EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0878

2011/878/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2011. gada 20. decembris ), ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 443/2009 apstiprina par 2010. kalendāro gadu sagatavoto provizorisko aprēķinu attiecībā uz vieglo automobiļu ražotāju vidējām īpatnējām CO 2 emisijām un īpatnējo emisiju mērķi Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 343, 23.12.2011, p. 97–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/878/oj

23.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 343/97


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 20. decembris),

ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 443/2009 apstiprina par 2010. kalendāro gadu sagatavoto provizorisko aprēķinu attiecībā uz vieglo automobiļu ražotāju vidējām īpatnējām CO2 emisijām un īpatnējo emisiju mērķi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/878/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 443/2009, ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem transportlīdzekļiem, nosaka emisijas standartus jauniem vieglajiem automobiļiem (1), un jo īpaši tās 8. panta 5. punkta otro daļu un 10. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 443/2009 8. panta 5. punktu Komisijai katru gadu ir jāapstiprina vidējās īpatnējās CO2 emisijas un īpatnējo emisiju mērķis, kas noteikts katram Savienības vieglo automobiļu ražotājam un katrai ražotāju grupai, kura izveidota atbilstīgi minētās regulas 7. panta 7. punktam. Pamatojoties uz minēto apstiprinājumu, Komisijai ir jānosaka, vai ražotāji un grupas ir izpildījuši minētās regulas 4. pantā noteiktās prasības. Ja ir skaidrs, ka ražotājs vai grupa nav sasnieguši savu īpatnējo emisiju mērķi, tad saskaņā ar minētās regulas 9. panta 1. punktu Komisijai ir jānosaka maksa par pārsniegtajām emisijām, katrā atsevišķā gadījumā pieņemot lēmumus, kas adresēti attiecīgajiem ražotājiem vai grupu vadītājiem.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 443/2009 4. pantu ražotājiem un grupām šie mērķi ir saistoši no 2012. gada. Savukārt par 2010. un 2011. kalendāro gadu Komisijai būtu jāaprēķina orientējošie mērķi un saskaņā ar minētās regulas 8. panta 6. punktu jānosūta paziņojumi tiem ražotājiem vai grupām, kuru vidējās īpatnējās emisijas pārsniedz to orientējošos mērķus. Tā kā paredzēts, ka šos 2010. un 2011. gada mērķus ražotāji izmantos kā orientierus, cenšoties sasniegt obligāto mērķi 2012. gadā, ir lietderīgi noteikt ražotāju vidējās īpatnējās emisijas 2010. un 2011. gadam saskaņā ar prasībām, kas noteiktas minētās regulas 4. panta otrajā daļā, un ņemt vērā tikai 65 % no tiem katra ražotāja transportlīdzekļiem, kuriem ir viszemākais emisiju līmenis.

(3)

Dati, kas izmantojami vidējo īpatnējo emisiju un īpatnējo emisiju mērķu aprēķinā, ir izklāstīti Regulas (EK) Nr. 443/2009 II pielikuma C daļā, un to pamatā ir informācija par iepriekšējā kalendārajā gadā dalībvalstīs reģistrētiem jauniem vieglajiem automobiļiem. Dati tiek ņemti no ražotāju izsniegtajiem atbilstības sertifikātiem vai dokumentiem, kuros iekļauta līdzvērtīga informācija saskaņā ar 3. panta 1. punktu Komisijas 2010. gada 10. novembra Regulā (ES) Nr. 1014/2010 par jaunu vieglo automobiļu reģistrācijas datu pārraudzību un paziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 443/2009 (2).

(4)

Lielākā daļa dalībvalstu datus par 2010. gadu nosūtīja Komisijai līdz 2011. gada 28. februārim, kā tas noteikts Regulas (EK) Nr. 443/2009 8. panta 2. punktā. Tomēr pilnīgas datu kopas par visām dalībvalstīm Komisijai galu galā tika nosūtītas tikai aprīļa vidū un pēc tam attiecīgi provizoriski pārbaudītas.

(5)

Ja sākotnējā pārbaudē atklājās, ka kādi dati trūkst vai ir acīmredzami nepareizi, Komisija sazinājās ar attiecīgajām dalībvalstīm un attiecīgi koriģēja vai papildināja datus, pirms tam par to vienojoties ar šīm dalībvalstīm. Ja ar dalībvalsti nebija iespējams vienoties, provizoriskie dati par šo dalībvalsti netika koriģēti.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 443/2009 8. panta 4. punktu Komisija 2011. gada 29. jūnijā publicēja provizoriskos datus un 89 ražotājiem paziņoja provizoriskos aprēķinus par to 2010. gada vidējām īpatnējām emisijām un īpatnējo emisiju mērķiem. Ražotājiem lūdza pārbaudīt datus un trīs mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas paziņot Komisijai par jebkādām kļūdām saskaņā ar minētās regulas 8. panta 5. punkta pirmo daļu.

(7)

Komisijas tīmekļa vietnē 12. augustā tika publicētas pamatnostādnes par kļūdu paziņošanu saistībā ar datiem par automobiļu CO2 emisijām. Pamatnostādnēs ir noteikts paziņojuma formāts un norādīts, kāda informācija ražotājiem jāsniedz, lai Komisija varētu ņemt vērā šīs kļūdas.

(8)

Trīs mēnešu laikā paziņojumus par kļūdām iesniedza 15 ražotāji. Viens ražotājs pilnīgu paziņojumu iesniedza pēc šī termiņa beigām. Septiņi no šiem 15 ražotājiem iesniedza paziņojumus, kuros iekļauta detalizēta informācija par kļūdām un ierosināto labojumu pamatojumiem. Pārējie astoņi ražotāji iesniedza kopsavilkuma paziņojumus, tikai daļēji izpildot Komisijas ieteikumus par paziņojumu formātu un saturu. Papildus tiem ražotājiem, kuri iesniedza paziņojumus par kļūdām, astoņi ražotāji informēja Komisiju, ka datu kopās pieļautas kļūdas, bet nesniedza papildu informāciju vai pierādījumus attiecībā uz šo kļūdu raksturu vai iemesliem.

(9)

Attiecībā uz 73 ražotājiem, kuri nav paziņojuši par kļūdām datu kopās vai ir tikai informējuši Komisiju par kļūdām datu kopās, nesniedzot vajadzīgos pierādījumus, provizoriskie dati un provizoriskie aprēķini par vidējām īpatnējām emisijām un īpatnējo emisiju mērķiem būtu jāapstiprina, neveicot korekcijas.

(10)

Ja ražotāji ir snieguši vajadzīgo informāciju un pierādījumus par datu kopās pieļautajām kļūdām, Komisijai būtu jāņem vērā šie paziņojumi un vajadzības gadījumā jāgroza vidējo īpatnējo emisiju un mērķu provizoriskie aprēķini.

(11)

Dalībvalstu reģistrācijas iestādes ir pilnībā atbildīgas par to reģistrēto transportlīdzekļu skaitu, par kuriem Komisija ir saņēmusi paziņojumus. Tā kā ražotāju pārdošanas dati ne vienmēr precīzi atspoguļo konkrētā dalībvalstī konkrētā laika periodā reģistrēto transportlīdzekļu skaitu, nav iespējams ņemt vērā kļūdas, kas vidējo īpatnējo emisiju aprēķinā pieļautas attiecībā uz reģistrēto transportlīdzekļu skaitu. Tādējādi būtu jāņem vērā vienīgi tās kļūdas, kas attiecas uz reģistrēto transportlīdzekļu datu kopu saturu. Tomēr dažos gadījumos ražotāji ir paziņojuši, ka reģistrētie transportlīdzekļi būtu jāattiecina uz citu ražotāju. Šādas ar ražotāju saistītās izmaiņas būtu jāatspoguļo galīgajās apstiprinātajās datu kopās.

(12)

No pilnībā aizpildītajiem paziņojumiem izriet, ka ražotāji varēja noteikt, ka daļa datu kopu ir pareiza, un ierosināja veikt labojumus tajās datu kopu daļās, kuras bija iespējams pārbaudīt. Tomēr no 4 līdz 15 % datu kopu attiecas uz tādu neidentificējamu transportlīdzekļu reģistrāciju, kuru vērtības, piemēram, CO2 emisijas vai masu, ražotājs nevar pārbaudīt. Parasti tā notiek tad, ja nav sniegta informācija, kas vajadzīga, lai ražotājs spētu identificēt konkrētus transportlīdzekļus, precīzāk – identifikācijas kods, kurā norādīts attiecīgā transportlīdzekļa tips, variants un versija. Dažos gadījumos reģistrētos transportlīdzekļus bija iespējams attiecināt uz ražotājiem, tomēr galvenie dati par CO2 emisijām vai masu nebija pieejami.

(13)

Komisija ir pārbaudījusi ražotāju ierosinātos labojumus un apstiprinošos pierādījumus. Šādi labojumi ir pamatoti, ja ieraksti ir izlaboti, iekļaujot trūkstošo vērtību vai aizstājot nepareizo vērtību reģistrēto transportlīdzekļu datos, kurus var pārbaudīt ražotājs, un ja izlabotās vērtības atbilst atsauces datu avotos sniegtajām vērtībām, piemēram, tipa apstiprinājuma dokumentos sniegtajiem datiem. Taču, ja ražotājs ir paziņojis par kļūdām, bet nav ierosinājis labojumus, neskatoties uz to, ka šādas kļūdas varēja pārbaudīt un izlabot, turklāt nav sniedzis pietiekamus pierādījumus, kas apliecinātu, ka šādus labojumus nebija iespējams veikt trīs mēnešu pārbaudes periodā, tad galīgajā aprēķinā nevajadzētu ņemt vērā šādas kļūdas.

(14)

Ja runa ir par tādu transportlīdzekļu reģistrāciju, kurus var attiecināt uz ražotājiem, bet kurus šie ražotāji nevar pārbaudīt, tad šajos reģistrācijas datos iekļautās CO2 emisiju vai masas vērtības tomēr būtu jāizmanto, lai aprēķinātu vidējās CO2 emisijas un īpatnējo emisiju mērķi. Tomēr jāņem vērā, ka ražotāji nevar pārbaudīt šīs vērtības un nodrošināt, ka iekļautie dati negatīvi neietekmē galīgās vērtības, kas noteiktas attiecīgajiem ražotājiem. Tāpēc attiecībā uz šo aprēķinu būtu jāpiemēro kļūdas robeža, atspoguļojot ražotāja konkrēto situāciju, kas aprakstīta un pamatota kļūdu paziņojumā. Konkrētāk – kļūdas robeža būtu jāaprēķina attiecībā uz vidējām īpatnējām emisijām un vidējo masu, jo abi šie parametri nosaka katra ražotāja attālumu līdz īpatnējo emisiju mērķim, proti, to, cik lielā mērā ražotājs ir sasniedzis savu īpatnējo emisiju mērķi.

(15)

Kļūdas robeža būtu jānosaka kā starpība starp attālumu līdz īpatnējo emisiju mērķim (attālumu izsaka, no īpatnējo emisiju mērķiem atņemot vidējās emisijas), kuru aprēķina, ņemot vērā tos reģistrētos transportlīdzekļus, kurus ražotājs nevar pārbaudīt, un attālumu līdz īpatnējo emisiju mērķim, kuru aprēķina, minētos datus neņemot vērā. Neatkarīgi no tā, vai šī starpība ir pozitīva vai negatīva, kļūdas robežai vienmēr būtu jāsamazina ražotāja attālums līdz mērķim.

(16)

Vidējo emisiju galīgajā aprēķinā nebūtu jāņem vērā tādu transportlīdzekļu reģistrācija, attiecībā uz kuriem trūkst gan datu par CO2 emisiju vai masas vērtībām, gan identifikācijas koda.

(17)

Tā kā atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 443/2009 vispirms ir jāveic 2010. gada datu pārbaude, ir lietderīgi izņēmuma kārtā izvērtēt arī tos paziņojumus, kuros nav iekļauta visa Komisijas pieprasītā informācija, tādējādi ņemot vērā visas kļūdas. Šajos paziņojumos iekļautajos galīgajos aprēķinos izmantojamās kļūdas robežas tomēr būtu jāaprēķina, pamatojoties uz to, kā Komisija pati novērtējusi to reģistrēto transportlīdzekļu skaitu, ko attiecīgie ražotāji nav varējuši pārbaudīt. Izņēmuma kārtā attiecībā uz 2010. gada datiem ir lietderīgi arī ņemt vērā tos kļūdu paziņojumus, kas iesniegti drīz pēc termiņa beigu datuma.

(18)

Attiecīgi būtu jāapstiprina jaunu 2010. gadā reģistrēto vieglo automobiļu vidējās īpatnējās CO2 emisijas, īpatnējo emisiju mērķi un šo abu vērtību starpība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Attiecībā uz 2010. kalendāro gadu katram vieglo automobiļu ražotājam un katrai ražotāju grupai apstiprina šādas pielikumā precizētās vērtības:

a)

īpatnējo emisiju mērķis;

b)

vidējās īpatnējās CO2 emisijas, kas vajadzības gadījumā koriģētas atbilstīgi attiecīgajai kļūdas robežai;

c)

panta a) un b) apakšpunktā minēto vērtību starpība;

d)

vidējās īpatnējās CO2 emisijas visiem jauniem vieglajiem automobiļiem;

e)

vidējā masa visiem jauniem vieglajiem automobiļiem Savienībā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2011. gada 20. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 140, 5.6.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 293, 11.11.2010., 15. lpp.


PIELIKUMS

1.   tabula

Vērtības, kas attiecas uz ražotāju darbības rezultātiem, kas apstiprināti atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 443/2009 10. panta 1. punktam

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Ražotāja nosaukums

Grupas un atkāpes

Reģistrēto transportlīdzekļu skaits

Vidējais CO2 (65 %), labots

Īpatnējo emisiju mērķis

Attālums līdz mērķim

Attālums līdz mērķim, koriģēts

Vidējā masa

Vidējais CO2 (100 %)

ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG

 

173

187,795

147,429

40,366

40,366

1 753,38

210,341

Artega Automobil GmbH & Co. KG

 

2

220,000

132,194

87,806

87,806

1 420,00

220,000

Aston Martin Lagonda Ltd

D

1 415

333,482

320,000

13,482

12,657

1 860,72

348,372

Audi AG

 

589 855

133,883

140,365

–6,482

–6,557

1 598,80

151,832

Automobiles Citroën

 

815 936

118,764

127,361

–8,597

–8,597

1 314,26

131,418

Automobiles Peugeot

 

974 248

119,208

127,704

–8,496

–8,496

1 321,76

131,021

Autovaz

 

3 911

212,171

126,410

85,761

85,761

1 293,44

219,516

Bayerische Motoren Werke AG

 

640 021

129,253

137,409

–8,156

–8,210

1 534,13

146,355

Bentley Motors Ltd

 

1 187

391,423

181,363

210,060

210,060

2 495,92

395,925

BMW M GmbH

 

77 120

133,513

142,836

–9,323

–13,535

1 652,88

156,242

Bugatti Automobiles S.A.S

 

8

584,600

159,225

425,375

425,375

2 011,50

589,250

Caterham Cars Limited

D

135

166,920

210,000

–43,080

–43,080

712,15

179,826

Chevrolet Italia

 

25 442

113,042

116,356

–3,314

–3,359

1 073,45

117,607

Chrysler Group LLC

 

31 121

192,081

157,480

34,601

34,601

1 973,32

215,200

CNG Technik

P1

583

225,000

134,782

90,218

89,953

1 476,64

226,252

Automobile Dacia SA

 

251 938

133,865

123,831

10,034

9,631

1 237,01

144,989

Daihatsu Motor Co. Ltd.

 

18 972

128,351

117,975

10,376

10,376

1 108,86

145,374

Daimler AG, Stuttgart

P2

646 067

137,762

137,323

0,439

0,349

1 532,24

160,166

Dr Motor Company S. r. l.

 

4 943

122,413

120,642

1,771

1,771

1 167,22

138,566

Ferrari

D

2 361

300,718

303,000

–2,282

–2,282

1 751,12

322,468

FIAT Group Automobiles S.p.A.

 

975 822

115,285

119,240

–3,955

–3,955

1 136,56

125,013

Ford-Werke GmbH

P1

1 076 887

121,128

126,226

–5,098

–5,605

1 289,42

136,552

Fuji Heavy Industries Ltd.

ND

30 655

165,182

164,616

0,566

0,520

1 608,03

179,332

Geely Europe Ltd

 

918

115,916

140,077

–24,161

–24,161

1 592,50

131,466

General Motors Company

 

1 490

270,134

151,750

118,384

113,988

1 847,93

296,400

GM Daewoo Auto u. Tech. Comp.

 

146 117

125,759

124,606

1,153

1,138

1 253,96

143,544

GM Italia S.r.l.

 

37 670

119,750

125,467

–5,717

–5,717

1 272,82

124,405

Great Wall Motor Company Limited

D

344

222,000

195,000

27,000

27,000

1 919,52

224,314

Gumpert Sportwagenmanufaktur GmbH

 

2

310,000

132,879

177,121

177,121

1 435,00

310,000

Honda Automobile China CO

P3

20 876

125,023

119,099

5,924

5,911

1 133,46

126,094

Honda Automobile Thailand CO

P3

1 444

142,000

120,816

21,184

21,184

1 171,03

142,615

Honda Motor CO

P3

102 890

124,841

128,710

–3,869

–4,083

1 343,77

143,823

Honda of the UK Manufacturing

P3

47 840

145,932

133,391

12,541

12,234

1 446,21

162,280

Honda Turkiye AS

P3

1 587

155,953

125,560

30,393

30,393

1 274,84

156,624

Hyundai Motor Europe GmBH

 

325 603

120,858

126,725

–5,867

–5,867

1 300,33

134,244

Iveco S.p.A

 

49

213,548

180,265

33,283

33,283

2 471,90

216,694

Jaguar Cars Ltd

D

23 740

178,656

178,025

0,631

0,631

1 900,33

199,016

Kia Motors Europe GmbH

 

253 706

126,251

131,248

–4,997

–4,997

1 399,30

143,272

KTM-Sportmotorcycle AG

D

57

173,432

200,000

–26,568

–26,568

882,89

179,000

Automobili Lamborghini S.p.A

 

265

323,977

141,293

182,684

182,506

1 619,11

357,362

Land Rover

D

65 534

209,295

178,025

31,270

31,270

2 351,43

231,494

Lotus Cars Limited

D

825

189,108

280,000

–90,892

–90,892

1 159,21

196,596

The London Taxi Company

 

1 662

225,087

154,227

70,860

70,860

1 902,13

227,739

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

 

87 204

130,004

121,130

8,874

8,843

1 177,91

136,665

Mahindra Europe S.r.l.

 

48

246,839

160,042

86,797

86,797

2 029,38

251,500

Maruti Suzuki India Ltd.

 

19 577

103,000

109,908

–6,908

–6,908

932,36

104,287

Maserati S.p.A.

 

1 626

353,473

159,119

194,354

194,354

2 009,18

362,557

Mazda Motor Corporation

 

170 007

133,729

128,523

5,206

4,831

1 339,67

149,458

Mercedes-AMG GmbH, Affalterbach

P2

1 503

308,000

144,857

163,143

163,138

1 697,10

308,000

MG Motor UK Limited

D

264

184,871

184,000

0,871

0,871

1 180,16

184,717

Micro-Vett SpA

 

4

0,000

133,507

– 133,507

– 133,507

1 448,75

0,000

Mitsubishi Motors Corporation (MMC)

P4

72 594

145,036

138,601

6,435

6,377

1 560,20

165,144

Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH

P4

16 530

119,878

114,793

5,085

5,084

1 039,25

127,284

Morgan Motor Co. Ltd.

D

415

164,342

180,000

–15,658

–15,658

1 113,67

189,278

Nissan International SA

 

389 818

132,131

128,875

3,256

3,256

1 347,39

147,197

O.M.C.I. S.r.l.

 

46

156,862

120,759

36,103

36,103

1 169,78

167,848

Adam Opel AG

 

935 499

126,920

130,483

–3,563

–3,767

1 382,56

139,529

OSV - Opel Special Vehicles GmbH

 

67

135,512

140,208

–4,696

–4,696

1 595,36

136,836

Perodua Manufacturing Sdn Bhd

 

690

136,480

113,634

22,846

22,846

1 013,88

140,230

Pgo Ingenierie

 

29

185,000

115,657

69,343

69,343

1 058,14

189,828

Dr.Ing.h.c.F. Porsche AG

 

34 512

220,872

152,089

68,783

68,783

1 855,34

238,859

Potenza Sports Cars

 

31

178,000

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Proton Cars United Kingdom Ltd.

D

792

143,315

185,000

–41,685

–41,685

1 394,89

153,557

Quattro GmbH

 

2 596

279,097

154,102

124,995

124,766

1 899,39

299,034

Renault

 

1 125 141

120,700

127,045

–6,345

–6,378

1 307,33

133,824

Rolls-Royce Motors Cars LTD

 

413

315,616

181,297

134,319

133,038

2 494,48

332,063

Saab Automobile AB

 

19 979

156,561

143,922

12,639

12,639

1 676,64

175,341

Santana Motor S.A.

 

382

168,351

135,765

32,586

32,586

1 498,15

204,921

SEAT

 

288 629

120,162

125,722

–5,560

–5,647

1 278,38

131,162

Secma

 

26

155,000

97,370

57,630

57,630

658,00

155,000

Shijiazhuang Shuanghuan Automobile Company

 

44

266,357

152,951

113,406

113,406

1 874,20

267,682

SKODA auto a.s.

 

420 718

127,869

127,225

0,644

0,571

1 311,28

139,193

Sovab

 

94

227,066

166,119

60,947

60,947

2 162,34

230,138

Ssangyong Motor Company

D

4 785

203,851

180,000

23,851

23,851

2 023,10

215,728

Suzuki Motor Corporation

 

85 177

124,055

121,050

3,005

2,981

1 176,15

144,109

Tata Motors Limited

D

3 582

137,754

178,025

–40,271

–40,271

1 293,00

151,987

Tesla Motors Ltd

 

40

0,000

128,309

– 128,309

– 128,309

1 335,00

0,000

Think

 

144

0,000

120,248

– 120,248

– 120,248

1 158,61

0,000

Toyota Motor Europe NV/SA

 

564 633

112,241

128,349

–16,108

–16,273

1 335,87

129,056

Volkswagen AG

 

1 469 419

125,987

130,715

–4,728

–4,763

1 387,65

140,352

Volvo Car Corporation

 

204 926

134,492

143,273

–8,781

–8,781

1 662,43

156,948

Westfield Sports Cars

 

3

178,000

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Wiesmann GmbH

D

8

253,000

274,000

–21,000

–21,000

1 409,88

257,250

Paskaidrojumi par 1. tabulu:

B   sleja

“D” nozīmē, ka saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2011) 8334, galīgā redakcija, ir piemērota atkāpe, ja tas ir maza apjoma ražotājs;

“ND” nozīmē, ka saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2011) 8336, galīgā redakcija, ir piemērota atkāpe, ja ražotājs darbojas konkrētā nišā;

“P” nozīmē, ka ražotājs ir dalībnieks kādā no grupām, kas uzskaitītas 2. tabulā un izveidotas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 443/2009 7. pantu.

D   sleja

“Vidējās īpatnējās emisijas (65 %), labots” ir vidējās īpatnējās CO2 emisijas, kas aprēķinātas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 443/2009 4. panta otrās daļas pirmo ievilkumu un Komisijas paziņojuma COM(2010) 657 4. nodaļu, pamatojoties uz labojumiem, kurus Komisijai paziņojis attiecīgais ražotājs. Šajos skaitļos ņemti vērā visi transportlīdzekļi, attiecībā uz kuriem ir ievērota gan masas, gan CO2 emisiju pieļaujamā vērtība, tostarp transportlīdzekļi, kurus nevar pārbaudīt ražotāji.

E   sleja

“Īpatnējo emisiju mērķis” ir emisiju mērķis, ko nosaka, pamatojoties uz visu to transportlīdzekļu vidējo masu, kuri attiecināti uz vienu ražotāju (no 2015. gada vērā jāņem 100 % visi transportlīdzekļi), pirms tam piemērojot Regulas (EK) Nr. 443/2009 I pielikumā sniegto formulu.

F   sleja

“Attālums līdz mērķim” ir D un E slejā norādīto vērtību starpība.

G   sleja

“Attālums līdz mērķim, koriģēts” ir tāds attālums līdz mērķim, kas norādīts F slejā un koriģēts atbilstīgi kļūdas robežai. Kļūda rodas tad, ja transportlīdzekļi nav identificējami (transportlīdzekļiem nav identifikācijas koda, kurā norādīts tips, variants un versija), un to aprēķina pēc šādas formulas:

Kļūda = [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)] absolūtā vērtība;

AC1

=

vidējās īpatnējās CO2 emisijas, tostarp ņemot vērā neidentificējamos transportlīdzekļus (kā norādīts D slejā);

TG1

=

īpatnējo emisiju mērķis, tostarp ņemot vērā neidentificējamos transportlīdzekļus (kā norādīts E slejā);

AC2

=

vidējās CO2 emisijas, neņemot vērā neidentificējamos transportlīdzekļus;

TG2

=

īpatnējo emisiju mērķis, neņemot vērā neidentificējamos transportlīdzekļus.

2.   tabula

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 443/2009 10. panta 1. punktu apstiprināto grupu un vērtību saraksts

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Grupas nosaukums

Grupa

Reģistrēto transportlīdzekļu skaits

Vidējais CO2 (65 %), labots

Īpatnējo emisiju mērķis

Attālums līdz mērķim

Attālums līdz mērķim, koriģēts

Vidējā masa

Vidējais CO2 (100 %)

FORD-WERKE GMBH

P1

1 077 470

121,143

126,231

–5,088

–5,182

1 162,42

127,80

DAIMLER AG

P2

647 570

137,834

137,340

0,494

–0,016

1 167,88

140,91

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P3

174 637

128,612

128,750

–0,138

–0,365

1 344,64

146,87

MITSUBISHI MOTORS

P4

89 124

137,055

134,185

2,870

2,840

1 463,58

158,12


Top