EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1231

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1231/2011 ( 2011. gada 16. novembris ), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 378/2007 attiecībā uz noteikumu par brīvprātīgas modulācijas tiešajiem maksājumiem īstenošanu saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku

OJ L 326, 8.12.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 151 - 152

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1231/oj

8.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/24


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1231/2011

(2011. gada 16. novembris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 378/2007 attiecībā uz noteikumu par brīvprātīgas modulācijas tiešajiem maksājumiem īstenošanu saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 378/2007 (2007. gada 27. marts), ar ko paredz noteikumus par brīvprātīgu modulāciju tiešajiem maksājumiem, kuri noteikti Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (3), Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras, lai īstenotu dažus minētās regulas noteikumus.

(2)

Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 378/2007 Komisijai piešķirtās pilnvaras ir jāsaskaņo ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantu.

(3)

Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 378/2007 īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras.

(4)

Īstenošanas pilnvaras, lai pieņemtu īpašus noteikumus par to, ka lauku attīstības programmās tiek iekļauta brīvprātīga modulācija, un par brīvprātīgās modulācijas finanšu pārvaldību būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (4).

(5)

Komisijai, izmantojot īstenošanas aktus un ņemot vērā to īpašo raksturu, nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011, būtu jānosaka neto summas, ko iegūst no brīvprātīgas modulācijas piemērošanas.

(6)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 378/2007 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 378/2007 ar šo groza šādi:

1)

regulas 4. panta 1. punkta ievadvārdus aizstāj ar šādiem:

“1.   Neto summas, ko iegūst, piemērojot brīvprātīgo modulāciju, nosaka Komisija, nepiemērojot 6.a pantu un izmantojot īstenošanas aktus, pamatojoties uz:”;

2)

regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:

“6. pants

1.   Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem īpašus noteikumus brīvprātīgas modulācijas iekļaušanai lauku attīstības programmās. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 6.a panta 1. punktā.

2.   Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem īpašus noteikumus brīvprātīgas modulācijas finanšu pārvaldībai. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 6.a panta 2. punktā.”;

3)

pievieno šādu pantu:

“6.a pants

1.   Komisijai palīdz Lauku attīstības komiteja, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 (5) nozīmē.

Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

2.   Komisijai palīdz Lauksaimniecības fondu komiteja, kas izveidota ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2011. gada 16. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

W. SZCZUKA


(1)  OV C 132, 3.5.2011., 87. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2011. gada 13. septembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2011. gada 20. oktobra lēmums.

(3)  OV L 95, 5.4.2007., 1. lpp.

(4)  OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).”.


Top