredzēt šīs regulas pārskatīšanu, lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību.

(11)

Lai atvieglotu pāreju no Direktīvas 95/13/EK uz šo regulu, mājsaimniecības veļas žāvētāji, kas marķēti atbilstīgi šai regulai, būtu jāuzskata par tādiem, kas atbilst Direktīvai 95/13/EK.

(12)

Tāpēc Direktīva 95/13/EK būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā regulā ir paredzēti noteikumi attiecībā uz mājsaimniecības elektrisko no elektrotīkla darbināmo veļas žāvētāju un ar gāzi darbināmo veļas žāvētāju un mājsaimniecības iebūvējamo veļas žāvētāju, tostarp veļas žāvētāju, kurus pārdod citiem lietojumiem, marķēšanu un papildinformācijas sniegšanu par tiem.

2.   Šo regulu nepiemēro mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām un mājsaimniecības veļas izgriešanas mašīnām.

2. pants

Definīcijas

Papildus Direktīvas 2010/30/ES 2. pantā paredzētajām definīcijām šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“mājsaimniecības veļas žāvētājs” ir iekārta, kurā žāvē tekstilizstrādājumus, tos griežot rotējošā cilindrā, caur kuru virzās silts gaiss un kuru galvenokārt paredzēts izmantot neprofesionālām vajadzībām;

2)

“iebūvēts mājsaimniecības veļas žāvētājs” ir mājsaimniecības veļas žāvētājs, kuru paredzēts iebūvēt mēbeļu korpusā, sienas nišā vai līdzīgā vietā, kam nepieciešama mēbeļu apdare;

3)

“mājsaimniecības kombinētā veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīna” ir mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīna, kurai ir gan centrifugēšanas funkcija, gan arī iespējas žāvēt tekstilizstrādājumus, parasti ar sildīšanas un griešanas palīdzību;

4)

“mājsaimniecības veļas izgriešanas mašīna”, komerciāli zināma arī kā “veļas centrifūga”, ir iekārta, kurā rotējošā cilindrā ar centrbēdzes palīdzību no tekstilizstrādājumiem tiek atdalīts ūdens, kas tiek novadīts pa automātisku sūkni, un kuru galvenokārt paredzēts izmantot neprofesionālām vajadzībām;

5)

“ventilācijas tipa veļas žāvētājs” ir veļas žāvētājs, kurā tiek ievadīts svaigs gaiss, ko pūš uz tekstilizstrādājumiem, un mitrais gaiss pēc tam tiek izvadīts telpās vai ārpus tām;

6)

“kondensācijas tipa veļas žāvētājs” ir veļas žāvētājs, kurā iekļauta ierīce (izmantojot kondensāciju vai citā veidā), lai atdalītu mitrumu no gaisa, ko izmanto žāvēšanas procesā;

7)

“automātisks veļas žāvētājs” ir veļas žāvētājs, kas pārtrauc žāvēšanas procesu, kad, piemēram, ar vadītspējas vai temperatūras sensoru, tiek detektēts konkrēts ieliktās veļas mitruma saturs;

8)

“neautomātisks veļas žāvētājs” ir veļas žāvētājs, kas pārtrauc žāvēšanas procesu pēc iepriekš iestatīta laikposma, parasti izmantojot taimeri, bet kura darbību var pārtraukt arī manuāli;

9)

“programma” ir iepriekš iestatītu darbību virkne, kuru piegādātājs ir noteicis kā piemērotu konkrētu tekstilizstrādājumu žāvēšanai;

10)

“cikls” ir pilns žāvēšanas process izvēlētajā programmā;

11)

“programmas laiks” ir laiks no programmas sākuma līdz tās beigām, izņemot tiešā lietotāja iestatītu darbības atlikšanu;

12)

“nominālā ietilpība” ir konkrētu sausu tekstilizstrādājumu maksimālā pieļaujamā masa kilogramos, ko piegādātājs ir norādījis 0,5 kg vienībās un ko ir iespējams apstrādāt izvēlētajā mājsaimniecības veļas žāvētāja programmā, ja veļa tiek ievietota saskaņā ar piegādātāja norādījumiem;

13)

“daļēja noslodze” ir puse no mājsaimniecības veļas žāvētāja nominālās ietilpības konkrētajā programmā;

14)

“kondensācijas efektivitāte” ir kondensācijas tipa veļas žāvētāja kondensētā mitruma masas attiecība pret mitruma masu, kas atdalīta no žāvētājā ieliktās veļas cikla beigās;

15)

“izslēgtais režīms” ir stāvoklis, kad mājsaimniecības veļas žāvētājs ir izslēgts, izmantojot iekārtas vadības ierīces vai slēdžus, kas ir pieejami un paredzēti izmantošanai tiešajam lietotājam parastas lietošanas apstākļos, lai nodrošinātu zemāko energopatēriņu, kas var pastāvēt nenoteiktu laiku, kamēr mājsaimniecības veļas žāvētājs ir pievienots enerģijas avotam un izmantots saskaņā ar piegādātāja norādījumiem; ja šādas vadības ierīces vai slēdži tiešajam lietotājam nav pieejami, “izslēgtais režīms” ir stāvoklis, kad mājsaimniecības veļas žāvētājs ir automātiski pārslēdzies uz stacionāra energopatēriņa režīmu;

16)

“ieslēgtais režīms” ir zemākā energopatēriņa režīms, kas bez tiešā lietotāja turpmākas iejaukšanās var saglabāties nenoteiktu laiku pēc programmas beigām un tekstilizstrādājumu izņemšanas no veļas žāvētāja;

17)

“līdzvērtīgs mājsaimniecības veļas žāvētājs” ir tirgū laists mājsaimniecības veļas žāvētāja modelis ar tādu pašu nominālo ietilpību, tehniskajiem un darbības rādītājiem, energopatēriņu, attiecīgā gadījumā kondensācijas efektivitāti, standarta kokvilnas programmas laiku un akustiskā trokšņa emisiju gaisā žāvēšanas laikā kā citam mājsaimniecības veļas žāvētāja modelim, ko tas pats piegādātājs laidis tirgū ar citu ražojuma numuru;

18)

“tiešais lietotājs” ir patērētājs, kurš iegādājas vai, iespējams, iegādāsies mājsaimniecības veļas žāvētāju;

19)

“tirdzniecības vieta” ir vieta, kurā mājsaimniecības veļas žāvētāji ir izstādīti vai kurā tos piedāvā pārdošanai, nomai vai izpirkumnomai;

20)

“standarta kokvilnas programma” ir cikls, kas žāvē kokvilnas veļu ar ieliktās veļas sākotnējo mitruma saturu 60 % līdz atlikušajam ieliktās veļas mitruma saturam 0 %.

3. pants

Piegādātāju pienākumi

Piegādātāji nodrošina, ka:

a)

katram mājsaimniecības veļas žāvētājam ir drukāts marķējums, kas atbilst I pielikumā noteiktajam formātam un ietver I pielikumā norādīto informāciju;

b)

ir pieejama II pielikumā noteiktā datu lapa;

c)

pēc dalībvalstu iestāžu un Komisijas pieprasījuma tiek nodrošināta III pielikumā norādītās tehniskās dokumentācijas pieejamība;

d)

reklāmā, ja tajā ir sniegta informācija par konkrēta mājsaimniecības veļas žāvētāja modeļa energopatēriņu vai cenu, ir norādīta energoefektivitātes klase;

e)

konkrēta mājsaimniecības veļas žāvētāja modeļa tehniskajos reklāmizdevumos, kas raksturo tā tehniskos parametrus, ir norādīta minētā modeļa energoefektivitātes klase.

4. pants

Izplatītāju pienākumi

Izplatītāji nodrošina, ka:

a)

pārdošanas vietā katram mājsaimniecības veļas žāvētājam uz tā priekšējās vai augšējās virsmas ir skaidri redzams marķējums, ko nodrošina piegādātājs saskaņā ar 3. panta a) punktu;

b)

mājsaimniecības veļas žāvētājus, kas ir pārdošanā, nomā vai izpirkumnomā, kur tiešajam lietotājam nav paredzēts apskatīt izstādīto mājsaimniecības veļas žāvētāju, kā norādīts Direktīvas 2010/30/ES 7. pantā, tirgo, norādot piegādātāja sniegto informāciju saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu;

c)

reklāmā, ja tajā ir sniegta informācija par konkrēta mājsaimniecības veļas žāvētāja modeļa energopatēriņu vai cenu, ir norādīta atsauce uz energoefektivitātes klasi;

d)

konkrēta mājsaimniecības veļas žāvētāja modeļa tehniskajos reklāmizdevumos, kas raksturo tā tehniskos parametrus, ir norādīta atsauce uz minētā modeļa energoefektivitātes klasi.

5. pants

Mērīšanas metodes

Informāciju, kas sniedzama saskaņā ar 3. un 4. pantu, iegūst, izmantojot atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami.

6. pants

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Dalībvalstis piemēro V pielikumā noteikto procedūru, lai pārbaudītu tādu parametru atbilstību kā deklarētā energoefektivitātes klase, energopatēriņš vienā ciklā, vajadzības gadījumā kondensācijas efektivitātes klase, nominālā ietilpība, energopatēriņš izslēgtā un ieslēgtā režīmā, ieslēgtā režīma ilgums, programmas laiks un akustiskā trokšņa emisija gaisā.

7. pants

Pārskatīšana

Komisija, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, pārskata šo regulu ne vēlāk kā piecus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Regulu pārskatot, it sevišķi novērtē V pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides.

8. pants

Atcelšana

Direktīvu 95/13/EK atceļ no 2012. gada 29. maija.

9. pants

Pārejas noteikumi

1.   Regulas 3. panta d) un e) punktu un 4. panta b), c) un d) punktu nepiemēro drukātai reklāmai un tehniskajiem reklāmizdevumiem, kas ir publicēti līdz 2012. gada 29. septembrim.

2.   Mājsaimniecības veļas žāvētāji, kas laisti tirgū līdz 2012. gada 29. maijam, atbilst Direktīvas 95/13/EK noteikumiem.

3.   Mājsaimniecības veļas žāvētājus, kas atbilst šīs regulas noteikumiem un kas laisti tirgū vai piedāvāti pārdošanai, nomai vai izpirkumnomai līdz 2012. gada 29. maijam, uzskata par tādiem, kas atbilst Direktīvas 95/13/EK noteikumiem.

10. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no 2012. gada 29. maija. Taču regulas 3. panta d) un e) punktu un 4. panta b), c) un d) punktu piemēro no 2012. gada 29. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 1. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 153, 18.6.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 136, 21.6.1995., 28. lpp.

(3)  OV L 266, 18.10.1996., 1. lpp.

(4)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.


I PIELIKUMS

Marķējums

1.   VENTILĀCIJAS TIPA MĀJSAIMNIECĪBAS VEĻAS ŽĀVĒTĀJA MARĶĒJUMS

Image

1.1.

Ventilācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētāju marķējumā norāda šādu informāciju:

I.

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

II.

piegādātāja modeļa identifikators, proti, kods, kas parasti ir burtciparu kods, ar kuru konkrētu mājsaimniecības veļas žāvētāja modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai piegādātāja nosaukumu;

III.

energoefektivitātes klase atbilstīgi VI pielikuma 1. punktam; bultas smaile, kurā ir norādīta mājsaimniecības veļas žāvētāja energoefektivitātes klase, ir tādā pašā augstumā kā bultas smaile, kurā norādīta attiecīgā energoefektivitātes klase;

IV.

svērtais energopatēriņš gadā (AEC ), kas izteikts kWh/gadā un noapaļots līdz veselam skaitlim, un aprēķināts saskaņā ar VII pielikumu;

V.

informācija par mājsaimniecības veļas žāvētāja tipu;

VI.

cikla ilgums, kas atbilst standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē un izteikts minūtēs, un noapaļots līdz pilnai minūtei;

VII.

nominālā ietilpība, izteikta kilogramos, standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē;

VIII.

skaņas jaudas līmenis (vidējā svērtā vērtība – LWA) žāvēšanas posmā standarta kokvilnas programmā pilnā noslodzē, kas izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim.

1.2.

Ventilācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētāju marķējuma noformējums ir saskaņā ar šā pielikuma 4. punktu. Ja modelim ir piešķirts “ES ekomarķējums” atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 66/2010 (1), var pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

2.   KONDENSĀCIJAS TIPA MĀJSAIMNIECĪBAS VEĻAS ŽĀVĒTĀJA MARĶĒJUMS

Image

2.1.

Papildus 1.1. punktā minētajai informācijai kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētāju marķējumā ietver šādu informāciju:

IX.

kondensācijas efektivitātes klase saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu.

2.2.

Kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētāju marķējuma noformējums ir saskaņā ar šā pielikuma 4. punktu. Ja modelim ir piešķirts “ES ekomarķējums” atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 66/2010, var pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

3.   AR GĀZI DARBINĀMA MĀJSAIMNIECĪBAS VEĻAS ŽĀVĒTĀJA MARĶĒJUMS

Image

3.1.

Ar gāzi darbināmo mājsaimniecības veļas žāvētāju marķējumā iekļauj informāciju, kas minēta 1.1. punktā.

3.2.

Ar gāzi darbināmo mājsaimniecības veļas žāvētāju marķējuma noformējums ir saskaņā ar šā pielikuma 4. punktu. Ja modelim ir piešķirts “ES ekomarķējums” atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 66/2010, var pievienot ES ekomarķējuma kopiju.

4.   ETIĶETES NOFORMĒJUMS

4.1.

Evakuējoša tipa mājsaimniecības veļas žāvētāju etiķetes noformējumam jāatbilst turpmākajā attēlā norādītajam.

Image

Kur:

a)

etiķetei jābūt vismaz 110 mm platai un 220 mm augstai. Ja etiķete tiek drukāta lielākā formātā, tās satura izvietojumā ir jāievēro iepriekš norādītās proporcijas;

b)

fons ir balts;

c)

krāsas atbilst CMYK jeb ciānfuksīndzeltenmelnajam krāsu modelim saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X-00: 0 % ciāna, 70 % fuksīna, 100 % dzeltena, 0 % melna;

d)

etiķete atbilst visām šādām prasībām (numerācija attiecas uz attēlu iepriekš):

Image

ES etiķetes ietvars: 5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips – krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00. Piktogramma kā attēlā. ES logotips un enerģijas logotips (apvienots): platums: 92 mm, augstums: 17 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 92,5 mm.

Image

A–G skala

Bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 0,75 mm – krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00.

Teksts: Calibri bold 18 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 12 pt, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Energoefektivitātes klase

Bulta: platums: 26 mm, augstums: 14 mm, 100 % melna.

Teksts: Calibri bold 29 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 18 pt, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Enerģija

Teksts: Calibri regular 11 pt, lielie burti, 100 % melns.

Image

Svērtais energopatēriņš gadā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 30 pt, 100 % melns.

Otrā rinda: Calibri regular 14 pt, 100 % melns.

Image

Mājsaimniecības veļas žāvētāja tips

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

Cikla ilgums

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Nominālā ietilpība

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Skaņas jaudas līmenis

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Zvaigznīte: Calibri regular 6 pt, 100 % melna.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators

Image

Piegādātāja nosaukumam vai preču zīmei un modeļa identifikatoram būtu jāietilpst 92 × 15 mm laukumā.

Image

Regulas numerācija: Calibri bold 9 pt, 100 % melns.

4.2.

Kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētāju etiķetes noformējumam jāatbilst turpmākajā attēlā norādītajam.

Image

Kur:

a)

etiķetei jābūt vismaz 110 mm platai un 220 mm augstai. Ja etiķete tiek drukāta lielākā formātā, tās satura izvietojumā ir jāievēro iepriekš norādītās proporcijas;

b)

fons ir balts;

c)

krāsas atbilst CMYK jeb ciānfuksīndzeltenmelnajam krāsu modelim saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X-00: 0 % ciāna, 70 % fuksīna, 100 % dzeltena, 0 % melna;

d)

etiķete atbilst visām šādām prasībām (numerācija attiecas uz attēlu iepriekš):

Image

ES etiķetes ietvars: 5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips – krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00. Piktogramma kā attēlā. ES logotips un enerģijas logotips (apvienots): platums: 92 mm, augstums: 17 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 92,5 mm.

Image

A–G skala

Bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 0,75 mm – krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00.

Teksts: Calibri bold 18 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 12 pt, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Energoefektivitātes klase

Bulta: platums: 26 mm, augstums: 14 mm, 100 % melna.

Teksts: Calibri bold 29 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 18 pt, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Enerģija

Teksts: Calibri regular 11 pt, lielie burti, 100 % melns.

Image

Svērtais energopatēriņš gadā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 30 pt, 100 % melns.

Otrā rinda: Calibri regular 14 pt, 100 % melna.

Image

Mājsaimniecības veļas žāvētāja tips

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

Cikla ilgums

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Nominālā ietilpība

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Skaņas jaudas līmenis

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Zvaigznīte: Calibri regular 6 pt, 100 % melna.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators

Image

Piegādātāja nosaukumam vai preču zīmei un modeļa identifikatoram būtu jāietilpst 92 × 15 mm laukumā.

Image

Regulas numerācija: Calibri bold 9 pt, 100 % melns.

Image

Kondensācijas efektivitātes klase

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri regular 16 pt, horizontālais mērogs 75 %, 100 % melns un Calibri bold 22 pt, horizontālais mērogs 75 %, 100 % melns.

4.3.

Ar gāzi darbināmu mājsaimniecības veļas žāvētāju etiķetes noformējumam jāatbilst turpmākajā attēlā norādītajam.

Image

Kur:

a)

etiķetei jābūt vismaz 110 mm platai un 220 mm augstai. Ja etiķete tiek drukāta lielākā formātā, tās satura izvietojumā ir jāievēro iepriekš norādītās proporcijas;

b)

fons ir balts;

c)

krāsas atbilst CMYK jeb ciānfuksīndzeltenmelnajam krāsu modelim saskaņā ar šādu paraugu: 00-70-X-00: 0 % ciāna, 70 % fuksīna, 100 % dzeltena, 0 % melna;

d)

etiķete atbilst visām šādām prasībām (numerācija attiecas uz attēlu iepriekš):

Image

ES etiķetes ietvars: 5 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

ES logotips – krāsas: X-80-00-00 un 00-00-X-00.

Image

Energomarķējums: krāsa: X-00-00-00. Piktogramma kā attēlā. ES logotips un enerģijas logotips (apvienots): platums: 92 mm, augstums: 17 mm.

Image

Robežlīnija zem logotipiem: 1 pt – krāsa: ciāns 100 % – garums: 92,5 mm.

Image

A–G skala

Bulta: augstums: 7 mm, atstarpe: 0,75 mm – krāsas:

augstākā klase: X-00-X-00,

otrā klase: 70-00-X-00,

trešā klase: 30-00-X-00,

ceturtā klase: 00-00-X-00,

piektā klase: 00-30-X-00,

sestā klase: 00-70-X-00,

zemākā klase: 00-X-X-00.

Teksts: Calibri bold 18 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 12 pt, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Energoefektivitātes klase

Bulta: platums: 26 mm, augstums: 14 mm, 100 % melna.

Teksts: Calibri bold 29 pt, lielie burti, balti; “+” simboli: Calibri bold 18 pt, balti, sakārtoti vienā rindā.

Image

Enerģija

Teksts: Calibri regular 11 pt, lielie burti, 100 % melns.

Image

Svērtais energopatēriņš gadā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 30 pt, 100 % melns.

Otrā rinda: Calibri regular 14 pt, 100 % melna.

Image

Mājsaimniecības veļas žāvētāja tips

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Image

Cikla ilgums

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Nominālā ietilpība

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Skaņas jaudas līmenis

Piktogramma kā attēlā

Ietvars: 2 pt – krāsa: ciāns 100 % – noapaļoti stūri: 3,5 mm.

Vērtība: Calibri bold 24 pt, 100 % melns; un Calibri regular 16 pt, 100 % melns.

Image

Zvaigznīte: Calibri regular 6 pt, 100 % melna.

Image

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme

Image

Piegādātāja modeļa identifikators

Image

Piegādātāja nosaukumam vai preču zīmei un modeļa identifikatoram būtu jāietilpst 92 × 15 mm laukumā.

Image

Regulas numerācija: Calibri bold 9 pt, 100 % melns.


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.


II PIELIKUMS

Datu lapa

1.

Mājsaimniecības veļas žāvētāju datu lapā informāciju norāda šādā kārtībā un iekļauj produkta brošūrā vai citos informatīvos dokumentos, kas pievienoti produktam:

a)

piegādātāja nosaukums vai preču zīme;

b)

piegādātāja modeļa identifikators, proti, kods, kas parasti ir burtciparu kods, ar kuru konkrētu mājsaimniecības veļas žāvētāja modeli atšķir no citiem modeļiem ar tādu pašu preču zīmi vai piegādātāja nosaukumu;

c)

nominālā ietilpība, izteikta kilogramos kokvilnas veļas, standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē;

d)

tas, vai mājsaimniecības veļas žāvētājs ir ventilācijas tipa, kondensācijas tipa vai ar gāzi darbināms mājsaimniecības veļas žāvētājs;

e)

energoefektivitātes klase saskaņā ar VI pielikuma 1. punktu;

f)

no maiņstrāvas tīkla darbināmiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem:

svērtais energopatēriņš gadā (AEc), noapaļots līdz vienai decimālzīmei; to raksturo šādi: “Energopatēriņš “X” kWh/gadā, pamatojoties uz standarta kokvilnas programmas 160 žāvēšanas cikliem pilnā un daļējā noslodzē un energopatēriņu mazjaudas režīmos. Faktiskais energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

ar gāzi darbināmiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem:

 

svērtais energopatēriņš gadā (AEc(Gas) ), noapaļots līdz vienai decimālzīmei; to raksturo šādi: “Energopatēriņš “X” kWh-Gas/gadā, pamatojoties uz standarta kokvilnas programmas 160 žāvēšanas cikliem pilnā un daļējā noslodzē. Faktiskais energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

un

 

svērtais energopatēriņš gadā (AEC(Gas)el ), noapaļots līdz vienai decimālzīmei; to raksturo šādi: “Energopatēriņš “X” kWh/gadā, pamatojoties uz standarta kokvilnas programmas 160 žāvēšanas cikliem pilnā un daļējā noslodzē un energopatēriņu mazjaudas režīmos. Faktiskais energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

g)

tas, vai mājsaimniecības veļas žāvētājs ir “automātisks veļas žāvētājs” vai “neautomātisks veļas žāvētājs”;

h)

ja mājsaimniecības veļas žāvētājam ir piešķirts “ES ekomarķējums” saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010, var iekļaut šo informāciju;

i)

standarta kokvilnas programmas energopatēriņš (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) pilnā un daļējā noslodzē;

j)

standarta kokvilnas programmas energopatēriņš izslēgtā režīmā (Po ) un ieslēgtā režīmā (Pl ) pilnā noslodzē;

k)

ja mājsaimniecības veļas žāvētājs ir aprīkots ar energopatēriņa vadības sistēmu, “ieslēgtā režīma” ilgums;

l)

norāde, ka “standarta kokvilnas programma”, ko izmanto pilnā un daļējā noslodzē, ir standarta žāvēšanas programma, uz kuru attiecas informācija marķējumā un datu lapā, ka šī programma ir piemērota normālas mitras kokvilnas izstrādājumu žāvēšanai un ka energopatēriņa ziņā tā ir visefektīvākā programma kokvilnai;

m)

“standarta kokvilnas programmas pilnā un daļējā noslodzē” svērtais programmas laiks (Tt ), kas izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei, kā arī “standarta kokvilnas programmas pilnā noslodzē” programmas laiks (Tdry ) un “standarta kokvilnas programmas daļējā noslodzē” (Tdry½ ) programmas laiks, izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei;

n)

ja mājsaimniecības veļas žāvētājs ir kondensācijas tipa veļas žāvētājs, kondensācijas efektivitātes klase saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu, izteikta kā “kondensācijas efektivitātes klase “X” skalā no G (viszemākā efektivitāte) līdz A (visaugstākā efektivitāte)”; to var izteikt arī citādi, ja ir skaidri saprotams, ka skala ir no G (viszemākā efektivitāte) līdz A (visaugstākā efektivitāte);

o)

ja mājsaimniecības veļas žāvētājs ir kondensācijas tipa veļas žāvētājs, standarta kokvilnas programmas pilnā un daļējā noslodzē vidējā kondensācijas efektivitāte Cdry un Cdry½ un svērtā kondensācijas efektivitāte (Ct ) “standarta kokvilnas programmai pilnā un daļējā noslodzē”, izteikta procentos un noapaļota līdz pilnam procentam;

p)

skaņas jaudas līmenis (vidējā svērtā vērtība – LWA) standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē, kas izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim;

q)

attiecīga norāde, ja mājsaimniecības veļas žāvētāju ir paredzēts iebūvēt.

2.

Viena datu lapa var attiekties uz vairākiem viena piegādātāja piegādātiem mājsaimniecības veļas žāvētāju modeļiem.

3.

Datu lapā ietverto informāciju var sniegt marķējuma krāsainas vai melnbaltas kopijas veidā. Šādā gadījumā norāda arī to 1. punktā minēto informāciju, kas nav norādīta marķējumā.


III PIELIKUMS

Tehniskā dokumentācija

1.

Regulas 3. panta c) punktā minētā tehniskā dokumentācija ietver šādu informāciju:

a)

piegādātāja nosaukums un adrese;

b)

mājsaimniecības veļas žāvētāja modeļa vispārīgs apraksts, lai to varētu nepārprotami un viegli identificēt;

c)

vajadzības gadījumā atsauces uz piemērotajiem harmonizētajiem standartiem;

d)

vajadzības gadījumā citi izmantotie tehniskie standarti un specifikācijas;

e)

tās personas identitāte un paraksts, kura ir pilnvarota pārstāvēt piegādātāju;

f)

šādi mērījumu tehniskie parametri:

i)

no maiņstrāvas tīkla darbināmiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem:

standarta kokvilnas programmas energopatēriņš (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) pilnā un daļējā noslodzē,

ar gāzi darbināmiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem:

 

svērtais energopatēriņš gadā (AEc(Gas) ), noapaļots līdz vienai decimālzīmei; to raksturo šādi: “Energopatēriņš “X” kWh-Gas/gadā, pamatojoties uz standarta kokvilnas programmas 160 žāvēšanas cikliem pilnā un daļējā noslodzē. Faktiskais energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

un

 

svērtais energopatēriņš gadā (AEC(Gas)el ), noapaļots līdz vienai decimālzīmei; to raksturo šādi: “Energopatēriņš “X” kWh/gadā, pamatojoties uz standarta kokvilnas programmas 160 žāvēšanas cikliem pilnā un daļējā noslodzē un energopatēriņu mazjaudas režīmos. Faktiskais energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

ii)

energopatēriņš “izslēgtā režīmā” un “ieslēgtā režīmā”;

iii)

programmas laiks “standarta kokvilnas programmā pilnā noslodzē” (Tdry ) un “standarta kokvilnas programmā daļējā noslodzē” (Tdry½ ), izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei;

iv)

ja mājsaimniecības veļas žāvētājs ir aprīkots ar energopatēriņa vadības sistēmu, “ieslēgtā režīma” ilgums;

v)

ja mājsaimniecības veļas žāvētājs ir kondensācijas tipa veļas žāvētājs, vidējā kondensācijas efektivitāte (Cdry ) standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē un vidējā kondensācijas efektivitāte (Cdry½ ) standarta kokvilnas programmai daļējā noslodzē,

vi)

skaņas jaudas līmenis;

g)

saskaņā ar VII pielikumu veikto aprēķinu rezultāti.

2.

Ja informācija, kas ietverta konkrēta mājsaimniecības veļas žāvētāja modeļa tehniskajā dokumentācijā, ir iegūta ar aprēķiniem, pamatojoties uz konstrukciju un/vai ekstrapolējot no citiem līdzvērtīgiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem, tad dokumentācijā iekļauj datus par šādiem aprēķiniem un/vai ekstrapolāciju, un testiem, kurus piegādātāji veikuši, lai pārbaudītu veikto aprēķinu precizitāti. Tehniskajā dokumentācijā norāda arī visus citus līdzvērtīgos mājsaimniecības veļas žāvētāju modeļus, attiecībā uz kuriem informācija tika iegūta tādā pašā veidā.


IV PIELIKUMS

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad tiešajiem lietotājiem nav paredzēts apskatīt izstādīto produktu

1.

Regulas 4. panta b) punktā norādīto informāciju sniedz šādā kārtībā:

a)

nominālā ietilpība, izteikta kilogramos kokvilnas, standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē;

b)

tas, vai mājsaimniecības veļas žāvētājs ir ventilācijas tipa, kondensācijas tipa vai ar gāzi darbināms mājsaimniecības veļas žāvētājs;

c)

energoefektivitātes klase atbilstīgi VI pielikuma 1. punktam;

d)

no maiņstrāvas tīkla darbināmiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem:

svērtais energopatēriņš gadā (AEc ), noapaļots līdz veselam skaitlim, kas jāraksturo kā: “Energopatēriņš “X” kWh/gadā, pamatojoties uz kokvilnas programmas 160 žāvēšanas cikliem pilnā un daļējā noslodzē un energopatēriņu mazjaudas režīmos. Faktiskais energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

ar gāzi darbināmiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem:

 

svērtais energopatēriņš gadā (AEc(Gas) ), noapaļots līdz vienai decimālzīmei; to raksturo šādi: “Energopatēriņš “X” kWh-Gas/gadā, pamatojoties uz standarta kokvilnas programmas 160 žāvēšanas cikliem pilnā un daļējā noslodzē. Faktiskais energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

un

 

svērtais energopatēriņš gadā (AEC(Gas)el ), noapaļots līdz vienai decimālzīmei; to raksturo šādi: “Energopatēriņš “X” kWh/gadā, pamatojoties uz standarta kokvilnas programmas 160 žāvēšanas cikliem pilnā un daļējā noslodzē un energopatēriņu mazjaudas režīmos. Faktiskais energopatēriņš vienā ciklā būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.”;

e)

tas, vai mājsaimniecības veļas žāvētājs ir “automātisks veļas žāvētājs” vai “neautomātisks veļas žāvētājs”;

f)

standarta kokvilnas programmas energopatēriņš (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) pilnā un daļējā noslodzē, noapaļots līdz divām decimālzīmēm un aprēķināts saskaņā ar VII pielikumu;

g)

energopatēriņš izslēgtā režīmā (Po ) un ieslēgtā režīmā (Pl ) standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē;

h)

programmas laiks “standarta kokvilnas programmā pilnā noslodzē” (Tdry ) un “standarta kokvilnas programmā daļējā noslodzē” (Tdry½ ), izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei, aprēķinu veicot saskaņā ar VII pielikumu;

i)

ja mājsaimniecības veļas žāvētājs ir kondensācijas tipa veļas žāvētājs, kondensācijas efektivitātes klase saskaņā ar VI pielikuma 2. punktu;

j)

skaņas jaudas līmenis (vidējā svērtā vērtība – LWA) standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē, kas izteikts dB un noapaļots līdz veselam skaitlim;

k)

attiecīga norāde, ja mājsaimniecības veļas žāvētāju ir paredzēts iebūvēt.

2.

Ja sniedz arī citu datu lapā ietverto informāciju, to norāda II pielikumā noteiktajā veidā un kārtībā.

3.

Šajā pielikumā minēto informāciju drukā vai attēlo, izmantojot salasāmu izmēru un fontu.


V PIELIKUMS

Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā

Atbilstības nodrošināšanai un atbilstības verifikācijai šajā regulā noteiktajām prasībām mērījumus un aprēķinus veic, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai izmantojot citas ticamas, precīzas un reproducējamas mērīšanas metodes, kas ir mūsdienīgas un vispāratzītas un ar kurām iegūto rezultātu nenoteiktība ir uzskatāma par zemu.

Lai pārbaudītu atbilstību 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām, dalībvalstu iestādes testē vienu mājsaimniecības veļas žāvētāju. Ja izmērītie parametri neatbilst piegādātāja deklarētajām vērtībām 1. tabulā noteiktajos vērtību intervālos, mērījumus veic vēl trijiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem. Šo triju mājsaimniecības veļas žāvētāju izmērīto vērtību vidējam aritmētiskajam ir jāatbilst piegādātāja deklarētajām vērtībām 1. tabulā norādītajos intervālos.

Pretējā gadījumā uzskata, ka konkrētais modelis un visi citi līdzvērtīgie mājsaimniecības veļas žāvētāju modeļi neatbilst 3. un 4. pantā noteiktajām prasībām.

1.   tabula

Izmērītais parametrs

Verifikācijas pielaides

Svērtais energopatēriņš gadā

Izmērītā vērtība nedrīkst pārsniegt AEC nominālo vērtību (1) vairāk kā par 6 %.

Svērtais energopatēriņš

Izmērītā vērtība nedrīkst pārsniegt Et nominālo vērtību vairāk kā par 6 %.

Svērtā kondensācijas efektivitāte

Izmērītā vērtība nedrīkst būt mazāka par Ct nominālo vērtību vairāk kā par 6 %.

Svērtais programmas laiks

Izmērītā vērtība nedrīkst pārsniegt Tt nominālās vērtības vairāk kā par 6 %.

Energopatēriņš izslēgtajā un ieslēgtajā režīmā

Energopatēriņa izmērītā vērtība Po un Pl , kas ir lielāka par 1,00 W, nepārsniedz nominālo vērtību vairāk kā par 6 %. Energopatēriņa izmērītā vērtība Po un Pl , kas ir mazāka par vai līdzvērtīga 1,00 W, nepārsniedz nominālo vērtību vairāk kā par 0,10 W.

Ieslēgtā režīma ilgums

Izmērītā vērtība nedrīkst pārsniegt Tl nominālo vērtību vairāk kā par 6 %.

Skaņas jaudas līmenis LWA

Izmērītā vērtība nedrīkst pārsniegt nominālo vērtību.


(1)  “Nominālā vērtība” ir piegādātāja deklarētā vērtība. 6 % nenoteiktība mērījumos ir pašreizējā pieņemamā testēšanas laboratorijas kļūda, mērot deklarētos parametrus ar jauno mērīšanas metodi, ko izmanto saistībā ar jaunajām marķēšanas/ekodizaina prasībām, ietverot pilnas un daļējas noslodzes ciklus.


VI PIELIKUMS

Energoefektivitātes klases un kondensācijas efektivitātes klases

1.   ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASES

Mājsaimniecības veļas žāvētāja energoefektivitātes klasi nosaka atbilstīgi energoefektivitātes indeksam (EEI), kā norādīts 1. tabulā.

Mājsaimniecības veļas žāvētāja energoefektivitātes indeksu (EEI) nosaka saskaņā ar VII pielikuma 1. punktu.

1.   tabula

Energoefektivitātes klases

Energoefektivitātes klase

Energoefektivitātes indekss

A+++ (visaugstākā efektivitāte)

EEI < 24

A++

24 ≤ EEI < 32

A+

32 ≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 65

B

65 ≤ EEI < 76

C

76 ≤ EEI < 85

D (viszemākā efektivitāte)

85 ≤ EEI

2.   KONDENSĀCIJAS EFEKTIVITĀTES KLASES

Kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētāju kondensācijas efektivitātes klasi nosaka atbilstīgi svērtajai kondensācijas efektivitātei (Ct ), kā norādīts 2. tabulā.

Kondensācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētāja svērto kondensācijas efektivitāti (Ct ) nosaka saskaņā ar VII pielikuma 2. punktu.

2.   tabula

Kondensācijas efektivitātes klases

Kondensācijas efektivitātes klase

Svērtā kondensācijas efektivitāte

A (visaugstākā efektivitāte)

Ct > 90

B

80 < Ct ≤ 90

C

70 < Ct ≤ 80

D

60 < Ct ≤ 70

E

50 < Ct ≤ 60

F

40 < Ct ≤ 50

G (viszemākā efektivitāte)

Ct ≤ 40


VII PIELIKUMS

Energoefektivitātes indeksa un svērtās kondensācijas efektivitātes aprēķināšanas metode

1.   ENERGOEFEKTIVITĀTES INDEKSA APRĒĶINĀŠANA

Lai aprēķinātu mājsaimniecības veļas žāvētāja energoefektivitātes indeksu (EEI), mājsaimniecības veļas žāvētāja svērto energopatēriņu gadā kokvilnas standarta programmā pilnā un daļējā noslodzē salīdzina ar standarta energopatēriņu gadā.

a)

Energoefektivitātes indeksu (EEI) aprēķina saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz vienai decimālzīmei:

Formula

kur:

AEC

=

mājsaimniecības veļas žāvētāja svērtais energopatēriņš gadā,

SAEC

=

mājsaimniecības veļas žāvētāja standarta energopatēriņš gadā.

b)

Standarta energopatēriņu gadā (SAEC ) aprēķina kWh/gadā saskaņā ar turpmāk norādīto formulu un noapaļo līdz divām decimālzīmēm:

visiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem, kas nav ventilācijas tipa veļas žāvētāji:

SAEC  = 140 × c 0,8

ventilācijas tipa mājsaimniecības veļas žāvētājiem:

Formula

kur:

c

=

mājsaimniecības veļas žāvētāja nominālā ietilpība standarta kokvilnas programmā,

Tt

=

svērtais programmas laiks standarta kokvilnas programmā.

c)

Svērto energopatēriņu gadā (AEC ) kWh/gadā aprēķina šādi un noapaļo līdz divām decimālzīmēm:

i)

Formula

kur:

Et

=

svērtais energopatēriņš, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm,

Po

=

jauda “izslēgtā režīmā” standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē, izteikta kā W un noapaļota līdz divām decimālzīmēm,

Pl

=

jauda “ieslēgtā režīmā” standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē, izteikta kā W un noapaļota līdz divām decimālzīmēm,

Tt

=

svērtais programmas laiks, izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei,

160

=

žāvēšanas ciklu kopējais skaits gadā;

ii)

ja mājsaimniecības veļas žāvētājs ir aprīkots ar energopatēriņa vadības sistēmu un pēc programmas beigām tas automātiski atgriežas “izslēgtā režīmā”, svērto energopatēriņu gadā (AEC ) aprēķina, ņemot vērā “ieslēgtā režīma” faktisko ilgumu, saskaņā ar šādu formulu:

Formula

kur:

Tl

=

“ieslēgtā režīma” ilgums standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē, izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei.

d)

Programmas svērto laiku (Tt ) standarta kokvilnas programmā aprēķina minūtēs un noapaļo līdz pilnai minūtei saskaņā ar šādu formulu:

Tt  = (3 × Tdry  + 4 × Tdry½ )/7

kur:

Tdry

=

programmas laiks standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē, izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei,

Tdry½

=

programmas laiks standarta kokvilnas programmai daļējā noslodzē, izteikts minūtēs un noapaļots līdz pilnai minūtei.

e)

Svērto energopatēriņu (Et ) aprēķina kWh un noapaļo līdz divām decimālzīmēm saskaņā ar šādu formulu:

Et  = (3 × Edry  + 4 × Edry½ )/7

kur:

Edry

=

energopatēriņš standarta kokvilnas programmai pilnā noslodzē, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm,

Edry½

=

energopatēriņš standarta kokvilnas programmai daļējā noslodzē, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm.

f)

Ar gāzi darbināmiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem standarta kokvilnas programmas energopatēriņu pilnā un daļējā noslodzē aprēķina kWh un noapaļo līdz divām decimālzīmēm saskaņā ar šādu formulu:

Formula Formula

kur:

Egdry

=

standarta kokvilnas programmas gāzes patēriņš pilnā noslodzē, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm,

Egdry½

=

standarta kokvilnas programmas gāzes patēriņš daļējā noslodzē, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm,

Egdry,a

=

standarta kokvilnas programmas papildu elektroenerģijas patēriņš pilnā noslodzē, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm,

Egdry½,a

=

standarta kokvilnas programmas papildu elektroenerģijas patēriņš daļējā noslodzē, izteikts kWh un noapaļots līdz divām decimālzīmēm,

fg

=

2,5.

2.   II PIELIKUMĀ “DATU LAPA”, III PIELIKUMĀ “TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA” UN IV PIELIKUMĀ “INFORMĀCIJA, KAS SNIEDZAMA GADĪJUMOS, KAD TIEŠAJIEM LIETOTĀJIEM NAV PAREDZĒTS APSKATĪT IZSTĀDĪTO PRODUKTU” APRAKSTĪTĀS INFORMĀCIJAS PAR PRODUKTU APRĒĶINĀŠANA

Ar gāzi darbināmiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem standarta kokvilnas programmas gāzes energopatēriņu pilnā un daļējā noslodzē informācijai, kas aprakstīta II, III un IV pielikumā, aprēķina kWhGas un noapaļo līdz divām decimālzīmēm, izmantojot šādu formulu:

AE C(Gas) = 160 × (3 × Egdry  + 4 × Egdry1/2 )/7

Ar gāzi darbināmiem mājsaimniecības veļas žāvētājiem standarta kokvilnas programmas elektrības energopatēriņu pilnā un daļējā noslodzē informācijai, kas aprakstīta II, III un IV pielikumā, aprēķina kWh un noapaļo līdz divām decimālzīmēm, izmantojot šādu formulu:

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry1/2,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  × 160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000

3.   SVĒRTĀS KONDENSĀCIJAS EFEKTIVITĀTES APRĒĶINĀŠANA

Programmas kondensācijas efektivitāte ir mājsaimniecības kondensācijas tipa veļas žāvētāja tvertnē kondensētās un uzkrātās mitruma masas attiecība pret mitruma masu, kas programmas darbības laikā tiek atdalīta no žāvētājā ieliktajiem tekstilizstrādājumiem, kura savukārt ir atšķirība starp mitro tekstilizstrādājumu testēšanas masu pirms žāvēšanas un testēšanas tekstilizstrādājumu masu pēc žāvēšanas. Lai aprēķinātu svērto kondensācijas efektivitāti, ņem vērā standarta kokvilnas programmas vidējo kondensācijas efektivitāti gan pilnā, gan daļējā noslodzē.

Programmas svērto kondensācijas efektivitāti (Ct ) aprēķina procentos un noapaļo līdz veselam procentam, izmantojot šādu formulu:

Ct  = (3 × Cdry  + 4 × Cdry½ )/7

kur:

Cdry

=

standarta kokvilnas programmas vidējā kondensācijas efektivitāte pilnā noslodzē,

Cdry½

=

standarta kokvilnas programmas vidējā kondensācijas efektivitāte daļējā noslodzē.

Vidējo kondensācijas efektivitāti C aprēķina šādi, ņemot vērā kondensācijas efektivitāti testēšanas reizēs, un izsaka procentos:

Formula

kur:

n

=

testēšanas reižu skaits, kurā ietilpst vismaz četras derīgas testēšanas ciklu reizes izvēlētajā programmā,

j

=

testēšanas reizes numurs,

Wwj

=

kondensatora rezervuārā uzkrātā ūdens masa testēšanas reizes j laikā,

Wi

=

mitro testēšanas tekstilizstrādājumu masa pirms žāvēšanas,

Wf

=

mitro testēšanas tekstilizstrādājumu masa pēc žāvēšanas.


Top