EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0352

2011/352/ES: Padomes Lēmums ( 2011. gada 9. jūnijs ) par Šengenas acquis noteikumu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu piemērošanu Lihtenšteinas Firstistē

OJ L 160, 18.6.2011, p. 84–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 273 - 276

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/352/oj

18.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/84


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 9. jūnijs)

par Šengenas acquis noteikumu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu piemērošanu Lihtenšteinas Firstistē

(2011/352/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Savienības, Eiropas Kopienas, Šveices Konfederācijas un Lihtenšteinas Firstistes Protokolu par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (“Protokols”) (1), kuru parakstīja 2008. gada 28. februārī (2) un kurš stājās spēkā 2011. gada 7. aprīlī, un it īpaši tā 10. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Protokola 10. panta 1. punktā ir paredzēts, ka Šengenas acquis noteikumi Lihtenšteinas Firstistē stājas spēkā tikai saskaņā ar attiecīgu Padomes lēmumu, kas pieņemts pēc tam, kad Padome ir pārbaudījusi, vai Lihtenšteinas Firstiste ir izpildījusi minētā acquis īstenošanai vajadzīgos nosacījumus.

(2)

Padome ar turpmāk minētajiem pasākumiem pārbaudīja, vai Lihtenšteinas Firstiste nodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni: Lihtenšteinas Firstistei tika nosūtīta pilnīga aptaujas anketa, un tās sniegtās atbildes tika dokumentētas, kā arī Lihtenšteinas Firstistē tika veiktas pārbaudes un izvērtēšanas apmeklējumi saskaņā ar spēkā esošajām Šengenas izvērtēšanas procedūrām datu aizsardzības jomā, kā izklāstīts Izpildu komitejas 1998. gada 16. septembra Lēmumā par Šengenas izvērtēšanas un īstenošanas pastāvīgās komitejas izveidošanu (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (3) (“Izpildu komitejas 1998. gada 16. septembra Lēmums”).

(3)

Padome 2011. gada 9. jūnijā secināja, ka Lihtenšteinas Firstiste ir izpildījusi nosacījumus datu aizsardzības jomā. Tāpēc var noteikt dienu, no kuras Lihtenšteinas Firstistē var piemērot Šengenas acquis saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu (SIS).

(4)

Līdz ar šā lēmuma stāšanos spēkā vajadzētu būt nodrošinātai iespējai reālus SIS datus pārsūtīt Lihtenšteinas Firstistei. Konkrētam datu lietojumam vajadzētu Padomei, piemērojot Izpildu komitejas 1998. gada 16. septembra Lēmumā izklāstītās spēkā esošās Šengenas izvērtēšanas procedūras, dot iespēju pārbaudīt, vai Lihtenšteinas Firstistē pareizi tiek piemēroti Šengenas acquis noteikumi saistībā ar SIS. Pēc tam, kad būs veikti minētie izvērtējumi, Padomei būtu jāpieņem lēmums par to, vai atcelt kontroli pie iekšējām robežām ar Lihtenšteinas Firstisti.

(5)

Nolīgumā starp Lihtenšteinas Firstisti, Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par Šengenas acquis īstenošanu, piemērošanu un attīstīšanu un attiecībā uz kritērijiem un mehānismiem, ar ko nosaka valsti, kas atbild par Lihtenšteinā, Islandē vai Norvēģijā iesniegtu patvēruma lūgumu izskatīšanu, noteikts, ka Šengenas acquis attiecībā uz īstenošanu, piemērošanu un pilnveidošanu stājas spēkā tajā pašā dienā, kad spēkā stājas Protokols.

(6)

Būtu jāpieņem atsevišķs Padomes lēmums, ar ko nosaka dienu, kad atceļ kontroli pie iekšējām robežām. Līdz minētajā lēmumā noteiktajai dienai būtu jāpiemēro daži SIS izmantošanas ierobežojumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Šengenas acquis noteikumus saistībā ar SIS, kas ir uzskaitīti I pielikumā, no 2011. gada 19. jūlija piemēro Lihtenšteinas Firstistei tās attiecībās ar Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Itālijas Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku un Zviedrijas Karalisti.

2.   Šengenas acquis noteikumus saistībā ar SIS, kas ir uzskaitīti II pielikumā, no minētajos noteikumos paredzētā datuma piemēro Lihtenšteinas Firstistei tās attiecībās ar Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Itālijas Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku un Zviedrijas Karalisti.

3.   Reālus SIS datus Lihtenšteinas Firstistei var nosūtīt no 2011. gada 9. jūnija.

No 2011. gada 19. jūlija Lihtenšteinas Firstistei ļaus ievadīt datus SIS un izmantot SIS datus, ievērojot 4. punktu.

4.   Līdz dienai, kad atceļ kontroli pie iekšējām robežām ar Lihtenšteinas Firstisti:

a)

tai nav pienākuma atteikt ieceļošanu tās teritorijā trešo valstu valstspiederīgajiem, par kuriem kāda dalībvalsts izdevusi SIS brīdinājumu nolūkā liegt ieceļošanu, vai izraidīt tos;

b)

tā neievada datus, uz kuriem attiecas 96. pants 1990. gada 19. jūnija Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (4) (“Šengenas konvencija”).

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2011. gada 9. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

PINTÉR S.


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)  Padomes Lēmums 2008/261/EK (OV L 83, 26.3.2008., 3. lpp.) un Lēmums 2008/262/EK (OV L 83, 26.3.2008., 5. lpp.).

(3)  OV L 239, 22.9.2000., 138. lpp.

(4)  OV L 239, 22.9.2000., 19. lpp.


I PIELIKUMS

Saraksts ar Lihtenšteinas Firstistei piemērojamiem Šengenas acquis noteikumiem saistībā ar SIS

1.

Attiecībā uz Šengenas konvencijas noteikumiem:

Šengenas konvencijas 64. pants un 92. līdz 119. pants.

2.

Attiecībā uz Šengenas konvencijā izveidotās Izpildu komitejas lēmumiem un deklarācijām par SIS:

a)

Izpildu komitejas Lēmums (1997. gada 15. decembris), ar ko groza Finanšu regulu par C.SIS (SCH/Com–ex (97) 35) (1);

b)

Izpildu komitejas Deklarācija (1996. gada 18. aprīlis), ar ko definē ārvalstnieka jēdzienu (SCH/Com-ex (96) decl.5) (2),

Izpildu komitejas Deklarācija (1999. gada 28. aprīlis) par SIS struktūru (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev) (3).

3.

Attiecībā uz citiem instrumentiem par SIS:

a)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (4), ciktāl tā attiecas uz datu apstrādi SIS;

b)

Padomes Lēmums 2000/265/EK (2000. gada 27. marts) par finanšu regulas izveidi, ar ko nosaka budžeta aspektus attiecībā uz Padomes ģenerālsekretāra vietnieka vadību, līgumiem, ko viņš noslēdzis dažu dalībvalstu vārdā par komunikācijas infrastruktūras izveidi un darbību Šengenas videi Sisnet  (5);

c)

SIRENE rokasgrāmata (6);

d)

Padomes Regula (EK) Nr. 871/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par dažu jaunu Šengenas Informācijas sistēmas funkciju ieviešanu, tostarp terorisma apkarošanas jomā (7), un visi turpmākie lēmumi par šo funkciju piemērošanas datumu;

e)

Padomes Lēmums 2005/211/TI (2005. gada 24. februāris) par dažu jaunu funkciju ieviešanu Šengenas Informācijas sistēmā, tostarp attiecībā uz terorisma apkarošanu (8), un jebkādi turpmākie lēmumi par šo funkciju piemērošanas datumu;

f)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1160/2005 (2005. gada 6. jūlijs), ar kuru Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas Nolīgumu (1985. gada 14. jūnijs) par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām, groza attiecībā uz to, kā par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentu izdošanu atbildīgie dalībvalstu dienesti piekļūst Šengenas Informācijas sistēmai (9);

g)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006 (2006. gada 15. marts), ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (10), 5. panta 4. punkta a) apakšpunkts, II sadaļas noteikumi un pielikumi, kas attiecas uz Šengenas Informācijas sistēmu (SIS);

h)

Padomes Regula (EK) Nr. 1104/2008 (2008. gada 24. oktobris) par migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (11);

i)

Padomes Lēmums 2008/839/TI (2008. gada 24. oktobris) par migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II) (12).


(1)  OV L 239, 22.9.2000., 444. lpp.

(2)  OV L 239, 22.9.2000., 458. lpp.

(3)  OV L 239, 22.9.2000., 459. lpp.

(4)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(5)  OV L 85, 6.4.2000., 12. lpp.

(6)  SIRENE rokasgrāmatas daļas ir publicētas OV C 38, 17.2.2003., 1. lpp. Rokasgrāmatā grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2006/757/EK (OV L 317, 16.11.2006., 1. lpp.) un Lēmumu 2006/758/EK (OV L 317, 16.11.2006., 41. lpp.).

(7)  OV L 162, 30.4.2004., 29. lpp.

(8)  OV L 68, 15.3.2005., 44. lpp.

(9)  OV L 191, 22.7.2005., 18. lpp.

(10)  OV L 105, 13.4.2006., 1. lpp.

(11)  OV L 299, 8.11.2008., 1. lpp.

(12)  OV L 299, 8.11.2008., 43. lpp.


II PIELIKUMS

Saraksts ar Lihtenšteinas Firstistei piemērojamiem Šengenas acquis noteikumiem saistībā ar SIS, kuri jāpiemēro no dienas, kas paredzēta minētajos noteikumos

1.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1986/2006 (2006. gada 20. decembris) par dalībvalstu dienestu, kas ir atbildīgi par transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību izsniegšanu, piekļuvi otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmai (SIS II) (1).

2.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1987/2006 (2006. gada 20. decembris) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (2).

3.

Padomes Lēmums 2007/533/TI (2007. gada 12. jūnijs) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (3).


(1)  OV L 381, 28.12.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 381, 28.12.2006., 4. lpp.

(3)  OV L 205, 7.8.2007., 63. lpp.


Top