EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_336_R_0001_01

2011/853/ES: Padomes Lēmums ( 2011. gada 29. novembris ) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Eiropas Konvenciju par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to
Eiropas Konvencija par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to

OJ L 336, 20.12.2011, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 336/1


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 29. novembris)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu Eiropas Konvenciju par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to

(2011/853/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 1999. gada 16. jūlijā pilnvaroja Komisiju Eiropas Kopienas vārdā risināt sarunas Eiropas Padomē par konvenciju attiecībā uz tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to.

(2)

Eiropas Padome 2001. gada 24. janvārī pieņēma Eiropas Konvenciju par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to (“konvencija”).

(3)

Ar konvenciju tiek ieviests tiesiskais regulējums, kas ir gandrīz tāds pats kā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/84/EK (1998. gada 20. novembris) par tiesisku aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to (1).

(4)

Konvencija stājās spēkā 2003. gada 1. jūlijā un ir atvērta parakstīšanai Savienībai un tās dalībvalstīm.

(5)

Konvencijas parakstīšana palīdzētu paplašināt to noteikumu piemērošanu ārpus Savienības robežām, kuri līdzīgi Direktīvā 98/84/EK ietvertajiem noteikumiem, un izveidotu ierobežotas piekļuves pakalpojumu tiesisko regulējumu, kas būtu piemērojams visā Eiropas kontinentā.

(6)

Pieņemot Direktīvu 98/84/EK, Savienība īstenoja savu iekšējo kompetenci jomās, uz ko attiecas konvencija, izņemot attiecībā uz tās 6. un 8. pantu, ciktāl 8. pants attiecas uz pasākumiem saskaņā ar 6. pantu. Tāpēc konvenciju vajadzētu parakstīt gan Savienībai, gan tās dalībvalstīm.

(7)

Konvencija būtu jāparaksta Savienības vārdā, ņemot vērā tās noslēgšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek atļauts Savienības vārdā parakstīt Eiropas Konvenciju par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to, ņemot vērā tās noslēgšanu.

Konvencijas teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas Savienības vārdā parakstīt konvenciju.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 29. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

K. SZUMILAS


(1)  OV L 320, 28.11.1998., 54. lpp.


TULKOJUMS

EIROPAS KONVENCIJA PAR TIESISKO AIZSARDZĪBU PAKALPOJUMIEM, KAS PAMATOJAS UZ IEROBEŽOTU PIEKĻUVI VAI NODROŠINA TO

PREAMBULA

Eiropas Padomes dalībvalstis, citas valstis un Eiropas Kopiena, šīs konvencijas parakstītājas,

ņemot vērā, ka Eiropas Padomes mērķis ir panākt ciešāku vienotību tās dalībvalstu starpā,

paturot prātā Ministru komitejas Ieteikumu Nr. R (91) 14 par kodēto televīzijas apraides pakalpojumu juridisko aizsardzību,

ņemot vērā, ka kodēto televīzijas apraides pakalpojumu dekodētāju piratēšana joprojām ir visas Eiropas problēma,

ievērojot to, ka kopš minētā ieteikuma pieņemšanas parādījušies jaunu veidu ierobežotas piekļuves pakalpojumi un iekārtas, kā arī jauni nelikumīgas piekļuves veidi tiem,

ievērojot lielo atšķirību, kāda pastāv starp Eiropas valstīm to tiesību aktu jomā, ar kuriem reglamentē pakalpojumus, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to,

ievērojot to, ka nelikumīgā piekļuve apdraud to organizāciju dzīvotspēju, kuras sniedz radioapraides pakalpojumus un informācijas sabiedrības pakalpojumus, un tādējādi ietekmē sabiedrībai piedāvāto programmu un pakalpojumu dažādību,

pārliecinātas par vajadzību īstenot kopīgu politiku, lai aizsargātu pakalpojumus, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to,

pārliecinātas par to, ka krimināltiesiskām, administratīvām vai cita veida sankcijām var būt efektīva ietekme to nelikumīgo darbību novēršanā, kas vērstas pret ierobežotas piekļuves pakalpojumiem,

uzskatot, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš nelikumīgajām darbībām, kuras veic komerciālos nolūkos,

ņemot vērā esošos starptautiskos instrumentus, kas ietver noteikumus par to pakalpojumu aizsardzību, kuri pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

I   IEDAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Temats un mērķis

Šī konvencija attiecas uz informācijas sabiedrības pakalpojumiem un radioapraides pakalpojumiem par maksu, kuri pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to. Šīs konvencijas mērķis ir Pušu teritorijā noteikt par nelikumīgām konkrētas darbības, ar kurām panāk neatļautu piekļuvi aizsargātiem pakalpojumiem, un tuvināt Pušu tiesību aktus šajā jomā.

2. pants

Definīcijas

Šajā konvencijā:

a)

“aizsargāts pakalpojums” nozīmē jebkuru no turpmāk uzskaitītajiem pakalpojumiem, ja to sniedz par maksu un pamatojoties uz ierobežotu piekļuvi:

televīzijas programmu pakalpojumi, kā tie definēti grozītajā Eiropas Konvencijā par pārrobežu televīziju,

radioapraides pakalpojumi, proti, tādas radioprogrammas pa vadiem vai ēterā, tostarp satelītpārraide, kas paredzētas plašai sabiedrībai,

informācijas sabiedrības pakalpojumi, ko sniedz elektroniski, pa attālumu un pēc pakalpojumu saņēmēja individuāla pieprasījuma,

vai ierobežotas piekļuves sniegšanu iepriekšminētajiem pakalpojumiem, kuru uzskata par atsevišķu pakalpojumu;

b)

“ierobežota piekļuve” ir jebkurš tehnisks pasākums un/vai līdzeklis, saskaņā ar kuru piekļuve saprotamā formā kādam no šā panta a) punktā minētajiem pakalpojumiem ir atkarīga no tā, vai ir dota iepriekšēja individuāla atļauja;

c)

“ierobežotas piekļuves iekārta” ir jebkura ierīce vai programma un/vai iekārta, kas paredzēta vai pielāgota tā, lai saprotamā formā dotu piekļuvi kādam no šā panta a) punktā minētajiem pakalpojumiem;

d)

“nelikumīga iekārta” ir jebkura ierīce vai programma un/vai iekārta, kas paredzēta vai pielāgota tā, lai bez pakalpojumu sniedzēja atļaujas saprotamā formā dotu piekļuvi kādam no šā panta a) punktā minētajiem pakalpojumiem.

3. pants

Adresāti

Šo konvenciju piemēro visām fiziskajām vai juridiskajām personām, kas sniedz aizsargātu pakalpojumu, kā tas definēts 2. panta a) punktā, neatkarīgi no šo personu valstspiederības un no tā, vai tās ir kādas Puses jurisdikcijā.

II   IEDAĻA

NELIKUMĪGAS DARBĪBAS

4. pants

Pārkāpumi

Vienas Puses teritorijā par nelikumīgām tiek uzskatītas šādas darbības:

a)

nelikumīgu iekārtu izgatavošana vai ražošana komerciāliem mērķiem;

b)

nelikumīgu iekārtu importēšana komerciāliem mērķiem;

c)

nelikumīgu iekārtu izplatīšana komerciāliem mērķiem;

d)

nelikumīgu iekārtu pārdošana vai iznomāšana komerciāliem mērķiem;

e)

nelikumīgu iekārtu turēšana komerciāliem mērķiem;

f)

nelikumīgu iekārtu uzstādīšana, uzturēšana tehniskajā kārtībā vai nomainīšana komerciāliem mērķiem;

g)

nelikumīgu iekārtu komerciāla veicināšana, mārketings vai reklāma.

Katra Puse jebkurā brīdī ar Eiropas Padomes ģenerālsekretāram adresētu deklarāciju var paziņot, ka tā uzskatīs par nelikumīgām arī citas darbības, kas nav minētas šā panta pirmajā daļā.

III   IEDAĻA

SANKCIJAS UN TIESISKI LĪDZEKĻI

5. pants

Sankcijas par nelikumīgām darbībām

Puses pieņem pasākumus, ar kuriem 4. pantā minētās nelikumīgās darbības kļūst krimināltiesiski, administratīvi vai citādi sodāmas. Sankcijām jābūt iedarbīgām, atturošām un samērīgām ar pārkāpuma iespējamajām sekām.

6. pants

Konfiskācijas pasākumi

Puses pieņem attiecīgus pasākumus, kas varētu būt vajadzīgi, lai ļautu arestēt un konfiscēt tās nelikumīgās iekārtas vai veicināšanas, mārketinga vai reklāmas materiālus, kurus izmanto pārkāpuma izdarīšanai, kā arī apropriēt jebkādu peļņu un finansiālus ieguvumus, ko gūst no nelikumīgās darbības.

7. pants

Civiltiesību procedūras

Puses pieņem vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka to aizsargāto pakalpojumu sniedzēju rīcībā, kuru intereses aizskartas ar kādu no 4. pantā minētajām darbībām, būtu piemēroti tiesiski līdzekļi un jo īpaši lai tie varētu iesniegt prasību par zaudējumu atlīdzināšanu un panākt rīkojuma vai kāda cita preventīva pasākuma pieņemšanu, kā arī, attiecīgā gadījumā, prasīt, lai nelikumīgās iekārtas tiktu izņemtas no komerciālās aprites.

IV   IEDAĻA

ĪSTENOŠANA UN GROZĪJUMI

8. pants

Starptautiskā sadarbība

Puses apņemas sniegt savstarpēju palīdzību šīs konvencijas īstenošanā. Puses saskaņā ar starptautiskajiem instrumentiem, kas ir spēkā starptautiskajā sadarbībā krimināltiesību vai administratīvo tiesību jomā, un saskaņā ar to iekšējo tiesību sistēmu savstarpēji vienojas par iespējami visplašākajiem sadarbības pasākumiem izmeklēšanā un tiesvedībā attiecībā uz krimināltiesiskajiem vai administratīvajiem pārkāpumiem, kas noteikti saskaņā ar šo konvenciju.

9. pants

Daudzpusējās apspriedes

1.   Puses divos gados pēc šīs konvencijas stāšanās spēkā un pēc tam reizi divos gados vai, jebkurā gadījumā, kad viena Puses to pieprasa, notur daudzpusējas apspriedes Eiropas Padomē, lai izskatītu, kā šī konvencija tiek piemērota un vai ieteicams to pārskatīt vai paplašināt kādu no tās noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz 2. pantā ietvertajām definīcijām. Šīs apspriedes notiek sanāksmēs, ko sasauc Eiropas Padomes ģenerālsekretārs.

2.   Katru Pusi daudzpusējās apspriežu sanāksmēs var pārstāvēt viens vai vairāki delegāti. Katrai Pusei ir balsstiesības. Katrai šīs konvencijas dalībvalstij ir viena balss. Atbilstīgi savai kompetencei Eiropas Kopiena izmanto savas tiesības balsot ar balsu skaitu, kas atbilst tās dalībvalstu – šīs Konvencijas dalībvalstu – skaitam. Eiropas Kopiena nebalso, ja balsošana notiek par jautājumu, kas nav tās kompetencē.

3.   Ikvienu 12. panta 1. punktā minēto dalībvalsti vai Eiropas Kopienu, kas nav šīs konvencijas Puse, apspriežu sanāksmēs var pārstāvēt novērotājs.

4.   Pēc katras apspriedes Puses iesniedz Eiropas Padomes Ministru komitejai ziņojumu par apspriedi un par šīs konvencijas darbību, iekļaujot tajā, ja tās uzskata par vajadzīgu, priekšlikumus konvencijas grozījumiem.

5.   Ievērojot šīs Konvencijas noteikumus, Puses nosaka apspiežu sanāksmju reglamentu.

10. pants

Grozījumi

1.   Ikviena Puse var ierosināt šīs konvencijas grozījumus.

2.   Visus konvencijas grozījumu priekšlikumus paziņo Eiropas Padomes ģenerālsekretāram, kas tos paziņo Eiropas Padomes dalībvalstīm, citām Eiropas Kultūras konvencijas dalībvalstīm, Eiropas Kopienai un ikvienai valstij, kas nav dalībvalsts, bet kas ir pievienojusies šai konvencijai vai tikusi aicināta tai pievienoties saskaņā ar 13. panta noteikumiem.

3.   Katru grozījumu, kas ierosināts saskaņā ar iepriekšējā punkta noteikumiem, sešos mēnešos pēc tā nodošanas ģenerālsekretāram izskata kādā no daudzpusējām apspriežu sanāksmēm, kur šo grozījumu var pieņemt ar divām trešdaļām to dalībvalstu balsu, kuras ratificējušas konvenciju.

4.   Daudzpusējā apspriežu sanāksmē pieņemto tekstu apstiprina Ministru komiteja. Pēc apstiprināšanas grozījuma tekstu nodod Pusēm pieņemšanai.

5.   Visi labojumi stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tam, kad visas dalībvalstis ir informējušas ģenerālsekretāru, ka tās pieņem attiecīgos labojumus.

6.   Pamatojoties uz daudzpusējās apspriežu sanāksmes ieteikumu, Ministru komiteja ar Eiropas Padomes statūtu 20.d pantā paredzēto balsu vairākumu un ar to Pušu pārstāvju vienbalsīgu balsojumu, kuras ir tiesīgas būt par komitejas dalībniecēm, var lemt, ka grozījums stājas spēkā, beidzoties divu gadu laikposmam no dienas, kad tas iesniegts pieņemšanai, izņemot, ja viena Puse paziņojusi Eiropas Padomes ģenerālsekretāram par iebildumu pret tā stāšanos spēkā. Ja šāds iebildums ir paziņots, grozījums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad tā konvencijas Puse, kas iebildumu paziņoja, ir iesniegusi savu pieņemšanas instrumentu Eiropas Padomes ģenerālsekretāram.

7.   Ja grozījumu apstiprinājusi Ministru komiteja, bet tas vēl nav stājies spēkā saskaņā ar 5. un 6. punktu, dalībvalsts vai Eiropas Kopiena nevar izteikt savu piekrišanu atzīt konvenciju par saistošu, vienlaikus nepieņemot arī attiecīgo grozījumu.

11. pants

Saikne ar citām konvencijām vai nolīgumiem

1.   Šī konvencija neskar tiesības un pienākumus, kas izriet no daudzpusējām starptautiskām konvencijām attiecībā uz īpašiem jautājumiem.

2.   Konvencijas Puses var savā starpā noslēgt divpusējus vai daudzpusējus nolīgumus par jautājumiem, kurus reglamentē šī konvencija, lai papildinātu vai pastiprinātu šīs konvencijas noteikumus vai veicinātu tajā nostiprināto principu piemērošanu.

3.   Ja divas vai vairāk Puses jau ir noslēgušas nolīgumu vai līgumu par jautājumu, uz kuru attiecas šī konvencija, vai ja tās savas attiecības par šo jautājumu izveidojušas citādi, attiecīgās Puses šīs konvencijas vietā var piemērot minēto nolīgumu, līgumu vai vienošanos, ja vien tas atvieglo starptautisko sadarbību.

4.   Puses, kas ir Eiropas Kopienas dalībvalstis, to savstarpējās attiecībās piemēro Kopienas tiesību aktus, un tātad no šīs konvencijas izrietošās normas tās piemēro tikai tad, ja nav neviena Kopienas tiesību akta, ar kuru reglamentē attiecīgo īpašo jautājumu.

V   IEDAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12. pants

Parakstīšana un stāšanās spēkā

1.   Šī konvencija ir atvērta parakstīšanai Eiropas Padomes dalībvalstīm un valstīm, kuras ir Eiropas Kultūras konvencijas dalībvalstis, kā arī Eiropas Kopienai. Savu piekrišanu atzīt konvenciju par saistošu šīs valstis un Eiropas Kopiena var izteikt ar:

a)

parakstu bez atrunām attiecībā uz ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu; vai

b)

ratificējamu, pieņemamu vai apstiprināmu parakstu un sekojošu ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu.

2.   Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instrumentus deponē Eiropas Padomes ģenerālsekretāram.

3.   Konvencija stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad pagājuši trīs mēneši no dienas, kurā trīs valstis ir piekritušas atzīt konvenciju par saistošu saskaņā ar iepriekšējā punkta prasībām.

4.   Attiecībā uz visām parakstītājām dalībvalstīm vai Eiropas Kopienu, kas vēlāk piekrīt atzīt konvenciju par saistošu, tā stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad pagājuši trīs mēneši no dienas, kurā tās saskaņā ar 1. punkta noteikumiem izteikušas savu piekrišanu atzīt konvenciju par saistošu.

13. pants

Tādu valstu pievienošanās konvencijai, kuras nav dalībvalstis

1.   Pēc šīs konvencijas stāšanās spēkā Eiropas Padomes Ministru komiteja, apspriedusies ar konvencijas Pusēm, varēs uzaicināt jebkuru valsti, kas nav minēta 12. panta 1. punktā, pievienoties šai konvencijai ar lēmumu, kas pieņemts ar Eiropas Padomes statūtu 20.d pantā paredzēto balsu vairākumu un ar to līgumslēdzēju valstu pārstāvju vienbalsīgu balsojumu, kuras ir tiesīgas būt par komitejas dalībniecēm.

2.   Ikvienai valstij, kura pievienojas, šī konvencija stāsies spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad pagājuši trīs mēneši no dienas, kurā Eiropas Padomes ģenerālsekretāram deponēts pievienošanās instruments.

14. pants

Teritoriālā piemērošana

1.   Ikviena valsts vai Eiropas Kopiena var, parakstot Konvenciju vai deponējot savu ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumentu, norādīt teritoriju vai teritorijas, attiecībā uz kurām piemērojama šī konvencija.

2.   Ikviena valsts vai Eiropas Kopiena var turpmāk jebkurā brīdī ar Eiropas Padomes ģenerālsekretāram adresētu deklarāciju paplašināt šīs konvencijas piemērošanu, attiecinot to uz jebkuru deklarācijā norādīto teritoriju. Šajā teritorijā konvencija stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad pagājuši trīs mēneši no dienas, kurā ģenerālsekretārs saņēmis minēto deklarāciju.

3.   Ikviena saskaņā ar abiem iepriekšējiem punktiem sagatavota deklarācija attiecībā uz jebkuru šādā deklarācijā minēto teritoriju var tikt atsaukta ar Eiropas Padomes ģenerālsekretāram adresētu paziņojumu. Šāda atsaukšana stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad pagājuši trīs mēneši no dienas, kurā ģenerālsekretārs saņēmis minēto paziņojumu.

15. pants

Atrunas

Attiecībā uz šo konvenciju nevar iesniegt nekādas atrunas.

16. pants

Domstarpību izšķiršana

Ja starp Pusēm rodas domstarpības par šīs konvencijas interpretāciju vai piemērošanu, Puses cenšas panākt domstarpību draudzīgu risinājumu, izmantojot sarunas vai citus miermīlīgus līdzekļus pēc to izvēles, tostarp domstarpību jautājuma iesniegšanu šķīrējtiesā, kuras lēmumi ir saistoši Pusēm.

17. pants

Denonsēšana

1.   Ikviena Puse var jebkurā laikā denonsēt šo konvenciju ar Eiropas Padomes ģenerālsekretāram adresētu paziņojumu.

2.   Šāda denonsēšana stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad pagājuši trīs mēneši no dienas, kurā ģenerālsekretārs saņēmis šo paziņojumu.

18. pants

Paziņojumi

Eiropas Padomes ģenerālsekretārs paziņo Eiropas Padomes dalībvalstīm, citām valstīm, kas ir Eiropas Kultūras konvencijas dalībnieces, Eiropas Kopienai un valstīm, kuras šai konvencijai pievienojušās, par:

a)

ikvienu parakstīšanu saskaņā ar 12. pantu;

b)

ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās instrumenta deponēšanu saskaņā ar 12. un 13. pantu;

c)

ikvienu šīs konvencijas spēkā stāšanās dienu saskaņā ar 12. un 13. pantu;

d)

ikvienu deklarāciju, kas iesniegta saskaņā ar 4. pantu;

e)

ikvienu grozījumu priekšlikumu, kas iesniegts saskaņā ar 10. pantu;

f)

jebkuru citu aktu, paziņojumu vai informāciju saistībā ar šo konvenciju.

To apliecinot, pilnvarotie ir parakstījuši šo konvenciju.

Strasbūrā, divtūkstoš pirmā gada divdesmit ceturtajā janvārī, franču un angļu valodā, abi teksti ir vienlīdz autentiski, vienā eksemplārā, ko deponē Eiropas Padomes arhīvā. Eiropas Padomes ģenerālsekretārs nosūta apstiprinātas kopijas katrai Eiropas Padomes dalībvalstij, citām valstīm, kas ir Eiropas Kultūras konvencijas dalībnieces, Eiropas Kopienai un jebkurai valstij, kas ir aicināta pievienoties šai konvencijai.

 


Top