EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0667

2011/667/: Komisijas Lēmums ( 2011. gada 10. oktobris ) par kārtību, kādā koordinēti piemērojami piespiedu izpildes noteikumi attiecībā uz mobilajiem satelītsakaru pakalpojumiem (MSP) atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 626/2008/EK 9. panta 3. punktam (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 7001) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 265, 11.10.2011, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 041 P. 267 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/667/oj

11.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 265/25


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 10. oktobris)

par kārtību, kādā koordinēti piemērojami piespiedu izpildes noteikumi attiecībā uz mobilajiem satelītsakaru pakalpojumiem (MSP) atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 626/2008/EK 9. panta 3. punktam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 7001)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/667/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 30. jūnija Lēmumu Nr. 626/2008/EK par sistēmu atlasi mobilo satelītsakaru pakalpojumu (MSP) nodrošināšanai un atļauju piešķiršanu šīm sistēmām (1) un jo īpaši tā 9. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Lēmuma Nr. 626/2008/EK mērķis ir atvieglināt konkurences virzīta MSP iekšējā tirgus izveidi visā Savienībā un nodrošināt, lai pakāpeniski visās dalībvalstīs pārklājumu nodrošinātu operatori, kuri ir izraudzīti sniegt šos pakalpojumus.

(2)

Konkrēti, ar to tiek izveidota procedūra tādu mobilo satelītsakaru sistēmu operatoru kopīgai atlasei, kuras izmanto 2 GHz frekvenču joslu, kas ietver radiofrekvenču spektru 1 980–2 010 MHz sakariem “zeme–izplatījums” un 2 170–2 200 MHz sakariem “izplatījums–zeme”.

(3)

Komisijas 2009. gada 13. maija Lēmumā 2009/449/EK par operatoru atlasi Eiropas sistēmām, kas nodrošina mobilo satelītsakaru pakalpojumus (MSP) (2), uzskaitīti izraudzītie operatori un atbilstošās frekvences.

(4)

Saskaņā ar Lēmuma Nr. 626/2008/EK 7. panta 1. punktu dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka izraudzītajiem pieteikuma iesniedzējiem ir tiesības izmantot konkrēto radiofrekvenci, kas norādīta Lēmumā 2009/449/EK, un tiesības ekspluatēt mobilo satelītsistēmu atbilstīgi termiņiem un pārklājuma zonām, ko izraudzītie pieteikuma iesniedzēji ir apņēmušies ievērot.

(5)

Uz tiesībām izmantot konkrēto radiofrekvenci un ekspluatēt mobilo satelītsistēmu attiecas kopīgi nosacījumi, kas izklāstīti Lēmuma Nr. 626/2008/EK 7. panta 2. punktā. It sevišķi izraudzītajiem operatoriem ir jāizmanto piešķirtais radiofrekvenču spektrs MSP nodrošināšanai, līdz 2011. gada 13. maijam jāizpilda sestais līdz devītais starpposma uzdevums, kas izklāstīts minētā lēmuma pielikumā, un jāievēro visas saistības, ko tie uzņēmušies ar pieteikumu.

(6)

Šo kopīgo nosacījumu ievērošanas uzraudzība un piespiedu izpilde būtu veicama valsts līmenī, un tajā jāietilpst galīgajam vērtējumam par katru kopīgo nosacījumu pārkāpumu.

(7)

Valstu izpildes noteikumiem par piespiedu izpildi būtu jābūt saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, it sevišķi ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (3) 10. pantu.

(8)

Lēmuma Nr. 626/2008/EK 7. panta 2. punktā izklāstīto kopīgo nosacījumu pārrobežu raksturs prasa, lai Savienības līmenī tiktu koordinētas valstu procedūras, kuru rezultātā dalībvalstīs notiek piespiedu izpilde. Nekonsekvence dalībvalstu piespiedu izpildes procedūru piemērošanā, it sevišķi attiecībā uz izmeklēšanu, laika grafikiem un pieņemto pasākumu raksturu, izraisītu piespiedu izpildes pasākumu sadrumstalotību, kas būtu pretrunā MSP būtībai, kurai raksturīgs visu Eiropu aptverošs mērogs.

(9)

Šim lēmumam nebūtu jāattiecas uz tikai valstij raksturīgiem nosacījumiem un piespiedu izpildes pasākumiem, kas attiecas uz nosacījumiem, kuri nav Lēmuma Nr. 626/2008/EK 7. panta 2. punktā minētie kopīgie nosacījumi. Ņemot vērā, ka specifiski nosacījumi saistībā ar zemes komponentiem, kas papildina mobilās satelītsistēmas, pēc būtības ir raksturīgi tieši dalībvalstij, šā lēmuma darbības jomā nebūtu iekļaujama Lēmuma Nr. 626/2008/EK 8. panta 3. punktā minēto kopīgo nosacījumu piespiedu izpilde.

(10)

Lai nodrošinātu atbilstību kopīgajiem nosacījumiem, kas iekļauti vispārējā atļaujā, un/vai tiesībām izmantot piešķirtās frekvences, piespiedu izpildes pasākumus atbilstīgi Direktīvas 2002/20/EK 10. pantam var pieņemt dalībvalstis, kuras izraudzītajiem operatoriem ir devušas atļauju.

(11)

Direktīvas 2002/20/EK 10. pantā noteikta pakāpeniska pieeja piespiedu izpildei, paredzot pirmo fāzi, kurā tiek izmeklēts varbūtējais pārkāpums un attiecīgā gadījumā tiek pieņemti pasākumi atbilstības nodrošināšanai. Saskaņā ar Direktīvas 2002/20/EK 10. panta 3. punktu ar šādiem pasākumiem nosaka pamatotu laikposmu, lai operators varētu izpildīt pasākumu. Vispār, nosakot pamatotu laikposmu izpildei, būtu jāņem vērā satelītsakaru nozares, attiecīgā pārkāpuma un paredzētā koriģējošā pasākuma īpatnības. Konkrēti, ja kāda kopīgā nosacījuma izpildei būtu nepieciešams palaist pavadoni, pieņemtie pasākumi var būt ceļvedis, kurā iekļauti starppasākumi un attiecīgi termiņi. Otrajā fāzē, kuras pamats ir nespēja novērst smagus un atkārtotus pārkāpumus, var notikt lietošanas tiesību atņemšana.

(12)

Šim lēmumam nebūtu jāskar dalībvalstu attiecīgo iestāžu pilnvaras pieņemt pagaidu pasākumus, ievērojot Direktīvas 2002/20/EK 10. panta 6. punktā noteiktos nosacījumus.

(13)

Paziņošana Komisijai par atļauju devēju dalībvalstu konstatējumiem saskaņā ar šo lēmumu neskar iespēju jebkurai no dalībvalstīm iesniegt rakstveida piezīmes par Sakaru komitejā apspriesto.

(14)

Lēmuma Nr. 626/2008/EK 7. panta 2. punktā noteiktie kopīgie nosacījumi ir daļa no valsts tiesiskā regulējuma attiecībā uz pilnvaroto operatoru darbību, taču atbilstības uzraudzībai katrā dalībvalstī, it sevišķi katra varbūtējā pārkāpuma pamatā esošo faktu analīzei, ir vajadzīgs, lai būtu zināmas visas faktu detaļas, kurām ir pārrobežu raksturs un sekas, un var būt vajadzīga informācija par pakalpojuma sniegšanu citās dalībvalstīs. Daloties dažādu valsts kompetento iestāžu konstatējumos un pilnvaroto operatoru paustajos viedokļos, varētu labāk panākt konsekventāku un efektīvāku piespiedu izpildi visā Savienībā. Turklāt koordinētam piespiedu izpildes grafikam būtu jāpaaugstina tiesiskā noteiktība attiecīgo pilnvaroto operatoru interesēs.

(15)

Saskaņā ar Direktīvas 2002/20/EK 10. panta 5. punktu var lemt par aizliegumu sniegt pakalpojumus un tiesību izmantot konkrēto radiofrekvenci apturēšanu vai atņemšanu smagu vai atkārtotu pārkāpumu gadījumos, ja nav sekmējušies pasākumi, kuru mērķis bijis pamatotā laikposmā nodrošināt atbilstību. Konkrētajā MSP sniegšanas gadījumā lēmumam atņemt vai apturēt lietošanas tiesības ir attiecīgas pārrobežu sekas. Bez tam atkarībā no katras valsts procedūrām var būt vajadzīgi pasākumi, kuru rezultātā var notikt galīga tiesību atņemšana, piemēram, tiesību apturēšana. Tādēļ atņemšanas vai apturēšanas pasākumi būtu jāpieņem tikai pēc dalībvalstu viedokļu paušanas un apspriešanas Sakaru komitejā.

(16)

Šā lēmuma mērķi, proti, precizēt kārtību, kādā visā Eiropas Savienībā koordinēti tiek piemēroti piespiedu izpildes noteikumi attiecībā uz kopīgajiem nosacījumiem, kuri saistīti ar atļauju sniegt MSP pakalpojumus un/vai tiesībām izmantot izraudzītās frekvences, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un rīcības mēroga vai iedarbības dēļ šos mērķus labāk var sasniegt Savienības līmenī, tāpēc Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šis lēmums nepārsniedz minētā mērķa sasniegšanai nepieciešamo.

(17)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Sakaru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets, mērķis un darbības joma

1.   Šajā lēmumā precizēta kārtība, kādā koordinēti piemērojami dalībvalstu noteikumi par piespiedu izpildi, kas piemērojami pilnvarotam mobilo satelītsakaru sistēmu operatoram gadījumā, ja notiek tā atļaujai piesaistīto kopīgo nosacījumu varbūtējs pārkāpums.

2.   Ņemot vērā MSP pārrobežu raksturu, ar Sakaru komitejas palīdzību īstenotajai koordinācijai sevišķi jātiecas veicināt vienotu izpratni par faktiem, kas ir katra varbūtēja pārkāpuma pamatā, un tā smagumu, lai rezultātā visā Eiropas Savienībā varētu konsekventi piemērot valstu piespiedu izpildes noteikumus, ieskaitot veicamo pasākumu koordinētu grafiku, it sevišķi, ja pārkāpumi pēc rakstura ir līdzīgi.

3.   Šis lēmums neattiecas uz piespiedu izpildes pasākumiem attiecībā uz nosacījumiem, kuri nav Lēmuma Nr. 626/2008/EK 7. panta 2. punktā minētie kopīgie nosacījumi.

2. pants

Definīcijas

1.   Šajā lēmumā piemēro Lēmumā Nr. 626/2008/EK noteiktās definīcijas.

2.   Piemērojamas arī šādas definīcijas:

“pilnvarots operators” ir atbilstīgi Lēmumam 2009/449/EK izraudzīts operators, kam saskaņā ar vispārēju atļauju vai individuālām lietošanas tiesībām ir piešķirtas tiesības izmantot konkrētās radiofrekvences, kas noteiktas Lēmumā 2009/449/EK, un/vai tiesības ekspluatēt mobilo satelītsakaru sistēmu,

“kopīgie nosacījumi” ir kopīgie nosacījumi, kuri attiecas uz pilnvarota operatora tiesībām saskaņā ar Lēmuma Nr. 626/2008/EK 7. panta 2. punktu,

“atļaujas devēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kas pilnvarotajiem operatoriem saskaņā ar vispārēju atļauju vai individuālām lietošanas tiesībām ir piešķīrusi tiesības izmantot konkrētās radiofrekvences, kas noteiktas Lēmumā 2009/449/EK, un/vai tiesības ekspluatēt mobilo satelītsakaru sistēmu.

3. pants

Kopīgo nosacījumu piespiedu izpildes koordinācija

1.   Ja atļaujas devēja dalībvalsts konstatē, ka pilnvarotais operators neatbilst vienam vai vairākiem kopīgajiem nosacījumiem, un par konstatēto informē minēto operatoru atbilstīgi Direktīvas 2002/20/EK 10. panta 2. punktam, tā vienlaikus informē Komisiju, kas savukārt informē pārējās dalībvalstis.

2.   Kad Komisija ir dalībvalstīm nodevusi 1. punktā minēto informāciju, pārējās atļaujas devējas dalībvalstis izmeklē, vai ir attiecīgo kopīgo nosacījumu pārkāpums to jurisdikcijā, un dod attiecīgajam pilnvarotajam operatoram iespēju paust savus uzskatus.

3.   Piecu mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija ir nodevusi dalībvalstīm 1. punktā minēto informāciju, atļaujas devējas dalībvalstis Komisijai dara zināmu kopsavilkumu par saviem konstatējumiem un attiecīgā pilnvarotā operatora iesniegtajiem uzskatiem, un tā informē visas pārējās dalībvalstis. Astoņu mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija ir nodevusi dalībvalstīm 1. punktā minēto informāciju, Komisija sasauc Sakaru komitejas sanāksmi, lai izskatītu varbūtējo pārkāpumu un attiecīgā gadījumā pārspriestu piemērotus pasākumus, kuru mērķis ir atbilstības nodrošināšana saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem mērķiem.

4.   Dalībvalstis atturas no galīga lēmuma par varbūtējo pārkāpumu, kamēr nav notikusi 3. punktā minētā Sakaru komitejas sanāksme.

5.   Pēc 3. punktā minētās Sakaru komitejas sanāksmes katra atļaujas devēja dalībvalsts, kura ir attiecīgajam pilnvarotajam operatoram darījusi zināmu par saviem konstatējumiem atbilstīgi Direktīvas 2002/20/EK 10. panta 2. punktam un secina, ka ir pārkāpts viens vai vairāki no kopīgajiem nosacījumiem, veic piemērotus, samērīgus pasākumus, ieskaitot finansiālu sodu uzlikšanu, kuru mērķis ir nodrošināt attiecīgā pilnvarotā operatora atbilstību kopīgajiem nosacījumiem, taču neatņem un, ja tas praktizējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem, neaptur nekādas atļaujas vai lietošanas tiesības, kuras saņēmis attiecīgais operators.

6.   Ja kopīgie nosacījumi pārkāpti smagi vai atkārtoti, atļaujas devēja dalībvalsts, kurai pēc 5. punktā minēto pasākumu pieņemšanas ir nodoms pieņemt lēmumu atņemt atļauju atbilstīgi Direktīvas 2002/20/EK 10. panta 5. punktam, par savu nodomu informē Komisiju un iesniedz kopsavilkumu par pasākumiem, kurus attiecīgais pilnvarotais operators veicis, lai panāktu atbilstību piespiedu izpildes pasākumiem. Komisija šo informāciju dara zināmu pārējām dalībvalstīm.

7.   Trīs mēnešu laikā pēc tam, kad Komisija nodevusi dalībvalstīm 6. punktā minēto informāciju, tiek sasaukta Sakaru komitejas sanāksme, kuras mērķis ir koordinēt atļauju atņemšanu saskaņā ar 1. panta 2. punktā minētajiem mērķiem. Šajā laikā visas atļaujas devējas dalībvalstis atturas no lēmumiem, kuru rezultātā tiek atņemta vai, ja tas tiek praktizēts saskaņā ar valsts tiesību aktiem, apturēta kāda atļauja vai lietošanas tiesības, kas ir attiecīgajam pilnvarotajam operatoram.

8.   Pēc 7. punktā minētās Sakaru komitejas sanāksmes atļaujas devējas dalībvalstis drīkst pieņemt piemērotus lēmumus, kuru nolūks ir atņemt atļauju, kas piešķirta attiecīgajam pilnvarotajam operatoram.

9.   Ar katru piespiedu izpildes lēmumu, kas minēts 5.–8. punktā, un iemesliem, ar ko tas pamatots, attiecīgo pilnvaroto operatoru iepazīstina vienas nedēļas laikā pēc tā pieņemšanas, un par to ziņo Komisijai, kas informē pārējās dalībvalstis.

4. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 10. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietniece

Neelie KROES


(1)  OV L 172, 2.7.2008., 15. lpp.

(2)  OV L 149, 12.6.2009., 65. lpp.

(3)  OV L 108, 24.4.2002., 21. lpp.


Top