EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_018_R_0002_01

2011/34/ES: Padomes Lēmums ( 2010. gada 8. novembris ) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu par vispārējiem principiem Ukrainas dalībai Savienības programmās
Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu par vispārējiem principiem Ukrainas dalībai Savienības programmās

OJ L 18, 21.1.2011, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 18/2


PADOMES LĒMUMS

(2010. gada 8. novembris)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu par vispārējiem principiem Ukrainas dalībai Savienības programmās

(2011/34/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114., 168., 169., 172. pantu, 173. panta 3. punktu, 188. un 192. pantu saistībā ar 218. panta 5. punktu un 218. panta 8. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 18. jūnijā pilnvaroja Komisiju risināt sarunas par protokola noslēgšanu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar kuru izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, (1) par Pamatnolīgumu, ar ko nosaka vispārējos principus Ukrainas dalībai Savienības programmās (turpmāk “protokols”).

(2)

Komisija ir sekmīgi pabeigusi sarunas.

(3)

Lisabonas līgumam stājoties spēkā 2009. gada 1. decembrī spēkā, Eiropas Savienība ir aizstājusi Eiropas Kopienu un ir tās pēctece.

(4)

Protokols būtu jāparaksta Savienības vārdā, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk.

(5)

Saskaņā ar tā 10. pantu protokols būtu jāpiemēro provizoriski, kamēr nav pabeigtas procedūras tā noslēgšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināta Protokola parakstīšana Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu par vispārējiem principiem Ukrainas dalībai Savienības programmās (turpmāk “Protokols”), ņemot vērā tā noslēgšanu.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas Savienības vārdā parakstīt protokolu, ņemot vērā tā noslēgšanu.

3. pants

Protokolu no tā parakstīšanas dienas piemēro provizoriski, līdz tiek pabeigtas tā noslēgšanai vajadzīgās procedūras.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2010. gada 8. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. WATHELET


(1)  OV L 49, 19.2.1998., 3. lpp.


PROTOKOLS

Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu par vispārējiem principiem Ukrainas dalībai Savienības programmās

EIROPAS SAVIENĪBA, turpmāk “Savienība”,

no vienas puses, un

UKRAINA,

no otras puses,

turpmāk abas kopā “Puses”,

tā kā:

(1)

Ukraina ir noslēgusi Partnerības un sadarbības nolīgumu, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (1) (turpmāk “nolīgums”), kurš stājās spēkā 1998. gada 1. martā.

(2)

Eiropadome 2004. gada 17. un 18. jūnija Briseles sanāksmē atzinīgi vērtēja Komisijas priekšlikumus par Eiropas Kaimiņattiecību politiku (EKP) un apstiprināja Padomes 2004. gada 14. jūnija secinājumus.

(3)

Padome pēc tam vairākkārt ir pieņēmusi secinājumus, ar kuriem tā atbalstīja minēto politiku.

(4)

Padome 2007. gada 5. martā pauda atbalstu Komisijas 2006. gada 4. decembra paziņojumā izklāstītajai vispārējai pieejai, saskaņā ar kuru EKP partneri atbilstoši to sasniegumiem var piedalīties Kopienas aģentūru darbā un Kopienas programmās, ja to pieļauj juridiskais pamats.

(5)

Ukraina ir paudusi vēlmi piedalīties vairākās Savienības programmās.

(6)

Īpašie noteikumi, jo īpaši attiecībā uz finanšu ieguldījumu, kā arī ziņošanas un novērtēšanas procedūras, par Ukrainas dalību katrā atsevišķā programmā būtu jānosaka saprašanās memorandā starp Komisiju un Ukrainas kompetentajām iestādēm,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Ukrainai ir atļauts piedalīties visās pašreizējās un turpmākās Savienības programmās, kas saskaņā ar šo programmu pieņemšanas attiecīgajiem noteikumiem ir atvērtas Ukrainas dalībai.

2. pants

Ukraina sniedz finansiālu ieguldījumu Savienības vispārējā budžetā atbilstīgi īpašajām programmām, kurās Ukraina piedalās.

3. pants

Ukrainas pārstāvjiem ir atļauts piedalīties kā novērotājiem un saistībā ar jautājumiem, kuri attiecas uz Ukrainu, pārvaldības komitejās, kas atbildīgas par to programmu uzraudzību, kurās Ukraina veic finanšu ieguldījumu.

4. pants

Projektiem un iniciatīvām, ko iesniedz Ukrainas dalībnieki, iespēju robežās piemēro tos pašus nosacījumus, noteikumus un procedūras, kas attiecas uz konkrētajām programmām un ko piemēro dalībvalstīm.

5. pants

Ar Komisijas un Ukrainas kompetento iestāžu saprašanās memorandu tiek paredzēti īpašie noteikumi par Ukrainas dalību katrā atsevišķā programmā, jo īpaši veicamais finanšu ieguldījums, kā arī ziņošanas un novērtēšanas procedūras, pamatojoties uz attiecīgās programmas pieņemtajiem kritērijiem.

Ja Ukraina piesakās Savienības ārējai palīdzībai, lai piedalītos kādā noteiktā Savienības programmā, pamatojoties uz 3. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1638/2006 (2006. gada 24. oktobris), ar ko paredz vispārējos noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidošanai (2), vai saskaņā ar jebkuru līdzīgu regulu, ar kuru paredz Savienības ārējo palīdzību Ukrainai un kuru var pieņemt nākotnē, nosacījumus, kas reglamentē to, kā Ukraina izmanto Savienības ārējo palīdzību, nosaka finansēšanas līgumā, ievērojot jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1638/2006 20. pantu.

6. pants

Saskaņā Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (3), katrā saskaņā ar 5. pantu noslēgtā saprašanās memorandā nosaka, ka finanšu kontroli vai revīzijas vai citas pārbaudes, tostarp administratīvas pārbaudes, veiks Komisija, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Revīzijas palāta vai tās tiek veiktas ar šo iestāžu atļauju.

Tiks izstrādāti detalizēti noteikumi par finanšu kontroli un revīzijām, administratīvajiem pasākumiem, sodiem un piedziņu, kas ļaus Komisijai, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai un Revīzijas palātai piešķirt tādas pilnvaras, kas ir līdzvērtīgas to pilnvarām attiecībā uz palīdzības saņēmējiem vai līgumslēdzējiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā.

7. pants

Šo protokolu piemēro tik ilgi, kamēr ir spēkā nolīgums.

Šo protokolu Puses paraksta un apstiprina saskaņā ar attiecīgajām procedūrām.

Katra Puse var šo protokolu denonsēt, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. Šis protokols zaudē spēku sešus mēnešus pēc šāda paziņojuma dienas.

Protokola izbeigšana pēc jebkuras Puses denonsēšanas neietekmē pārbaudes un kontroles, kas jāveic saskaņā ar noteikumiem, kuri attiecīgā gadījumā paredzēti 5. un 6. pantā.

8. pants

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šā protokola spēkā stāšanās dienas un reizi trijos gados pēc tam abas Puses var pārskatīt šā protokola īstenošanu, pamatojoties uz Ukrainas faktisko dalību Savienības programmās.

9. pants

Šo protokolu piemēro, no vienas puses, teritorijās, uz kurām attiecas Līgums par Eiropas Savienības darbību, un saskaņā ar minētā Līguma noteikumiem, un, no otras puses, Ukrainas teritorijā.

10. pants

Šis protokols stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Puses, izmantojot diplomātiskos kanālus, viena otrai paziņojušas, ka ir pabeigtas to procedūras, kas vajadzīgas, lai protokols stātos spēkā.

Puses vienojas, ka līdz protokola spēkā stāšanās brīdim tās šo protokolu provizoriski piemēros no tā parakstīšanas dienas, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk.

11. pants

Šis protokols ir nolīguma sastāvdaļa.

12. pants

Šis protokols ir sagatavots divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, holandiešu, igauņu, franču, grieķu, ungāru, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, spāņu, somu, vācu, zviedru un ukraiņu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Съставено в Брюксел на двадесет и втори ноември две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintidós de noviembre de dos mil diez.

V Bruselu dne dvacátého druhého listopadu dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den toogtyvende november to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten November zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta novembrikuu kahekümne teisel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the twenty-second day of November in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux novembre deux mille dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue novembre duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit otrajā novembrī

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų lapkričio dvidešimt antrą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év november huszonkettedik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tnejn u għoxrin jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste november tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego drugiego listopada roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito em Bruxelas, em vinte e dois de Novembro de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și doi noiembrie două mii zece.

V Bruseli dňa dvadsiateho druhého novembra dvetisícdesať.

V Bruslju, dne dvaindvajsetega novembra leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoandra november tjugohundratio.

Вчинено в мiстi Брюссель двадцять другого листопада двi тисячi десятого року.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За Європейське Спiвтовариство

Image

За Украйна

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraìne

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā –

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukraina

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

För Ukraina

За Украïнy

Image


(1)  OV L 49, 19.2.1998., 3. lpp.

(2)  OV L 310, 9.11.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.


Top