EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1233

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1233/2011 ( 2011. gada 16. novembris ) par dažu pamatnostādņu piemērošanu oficiāli atbalstītu eksporta kredītu jomā un ar ko atceļ Padomes Lēmumus 2001/76/EK un 2001/77/EK

OJ L 326, 8.12.2011, p. 45–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 086 P. 208 - 275

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1233/oj

8.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/45


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1233/2011

(2011. gada 16. novembris)

par dažu pamatnostādņu piemērošanu oficiāli atbalstītu eksporta kredītu jomā un ar ko atceļ Padomes Lēmumus 2001/76/EK un 2001/77/EK

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Eksporta kredīta aģentūras (“EKA”) sniedz ieguldījumu pasaules tirdzniecības attīstībā, atbalstot eksportu un uzņēmumu ieguldījumus tādā veidā, kas papildina privātā finanšu un apdrošināšanas sektora pakalpojumus. Savienība ir līgumslēdzēja puse Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) Vienošanās par oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem (“vienošanās”). Ar vienošanos, ko noslēdza tās dalībnieki, regulē finanšu noteikumus un nosacījumus, kurus EKA var piedāvāt, lai veicinātu vienādu spēles noteikumu nodrošināšanu oficiāli atbalstītu eksporta kredītu jomā.

(2)

Pamatojoties uz Padomes Lēmumu 2001/76/EK (2000. gada 22. decembris), ar ko aizstāj 1978. gada 4. aprīļa Lēmumu par dažu pamatnostādņu piemērošanu oficiāli atbalstītu eksporta kredītu jomā (2), un Padomes Lēmumu 2001/77/EK (2000. gada 22. decembris) par pamatnolīguma principu piemērošanu projektu finansējumam oficiāli atbalstītu eksporta kredītu jomā (3), Savienībā piemēro vienošanās ietvertās pamatnostādnes un īpašos noteikumus projektu finansēšanai.

(3)

Vienošanās palīdz netieši, izmantojot EKA darbības, nodrošināt brīvu un taisnīgu tirdzniecību un ieguldījumus no uzņēmumiem, kuriem citādi būtu grūtāk piekļūt privātā sektora kredītiem.

(4)

Dalībvalstīm būtu jāievēro Savienības vispārīgie ārējās darbības noteikumi, piemēram, par demokrātijas konsolidāciju, cilvēktiesību ievērošanu un attīstības politikas saskaņotību un par cīņu pret klimata pārmaiņām, kad tiek izveidotas, izstrādātas un īstenotas valsts eksporta kredītu sistēmas un veikta oficiāli atbalstītu eksporta kredītu jomas darbību uzraudzība.

(5)

Vienošanās dalībnieki ir iesaistīti nepārtrauktā procesā, kura mērķis ir minimizēt tirgus traucējumus un izveidot līdzvērtīgus konkurences apstākļus, kuros EKA iekasētās prēmijas ir balstītas uz risku un kurām vajadzētu būt atbilstošām, lai segtu darbības ilgtermiņa izmaksas un zaudējumus, kā arī tām jābūt saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteiktajām saistībām. Lai sasniegtu šo mērķi, eksporta kredītu sistēmas darbojas pārredzami un aģentūras atbilstoši ziņo ESAO.

(6)

Pareizi orientēti EKA nodrošinātie eksporta kredīti var uzlabot tirgus piekļuves iespējas Savienības uzņēmumiem, tostarp maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

(7)

Vienošanās dalībnieki un Savienības dalībvalstis vienojās atklāt daļu informācijas par eksporta kredītiem saskaņā ar ESAO un Savienības pārredzamības noteikumiem, lai veicinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus vienošanās dalībniekiem un dalībvalstīm.

(8)

Savienība piemēro pasākumus attiecībā uz pārredzamību un ziņošanu, kā noteikts I pielikumā.

(9)

Ņemot vērā intensīvo konkurenci pasaules tirgos un nolūkā novērst konkurences ziņā nelabvēlīgus apstākļus Savienības uzņēmumiem, Komisijai, ievērojot dalībvalstu pilnvarojumu sarunām, būtu jāatbalsta ESAO centieni iesaistīt vienošanos neparakstījušās valstis. Komisijai būtu jāizmanto divpusējās un daudzpusējās sarunas, lai noteiktu pasaules standartus attiecībā uz oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem. Pasaules standarti šajā jomā ir priekšnosacījums līdzvērtīgiem konkurences apstākļiem pasaules tirdzniecībā.

(10)

Lai gan ESAO valstis ievēro vienošanos, valstis, kas nepiedalās ESAO, nav vienošanās dalībnieces, un tas var radīt šo valstu eksportētājiem konkurences priekšrocības. Tādēļ attiecīgās valstis tiek mudinātas piemērot vienošanos, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus arī pasaules mērogā.

(11)

Ņemot vērā Savienības labāka regulējuma politiku, kuras mērķis ir vienkāršot un uzlabot pastāvošo regulējumu, Komisija un dalībvalstis, turpmāk pārskatot vienošanos, attiecīgā gadījumā pievērsīsies uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm, tostarp EKA, uzliktā administratīvā sloga mazināšanai.

(12)

Vienošanās dalībnieki ir nolēmuši grozīt un racionalizēt vienošanos. Izmaiņas, par kurām tie vienojušies, attiecas uz uzlabotu lietotājdraudzīgumu, atbilstīgo starptautisko pienākumu saskaņotības uzlabošanu un labākas pārredzamības sasniegšanu, jo īpaši attiecībā pret valstīm, kas nav vienošanās dalībnieces. Turklāt vienošanās dalībnieki arī vienojās vienošanās tekstā iekļaut noteikumus par projektu finansēšanu, kas tika ieviesti ar Lēmumu 2001/77/EK, un noteikumus par eksporta kredītu piešķiršanu kuģiem, kas tika ieviesti ar Padomes Lēmumu 2002/634/EK (4), ar ko grozīja Lēmumu 2001/76/EK.

(13)

Tādēļ Lēmums 2001/76/EK ar tajā veiktajiem grozījumiem būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu un tās pielikumā iekļauto konsolidēto un pārskatīto vienošanās tekstu un būtu jāatceļ Lēmums 2001/77/EK.

(14)

Lai raiti un nekavējoties Savienības tiesību aktos iekļautu vienošanās paredzēto pamatnostādņu grozījumus, par kuriem vienojušies dalībnieki, Komisijai būtu jāpieņem deleģētie akti, lai vajadzības gadījumā grozītu II pielikumu. Tādēļ Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz pamatnostādņu grozījumiem, kā vienojušies vienošanās dalībnieki. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Vienošanās piemērošana

Savienībā piemēro pamatnostādnes, kas ietvertas Vienošanās par oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem (“vienošanās”). Vienošanās teksts ir iekļauts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Pilnvaru deleģēšana

Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 3. pantu, lai grozītu II pielikumu atbilstīgi pamatnostādņu grozījumiem, par kuriem vienojušies vienošanās dalībnieki.

Ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, ja tiek grozīts II pielikums atbilstīgi pamatnostādņu grozījumiem, par kuriem vienojušies vienošanās dalībnieki, 4. pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.

3. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 2. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 2011. gada 9. decembra.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Saskaņā ar 2. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

4. pants

Steidzamības procedūra

1.   Deleģētie akti, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, un tos piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstoši 2. punktam. Paziņojot deleģēto aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2.   Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 3. panta 5. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija nekavējoties atceļ aktu, ievērojot Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojumu par lēmumu izteikt iebildumus.

5. pants

Pārredzamība un ziņošana

Savienībā piemērojamie pasākumi attiecībā uz pārredzamību un ziņošanu ir noteikti I pielikumā.

6. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Lēmumus 2001/76/EK un 2001/77/EK.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2011. gada 16. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

W. SZCZUKA


(1)  Eiropas Parlamenta 2011. gada 13. septembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2011. gada 8. novembra lēmums.

(2)  OV L 32, 2.2.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 32, 2.2.2001., 55. lpp.

(4)  OV L 206, 3.8.2002., 16. lpp.


I PIELIKUMS

1.

Neskarot to dalībvalstu iestāžu prerogatīvas, kuras veic valsts eksporta kredītu programmu uzraudzību, katra dalībvalsts iesniedz Komisijai ikgadēju darbības ziņojumu, lai uzlabotu pārredzamību Savienības līmenī. Dalībvalstis ziņo atbilstoši to tiesiskajam regulējumam par aktīviem un pasīviem, samaksātajām summām un atgūtajiem līdzekļiem, jaunām saistībām, riskiem un prēmiju maksām. Ja no oficiāli atbalstītajām eksporta kredītu darbībām varētu rasties iespējamas saistības, par minētajām darbībām ziņo gada darbības ziņojumā.

2.

Gada darbības ziņojumā dalībvalstis apraksta, kā EKA oficiāli atbalstītajās eksporta kredītu jomas darbībās tiek ņemti vērā vides riski, kas var izraisīt citus attiecīgus riskus.

3.

Komisija, pamatojoties uz šo informāciju, Eiropas Parlamentam sagatavo gada pārskatu, iekļaujot novērtējumu par EKA atbilstību Savienības mērķiem un saistībām.

4.

Komisija atbilstoši tās kompetencei sniedz Eiropas Parlamentam gada ziņojumu par veiktajām sarunām, attiecībā uz kurām Komisijai ir sarunu vešanas atļauja dažādos starptautiskos sadarbības forumos, lai noteiktu pasaules standartus oficiāli atbalstītu eksporta kredītu jomā.

Atbilstoši šīs regulas darbības jomai pirmais ziņojumā aplūkojamais periods ir 2011. gads.


II PIELIKUMS

VIENOŠANĀS PAR OFICIĀLI ATBALSTĪTIEM EKSPORTA KREDĪTIEM

SATURS

I NODAĻA.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.

MĒRĶIS

2.

STATUSS

3.

LĪDZDALĪBA

4.

INFORMĀCIJA, KAS PIEEJAMA VALSTĪM, KURAS NAV DALĪBNIECES

5.

PIEMĒROŠANAS JOMA

6.

NOZARU VIENOŠANĀS

7.

PROJEKTU FINANSĒŠANA

8.

IZSTĀŠANĀS

9.

UZRAUDZĪBA

II NODAĻA.

FINANŠU NOTEIKUMI EKSPORTA KREDĪTIEM

10.

PIRMĀ IEMAKSA, MAKSIMĀLAIS OFICIĀLAIS ATBALSTS UN VIETĒJĀS IZMAKSAS

11.

VALSTU IEDALĪJUMS, LAI NOTEIKTU MAKSIMĀLOS ATMAKSAS TERMIŅUS

12.

MAKSIMĀLIE ATMAKSAS TERMIŅI

13.

ATMAKSAS NOTEIKUMI SPĒKSTACIJĀM, KAS NAV KODOLSPĒKSTACIJAS

14.

PAMATSUMMAS ATMAKSA UN PROCENTU ATMAKSA

15.

PROCENTU LIKMES, PRĒMIJU LIKMES UN CITAS NODEVAS

16.

EKSPORTA KREDĪTU SPĒKĀ ESĪBAS LAIKS

17.

RĪCĪBA, LAI NOVĒRSTU VAI MAZINĀTU ZAUDĒJUMUS

18.

SASKAŅOŠANA

19.

OFICIĀLĀ FINANSĒŠANAS ATBALSTA MINIMĀLĀS NEMAINĪGĀS PROCENTU LIKMES

20.

CIRR NOTEIKŠANA

21.

CIRR DERĪGUMA TERMIŅŠ

22.

CIRR PIEMĒROŠANA

23.

KREDĪTRISKA PRĒMIJA

24.

MINIMĀLĀS PRĒMIJU LIKMES VALSTIJ UN VALSTS KREDĪTRISKS

25.

VALSTS RISKA KLASIFIKĀCIJA

26.

DAUDZPUSĒJU UN REĢIONĀLU IESTĀŽU KLASIFIKĀCIJA

27.

OFICIĀLĀ EKSPORTA KREDĪTU SEGUMA PROCENTUĀLĀ DAĻA UN KVALITĀTE

28.

ATSEVIŠĶU VALSTS RISKA ELEMENTU IZSLĒGŠANA UN VALSTU RISKA MAZINĀŠANAS METODES

29.

MINIMĀLO VALSTS PRĒMIJU LIKMJU UN VALSTS KREDĪTRISKA SPĒKĀ ESĪBAS PĀRSKATĪŠANA

III NODAĻA.

SAISTĪTĀ ATBALSTA NOTEIKUMI

30.

VISPĀRĪGI PRINCIPI

31.

SAISTĪTĀ ATBALSTA VEIDI

32.

SAISTĪTĀ FINANSĒŠANA

33.

VALSTU ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI ATTIECĪBĀ UZ SAISTĪTO ATBALSTU

34.

PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

35.

MINIMĀLAIS KONCESIJAS LĪMENIS

36.

IZŅĒMUMI ATTIECĪBĀ UZ VALSTĪM UN PROJEKTIEM, KAS TIESĪGI SAŅEMT SAISTĪTO ATBALSTU

37.

SAISTĪTĀ ATBALSTA KONCESIJAS LĪMEŅA APRĒĶINS

38.

SAISTĪTĀ ATBALSTA SPĒKĀ ESĪBAS LAIKS

39.

SASKAŅOŠANA

IV NODAĻA.

PROCEDŪRAS

1. IEDAĻA.

KOPĪGAS PROCEDŪRAS EKSPORTA KREDĪTIEM UN ATBALSTAM TIRDZNIECĪBAI

40.

PAZIŅOJUMI

41.

INFORMĀCIJA PAR OFICIĀLO ATBALSTU

42.

SASKAŅOŠANAS PROCEDŪRAS

43.

ĪPAŠAS APSPRIEDES

2. IEDAĻA.

EKSPORTA KREDĪTU PROCEDŪRAS

44.

IEPRIEKŠĒJA PAZIŅOŠANA AR APSPRIEŠANOS

45.

IEPRIEKŠĒJA PAZIŅOŠANA BEZ APSPRIEŠANĀS

3. IEDAĻA.

PROCEDŪRAS ATBALSTAM TIRDZNIECĪBAS JOMĀ

46.

IEPRIEKŠĒJA PAZIŅOŠANA

47.

STEIDZAMA PAZIŅOŠANA

4. IEDAĻA.

SAISTĪTĀ ATBALSTA APSPRIEŠANAS PROCEDŪRAS

48.

APSPRIEŠANĀS MĒRĶIS

49.

APSPRIEŠANĀS JOMA UN GRAFIKS

50.

APSPRIEŽU REZULTĀTS

5. IEDAĻA.

INFORMĀCIJAS APMAIŅA PAR EKSPORTA KREDĪTIEM UN ATBALSTU TIRDZNIECĪBAS JOMĀ

51.

KONTAKTADRESES

52.

INFORMĀCIJAS LŪGUMU SATURS

53.

ATBILŽU SATURS

54.

MUTVĀRDU APSPRIEDES

55.

KOPĪGO NOSTĀJU PROCEDŪRAS UN VEIDS

56.

ATBILDES UZ KOPĪGO NOSTĀJU PRIEKŠLIKUMIEM

57.

KOPĪGO NOSTĀJU PIEŅEMŠANA

58.

DOMSTARPĪBAS PAR KOPĪGAJĀM NOSTĀJĀM

59.

KOPĪGĀS NOSTĀJAS PIEMĒROŠANAS DIENA

60.

KOPĪGO NOSTĀJU SPĒKĀ ESĪBA

6. IEDAĻA.

DARBĪBAS NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ MINIMĀLO PROCENTU LIKMJU (CIRR) PAZIŅOŠANU

61.

MINIMĀLO PROCENTU LIKMJU PAZIŅOŠANA

62.

PROCENTU LIKMJU PIEMĒROŠANAS DIENA

63.

STEIDZAMAS PROCENTU LIKMJU IZMAIŅAS

7. IEDAĻA.

PĀRSKATĪŠANA

64.

VIENOŠANĀS REGULĀRA PĀRSKATĪŠANA

65.

MINIMĀLO PROCENTU LIKMJU PĀRSKATĪŠANA

66.

MINIMĀLO PRĒMIJU LIKMJU UN SAISTĪTU JAUTĀJUMU PĀRSKATĪŠANA

I PIELIKUMS.

NOZARES VIENOŠANĀS PAR EKSPORTA KREDĪTIEM KUĢIEM

II PIELIKUMS.

NOZARES VIENOŠANĀS PAR EKSPORTA KREDĪTIEM KODOLSPĒKSTACIJĀM

III PIELIKUMS.

NOZARES VIENOŠANĀS PAR EKSPORTA KREDĪTIEM CIVILIEM LIDAPARĀTIEM

IV PIELIKUMS.

NOZARES VIENOŠANĀS PAR EKSPORTA KREDĪTIEM ATJAUNOJAMĀS ENERĢIJAS UN ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTIEM, KAS IR SPĒKĀ UZ PĀRBAUDES LAIKU LĪDZ 2007. GADA 30. JŪNIJAM

V PIELIKUMS.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNODROŠINA PAZIŅOJUMOS

VI PIELIKUMS.

MINIMĀLO PRĒMIJU LIKMJU APRĒĶINĀŠANA

VII PIELIKUMS.

KRITĒRIJI UN NOTEIKUMI, KAS REGULĒ VALSTU RISKA KLASIFIKĀCIJAS PIEMĒROŠANU, IEKĻAUJOT GARANTĒTĀJU TREŠĀ VALSTĪ VAI DAUDZPUSĒJU VAI REĢIONĀLU INSTITŪCIJU

VIII PIELIKUMS.

KRITĒRIJI UN NOTEIKUMI, KAS REGULĒ VALSTU RISKA MAZINĀŠANU/IZSLĒGŠANU, APRĒĶINOT MINIMĀLO PRĒMIJU LIKMES

IX PIELIKUMS.

ATTĪSTĪBAS KVALITĀTES PĀRBAUDES PROTOKOLS

X PIELIKUMS.

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI, KAS PIEMĒROJAMI PROJEKTA FINANSIĀLAJIEM DARĪJUMIEM

XI PIELIKUMS.

DEFINĪCIJU SARAKSTS

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.   Mērķis

a)

Vienošanās par oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem, turpmāk tekstā “vienošanās”, galvenais mērķis ir nodrošināt pamata noteikumus oficiāli atbalstītu kredītu sakārtotai izmantošanai.

b)

Vienošanās ir vērsta uz līdzvērtīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu oficiālā atbalsta jomā, kā noteikts 5. panta a) punktā, lai eksportētāju starpā veicinātu konkurenci, kas balstās uz eksportējamo preču un pakalpojumu kvalitāti un cenu, nevis visizdevīgākajiem oficiāli atbalstītajiem finanšu noteikumiem.

2.   Statuss

ESAO izstrādātā vienošanās sākotnēji stājās spēkā 1978. gada aprīlī, un tā ir beztermiņa. Vienošanās ir vienošanās uz savstarpējas uzticēšanās pamata; tā nav ESAO tiesību akts (1), lai gan saņem administratīvu ESAO sekretariāta atbalstu (turpmāk tekstā “sekretariāts”).

3.   Līdzdalība

Vienošanās pašreizējās dalībnieces ir: Austrālija, Kanāda, Eiropas Savienība, Japāna, Koreja, Jaunzēlande, Norvēģija, Šveice un Savienotās Valstis. Esošie dalībnieki var uzaicināt pievienoties citas ESAO dalībvalstis un valstis, kas nav dalībnieces.

4.   Informācija, kas pieejama valstīm, kuras nav dalībnieces

a)

Tām valstīm, kas nav dalībnieces, dalībnieki apņemas nodot informāciju par paziņojumiem saistībā ar oficiālu atbalstu, kā tas noteikts 5. panta a) punktā.

b)

Dalībnieks, pamatojoties uz savstarpējas apmaiņas principu, konkurences situācijā atbild uz valsts, kas nav dalībnieks, lūgumu par oficiāla atbalsta piedāvātajiem finanšu noteikumiem, tāpat kā tas būtu atbildējis uz dalībnieka lūgumu.

5.   Piemērošanas joma

Vienošanās attiecas uz visu veidu oficiālu atbalstu, ko valdība nodrošina vai tās vārdā nodrošina preču un/vai pakalpojumu eksportam, tostarp finanšu nomai, kuras atmaksas termiņi ir divi gadi vai vairāk.

a)

Iespējamie oficiāla atbalsta veidi:

1)

eksporta kredīta garantija vai apdrošināšana (tīrais segums);

2)

oficiāls finansēšanas atbalsts:

tiešais kredīts/finansēšana un refinansēšana vai

procentu likmju atbalsts;

3)

jebkura iepriekšminēto atbalstu kombinācija.

b)

Vienošanās attiecas uz saistīto atbalstu; IV nodaļā izklāstītās procedūras attiecas arī uz nesaistīto atbalstu tirdzniecībai.

c)

Vienošanās neattiecas uz militārās tehnikas un lauksaimniecības preču eksportu.

d)

Oficiālais atbalsts netiek piešķirts, ja ir skaidri pierādījumi, ka līgums ar pircēju valstī, kas nav preču galamērķa valsts, galvenokārt noslēgts ar mērķi iegūt labvēlīgākus atmaksas noteikumus.

6.   Nozaru vienošanās

a)

Šī vienošanās ietver nozaru vienošanās par šādām jomām:

kuģi (I pielikums),

kodolspēkstacijas (II pielikums),

civilie lidaparāti (III pielikums),

atjaunojamās enerģijas un ūdenssaimniecības projekti (IV pielikums).

b)

Nozares vienošanās dalībnieks var piemērot tās noteikumus attiecībā uz oficiālo atbalstu to preču un/vai pakalpojumu eksportam, kas ietvertas attiecīgās nozares vienošanās. Gadījumā, ja nozares vienošanās neietver atbilstošu noteikumu, nozares vienošanās dalībnieks piemēro šīs vienošanās attiecīgo noteikumu.

7.   Projektu finansēšana

a)

Dalībnieki var piemērot X pielikumā izklāstītos noteikumus attiecībā uz preču un/vai pakalpojumu eksporta darījumiem, kas atbilst X pielikuma 1. papildinājuma kritērijiem.

b)

Šā panta a) punkts nav piemērojams to preču un pakalpojumu eksportam, uz ko attiecas nozares vienošanās par civilajiem lidaparātiem.

8.   Izstāšanās

Dalībnieks var izstāties, rakstiski informējot sekretariātu ar ātra sakaru līdzekļa palīdzību, piemēram, ESAO tiešsaistes informācijas sistēmu (OLIS). Izstāšanās stājas spēkā 180 kalendārās dienas pēc tam, kad sekretariāts saņēmis paziņojumu.

9.   Uzraudzība

Sekretariāts uzrauga vienošanās izpildi.

II   NODAĻA

FINANŠU NOTEIKUMI EKSPORTA KREDĪTIEM

Finanšu noteikumi eksporta kredītiem ietver visus šajā nodaļā izklāstītos noteikumus, kas lasāmi saistībā cits ar citu.

Vienošanās paredz tādu noteikumu ierobežojumus, kas var tikt oficiāli atbalstīti. Dalībnieki atzīst, ka finanšu noteikumus, kas paredz stingrākus ierobežojumus nekā šī vienošanās, tradicionāli piemēro dažām tirdzniecības vai rūpniecības nozarēm. Dalībnieki turpina ievērot šādus pieņemtus finanšu noteikumus, jo īpaši principu, saskaņā ar kuru atmaksas termiņi nepārsniedz preču lietošanas ilgumu.

10.   Pirmā iemaksa, maksimālais oficiālais atbalsts un vietējās izmaksas

a)

Dalībnieki pieprasa to preču un to pakalpojumu pircējiem, kas saņem oficiālo atbalstu, veikt pirmo iemaksu vismaz 15 % apmērā no eksporta līguma vērtības kreditēšanas termiņa sākumā, kas noteikts XI pielikumā, vai pirms tā. Lai noteiktu pirmo iemaksu, eksporta līguma vērtību var proporcionāli samazināt, ja darījumā ietvertas tādas preces un pakalpojumi no trešām valstīm, kas nesaņem oficiālu atbalstu. Ir pieļaujama finansēšana/apdrošināšana 100 % apjomā no prēmijas. Prēmiju var iekļaut vai neiekļaut eksporta līguma vērtībā. Drošības iemaksas, kas veiktas pēc kreditēšanas termiņa sākuma, neuzskata par pirmo iemaksu šajā nozīmē.

b)

Oficiālu atbalstu šādām pirmajām iemaksām var piešķirt tikai apdrošināšanas vai garantijas veidā pret parastajiem pirmskredīta riskiem.

c)

Izņemot b) un d) apakšpunkta nosacījumus, dalībnieki nesniedz oficiālu atbalstu, kas pārsniedz 85 % no eksporta līguma vērtības, ieskaitot trešo valstu piegādes, bet neieskaitot vietējās izmaksas.

d)

Dalībnieki var piešķirt oficiālu atbalstu vietējām izmaksām ar nosacījumu, ka:

1)

kopējais apvienotais oficiālais atbalsts, ko sniedz saskaņā ar c) un d) apakšpunktu, nepārsniedz 100 % no eksporta līguma vērtības. Tā rezultātā atbalstīto vietējo izmaksu summa nedrīkst pārsniegt pirmo iemaksu;

2)

tas netiek piešķirts ar noteikumiem, kas ir labvēlīgāki/mazāk ierobežojoši nekā tie, kas ir spēkā attiecībā uz saistītu eksportu;

3)

I kategorijas valstīm, kas definētas 11. panta a) punktā, tas aprobežojas ar tīro segumu.

11.   Valstu iedalījums, lai noteiktu maksimālos atmaksas termiņus

a)

I kategorijas valstis ir tās, kas ir Pasaules Bankas gradācijas sarakstā (2). Visas citas valstis ir II kategorijā. Pasaules Bankas gradācijas līmeni pārrēķina katru gadu. Valsts kategoriju var mainīt tikai tad, kad tās Pasaules Bankas kategorija ir palikusi nemainīga divus gadus pēc kārtas.

b)

Šādus darbības kritērijus un procedūras ņem vērā, klasificējot valstis:

1)

iedalījumu šīs vienošanās vajadzībām nosaka nacionālais kopienākums (NKI) uz vienu iedzīvotāju, ko aprēķina Pasaules Banka, lai izveidotu Pasaules Bankas aizņēmējvalstu iedalījumu;

2)

gadījumos, kad Pasaules Bankai nav pietiekami informācijas, lai publicētu datus par NKI uz vienu iedzīvotāju, Pasaules Banku lūdz aprēķināt, vai attiecīgās valsts NKI uz vienu iedzīvotāju ir augstāks vai zemāks par pašreizējo robežvērtību. Valsti klasificē atbilstoši šim aprēķinam, ja vien dalībnieki nelemj rīkoties savādāk;

3)

ja valsts ir pārklasificēta saskaņā ar 11. panta a) punktu, pārklasificēšana stājas spēkā divas nedēļas pēc tam, kad sekretariāts visiem dalībniekiem darījis zināmu slēdzienu, kas sagatavots, izmantojot iepriekšminētos Pasaules Bankas datus;

4)

gadījumos, kad Pasaules Banka pārskata skaitliskos datus, šādas pārskatīšanas neņem vērā attiecībā uz vienošanos. Tomēr valstu klasifikāciju var izmainīt kopīgas nostājas veidā, un dalībnieki labvēlīgi izskata izmaiņas to kļūdu un tās nolaidības dēļ, kas attiecas uz skaitliskiem datiem un kas atzītas tajā pašā kalendārajā gadā, kurā sekretariāts pirmo reizi izplatīja šos skaitliskos datus.

12.   Maksimālie atmaksas termiņi

Neierobežojot 13. panta darbību, maksimālais atmaksas termiņš atšķiras atkarībā no galamērķa valsts iedalījuma, ko nosaka saskaņā ar 11. panta kritērijiem.

a)

Valstīm, kas pieder pie I kategorijas, maksimālais atmaksas termiņš ir pieci gadi ar iespēju vienoties par astoņiem ar pusi gadiem, ja ir ievērotas 45. pantā norādītās iepriekšējās informēšanas procedūras.

b)

Valstīm, kas pieder pie II kategorijas, maksimālais atmaksas termiņš ir desmit gadi.

c)

Gadījumā, ja ir līgums, kur paredzēta vairāk nekā viena galamērķa valsts, dalībniekiem atbilstoši 55. līdz 60. panta procedūrām jācenšas izveidot kopīgu nostāju, lai panāktu vienošanos par attiecīgiem noteikumiem.

13.   Atmaksas noteikumi spēkstacijām, kas nav kodolspēkstacijas

a)

Spēkstacijai, kas nav kodolspēkstacija, maksimālais atmaksas termiņš ir 12 gadi. Ja dalībnieks plāno atbalstīt atmaksas termiņu, kas ir ilgāks par 12. pantā noteikto, dalībnieks izdara iepriekšēju paziņošanu saskaņā ar 45. panta procedūru.

b)

Spēkstacija, kas nav kodolspēkstacija, ir pabeigtas spēkstacijas vai to daļas, kas darbojas bez kodolenerģijas; tās iekļauj visas detaļas, iekārtas, materiālus un pakalpojumus (tajā skaitā darbinieku apmācību), kas vajadzīgi tieši tādu spēkstaciju būvniecībai un ekspluatācijas uzsākšanai, kuras nav kodolspēkstacijas. Tas neattiecas uz izmaksām, par kurām parasti ir atbildīgs pircējs, piemēram, izdevumi, kas attiecas uz zemes apbūvi, ceļiem, ciemu būvniecību, elektrolīnijām un ūdens piegādi, kā arī izmaksām, kas izriet no oficiālām apstiprinājuma procedūrām (piemēram, novietojuma atļaujām, būvniecības atļaujām, degvielas iepildes atļaujām) pircēja valstī, izņemot:

1)

gadījumos, kad kontrolcentra pircējs ir tas pats, kas spēkstacijas pircējs, maksimālais atmaksas termiņš oriģinālajam kontrolcentram ir tāds pats kā spēkstacijai, kas nav kodolspēkstacija (t. i., 12 gadi); un

2)

maksimālais atmaksas termiņš apakšstacijām, transformatoriem un sadales līnijām ar minimālo sprieguma slieksni 100 kv ir tāds pats kā spēkstacijai, kas nav kodolspēkstacija.

14.   Pamatsummas atmaksa un procentu atmaksa

a)

Eksporta kredīta pamatsummu atmaksā ar vienādām un regulārām iemaksām.

b)

Eksporta kredīta pamatsummu un procentus parasti atmaksā ar vienādām un regulārām iemaksām ne retāk kā reizi sešos mēnešos, pirmais maksājums jāveic ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc kreditēšanas termiņa sākuma.

c)

Gadījumos, kad eksporta kredīts piešķirts attiecībā uz nomu, a) apakšpunktā aprakstīto vienādo pamatsummas maksājumu vietā var piemērot vienādus pamatsummas un procentu kombinētos maksājumus.

d)

Pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos eksporta kredītus drīkst piešķirt ar noteikumiem, kas atšķiras no a) līdz c) apakšpunktā paredzētajiem noteikumiem. Šāda atbalsta piešķiršanu izskaidro ar neatbilstībām starp kredīta ņēmējam pieejamā finansējuma laiku un parāda apkalpošanas profilu, kas paredz atmaksas grafiku ar vienlīdzīgiem maksājumiem reizi pusgadā, un tam jāatbilst šādiem kritērijiem:

1)

neviens pamatsummas maksājums vai maksājumu virkne sešu mēnešu periodā nedrīkst pārsniegt 25 % no kredīta pamatsummas;

2)

pamatsumma atmaksājama ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Pirmais pamatsummas maksājums jāveic ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc kreditēšanas termiņa sākuma, un 12 mēnešus pēc kreditēšanas termiņa sākuma jābūt atmaksātiem ne mazāk kā 2 % no kredīta pamatsummas;

3)

procentus maksā ne retāk kā reizi 12 mēnešos un pirmo procentu maksājumu veic ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc kreditēšanas termiņa sākuma;

4)

maksimālais svērtais atmaksas perioda ilgums nedrīkst pārsniegt:

darījumiem, kad pircējs ir valsts (vai pircējs ar valsts garantētu atmaksu), četrus ar pusi gadus darījumiem I kategorijas valstīs un piecus gadus un trīs mēnešus II kategorijas valstīs,

darījumiem ar pircējiem, kas nepārstāv valsti (un bez valsts garantētas atmaksas), piecus gadus I kategorijas valstīs un sešus gadus II kategorijas valstīs,

neierobežojot divu iepriekšējo ievilkumu noteikumus, darījumiem, kas ietver atbalstu spēkstacijām, kas nav kodolspēkstacijas saskaņā ar 13. pantu, sešus gadus un trīs mēnešus;

5)

dalībnieks izdara iepriekšēju paziņojumu saskaņā ar 45. pantu, kas paskaidro iemeslu, kāpēc nav piešķirts atbalsts saskaņā ar a) līdz c) apakšpunktu.

e)

Maksājamos procentus pēc kreditēšanas termiņa sākuma nekapitalizē.

15.   Procentu likmes, prēmiju likmes un citas nodevas

a)

Procentos neietver:

1)

jebkādu prēmijas veida maksājumu vai citu maksu, lai apdrošinātu vai garantētu piegādātāja kredītus vai finanšu kredītus;

2)

jebkuru citu maksājumu bankas nodevas veidā vai komisijas maksas, kas saistītas ar eksporta kredītu un kas nav gada vai pusgada bankas nodevas, kuras jāmaksā visu atmaksas periodu; un

3)

ieturamos nodokļus, ko uzliek importētāja valsts.

b)

Ja tiek sniegts oficiāls atbalsts, izmantojot tiešus kredītus/finansēšanu vai refinansēšanu, prēmiju var pievienot procentu likmes nominālvērtībai vai prēmija var būt atsevišķa maksa; abas daļas dalībniekiem jānosaka atsevišķi.

16.   Eksporta kredītu spēkā esības laiks

Finanšu noteikumus atsevišķam eksporta kredītam vai kredītlīnijai, kuru spēkā esības laiks atšķiras no derīguma termiņa tirgus procentu bāzes likmēm (CIRR), ko nosaka 21. pants, pirms galīgo saistību uzņemšanās nenosaka laikposmam, kas ilgāks par sešiem mēnešiem.

17.   Rīcība, lai novērstu vai mazinātu zaudējumus

Vienošanās neliedz eksporta kredītu apdrošināšanas vai finansēšanas iestādēm vienoties par izdevīgākiem noteikumiem, nekā paredzēti šajā vienošanās, ja šāda rīcība tiek veikta pēc līguma piešķiršanas (ja eksporta kredītnolīgums un papildu dokumenti ir jau stājušies spēkā) un ja nodoms ir vienīgi novērst vai mazināt zaudējumus no notikumiem, kas varētu izraisīt nemaksāšanu vai prasījumus.

18.   Saskaņošana

Ņemot vērā dalībnieka starptautiskās saistības un saskaņā ar vienošanās mērķi, dalībnieks var saskaņā ar 42. pantā noteikto procedūru saskaņot dalībnieka vai nepievienojušās valsts piedāvātos finanšu noteikumus. Finanšu noteikumi, kas piešķirti saskaņā ar šo pantu, tiek uzskatīti par atbilstīgiem I un II nodaļas un vajadzības gadījumā I, II, III, IV un X pielikuma noteikumiem.

19.   Oficiālā finansēšanas atbalsta minimālās nemainīgās procentu likmes

a)

Dalībvalstis, kas sniedz oficiālu finansēšanas atbalstu nemainīgas likmes aizdevumiem, piemēro attiecīgās tirgus procentu bāzes likmes (CIRR) kā minimālās likmes. CIRR ir procentu likmes, kas noteiktas atbilstoši šādiem principiem:

1)

CIRR būtu jāatspoguļo galīgās tirgus aizdevumu procentu likmes attiecīgās valūtas vietējā tirgū;

2)

CIRR būtu cieši jāatbilst likmei pirmās klases vietējiem aizņēmējiem;

3)

CIRR būtu jābalstās uz finansējuma izmaksu finansējumam ar nemainīgu procentu likmi;

4)

CIRR nedrīkstētu deformēt vietējās konkurences nosacījumus; un

5)

CIRR vajadzētu būt tuvām likmei, kas pieejama pirmās klases ārzemju aizņēmējiem.

b)

Oficiālais finansēšanas atbalsts nedrīkst atcelt vai kompensēt – daļēji vai pilnībā – attiecīgo kredītriska prēmiju, kas maksājuma par neatmaksas risku atbilstīgi 23. panta noteikumiem.

20.   CIRR noteikšana

a)

Katrs dalībnieks, kas vēlas noteikt CIRR, savai valsts valūtai izvēlas vienu no divām šādām pamatlikmju sistēmām:

1)

trīs gadu valsts obligāciju ienākumi ar atmaksas termiņiem līdz pieciem gadiem ieskaitot; piecu gadu valsts obligāciju ienākumi piecu gadu laikā un līdz astoņiem ar pusi gadiem ieskaitot; un septiņu gadu valsts obligāciju ienākumi astoņu ar pusi gadu laikā; vai

2)

piecu gadu valsts obligāciju ienākumi attiecībā uz visiem maksājumu termiņiem.

Par atkāpēm no pamatlikmju sistēmas vienojas dalībnieki.

b)

CIRR nosaka kā fiksētu 100 bāzes punktu rezervi virs tai attiecīgās pamatlikmes, ja vien dalībnieki nav vienojušies citādi.

c)

Citi dalībnieki izmanto CIRR, kas noteikts šai valūtai, ja tie nolemj par finansēšanu attiecīgajā valūtā.

d)

Dalībnieks var mainīt savu pamatlikmju sistēmu sešus mēnešus pēc iepriekšējas paziņošanas un pēc apspriešanās ar dalībniekiem.

e)

Dalībnieks vai valsts, kas nav vienošanās dalībniece, drīkst lūgt noteikt CIRR tādas valsts valūtai, kas nav dalībniece. Pēc apspriešanās ar ieinteresēto valsti, kas nav dalībniece, dalībnieks vai sekretariāts šīs valsts vārdā drīkst izteikt priekšlikumu CIRR noteikšanai šajā valūtā, izmantojot kopīgās nostājas procedūras saskaņā ar 55. līdz 60. pantu.

21.   CIRR derīguma termiņš

Procentu likmi, kas attiecas uz darījumu, nosaka laikposmam, kas nepārsniedz 120 dienas. Ja oficiālā finansēšanas atbalsta noteikumi ir noteikti pirms līguma parakstīšanas dienas, CIRR pieskaita 20 bāzes punktu rezervi.

22.   CIRR piemērošana

a)

Ja oficiālo finansēšanas atbalstu sniedz mainīgu likmju aizdevumiem, bankām un citām finansēšanas iestādēm nav atļauts visā aizdevuma laikā piedāvāt zemākās likmes iespēju – CIRR (sākotnējā līguma laikā) vai īstermiņa tirgus likmi visā aizdevuma periodā.

b)

Ja aizdevums vai kāda tā daļa tiek brīvprātīgi atmaksāta pirms termiņa, aizņēmējs valsts iestādei, kas piešķīrusi oficiālo finansēšanas atbalstu, kompensē visas izmaksas un zaudējumus, kas radušies pirmstermiņa atmaksas rezultātā, ieskaitot valsts iestāžu izmaksas par tās fiksēto likmju skaidras naudas ieplūšanas daļas aizvietošanu, ko pārtrauca pirmstermiņa atmaksa.

23.   Kredītriska prēmija

Dalībnieki papildus procentu maksai iekasē prēmiju, lai segtu eksporta kredītu neatmaksas risku. Dalībnieku iekasētajām prēmiju likmēm jābūt balstītām uz risku, saskaņotām, un tās nedrīkst būt nepietiekamas, lai segtu ilgtermiņa darbības izdevumus un zaudējumus.

24.   Minimālās prēmiju likmes valstij un valsts kredītrisks

Dalībnieki nosaka maksu ne mazāku kā minimālās prēmijas likmi (MPR) attiecībā uz valsts kredītņēmēja risku un valsts kredītrisku neatkarīgi no tā, vai pircējs/aizņēmējs ir privāta vai valsts iestāde.

a)

Piemērojamā MPR tiek noteikta saskaņā ar šādiem faktoriem:

piemērojamo valsts riska klasifikāciju, ko nosaka 25. pants,

to, vai valsts eksporta kredītu segums ir stingri ierobežots saistībā ar valsts risku, kā to nosaka 25. panta a) punkts,

riska laiku (t. i., riska horizontu jeb HOR),

seguma procentuālo apjomu un nodrošinātā oficiālā eksporta kredīta produkta kvalitāti, kā to nosaka 27. pants, un

jebkādu piemēroto valsts riska mazināšanas/izslēgšanas tehniku, kā to nosaka 28. pants.

b)

MPR izteiktas procentuāli no kredīta pamatsummas tā, it kā prēmijas tiktu iekasētas pilnā apjomā datumā, kad noticis pirmais kredīta samazinājums. MPR aprēķināšanā izmantotās matemātiskās formulas skaidrojums ir sniegts VI pielikumā.

c)

Saskaņā ar 25. pantu valstīm, kas klasificētas 0. kategorijā, nav noteikta MPR, taču dalībnieki nedrīkst piemērot prēmiju likmes, kas ir zemākas par pieejamām privātā tirgus cenām.

d)

“Augstākā riska” valstīm, kas pieder pie 7. kategorijas, principā aprēķina prēmiju likmes, kas ir augstākās par šai kategorijai noteiktajām MPR; šīs prēmiju likmes nosaka dalībvalsts, kas sniedz oficiālo atbalstu.

e)

Aprēķinot darījuma MPR, piemērojamā valsts riska klasifikācija ir pircēja valsts klasifikācija, izņemot gadījumus, kad:

iestāde, kas ir kredītspējīga attiecībā uz garantētā kredīta apjomu, iesniedz nodrošinājumu neatsaucamas, beznosacījumu, pieprasījuma, juridiski spēkā esošas un īstenojamas garantijas formā par visu parāda atmaksas saistību visam kredīta termiņam trešā valstī, un šajā gadījumā piemērojamā valsts riska klasifikācija var būt atbilstoša garantētāja atrašanās valsts riska klasifikācijai, vai

daudzpusēja vai reģionāla iestāde, kā to nosaka 26. pants, darījumā darbojas vai nu kā aizņēmējs, vai garantētājs, un šai gadījumā piemērojamā valsts riska klasifikācija var būt atbilstoša konkrētās daudzpusējās vai reģionālās institūcijas atrašanās valsts riska klasifikācijai.

f)

Kritēriji un nosacījumi, kas attiecas uz valsts riska klasifikācijas piemērošanu saskaņā ar 24. panta e) punkta pirmo un otro ievilkumu, ir noteikti VII pielikumā.

g)

Ja oficiālais atbalsts ir stingri saistīts ar valsts risku, kā nosaka 25. panta a) punkts, t. i., pircēja/aizņēmēja riska segums ir pilnīgi izslēgts, MPR ir samazināta par 10 %; tas ir atspoguļots matemātiskā formulā, kas tiek izmantota MPR aprēķināšanā VI pielikumā.

h)

Riska horizonta (HOR) metode, kas izmantota MPR aprēķināšanā, atbilst pusei no izmaksu perioda, pieskaitot visu atmaksas periodu, un atbilst regulāra eksporta kredīta atmaksas profilam, t. i., atmaksa vienādās pusgada pamatsummas plus uzkrāto procentu iemaksās, sākot sešus mēnešus pēc kreditēšanas termiņa sākuma. Eksporta kredītiem ar nestandarta atmaksas profiliem ekvivalentais atmaksas periods (izteikts vienādos pusgada maksājumos) tiek aprēķināts, izmantojot šādu formulu: ekvivalents atmaksas periods = (vidējais svērtais atmaksas perioda ilgums – 0,25) / 0,5.

i)

Dalībnieks, kas piemēro MPR e) apakšpunkta pirmajā ievilkumā minētajā gadījumā, kā rezultātā prēmijas likme ir zemāka nekā MPR, kas piemērojama pircēja valstij, izdara iepriekšēju paziņojumu saskaņā ar 44. panta a) punktu. Dalībnieks, kas piemēro MPR gadījumā, kas minēts 24. panta e) punkta otrajā ievilkumā vai 24. panta g) punktā, izdara iepriekšēju paziņojumu saskaņā ar 45. panta a) punktu.

25.   Valsts riska klasifikācija

Valsts kredītrisks ir novērtējums attiecībā uz to, vai valsts apmaksās savus ārējos parādus (t. i., valsts kredītrisks).

a)

Pieci valsts kredītriska elementi ir:

tāds vispārējs moratorijs attiecībā uz atmaksām, ko noteikusi pircēja/aizņēmēja/garantētāja valdība vai tās valsts aģentūra, ar kuras starpniecību tiek īstenota atmaksa,

politiski notikumi un/vai saimnieciskas grūtības, kas rodas ārpus dalībnieka paziņotāja valsts, vai tiesību akti vai administratīvi pasākumi, kas pieņemti ārpus tā dalībnieka paziņotāja valsts, kurš neļauj vai atliek to līdzekļu pārsūtīšanu, kas nomaksāti saistībā ar kredītu,

pircēja/aizņēmēja valstī pieņemtas tiesību normas, kas nosaka, ka vietējā valūtā veiktā atmaksa ir likumīga samaksa par parādu, neraugoties uz to, ka valūtu maiņas kursu svārstību rezultātā līdzekļu pārsūtīšanas dienā šāda atmaksa, konvertējot kredīta valūtā, vairs nenosedz parāda summu,

jebkurš cits ārvalsts valdības pasākums vai lēmums, kas neļauj atmaksu saistībā ar kredītu, un

force majeure gadījumi, kas rodas ārpus dalībnieka paziņotāja valsts, t. i., karš (ieskaitot pilsoņu karu), ekspropriācija, revolūcija, sacelšanās, pilsoņu nemieri, cikloni, plūdi, zemestrīces, izvirdumi, paisuma viļņi un kodolnegadījumi.

b)

Valstis tiek klasificētas kādā no astoņām valsts riska kategorijām (0.–7.). MPR ir noteiktas no 1. līdz 7. kategorijai, bet 0. kategorijai tās nenosaka, jo šai kategorijai valsts riska līmenis tiek uzskatīts par nenozīmīgu.

c)

ESAO valstis ar augstu ienākumu līmeni, ko katru gadu, pamatojoties uz NKI uz vienu iedzīvotāju, nosaka Pasaules Banka, klasificē 0. kategorijā.

Lai noteiktu MPR, jebkura ESAO valsts, kas pieder pie 0. kategorijas, pateicoties augstam ienākumu līmenim, paliek klasificēta 0. kategorijā, līdz tā noslīd zem augsta ienākumu līmeņa NKI sliekšņa divus gadus pēc kārtas, un šajā laikā valsts klasifikācija jāpārskata saskaņā ar 25. panta d) līdz f) punktu.

Jebkuru ESAO valsti, kas divus gadus pēc kārtas pārsniedz augsta ienākumu līmeņa slieksni, pēc definīcijas klasificē 0. kategorijā. Klasifikācija stājas spēkā tūlīt pēc tam, kad sekretariāts paziņojis par valsts statusu, ko noteikusi Pasaules Banka.

Citas valstis, kuru riska līmeni uzskata par līdzīgu, arī drīkst klasificēt 0. kategorijā.

d)

Visas valstis, kas nav ESAO valstis ar augstu ienākumu līmeni (3), tiek klasificētas ar valsts riska klasifikācijas metodikas palīdzību, kas ietver:

valsts riska novērtējuma modeli (turpmāk tekstā “modelis”), kas paredz valsts kredītriska kvantitatīvu novērtējumu, ko attiecībā uz katru valsti balsta uz trijām riska rādītāju grupām: dalībnieku pieredzi attiecībā uz maksāšanu, finanšu stāvokli un ekonomikas stāvokli. Modeļa metodika ietver dažādus pasākumus, tostarp trīs riska rādītāju grupu novērtēšanu, kā arī riska rādītāju grupu kombinēšanu un elastīgu vērtēšanu,

modeļa rezultātu kvalitatīvu izvērtējumu attiecībā uz katru valsti, lai ietvertu politisko risku un/vai citus riska faktorus, kas daļēji vai vispār nav ņemti vērā modelī. Vajadzības gadījumā modeļa kvantitatīvajā vērtējumā var būt jāveic korekcijas, lai atspoguļotu galīgo valsts kredītriska novērtējumu.

e)

Valstu riska klasifikāciju nepārtraukti uzrauga un pārskata vismaz reizi gadā, un izmaiņas, kas izriet no valsts riska klasifikācijas metodikas, nekavējoties jāpaziņo sekretariātam. Kad valsts tiek pārkvalificēta zemākā vai augstākā valsts riska kategorijā, dalībnieki ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad sekretariāts paziņojis par pārklasifikāciju, uzliek prēmiju likmes, kuras vienādas ar vai augstākas nekā MPR, kas atbilst jaunajai valsts riska kategorijai.

f)

Piemērojamo valstu riska klasifikāciju publisko sekretariāts.

26.   Daudzpusēju un reģionālu iestāžu klasifikācija

Daudzpusējās un reģionālās iestādes pienācīgi klasificē un uzrauga; sekretariāts publisko piemērojamo klasifikāciju.

27.   Oficiālā eksporta kredītu seguma procentuālā daļa un kvalitāte

MPR tiek diferencētas, lai ņemtu vērā eksporta kredītu produktu atšķirīgo kvalitāti un dalībnieku nodrošināto seguma procentuālo daļu, kā to nosaka VI pielikums. Diferencēšana ir balstīta uz eksportētāja izredzēm (t. i., lai neitralizētu konkurējošo ietekmi, kas saistīta ar eksportētājam/finanšu institūcijai iesniegto produktu atšķirīgo kvalitāti).

a)

Eksporta kredīta produkta kvalitāte ir funkcija, kas saistīta ar to, vai produkts ir apdrošināšana, garantija vai tiešs kredīts/finansējums, un apdrošināšanas produktiem – procentu seguma esība prasību gaidīšanas periodā (t. i., periodā starp pienācīgo pircēja/aizņēmēja maksājuma izdarīšanas datumu un datumu, kad apdrošinātājam ir jāatlīdzina eksportētājam/finanšu institūcijai) tiek nodrošināta bez papildu maksas.

b)

Visus dalībnieku piedāvātos eksporta kredītu produktus klasificē kādā no trim produktu kategorijām, kas ir:

standartam neatbilstošs produkts, t. i., apdrošināšana bez procentu seguma pieprasījumu nogaidīšanas perioda laikā un apdrošināšana ar procentu segumu pieprasījumu nogaidīšanas perioda laikā ar attiecīgu prēmijas papildu atskaitījumu,

standarta produkts, t. i., apdrošināšana ar procentu segumu pieprasījumu nogaidīšanas perioda laikā bez attiecīga prēmijas papildu atskaitījuma un tiešie kredīti/finansēšana, un

produkts virs standarta, t. i., garantijas.

28.   Atsevišķu valsts riska elementu izslēgšana un valstu riska mazināšanas metodes

Dalībnieki saskaņā ar īpašiem kritērijiem un nosacījumiem, kas minēti VIII pielikumā, drīkst izslēgt noteiktus valstu riska elementus vai izmantot noteiktas valsts riska mazināšanas metodes, kas uzskaitītas 28. panta b) punktā, kā rezultātā tiek pazeminātas piemērojamās MPR, izmantojot valsts riska mazināšanas/izslēgšanas faktoru (MEF) MPR formulā. MEF nosaka šādi:

a)

attiecībā uz izraudzītu valstu kredītriska elementu izslēgšanu no valsts eksportkredīta seguma:

situācijās, kad tikai pirmie trīs valsts kredītriska elementi, kā nosaka 25. panta a) punkts, tiek kopumā izslēgti no seguma, piemēro MEF 0,5,

situācijās, kad tikai ceturtais un piektais valsts kredītriska elements, kas minēts 25. panta a) punktā, tiek kopumā izslēgts no seguma, drīkst piemērot MEF 0,2.

b)

Attiecībā uz šīm valsts riska mazināšanas metodēm piemērojamās MPR, kā arī kritēriji un nosacījumi, saskaņā ar kuriem drīkst piemērot MEF, ir noteikti VIII pielikumā:

ārzonas nākotnes plūsmas struktūra kombinācijā ar ārzonas darījuma kontu,

ārzonas konvertējamie vērtspapīri,

uz aktīviem balstīti ārzonas vērtspapīri,

ar aktīviem nodrošinātais un uz aktīviem balstītais ārzonas finansējums,

starptautisko finanšu institūciju līdzfinansējums,

finansējums vietējā valūtā,

trešās valsts apdrošināšana vai nosacījuma garantija,

parādnieks, kas pārstāv mazāku risku nekā valsts.

c)

Vairāk nekā vienas 28. panta b) punktā aprakstītās valsts riska mazināšanas metodes izmantošanai nav tiešas kumulatīvās ietekmes uz MEF piemērošanu. Atbilstošā MEF izvēlē, lai atspoguļotu valsts riska mazināšanas metožu kombināciju, ņem vērā iespējamo divu vai vairāku metožu pārklāšanās ietekmi uz identiskiem valsts kredītriskiem. Pārklāšanās gadījumā parasti ņem vērā tikai vislabākās kvalitātes nodrošinājumu, lai noteiktu piemērotāko piemērojamo MEF.

d)

Dalībnieks, kas piemēro MPR gadījumos, kuri aprakstīti 28. panta a) līdz c) punktā, izdara iepriekšēju paziņojumu saskaņā ar 44. panta a) punktu.

e)

Valsts riska mazināšanas metožu saraksts, kas minēts 28. panta b) punktā, nav uzskatāms par slēgtu sarakstu; saskaņā ar 66. pantu dalībnieki uzrauga un pārskata pieredzes kopumu par šo metožu izmantošanu, ietverot piemērojamos kritērijus, nosacījumus, apstākļus un VIII pielikumā noteiktos MEF.

29.   Minimālo valsts prēmiju likmju un valsts kredītriska spēkā esības pārskatīšana

a)

Lai novērtētu MPR atbilstību un nepieciešamības gadījumā pieļautu korekcijas uz augšu vai uz leju, paralēli izmanto trīs prēmiju atgriezeniskās saites instrumentus (PFT), lai pārraudzītu un pielāgotu MPR.

b)

Naudas plūsmas PFT un uzkrājumu PFT ir norēķinu pieejas, kas novērtē MPR derīgumu, balstoties uz kopējo apjomu, valsts riska kategoriju un riska horizontu saskaņā ar dalībnieku patiesajiem rezultātiem saistībā ar valsti un valsts kredītrisku attiecībā uz eksporta kredītiem, uz kuriem attiecas MPR.

c)

Trešo PFT veido četri privātā tirgus rādītāju komplekti (4), kas nodrošina informāciju par tirgus cenām valstī un valsts kredītrisku.

III   NODAĻA

SAISTĪTĀ ATBALSTA NOTEIKUMI

30.   Vispārīgi principi

a)

Dalībnieki ir vienojušies par vispārēju principu, ka tiem ir jābūt papildu politikai attiecībā uz eksporta kredītiem un saistīto atbalstu. Eksporta kredītu politika jābalsta uz atklātu konkurenci un brīvu tirgus spēku darbību. Saistītā atbalsta politikai jānodrošina valstis, nozares un projekti, kam ir maza piekļuve tirgus finansējumam vai tādas nav, ar vajadzīgajiem ārējiem resursiem. Saistītā atbalsta politikai jānodrošina vislabākā cenas un vērtības attiecība, jāmazina tirdzniecības traucējumi un jāsekmē no attīstības viedokļa efektīva šo resursu izmantošana.

b)

Vienošanās saistītā atbalsta noteikumi neattiecas uz daudzpusējo vai reģionālo iestāžu atbalsta programmām.

c)

Šie principi neietekmē Attīstības veicināšanas komitejas (DAC) viedokļus attiecībā uz saistītā un nesaistītā atbalsta kvalitāti.

d)

Dalībnieks drīkst lūgt papildu informāciju, kas attiecas uz saistījuma statusu jebkuram atbalsta veidam. Ja pastāv neskaidrība par to, vai konkrēta finansējuma prakse attiecināma uz saistītā atbalsta definēto darbības jomu, kas aprakstīta XI pielikumā, donorvalsts iesniedz pierādījumus jebkuras prasības atbalstam, lai konstatētu, ka atbalsts patiesībā ir “nesaistīts” saskaņā ar XI pielikumā sniegto definīciju.

31.   Saistītā atbalsta veidi

Saistīto atbalstu var piešķirt turpmāk minētajos veidos:

a)

oficiāla atbalsta attīstības jomā (ODA) aizdevumi, kas definēti “Attīstības veicināšanas komitejas (DAC) pamatprincipos attiecībā uz saistīto finansēšanu un saistīto un daļēji nesaistīto oficiālo atbalstu attīstības jomā (1987)”;

b)

ODA dotācijas, kas definētas “DAC pamatprincipos attiecībā uz saistīto finansēšanu un saistīto un daļēji nesaistīto oficiālo atbalstu attīstības jomā (1987)”;

c)

citas oficiālās finanšu plūsmas (OOF), kas ietver dotācijas un aizdevumus, bet neietver oficiālā atbalstīta eksporta kredītus, kuri atbilst vienošanās noteikumiem; vai

d)

jebkura likumos paredzēta vai faktiska kombinācija (piemēram, sajaukums), ko kontrolē devējs, aizdevējs vai aizņēmējs un kas ietver vismaz divus iepriekšminētos un/vai šādas finansēšanas sastāvdaļas:

1)

eksporta kredītu, kas saņem oficiālu atbalstu ar tādiem tiešiem kredītiem/finansēšanu, refinansēšanu, procentu likmju atbalstu, garantiju vai apdrošināšanu, uz ko attiecas vienošanās;

2)

citus līdzekļus ar tirgus nosacījumiem vai tādiem, kas ir tuvu tiem, vai naudas maksājumus no pircēja.

32.   Saistītā finansēšana

a)

Saistīto finansēšanu var īstenot dažādos veidos, tostarp kā jauktus kredītus, jaukto finansēšanu, kopfinansēšanu, paralēlo finansēšanu vai atsevišķi integrētus darījumus. Saistītās finansēšanas raksturīgākās iezīmes ir šādas:

koncesijas sastāvdaļa, kas ar likumu vai faktiski saistīta ar nekoncesijas sastāvdaļu,

viena tāda daļa vai visi finansēšanas pasākumi, kas būtībā ir saistītais atbalsts,

koncesijas līdzekļi, kas ir pieejami tikai tad, ja saistīto nekoncesijas sastāvdaļu ir pieņēmis saņēmējs.

b)

Saistību faktiski nosaka šādi faktori:

neoficiālas vienošanās pastāvēšana starp saņēmēju un devēju iestādi,

devēja nodoms veicināt finansēšanas pasākumu pieņemamību, izmantojot ODA,

efektīva visu finansēšanas pasākumu sasaistīšana ar pasūtītāju donorvalstī,

ODA sasaistošais statuss un katra finansēšanas darījuma konkursa vai līguma slēgšanas līdzekļi vai

jebkura cita prakse, kuru noteikusi DAC vai dalībnieki un kurā pastāv faktiska saistība vismaz starp divām finansēšanas sastāvdaļām.

c)

Saistības vai kombinācijas faktisku noteikšanu neliedz šādas darbības:

līguma sadalīšana, izmantojot atsevišķu viena līguma sastāvdaļu paziņošanu,

to līgumu sadalīšana, ko finansē vairākos posmos,

savstarpēji atkarīgu līguma daļu nepaziņošana,

nepaziņošana, kuras iemesls ir tas, ka finansēšanas pasākumu daļa ir nesaistīta.

33.   Valstu atbilstības kritēriji attiecībā uz saistīto atbalstu

a)

Saistītais atbalsts netiek piešķirts valstīm, kuru NKI uz vienu iedzīvotāju ir pietiekams, lai tās nevarētu pretendēt uz 17 gadu aizdevumiem no Pasaules Bankas (5). Valsti pārklasificē tikai pēc tam, kad tās Pasaules Bankas kategorija nav mainījusies divus secīgus gadus.

b)

Klasificējot valstis, piemēro šādus darbības kritērijus un procedūras:

1)

klasifikāciju vienošanās mērķiem nosaka pēc NKI uz vienu iedzīvotāju, ko aprēķina Pasaules Banka aizņēmēju valstu Pasaules Bankas klasifikācijas nolūkā. Šo informāciju publisko sekretariāts;

2)

gadījumos, kad Pasaules Bankai nav pietiekamas informācijas, lai publicētu NKI uz vienu iedzīvotāju, Pasaules Banku lūdz aprēķināt, vai attiecīgās valsts NKI uz vienu iedzīvotāju ir augstāks vai zemāks par pašreizējo robežvērtību. Valsti klasificē atbilstoši šim aprēķinam, ja vien dalībnieki nelemj rīkoties savādāk;

3)

ja valsts tiesības uz saistīto atbalstu mainās saskaņā ar 33. panta a) punktu, pārklasifikācija stājas spēkā divas nedēļas pēc tam, kad sekretariāts visiem dalībniekiem paziņojis secinājumus, kas izriet no iepriekšminētajiem Pasaules Bankas datiem. Pirms pārklasifikācijas spēkā stāšanās dienas nevar izziņot saistītā atbalsta finansējumu valstij, kas tikko kvalificēta kā tiesīga saņemt atbalstu; pēc šīs dienas nevar izziņot saistītā atbalsta finansējumu jaunai izvirzītai valstij, izņemot atsevišķus darījumus, ko sedz saskaņā ar iepriekšēji piešķirtu kredītlīniju, kurus var paziņot līdz kredītlīnijas termiņa beigām (kas nav ilgāks par vienu gadu pēc piemērošanas dienas);

4)

gadījumos, kad Pasaules Banka pārskata skaitliskos datus, šādas pārskatīšanas neņem vērā attiecībā uz vienošanos. Tomēr klasifikāciju var mainīt ar kopīgu nostāju saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas no 55. līdz 60. pantam, un dalībnieki labvēlīgi izskata izmaiņas, kuru iemesls ir kļūdas un nolaidības, kas saistītas ar skaitliskiem datiem un atzītas tajā pašā gadā, kurā sekretariāts šos skaitliskos datus izplatīja pirmo reizi;

5)

neraugoties uz to valstu klasifikāciju, kas var vai nevar pretendēt uz saistīto atbalstu, dalībnieki izvairās no jebkādiem saistītā atbalsta kredītiem, kas atšķiras no tiešām dotācijām, pārtikas un humānās palīdzības, kā arī palīdzības, lai mazinātu kodolavāriju vai lielu rūpniecisku avāriju sekas vai novērstu šādas avārijas Baltkrievijā, Bulgārijā, Rumānijā, Krievijas Federācijā un Ukrainā. Ja šo valstu NKI uz vienu iedzīvotāju trīs secīgus gadus pārsniedz Pasaules Bankas slieksni, kas liedz saņemt 17 gadu kredītu, valsts tiesības uz šādiem kredītiem nosaka iepriekšminētā 33. panta a) punktā un b) punkta 1. līdz 4. apakšpunktā ietvertie noteikumi, kā arī citi šīs vienošanās nosacījumi par saistīto atbalstu (6).

34.   Projekta atbilstības kritēriji

a)

Saistīto atbalstu nesniedz valsts vai privātiem projektiem, kas parastos apstākļos būtu komerciāli dzīvotspējīgi, ja tos finansētu ar tirgus vai vienošanās nosacījumiem.

b)

Galvenie atbilstības kritēriji, lai saņemtu atbalstu, ir šādi:

projekts ir finansiāli dzīvotnespējīgs, t. i., projektam ar attiecīgu izcenojumu, kas noteikts atbilstoši tirgus principiem, nav iespējas ģenerēt pietiekamu naudas plūsmu, lai segtu projekta darbības izmaksas un lai apkalpotu izmantoto kapitālu, t. i., pirmais galvenais kritērijs, vai

pamatojoties uz saziņu ar citiem dalībniekiem, ir pamats secināt, ka iespēja projektu finansēt ar tirgus vai vienošanās nosacījumiem ir maz ticama, t. i., otrais galvenais kritērijs. Attiecībā uz projektiem, kas pārsniedz SDR 50 miljonus, izsverot šāda atbalsta piemērotību, īpaša uzmanība jāpievērš gaidāmajai finansējuma pieejamībai tirgū vai vienošanās noteikumiem.

c)

Šā panta b) punktā norādītie galvenie kritēriji ir paredzēti, lai aprakstītu, kā jāvērtē projekts, lai noteiktu, vai tas jāfinansē ar šādu atbalstu vai ar eksporta kredītiem atbilstoši tirgus vai vienošanās nosacījumiem. Izmantojot 48. līdz 50. pantā minēto apspriešanās procedūru, ir sagaidāms, ka laika gaitā tiks uzkrāta pieredze, kura attiecībā uz eksporta kredītu un atbalsta aģentūrām ļaus precīzāk definēt ex ante vadlīniju, kas attieksies uz šo divu kategoriju nošķiršanu attiecībā uz projektiem.

35.   Minimālais koncesijas līmenis

Dalībnieki nepiešķir saistīto atbalstu, ja koncesijas līmenis ir mazāks nekā 35 % vai 50 %, ja saņēmējvalsts ir vismazāk attīstītā valsts (LDC), izņemot turpmāk minētos gadījumus, uz kuriem arī neattiecas paziņošanas procedūras, kuras nosaka 47. panta a) punkts:

a)

tehniskā palīdzība: saistītais atbalsts, kurā oficiālais atbalsts attīstības jomā ietver tikai tehnisko sadarbību, kas ir mazāk nekā 3 % no kopējās darījuma vērtības vai SDR (īpašās aizņēmumtiesības) viens miljons, ņemot vērā mazāko; un

b)

mazi projekti: kapitāla projekti, kuru vērtība ir mazāka nekā SDR viens miljons un ko pilnībā finansē no attīstības palīdzības dotācijām.

36.   Izņēmumi attiecībā uz valstīm un projektiem, kas tiesīgi saņemt saistīto atbalstu

a)

Šīs vienošanās 33. un 34. panta noteikumi neattiecas uz saistīto atbalstu, ja koncesijas līmenis ir 80 % vai vairāk, izņemot attiecībā uz saistīto atbalstu, kas veido 32. pantā aprakstītās saistītās finansēšanas pasākumu daļu.

b)

Šīs vienošanās 34. panta noteikumi neattiecas uz saistīto atbalstu, kura vērtība ir mazāka par SDR diviem miljoniem, izņemot saistīto atbalstu, kas ir daļa no 32. pantā aprakstītās saistītās finansēšanas.

c)

Šīs vienošanās 33. un 34. panta noteikumi neattiecas uz saistīto atbalstu vismazāk attīstītām valstīm (LDC), kuras definējusi Apvienoto Nāciju Organizācija.

d)

Neierobežojot 33. un 34. panta darbību, dalībnieks izņēmuma kārtā drīkst piešķirt atbalstu, izmantojot vienu no šiem līdzekļiem:

kopīgās nostājas procedūru, kas definēta XI pielikumā un aprakstīta 55. līdz 60. pantā, vai

kā pamatojumu atbalsta piešķiršanai izmantojot ievērojamas dalībnieku daļas viedokli, kā aprakstīts 48. un 49. pantā, vai

vēstuli ESAO ģenerālsekretāram saskaņā ar 50. panta procedūrām, kas, kā uzskata dalībnieki, būs retas un neregulāras.

37.   Saistītā atbalsta koncesijas līmeņa aprēķins

Saistītā atbalsta koncesijas līmeni aprēķina, izmantojot to pašu metodi, ko DAC izmanto attiecībā uz dotācijas elementu, izņemot turpmāk izklāstīto.

a)

Diskonta likmi, ko izmanto, lai aprēķinātu aizdevuma koncesijas līmeni attiecīgā valūtā, t. i., atšķirīgo diskonta likmi (DDR), katru gadu izmaina 15. janvārī un aprēķina šādi:

vidējā CIRR vērtība + rezerve

Rezerve (R) ir atkarīga no atmaksas termiņiem (A) šādi:

A

R

mazāk nekā 15 gadi

0,75

no 15 līdz 20 gadiem neieskaitot

1,00

no 20 līdz 30 gadiem neieskaitot

1,15

30 gadi un vairāk

1,25

visām valūtām vidējo CIRR vērtību aprēķina, ņemot vērā vidējās mēnešu CIRR vērtības, kas ir spēkā sešu mēnešu periodā no iepriekšējā gada 15. augusta līdz pašreizējā gada 14. februārim. Pārrēķināto likmi, ieskaitot rezervi, noapaļo līdz tuvākajiem 10 bāzes punktiem. Ja valūtai ir vairāk par vienu CIRR, šim aprēķinam izmanto CIRR ilgākajam maksājuma termiņam, kas norādīts 20. panta a) punktā.

b)

Bāzes datums koncesijas līmeņa aprēķināšanai ir kredīta sākuma termiņš, kas norādīts XI pielikumā.

c)

Vispārējā saistīto finansēšanas pasākumu koncesijas līmeņa aprēķināšanas nolūkā attiecībā uz šādiem kredītiem, līdzekļiem un maksājumiem koncesijas līmeni uzskata par nulli:

eksporta kredītiem, kas atbilst vienošanās noteikumiem,

citiem līdzekļiem ar tirgus likmēm vai tādām likmēm, kas ir tuvu tirgus likmēm,

citiem valsts līdzekļiem ar koncesijas līmeni mazāku nekā 35. panta mazākais atļautais, izņemot saskaņošanas gadījumus,

pirmajai iemaksai no pircēja.

Maksājumus, ko kreditēšanas termiņa sākumā vai pirms tā neuzskata par pirmo iemaksu, neiekļauj koncesijas līmeņa aprēķinā.

d)

Diskonta likme saskaņošanā: saskaņojot atbalstu, vienādi saskaņošanas līdzekļi ar vienādu koncesijas līmeni, kas pārrēķināts ar attiecīgo diskonta likmi, kura ir spēkā saskaņošanas laikā.

e)

Vietējās izmaksas un trešās valsts iepirkumu iekļauj koncesijas līmeņa aprēķinā tikai tad, ja tos finansē devēja valsts.

f)

Vispārējo pasākumu koncesijas līmeni nosaka, reizinot katra pasākumu komponenta nominālvērtību ar attiecīgo katra komponenta koncesijas līmeni, saskaitot rezultātus un izdalot šo kopējo vērtību ar komponentu kopējo nominālvērtību.

g)

Diskonta likme attiecīgam atbalsta aizdevumam ir likme, kas ir spēkā paziņošanas laikā. Tomēr steidzamas paziņošanas gadījumos diskonta likme ir tā, kas spēkā laikā, kad tika noteikti atbalsta aizdevuma noteikumi. Diskonta likmes izmaiņas aizdevuma laikā neizmaina tā koncesijas līmeni.

h)

Ja valūtas maiņa ir izdarīta, pirms līgums ir noslēgts, paziņošanu pārskata. Diskonta likme, ko izmanto, lai aprēķinātu koncesijas līmeni, ir tā, ko piemēro pārskatīšanas dienā. Pārskatīšana nav vajadzīga, ja alternatīvā valūta un visa informācija, kas vajadzīga koncesijas līmeņa aprēķināšanai, ir norādīta sākotnējā paziņojumā.

i)

Neraugoties uz g) apakšpunktu, diskonta likme, ko izmanto, lai aprēķinātu to atsevišķo darījumu koncesijas līmeni, kuri iesākti saskaņā ar atbalsta kredītlīniju, ir likme, ko sākotnēji paziņoja attiecībā uz kredītlīniju.

38.   Saistītā atbalsta spēkā esības laiks

a)

Dalībnieki var noteikt noteikumus saistītam atbalstam ne ilgāk par diviem gadiem neatkarīgi no tā, vai tā ir saistīta ar atsevišķu darījumu finansēšanu vai atbalsta protokolu, atbalsta kredītlīniju vai līdzīgu vienošanos. Atbalsta protokola, atbalsta kredītlīnijas vai līdzīgas vienošanās gadījumā spēkā esības periods sākas to parakstīšanas dienā, kas jāpaziņo atbilstoši 47. pantam; kredītlīnijas paildzināšanu paziņo tā, it kā tas būtu jauns darījums, ar piezīmi, kas izskaidro, ka tā ir paildzināšana un ka to atjauno ar noteikumiem, kas atļauti paildzināšanas paziņošanas laikā. Atsevišķu darījumu, tajā skaitā to, kas paziņoti saskaņā ar atbalsta protokolu, atbalsta kredītlīniju vai līdzīgu vienošanos, gadījumā spēkā esības periods sākas dienā, kad saskaņā ar 46. vai attiecīgā gadījumā 47. pantu tiek paziņotas saistības.

b)

Valstij pirmo reizi zaudējot tiesības uz 17 gadu Pasaules Bankas aizdevumiem, pašreizējo un jauno saistītā atbalsta protokolu un kredītlīniju spēkā esību ierobežo līdz vienam gadam pēc dienas, kad iespējama pārklasifikācija atbilstoši 33. panta b) punktam.

c)

Šādu protokolu un kredītlīniju atjaunošana ir iespējama tikai ar nosacījumiem, kas ir saskaņā ar vienošanās 33. un 34. panta noteikumiem, pēc:

valstu pārklasifikācijas un

vienošanās noteikumu izmaiņām.

Šajos apstākļos pašreizējos noteikumus var saglabāt neatkarīgi no tās diskonta likmes izmaiņām, kas norādītas 37. pantā.

39.   Saskaņošana

Ņemot vērā dalībnieka starptautiskās saistības un saskaņā ar šīs vienošanās mērķi, dalībvalsts drīkst saskaņot, ievērojot 42. pantā noteiktās procedūras, finansiālos noteikumus, kurus piedāvā dalībvalsts vai valsts, kas nav vienošanās dalībniece.

IV   NODAĻA

PROCEDŪRAS

1. iedaļa.   Kopīgas procedūras eksporta kredītiem un atbalstam tirdzniecībai

40.   Paziņojumi

Paziņojumi, ko paredz šīs vienošanās procedūras, izdarāmi saskaņā ar V pielikumu, un tiem jāietver tajā paredzētā informācija, un to kopijas iesniedzamas sekretariātam.

41.   Informācija par oficiālo atbalstu

a)

Tiklīdz dalībvalsts sniedz oficiālo atbalstu, ko tā ir izziņojusi saskaņā ar 44. līdz 47. panta procedūrām, tā vienmēr atbilstīgi informē pārējās dalībvalstis, iekļaujot paziņojuma atsauces numuru attiecīgajā kreditoru izziņošanas sistēmas (CRS) 1C veidlapā.

b)

Apmainoties ar informāciju saskaņā ar 52. līdz 54. pantu, dalībvalsts informē pārējās valstis par kredīta noteikumiem, kurus tā paredz atbalstīt konkrētajā darījumā, un drīkst lūgt līdzīgu informāciju no pārējām dalībvalstīm.

42.   Saskaņošanas procedūras

a)

Pirms to finanšu noteikumu saskaņošanas, ko dalībnieks vai nepievienojusies valsts gatavojas piedāvāt saskaņā ar 18. un 39. pantu, dalībnieks veic visus saprātīgos pasākumus, tostarp vajadzības gadījumā apspriedes klātienē, kas aprakstītas 54. pantā, lai pārliecinātos, ka šos noteikumus oficiāli atbalsta un tie atbilst šādiem nosacījumiem:

1)

dalībnieks informē pārējos dalībniekus par noteikumiem, kurus tas plāno atbalstīt, ievērojot tādas pašas paziņošanas procedūras, kas tiek prasītas saskaņotajiem noteikumiem un nosacījumiem. Saskaņošanas gadījumā ar nepievienojušos valsti dalībnieks, kas veic saskaņošanu, ievēro tādas pašas paziņošanas procedūras, kādas tiktu prasītas, ja saskaņotos noteikumus būtu piedāvājis dalībnieks;

2)

neraugoties uz iepriekšminēto 1. apakšpunktu, ja piemērojamā paziņošanas procedūra prasītu saskaņošanu veicošajam dalībniekam aizkavēt saistības pēc pēdējā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, saskaņošanu veicošajam dalībniekam par šādu nodomu jāinformē, cik ātri vien iespējams;

3)

ja ierosinātājs dalībnieks maina vai atsauc savu nodomu atbalstīt paziņotos noteikumus un nosacījumus, tam nekavējoties par to jāinformē pārējie dalībnieki.

b)

Dalībnieks, kas vēlas piedāvāt identiskus finansiālos noteikumus kā tie, par kuriem paziņots atbilstīgi 44. un 45. pantam, drīkst to darīt pēc šeit paredzētā nogaidīšanas perioda beigām. Šim dalībniekam jāpaziņo par savu nodomu, cik ātri vien iespējams.

43.   Īpašas apspriedes

a)

Dalībvalsts, kurai ir pamatots iemesls uzskatīt, ka finanšu noteikumi, kurus piedāvā cita dalībvalsts (ierosinātāja dalībvalsts), ir labvēlīgāki nekā tie, ko paredz vienošanās, informē sekretariātu; sekretariāts nekavējoties padara šo informāciju pieejamu.

b)

Ierosinātāja dalībvalsts apliecina šā piedāvājuma finansiālos noteikumus divu darbdienu laikā pēc tam, kad informāciju paziņojis sekretariāts.

c)

Pēc ierosinātājas dalībvalsts paskaidrojuma jebkurš dalībnieks drīkst prasīt sekretariātam piecu darbdienu laikā sasaukt īpašu dalībvalstu sanāksmi, lai apspriestu šo jautājumu.

d)

Kamēr nav zināmi īpašās dalībvalstu sanāksmes pieņemtie lēmumi, finansiālie noteikumi, kas ietver oficiālu atbalstu, nestājas spēkā.

2. iedaļa.   Eksporta kredītu procedūras

44.   Iepriekšēja paziņošana ar apspriešanos

a)

Dalībnieks paziņo visiem pārējiem dalībniekiem vismaz desmit kalendārās dienas pirms jebkādu saistību uzņemšanās, ja tas plāno piemērot minimālo prēmijas standartu saskaņā ar 24. panta e) punkta pirmo ievilkumu vai 28. pantu atbilstīgi vienošanās V pielikumam. Ja kāds cits dalībnieks lūdz apspriedi šajā laika posmā, dalībnieks atkāpju ierosinātājs uzgaida papildu desmit kalendārās dienas. Ja piemērojamā MPR pēc riska samazināšanas/izslēgšanas ir mazāka par vai vienāda ar 75 % no MPR, kas veidotos, piemērojot pircēja valsts riska klasifikāciju bez jebkādas riska mazināšanas vai izslēgšanas, dalībnieks, kas izdara paziņojumu, informē visus citus dalībniekus vismaz 20 kalendārās dienas pirms jebkādu saistību uzņemšanās.

b)

Dalībnieks informē visus citus dalībniekus par galīgo lēmumu pēc apspriešanās, lai atvieglotu pieredzes kopuma pārskatīšanu saskaņā ar 66. pantu. Dalībnieki saglabā datus par savu pieredzi attiecībā uz prēmiju likmēm, par kurām paziņots saskaņā ar šā panta a) punktu.

45.   Iepriekšēja paziņošana bez apspriešanās

a)

Dalībnieks paziņo visiem pārējiem dalībniekiem vismaz desmit kalendārās dienas pirms jebkādu saistību uzņemšanās saskaņā ar V pielikumu, ja tas plāno:

1)

atbalstīt atmaksas termiņus, kuri ir ilgāki par pieciem gadiem, bet nepārsniedz astoņus ar pusi gadus, attiecībā uz I kategorijas valsti;

2)

piešķirt atbalstu spēkstacijai, kas nav kodolspēkstacija, ar atmaksu, kura ir ilgāka nekā attiecīgais 12. pantā pieļaujamais maksimums, bet nepārsniedz 12 gadus, kas noteikti 13. panta a) punktā;

3)

piešķirt atbalstu saskaņā ar 14. panta d) punktu;

4)

piemērot prēmijas likmi saskaņā ar 24. panta e) punkta otro ievilkumu;

5)

piemērot prēmijas likmi saskaņā ar 24. panta g) punktu.

b)

Ja ierosinātājs dalībnieks maina vai atsauc savu nodomu piešķirt atbalstu šādam darījumam, tas nekavējoties informē visus pārējos dalībniekus.

3. iedaļa.   Procedūras atbalstam tirdzniecības jomā

46.   Iepriekšēja paziņošana

a)

Dalībnieks sniedz iepriekšēju paziņojumu, ja tas plāno piešķirt oficiālu atbalstu:

tādam nesaistītajam atbalstam tirdzniecības jomā, kura vērtība ir SDR divi miljoni vai vairāk un koncesijas līmenis ir mazāks nekā 80 %,

tādam nesaistītajam atbalstam tirdzniecības jomā, kura vērtība ir mazāka nekā SDR divi miljoni un kura dotācijas elements (ko definējusi DAC) ir mazāks nekā 50 %,

tādam saistītajam atbalstam tirdzniecības jomā, kura vērtība ir SDR divi miljoni vai vairāk un koncesijas līmenis ir mazāks nekā 80 %, vai

tādam saistītajam atbalstam tirdzniecības jomā, kura vērtība ir mazāka nekā SDR divi miljoni un koncesijas līmenis ir mazāks nekā 50 %, izņemot 35. panta a) un b) punktā noteiktos gadījumus.

b)

Iepriekšēju paziņošanu veic vēlākais 30 darbdienas pirms piedāvājuma slēgšanas vai saistību uzņemšanās dienas, ņemot vērā agrāko termiņu.

c)

Ja dalībnieks ierosinājis mainīt vai atsaukt savu nodomu atbalstīt paziņotos noteikumus, tas nekavējoties atbilstīgi informē visus pārējos dalībniekus.

d)

Šā panta noteikumi attiecas uz saistīto atbalstu, kas veido tās saistītās finansēšanas pasākumu daļu, kura aprakstīta 32. pantā.

47.   Steidzama paziņošana

a)

Dalībnieks steidzami, proti, divu darbdienu laikā, paziņo visiem pārējiem dalībniekiem par saistībām, ja tas piešķir tādu saistīto atbalstu tirdzniecības jomā, kura vērtība ir:

SDR divi miljoni vai vairāk un koncesijas līmenis ir 80 % vai vairāk vai

mazāka nekā SDR divi miljoni un koncesijas līmenis ir 50 % vai vairāk, izņemot 35. panta a) un b) punktā minētos gadījumus.

b)

Dalībnieks arī nekavējoties paziņo visiem pārējiem dalībniekiem, ja tiek parakstīts atbalsta protokols, kredītlīnija vai līdzīga vienošanās.

c)

Iepriekšējs paziņojums nav jāizdara, ja dalībnieks plāno saskaņot finansiālos noteikumus, par kuriem izdarīts steidzams paziņojums.

4. iedaļa.   Saistītā atbalsta apspriešanas procedūras

48.   Apspriešanās mērķis

a)

Dalībnieks, kas cenšas noskaidrot iespējamo tirdzniecības pamatojumu attiecībā uz saistīto atbalstu, var lūgt nodrošināt pilnu atbalsta kvalitātes novērtējumu (sīki izklāstīts IX pielikumā).

b)

Turklāt dalībnieks var lūgt apspriešanos ar citiem dalībniekiem saskaņā ar 49. pantu. Tā ietver 54. pantā minētās mutvārdu apspriedes, lai izvērtētu:

pirmkārt, vai atbalsta piedāvājums atbilst 33. un 34. panta prasībām, un

vajadzības gadījumā, vai atbalsta piedāvājums ir pamatots, pat ja tas neatbilst 33. un 34. panta prasībām.

49.   Apspriešanās joma un grafiks

a)

Apspriežu laikā dalībnieks cita starpā var lūgt šādu informāciju:

sīki izstrādāta tehniski ekonomiska pamatojuma/projekta aplēses novērtējumu,

vai ir piedāvājums, kas konkurē ar atbalsta finansējumu vai finansēšanu bez koncesijas,

par sagaidāmiem ārvalstu valūtas ienākumiem vai uzkrājumiem no projekta,

vai ir sadarbība ar daudzpusējām organizācijām, piemēram, Pasaules Banku,

par starptautiskā konkurējošā piedāvājuma (ICB) klātbūtni, jo īpaši – ja donorvalsts piegādātājs ir zemākais novērtētais piedāvājums,

par saistībām attiecībā uz vidi,

par jebkādu privātā sektora līdzdalību un

koncesijas vai atbalsta kredītu paziņojumu grafiku (piemēram, seši mēneši līdz piedāvājuma slēgšanai vai saistību uzņemšanās dienai).

b)

Apspriešanos pabeidz un rezultātus attiecībā uz abiem 48. panta jautājumiem sekretariāts paziņo visiem dalībniekiem vismaz desmit darbdienas pirms piedāvājuma slēgšanas vai saistību uzņemšanās dienas, ņemot vērā agrāko termiņu. Ja starp pusēm, kas apspriežas, ir domstarpības, sekretariāts aicina citus dalībniekus paust savus viedokļus piecu darbdienu laikā. Tas ziņo šos viedokļus dalībniekam paziņotājam, kuram jāpārskata turpmākā rīcība, ja izrādās, ka atbalsts atbalsta piedāvājumam nav būtisks.

50.   Apspriežu rezultāts

a)

Donors, kas vēlas turpināt projektu, neraugoties uz to, ka nav būtiska atbalsta, sniedz iepriekšēju paziņojumu par saviem nodomiem pārējiem dalībniekiem ne vēlāk kā 60 kalendārās dienas pēc apspriedes pabeigšanas, t. i., priekšsēdētāja lēmuma pieņemšanas. Donors arī uzraksta vēstuli ESAO ģenerālsekretāram, kurā izklāsta apspriežu rezultātus un paskaidro valsts intereses, kas nav saistītas ar tirdzniecību un kas nosaka šādu rīcību. Dalībnieki uzskata, ka šādi gadījumi būs reti.

b)

Donors nekavējoties paziņo dalībniekiem, ka tas ir nosūtījis vēstuli ESAO ģenerālsekretāram, un tās kopiju pievieno paziņojumam. Ne donors, ne arī kāds cits dalībnieks neuzņemas saistītā atbalsta saistības desmit darbdienu laikā pēc tam, kad dalībniekiem sniegts šis paziņojums. Projektiem, attiecībā uz kuriem apspriešanās procesā ir noteikti konkurējoši komerciāli piedāvājumi, iepriekšminēto desmit darbdienu laikposmu pagarina līdz 15 dienām.

c)

Sekretariāts pārrauga apspriežu noriti un rezultātus.

5. iedaļa.   Informācijas apmaiņa par eksporta kredītiem un atbalstu tirdzniecības jomā

51.   Kontaktadreses

Visu saziņu veic starp katrā valstī izraudzītām kontaktadresēm, izmantojot tūlītējas saziņas līdzekļus, piemēram, OLIS, un ar to rīkojas konfidenciāli.

52.   Informācijas lūgumu saturs

a)

Dalībnieks var lūgt informāciju citam dalībniekam par attieksmi, kāda tam ir attiecībā uz trešo valsti, iestādi trešā valstī vai konkrētu uzņēmējdarbības īstenošanas paņēmienu.

b)

Dalībnieks, kas saņēmis pieteikumu oficiālam atbalstam, var lūgt informāciju citam dalībniekam, norādot visizdevīgākos kredīta noteikumus, ko dalībnieks informācijas lūguma iesniedzējs vēlētos atbalstīt.

c)

Ja informācijas lūgums ir iesniegts vairāk nekā vienam dalībniekam, tajā ietver adresātu sarakstu.

d)

Visu informācijas lūgumu kopijas nosūta sekretariātam.

53.   Atbilžu saturs

a)

Dalībnieks, kuram ir adresēts informācijas lūgums, atbild septiņu kalendāro dienu laikā un sniedz pēc iespējas vairāk informācijas. Atbildē iekļauj visprecīzākās norādes, ko dalībnieks var sniegt par lēmumu, kuru tas, iespējams, pieņems. Ja nepieciešams, pilna atbilde seko iespējami īsā laikā. Kopijas nosūta citiem informācijas lūguma adresātiem un sekretariātam.

b)

Ja atbilde uz informācijas lūgumu vēlāk kļūst par nederīgu jebkāda iemesla dēļ, piemēram:

pieteikums ir izdarīts, mainīts vai atsaukts vai

citi apstākļi tiek izskatīti,

atbildi sniedz nevilcinoties un kopijas sniedz visiem pārējiem informācijas lūguma adresātiem un sekretariātam.

54.   Mutvārdu apspriedes

a)

Dalībnieki vienojas labvēlīgi atbildēt uz lūgumiem pēc ātrām mutvārdu apspriedēm desmit darbdienu laikā.

b)

Lūgumu sasaukt mutvārdu apspriedi drīkst izteikt gan dalībnieki, gan nepievienojušās valstis. Apspriedes norit iespējami īsā laikā pēc desmit darbdienu laika posma beigām.

c)

Dalībnieku priekšsēdētājs ar sekretariātu saskaņo nepieciešamību pēc nepieciešamas turpmākas rīcības, piemēram, kopīgas nostājas. Sekretariāts nekavējoties paziņo apspriedes rezultātus.

55.   Kopīgo nostāju procedūras un veids

a)

Kopīgās nostājas priekšlikumi ir adresēti vienīgi sekretariātam. Kopīgās nostājas priekšlikumu sekretariāts nosūta visiem dalībniekiem un, ja tas attiecas uz saistīto atbalstu, uz visām DAC kontaktadresēm. OLIS kopīgo nostāju reģistra paziņojumu sadaļā nenorāda ierosinātāja identitāti. Sekretariāts tomēr var mutiski atklāt ierosinātāja identitāti dalībniekam vai DAC loceklim pēc pieprasījuma. Sekretariāts saglabā šādu pieprasījumu uzskaites datus.

b)

Kopīgās nostājas priekšlikumu datē, un tie ir šādā formātā:

atsauces numurs, “Kopīga nostāja”,

importētājvalsts un pircēja nosaukums,

iespējami precīzs projekta nosaukums vai apraksts, lai skaidri identificētu projektu,

noteikumi, ko paredz ierosinātāja valsts,

kopīgās nostājas priekšlikums,

zināmo konkurējošo solītāju valstiskā piederība un nosaukumi,

komerciālā un finanšu piedāvājuma slēgšanas diena un piedāvājuma numurs, cik vien tas ir zināms,

cita saistītā informācija, ieskaitot kopīgās nostājas iemeslus, projekta pētījumu pieejamību un/vai īpašus apstākļus.

c)

Kopīgās nostājas priekšlikumu, kas ierosināts saskaņā ar 33. panta b) punkta 4. apakšpunktu, adresē sekretariātam un kopijas nosūta pārējiem dalībniekiem. Dalībnieks, kas iesniedz kopīgās nostājas priekšlikumu, sniedz pilnu paskaidrojumu par iemesliem, kādēļ tas uzskata, ka valsts klasificēšanai jābūt atšķirīgai no 33. panta b) punktā izklāstītās procedūras.

d)

Sekretariāts publisko pieņemtās kopīgās nostājas.

56.   Atbildes uz kopīgo nostāju priekšlikumiem

a)

Atbildes sniedz 20 kalendāro dienu laikā, lai gan dalībnieki ir mudināti atbildēt uz kopīgās nostājas priekšlikumu iespējami ātrāk.

b)

Atbilde var būt lūgums pēc papildu informācijas, akcepts, noraidījums, kopīgās nostājas koriģēšanas priekšlikums vai alternatīvas kopīgās nostājas priekšlikums.

c)

Attiecībā uz dalībnieku, kas paziņo, ka tam nav nekādas nostājas, jo nav saskāries ar eksportētāju vai iestādi saņēmējā valstī saistībā ar atbalstu attiecīgajam projektam, uzskata, ka tas ir akceptējis kopīgās nostājas priekšlikumu.

57.   Kopīgo nostāju pieņemšana

a)

Pēc 20 kalendāro dienu laikposma sekretariāts informē visus dalībniekus par kopīgās nostājas priekšlikuma statusu. Ja kopīgo nostāju nav akceptējuši visi dalībnieki, bet neviens to nav noraidījis, priekšlikumu atstāj spēkā uz papildu astoņu kalendāro dienu laika posmu.

b)

Pēc šā papildu laikposma attiecībā uz dalībnieku, kas nav skaidri noraidījis kopīgās nostājas priekšlikumu, uzskata, ka tas ir pieņēmis kopīgo nostāju. Tomēr dalībnieks, arī dalībnieks ierosinātājs, savu kopīgās nostājas akceptu var noteikt atkarīgu no tā, vai viens vai vairāki dalībnieki sniedz skaidru akceptu.

c)

Ja dalībnieks neakceptē vienu vai vairākus kopīgās nostājas elementus, tas netieši akceptē visus pārējos kopīgās nostājas elementus. Saprotams, ka šāda daļēja akceptēšana var izraisīt to, ka citi dalībnieki maina savu attieksmi pret piedāvāto kopīgo nostāju. Visi dalībnieki var brīvi piedāvāt vai saskaņot noteikumus, uz kuriem neattiecas kopīgā nostāja.

d)

Kopīgo nostāju, kas netika pieņemta, var izskatīt no jauna, izmantojot 55. un 56. panta procedūras. Šādos apstākļos dalībnieki nav saistīti ar savu sākotnējo lēmumu.

58.   Domstarpības par kopīgajām nostājām

Ja ierosinātājs dalībnieks un dalībnieks, kas ir piedāvājis koriģēšanu vai alternatīvu, nevar vienoties par kopīgo nostāju papildu astoņu kalendāro dienu laikposmā, šo laikposmu var pagarināt ar abpusēju piekrišanu. Sekretariāts informē visus dalībniekus par jebkuru šādu pagarināšanu.

59.   Kopīgās nostājas piemērošanas diena

Sekretariāts informē visus dalībniekus par to, ka kopīgā nostāja stāsies spēkā vai ka tā ir noraidīta. Kopīgā nostāja stājas spēkā trīs kalendārās dienas pēc šā paziņojuma. Sekretariāts ar OLIS starpniecību paziņo pastāvīgi atjauninātus uzskaites datus par visām kopīgajām nostājām, attiecībā uz kurām ir panākta vienošanās vai par kurām nav nolemts.

60.   Kopīgo nostāju spēkā esība

a)

Kopīgā nostāja, tiklīdz panākta vienošanās par to, ir spēkā divus gadus no tās piemērošanas dienas, ja vien sekretariāts nav informēts par to, ka tā vairs nav saistoša un ka šo faktu ir akceptējuši visi dalībnieki. Kopīgā nostāja paliek spēkā papildu divu gadu laikposmā, ja dalībnieks lūdz pagarinājumu 14 kalendāro dienu laikā pēc sākotnējā beigu termiņa. Par turpmākiem pagarinājumiem var vienoties, izmantojot to pašu procedūru. Kopīgā nostāja, par kuru panākta vienošanās atbilstoši 33. panta b) punkta 4. apakšpunktam, ir spēkā līdz brīdim, kad ir pieejami Pasaules Bankas dati par nākamo gadu.

b)

Sekretariāts pārrauga kopīgo nostāju statusu un atbilstīgi informē dalībniekus, uzturot OLIS“spēkā esošo kopīgo nostāju statusa” sarakstu. Sekretariāts cita starpā veic šādas darbības:

pievieno jaunās kopīgās nostājas, kad tās ir akceptējuši dalībnieki,

atjaunina beigu datumu, ja dalībnieks lūdz pagarinājumu,

dzēš kopīgās nostājas, kuru termiņš ir beidzies,

katru ceturksni izdod kopīgo nostāju sarakstu, kuru termiņš beidzas nākamajā ceturksnī.

6. iedaļa.   Darbības noteikumi attiecībā uz minimālo procentu likmju (CIRR) paziņošanu

61.   Minimālo procentu likmju paziņošana

a)

To valūtu CIRR, kas noteiktas saskaņā ar 20. panta noteikumiem, vismaz reizi mēnesī nosūta sekretariātam, izmantojot tūlītējas saziņas līdzekļus, izsūtīšanai visiem dalībniekiem.

b)

Šādam paziņojumam jānonāk sekretariātā ne vēlāk kā piecas dienas pēc tā mēneša beigām, uz ko attiecas šī informācija. Tad sekretariāts nekavējoties informē visus dalībniekus par piemērojamajām likmēm.

62.   Procentu likmju piemērošanas diena

Jebkuras izmaiņas procentu likmēs stājas spēkā piecpadsmitajā dienā pēc katra mēneša beigām.

63.   Steidzamas procentu likmju izmaiņas

Ja tirgus norises nosaka vajadzību pēc to CIRR izmaiņu paziņošanas, kas notikušas attiecīgā mēneša laikā, izmainīto likmi ievieš desmit dienas pēc tam, kad paziņojumu par šo izmaiņu ir saņēmis sekretariāts.

7. iedaļa.   Pārskatīšana

64.   Vienošanās regulāra pārskatīšana

a)

Dalībnieki vismaz reizi gadā pārskata vienošanās darbību. Pārskatīšana parasti notiek katra gada otrajā ceturksnī. Pārskatīšanā dalībnieki cita starpā pārbauda paziņošanas procedūras, atkāpes, DDR sistēmas īstenošanu un darbību, noteikumus un procedūras attiecībā uz saistīto atbalstu, saskaņošanas jautājumus, iepriekšējās saistības, praksi attiecībā uz lauksaimniecības izstrādājumiem un plašākas vienošanās līdzdalības iespējas.

b)

Šo pārskatīšanu balsta uz informāciju par dalībnieku pieredzi un uz to priekšlikumiem, lai uzlabotu vienošanās darbību un efektivitāti. Dalībnieki ņem vērā vienošanās mērķus un dominējošo ekonomikas un monetāro stāvokli. Informācija un priekšlikumi, ko dalībnieki vēlas iesniegt šai pārskatīšanai, nonāk sekretariātā ne vēlāk kā četrdesmit piecas kalendārās dienas pirms pārskatīšanas dienas.

65.   Minimālo procentu likmju pārskatīšana

a)

Dalībnieki periodiski pārskata CIRR noteikšanas sistēmu, lai nodrošinātu, ka paziņotās likmes atspoguļo pašreizējos tirgus nosacījumus un atbilst spēkā esošo likmju noteikšanas pamatmērķiem. Šādas pārskatīšanas attiecas arī uz rezervi, kas jāpieskaita, piemērojot šīs likmes.

b)

Dalībnieks var iesniegt dalībnieku priekšsēdētājam argumentētu lūgumu pēc ārkārtējas pārskatīšanas, ja šis dalībnieks uzskata, ka vienas vai vairāku valūtu CIRR vairs neatspoguļo pašreizējos tirgus nosacījumus.

66.   Minimālo prēmiju likmju un saistītu jautājumu pārskatīšana

Dalībnieki regulāri pārrauga un pārskata visus prēmiju noteikumus un kārtību. Tas ietver šādus pasākumus:

a)

valsts riska modeļa metodikas pārskatīšanu attiecībā uz tās pamatotību, ņemot vērā pieredzi;

b)

minimālās prēmiju likmes valstij un valsts kredītriskam, lai laika gaitā tās pielāgotu ar mērķi nodrošināt, ka tās saglabājas kā precīzs riska mērs, ņemot vērā trīs PFT: naudas plūsmu un uzkrājuma pieejas, un attiecīgā gadījumā privātā tirgus rādītājus;

c)

MPR izmaiņas, kas ņem vērā eksporta kredītu produktu atšķirīgo kvalitāti un nodrošinātā seguma procentuālo daļu; un

d)

uzkrāto pieredzi saistībā ar riska mazināšanu un/vai izslēgšanu, kā to nosaka 28. pants, un turpmāku konkrēto riska mazināšanas/izslēgšanas faktoru derīgumu un piemērotību. Lai palīdzētu pārskatīšanā, sekretariāts sniedz ziņojumus par visiem paziņojumiem.


(1)  Kā nosaka ESAO konvencijas 5. pants.

(2)  Balstoties uz Pasaules Bankas gada pārskatu par valstu iedalījumu, valstu kategorijas klasifikācijai tiks izmantots nacionālais kopienākums uz vienu iedzīvotāju; šie sliekšņi ir pieejami ESAO tīmekļa vietnē (www.oecd.org/ech/xcred).

(3)  Administratīviem mērķiem dažas valstis, kas parasti nesaņem valsts atbalstītus eksporta kredītus, drīkst neklasificēt.

(4)  Privātā tirgus rādītāji ir: valsts obligācijas, salīdzinājuma metode, zaudējumu tirgus un sindicētie aizdevumi.

(5)  Balstoties uz Pasaules Bankas gada pārskatu par valstu iedalījumu, lai noteiktu tiesības uz saistīto palīdzību, tiks izmantots nacionālais kopienākums uz vienu iedzīvotāju; šīs robežvērtības pieejamas ESAO tīmekļa vietnē (www.oecd.org/ech/xcred).

(6)  33. panta b) punkta 5. apakšpunkta izpratnē kodolspēkstacijas norakstīšanu var uzskatīt par humāno palīdzību. Kodolnegadījuma vai lielas rūpnieciskas katastrofas gadījumā, kas izraisa nopietnu pārrobežu piesārņojumu, jebkurš tās skartais dalībnieks drīkst piešķirt saistīto palīdzību, lai likvidētu vai mazinātu tās sekas. Gadījumā, ja pastāv ievērojams šādas avārijas risks, jebkurš potenciāli skarts dalībnieks, kas vēlas piešķirt palīdzību, lai novērstu tās notikšanu, iepriekš par to paziņo saskaņā ar 46. pantu. Citi dalībnieki labvēlīgi izskata saistītās palīdzības procedūru paātrināšanu saskaņā ar konkrētajiem apstākļiem.

I PIELIKUMS

NOZARES VIENOŠANĀS PAR EKSPORTA KREDĪTIEM KUĢIEM

I   NODAĻA

NOZARES VIENOŠANĀS DARBĪBAS JOMA

1.   Līdzdalība

Nozares vienošanās dalībnieki ir: Austrālija, Eiropas Savienība, Japāna, Koreja un Norvēģija.

2.   Piemērošanas joma

Šī nozares vienošanās, kas papildina vienošanos, nosaka konkrētas vadlīnijas oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem, kas attiecas uz šādiem eksporta līgumiem:

a)

ikvienu jaunu jūras kuģi ar 100 gt un vairāk, ko izmanto preču vai cilvēku pārvadāšanai vai īpašu pakalpojumu veikšanai (piemēram, zvejas kuģi, zivju pārstrādes bāzes kuģi, ledlauži un tādi kuģi kā bagari, kam, pateicoties to dzinējspēkam un vadīšanai (stūrēšanai), nemainīgi ir raksturīgas visas īpašības, lai tie būtu piemēroti patstāvīgai kuģošanai atklātā jūrā), velkoņiem, kuru jauda ir no 365 kilovatiem un vairāk, kā arī kuģu nepabeigtajiem korpusiem, kas ir peldoši un pārvietojami. Nozares vienošanās neattiecas uz karakuģiem. Nozares vienošanās neattiecas uz peldošām piestātnēm un mobilām piekrastes iekārtām, bet gadījumā, ja rastos problēmas saistībā ar eksporta kredītu piešķiršanu šīm iekārtām, nozares vienošanās dalībnieki (turpmāk – dalībnieki), izskatot ikviena dalībnieka pamatotu pieprasījumu, var nolemt, ka nozaru vienošanās attiecas uz minētajām iekārtām;

b)

jebkāda veida kuģa pārbūvi. Kuģa pārbūve nozīmē ikvienu pārbūvi, ko veic jūras kuģiem vairāk nekā ar 1 000 gt, ja pārbūves darbības rada būtiskas kravas izvietojuma, korpusa vai dzinēja sistēmas izmaiņas;

c)

1)

lai gan nozares vienošanās neietver kuģus, kas atbilst gaisa spilvena kuģu tipam, dalībniekiem ir atļauts piešķirt gaisa spilvena kuģiem eksporta kredītus ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā piešķirot tos kuģiem, kuri nozares vienošanās ziņā ir dominējošie. Tie apņemas samērīgi izmantot šo iespēju un nepiešķirt šādus kredīta nosacījumus gaisa spilvena kuģiem gadījumos, ja konstatē, ka nozares vienošanās noteikumu piemērošana nenodrošina konkurenci;

2)

attiecībā uz nozares vienošanos terminu “gaisa spilvena kuģis” definē šādi: amfībijas tipa transportlīdzeklis, kas sver vismaz 100 tonnu un ir izveidots tā, lai to pilnībā balstītu no transportlīdzekļa plūstošais gaiss, kas veido elastīgā gaisa spilvenu norobežojošā virsmā ietvertu kameru ap transportlīdzekļa perifēriju, un kuru virzīt uz priekšu un kontrolēt spēj dzenskrūves, no ventilatoriem pievadītais gaiss vai līdzīgas ierīces, zemei vai ūdens virsmai atrodoties zem transportlīdzekļa;

3)

ar to saprot, ka ir jāierobežo eksporta kredītu piešķiršana ar vienādiem nosacījumiem, ko ietver šī nozares vienošanās tiem gaisa spilvenu kuģiem, ko izmanto jūras ceļos un ceļos, kuri nav sauszemes ceļi, izņemot piekļūšanai kuģu piestātnēm, kas atrodas ne vairāk kā viena kilometra attālumā no ūdens.

II   NODAĻA

NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ EKSPORTA KREDĪTIEM UN SAISTĪTO ATBALSTU

3.   Maksimālais atmaksas termiņš

Neatkarīgi no valstu klasifikācijas maksimālais atmaksas termiņš ir 12 gadi pēc piegādes.

4.   Skaidras naudas maksājumi

Veicot piegādi, dalībnieki pieprasa minimālo skaidras naudas maksājumu 20 % apmērā no līgumcenas.

5.   Pamatsummas atmaksa

Eksporta kredīta pamatsummu atmaksā parasti sešu mēnešu un ilgākais 12 mēnešu laikā, regulāri veicot vienādas iemaksas.

6.   Minimālā prēmija

Vienošanās noteikumus, kas attiecas uz minimālās prēmijas standartiem, nepiemēro, kamēr šos noteikumus nav papildus pārskatījuši šīs nozares vienošanās dalībnieki.

7.   Palīdzība

Ikvienam dalībniekam, kas vēlas piešķirt atbalstu, papildus vienošanās noteikumiem ir jāapstiprina, ka kreditēšanas periodā ar kuģi neveic darbības atvērtajā reģistrā un ka ir saņemts attiecīgs apliecinājums tam, ka galaīpašnieks dzīvo saņēmējvalstī, tas nav ārzemju meitasuzņēmums, kas neveic darbību un ir apņēmies nepārdot kuģi bez savas valdības apstiprinājuma.

III   NODAĻA

PROCEDŪRAS

8.   Paziņošana

Lai nodrošinātu pārredzamību, katrs dalībnieks papildus vienošanās noteikumiem un SRAB/Bernes savienības/ESAO kreditoru paziņošanas procedūras noteikumiem katru gadu sniedz informāciju par oficiāla atbalsta piešķiršanas sistēmu un par šīs nozares vienošanās piemērošanas līdzekļiem, tajā skaitā spēkā esošajām sistēmām.

9.   Pārskatīšana

a)

Nozares vienošanos pārskata katru gadu vai pēc kāda dalībnieka pieprasījuma ESAO Kuģu būves darba grupā un sniedz ziņojumu par to vienošanās dalībniekiem.

b)

Lai veicinātu vienotību un konsekvenci starp vienošanos un šo nozares vienošanos un ņemot vērā kuģu būves nozares specifiku, šīs nozares vienošanās un vienošanās dalībnieki vajadzības gadījumā apspriedīsies un veiks saskaņošanu.

c)

Pēc vienošanās dalībnieku lēmuma mainīt vienošanos šīs nozares vienošanās dalībnieki (dalībnieki) izskatīs šādu lēmumu un izvērtēs tā ietekmi uz nozares vienošanos. Kamēr minētā izvērtēšana nav pabeigta, vienošanās grozījumi uz šo nozares vienošanos neattieksies. Ja nozares vienošanās dalībniekiem vienošanās grozījumi ir pieņemami, viņi to paziņo rakstiski vienošanās dalībniekiem. Ja nozares vienošanās dalībniekiem vienošanās grozījumi nav pieņemami, ciktāl tie attiecas uz kuģu būvēšanu, viņi informē vienošanās dalībniekus par saviem iebildumiem un sāk sarunas ar tiem, lai jautājumiem rastu risinājumu. Gadījumā, ja abām grupām neizdodas vienoties, nozares vienošanās dalībnieku uzskati attiecībā uz grozījumu piemērošanu kuģu būvniecībai ir noteicošie.

d)

Pēc tam, kad stājas spēkā “Vienošanās par standarta konkurences noteikumu ievērošanu komerciālās kuģu būvniecības un remonta nozarē”, šo nozares vienošanos pārstāj piemērot tiem dalībniekiem, kuriem pēc tiesiskā pamatojuma ir jāpiemēro 1994. gada Vienošanās par eksporta kredītu piešķiršanu kuģiem (C/WP6(94)6). Šie dalībnieki nekavējoties veic pārskatīšanu, lai saskaņotu 1994. gada vienošanos ar šo nozares vienošanos.

Pielikums

SAISTĪBAS TURPMĀKAJAM DARBAM

Papildus vienošanās turpmākajam darbam šīs nozares vienošanās dalībnieki apņemas:

a)

izstrādāt orientējošu sarakstu, iekļaujot tajā tādu veidu kuģus, kurus parasti uzskata par komerciāli neizdevīgiem, ņemot vērā saistītā atbalsta disciplīnas, ko paredz vienošanās;

b)

pārskatīt vienošanās noteikumus saistībā ar minimālās prēmijas standartiem, lai iekļautu tos šīs nozares vienošanās saturā;

c)

atkarībā no sasniegumiem attiecīgajās starptautiskajās sarunās apspriest citu minimālo likmju disciplīnu iekļaušanu, tajā skaitā īpašo tirgus procentu bāzes likmi un mainīgās likmes;

d)

apspriest ikgadējās iemaksas piemērošanu pamatsummas nomaksai.

II PIELIKUMS

NOZARES VIENOŠANĀS PAR EKSPORTA KREDĪTIEM KODOLSPĒKSTACIJĀM

I   NODAĻA

NOZARES VIENOŠANĀS DARBĪBAS JOMA

1.   Darbības joma

a)

Šī nozares vienošanās, kas papildina vienošanos:

izklāsta īpašas pamatnostādnes, ko piemēro valsts atbalstītiem eksporta kredītiem, kuri saistīti ar pabeigtu kodolspēkstaciju vai to daļu eksporta līgumiem, kas ietver visas sastāvdaļas, ierīces un pakalpojumus, tajā skaitā personālsastāva apmācību, kas vajadzīga šādu kodolspēkstaciju būvniecībai un ekspluatācijas uzsākšanai. Vienošanās arī nosaka noteikumus, ko piemēro atbalstam saistībā ar kodoldegvielu,

neattiecas uz priekšmetiem, par kuriem pircējs ir parasti atbildīgs, jo īpaši uz izmaksām, kas saistītas ar zemes apbūvi, ceļiem, ciemu būvniecību, elektrolīnijām un ūdens piegādi, kā arī izmaksām, kas izriet no oficiālām apstiprināšanas procedūrām (piemēram, novietojuma atļaujām, būvniecības atļaujām, degvielas iepildes atļaujām), izņemot:

gadījumos, kad kontrolcentra pircējs ir tas pats, kas spēkstacijas pircējs, un līgums ir noslēgts saistībā ar sākotnējo šīs spēkstacijas kontrolcentru, maksimālais atmaksas termiņš un minimālās procentu likmes par sākotnējo kontrolcentru ir tādas pašas kā kodolspēkstacijas gadījumā (t. i., 15 gadi un SCIRR likmes),

neattiecas uz apakšstacijām, transformatoriem un pārvades līnijām.

b)

Šo nozares vienošanos piemēro arī esošo kodolspēkstaciju modernizēšanai gadījumos, kad kopējā modernizācijas vērtība ir SDR 80 miljoni vai lielāka (X kategorija) un stacijas ekonomiskā darbība varētu tikt pagarināta vismaz par 15 gadiem. Ja kāds no šiem kritērijiem nav izpildīts, piemērojami vienošanās nosacījumi.

c)

Vienošanās noteikumus biežāk nekā nozares vienošanās noteikumus piemēro oficiālajam atbalstam, ko sniedz kodolspēkstacijas ekspluatācijas pārtraukšanai. Ekspluatācijas pārtraukšanu definē kā kodolspēkstacijas slēgšanu vai demontāžu. Vienošanās 55. līdz 60. pantā izklāstītās kopīgās nostājas procedūras sniedz iespēju ierobežot vai pagarināt atmaksas termiņus.

2.   Pārskatīšana

Dalībnieki regulāri pārskata nozares vienošanās noteikumus.

II   NODAĻA

EKSPORTA KREDĪTU UN SAISTĪTĀ ATBALSTA NOTEIKUMI

3.   Maksimālais atmaksas termiņš

Maksimālais atmaksas termiņš, neraugoties uz valstu klasifikāciju, ir piecpadsmit gadi.

4.   Pamatsummas un procentu atmaksa

a)

Eksporta kredīta pamatsumma atmaksājama vienādās daļās.

b)

Pamatsumma atmaksājama un procenti maksājami ne retāk kā katrus sešus mēnešus, un pirmais pamatsummas un procentu maksājums izdarāms ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc kredīta spēkā stāšanās dienas.

c)

Eksporta kredītiem, kas piešķirti nomas darījumu atbalstam, vienādi kombinēti pamatsummas un procentu maksājumi var tikt piemēroti vienādu pamatsummas atmaksu vietā, kā minēts a) apakšpunktā.

5.   Minimālās procentu likmes

a)

Dalībnieki, piešķirot oficiālo finansēšanas atbalstu ar tiešās finansēšanas, refinansēšanas vai procentu likmes atbalsta starpniecību, piemēro minimālās procentu likmes; dalībnieki piemēro attiecīgo speciālo tirgus procentu bāzes likmi (SCIRR). Ja nemainīgas SCIRR saistības ir sākotnēji noteiktas ilgākajam pieļaujamajam laika posmam, kas nepārsniedz 15 gadus, sākot no līguma piešķiršanas dienas, jebkuru oficiālo atbalstu atlikušajam aizdevuma laika posmam arī ierobežo tā, lai tas attiektos tikai uz garantijām vai procentu likmes atbalstu pie attiecīgās SCIRR, kura dominē jaunas procentu likmes noteikšanas brīdī.

b)

Ja oficiālais finansēšanas atbalsts piešķirts attiecībā uz iekārtām, kuras ir domātas daļējai kodolspēkstacijas apgādei un attiecībā uz kurām piegādātājs nav atbildīgs par ekspluatācijas uzsākšanu, minimālā procentu likme ir SCIRR atbilstoši šīs nozares vienošanās 6. pantam. Citā gadījumā dalībnieks var piedāvāt attiecīgo tirgus procentu bāzes likmi (CIRR) atbilstoši vienošanās 20. pantam, ja ilgākais pieļaujamais laika posms no līguma piešķiršanas dienas līdz pēdējai atmaksai nepārsniedz 10 gadus.

6.    SCIRR noteikšana

SCIRR nosaka nemainīgā līmenī, par 75 bāzes punktiem pārsniedzot attiecīgās valūtas CIRR, izņemot attiecībā uz Japānas jenu – par 40 bāzes punktiem pārsniedzot CIRR. Attiecībā uz valūtām, kurām ir vairāk nekā viena CIRR likme saskaņā ar vienošanās 20. panta a) punkta pirmo ievilkumu, SCIRR noteikšanai izmanto CIRR ilgākajam termiņam.

7.   Vietējās izmaksas un procentu kapitalizācija

Vienošanās 10. panta d) punkta noteikumi nav spēkā, ja oficiālo finansēšanas atbalstu piešķir, balstoties uz SCIRR. Oficiālais finansēšanas atbalsts, piemērojot citas likmes, nevis SCIRR, gan attiecībā uz vietējām izmaksām, gan attiecībā uz to procentu kapitalizāciju, kas uzkrāti pirms sākuma termiņa, kopsummā nedrīkst pārsniegt 15 % no eksporta vērtības.

8.   Oficiālais atbalsts kodoldegvielai

a)

Maksimālais atmaksas termiņš sākotnējai degvielas piegādei nepārsniedz četrus gadus pēc piegādes. Dalībnieks, kas piešķir oficiālo finansēšanas atbalstu sākotnējai degvielas piegādei, piemēro minimālās procentu likmes; dalībnieks piemēro attiecīgo CIRR. Sākotnēja degvielas piegāde nozīmē sākotnēji uzstādītu kodolaktīvo zonu un divas turpmākas atkārtotas uzpildes, kas kopā veido ne vairāk kā divas trešdaļas no kodolaktīvās zonas.

b)

Maksimālais atmaksas termiņš turpmākām atkārtotām kodoldegvielas uzpildēm ir seši mēneši. Ja ārkārtas apstākļos par piemērotiem uzskata ilgākus termiņus, bet jebkurā gadījumā ne garākus par diviem gadiem, piemēro vienošanās 44. pantā izklāstītās procedūras. Dalībnieks, kas sniedz oficiālo finansēšanas atbalstu turpmākai kodoldegvielas atkārtotai uzpildei, piemēro minimālās procentu likmes; dalībnieks piemēro attiecīgo CIRR.

c)

Oficiālo atbalstu atsevišķai urāna bagātināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nesniedz ar noteikumiem, kas ir izdevīgāki nekā tie, kurus piemēro kodoldegvielai.

d)

Atkārtotu apstrādi un izmantotās degvielas apsaimniekošanu (tajā skaitā atkritumu apglabāšanu) apmaksā skaidrā naudā.

e)

Dalībnieki nesniedz bezmaksas kodoldegvielu vai pakalpojumus.

9.   Palīdzība

Dalībnieki nesniedz palīdzības atbalstu, ja vien tas nav nesaistītas dotācijas veidā.

III   NODAĻA

PROCEDŪRAS

10.   Iepriekšēja apspriešanās

Atzīstot priekšrocības, kas var rasties, ja var panākt kopīgu nostāju par noteikumiem attiecībā uz kodolspēkstacijām, dalībnieki vienojas, ka visos gadījumos, kad ir nodoms piešķirt oficiālo atbalstu, iepriekš apspriedīsies.

11.   Iepriekšēja paziņošana

a)

Dalībnieks, kas ierosina iepriekšēju apspriešanos, vismaz desmit darbdienas pirms galīgā lēmuma pieņemšanas visiem pārējiem dalībniekiem paziņo noteikumus, ko tas plāno atbalstīt saskaņā ar vienošanās V pielikumu.

b)

Citi dalībnieki desmit dienu laikposmā, kas norādīts a) apakšpunktā, nepieņem galīgo lēmumu attiecībā uz noteikumiem, ko tie atbalstīs, bet piecu dienu laikā apmainās ar informāciju ar visiem pārējiem dalībniekiem, apspriežot atbilstošus kredīta noteikumus darījumam, lai panāktu kopēju nostāju attiecībā uz šiem noteikumiem.

c)

Ja desmit dienu laikposmā pēc sākotnējā paziņojuma saņemšanas, izmantojot minētos līdzekļus, kopīga nostāja nav panākta, katra dalībnieka, kas piedalās apspriešanā, galīgo lēmumu atliek uz papildu desmit darbdienām, kuru laikā mutvārdu apspriedēs cenšas panākt kopīgu nostāju.

III PIELIKUMS

NOZARES VIENOŠANĀS PAR EKSPORTA KREDĪTIEM CIVILIEM LIDAPARĀTIEM

1.   DAĻA

JAUNI, LIELI LIDAPARĀTI UN ŠĀDU LIDAPARĀTU DZINĒJI

I   NODAĻA

DARBĪBAS JOMA

1.   Darbības joma un veids

a)

Nozares vienošanās 1. daļa, kas papildina šo vienošanos, izklāsta īpašas pamatnostādnes, ko piemēro oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem, kas saistīti ar jaunu, lielu civilo lidaparātu, kuri uzskaitīti I papildinājumā, un šādiem lidaparātiem uzstādīto dzinēju pārdošanu vai nomu. Jauns lidaparāts ir ražotāja īpašumā esošs lidaparāts, t. i., lidaparāts, kas nav ticis piegādāts, ne arī iepriekš izmantots tam paredzētajam mērķim pasažieru un/vai kravas transportēšanā. Tas neizslēdz dalībnieka atbalstu saskaņā ar jaunam lidaparātam piemērojamiem noteikumiem darījumiem, kad, iepriekš informējot dalībnieku, ir noslēgtas pagaidu komerciālas vienošanās par finansējumu, jo oficiālā atbalsta piešķiršana ir aizkavējusies. Šādos gadījumos atmaksas termiņš, ieskaitot “kreditēšanas termiņa sākumu” un “galīgo atmaksas dienu”, būs tāds pats kā tad, ja oficiālais atbalsts lidaparāta pārdošanai vai nomai būtu piešķirts dienā, kad lidaparāts ir sākotnēji piegādāts.

b)

I nodaļas noteikumus piemēro arī dzinējiem un rezerves daļām, kas tiek uzskatītas par sākotnējā lidaparāta pasūtījuma sastāvdaļu, saskaņā ar šīs nozares vienošanās 3. daļas 33. panta noteikumiem. To nepiemēro lidojumu stimulatoriem, uz kuriem attiecas vienošanās noteikumi.

2.   Mērķis

Šīs nozares vienošanās daļas mērķis ir nodrošināt līdzsvaru, kas visos tirgos:

izlīdzina konkurences finanšu nosacījumus starp dalībniekiem,

dalībnieku starpā neitralizē finansējumu kā izvēles faktoru konkurējošiem lidaparātiem,

novērš konkurences kropļojumus.

II   NODAĻA

EKSPORTA KREDĪTU UN ATBALSTA NOTEIKUMI

3.   Pirmā iemaksa

a)

Dalībnieki pieprasa veikt pirmo iemaksu vismaz 15 % apmērā no lidaparāta kopējās cenas, kurā ietverta lidaparāta korpusa, jebkuru uzstādīto dzinēju, kā arī rezerves dzinēju un rezerves daļu cena, ciktāl minēts šīs nozares vienošanās 3. daļas 33. pantā.

b)

Oficiālo atbalstu pirmajai iemaksai var piešķirt tikai apdrošināšanas un garantiju veidā, t. i., kā tīro segumu, pret parastiem pirmskredīta riskiem.

4.   Maksimālais atmaksas termiņš

Maksimālais atmaksas termiņš ir 12 gadi.

5.   Atbilstošās valūtas

Valūtas, kurās atļauts piešķirt oficiālo finansēšanas atbalstu, ir ASV dolāri, euro un Apvienotās Karalistes mārciņas.

6.   Pamatsummas atmaksa

a)

Eksporta kredīta pamatsummu parasti atmaksā vienādās un regulārās daļās ne retāk kā reizi sešos mēnešos, un pirmā iemaksa jāveic ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc kreditēšanas termiņa sākuma. Nomas gadījumā šādu atmaksas profilu var piemērot tikai pamatsummai vai pamatsummas un procentu apvienotajiem maksājumiem.

b)

Dalībniekam, kas vēlas piešķirt atbalstu pamatsummas atmaksai ar noteikumiem, kas atšķiras no a) apakšpunktā noteiktajiem, jāievēro šādi nosacījumi:

1)

neviens atsevišķs maksājums vai maksājumu virkne sešu mēnešu periodā nedrīkst pārsniegt 25 % no pamatsummas, kas jāatmaksā atmaksas periodā;

2)

dalībniekam par to iepriekš jāpaziņo.

7.   Procentu maksājumi

a)

Procentus atmaksas periodā parasti nekapitalizē.

b)

Procenti maksājami ne retāk kā reizi sešos mēnešos, un pirmais maksājums jāveic ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc kreditēšanas termiņa sākuma.

c)

Dalībniekam, kas vēlas piešķirt atbalstu procentu maksājumiem ar noteikumiem, kas atšķiras no a) un b) apakšpunktā noteiktajiem, par to iepriekš jāpaziņo.

8.   Minimālās procentu likmes

a)

Dalībnieki, kas piešķir oficiālo finansēšanas atbalstu, kurš nepārsniedz 85 % no tā lidaparāta kopējās cenas, kas minēts nozares vienošanās 3. panta a) punktā, piemēro minimālās procentu likmes, kas nepārsniedz 62,5 % no kopējās lidaparāta cenas, ievērojot šādus nosacījumus:

ar atmaksas termiņu desmit gadi vai īsāku – TB10 + 120 bāzes punkti,

ar atmaksas termiņu, kas pārsniedz desmit gadus, līdz divpadsmit gadiem – TB10 + 175 bāzes punkti,

šajā kontekstā TB10 ir valdības ienākums no obligācijām desmit gadu periodā attiecīgajā valūtā (izņemot euro) pie nemainīga vidējā dzēšanas termiņa pēdējo divu kalendāro nedēļu laikā. Attiecībā uz euro TB10 nozīmē ienākumus no vērtspapīriem desmit gadu periodā, kas aprēķināti, balstoties uz pēdējo divu kalendāro nedēļu euro ienākumu līknes vidējo rādītāju, kuru Eurostat aprēķina, lai noteiktu euro CIRR. Visām valūtām piemēro iepriekš noteikto rezervi.

b)

Maksimālais lidaparāta kopējās cenas procentuālais apjoms, ko var finansēt ar minimālajām procentu likmēm, kuras noteiktas a) apakšpunktā, nevar pārsniegt 62,5 %, ja aizdevuma atmaksa ilgst visu finansēšanas laiku, un 42,5 %, ja aizdevuma atmaksa iekļauta vēlākajos maksājumos. Dalībnieki var arī brīvi izvēlēties atmaksas veidu, ņemot vērā maksimālo ierobežojumu, kas piemērojams šim modelim. Dalībnieks, kas piedāvā šādu piešķīrumu, paziņo citiem dalībniekiem summu, procentu likmi, datumu, kurā procentu likme ir noteikta, procentu spēkā esības laiku un atmaksas modeli. Dalībnieki pārskata abus ierobežojumus, katrā pārskatīšanā atbilstoši šīs nozares vienošanās 17. pantam pārbaudot, vai viens ierobežojums paredz lielākas priekšrocības nekā otrs, ar mērķi koriģēt izdevīgāko, nodrošinot lielāku līdzsvaru.

c)

Ievērojot 85 % robežvērtību, kas noteikta a) apakšpunktā:

1)

dalībnieki var piešķirt papildu oficiālo finansēšanas atbalstu veidā, kas ir pielīdzināms tam, kuru sniedz Private Export Funding Corporation (PEFCO). Pārējie dalībnieki regulāri saņem informāciju par PEFCO aizņēmumu izmaksām un piemērojamām aizdevumu likmēm, neieskaitot valsts garantiju maksas, kas ir spēkā attiecībā uz finansēšanu ar nemainīgām procentu likmēm tūlītējas izmaksas kredītiem, kas attiecas uz vairākām secīgām dienām, kā arī attiecībā uz līguma piedāvājumiem vai konkursa piedāvājumiem. Dalībnieks, kas piedāvā šādu piešķīrumu, paziņo citiem dalībniekiem summu, procentu likmi, datumu, kurā procentu likme ir noteikta, procentu likmes spēkā esības laiku un atmaksas modeli. Jebkurš dalībnieks, kurš saskaņo cita dalībnieka ierosinātu finansēšanu, saskaņo visus tās noteikumus, izņemot saistību piedāvājuma spēkā esības laiku, kā noteiks šīs nozares vienošanās 8. pantā;

2)

šīs paziņotās likmes piemēro visi dalībnieki, kamēr 24 mēnešu izmaksu procentu likme nav lielāka kā 225 bāzes punkti virs TB10. Gadījumā, ja 24 mēnešu likme pārsniedz 225 bāzes punktus, dalībnieki var brīvi piemērot 225 bāzes punktu likmi 24 mēnešu izmaksai un visas atbilstošās likmes, un tie nekavējoties apspriežas, lai rastu pastāvīgu risinājumu.

d)

Minimālajās procentu likmēs ietver kredīta apdrošināšanas prēmiju un garantiju maksas. Tomēr saistību un pārvaldības maksas neiekļauj procentu likmē.

9.   Procentu likmes koriģēšana

Minimālās procentu likmes, kas noteiktas šīs nozares vienošanās 8. pantā, pārskata reizi divās nedēļās. Ja vidējais valdības obligāciju ienākums attiecīgai valūtai pie nemainīga dzēšanas termiņa atšķiras par desmir bāzes punktiem vai vairāk jebkura divu nedēļu perioda beigās, šādas minimālās procentu likmes koriģē par to pašu bāzes punktu starpību, kas pieminēta iepriekš, un pārrēķināto likmi noapaļo līdz tuvākajiem pieciem punktiem.

10.   Eksporta kredītu/procentu likmju piedāvājumu spēkā esības laiks

Atbilstoši šīs nozares vienošanās 8. pantam noteikto minimālo procentu likmju piedāvājuma ilgums nepārsniedz trīs mēnešus.

11.   Procentu likmju piedāvājumu noteikšana un procentu likmju izvēle

a)

Dalībnieki var piešķirt oficiālo finansēšanas atbalstu saskaņā ar šīs nozares vienošanās 8. un 9. pantu ar procentu likmēm, kas piemērojamas dienā, kad attiecīgajam lidaparātam ir sniegts procentu likmes piedāvājums, ja piedāvājums ir pieņemts tā spēkā esības laikā atbilstoši šīs nozares vienošanās 10. pantam. Ja procentu likmes piedāvājums nav šādā veidā pieņemts, turpmākos procentu likmes piedāvājumus var sniegt līdz attiecīgā lidaparāta piegādes termiņam, bet ne vēlāk par to.

b)

Procentu likmes piedāvājumu var pieņemt un procentu likmi izvēlēties jebkurā laikā starp līguma parakstīšanu un attiecīgā lidaparāta piegādes termiņu. Likme, ko izvēlējies aizdevuma ņēmējs, nav atceļama.

12.   Tīrā seguma atbalsts

Dalībnieki var piešķirt oficiālo atbalstu vienīgi garantiju vai apdrošināšanas veidā, t. i., tīrais segums, uz kuru attiecas 85 % robežvērtība, kas noteikta šīs nozares vienošanās 8. panta a) punktā. Jebkurš dalībnieks, kas piešķir šādu atbalstu, paziņo citiem dalībniekiem summu, termiņu, valūtu un atmaksu un procentu likmju modeli.

13.   Konkurences atskaites punkts

Oficiāli atbalstītas konkurences gadījumā lidaparāti, kas ir lielo civilo lidaparātu sarakstā šīs nozares vienošanās I papildinājumā un kas konkurē ar citiem lidaparātiem, var izmantot tādus pašus kredīta noteikumus.

14.   Atmaksas riska garantija

Dalībnieki bez paziņošanas citiem dalībniekiem var lemt par garantiju, ko tie uzskata par pieņemamu, lai nodrošinātu atmaksas risku. Tie tomēr vienojas sniegt informāciju par šādu garantiju, ja to lūdz citi dalībnieki vai ja to uzskata par lietderīgu.

15.   Modeļu izmaiņas

Dalībnieki vienojas, ka, ja fiksētas procentu likmes piedāvājums ir izdarīts vai ir noslēgts attiecībā uz vienu lidaparāta veidu, tajā ietvertos noteikumus nevar pārnest uz citu veidu, kas nozīmē atšķirīgu modeļa apzīmējumu.

16.   Noma

Dalībnieki saskaņā ar citiem nozares vienošanās 1. daļas noteikumiem var piešķirt atbalstu finanšu nomai, pamatojoties uz tiem pašiem noteikumiem, kas piemērojami pirkuma līgumam.

17.   Palīdzība

Dalībnieki nepiešķir palīdzības atbalstu, ja vien tas nav nesaistītas dotācijas veidā. Tomēr dalībnieki labvēlīgi izskata jebkurus lūgumus pieņemt kopīgu nostāju attiecībā uz saistīto atbalstu humāniem mērķiem.

III   NODAĻA

PROCEDŪRAS

18.   Iepriekšēja paziņošana, saskaņošana un informācijas apmaiņa

Šai nozares vienošanās daļai piemēro iepriekšējas paziņošanas, saskaņošanas un informācijas apmaiņas procedūras, kas noteiktas vienošanās noteikumos. Turklāt dalībnieki var lūgt apspriedi, ja ir pamats uzskatīt, ka cits dalībnieks piedāvā oficiāli atbalstītu kredītu ar noteikumiem, kas neatbilst nozares vienošanās noteikumiem. Apspriede notiek desmit dienu laikā, bet citādi ievēro procedūras, kas izklāstītas vienošanās 54. pantā.

19.   Pārskatīšana

Dalībnieki katru gadu pārskata šīs nozares vienošanās procedūras un noteikumus, lai pietuvinātu tos tirgus nosacījumiem. Tomēr, ja tirgus nosacījumi vai ierastā finansēšanas prakse ievērojami izmainās, pārskatīšanu var lūgt jebkurā laikā.

2.   DAĻA

VISI JAUNIE LIDAPARĀTI, IZŅEMOT LIELOS LIDAPARĀTUS

IV   NODAĻA

DARBĪBAS JOMA

20.   Darbības joma un veids

Nozares vienošanās 2. daļa, kas papildina vienošanos, paredz īpašas pamatnostādnes, ko piemēro oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem attiecībā uz tādu jaunu lidaparātu pārdošanu vai nomu, uz kuriem neattiecas šīs nozares vienošanās 1. daļa. To nepiemēro transportlīdzekļiem uz gaisa spilveniem, kā arī lidojuma simulatoriem, uz kuriem attiecas vienošanās noteikumi.

21.   Labākie centieni

Šīs nodaļas noteikumi atspoguļo visdāsnākos noteikumus, ko dalībnieki var piedāvāt, piešķirot oficiālo atbalstu. Dalībnieki tomēr ievēro ierastos tirgus noteikumus attiecībā uz atšķirīgiem lidaparātu veidiem un dara visu, kas ir to spēkos, lai novērtu šo noteikumu pasliktināšanu.

22.   Lidaparātu kategorijas

Dalībnieki ir vienojušies par šādu lidaparātu iedalījumu kategorijās:

—   A kategorija: lidaparāti ar gāzturbīnu dzinēju, tostarp helikopteri (piemēram, lidaparāti ar turboreaktīvo dzinēju, ar turbopropelleru dzinēju un ar turboreaktīvo gaisa plūsmas dzinēju), parasti ar 30 līdz 70 sēdvietām,

—   B kategorija: citi lidaparāti ar turbodzinēju, tostarp helikopteri,

—   C kategorija: citi lidaparāti, tostarp helikopteri.

Paskaidrojošs A un B kategorijas lidaparātu saraksts ir dots I papildinājumā.

V   NODAĻA

EKSPORTA KREDĪTU UN ATBALSTA NOTEIKUMI

23.   Maksimālais atmaksas termiņš

Maksimālais atmaksas termiņš atšķiras atkarībā no lidaparāta kategorijas, ko nosaka pēc kritērijiem, kuri izklāstīti šīs nozares vienošanās 22. pantā.

a)

A kategorijas lidaparātam maksimālais atmaksas termiņš ir desmit gadi.

b)

B kategorijas lidaparātam maksimālais atmaksas termiņš ir septiņi gadi.

c)

C kategorijas lidaparātam maksimālais atmaksas termiņš ir pieci gadi.

24.   Pamatsummas atmaksa

a)

Eksporta kredīta pamatsumma parasti tiek maksāta vienādās un regulārās daļās ne retāk kā reizi sešos mēnešos, un pirmā iemaksa izdarāma ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc kredīta piešķiršanas dienas. Nomas gadījumā šāds atmaksas profils var tikt piemērots vai nu tikai pamatsummai, vai apvienoti pamatsummai un procentiem.

b)

Dalībniekam, kas vēlas atbalstīt pamatsummas atmaksu ar noteikumiem, kas atšķiras no a) apakšpunktā noteiktajiem, jāievēro šādi nosacījumi:

1)

neviens atsevišķs maksājums vai maksājumu sērija sešu mēnešu periodā nedrīkst pārsniegt 25 procentus no pamatsummas, kas atmaksājama atmaksas periodā;

2)

dalībniekam par to iepriekš jāpaziņo.

25.   Procentu samaksa

a)

Procentus atmaksas periodā parasti nekapitalizē.

b)

Procenti maksājami ne retāk kā reizi sešos mēnešos, un pirmais maksājums izdarāms ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc kredīta izsniegšanas datuma.

c)

Dalībniekam, kas vēlas atbalstīt procentu maksājumu ar noteikumiem, kas atšķiras no a) un b) apakšpunktā noteiktajiem, par to iepriekš jāpaziņo.

d)

Procentos neiekļauj:

1)

jebkādu maksājumu prēmijas vai cita maksājuma veidā par piegādātāja kredītu vai finanšu kredītu apdrošināšanu vai garantēšanu. Ja oficiālais atbalsts tiek sniegts ar tiešiem kredītiem/finansējumu vai refinansēšanu, prēmiju vai nu pievieno procentu likmes nominālvērtībai, vai tā ir atsevišķs maksājums; abas sastāvdaļas dalībniekiem jānosaka atsevišķi;

2)

jebkādus citus maksājumus, kā bankas nodevas vai komisijas attiecībā uz eksporta kredītu, kas nav gada vai pusgada bankas uzliktie maksājumi, kas veicami visu atmaksas periodu; un

3)

importētājas valsts oficiāli uzliktos ieturētos nodokļus.

26.   Minimālās procentu likmes

Dalībnieki, sniedzot oficiālo finansēšanas atbalstu, piemēro minimālās procentu likmes. Dalībnieki piemēro attiecīgo CIRR, kas norādīta vienošanās 20. pantā.

27.   Apdrošināšanas prēmija un garantijas maksas

Dalībnieki neatsakās daļēji vai pilnībā no apdrošināšanas prēmijas vai garantijas maksām.

28.   Atbalsts

Dalībnieki nesniedz palīdzības atbalstu, ja vien tas nav nesaistītas dotācijas veidā. Tomēr dalībnieki labvēlīgi izskata jebkurus lūgumus pieņemt kopīgu nostāju attiecībā uz saistīto atbalstu humāniem mērķiem.

VI   NODAĻA

PROCEDŪRAS

29.   Iepriekšēja paziņošana, saskaņošana un informācijas apmaiņa

Oficiāli atbalstītas pārdošanas vai nomas konkurences gadījumā lidaparāti, kas konkurē ar tiem, kas ir citā kategorijā, vai tiem, uz kuriem attiecas citas nozares vienošanās daļas, attiecīgajā konkrētajā pārdošanā vai nomā varēs gūt labumu no tiem pašiem noteikumiem kā citi lidaparāti. Šai nozares vienošanās daļai piemēro iepriekšējas paziņošanas, saskaņošanas un informācijas apmaiņas procedūras, kas izklāstītas vienošanās. Turklāt dalībnieki var lūgt apspriešanos, ja ir kāds pamats uzskatīt, ka cits dalībnieks piedāvā oficiāli atbalstītu kredītu ar noteikumiem, kas neatbilst nozares vienošanās noteikumiem. Apspriede notiek desmit dienu laikā, bet citādi ievēro procedūras, kas izklāstītas vienošanās 54. pantā.

30.   Pārskatīšana

Dalībnieki katru gadu pārskata šīs nozares vienošanās procedūras un noteikumus, lai pietuvinātu tos tirgus nosacījumiem. Tomēr, ja tirgus nosacījumi vai ierastā finansēšanas prakse ievērojami izmainās, pārskatīšanu var lūgt jebkurā laikā.

3.   DAĻA

LIETOTI LIDAPARĀTI, REZERVES DZINĒJI, REZERVES DAĻAS, APKOPE UN PAKALPOJUMU LĪGUMI

VII   NODAĻA

DARBĪBAS JOMA

31.   Piemērošanas veids un joma

Nozares vienošanās 3. daļa, kas papildina vienošanos, nosaka īpašas pamatnostādnes, ko piemēro oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem, kas attiecas uz lietotu lidaparātu pārdošanu vai nomu, kā arī rezerves dzinēju, rezerves daļu, apkopes un pakalpojumu līgumu pārdošanu vai nomu saistībā gan ar jaunu, gan izmantotu lidaparātu. Minētā daļa nav saistoša transportlīdzekļiem uz gaisa spilveniem, kā arī uz lidojuma stimulatoriem, uz kuriem attiecas vienošanās noteikumi. Nozares vienošanās 1. un 2. daļas attiecīgie noteikumi ir spēkā ar izņēmumu attiecībā uz turpmāk noteikto.

32.   Lietoti lidaparāti

Dalībnieki neatbalsta kredīta noteikumus, kas ir izdevīgāki nekā tie, kuri izklāstīti nozares vienošanās noteikumos attiecībā uz jauniem lidaparātiem. Šādi noteikumi attiecas īpaši uz lietotiem lidaparātiem.

a)

Lidaparāta vecums (gadi)

Parastais maksimālais atmaksas termiņš

 

Lieli lidaparāti

A kategorija

B kategorija

C kategorija

1

10

8

6

5

2

9

7

6

5

3

8

6

5

4

4

7

6

5

4

5–10

6

6

5

4

Vairāk nekā 10

5

5

4

3

Šos termiņus pārskata, ja tiek izmainīti maksimālie atmaksas termiņi jauniem lidaparātiem.

b)

Dalībnieki piemēro noteikumus, kas izklāstīti šīs nozares vienošanās 24. un 25. pantā.

c)

Dalībnieki, sniedzot oficiālu finansēšanas atbalstu, piemēro minimālās procentu likmes; dalībnieki piemēro attiecīgo CIRR, kas noteikta vienošanās 20. pantā.

33.   Rezerves dzinēji un rezerves daļas

a)

Šo priekšmetu finansēšana, kad skatīta kā daļa no sākotnējā lidaparāta pasūtījuma, var būt ar tādiem pašiem noteikumiem kā attiecībā uz lidaparātu. Tomēr šādos gadījumos dalībnieki arī ņem vērā katra lidaparāta veida parka lielumu, tajā skaitā lidaparātus, kurus paredzēts iegādāties, lidaparātus, uz kuriem jau attiecas noteikts pasūtījums vai kuri jau ir īpašumā, pamatojoties uz šādiem noteikumiem:

pirmajiem pieciem attiecīgā veida lidaparātiem parkā: 15 procenti no lidaparāta cenas, t. i., lidaparāta korpusa un uzstādītu dzinēju cenas, un

sestajam un turpmākajiem attiecīgā veida lidaparātiem parkā: 10 procenti no lidaparāta cenas, t. i., lidaparāta korpusa un uzstādītu dzinēju cenas.

b)

Ja šos priekšmetus nepasūta kopā ar lidaparātu, maksimālais atmaksas termiņš ir pieci gadi jauniem rezerves dzinējiem un divi gadi citām rezerves daļām.

c)

Atkāpjoties no iepriekšminētā b) apakšpunkta attiecībā uz jauniem rezerves dzinējiem lieliem lidaparātiem, dalībnieki var pārsniegt maksimālo piecu gadu atmaksas termiņu līdz pat trīs gadiem:

ja darījuma mazākā līguma vērtība ir lielāka nekā 20 miljoni ASV dolāru vai

vai ja tas attiecas vismaz uz četriem jauniem rezerves dzinējiem.

Līguma vērtību pārskata reizi divos gados un koriģē atbilstoši cenu eskalācijai.

d)

Dalībnieki patur tiesības mainīt savu praksi un saskaņot konkurējošo dalībnieku praksi attiecībā uz termiņu, kāds ir pirmajai tās pamatsummas atmaksai, kas saistīta ar rezerves dzinējiem un rezerves daļām.

34.   Apkope un pakalpojumu līgumi

Dalībnieki var piedāvāt oficiālu finansēšanas atbalstu ar atmaksas termiņu līdz diviem gadiem attiecībā uz apkopi un pakalpojumu līgumiem.

VIII   NODAĻA

PROCEDŪRAS

35.   Iepriekšēja paziņošana, saskaņošana un informācijas apmaiņa

Šai nozares vienošanās daļai piemēro iepriekšējas paziņošanas, saskaņošanas un informācijas apmaiņas procedūras, kas izklāstītas vienošanās. Turklāt dalībnieki var lūgt apspriešanos, ja ir kāds pamats uzskatīt, ka cits dalībnieks piedāvā oficiāli atbalstītu kredītu ar noteikumiem, kas neatbilst nozares vienošanās noteikumiem. Apspriede notiek desmit dienu laikā, bet citādi ievēro procedūras, kas izklāstītas vienošanās 54. pantā.

36.   Pārskatīšana

Dalībnieki katru gadu pārskata šīs nozares vienošanās procedūras un noteikumus, lai pietuvinātu tos tirgus nosacījumiem. Tomēr, ja tirgus nosacījumi vai ierastā finansēšanas prakse ievērojami izmainās, pārskatīšanu var lūgt jebkurā laikā.

I papildinājums

PASKAIDROJOŠS SARAKSTS

Dalībnieki katru gadu pārskata šīs nozares vienošanās procedūras un noteikumus, lai pietuvinātu tos tirgus nosacījumiem. Tomēr, ja tirgus nosacījumi vai ierastā finansēšanas prakse ievērojami izmainās, pārskatīšanu var lūgt jebkurā laikā.

LIELI CIVILIE LIDAPARĀTI

Ražotājs

Apzīmējums

Airbus

A 300

Airbus

A 310

Airbus

A 318

Airbus

A 319

Airbus

A 320

Airbus

A 321

Airbus

A 330

Airbus

A 340

Boeing

B 737

Boeing

B 747

Boeing

B 757

Boeing

B 767

Boeing

B 777

Boeing

B 707, 727

British Aerospace

RJ70

British Aerospace

RJ85

British Aerospace

RJ100

British Aerospace

RJ115

British Aerospace

BAe146

Fairchild Dornier

728 Jet

Fairchild Dornier

928 Jet

Fokker

F 70

Fokker

F 100

Lockheed

L-100

McDonnell Douglas

MD-80 sērija

McDonnell Douglas

MD-90 sērija

McDonnell Douglas

MD-11

McDonnell Douglas

DC-10

McDonnell Douglas

DC-9

Lockheed

L-1011

Ramaero

1.11-495

A KATEGORIJAS LIDAPARĀTI

Lidaparāti ar turbodzinēju (piemēram, lidaparāti ar turboreaktīvo dzinēju, ar turbopropellerdzinēju un ar turboventilatordzinēju), tajā skaitā helikopteri, galvenokārt ar trīsdesmit līdz septiņdesmit sēdekļiem. Ja tiek izstrādāts jauns liels turbodzinēja lidaparāts ar vairāk nekā septiņdesmit sēdekļiem, tūlītēja apspriešana notiek pēc lūguma, lai vienotos par šāda lidaparāta iekļaušanu šajā kategorijā vai šīs vienošanās 1. daļā, ņemot vērā konkurences stāvokli.

Ražotājs

Apzīmējums

Aeritalia

G 222

Aeritalia/Aerospatiale

ATR 42

Aeritalia/Aerospatiale

ATR 72

Aerospatiale/MBB

C160 Transall

De Havilland

Dash 8

De Havilland

Dash 8-100

De Havilland

Dash 8-200

De Havilland

Dash 8-300

Boeing Vertol

234 Chinook

Broman (U.S.)

BR 2000

British Aerospace

BAe ATP

British Aerospace

BAe 748

British Aerospace

BAe Jetstream 41

British Aerospace

BAe Jetstream 61

Canadair

CL 215T

Canadair

CL 415

Canadair

RJ

Casa

CN235

Dornier

DO 328

EH Industries

EH-101

Embraer

EMB 120 Brasilia

Embraer

EMB 145

Fairchild Dornier

528 Jet

Fairchild Dornier

328 Jet

Fokker

F 50

Fokker

F 27

Fokker

F 28

Gulfstream America

Gulfstream I-4

LET

610

Saab

SF 340

Saab

2000

Short

SD 3-30

Short

SD 3-60

Short

Sherpa

B KATEGORIJAS LIDAPARĀTI

Citi lidaparāti ar turbodzinēju, tostarp helikopteri.

Ražotājs

Apzīmējums

Aerospatiale

AS 332

Agusta

A 109, A 119

Beech

1900

Beech

Super King Air 300

Beech

Starship 1

Bell Helicopter

206B

Bell Helicopter

206L

Bell Helicopter

212

Bell Helicopter

230

Bell Helicopter

412

Bell Helicopter

430

Bell Helicopter

214

Bombardier/Canadair

Global Express

British Aerospace

BAe Jetstream 31

British Aerospace

BAe 125

British Aerospace

BAe 1000

British Aerospace

BAe Jetstream Super 31

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Hawker 1000

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Hawker 800

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

King Air 350

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Beechjet 400 sērija

Beech Aircraft Corpn d/b/a Raytheon Aircraft Co.

Starship 2000A

Bell

B 407

Canadair

Challenger 601-3A

Canadair

Challenger 601-3R

Canadair

Challenger 604

Casa

C 212-200

Casa

C 212-300

Cessna

Citation

Cessna

441 Conquest III un Caravan 208 sērija

Claudius Dornier

CD2

Dassault Breguet

Falcon

Dornier

DO 228-200

Embraer

EMB 110 P2

Embraer/FAMA

CBA 123

Eurocopter

AS 350, AS 355, EC 120, AS 365, EC 135

Eurocopter

B0105LS

Fairchild

Merlin/300

Fairchild

Metro 25

Fairchild

Metro III V

Fairchild

Metro III

Fairchild

Metro III A

Fairchild

Merlin IVC-41

Gulfstream America

Gulfstream II, III, IV un V

IAI

Astra SP un SPX

IAI

Arava 101 B

Learjet

31A, 35A, 45 un 60 sērija

MBB

BK 117 C

MBB

BO 105 CBS

McDonnell Helicopter System

MD 902, MD 520, MD 600

Mitsubishi

Mu2 Marquise

Piaggio

P 180

Pilatus Britten-Norman

BN2T Islander

Piper

400 LS

Piper

T 1040

Piper

PA-42-100 (Cheyenne 400)

Piper

PA-42-720 (Cheyenne III A)

Piper

Cheyenne II

Reims

Cessna-Caravan II

SIAI-Marchetti

SF 600 Canguro

Short

Tucano

Westland

W30

IV PIELIKUMS

NOZARES VIENOŠANĀS PAR EKSPORTA KREDĪTIEM ATJAUNOJAMĀS ENERĢIJAS UN ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTIEM, KAS IR SPĒKĀ UZ PĀRBAUDES LAIKU LĪDZ 2007. GADA 30. JŪNIJAM

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.   Piemērošanas joma

Šī nozares vienošanās, kas papildina vienošanos, nosaka finanšu noteikumus, kurus drīkst piemērot oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem, kas attiecas uz līgumiem par atjaunojamās enerģijas un ūdenssaimniecības projektiem; to nozaru, kas tiesīgas saņemt atbalstu, darbības joma ir noteikta 1. papildinājumā.

II   NODAĻA

FINANŠU NOTEIKUMI EKSPORTA KREDĪTIEM

2.   Maksimālais atmaksas termiņš

Maksimālais atmaksas termiņš, neņemot vērā vienošanās 11. pantā noteikto valstu klasifikāciju, ir 15 gadi.

3.   Pamatsummas atmaksa un procentu atmaksa

a)

Eksporta kredīta pamatsummu nomaksā vienādās daļās.

b)

Pamatsumma maksājama un procenti samaksājami ne retāk kā reizi sešos mēnešos, un pirmais maksājums no pamatsummas un procentiem izdarāms ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc kredīta izsniegšanas dienas.

c)

Eksporta kredītiem, kas izsniegti nomas darījumu atbalstam, var tikt piemērota pamatsummas un procentu maksājumu vienādās daļās kombinācija tā vietā, lai izdarītu pamatsummas atmaksu vienādās daļās, kā noteikts a) apakšpunktā.

4.   Oficiālā finansēšanas atbalsta minimālās fiksētās procentu likmes

Dalībnieks, kas sniedz oficiālo finansēšanas atbalstu ar tiešā finansējuma, refinansēšanas vai procentu likmju atbalsta palīdzību, piemēro šādas minimālās procentu likmes:

a)

atmaksas termiņam līdz 12 gadiem ieskaitot dalībnieks piemēro atbilstīgo tirgus procentu bāzes likmi (CIRR) saskaņā ar vienošanās 20. pantu;

b)

atmaksas termiņam, kas pārsniedz 12 gadus un ir līdz 14 gadiem ieskaitot, visām valūtām piemēro virsmaksu 20 bāzes punktu apjomā virs CIRR;

c)

atmaksas termiņam, kas ilgāks nekā 14 gadi, visām valūtām piemēro atbilstīgo īpašo tirgus procentu bāzes likmi (SCIRR) saskaņā ar šīs nozares vienošanās 5. pantu.

5.   SCIRR noteikšana

SCIRR nosaka nemainīgā līmenī, par 75 bāzes punktiem pārsniedzot attiecīgās valūtas CIRR, izņemot attiecībā uz Japānas jenu – par 40 bāzes punktiem pārsniedzot CIRR. Attiecībā uz valūtām, kurām ir vairāk nekā viena CIRR likme saskaņā ar vienošanās 20. panta a) punkta pirmo ievilkumu, SCIRR noteikšanai izmanto CIRR ilgākajam termiņam.

III   NODAĻA

PROCEDŪRAS

6.   Iepriekšēja paziņošana bez apspriešanās

Dalībnieks informē visus pārējos dalībniekus vismaz desmit kalendārās dienas pirms jebkādu saistību uzņemšanās, uz kurām attiecas šīs nozares vienošanās darbības joma, saskaņā ar šā vienošanās V pielikumu.

IV   NODAĻA

PĀRSKATĪŠANA

7.   Pārbaudes laiks un uzraudzība

a)

Šīs nozares vienošanās finanšu noteikumi ir spēkā uz divu gadu pārbaudes laiku, t. i., no 2005. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam. Divu gadu pārbaudes laikā dalībnieki uzrauga šīs nozares vienošanās darbību, lai izvērtētu iegūto pieredzi.

b)

Pārbaudes laika beigās šie finanšu noteikumi nav spēkā, ja vien dalībnieki nevienojas par kādu no šādām izvēles iespējām:

turpināt pārbaudes laiku ar jebkādiem nepieciešamiem uzlabojumiem/izmaiņām vai

iekļaut finanšu noteikumus vienošanās saturā ar jebkādiem nepieciešamiem uzlabojumiem/izmaiņām.

c)

Sekretariāts ziņo par šo finanšu noteikumu īstenošanu.

1. papildinājums

NOZARES, KAS TIESĪGAS SAŅEMT ATBALSTU

Atbilstīgi nozaru vienošanā izklāstītajiem finanšu noteikumiem šādas atjaunojamās enerģijas un ūdenssaimniecības nozares ir tiesīgas saņemt atbalstu, ja no 2005. gada 1. jūlija minēto nozaru ietekme uz vidi ir saskaņā ar ESAO 2003. gada Ieteikumu par kopēju pieeju videi un oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem (1) (kurā pēc tam izdarījuši grozījumus ESAO Darba grupas eksporta kredītu un kredītu garantiju jautājumos (ECG) dalībnieki un apstiprinājusi ESAO Padome):

a)

vēja enerģija;

b)

ģeotermiskā enerģija;

c)

elektroenerģija, ko iegūst no plūdmaiņu enerģijas;

d)

elektroenerģija, ko iegūst no viļņu enerģijas;

e)

saules paneļu enerģija;

f)

saules siltumenerģija;

g)

okeāna siltumenerģija;

h)

bioenerģija: visa ilgtspējīga biomasa, poligona gāze, gāze notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un biogāzes enerģijas iekārtas. “Biomasa” ir bioloģiski noārdāmā frakcija lauksaimniecības, mežsaimniecības un ar to saistīto nozaru produktos, atkritumos un atliekās (tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī bioloģiski noārdāmā frakcija rūpniecības un sadzīves atkritumos;

i)

projekti saistībā ar dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

infrastruktūra dzeramā ūdens piegādei mājsaimniecībām, t. i., ūdens attīrīšanai, lai iegūtu dzeramo ūdeni un izveidotu piegādes tīklu (ieskaitot noplūdes kontroli),

notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtas, t. i., mājsaimniecību un rūpniecisko notekūdeņu un kanalizācijas savākšana un attīrīšana, ietverot procesus ūdens atkārtotai izmantošanai vai attīrīšanai un ar šīm darbībām saistīto nosēdumu apstrādi;

j)

hidroenerģja.


(1)  Saprotams, ka ESAO ieteikumu piemēro arī projektiem, kas nav tiesīgi saņemt palīdzību saskaņā ar šiem finanšu noteikumiem.

V PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNODROŠINA PAZIŅOJUMOS

Turpmāk I iedaļā uzskaitītā informācija jānodrošina visos paziņojumos, kas izdarīti saskaņā ar šo vienošanos (ieskaitot tās pielikumus). Turklāt II ieadaļā izklāstīto informāciju vajadzības gadījumā sniedz attiecībā uz konkrētu paziņojuma veidu.

I.   INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ VISOS PAZIŅOJUMOS

a)   Pamatinformācija

1.

Valsts, kas izdara paziņojumu.

2.

Paziņošanas datums.

3.

Tās iestādes/aģentūras nosaukums, kas izdara paziņojumu.

4.

Atsauces numurs.

5.

Sākotnējais paziņojums vai pārskatīts iepriekšējs paziņojums (atbilstošais pārskatīšanas numurs).

6.

Piešķīruma numurs (vajadzības gadījumā).

7.

Kredītlīnijas atsauces numurs (vajadzības gadījumā).

8.

Vienošanās pants(-i), saskaņā ar kuru (-iem) ir izdarīts paziņojums.

9.

Saskaņotā paziņojuma atsauces numurs (vajadzības gadījumā).

10.

Saskaņotā atbalsta apraksts (vajadzības gadījumā).

b)   Informācija par pircēju/aizņēmēju/garantētāju

11.

Pircēja/aizņēmēja valsts.

12.

Pircēja/aizņēmēja nosaukums.

13.

Pircēja/aizņēmēja adrese.

14.

Pircēja/aizņēmēja statuss.

15.

Garantētāja valsts (vajadzības gadījumā).

16.

Garantētāja nosaukums (vajadzības gadījumā).

17.

Garantētāja adrese (vajadzības gadījumā).

18.

Garantētāja statuss (vajadzības gadījumā).

c)   Informācija par eksportējamām precēm un/vai pakalpojumiem un projektu

19.

Eksportējamo preču un/vai pakalpojumu apraksts.

20.

Projekta apraksts (vajadzības gadījumā).

21.

Projekta norises vieta (vajadzības gadījumā).

22.

Konkursa beigu datums (vajadzības gadījumā).

23.

Kredītlīnijas beigu datums (vajadzības gadījumā).

24.

Atbalstītā(-o) līguma(-u) summa, vai nu faktiskā summa (visām kredītlīnijām un projekta finanšu darījumiem vai jebkādam atsevišķam darījumam uz brīvprātīga pamata), vai saskaņā ar šādu iedalījumu miljonos SDR:

Kategorija

No

Līdz

I:

0

1

II:

1

2

III:

2

3

IV:

3

5

V:

5

7

VI:

7

10

VII:

10

20

VIII:

20

40

IX:

40

80

X:

80

120

XI:

120

160

XII:

160

200

XIII:

200

240

XIV:

240

280

XV:

280

 (1)

25.

Līguma(-u) valūta.

d)   Finanšu noteikumi oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem

26.

Kredīta summa; faktiskā summa paziņojumiem, tostarp kredītlīnijām un projekta finanšu darījumiem, vai jebkuriem atsevišķiem darījumiem pēc brīvprātības principa vai saskaņā ar SDR iedalījumu.

27.

Kredīta valūta.

28.

Pirmā iemaksa (procentos no kopējās atbalstīto līgumu summas).

29.

Vietējās izmaksas (procentos no kopējās atbalstīto līgumu summas).

30.

Kreditēšanas termiņa sākums un atsauce uz piemērojamo 10. panta punktu.

31.

Atmaksas perioda ilgums.

32.

Bāzes procentu likme.

33.

Procentu likme vai rezerve.

II.   PAPILDU INFORMĀCIJA, KAS JĀNODROŠINA, JA VAJADZĪBAS GADĪJUMĀ IZDARA PAZIŅOJUMUS ATTIECĪBĀ UZ ĪPAŠIEM NOSACĪJUMIEM

a)   Vienošanās 14. panta d) punkta 5. apakšpunkts

1.

Atmaksas profils.

2.

Atmaksas biežums.

3.

Laika periods no kreditēšanas sākuma termiņa līdz pirmajai pamatsummas atmaksai.

4.

Kapitalizēto procentu summa pirms kreditēšanas termiņa sākuma.

5.

Atmaksas perioda vidējais svērtais ilgums.

6.

Paskaidrojums iemeslam, kāpēc nav sniegts atbalsts saskaņā ar 14. panta a) līdz c) punktu.

b)   Vienošanās 24. un 28. pants

1.

Pircēja/aizņēmēja valsts vai daudzpusējas/reģionālas institūcijas riska klasifikācija.

2.

Izmaksas perioda ilgums.

3.

Procentuālais segums attiecībā uz valsts risku.

4.

Seguma kvalitāte (t. i., zem standarta, standarta, virs standarta).

5.

MPR, balstoties uz pircēja/aizņēmēja valsts riska klasifikāciju, ja nav trešās valsts garantijas, daudzpusējas/reģionālas institūcijas iesaistīšanās un/vai riska mazināšanas/izslēgšanas.

6.

Piemērojamās MPR.

7.

Faktiskā uzliktā prēmijas likme (izteikta MPR formā procentos no pamatsummas).

c)   Vienošanās 24. panta e) punkta pirmais ievilkums

1.

Garantētāja valsts riska klasifikācija.

2.

Apliecinājums, ka garantija sedz visus piecus valsts riskus, kas uzskaitīti 25. panta a) punktā visam kredīta periodam.

3.

Norādījums, vai garantija sedz kopējo riska apjomu (t. i., pamatsummu un procentus).

4.

Apliecinājums, ka garantētājs ir kredītspējīgs attiecībā uz garantētā kredīta apjomu.

5.

Apliecinājums, ka garantijai ir juridisks spēks un to iespējams īstenot trešās valsts jurisdikcijā.

6.

Norādījums, vai starp garantētāju un pircēju/aizņēmēju pastāv jebkādas finansiālas attiecības.

7.

Gadījumā, ja ir saistības starp garantētāju un pircēju/aizņēmēju:

saistību veids (piemēram, mātesuzņēmums–filiāle, filiāle–mātesuzņēmums, kopēji īpašnieki),

apliecinājums, ka garantētājs ir juridiski un finansiāli neatkarīgs un var izpildīt pircēja/aizņēmēja atmaksas saistības,

apliecinājums, ka garantētāju neietekmētu notikumi, noteikumi vai neatkarīga intervence pircēja/aizņēmēja valstī.

d)   Vienošanās 28. pants

1.

Izmantotā riska mazināšanas/izslēgšanas metode.

2.

Pielietotais MEF.

3.

Pilns paskaidrojums par to, kādi valsts kredītriski konkrētā darījumā ir saistīti ar ārējiem iemesliem/nav aktuāli vai ierobežoti/izslēgti, kā arī paskaidrojums par to, kā šāda valsts kredītrisku saistīšana ar ārējiem iemesliem/padarīšana par neaktuālu vai ierobežošana/izslēgšana pamato piemēroto MEF.

e)   Vienošanās 46. un 47. pants

1.

Saistītās palīdzības veids (t. i., palīdzība attīstībai vai jaukts kredīts, vai asociēts finansējums).

2.

Kopējais koncesijas līmenis saistītajam un daļēji nesaistītajam palīdzības finansējumam, kas aprēķināts saskaņā ar 37. pantu.

3.

DDR, kas izmantota koncesijas līmeņa aprēķināšanā.

4.

Skaidras naudas maksājumu izmantošana koncesijas līmeņa aprēķināšanā.

5.

Ierobežojumi kredītlīniju izmantošanā.

f)   II pielikuma 10. pants

1.

Atmaksas profils.

2.

Atmaksas biežums.

3.

Periods starp kredīta sākuma termiņu un pirmo pamatsummas atmaksu.

4.

Atbalsts vietējām izmaksām: samaksas noteikumi un atbalsta raksturs.

5.

Finansējamā projekta daļa (vajadzības gadījumā ar atsevišķu informāciju par degvielas uzpildīšanu).

6.

Jebkāda cita atbilstoša informācija (tostarp atsauces uz saistītiem gadījumiem).

g)   IV pielikuma 6. pants

1.

Paplašināts projekta apraksts, tostarp par konkrēto nozari, kas uzskaitīta nozaru vienošanās par eksporta kredītiem, atjaunojamās enerģijas un ūdenssaimniecības projektiem 1. papildinājumā (IV pielikums).

2.

Pilns paskaidrojums, kāpēc nepieciešami īpaši finanšu noteikumi.

3.

Attiecībā uz procentu likmi informācija par papildu izmaksu līmeni CIRR gadījumos, kad piemērojams nozaru vienošanās par eksporta kredītiem 4. panta b) vai c) punkts (IV pielikums).

h)   X pielikuma 5. pants

1.

Paskaidrojums, kāpēc tiek paredzēti projekta finanšu noteikumi.

2.

Līguma vērtība attiecībā uz darbgatavu līgumu, apakšlīgumu daļa utt.

3.

Paplašināts projekta apraksts.

4.

Pirms kreditēšanas sākuma termiņa nodrošinātā atbalsta veids.

5.

Seguma procentuālā daļa attiecībā uz politisku risku pirms kreditēšanas sākuma termiņa.

6.

Seguma procentuālā daļa attiecībā uz komerciālu risku pirms kreditēšanas sākuma termiņa.

7.

Seguma veids, kas nodrošināts pēc kreditēšanas sākuma termiņa.

8.

Seguma procentuālā daļa attiecībā uz politisku risku pēc kreditēšanas sākuma termiņa.

9.

Seguma procentuālā daļa attiecībā uz komerciālu risku pēc kreditēšanas sākuma termiņa.

10.

Celtniecības perioda ilgums (vajadzības gadījumā).

11.

Izmaksu perioda ilgums.

12.

Vidējais svērtais atmaksas perioda ilgums.

13.

Atmaksas profils.

14.

Atmaksas biežums.

15.

Laika periods no kreditēšanas sākuma termiņa līdz pirmajai pamatsummas atmaksai.

16.

Pamatsummas procentuālā daļa, kas tiek atmaksāta līdz kreditēšanas termiņa vidum.

17.

Pirms kreditēšanas sākuma termiņa kapitalizēto procentu apjoms.

18.

Citi ECA saņemti maksājumi, piemēram, maksājumi par saistībām (pēc izvēles, izņemot darījumos ar pircējiem no ESAO valstīm ar augstu ienākumu līmeni).

19.

Procentu likme (pēc izvēles, izņemot projektus ESAO valstīs ar augstu ienākumu līmeni).

20.

Apliecinājums (un paskaidrojums, ja nepieciešams), ka darījums paredz:

konkrētas saimnieciskas vienības finansējumu, attiecībā uz kuru aizdevējs ir apmierināts ar šīs saimnieciskās vienības naudas plūsmām un peļņu kā finansējuma avotu, no kura aizdevums tiks atmaksāts, un ar šīs saimniecības aktīviem kā šā aizdevuma garantu,

eksporta darījumu finansējumu ar neatkarīgu (juridiski un ekonomiski) projekta uzņēmumu, piemēram, uzņēmumu īpašam nolūkam attiecībā uz investīciju projektiem, kas rada paši savus ienākumus,

pienācīgu riska dalījumu starp projekta partneriem, piemēram, privātiem vai kredītspējīgiem valsts akcionāriem, eksportētājiem, kreditoriem, klientiem, tostarp arī atbilstošs pašu kapitāls,

projekta skaidrās naudas plūsmu, kas ir pietiekama visā atmaksas periodā, lai segtu darbības izmaksas un parāda apkalpošanu ārējam finansējumam,

no projekta ienākumiem atskaitīt darbības izmaksas un parāda apkalpošanu,

pircēju/aizņēmēju, kas nav suverēns un kam nav suverēnas atmaksas garantijas,

ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus projekta ieņēmumiem/aktīviem, piemēram, cesijas, ķīlas, ieņēmumu konti,

privātā sektora akcionāru pabalstītājiem/projekta pabalstītājiem pēc projekta izpildes ir ierobežotas regresa tiesības vai regresa tiesības nav piešķirtas vispār.

i)   X pielikuma 5. pants, projekti ESAO valstīs ar augstu ienākuma līmeni

1.

Projekta kopējā parāda sindikācijas vērtība, ietverot valsts un privātos aizdevējus.

2.

Kopējā privāto aizdevēju parāda sindikācija.

3.

Dalībnieku nodrošinātās parāda sindikācijas procentuālā daļa.

4.

Apliecinājums, ka:

attiecībā uz līdzdalību aizdevuma sindikācijā ar privātām finanšu institūcijām, kas negūst labumu no oficiālā atbalsta eksporta kredītiem, dalībnieks ir mazākuma partneris ar pari passu statusu visā aizdevuma darbības termiņā,

prēmijas likme, kas paziņota saskaņā ar iepriekšminēto 18. punktu, nav zemāka par pieejamo privātā tirgus finansējumu un ir samērojama ar atbilstošām likmēm, kuras uzliek citas privātas finanšu institūcijas, kas piedalās sindikācijā.


(1)  Lai norādītu SDR 40 miljonu reizinājumus, kas pārsniedz SDR 280 miljonus, piemēram, SDR 410 miljonus, tas jāpaziņo kā XV + 4 kategorija.

VI PIELIKUMS

MINIMĀLO PRĒMIJU LIKMJU APRĒĶINĀŠANA

Lai aprēķinātu piemērojamo MPR eksporta kredītam, formula ir šāda:

MPR = ((a × HOR) + b) × (PC / 0,95) × QPF × PCF × (1 - MEF) × BRF,

kur:

a un b ir koeficienti, kas saistīti ar atbilstošo valsts riska kategoriju,

HOR ir riska līmenis,

PC ir segums procentos,

QPF ir produkta kvalitātes faktors,

PCF ir seguma procentuālās daļas faktors,

MEF ir valsts riska mazināšanas/izslēgšanas faktors,

BRF ir pircēja riska seguma faktors.

Koeficientu a un b vērtības tiek iegūtas no šīs tabulas:

 

Valsts riska kategorija

0

1

2

3

4

5

6

7

a

n/a

0,100

0,225

0,392

0,585

0,780

0,950

1,120

b

n/a

0,350

0,350

0,400

0,500

0,800

1,200

1,800

Riska līmeni (HOR) aprēķina šādi:

 

standarta atmaksas profiliem (t. i., vienādas pamatsummas atmaksas daļas pusgadā):

HOR = (izmaksas perioda ilgums × 0,5) + atmaksas perioda ilgums;

 

nestandarta atmaksas profiliem līdzvērtīgais atmaksas periods (izteikts vienādās pusgada iemaksās) tiek aprēķināts, izmantojot šādu formulu:

HOR = (vidējais svērtais atmaksas perioda ilgums - 0,25) / 0,5.

Gadu vai mēnešu izmantošana formulā neietekmē aprēķinu, ja tā pati vienība tiek izmantota izmaksas un atmaksas periodiem.

Segumu procentos (PC) izsaka kā decimālskaitli (piemēram, 95 procenti tiek izteikti kā 0,95).

Produkta kvalitātes faktors (QPF) tiek iegūts no šīs tabulas:

 

Valsts riska kategorija

Produkta kvalitāte

0

1

2

3

4

5

6

7

Zem standarta

n/a

0,9965

0,9935

0,9850

0,9825

0,9825

0,9800

0,9800

Standarta

n/a

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Virs standarta

n/a

1,0035

1,0065

1,0150

1,0175

1,0175

1,0200

1,0200

Seguma procentuālās daļas faktors (PCF) tiek noteikts šādi:

 

PC <= 0,95, PCF = 1

 

PC > 0,95, PCF = 1 + ((PC - 0,95) / 0,05) × seguma procentuālais koeficients

 

Valsts riska kategorija

0

1

2

3

4

5

6

7

Seguma procentuālais koeficients

n/a

0,00000

0,00337

0,00489

0,01639

0,03657

0,05878

0,08598

Valsts riska mazināšanas/izslēgšanas faktors (MEF) tiek noteikts šādi:

 

eksporta kredītiem bez valsts riska mazināšanas MEF = 0;

 

eksporta kredītiem ar valsts riska mazināšanu MEF nosaka saskaņā ar VIII pielikumā izklāstītajiem kritērijiem.

Pircēja riska seguma faktoru (BRF) nosaka šādi:

 

kad segums pircēja riskam ir izslēgts pilnībā, BRF = 0,90;

 

kad segums pircēja riskam nav izslēgts, BRF = 1.

VII PIELIKUMS

KRITĒRIJI UN NOTEIKUMI, KAS REGULĒ VALSTU RISKA KLASIFIKĀCIJAS PIEMĒROŠANU, IEKĻAUJOT GARANTĒTĀJU TREŠĀ VALSTĪ VAI DAUDZPUSĒJU VAI REĢIONĀLU INSTITŪCIJU

NOLŪKS

Šis pielikums nosaka kritērijus un nosacījumus, kas regulē valstu riska klasifikācijas piemērošanu, atspoguļojot garantētāju trešā valstī vai daudzpusēju vai reģionālu institūciju saskaņā ar situācijām, kas aprakstītas vienošanās 24. panta e) punkta pirmajā un otrajā ievilkumā.

PIEMĒROŠANA

Valsts riska klasifikācija, kas atspoguļo garantētāju trešā valstī

1. gadījums:   garantija par kopējo riskam pakļauto summu

Kad nodrošinājumu garantijas veidā par visu riska summu (t. i., pamatsummu un procentiem) sniedz subjekts, kas atrodas ārpus pircēja/aizņēmēja valsts, drīkst piemērot valsts riska klasifikāciju, kas atbilst valstij, kurā atrodas garantētājs, ja tiek izpildīti šādi kritēriji:

garantija sedz visu kredīta ilgumu,

garantija ir neatsaucama, beznosacījumu un pieejama pēc pieprasījuma,

garantija ir juridiski spēkā esoša, un to var īstenot garantētāja valsts jurisdikcijā,

garantija aptver piecus valsts kredīta riskus pircēja/aizņēmēja valstij,

garantētājs ir kredītspējīgs attiecībā uz garantētā kredīta apjomu,

garantētājs ir pakļauts monetārai kontrolei un pārskaitījuma noteikumiem tā atrašanās valstī,

ja garantētājs ir garantijas saņēmēja filiāle/mātesuzņēmums, dalībniekiem katrā atsevišķā gadījumā jāpieņem lēmums vai: 1) ņemot vērā attiecības starp filiāli/mātesuzņēmumu un mātesuzņēmuma juridisko saistību pakāpi, filiāle/mātesuzņēmums ir juridiski un finansiāli neatkarīgs un varētu izpildīt savas maksājumu saistības; 2) filiāli/mātesuzņēmumu varētu ietekmēt vietējie notikumi/noteikumi vai neatkarīga intervence; un 3) vai centrālā administrācija nemaksāšanas gadījumā uzskatītu sevi par atbildīgu.

2. gadījums:   ierobežota apjoma garantija

Kad nodrošinājumu garantijas veidā par daļēju riska summu (t. i., pamatsummu un procentiem) sniedz subjekts, kas atrodas ārpus pircēja/aizņēmēja valsts, drīkst piemērot valsts riska klasifikāciju, kas atbilst valstij, kurā atrodas garantētājs, par tādu kredīta daļu, kas atbilst garantijas apjomam. Papildus 1. gadījumā uzskaitītajiem kritērijiem garantētāja valsts klasifikācija drīkst tikt piemērota tikai tad, ja garantētā summa (pamatsumma plus attiecīgie procenti) ir vai nu: 1) vienāda ar vai lielāka par 10 procentiem no pamatsummas kopā ar attiecīgajiem procentiem; vai 2) pamatsumma pieci miljoni SDR plus attiecīgie procenti, ja darījums pārsniedz 50 miljonus SDR.

Garantijas nesegtajai daļai piemērojamā valsts riska klasifikācija ir tāda kā pircēja valstij.

Valsts riska klasifikācija, kas atspoguļo daudzpusēju vai reģionālu institūciju

1. gadījums:   garantija par kopējo riskam pakļauto summu

Kad nodrošinājumu garantijas veidā par visu riskam pakļauto summu (t. i., pamatsummu un procentiem) sniedz klasificēta daudzpusēja vai reģionāla institūcija, piemērojamā valsts riska klasifikācija var būt tās daudzpusējās vai reģionālās institūcijas, kuras atbilst šādiem kritērijiem:

garantija sedz visu kredīta ilgumu,

garantija ir neatsaucama, beznosacījumu un pieejama pēc pieprasījuma,

garantija aptver piecus valsts kredīta riskus pircēja/aizņēmēja valstij,

garantētājs ir uzņēmies juridiskas saistības par visu kredīta summu,

atmaksu veic tieši kreditoram.

2. gadījums:   ierobežota apjoma garantija

Kad nodrošinājumu garantijas veidā par daļēju riska summu (t. i., pamatsummu un procentiem) sniedz daudzpusēja vai reģionāla institūcija, tai drīkst piemērot valsts riska klasifikāciju par tādu kredīta daļu, kas atbilst garantijas apjomam. Papildus 1. gadījumā uzskaitītajiem kritērijiem daudzpusējas vai reģionālas institūcijas klasifikācija drīkst tikt piemērota tikai tad, ja garantētā summa (pamatsumma plus attiecīgie procenti) ir vai nu: 1) lielāka par vai vienāda ar 10 procentiem no pamatsummas plus attiecīgie procenti; vai 2) pamatsumma pieci miljoni SDR plus attiecīgie procenti, ja darījums pārsniedz 50 miljonus SDR.

Garantijas nesegtajai daļai piemērojamā valsts riska klasifikācija ir tāda kā pircēja valstij.

3. gadījums:   daudzpusēja vai reģionāla institūcija kā aizņēmējs

Kad klasificēta daudzpusēja vai reģionāla institūcija ir aizņēmējs, drīkst piemērot šīs daudzpusējās vai reģionālās institūcijas valsts riska klasifikāciju.

Daudzpusējo vai reģionālo institūciju klasifikācija

Daudzpusējas un reģionālas institūcijas ir tiesīgas tikt klasificētas, ja uz institūciju vispārēji neattiecas tās valsts monetārā kontrole un pārskaitījumu noteikumi, kurā tā atrodas. Šādas institūcijas klasificē valstu riska kategorijās no 0 līdz 7, skatot katru gadījumu atsevišķi saskaņā ar katras institūcijas riska novērtējumu un ņemot vērā, vai:

institūcija ir juridiski un finansiāli neatkarīga,

visi institūcijas aktīvi ir imūni pret nacionalizāciju vai konfiskāciju,

institūcija var pilnīgi brīvi pārskaitīt un konvertēt līdzekļus,

institūcija nav valdības intervences subjekts valstī, kurā tā atrodas,

institūcijai ir nodokļu imunitāte un

visām tās dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt papildu kapitālu, lai izpildītu institūcijas saistības.

Novērtējumā arī jāņem vērā maksājumu vēstures dati valstu kredītriska situācijās vai nu valstī, kur tā atrodas, vai pircēja/aizņēmēja valstī; un jebkādi citi faktori, kurus var uzskatīt par piemērotiem novērtējuma procesā.

Klasificēto daudzpusējo un reģionālo institūciju saraksts nav slēgts, un dalībnieks drīkst nominēt institūciju izskatīšanai saskaņā ar iepriekš izklāstītajiem apsvērumiem. Dalībniekiem jāpublisko daudzpusējo un reģionālo institūciju klasifikācija.

VIII PIELIKUMS

KRITĒRIJI UN NOTEIKUMI, KAS REGULĒ VALSTU RISKA MAZINĀŠANU/IZSLĒGŠANU, APRĒĶINOT MINIMĀLO PRĒMIJU LIKMES

MĒRĶIS

Šis pielikums detalizēti izklāsta vienošanās 28. panta b) punktā uzskaitītās valstu kredītriska mazināšanas/izslēgšanas metodes, ietverot kritērijus, nosacījumus un īpašus apstākļus, kas piemērojami to izmantošanai, kā arī piemērojamos MEF.

VISPĀRĒJA PIEMĒROŠANA

Attiecībā uz visām valsts kredītriska mazināšanas/izslēgšanas metodēm, kas uzskaitītas vienošanās 28. panta b) punktā:

uzskaitītie MEF ir maksimālie lielumi, kurus paredzētu visizdevīgākajos apstākļos, un tie nosakāmi katrā gadījumā atsevišķi,

dalībniekiem jāpārliecinās, vai drošības pasākumus var tiesīgi īstenot to juridiskajā/tiesu vidē,

MPR, kas izriet no valsts kredītriska mazināšanas/izslēgšanas metodes, nedrīkst ietekmēt privātā tirgus cenu noteikšanu līdzīgos apstākļos,

gadījumā, ja darījumu finansē paralēli no citiem avotiem, jebkāds nodrošinājums, kas tiek saglabāts saistībā ar oficiālu eksporta kredītu, tiek uztverts vismaz pari passu ar tādu nodrošinājumu, ko piedāvā pārējie avoti.

ĪPAŠA PIEMĒROŠANA

1.   Ārzonas nākotnes plūsmas struktūra kombinācijā ar ārzonas darījuma kontu

Definīcija

Rakstisks dokuments, piemēram, akts vai vienošanās par cesiju vai pilnvarojumu, kas apzīmogots un piegādāts trešai pusei, t. i., personai, kas nav līgumslēdzēja puse, lai šī trešā puse to glabātu līdz noteiktu nosacījumu izpildei un pēc tam iesniegtu īstenošanai otrai pusei. Ja šādi kritēriji tiek īstenoti, ņemot vērā izklāstītos papildu faktorus, šī metode var samazināt vai izslēgt pārskaitījuma riskus galvenokārt valstīs, kas pieder pie augstākas riska kategorijas.

Kritēriji

Darījuma konts ir saistīts ar ārvalstu valūtas maiņas peļņas projektu, un ieņēmumus plūsmas darījuma kontā rada pats projekts un/vai citi ieņēmumi no ārzonas eksporta.

Darījuma konts tiek turēts ārzonā, t. i., atrodas ārpus pircēja/aizņēmēja valsts, kurā ir ļoti ierobežots pārskaitījuma risks vai citi riski (t. i., valsts, kas klasificēta 0. kategorijā).

Darījuma konts atrodas pirmās klases bankā, kuru tieši vai netieši nekontrolē pircēja/aizņēmēja interesēs vai pircēja/aizņēmēja valsts interesēs.

Konta finansējumu nodrošina ilgtermiņa vai citi piemēroti līgumi.

Pircēja/aizņēmēja ieņēmumu avotu kombinācija (t. i., paša projekta un/vai citu avotu radītie ieņēmumi), kas plūst caur šo kontu, ir konvertējamā valūtā, un var sagaidīt, ka tie kopumā būs pietiekam, lai apkalpotu parādu visā kreditēšanas laikā, un tos nodrošina viens vai vairāki kredītspējīgi ārvalstu klienti, kas atrodas riska ziņā labvēlīgākās valstīs nekā pircēja/aizņēmēja valsts (t. i., parasti 0. kategorijā klasificētas valstis).

Pircējs/aizņēmējs neatsaucami sniedz norādījumus ārvalstu klientiem veikt maksājumus tieši šajā kontā (t. i., maksājumi netiek pārsūtīti caur kontu, kuru kontrolē pircējs/aizņēmējs, vai caur tā valsti).

Līdzekļi, kuri jāglabā šajā kontā, apjoma ziņā atbilst vismaz sešu mēnešu parāda apkalpošanai nepieciešamajiem līdzekļiem. Gadījumā, ja saskaņā ar projekta finanšu struktūru tiek piemēroti elastīgi atmaksas noteikumi, šajā kontā jāglabā summa, kas līdzvērtīga faktiskajai parāda sešu mēnešu apkalpošanai paredzētajai summai; šī summa var laika gaitā mainīties atkarībā no parāda apkalpošanas profila.

Pircējam/aizņēmējam ir ierobežota piekļuve kontam (t. i., tikai pēc kredīta parāda apkalpošanas atmaksas).

Kontā noguldītie ieņēmumi tiek piešķirti aizdevējam kā tiešajam ieguvējam uz visu kredīta termiņu.

Konta atvēršana ir saņēmusi visas nepieciešamās juridiskās atļaujas no vietējām un jebkurām citām atbilstošām iestādēm.

Darījuma konts un līgumiskās vienošanās nedrīkst tikt saistītas un/vai atsauktas, un/vai ierobežotas darbības laika ziņā.

Papildu faktori, kas jāņem vērā

Metode piemērojama, katru gadījumu izvērtējot atsevišķi saskaņā ar iepriekšminēto raksturojumu un, inter alia, attiecībā uz:

valsti, pircēju/aizņēmēju (t. i., valsts vai privātu), nozari, neaizsargātību attiecībā uz iesaistītajām precēm vai pakalpojumiem, tostarp to pieejamību klientiem visā kredīta darbības laikā,

juridiskām struktūrām, t. i., vai mehānisms ir pietiekami imūns pret pircēju/aizņēmēju vai tā valsts ietekmi,

pakāpi, līdz kādai metode paliek valdības iejaukšanās, atjaunošanas vai atcelšanas subjekts,

to, vai konts būtu pietiekami aizsargāts pret riskiem saistībā ar projektu,

summu, kas ieplūdīs kontā, un mehānismu pienācīga papildinājuma turpināšanai,

situāciju saistībā ar Parīzes klubu (piemēram, iespējamu izslēgšanu),

iespējamo to valsts risku ietekmi, kas nav pārskaitījuma risks,

aizsardzību pret tās valsts riskiem, kur atrodas konts,

līgumiem ar klientiem, tostarp to raksturu un ilgumu, un

gaidāmo ārvalstu ieņēmumu kopējo apjomu saistībā ar kopējo kredīta summu.

Piemērojamais MEF

Maksimālais piemērojamais MEF ir 0,20, ja vien:

 

1. īpašais gadījums: maksimālais piemērojamais MEF ir 0,40, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie kritēriji:

kreditoram ir pirmās prioritātes interese par darījuma kontu un ilgtermiņa līgumiem,

pircējs/aizņēmējs ir privāts uzņēmums, kuram uzņēmumā pieder vairāk nekā 80 procenti,

vai nu paredzamais aizdevuma ilguma seguma koeficients (LLCR) vidēji ir vismaz 2,5:1, vai paredzamais LLCR vidēji ir vismaz 2,0:1 un paredzamais gada parāda apkalpošanas seguma koeficients (ADSCR) nav mazāks par 1,0 jebkurā brīdī pēc kredīta sākuma termiņa (1),

darījuma kontā ir vismaz 12 mēnešu parāda apkalpošanas priekšapmaksa, kas jāpapildina pēc jebkura pieprasījuma izdarīt atmaksu no iepriekš iemaksātās summas.

 

2. īpašais gadījums: maksimālais piemērojamais MEF ir 0,30, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie papildu kritēriji:

vai nu LLCR vidējais rādītājs ir vismaz 1,75:1, vai ir vismaz deviņu mēnešu parāda apkalpošanas priekšapmaksa darījuma kontā, kas jāpapildina pēc jebkura pieprasījuma izdarīt atmaksu no iepriekš iemaksātās summas.

2.   Ārzonas konvertējamie vērtspapīri

Definīcija

Nodrošinājums ārzonas pirmās vai otrās prioritātes ķīlas vai cesijas vērtspapīra formā, kuras ārzonā glabā pircēja/aizņēmēja akcionārs vai pircējs/aizņēmējs pats, vai skaidra nauda ārzonas noguldījuma kontā.

Kritēriji

Vērtspapīri tiek definēti kā publiskā sarakstā iekļautas akcijas un obligācijas, kuras izdevuši uzņēmumi, kas atrodas labākas riska situācijas valstī, kura atrodas ārpus pircēja/aizņēmēja valsts, un tiek tirgoti 0. kategorijā klasificētu valstu biržās.

Skaidra nauda tiek definēta kā noguldījumi 0. kategorijas valstu konvertējamās valūtās vai valsts kasēs konvertējamās valūtās, kas izlaistas 0. kategorijas valstīs.

Nodrošinājums ir beznosacījumu un neatsaucams visu kredīta termiņa laiku.

Valsts, kurā nodrošinājums atrodas, ir labākā riska situācijā nekā pircēja/aizņēmēja valsts, un parasti tā būtu 0. kategorijā klasificēta valsts.

Nodrošinājums ir ārpus pircēja/aizņēmēja ietekmes un jurisdikcijas.

Saprātīgi izvērtētā paredzamā vērtspapīru tirgus vērtība visā atmaksas periodā atbilst neatmaksātā parāda summai, kuru sedz šis nodrošinājums.

Jebkurā gadījumā skaidras naudas noguldījumam vai vērtspapīru saprātīgai vērtībai (kurai jāsedz gan pamatsumma, gan procenti) jābūt ne mazākai: kā 1) 10 procentiem no pamatsummas plus saistītie procenti; vai 2) pamatsummai piecu miljonu SDR apjomā plus saistītie procenti, ja darījums pārsniedz 50 miljonus SDR.

Nodrošinājumu var jebkurā saistību nepildīšanas gadījumā likumīgi un bez nosacījumiem realizēt (t. i., kredītriska valsts pircēja/aizņēmēja valstī).

Ieņēmumi no vērtspapīriem vai skaidras naudas noguldījuma var tikt brīvi konvertēti valūtā, kurā izsniegts kredīts, vai jebkurā citā konvertējamā valūtā.

Saistību nepildīšanas gadījumā vērtspapīri tiek tieši pārskaitīti kreditoram vai skaidras naudas noguldījums tiek izmaksāts tieši kreditoram pienācīgajā apjomā.

Papildu faktori, kas jāņem vērā

Šo metodi parasti var izmantot attiecībā uz visām valstīm, pircējiem/aizņēmējiem un nozarēm, vadoties pēc katra gadījuma atsevišķas izvērtēšanas, ņemot vērā iepriekšminēto raksturojumu, un, inter alia, attiecībā uz:

vērtspapīru vai skaidras naudas noguldījuma (valsts vai privāta) īpašumtiesību ietekmi, piemēram, saistībā ar varbūtību, ka šis vērtspapīrs tiks pārdots valsts parādnieku gadījumā,

vērtspapīru paredzamo vērtību un pārdošanas varbūtību saistībā ar uzņēmumu, nozari un valsti, no kuras tie nākuši,

juridisko vidi.

Piemērojamais MEF

Konkrētajam MEF, kurš jāpiemēro:

jāatspoguļo iespējamās eksternalizācijas pakāpe, ņemot vērā, inter alia, aktīvu pastāvīgo vērtību, kā arī iespējamas neskaidrības attiecībā uz nodrošinājuma pārdošanu,

jānosaka katram gadījumam atsevišķi, inter alia, saskaņā ar bāzi tā nodrošinājuma vērtībā, kas iesniegts saistībā ar kredīta pamatsummas vērtību un piemērojamo valsts riska klasifikāciju valstij, kurā atrodas nodrošinājums.

Skaidras naudas nodrošinājuma vērtību nosaka ne vairāk kā 80 procentu apmērā un akciju vai obligāciju vērtību nosaka ne vairāk kā 35 procentu vērtībā no to saprātīga novērtējuma.

3.   Uz aktīviem balstīts ārzonas nodrošinājums

Definīcija

Nodrošinājums pirmās prioritātes hipotēku veidā par reāliem (t. i., nekustamiem) aktīviem, kas atrodas ārzonā.

Kritēriji

Nodrošinājums ir beznosacījumu un neatsaucams uz visu kredīta darbības termiņu.

Nekustamajiem aktīviem ir saprātīgi novērtēta paredzamā tirgus vērtība, un tas īpašniekam nozīmē ievērojamu kapitāla daļu. Paredzamā vērtība visā atmaksas periodā atbilst pircēja/aizņēmēja nesamaksātā parāda vērtībai.

Nodrošinājumu var juridiski un bez nosacījumiem realizēt jebkurā saistību neizpildes gadījumā (piemēram, valsts kredītriska gadījumā pircēja/aizņēmēja valstī).

Ieņēmumus var konvertēt valūtā, kurā izsniegts kredīts, vai citā konvertējamā valūtā.

Saistību neizpildes gadījumā pienācīgie ieņēmumi tiek izmaksāti vai piešķirti tieši kreditoram.

Valsts, kurā nodrošinājumu var realizēt, pārstāv labāku riska kategoriju nekā pircēja/aizņēmēja valsts, t. i., parasti klasificēta labākajā kategorijā attiecībā uz risku.

Papildu faktori, kas jāņem vērā

Šo metodi parasti var izmantot attiecībā uz visām valstīm, pircējiem/aizņēmējiem un nozarēm, vadoties pēc katra gadījuma atsevišķas izvērtēšanas, ņemot vērā iepriekšminēto raksturojumu, un, inter alia, attiecībā uz:

nekustamo aktīvu (valsts vai privāta) īpašumtiesību ietekmi, piemēram, saistībā ar varbūtību, ka to pārdos valsts parādnieku gadījumā,

nekustamo aktīvu (piemēram, nozarē) paredzamo vērtību un pārdošanas varbūtību saistībā ar uzņēmumu, nozari un valsti, no kura tas nācis,

juridisko vidi.

Piemērojamais MEF

Konkrētajam MEF, kurš jāpiemēro:

jāatspoguļo iespējamās eksternalizācijas pakāpe, ņemot vērā, inter alia, aktīvu pastāvīgo vērtību, kā arī iespējamas neskaidrības attiecībā uz nodrošinājuma pārdošanu,

jānosaka katram gadījumam atsevišķi, inter alia, saskaņā ar bāzi tā nodrošinājuma vērtībā, kas iesniegts saistībā ar kredīta pamatsummas vērtību un piemērojamo valsts riska klasifikāciju valstij, kurā atrodas nodrošinājums.

Starpība starp MPR, kas izriet no šīs metodes izmantošanas, un MPR, kas būtu piemērojama bez riska mazināšanas, nedrīkst būt lielāka kā 15 procenti no starpības starp MPR, kas būtu piemērojama bez riska mazināšanas, un MPR, kas izrietētu no tās valsts riska klasifikācijas piemērošanas, kurā atrodas minētais aktīvs.

Šādos apstākļos cenas noteikšana veidojas uz turpmāk minētās bāzes:

nodrošinājums (kuram jāsedz gan pamatsumma, gan procenti) apjoma ziņā ir ierobežots ar vienotu bāzi visam kredīta termiņam un: 1) ir ne mazāks kā 10 procenti no pamatsummas plus attiecīgie procenti; vai 2) ir pamatsumma piecu miljonu SDR apjomā plus attiecīgie procentie, ja darījums pārsniedz 50 miljonus SDR; šajā gadījumā cena nosakāma, balstoties uz atlikušo periodu par garantēto pamatsummu/kredīta pamatsummu,

nodrošinājums (kuram jāsedz gan pamatsumma, gan procenti) apjoma ziņā ir ierobežots uz nevienādas bāzes uz visu kredīta termiņu un: 1) ir ne mazāks kā 10 procenti no pamatsummas plus attiecīgie procenti; vai 2) ir pamatsummas piecu miljonu SDR apjomā plus attiecīgie procenti, ja darījums pārsniedz 50 miljonus SDR. Šajā gadījumā cenu noteikšana piemērojama par atlikušo maksājuma periodu, kas atvasināts no vidējā svērtā kredīta termiņa.

4.   Ar aktīviem nodrošinātais un uz aktīviem balstītais ārzonas finansējums

Definīcija

Nodrošinājums ārzonas nomas vai pirmās prioritātes hipotēkas veidā par kustamo īpašumu, kas netiek:

1)

izmantots, lai padarītu pieņemamus valsts kredītriskus (piemēram, valstīs ar augstu riska kategoriju); vai

2)

galvenokārt saistīts ar pircēja/aizņēmēja vai nomnieka riskiem.

Kritēriji

Aktīvi parasti ir tieši saistīti ar darījumu.

Aktīvi ir identificējami un mobili vai kustami, un kreditors, tā pārstāvis vai pilnvarotais var tos fiziski, kā arī juridiski atsavināt/konfiscēt ārpus pircēja/aizņēmēja vai nomnieka valsts.

Nodrošinājums ir neatsaucams un beznosacījumu uz visu kredīta darbības termiņu.

Aktīviem ir saprātīgi noteikta paredzama tirgus vērtība, kas visā atmaksas periodā atbilst nesamaksātajai parāda summai.

Nodrošinājums ir reģistrēts ārzonā pieņemamā jurisdikcijā.

Aktīvus var brīvi pārdot, un pastāv iespējas to izmantošanai ārpus pircēja/aizņēmēja vai nomnieka valsts.

Ieņēmumus var konvertēt valūtā, kurā izsniegts kredīts, vai jebkurā citā konvertējamā valūtā.

Nodrošinājuma realizācijas gadījumā ieņēmumi tiek maksāti tieši kreditoram.

Papildu faktori, kas jāņem vērā

Metodi pielieto pirmām kārtām, piemēram, lidaparātiem, kuģiem un naftas platformām, kas primāri paredzēti izmantošanai ārpus pircēja/aizņēmēja vai nomnieka valsts, tomēr to drīkst piemērot visām valstīm, pircējiem/aizņēmējiem un nozarēm, izskatot katru gadījumu atsevišķi saskaņā ar iepriekšminēto raksturojumu un, inter alia, attiecībā uz:

aktīvu raksturu, kas var ietekmēt to pārvietojamību, iespēju pārņemt to īpašumtiesības ārpus pircēja/aizņēmēja vai nomnieka valsts un to paredzamo tirgus vērtību,

aktīvu konfiskācijas, transportēšanas, atjaunošanas un tālākpārdošanas izmaksām, kā arī procentu izmaksām, kas uzkrājas līdz tālākpārdošanai,

iespēju atsavināt aktīvus riska ziņā labākās valstīs, kas piedāvā pienācīgu juridisko vidi.

Piemērojamais MEF

Konkrēti piemērojamais MEF:

atspoguļo iespējamo valsts riska mazināšanas pakāpi, kas atkarīga, inter alia, no aktīvu turpmākās vērtības, kā arī no iespējamām neskaidrībām attiecībā uz to starptautisko atgūstamību,

to nosaka katram gadījumam atsevišķi, un

tas nedrīkst pārsniegt 0,10 vai 0,20 lidaparāta gadījumā.

Gadījumā, ja nodrošinājums (kuram jāsedz gan pamatsumma, gan procenti) ir ierobežota apjoma ar vienādu bāzi visā kredīta periodā un: 1) ne mazāks par 10 procentiem no pamatsummas plus attiecīgajiem procentiem; vai 2) tā pamatsumma pieci miljoni SDR apjomā plus attiecīgie procenti, ja darījums pārsniedz 50 miljonus SDR, MEF aprēķina uz bāzes, kas atspoguļo nodrošinājuma apjomu salīdzinājumā ar garantēto pamatsummu/kredīta pamatsummu.

5.   Līdzfinansējums ar starptautiskām finanšu institūcijām (IFI)

Definīcija

Eksporta kredītu (t. i., apdrošināšanu/garantiju/aizņēmumu) līdzfinansē kāda starptautiska finanšu institūcija, kuru dalībnieki klasificējuši prēmijas nolūkos.

Kritēriji

IFI ir tāda kreditora statuss, kuram dodama priekšroka.

IFI ir novērtējusi projektu, tā tehniskos, ekonomiskos un finansiālos aspektus un valsts riska vidi.

Tiek uzskatīts, ka IFI seko projekta izpildei un atmaksai.

Papildu faktori, kas jāņem vērā

Metodi piemēro visām valstīm/pircējiem/aizņēmējiem un nozarēm, kur iespējama IFI intervence saskaņā ar tās statusu un politiku, vadoties pēc katra atsevišķa gadījuma izskatīšanas attiecībā uz iepriekšminēto raksturojumu un, inter alia, attiecībā uz to, vai saistībā ar projektu:

dalībnieks un IFI ir attīstījuši ciešu sadarbību projekta un tā finansējuma novērtēšanas un izveides procesā,

dalībnieks ir ieguvis no IFI labvēlību pari passu un atrunas pret saistību neizpildi par visu kredīta apjomu un periodu,

noteikumi un dalībnieka un IFI sadarbība tiks piemērota arī tad, kad divu kredītu termiņu iestāšanās grafiks nebūs paralēls, un

tie paši IFI pasākumi tiek piemēroti jebkuram konkurējošam dalībnieka piedāvājumam.

Piemērojamais MEF

Maksimālais piemērojamais MEF nedrīkst būt lielāks kā 0,05.

6.   Finansējums vietējā valūtā

Definīcija

Līgums un finansējums, par kuru panākta vienošanās konvertējamās un pieejamās, bet ne cietās valūtās un kas saņem vietējo finansējumu, tādējādi izslēdzot vai samazinot pārskaitījuma risku. Primārās parādsaistības vietējā valūtā principā neietekmētu pirmo divu valsts kredītrisku klātbūtne.

Kritēriji

ECA saistību un prasību maksājumi vai maksājumi tiešajam aizdevējam tiek pilnībā izteikti/izdarīti vietējā valūtā.

ECA parasti nav pakļauta pārskaitījuma riskam.

Normālas notikumu attīstības gaitā nav prasību noguldījumus vietējā valūtā konvertēt cietā valūtā.

Aizņēmēja atmaksa tā valsts valūtā un valstī ir spēkā esošs aizdevuma saistību izpildes veids.

Ja aizņēmēja ienākumi ir vietējā valūtā, aizņēmējs ir pasargāts pret negatīvām valūtas kursu svārstībām.

Pārskaitījuma noteikumi aizņēmēja valstī nedrīkst ietekmēt aizņēmēja atmaksas saistības, kurām būtu jāpaliek vietējā valūtā.

Pēc saistību neizpildes gadījuma, kas izraisa prasību veikt apmaksu vietējā valūtā, šīs prasības summa tiek pārvērsta, kā tas skaidri noteikts aizņēmuma līgumā, līdzvērtīgā summā cietā valūtā. Prasību samaksas atgūšana notiek vietējā valūtā par tikpat vērtu summu cietā valūtā, kāda tā būtu prasības izdarīšanas laikā.

Atbildību par pircēja/aizņēmēja vietējā valūtā veikto atmaksu konvertāciju uzņemas apdrošinātā puse, kas arī uzņemtos apmaiņas risku vietējās valūtas čeku devalvācijas vai vērtības palielināšanās gadījumā. (Lai gan tiešais aizdevējs var tieši saskarties ar valūtas svārstībām, tas nav saistīts ar valstu riskiem vai pircēja/aizņēmēja riskiem.)

Papildu faktori, kas jāņem vērā

Metodi piemēro pēc izlases principa attiecībā uz konvertējamām un pārskaitāmām valūtām valstīs ar veselīgu ekonomiku. ECA dalībniekam jāspēj pildīt savas saistības un apmaksāt prasības, kas izteiktas tā valsts valūtā gadījumā, ja vietējā valūta kļūst vai nu “nepārskaitāma”, vai “nekonvertējama” pēc tam, kad ECA uzņēmusies saistības. (Tiešais aizdevējs tomēr uzņemas šo risku.)

Neatmaksātās summas (nevis visas aizdevuma summas) pārrēķināšana līdzvērtīgā summā cietā valūtā tomēr radītu aizņēmējam turpmākas saistības vietējā valūtā, lai gan ar “atvērtu” vērtību attiecībā uz neapmaksātās summas apjoma ekvivalentu cietā valūtā. Aizņēmēja nākotnē izdarītajam parāda maksājumam vietējā valūtā būtu jābūt līdzvērtīgam prasības summai cietā valūtā prasības apmaksas brīdī.

Piemērojamais MEF

Konkrēto piemērojamo MEF nosaka katrā gadījumā atsevišķi, tomēr, ja pirmie trīs valsts kredītriski ir noteikti izslēgti, maksimālais MEF ir 0,50. Ja risks ir tikai samazināts, t. i., nav noteikti izslēgts, maksimālais MEF ir 0,35.

7.   Trešās valsts apdrošināšana vai nosacījuma garantija

8.   Parādnieks pārstāv labāku riska kategoriju nekā aizdevējs

Šajā pielikumā minētās 7. un 8. metodes izmantošana ir turpmāku dalībnieku apspriežu tēma.


(1)  LLCR un ADSCR aprēķinus veic saskaņā ar rūpīgu starptautisku kreditētāju parasti piemērotām metodēm, lai radītu kopēju (centrālo scenāriju) bankas praksi, noslēdzot vai gatavojoties noslēgt finanšu darījumu pēc tam, kad veikta pilnīga (tehniska un ekonomiska) izpēte.

IX PIELIKUMS

ATTĪSTĪBAS KVALITĀTES PĀRBAUDES PROTOKOLS

ATBALSTA FINANSĒTO PROJEKTU ATTĪSTĪBAS KVALITĀTES PĀRBAUDES PROTOKOLS

Vairākus kritērijus pēdējos gados ir izstrādājusi DAC, lai nodrošinātu, ka tie projekti veicina attīstību jaunattīstības valstīs, kas pilnībā vai daļēji finansēti no oficiālā atbalsta attīstības jomā (ODA). Tie pēc būtības ir ietverti šādos izdevumos:

DAC projektu novērtēšanas principi, 1988. gads,

DAC pamatprincipi saistītai finansēšanai un saistītam vai daļēji nesaistītam oficiālajam atbalstam attīstības jomā, 1987. gads, un

Laba iepirkuma prakse attiecībā uz oficiālo atbalstu attīstības jomā, 1986. gads.

PROJEKTA ATBILSTĪBA SAŅĒMĒJVALSTS VISPĀRĒJĀM IEGULDĪJUMU PRIORITĀTĒM (PROJEKTU ATLASE)

Vai saņēmējvalsts centrālās finanšu un plānošanas iestādes jau apstiprinājušas projekta ieguldījumu un valsts izdevumu programmu daļu?

(Norādiet politikas dokumentu, kurā minēts projekts, piemēram, saņēmējvalsts ieguldījumu programmu.)

Vai projektu līdzfinansē starptautiska finanšu iestāde attīstības jomā?

Vai ir pierādījumi tam, ka starptautiska finanšu iestāde attīstības jomā vai cits DAC loceklis projektu izskatīja un noraidīja, pamatojoties uz zemo attīstības prioritāti?

Privātā sektora projekta gadījumā – vai to apstiprinājusi saņēmējvalsts valdība?

Vai uz šo projektu attiecas starpvaldību līgums, kas donoram saņēmējvalstī paredz plašākas atbalsta rīcības iespējas?

PROJEKTA GATAVOŠANA UN NOVĒRTĒŠANA

Vai projekts ir sagatavots, izstrādāts un novērtēts atbilstoši standartu un kritēriju kopumam, kas ir lielā mērā saskaņā ar DAC projektu novērtēšanas principiem (PNP)? Attiecīgie principi attiecas uz projektu novērtēšanu:

a)

ekonomiskie aspekti (PNP 30. līdz 38. punkts);

b)

tehniskie aspekti (PNP 22. punkts);

c)

finanšu aspekti (PNP 23. līdz 29. punkts).

Gadījumā, ja ir projekts, kas rada ieņēmumus, jo īpaši – ja tie ražo produkciju konkurences tirgum, vai atbalsta finansēšanas koncesijas elements ir nodots līdzekļu galaizlietotājam? (PNP 25. punkts):

a)

iestādes aspektu novērtējums (PNP 40. līdz 44. punkts);

b)

sociālo un izplatīšanas aspektu analīze (PNP 47. līdz 57. punkts);

c)

vides novērtējums (PNP 55. līdz 57. punkts).

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

Kāds iepirkuma režīms no turpmāk minētajiem tiks izmantots? (Definīcijas skatīt principos, kas minēti ODA“Laba iepirkuma prakse”.)

a)

Starptautiskā konkurējošā solīšana (III iepirkuma princips un tā 2. pielikums: Efektīvas starptautiskas konkurējošas solīšanas nosacījumu minimums).

b)

Valsts konkurējošā solīšana (IV iepirkuma princips).

c)

Neformāla konkurence vai tiešas sarunas (V iepirkuma princips A vai B).

Vai ir paredzēts pārbaudīt piegāžu cenu un kvalitāti (PNP 63. punkts)?

X PIELIKUMS

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI, KAS PIEMĒROJAMI PROJEKTA FINANSIĀLAJIEM DARĪJUMIEM

I   NODAĻA

VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

1.   Piemērošanas apjoms

a)

Šis pielikums nosaka noteikumus un nosacījumus, kurus dalībnieki drīkst atbalstīt projekta finansiālajos darījumos, kas atbilst 1. papildinājumā noteiktajiem kritērijiem.

b)

Gadījumā, ja šajā pielikumā nav noteikts atbilstošs nosacījums, piemēro šīs vienošanās noteikumus.

II   NODAĻA

FINANŠU NOTEIKUMI

2.   Maksimālie atmaksas termiņi

Maksimālais atmaksas termiņš ir 14 gadi, izņemot gadījumus, kad oficiālais atbalsts eksporta kredītam, ko sniedz dalībnieki, veido vairāk nekā 35 procentus no projekta sindikācijas ESAO valstī ar augstu ienākumu līmeni, un šai gadījumā maksimālais atmaksas termiņš ir desmit gadi.

3.   Pamatsummas atmaksa un procentu atmaksa

Eksporta kredīta pamatsummu drīkst atmaksāt nevienādās daļās, un pamatsummas un procentu atmaksa var būt retāka nekā reizi pusgadā, ciktāl ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

neviens pamatsummas maksājums vai pamatsummas maksājumu sērija sešu mēnešu periodā nedrīkst pārsniegt 25 procentus no kredīta pamatsummas;

b)

pirmais maksājums no pamatsummas izdarāms ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc kredīta sākuma termiņa, un ne mazāk kā divi procenti no kredīta pamatsummas atmaksājami 24 mēnešu laikā pēc kredīta sākuma termiņa;

c)

procenti maksājami ne retāk kā katrus 12 mēnešus, un pirmais procentu maksājums izdarāms ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc kredīta sākuma termiņa;

d)

vidējais svērtais atmaksas termiņa ilgums nedrīkst pārsniegt septiņus gadus un četrus mēnešus, izņemot gadījumus, kad oficiālais atbalsts eksporta kredītam, ko sniedz dalībnieki, veido 35 procentus no projekta sindikācijas ESAO valstī ar augstu ienākumu līmeni, un vidējais svērtais atmaksas perioda ilgums nedrīkst pārsniegt piecus gadus un četrus mēnešus;

e)

dalībnieks izdara iepriekšēju paziņojumu saskaņā ar šā pielikuma 5. pantu.

4.   Minimālās fiksētās procentu likmes

Gadījumos, kad dalībnieki sniedz oficiālu finansējuma atbalstu aizdevumiem ar fiksētām likmēm:

a)

atmaksas termiņiem līdz un ieskaitot 12 gadus dalībnieki piemēro atbilstīgo tirgus standarta procentu likmi (CIRR), kas noteikta saskaņā ar šīs vienošanās 20. pantu;

b)

atmaksas termiņiem, kas pārsniedz 12 gadus, visās valūtās papildus CIRR uzliek virsmaksu 20 bāzes punktu apmērā.

III   NODAĻA

PROCEDŪRAS

5.   Iepriekšēja paziņošana par projekta finansiālajiem darījumiem

Dalībnieks paziņo visiem dalībniekiem par nodomu sniegt atbalstu saskaņā ar šā pielikuma noteikumiem un nosacījumiem vismaz desmit kalendārās dienas pirms šādu saistību uzņemšanās. Paziņojumu izdara saskaņā ar vienošanās V pielikumu. Ja kāds dalībnieks lūdz paskaidrojumu attiecībā uz šajā periodā atbalstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, dalībnieks, kurš izdara paziņojumu, nogaida papildu desmit kalendārās dienas pirms jebkādu saistību uzņemšanās.

1. papildinājums

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI PROJEKTA FINANSIĀLAJIEM DARĪJUMIEM

I.   Pamatkritēriji

Darījums ietver:

a)

konkrētas saimnieciskas vienības finansēšanu tā, ka aizdevējs ir apmierināts, izvērtējot šīs saimnieciskās vienības naudas plūsmas un ieņēmumus kā līdzekļu avotu, no kura tiks atmaksāts aizdevums, un šīs saimnieciskās vienības aktīvus kā šā aizdevuma nodrošinājumu;

b)

eksporta darījumu finansēšanu ar (juridiski un ekonomiski) neatkarīgu projekta uzņēmumu, piemēram, īpašam nolūkam izveidotu uzņēmumu attiecībā uz ieguldījumu projektiem, kas pelna paši savus ieņēmumus;

c)

pienācīgu riska dalījumu starp projekta partneriem, piemēram, privātiem vai kredītspējīgiem valsts akcionāriem, eksportētājiem, kreditoriem, klientiem, ieskaitot adekvātu kapitālu;

d)

projekta naudas plūsmu, kas ir pietiekama visā atmaksas perioda laikā, lai segtu darbības izdevumus un parāda apkalpošanu ārējiem līdzekļiem;

e)

no projekta ienākumiem darbības izmaksu un parāda apkalpošanas atskaitīšanu;

f)

pircēju/aizņēmēju, kas nav suverēns un kam nav suverēnas atmaksas garantijas (neietver darbības garantijas, piemēram, pasākumus darbības sākšanai);

g)

uz aktīviem balstītu vērtspapīru projekta ieņēmumiem/aktīviem, piemēram, cesijas, ķīlas, ieņēmumu konti;

h)

privātā sektora akcionāru pabalstītājiem/projekta pabalstītājiem pēc projekta izpildes ir ierobežotas regresa tiesības vai regresa tiesības nav piešķirtas vispār.

II.   Papildu kritēriji projekta finansiālajiem darījumiem ESAO valstīs ar augstu ienākumu līmeni

Darījums ietver:

a)

līdzdalību aizdevuma sindikācijā ar privātām finanšu institūcijām, kas negūst labumu no oficiāla eksporta kredītu atbalsta, kur:

1)

dalībnieks ir mazākuma partneris ar pari passu statusu visā aizdevuma darbības termiņā;

2)

oficiāls eksporta kredītu atbalsts, ko sniedz dalībnieki, veido mazāk nekā 50 procentus no kopējā atbalsta;

b)

prēmiju likmes jebkādam oficiālajam atbalstam nav zemākas nekā pieejamais privātā tirgus finansējums un ir samērojamas ar atbilstošajām likmēm, ko uzliek citas privātas finanšu iestādes, kas piedalās sindikācijā.

XI PIELIKUMS

DEFINĪCIJU SARAKSTS

Šīs vienošanās vajadzībām:

a)

saistības: jebkurš paziņojums jebkādā formā, ar kuru saņēmējai valstij, pircējam, aizņēmējam, eksportētājam vai finanšu institūcijai tiek paziņots par vēlēšanos vai nolūku sniegt oficiālo atbalstu;

b)

kopīga nostāja: vienošanās starp dalībniekiem, lai saskaņotu īpašus finanšu noteikumus oficiālajam atbalstam attiecīgā darījumā vai konkrētos apstākļos. Saskaņotas kopīgās nostājas normas aizstāj vienošanās noteikumus tikai attiecībā uz konkrēto darījumu vai apstākļiem, kas minēti kopīgajā nostājā;

c)

saistītā atbalsta koncesijas līmenis: dotāciju gadījumā koncesijas līmenis ir 100 procenti. Aizdevumu gadījumā koncesijas līmenis ir starpība starp aizdevuma nominālvērtību un to nākotnes parāda maksājumu diskontētu pašreizējo vērtību, kas jāveic aizņēmējam. Šī starpība ir izteikta aizdevuma nominālvērtības procentu veidā;

d)

eksporta līguma vērtība: kopējā summa, kuru maksās eksportējamo preču un/vai pakalpojumu pircējs vai kas tiks maksāta tā vārdā, t. i., neietverot vietējās izmaksas, kas definētas še turpmāk. Nomas gadījumā tiek izslēgta tā nomas maksas daļa, kas ir līdzvērtīga procentiem;

e)

galīgās saistības: eksporta kredīta darījumam (vai nu viena darījuma formā, vai kredītlīnijas veidā) galīgās saistības stājas spēkā, kad dalībnieks uzņemas izpildīt precīzus un pilnīgus finansiālos noteikumus vai nu ar savstarpēju vienošanos, vai vienpusēju aktu;

f)

procentu likmju atbalsts: vienošanās starp valdību un bankām vai citām finanšu institūcijām, kas ļauj nodrošināt fiksētas likmes eksporta finansējumu CIRR līmenī vai virs tā;

g)

kredītlīnija: jebkura veida pamatbāze eksporta kredītiem, kas sedz vairākus darījumus, kas var būt un var nebūt saistīti ar konkrētu projektu;

h)

vietējās izmaksas: veido tie izdevumi par precēm un pakalpojumiem pircēja valstī, kas ir vajadzīgi, lai izpildītu eksportētāja līgumu vai lai pabeigtu projektu, kurā daļu veido eksportētāja līgums. Neietilpst komisijas maksa, kas jāmaksā eksportētāja pārstāvim valstī, kurā veic pirkumu;

i)

tīrais segums: oficiāls atbalsts, ko sniedz valdība vai valdības vārdā tikai kā eksporta kredīta garantiju vai apdrošināšanu, t. i., negūstot labumu no oficiālā finansēšanas atbalsta;

j)

atmaksas termiņš: periods, kas sākas ar kredīta sākuma termiņu, ko definē šajā pielikumā, un kas beidzas ar līgumā noteikto pamatsummas pēdējās atmaksas datumu;

k)

kredīta sākuma termiņš:

1)

daļas vai komponentes (starpprodukti), ieskaitot atbilstīgus pakalpojumus: daļu vai komponenšu gadījumā kredīta sākuma termiņš ir ne vēlāk kā pircēja reālais preču saņemšanas datums vai svērtais vidējais preču pieņemšanas datums (ieskaitot pakalpojumus vajadzības gadījumā) vai pakalpojumu gadījumā datums, kad klientam iesniegti faktūrrēķini vai klients pieņēmis pakalpojumus;

2)

daļēji ražošanas līdzekļi, ieskaitot atbilstīgus pakalpojumus – darbgaldi vai iekārtas, parasti ar salīdzinoši zemu vērtību par vienību, kas paredzēti izmantošanai ražošanas procesā vai rūpnieciskai vai komerciālai izmantošanai: daļēju ražošanas līdzekļu gadījumā kredīta sākuma termiņš ir ne vēlāk kā reālais preču saņemšanas datums vai vidējais svērtais datums, kad pircējs saņēmis preces, vai, ja eksportētājs ir atbildīgs par piegādi vai par pakalpojumiem, tad vēlākais kreditēšanas sākuma datums ir piegāde vai pakalpojumu gadījumā – faktūrrēķinu iesniegšanas datums klientam vai datums, kad klients pieņēmis pakalpojumus. Ja ir pakalpojumu sniegšanas līgums, kur piegādātājs ir atbildīgs par nodošanu ekspluatācijā, vēlākais sākuma punkts ir nodošana ekspluatācijā;

3)

ražošanas līdzekļi un projekta pakalpojumi – vērtīgi darbgaldi vai iekārtas, kas paredzētas izmantošanai ražošanas procesā vai rūpnieciskai vai komerciālai izmantošanai:

gadījumā, ja ir līgums par tādu ražošanas līdzekļu pārdošanu, kas sastāv no atsevišķiem izmantojamiem priekšmetiem, vēlākais kredīta sākuma termiņš ir tad, kad pircējs fiziski iegūst preces savā īpašumā, vai vidējais svērtais datums, kad pircējs fiziski iegūst preces savā īpašumā,

gadījumā, ja līgums ir par ražošanas iekārtu pārdošanu veselai ražotnei vai rūpnīcām, kur piegādātājs nav atbildīgs par laišanu ekspluatācijā, vēlākais sākuma termiņš ir datums, kurā pircējs fiziski iegūst visu aprīkojumu (izņemot rezerves daļas), kas piegādāts saskaņā ar līgumu,

ja eksportētājs ir atbildīgs par nodošanu ekspluatācijā, vēlākais sākuma termiņš ir nodošana ekspluatācijā,

pakalpojumiem vēlākais kredīta sākuma termiņš ir faktūrrēķinu nodošana klientam vai pakalpojuma pieņemšana no klienta puses. Gadījumā, ja ir pakalpojumu sniegšanas līgums, kur piegādātājs ir atbildīgs par nodošanu ekspluatācijā, vēlākais sākuma termiņš ir nodošana ekspluatācijā;

4)

pabeigtas ražotnes vai rūpnīcas – pabeigtas ražošanas vienības ar augstu vērtību, kas prasa ražošanas līdzekļu izmantošanu:

gadījumā, ja ir pabeigtu iekārtu vai rūpnīcu ražošanas ierīču pārdošanas līgums, saskaņā ar kuru piegādātājs nav atbildīgs par ekspluatācijas uzsākšanu, sākuma termiņš ir datums, kurā pircējam ir fiziski jāpārņem valdījumā visas ierīces (izņemot rezerves daļas), kas piegādātas saskaņā ar līgumu,

gadījumā, ja ir būvniecības līgumi, saskaņā ar kuriem darbuzņēmējam nav nekādas atbildības par ekspluatācijas uzsākšanu, sākuma termiņš ir datums, kad ir pabeigta būvniecība,

jebkura līguma gadījumā, kad piegādātājam vai darbuzņēmējam ir līgumā paredzēta atbildība par iekārtas ekspluatācijas uzsākšanu, sākuma termiņš ir datums, kad pēc uzstādīšanas vai būvniecības ir pabeigtas iepriekšējas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka tā ir gatava darbībai. Šis noteikums ir spēkā neatkarīgi no tā, vai iekārta ir vai nav atbilstoši līguma noteikumiem laikus nodota pircējam, un neatkarīgi no jebkādām ilgstošām saistībām, kas var būt piegādātājam vai darbuzņēmējam (piemēram, attiecībā uz tās efektīvas darbības garantēšanu vai vietējā personālsastāva apmācību),

ja līgums paredz atsevišķu izpildi attiecībā uz atsevišķām projekta daļām, sākuma termiņa datums ir katras atsevišķās daļas sākuma termiņa datums vai vidējais šo sākuma termiņu datums, vai, ja piegādājam līgums nav uz visu projekta laiku, bet attiecībā uz būtisku tā daļu, sākuma termiņš var būt tas, kas atbilst projektam kopumā,

pakalpojumiem vēlākais kredīta sākuma termiņš ir faktūrrēķinu nodošana klientam vai pakalpojuma pieņemšana no klienta puses. Gadījumā, ja ir pakalpojumu sniegšanas līgums, kur piegādātājs ir atbildīgs par nodošanu ekspluatācijā, vēlākais sākuma termiņš ir nodošana ekspluatācijā;

l)

saistītais atbalsts: atbalsts, kurš ietver aizdevumus, dotācijas vai saistītās finansēšanas pasākumus ar koncesijas līmeni, lielāku par nulle procentiem, ir definēts kā atbalsts, kurš pēc būtības (likumos vai faktiski) saistīts ar preču un/vai pakalpojumu iepirkumu no devējas valsts un/vai ierobežota valstu skaita.

Šī definīcija ir spēkā neatkarīgi no tā, vai “saistīšana” ir panākta ar oficiālu vienošanos vai jebkādu neoficiālu vienošanos starp saņēmēju un devēju valsti, vai pasākumi iekļauj komponentes, kas minētas vienošanās 31. pantā un nav brīvas un pilnā mērā pieejamas, lai būtiskā apmērā finansētu iepirkumu no saņēmējvalsts, no visām pārējām jaunattīstības valstīm un no dalībniekiem, vai arī tā iekļauj praksi, ko DAC vai dalībnieki uzskata par līdzvērtīgu šādai saistīšanai;

m)

nesaistītais atbalsts: atbalsts, kas ietver aizdevumus vai dotācijas, kuru ienākumi ir pilnīgi un brīvi pieejami finanšu iepirkumam no jebkuras valsts;

n)

atmaksas perioda vidējais svērtais ilgums: laiks, kas nepieciešams, lai atdotu pusi no kredīta pamatsummas. To aprēķina kā laika summu (gados) starp kredīta sākuma termiņu un katru pamatsummas atmaksas daļu, kas svērta kā pamatsummas daļa, kura atmaksāta katrā atmaksā.


Top