EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2010_195_R_0003_01

2010/412/: Padomes Lēmums ( 2010. gada 13. jūlijs ) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu
Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu

OJ L 195, 27.7.2010, p. 3–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/3


PADOMES LĒMUMS

(2010. gada 13. jūlijs)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu

(2010/412/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 88. panta 2. punktu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Padome ar 2010. gada 11. maija lēmumu pilnvaroja Komisiju Eiropas Savienības vārdā sākt sarunas starp Savienību un ASV, lai ASV Valsts kases departamentam darītu pieejamus finanšu ziņojumapmaiņas datus nolūkā novērst un apkarot terorismu un terorisma finansēšanu.

(2)

Saskaņā ar Padomes 2010. gada 28. jūnija Lēmumu 2010/411/ES (1) Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (“nolīgums”), tika parakstīts 2010. gada 28. jūnijā, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk.

(3)

Nolīgums būtu jānoslēdz.

(4)

Nolīgumā tiek ievērotas pamattiesības un ņemti vērā principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, konkrēti tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, kas atzītas hartas 7. pantā, tiesības uz personas datu aizsardzību, kas atzītas hartas 8. pantā, un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, kas atzītas hartas 47. pantā. Nolīgums būtu jāpiemēro saskaņā ar šīm tiesībām un principiem.

(5)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Apvienotā Karaliste ir paziņojusi savu vēlmi piedalīties šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(6)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (“nolīgums”) (2).

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Komisija tiek aicināta vēlākais gadu pēc nolīguma spēkā stāšanās dienas iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei juridisku un tehnisku sistēmu datu iegūšanai ES teritorijā.

Komisija tiek aicināta trīs gados pēc nolīguma spēkā stāšanās dienas iesniegt progresa ziņojumu par līdzvērtīgas ES sistēmas izstrādi saistībā ar nolīguma 11. pantu.

Ja piecus gadus pēc nolīguma spēkā stāšanās dienas nav izveidota līdzvērtīga ES sistēma, Savienība apsver, vai pagarināt nolīgumu saskaņā ar tā 21. panta 2. punktu.

3. pants

Padomes priekšsēdētājs norīko personu vai personas, kas ir tiesīgas Savienības vārdā veikt nolīguma 23. pantā paredzēto apstiprināšanas instrumentu apmaiņu, lai paustu Savienības piekrišanu uzņemties saistības.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2010. gada 13. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

D. REYNDERS


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 5 lpp.

(2)  Nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


TULKOJUMS

NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu

EIROPAS SAVIENĪBA,

no vienas puses, un

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS,

no otras puses,

abas kopā turpmāk “Puses”,

VĒLĒDAMĀS novērst un apkarot terorismu un tā finansēšanu, jo īpaši izmantojot savstarpēju informācijas apmaiņu, lai aizsargātu savu valstu demokrātisko sabiedrību un kopējās vērtības, tiesības un brīvības;

CENZDAMĀS paplašināt un sekmēt Pušu sadarbību transatlantisko partnerattiecību garā;

ATGĀDINOT par Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijām par terorisma un tā finansēšanas apkarošanu un attiecīgajām pretterorisma jomā pieņemtajām Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijām, jo īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1373 (2001) un tās norādījumiem, ka visas valstis veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu teroristu aktu veikšanu, tostarp veicot citu valstu agrīno brīdināšanu ar informācijas apmaiņu; ka valstis vislielākā mērā sniedz cita citai palīdzību saistībā ar kriminālizmeklēšanu vai kriminālprocesu attiecībā uz teroristu aktu finansēšanu vai atbalstīšanu; ka valstīm būtu jārod veids, kā aktivizēt un paātrināt operatīvās informācijas apmaiņu; ka valstīm būtu jāveic informācijas apmaiņa saskaņā ar starptautiskajiem un valsts tiesību aktiem; kā arī – ka valstīm būtu jāsadarbojas, jo īpaši izmantojot divpusējās un daudzpusējās vienošanās un nolīgumus, lai nepieļautu un novērstu teroristu uzbrukumus un veiktu pasākumus pret teroristu uzbrukumu izdarītājiem;

ATZĪSTOT, ka Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases departamenta (“ASV Valsts kases departaments”) Teroristu finansēšanas izsekošanas programma (“TFTP”) ir palīdzējusi apzināt un notvert teroristus un to finansētājus un tādējādi ir iegūts daudz izmeklēšanā noderīgas informācijas, kas terorisma apkarošanas nolūkos nodota kompetentām iestādēm visā pasaulē, sniedzot īpašu vērtību Eiropas Savienības dalībvalstīm (“dalībvalstis”);

ŅEMOT VĒRĀ, cik nozīmīga ir TFTP, lai Eiropas Savienībā un citviet novērstu un apkarotu terorismu un tā finansēšanu, un Eiropas Savienības nozīmi, nodrošinot, ka izraudzīti starptautiski finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēji finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas datus, kas tiek glabāti Eiropas Savienības teritorijā, terorisma un tā finansēšanas novēršanas un apkarošanas nolūkos dara pieejamus, pamatojoties uz stingru privātuma un personas datu aizsardzības principu ievērošanu;

PATUROT PRĀTĀ Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 2. punktu par pamattiesību ievērošanu, tiesības uz privātumu saistībā ar personas datu apstrādi, kā paredzēts Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantā, samērīguma un vajadzības principus attiecībā uz tiesībām uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, privātuma ievērošanu un personas datu aizsardzību, kā paredzēts Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. panta 2. punktā, Eiropas Padomes 108. konvencijā par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automatizētu apstrādi un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantā;

PATUROT PRĀTĀ privātuma aizsardzības plašo raksturu Amerikas Savienotajās Valstīs (“ASV”), kā atspoguļots ASV Konstitūcijā un krimināltiesībās un civiltiesībās, noteikumos un ilgtermiņa politikas nostādnēs, kuras tiek īstenotas un uzturētas, trim valsts pārvaldes atzariem veicot kontroli;

UZSVEROT kopējās vērtības, kas Eiropas Savienībā un ASV ir pamatā privātuma un personas datu aizsardzības noteikumiem, tostarp norādot, cik svarīgi abām Pusēm ir tas, ka nodrošina pienācīgas procesuālās tiesības un tiesības izmantot iedarbīgus tiesību aizsardzības līdzekļus attiecībā uz valdības neatbilstīgu rīcību;

PATUROT PRĀTĀ abpusējo ieinteresētību ātri noslēgt saistošu nolīgumu starp Eiropas Savienību un ASV, pamatojoties uz kopīgiem principiem attiecībā uz personas datu aizsardzību, kad tie tiek pārsūtīti tiesībaizsardzības vispārīgos nolūkos, paturot prātā, cik svarīgi ir rūpīgi apsvērt tā ietekmi uz iepriekšējiem nolīgumiem un bez diskriminācijas administratīvā kārtā un tiesā īstenotas efektīvas tiesību aizsardzības principu;

ŅEMOT VĒRĀ ASV Valsts kases departamenta finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas datu apstrādei, izmantošanai un izplatīšanai piemērotās stingrās kontroles un aizsardzības pasākumus saskaņā ar TFTP, kā tas izklāstīts ASV Valsts kases departamenta ziņojumos, kuri publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī2007. gada 20. jūlijā un ASV Federālajā reģistrā 2007. gada 23. oktobrī un kuros izklāstīta ASV un Eiropas Savienības sadarbība cīņā pret pasaules mēroga terorismu;

ATZĪSTOT abus visaptverošos pārskatus un ziņojumus, ko sniegusi Eiropas Komisijas iecelta neatkarīga persona, lai pārbaudītu TFTP atbilstību uz datu aizsardzību attiecināmiem aizsardzības pasākumiem, kuros secināts, ka ASV ievēro datu aizsardzības praksi, kāda izklāstīta tās paziņojumos, un ka TFTP ir devusi Eiropas Savienībai būtisku ieguldījumu drošībā un ir bijusi ļoti vērtīga ne vien teroristu uzbrukumu izmeklēšanā, bet arī vairāku teroristu uzbrukumu novēršanā Eiropā un citviet;

PATUROT PRĀTĀ Eiropas Parlamenta 2010. gada 5. maija Rezolūciju par Komisijas ieteikumu Padomei atļaut sākt sarunas par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un ASV, lai ASV Valsts kases departamentam darītu pieejamus finanšu ziņojumapmaiņas datus terorisma un teroristu finansēšanas novēršanai un apkarošanai;

ATGĀDINOT, ka nolūkā garantēt tiesību efektīvu īstenošanu visām personām neatkarīgi no to valstspiederības nolūkā izmantot efektīvus tiesībaizsardzības līdzekļus ir jābūt iespējai vērsties ar sūdzībām neatkarīgā datu aizsardzības iestādē, citā līdzīgā iestādē vai neatkarīgā un objektīvā tiesā;

APZINOTIES, ka tiesību aizsardzība bez diskriminācijas administratīvā kārtā vai tiesā ir pieejama saskaņā ar ASV tiesību aktiem par personas datu nepareizu izmantošanu, tostarp saskaņā ar 1946. gada Administratīvās procedūras likumu, 1978. gada Ģenerālinspektora likumu, 2007. gada Likumu par 11. septembra komisijas īstenošanas ieteikumiem, Likumu par krāpšanos ar informācijas tehnoloģijām un to ļaunprātīgu izmantošanu un Informācijas brīvības likumu;

ATGĀDINOT, ka saskaņā ar tiesību aktiem Eiropas Savienībā finanšu iestāžu un finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēju klientus rakstiski informē par to, ka reģistrētajā finanšu darījuma informācijā iekļautos personas datus tiesībaizsardzības nolūkos var pārsūtīt dalībvalstu vai trešo valstu iestādēm un ka šajā paziņojumā var būt iekļauta informācija saistībā ar TFTP;

ATZĪSTOT samērīguma principu, pēc kura vadās šis nolīgums un kuru īsteno gan Eiropas Savienība, gan ASV, kurš Eiropas Savienībā izriet no Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas, tās piemērojamās judikatūras un ES un dalībvalstu tiesību aktiem, bet ASV ir ietverts pamatotības prasībās, kas izriet no ASV Konstitūcijas un federālajiem un štatu likumiem, un to interpretatīvās judikatūras, kā arī pārmērīgi plašu pārsūtīšanas rīkojumu un valdības ierēdņu patvaļīgas rīcības aizliegumos;

APSTIPRINOT, ka šis nolīgums nav uzskatāms par precedentu jebkādiem turpmākiem pasākumiem starp ASV un Eiropas Savienību vai kādu no Pusēm un kādu citu valsti, kurus paredz attiecībā uz finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas datu vai jebkādu citu datu apstrādi un pārsūtīšanu vai attiecībā uz datu aizsardzību;

ATZĪSTOT, ka izraudzītajiem pakalpojumu sniedzējiem ir saistoši vispārīgi piemērojamie ES vai valsts datu aizsardzības noteikumi, kuru mērķis ir aizsargāt indivīdus attiecībā uz to personas datu apstrādi, kompetentām datu aizsardzības iestādēm veicot uzraudzību atbilstīgi šā nolīguma konkrētajiem noteikumiem; un

APSTIPRINOT arī to, ka šis nolīgums neskar citus tiesībaizsardzības vai informācijas apmaiņas nolīgumus vai vienošanās, ko noslēgušas Puses vai ASV un dalībvalstis,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Nolīguma mērķis

1.   Šā nolīguma mērķis ir, pilnībā ievērojot privātuma un personas datu aizsardzības principus un citus šajā nolīgumā izklāstītos noteikumus, nodrošināt, ka:

a)

saskaņā ar šo nolīgumu kopīgi izraudzīto starptautisko finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēju rīcībā esošos finanšu maksājumu ziņojumus, kas attiecas uz finanšu pārvedumiem, un citus saistītus datus, kuri glabājas Eiropas Savienības teritorijā, ASV Valsts kases departamentam dara pieejamus vienīgi, lai novērstu, izmeklētu, atklātu terorismu vai teroristu finansēšanu vai sāktu kriminālvajāšanu par to; un

b)

nozīmīgu, ar TFTP palīdzību iegūtu informāciju dara pieejamu dalībvalstu tiesībaizsardzības, sabiedrības drošības vai terorisma apkarošanas iestādēm, Eiropolam vai Eurojust, lai novērstu, izmeklētu, atklātu terorismu vai teroristu finansēšanu vai sāktu kriminālvajāšanu par to.

2.   ASV, Eiropas Savienība un tās dalībvalstis veic visus vajadzīgos un piemērotos pasākumus, kuri ir to kompetencē, lai īstenotu šā nolīguma noteikumus un sasniegtu tā mērķi.

2. pants

Piemērošanas joma

Šo nolīgumu piemēro, lai iegūtu un izmantotu finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas datus un saistītus datus nolūkā novērst, izmeklēt, atklāt un sākt kriminālvajāšanu attiecībā uz:

a)

fiziskas personas vai juridiskas personas rīcību, kura ietver vardarbību vai kā citādi ir bīstama cilvēka dzīvībai, vai apdraud īpašumu vai infrastruktūru un kuru, ņemot vērā tās būtību un apstākļus, ir pamats uzskatīt par tādu, ko veic ar mērķi:

i)

iebiedēt vai fiziski ietekmēt iedzīvotājus;

ii)

iebiedēt, morāli vai fiziski ietekmēt valdību vai starptautisku organizāciju, lai tā veiktu kādu rīcību vai atturētos no tās; vai

iii)

nopietni destabilizēt vai sagraut valsts vai starptautiskas organizācijas politiskās, konstitucionālās, ekonomiskās vai sociālās pamatstruktūras;

b)

to, ka fiziska vai juridiska persona palīdz, sponsorē vai sniedz finansiālu, materiālu vai tehnoloģisku atbalstu vai nodrošina finanšu vai citus pakalpojumus a) apakšpunktā minētajām darbībām vai to atbalstam;

c)

to, ka fiziska vai juridiska persona jebkādā veidā tieši vai netieši nodrošina vai vāc līdzekļus nolūkā, ka tie būtu jāizmanto, vai zinot, ka tie tiks izmantoti pilnībā vai daļēji, lai veiktu jebkuru no a) vai b) apakšpunktā minētajām darbībām; vai

d)

to, ka fiziska vai juridiska persona palīdz, atbalsta vai mēģina veikt a), b) vai c) apakšpunktā aprakstītās darbības.

3. pants

Nodrošinājums, ka datus sniedz izraudzītie pakalpojumu sniedzēji

Puses kopā un atsevišķi saskaņā ar šo nolīgumu un jo īpaši tā 4. pantu nodrošina, ka tās struktūras, ko atbilstīgi šim nolīgumam Puses kopīgi izraudzījušās par starptautisku finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzējiem (“izraudzītie pakalpojumu sniedzēji”), ASV Valsts kases departamentam dara pieejamus finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas datus un saistītus datus (“pārsūtītie dati”), ko ASV Valsts kases departaments ir lūdzis, lai novērstu, izmeklētu, atklātu terorismu vai teroristu finansēšanu vai sāktu kriminālvajāšanu par to. Izraudzītos pakalpojumu sniedzējus norāda šā nolīguma pielikumā, un to vajadzības gadījumā var atjaunināt, apmainoties ar diplomātiskām notām. Visus pielikuma grozījumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

ASV lūgumi saņemt datus no izraudzītajiem pakalpojumu sniedzējiem

1.   Šā nolīguma nolūkos ASV Valsts kases departaments saskaņā ar ASV tiesību aktiem iesniedz pārsūtīšanas lūgumus (“lūgumus”) izraudzītajam pakalpojumu sniedzējam, kas atrodas ASV teritorijā, lai iegūtu Eiropas Savienības teritorijā glabātus datus, kas ir nepieciešami, lai novērstu, izmeklētu, atklātu terorismu vai teroristu finansēšanu vai sāktu kriminālvajāšanu par to.

2.   Lūgumā (kopā ar visiem pavaddokumentiem):

a)

cik iespējams skaidri norāda pieprasītos datus, tostarp īpašas datu kategorijas, kas ir nepieciešami, lai novērstu, izmeklētu, atklātu terorismu vai teroristu finansēšanu vai sāktu kriminālvajāšanu par to;

b)

skaidri pamato datu nepieciešamību;

c)

cik iespējams precīzi nosaka pieprasītos datus, lai līdz minimumam samazinātu pieprasīto datu apjomu, ņemot vērā iepriekš veikto un pašreizējo terorisma riska analīzi, kurā galvenā uzmanība pievērsta ziņojumu veidiem un ģeogrāfiskajam izvietojumam, kā arī apzinātajiem terorisma draudiem un bīstamībai, ģeogrāfisko, draudu un bīstamības analīzi; un

d)

nepieprasa nekādus datus, kas attiecas uz Vienoto euro maksājumu zonu.

3.   Nosūtot lūgumu izraudzītajam pakalpojumu sniedzējam, ASV Valsts kases departaments vienlaikus nosūta lūguma kopiju un visus papildu dokumentus Eiropolam.

4.   Pēc kopijas saņemšanas Eiropols steidzamības kārtā pārbauda, vai lūgums atbilst 2. punkta prasībām. Eiropols paziņo izraudzītajam pakalpojumu sniedzējam, ka ir pārbaudījis, vai lūgums atbilst 2. punkta prasībām.

5.   Šā nolīguma nolūkos pēc tam, kad Eiropols ir apstiprinājis, ka lūgums atbilst 2. punkta prasībām, lūgums iegūst saistošu juridisku spēku, kā noteikts ASV tiesību aktos, gan Eiropas Savienībā, gan ASV. Līdz ar to izraudzītais pakalpojumu sniedzējs ir pilnvarots un tam ir pienākums pārsūtīt datus ASV Valsts kases departamentam.

6.   Pēc tam izraudzītais pakalpojumu sniedzējs pārsūta datus (t. i., uz push pamata) tieši ASV Valsts kases departamentam. Izraudzītais pakalpojumu sniedzējs uztur detalizētu reģistru par visiem datiem, kas šā nolīguma nolūkos tiek nosūtīti ASV Valsts kases departamentam.

7.   Pēc tam, kad saskaņā ar šīm procedūrām dati ir pārsūtīti, tiek uzskatīts, ka izraudzītais pakalpojumu sniedzējs ir izpildījis šo nolīgumu un visas citas piemērojamās juridiskās prasības Eiropas Savienībā saistībā ar šādu datu pārsūtīšanu no Eiropas Savienības uz ASV.

8.   Izraudzītajiem pakalpojumu sniedzējiem ir visas tiesības uz tiesību aizsardzību administratīvā kārtībā un tiesā, kādas ASV tiesību aktos ir paredzētas ASV Valsts kases departamenta lūgumu saņēmējiem.

9.   Puses kopīgi veic koordināciju attiecībā uz tehnisko kārtību, kas ir nepieciešama, lai atbalstītu Eiropola veikto pārbaudes procesu.

5. pants

Aizsardzības pasākumi, kurus piemēro pārsūtīto datu apstrādei

1.   ASV Valsts kases departaments nodrošina, ka pārsūtītos datus apstrādā atbilstīgi šā nolīguma noteikumiem. ASV Valsts kases departaments nodrošina personas datu aizsardzību, izmantojot šādus aizsardzības pasākumus, kurus piemēro bez diskriminācijas, jo īpaši valstspiederības vai dzīvesvietas valsts dēļ.

2.   Pārsūtītos datus apstrādā tikai un vienīgi nolūkā novērst, izmeklēt, atklāt terorismu vai tā finansēšanu vai sākt kriminālvajāšanu par to.

3.   Ar TFTP neveic un nedrīkst veikt datizraci vai jebkura cita veida algoritmisku vai automātisku profilēšanu vai datorizētu filtrēšanu.

4.   Lai novērstu neatļautu piekļuvi datiem vai to izpaušanu vai pazaudēšanu vai jebkādu neatļautu apstrādes veidu:

a)

pārsūtītos datus glabā fiziski drošā vidē, atsevišķi no citiem datiem, izmantojot augsta līmeņa sistēmas un fiziskas pārbaudes, ar kurām atklāj ielaušanos;

b)

pārsūtītos datus nesavieno ne ar vienu citu datubāzi;

c)

pārsūtītajiem datiem drīkst piekļūt tikai analītiķi, kas izmeklē terorismu vai tā finansēšanu, un personas, kuras tehniski atbalsta, pārvalda un pārrauga TFTP;

d)

pārsūtītos datus nedrīkst mainīt, labot vai papildināt; un

e)

pārsūtītajiem datiem izgatavo vienīgi tās kopijas, kuras vajadzīgas atjaunošanas nolūkiem katastrofas gadījumā.

5.   Meklēšanu pārsūtītajos datos veic, pamatojoties uz jau esošu informāciju vai pierādījumiem, kuru dēļ ir pamats uzskatīt, ka meklēšanas objekts ir saistīts ar terorismu vai tā finansēšanu.

6.   Katru reizi, kad TFTP veic meklēšanu pārsūtītajos datos, šī meklēšana notiek atbilstīgi sīki izstrādātiem kritērijiem, šīs meklēšanas sakarā ir pamats uzskatīt, ka meklēšanas objekts ir saistīts ar terorismu vai tā finansēšanu, un šo meklēšanu reģistrē, tostarp minēto saistību ar terorismu vai tā finansēšanu, kas vajadzīga, lai sāktu meklēšanu.

7.   Pārsūtītajos datos var iekļaut identificējošu informāciju par darījuma rīkojuma devēju un/vai saņēmēju, tostarp vārdu un uzvārdu, konta numuru, adresi un valsts personas kodu. Puses atzīst, ka personas dati, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus vai reliģisko vai citu pārliecību, dalību arodbiedrībās vai veselību un seksuālo dzīvi (“sensitīvi dati”), ir īpaši sensitīvi. Izņēmuma gadījumos, kad iegūtajos datos jāiekļauj sensitīvi dati, ASV Valsts kases departaments aizsargā šādus datus saskaņā ar šajā nolīgumā noteiktajiem aizsardzības pasākumiem un drošības pasākumiem un pilnībā ievērojot un attiecīgi ņemot vērā to īpašo sensitivitāti.

6. pants

Datu glabāšana un dzēšana

1.   Šā nolīguma darbības laikā ASV Valsts kases departaments pastāvīgi un vismaz reizi gadā veic novērtēšanu, lai identificētu neizmantotos datus, kas vairs nav nepieciešami terorisma un tā finansēšanas apkarošanai. Ja šādi dati tiek identificēti, ASV Valsts kases departaments tos neatgriezeniski dzēš, tiklīdz tas ir tehniski iespējams.

2.   Ja ir nosūtīti finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas dati, kas nav lūgti, ASV Valsts kases departaments šādus datus nekavējoties un neatgriezeniski dzēš un informē par to attiecīgo izraudzīto pakalpojumu sniedzēju.

3.   Ņemot vērā visas iepriekšējās datu dzēšanas, kas izriet no 1., 2. vai 5. punkta, visus neizmantotos datus, kas saņemti pirms 2007. gada 20. jūlija, dzēš ne vēlāk kā līdz 2012. gada 20. jūlijam.

4.   Ņemot vērā visas iepriekšējās datu dzēšanas, kas izriet no 1., 2. vai 5. punkta, visus neizmantotos datus, kas saņemti 2007. gada 20. jūlijā vai pēc tam, dzēš ne vēlāk kā piecus (5) gadus pēc saņemšanas.

5.   Šā nolīguma darbības laikā ASV Valsts kases departaments pastāvīgi un vismaz reizi gadā veic novērtēšanu, lai novērtētu 3. un 4. punktā noteiktos datu glabāšanas periodus nolūkā nodrošināt, ka tie nav ilgāki, kā tas nepieciešams terorisma un tā finansēšanas apkarošanai. Ja kāds no šādiem glabāšanas periodiem tiek atzīts par ilgāku, nekā tas nepieciešams terorisma un tā finansēšanas apkarošanai, ASV Valsts kases departaments attiecīgi saīsina šādus glabāšanas periodus.

6.   Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Eiropas Komisija un ASV Valsts kases departaments sagatavo kopīgu ziņojumu par TFTP pārsūtīto datu vērtību, īpašu uzsvaru liekot uz vairākus gadus glabāto datu vērtību un attiecīgo informāciju, kas iegūta no kopīgās pārskatīšanas, kuru veic saskaņā ar 13. pantu. Puses kopīgi nosaka ziņojuma praktisko kārtību.

7.   Informāciju, kas iegūta no pārsūtītajiem datiem, tostarp informāciju, ar ko dalījās saskaņā ar 7. pantu, glabā ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams konkrētai izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai, kurai tos izmanto.

7. pants

Tālāka pārsūtīšana

Informācijas, kas iegūta no pārsūtītajiem datiem, tālāku pārsūtīšanu ierobežo saskaņā ar šādiem aizsardzības pasākumiem:

a)

dalīties var tikai ar tādu informāciju, kas iegūta šajā nolīgumā, jo īpaši tā 5. pantā, aprakstītās individualizētās meklēšanas rezultātā;

b)

ar šādu informāciju var dalīties vienīgi ar ASV, dalībvalstu vai trešo valstu tiesībaizsardzības, sabiedrības drošības vai terorisma apkarošanas iestādēm vai Eiropolu, vai Eurojust, vai citām atbilstīgām starptautiskām struktūrām atbilstīgi to attiecīgajām pilnvarām;

c)

ar šādu informāciju dalās vienīgi uzvedinošos nolūkos un tikai un vienīgi nolūkā novērst, izmeklēt, atklāt terorismu vai tā finansēšanu vai sākt kriminālvajāšanu par to;

d)

ja ASV Valsts kases departaments zina, ka šāda informācija ietver kādas dalībvalsts pilsoni vai pastāvīgo iedzīvotāju, jebkādu šādas informācijas apmaiņu ar trešās valsts iestādēm veic, pirms tam saņemot attiecīgās dalībvalsts kompetento iestāžu piekrišanu vai saskaņā ar esošiem protokoliem par šādas informācijas apmaiņu starp ASV Valsts kases departamentu un šo dalībvalsti, izņemot gadījumus, kad datu apmaiņa ir būtiska, lai novērstu tiešus un nopietnus draudus šā nolīguma Puses, dalībvalsts vai trešās valsts sabiedrības drošībai. Pēdējā gadījumā attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes pie pirmās iespējas tiek par to informētas;

e)

daloties ar šādu informāciju, ASV Valsts kases departaments lūdz, lai saņēmēja iestāde dzēš informāciju, tiklīdz tā vairs nav nepieciešama nolūkam, kādā tika veikta tās apmaiņa; un

f)

katru tālāku pārsūtīšanu attiecīgi reģistrē.

8. pants

Atbilstība

Ievērojot šajā nolīgumā paredzēto privātuma un personas datu aizsardzības pienākumu pastāvīgu izpildi, ASV Valsts kases departamentam ir pienākums nodrošināt piemērotu datu aizsardzības pakāpi, apstrādājot finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas datus un saistītus datus, kas saskaņā ar šo nolīgumu ir pārsūtīti no Eiropas Savienības uz ASV.

9. pants

Neplānota informācijas sniegšana

1.   ASV Valsts kases departaments nodrošina, ka informāciju, kas iegūta ar TFTP palīdzību un var būt noderīga, lai Eiropas Savienībā novērstu, izmeklētu, atklātu terorismu vai terorisma finansēšanu vai sāktu kriminālvajāšanu par to, cik vien drīz iespējams un visātrākajā veidā dara pieejamu attiecīgo dalībvalstu tiesībaizsardzības, sabiedrības drošības vai terorisma apkarošanas iestādēm un vajadzības gadījumā arī Eiropolam un Eurojust atbilstīgi to attiecīgajām pilnvarām. Jebkuru turpmāku informāciju, kas var būt noderīga, lai ASV novērstu, izmeklētu, atklātu terorismu vai terorisma finansēšanu vai sāktu kriminālvajāšanu par to, pēc savstarpējības principa un savstarpīgi nosūta ASV.

2.   Lai veicinātu efektīvu informācijas apmaiņu, Eiropols var noteikt sadarbības koordinatoru darbam ar ASV Valsts kases departamentu. Puses kopīgi nosaka sadarbības koordinatora statusu un uzdevumus.

10. pants

ES lūgumi veikt meklēšanu TFTP

Ja dalībvalsts tiesībaizsardzības, sabiedrības drošības vai terorisma apkarošanas iestāde, Eiropols vai Eurojust konstatē, ka ir pamats uzskatīt, ka fiziska persona vai juridiska persona ir saistīta ar terorismu vai tā finansēšanu atbilstīgi definīcijām 1. līdz 4. pantā Padomes Pamatlēmumā 2002/475/TI, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Pamatlēmumu 2008/919/TI, un Direktīvā 2005/60/EK, attiecīgā iestāde var iesniegt lūgumu veikt tādas vajadzīgās informācijas meklēšanu, kas iegūta, izmantojot TFTP. ASV Valsts kases departaments nekavējoties veic meklēšanu saskaņā ar 5. pantu un, atbildot uz tādiem lūgumiem, sniedz attiecīgo informāciju.

11. pants

Sadarbība ar nākotnē plānotu līdzvērtīgu ES sistēmu

1.   Šā nolīguma darbības laikā Eiropas Komisija veiks pētījumu par iespēju ieviest līdzvērtīgu ES sistēmu, kas ļautu datus pārsūtīt tiešāk.

2.   Ja, pamatojoties uz šo pētījumu, Eiropas Savienība izlemj izveidot ES sistēmu, ASV sadarbojas un sniedz palīdzību un padomu, lai dotu ieguldījumu šādas sistēmas efektīvā izveidē.

3.   Tā kā ES sistēmas izveide varētu būtiski mainīt šā nolīguma kontekstu, ja Eiropas Savienība nolemj izveidot šādu sistēmu, Pusēm būtu jāapspriežas, lai izlemtu, vai šo nolīgumu būtu nepieciešams attiecīgi pielāgot. Šajā sakarā ASV un ES iestādes sadarbojas, lai nodrošinātu ASV un ES sistēmu papildināmību un efektivitāti tā, lai tiktu tālāk stiprināta ASV, Eiropas Savienības un citu pilsoņu drošība. Šīs sadarbības garā Puses, pamatojoties uz savstarpējības principu un atbilstīgiem aizsardzības pasākumiem, aktīvi īsteno jebkuru attiecīgu starptautisku finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēju sadarbību, kuri veic darbību to attiecīgajās teritorijās, lai nodrošinātu ASV un ES sistēmu nepārtrauktu un efektīvu dzīvotspēju.

12. pants

Aizsardzības pasākumu un kontroles pasākumu uzraudzība

1.   Atbilstību stingrajam pretterorisma nolūka ierobežojumam un citiem aizsardzības pasākumiem, kas noteikti 5. un 6. pantā, neatkarīgi uzrauga un pārrauga neatkarīgi pārraudzītāji, tostarp Eiropas Komisijas iecelta persona, ievērojot ASV piekrišanu un drošības pielaidi. Šāda pārraudzība, kam nepieciešamas attiecīgās drošības pielaides, ietver pilnvaras reālā laikā un retrospektīvi pārskatīt visas meklēšanas, kādas veiktas pārsūtītajiem datiem, pilnvaras veikt vaicājumus par šādām meklēšanām un, attiecīgā gadījumā, pilnvaras pieprasīt papildu pamatojumu saiknei ar terorismu. Jo īpaši neatkarīgajiem pārraudzītājiem ir pilnvaras bloķēt jebkuru vai visus meklējumus, kas šķietami pārkāpj 5. pantu.

2.   Neatkarīga pārraudzība ietver arī visu 5. un 6. pantā noteikto aizsardzības pasākumu pastāvīgu uzraudzību un ziņošanu par tiem.

13. pants

Kopīga pārskatīšana

1.   Puses pēc vienas Puses lūguma un jebkurā gadījumā pēc sešiem (6) mēnešiem no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas kopīgi pārskata šajā nolīgumā paredzētos aizsardzības pasākumus, kontroles pasākumus un savstarpējības noteikumus. Pēc tam šo pārskatīšanu veic regulāri, vajadzības gadījumā ieplānojot papildu pārskatīšanas.

2.   Pārskatīšanā īpašu uzmanību pievērš: a) tam, cik finanšu maksājumu ziņojumiem ir piekļūts; b) tam, cik gadījumos ir veikta uzvedinošās informācijas apmaiņa ar dalībvalstīm, trešām valstīm, kā arī Eiropolu un Eurojust; c) šā nolīguma īstenošanai un efektivitātei, tostarp informācijas pārsūtīšanas mehānisma piemērotībai; d) gadījumiem, kuros informācija ir izmantota, lai novērstu, izmeklētu, atklātu terorismu vai tā finansēšanu vai sāktu kriminālvajāšanu par to; un e) atbilstībai šajā nolīgumā noteiktajām datu aizsardzības saistībām. Pārskatīšanā iekļauj reprezentatīvu un nejauši atlasītu meklējuma paraugu, lai pārbaudītu atbilstību šajā nolīgumā noteiktajiem aizsardzības pasākumiem un kontroles pasākumiem, kā arī pārsūtīto datu samērīguma novērtējumu, pamatojoties uz šādu datu nozīmi terorisma un tā finansēšanas izmeklēšanā, novēršanā, atklāšanā un kriminālvajāšanas sākšanā. Pēc pārskatīšanas Eiropas Komisija iesniegs Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šā nolīguma darbību, tostarp par iepriekš šajā punktā minētajām jomām.

3.   Pārskatīšanas nolūkos Eiropas Savienību pārstāv Eiropas Komisija, bet ASV pārstāv ASV Valsts kases departaments. Katra Puse var savā pārskatīšanas delegācijā iekļaut drošības un datu aizsardzības ekspertus, kā arī personu ar tiesu darbības pieredzi. Eiropas Savienības pārskatīšanas delegācijā iekļauj pārstāvjus no divām datu aizsardzības iestādēm, no kurām vismaz viena ir no dalībvalsts, kurā ir bāzēts izraudzītais pakalpojumu sniedzējs.

4.   Pārskatīšanas nolūkos ASV Valsts kases departaments nodrošina piekļuvi attiecīgiem dokumentiem, sistēmām un darbiniekiem. Puses kopīgi nosaka pārskatīšanas praktisko kārtību.

14. pants

Pārskatāmība – informācijas sniegšana datu subjektiem

ASV Valsts kases departaments savā publiskajā tīmekļa vietnē ievieto sīku informāciju par TFTP un tās mērķiem, norādot kontaktinformāciju personām, kam rodas jautājumi. Turklāt tas ievieto informāciju par pieejamām procedūrām, lai īstenotu tiesības, kas aprakstītas 15. un 16. pantā, tostarp par tiesību aizsardzības attiecīgi administratīvā kārtībā un tiesā pieejamību ASV saistībā ar to personas datu apstrādi, kas saņemti saskaņā ar šo nolīgumu.

15. pants

Piekļuves tiesības

1.   Jebkurai personai ir tiesības pēc saprātīgā termiņā iesniegtiem lūgumiem bez ierobežojumiem, kā arī bez liekas kavēšanas saņemt no savas valsts datu aizsardzības iestādes Eiropas Savienībā vismaz apstiprinājumu tam, ka šīs personas datu aizsardzības tiesības ir ievērotas atbilstīgi šim nolīgumam, pēc tam, kad ir veiktas visas vajadzīgās pārbaudes, un jo īpaši par to, vai kādi šīs personas dati ir apstrādāti pretrunā šim nolīgumam.

2.   Saskaņā ar šo nolīgumu apstrādāto personas datu izpaušana attiecīgajai personai var būt pakļauta pamatotiem juridiskiem ierobežojumiem, ko piemēro saskaņā ar valsts tiesību aktiem, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargāta noziedzīgu nodarījumu novēršana, atklāšana, izmeklēšana un kriminālvajāšanas sākšana par tiem, un aizsargātu sabiedrības vai valsts drošību, pienācīgi ņemot vērā attiecīgās personas likumīgās intereses.

3.   Saskaņā ar 1. punktu persona nosūta lūgumu savai attiecīgajai valsts pārraudzības iestādei Eiropā, kas lūgumu pārsūta ASV Valsts kases departamenta privātuma amatpersonai, kas veic visas nepieciešamās pārbaudes, kuras izriet no lūguma. ASV Valsts kases departamenta privātuma amatpersona bez nepamatotas kavēšanās informē attiecīgo valsts uzraudzības iestādi Eiropā par to, vai personas datus var izpaust datu subjektam un vai ir pienācīgi ievērotas datu subjekta tiesības. Ja piekļuve personas datiem tiek atteikta vai ierobežota saskaņā ar 2. punktā minētajiem ierobežojumiem, šādu atteikumu vai ierobežojumu izskaidro rakstiski un sniedz informāciju par līdzekļiem, kas pieejami tiesību aizsardzībai administratīvā kārtībā un tiesā ASV.

16. pants

Tiesības uz datu labošanu, dzēšanu vai piekļuves liegšanu tiem

1.   Jebkurai personai ir tiesības prasīt to viņas personas datu labošanu, dzēšanu vai piekļuves liegšanu tiem, kurus ASV Valsts kases departaments apstrādā saskaņā ar šo nolīgumu, ja dati ir nepareizi vai ja apstrāde ir pretrunā šim nolīgumam.

2.   Jebkura persona, kas īsteno 1. punktā paustās tiesības, nosūta lūgumu savai attiecīgajai valsts pārraudzības iestādei Eiropā, kas lūgumu pārsūta ASV Valsts kases departamenta privātuma amatpersonai. Visi lūgumi par datu labošanu, dzēšanu vai piekļuves liegšanu tiem ir pienācīgi pamatoti. ASV Valsts kases departamenta privātuma amatpersona veic visas nepieciešamās pārbaudes, kas izriet no lūguma, un bez nepamatotas kavēšanās informē attiecīgo valsts uzraudzības iestādi Eiropā par to, vai personas dati ir laboti, dzēsti vai piekļuve tiem ir liegta un vai ir pienācīgi ievērotas datu subjekta tiesības. Šādu paziņojumu izskaidro rakstiski un sniedz informāciju par pieejamiem tiesību aizsardzības līdzekļiem administratīvā kārtībā un tiesā ASV.

17. pants

Informācijas pareizības uzturēšana

1.   Ja Pusei kļūst zināms, ka saskaņā ar šo nolīgumu saņemtie vai pārsūtītie dati nav pareizi, tā veic visus atbilstīgos pasākumus, lai novērstu un pārtrauktu kļūdainu paļaušanos uz šādiem datiem, un šie pasākumi var būt šādu datu papildināšana, dzēšana vai labošana.

2.   Katra Puse, ja tai kļūst zināms, ka būtiska informācija, ko tā saskaņā ar šo nolīgumu ir pārsūtījusi otrai Pusei vai saņēmusi no tās, ir nepareiza vai neuzticama, ja iespējams, par to paziņo otrai Pusei.

18. pants

Tiesību aizsardzība

1.   Puses veic visas saprātīgas darbības, lai nodrošinātu, ka ASV Valsts kases departaments un ikviena attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē cits citu, kā arī savstarpēji apspriežas un vajadzības gadījumā apspriežas ar Pusēm, ja tās uzskata, ka personas dati ir apstrādāti pretrunā šim nolīgumam.

2.   Jebkurai personai, kura uzskata, ka tās personas dati ir apstrādāti pretrunā šim nolīgumam, ir tiesības izmantot iedarbīgus tiesību aizsardzības līdzekļus administratīvā kārtībā vai tiesā saskaņā ar, attiecīgi, Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un ASV tiesību aktiem. Šajā nolūkā un attiecībā uz datiem, kas tiek pārsūtīti uz ASV saskaņā ar šo nolīgumu, ASV Valsts kases departamenta attieksme, piemērojot administratīvās procedūras, pret visām personām ir vienlīdzīga neatkarīgi no valstspiederības vai dzīvesvietas valsts. Visām personām neatkarīgi no valstspiederības vai dzīvesvietas valsts saskaņā ar ASV tiesību aktiem ir pieejamas procedūras tiesību aizsardzībai tiesā pret prettiesisku administratīvu darbību.

19. pants

Apspriešanās

1.   Puses vajadzības gadījumā apspriežas viena ar otru, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu šo nolīgumu, tostarp lai sekmētu jebkuru domstarpību atrisināšanu attiecībā uz šā nolīguma interpretāciju vai piemērošanu.

2.   Puses veic pasākumus, lai nepieļautu pārmērīga sloga uzlikšanu viena otrai šā nolīguma piemērošanā. Ja tomēr ir radīts pārmērīgs slogs, Puses nekavējoties apspriežas, lai atvieglinātu šā nolīguma piemērošanu, tostarp veicot tādus pasākumus, kas var būt vajadzīgi gaidāma un turpmāka sloga mazināšanai.

3.   Puses nekavējoties apspriežas gadījumā, ja jebkura trešā persona, tostarp citas valsts iestāde, apstrīd vai ceļ juridisku prasību attiecībā uz jebkuru šā nolīguma spēkā esamības vai īstenošanas aspektu.

20. pants

Īstenošana un atkāpes neizmantošana

1.   Ar šo nolīgumu netiek paredzētas vai piešķirtas nekādas tiesības vai priekšrocības nevienai privātai vai valsts personai vai struktūrai. Katra Puse nodrošina, ka šā nolīguma noteikumi tiek pienācīgi īstenoti.

2.   Nekas šajā nolīgumā nav atkāpe no ASV un dalībvalstu esošajām saistībām saskaņā ar 2003. gada 25. jūnija Nolīgumu par savstarpējo tiesisko palīdzību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm un saistītajiem divpusējiem savstarpējās tiesiskās palīdzības instrumentiem starp ASV un dalībvalstīm.

21. pants

Apturēšana vai izbeigšana

1.   Ja tiek pārkāptas otras Puses saistības, kas noteiktas šajā nolīgumā, katra Puse var apturēt šā nolīguma piemērošanu, šādai apturēšanai tūlīt stājoties spēkā, par to paziņojot pa diplomātiskiem kanāliem.

2.   Katra Puse var izbeigt šo nolīgumu jebkurā laikā, par to paziņojot pa diplomātiskiem kanāliem. Nolīgums tiek izbeigts pēc sešiem (6) mēnešiem no attiecīgā paziņojuma saņemšanas dienas.

3.   Pirms jebkādas iespējamas apturēšanas vai izbeigšanas Puses apspriežas tā, lai būtu pietiekami laika panākt savstarpēji pieņemamu risinājumu.

4.   Neatkarīgi no tā, vai šā nolīguma darbība ir apturēta vai izbeigta, visus datus, kurus saskaņā ar šo nolīgumu saņēmis ASV Valsts kases departaments, turpina apstrādāt saskaņā ar šā nolīguma aizsardzības pasākumiem, tostarp noteikumiem par datu dzēšanu.

22. pants

Teritoriālā piemērošana

1.   Ņemot vērā 2. līdz 4. punktu, šo nolīgumu piemēro teritorijā, kurā piemēro Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību, un ASV teritorijā.

2.   Šo nolīgumu piemēros Dānijai, Apvienotajai Karalistei vai Īrijai vienīgi tad, ja Eiropas Komisija rakstiski paziņo ASV, ka Dānija, Apvienotā Karaliste vai Īrija ir nolēmušas, ka šis nolīgums tām būs saistošs.

3.   Ja Eiropas Komisija pirms šā nolīguma stāšanās spēkā paziņo ASV, ka to piemēros Dānijai, Apvienotajai Karalistei vai Īrijai, šo nolīgumu piemēro šādas valsts teritorijā tajā pašā dienā, kad to piemēro citās ES dalībvalstīs, kurām šis nolīgums ir saistošs.

4.   Ja Eiropas Komisija pēc šā nolīguma stāšanās spēkā paziņo ASV, ka to piemēro Dānijai, Apvienotajai Karalistei vai Īrijai, šo nolīgumu piemēro šādas valsts teritorijā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad ASV ir saņēmušas paziņojumu.

23. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Šis nolīgums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad Puses ir apmainījušās ar paziņojumiem par to, ka tās ir pabeigušas šim nolūkam vajadzīgās iekšējās procedūras.

2.   Ņemot vērā 21. panta 2. punktu, šis nolīgums ir spēkā piecus (5) gadus no tā spēkā stāšanās dienas un tiek automātiski pagarināts uz vēl vienu (1) gadu, ja vien viena no Pusēm rakstiski, izmantojot diplomātiskos kanālus, vismaz sešus (6) mēnešus iepriekš nepaziņo otrai Pusei par savu nodomu nepagarināt nolīgumu.

Sagatavots Briselē 2010. gada 28. jūnijā divos eksemplāros angļu valodā. Šo nolīgumu sagatavo arī bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā. Pēc abu Pušu apstiprināšanas nolīguma redakcijas šajās valodās uzskata par vienlīdz autentiskām.

 

PIELIKUMS

Vispasaules Starpbanku finanšu telekomunikāciju sabiedrība (SWIFT).


Top