EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2010_088_R_0001_01

2010/199/CFSP: Padomes Lēmums 2010/199/KĀDP ( 2010. gada 22. marts ) par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Melnkalni par Melnkalnes piedalīšanos Eiropas Savienības militārajā operācijā ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (operācija Atalanta )
Nolīgums starp Eiropas Savienību un Melnkalni par Melnkalnes piedalīšanos Eiropas Savienības militārajā operācijā ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (operācija Atalanta )

OJ L 88, 8.4.2010, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/1


PADOMES LĒMUMS 2010/199/KĀDP

(2010. gada 22. marts)

par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Melnkalni par Melnkalnes piedalīšanos Eiropas Savienības militārajā operācijā ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (operācija Atalanta)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, jo īpaši tā 37. pantu, un Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 218. panta 5. un 6. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2008. gada 10. novembrī pieņēma Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (1) (operācija Atalanta).

(2)

Minētās vienotās rīcības 10. panta 3. punktā paredzēts, ka sīki izstrādātu kārtību attiecībā uz trešo valstu dalību paredz nolīgumos, ko noslēdz saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 37. pantu.

(3)

Pēc Politikas un drošības komitejas 2009. gada 21. aprīļa Lēmuma, ar ko pieņem trešo valstu ieguldījumu operācijā Atalanta (ATALANTA/2/2009) (2), un par Palīdzības sniedzēju komitejas izveidi (ATALANTA/3/2009) (3), ir risinātas sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Melnkalni par Melnkalnes dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (operācija Atalanta) (“nolīgums”).

(4)

Nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Melnkalni par Melnkalnes piedalīšanos Eiropas Savienības militārajā operācijā ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (operācija Atalanta) (“nolīgums”).

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas parakstīt minēto nolīgumu, lai tas kļūtu saistošs Eiropas Savienībai.

3. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz nolīguma 10. panta 1. punktā paredzēto paziņojumu (4).

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

5. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2010. gada 22. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. Á. MORATINOS


(1)  OV L 301, 12.11.2008., 33. lpp.

(2)  OV L 109, 30.4.2009., 52. lpp.

(3)  OV L 112, 6.5.2009., 9. lpp. un papildinājums OV L 119, 14.5.2009., 40. lpp.

(4)  Nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


TULKOJUMS

NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Melnkalni par Melnkalnes piedalīšanos Eiropas Savienības militārajā operācijā ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (operācija Atalanta)

EIROPAS SAVIENĪBA (ES),

no vienas puses, un

MELNKALNE,

no otras puses,

turpmāk “Puses”,

ŅEMOT VĒRĀ:

to, ka Padome ir pieņēmusi Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (1) (operācija Atalanta), kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 2009/907/KĀDP (2),

ES uzaicinājumu Melnkalnei piedalīties ES vadītajā operācijā,

spēku formēšanas procesa sekmīgu pabeigšanu un ES operācijas komandiera un ES Militārās komitejas ieteikumu piekrist Melnkalnes bruņoto spēku dalībai ES vadītajā operācijā,

Politikas un drošības komitejas Lēmumu ATALANTA/2/2009 (2009. gada 21. aprīlis), ar ko pieņem trešo valstu ieguldījumu Eiropas Savienības militārajā operācijā ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta) (3), un Politikas un drošības komitejas Lēmumu ATALANTA/3/2009 (2009. gada 21. aprīlis) par Palīdzības sniedzēju komitejas izveidi Eiropas Savienības militārajai operācijai, lai palīdzētu kavēt, novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas Somālijas piekrastē (Atalanta) (4), kuros abos grozījumi izdarīti ar Politikas un drošības komitejas Lēmumu ATALANTA/7/2009 (5),

Melnkalnes 2009. gada 13. augusta lēmumu piedalīties operācijā Atalanta,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Dalība operācijā

1.   Melnkalne pievienojas Vienotajai rīcībai 2008/851/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (operācija Atalanta), kas grozīta ar Padomes Lēmumu 2009/907/KĀDP, kā arī jebkuram turpmākam lēmumam, ar ko Eiropas Savienības Padome nolemj paplašināt operāciju saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem un jebkādiem vajadzīgiem īstenošanas noteikumiem.

2.   Melnkalnes ieguldījums Eiropas Savienības vadītajos jūras spēkos (EUNAVFOR) neskar Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas autonomiju.

3.   Melnkalne nodrošina, ka tās bruņotie spēki un personāls, kas piedalās operācijā Atalanta, veic savus pienākumus atbilstīgi:

Vienotajai rīcībai 2008/851/KĀDP un tās iespējamiem turpmākiem grozījumiem,

operācijas plānam,

īstenošanas pasākumiem.

4.   Melnkalnes operācijai norīkotie bruņotie spēki un personāls veic pienākumus un darbojas vienīgi operācijas Atalanta interesēs.

5.   Melnkalne laikus informē ES operācijas komandieri par jebkurām pārmaiņām attiecībā uz dalību operācijā.

2. pants

Bruņoto spēku statuss

1.   To bruņoto spēku un personāla statusu, ko Melnkalne norīko darbam operācijā Atalanta, reglamentē ar nolīgumu par bruņoto spēku statusu, kuru Eiropas Savienība noslēgusi ar Somāliju, Džibutiju vai jebkuru citu reģiona valsti, ar kuru šādu nolīgumu noslēdz operācijas vajadzībām, vai ar vienpusēju deklarāciju par bruņoto spēku statusu, ko sniegusi Kenija, Seišelu salas vai jebkura cita reģiona valsts, kas operācijas vajadzībām sniedz šādu deklarāciju.

2.   Uz štābu norīkoto bruņoto spēku un personāla statusu vai ārpus kopīgas operācijas norises vietas izvietotos vadības elementus reglamentē, savstarpēji vienojoties štābam uzņēmējvalstī, attiecīgiem vadības elementiem un Melnkalnei.

3.   Neskarot 1. un 2. punktā minētos nolīgumus un deklarācijas par bruņoto spēku statusu, bruņotie spēki un personāls, kas piedalās operācijā Atalanta, paliek Melnkalnes jurisdikcijā.

4.   Melnkalne ir atbildīga par visu to prasību izskatīšanu, kuras saistītas ar dalību operācijā Atalanta un kuras iesniedz tās bruņotie spēki un personāls, vai kuras attiecas uz tās bruņotajiem spēkiem un personālu. Melnkalne ir atbildīga par jebkuras lietas ierosināšanu, jo īpaši par tiesvedības vai disciplināro procedūru sākšanu, pret tās bruņotajiem spēkiem un personāla pārstāvjiem saskaņā ar tās tiesību aktiem.

5.   Melnkalne apņemas sniegt deklarāciju par atteikšanos no prasībām pret citām valstīm, kas piedalās operācijā Atalanta, un apņemas to darīt, parakstot šo nolīgumu.

6.   Eiropas Savienības dalībvalstis apņemas sniegt deklarāciju par atteikšanos no prasībām attiecībā uz Melnkalnes dalību operācijā Atalanta, un apņemas to darīt, parakstot šo nolīgumu.

3. pants

Nosacījumi aizturēto un apcietināto personu nodošanai tiesvedībai

Ja Melnkalne piemēro savu jurisdikciju personām, kas veikušas pirātiskas darbības vai bruņotas laupīšanas vai ko tur aizdomās par šādiem nodarījumiem valsts piekrastes teritoriālajos ūdeņos operācijas teritorijā, tad šādas personas, kuras EUNAVFOR ir arestējuši nolūkā nodot tiesvedībai un aizturējuši, un EUNAVFOR rīcībā nonākušo atsavināto īpašumu Melnkalnei nodod saskaņā ar pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, kas ir šā nolīguma sastāvdaļa.

4. pants

Klasificēta informācija

1.   Melnkalne veic visus atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu klasificētas ES informācijas aizsardzību saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes drošības noteikumiem, kas ietverti Lēmumā 2001/264/EK, ar ko pieņem Padomes drošības reglamentu (6), un saskaņā ar turpmākajām norādēm, ko sniegušas kompetentās iestādes, tostarp ES operācijas komandieris.

2.   Ja ES un Melnkalne ir noslēgušas nolīgumu par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai, šāda nolīguma noteikumus piemēro operācijas Atalanta darbības kontekstā.

5. pants

Komandķēde

1.   Visi bruņotie spēki un personāls, kas piedalās operācijā Atalanta, paliek pilnīgā savas valsts iestāžu pakļautībā.

2.   Valsts iestādes nodod operatīvo un taktisko vadību un/vai savu bruņoto spēku un personāla kontroli ES operācijas komandierim. ES operācijas komandierim ir tiesības savas pilnvaras deleģēt.

3.   Melnkalnei ir tādas pašas tiesības un pienākumi attiecībā uz operācijas ikdienas vadību kā Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas piedalās operācijā.

4.   ES operācijas komandieris pēc apspriešanās ar Melnkalni drīkst jebkurā laikā lūgt, lai Melnkalne atsauc ieguldījumu.

5.   Melnkalne ieceļ vecāko militāro pārstāvi (VMP), kas pārstāv tās valsts kontingentu operācijā Atalanta. Vecākais militārais pārstāvis apspriežas ar ES bruņoto spēku komandieri par visiem jautājumiem, kas skar operāciju, un ir atbildīgs par kontingenta ikdienas disciplīnu.

6. pants

Finansiālie aspekti

1.   Melnkalne uzņemas visas izmaksas, kas saistītas ar tās dalību operācijā, izņemot izmaksas, ko sedz no kopējiem līdzekļiem, kā paredzēts šā nolīguma 1. panta 1. punktā minētajos juridiskajos instrumentos, kā arī Padomes Lēmumā 2008/975/KĀDP (2008. gada 18. decembris), ar ko izveido mehānismu tādu Eiropas Savienības operāciju kopējo izmaksu finansēšanas pārvaldībai, kuras skar militārus vai aizsardzības aspektus (Athena) (7).

2.   Operācija Atalanta sniedz materiāltehnisku atbalstu Melnkalnes kontingentam, pamatojoties uz izdevumu atmaksas principu, saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šā nolīguma 7. pantā minētajos īstenošanas pasākumos. Saistītu izdevumu administratīvo pārvaldību uztic Athena mehānismam.

3.   Ja noticis nāves gadījums, gūti ievainojumi, radīti zaudējumi vai nodarīts kaitējums attiecībā uz fiziskām vai juridiskām personām no valsts(-īm), kurā(-ās) veic operāciju, Melnkalne, ja ir konstatēta tās atbildība, izmaksā kompensāciju, ievērojot nosacījumus, kas attiecīgā gadījumā paredzēti nolīgumā par bruņoto spēku statusu, kā minēts šā nolīguma 2. panta 1. punktā.

7. pants

Nolīguma īstenošanas pasākumi

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos vai ES operācijas komandieris un Melnkalnes attiecīgās iestādes vienojas par jebkuriem tehniskiem un administratīviem pasākumiem, kas vajadzīgi šā nolīguma īstenošanai.

8. pants

Saistību neievērošana

Ja kāda no Pusēm neievēro tās saistības, kas noteiktas iepriekšminētajos pantos, otrai Pusei ir tiesības izbeigt šā nolīguma darbību, par to paziņojot vienu mēnesi iepriekš.

9. pants

Domstarpību izšķiršana

Domstarpības par šā nolīguma interpretāciju vai piemērošanu Puses savstarpēji izšķir ar diplomātiskiem līdzekļiem.

10. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šis nolīgums stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Puses ir paziņojušas viena otrai par šim nolūkam vajadzīgo iekšējo procedūru pabeigšanu.

2.   Šo nolīgumu provizoriski piemēro no tā parakstīšanas dienas.

3.   Šis nolīgums paliek spēkā, kamēr Melnkalne sniedz ieguldījumu operācijas darbībā.

4.   Šā nolīguma darbības izbeigšana neietekmēs ieguvumus vai saistības, kas izriet no šā nolīguma piemērošanas pirms tā darbības izbeigšanas, tostarp ieguvumus nodotajām personām, kamēr tās tiek turētas apcietinājumā vai tiesātas Melnkalnē.

Pēc operācijas pabeigšanas visus EUNAVFOR ieguvumus saskaņā ar šā nolīguma pielikumu var izmantot jebkura fiziska vai juridiska persona, ko norīkojusi valsts, kas ir ES Padomes prezidentvalsts. Norīkotā persona var būt, inter alia, diplomātisks pārstāvis vai konsulārā amatpersona, kas ir akreditēta Melnkalnē. Pēc operācijas pabeigšanas visus paziņojumus, kas saskaņā ar šo instrumentu bija jānodod EUNAVFOR, turpmāk nosūtīs valstij, kas ir ES Padomes prezidentvalsts.

Briselē, 2010. gada 24. martā, divos oriģināleksemplāros angļu valodā.

Eiropas Savienības vārdā

Melnkalnes vārdā


(1)  OV L 301, 12.11.2008., 33. lpp., labota ar OV L 253, 25.9.2009., 18. lpp.

(2)  OV L 322, 9.12.2009., 27. lpp.

(3)  OV L 109, 30.4.2009., 52. lpp.

(4)  OV L 112, 6.5.2009., 9. lpp. un papildinājums OV L 119, 14.5.2009., 40. lpp.

(5)  OV L 270, 15.10.2009., 19. lpp.

(6)  OV L 101, 11.4.2001., 1. lpp.

(7)  OV L 345, 23.12.2008., 96. lpp.

PIELIKUMS

NOTEIKUMI PAR NOSACĪJUMIEM UN KĀRTĪBU, LAI NODOTU PERSONAS, KURAS TUR AIZDOMĀS PAR PIRĀTISMU VAI BRUŅOTU LAUPĪŠANU PIEKRASTES VALSTS TERITORIĀLAJOS ŪDEŅOS OPERĀCIJAS TERITORIJĀ UN KURAS IR AIZTURĒJUŠI EIROPAS SAVIENĪBAS VADĪTIE JŪRAS SPĒKI (EUNAVFOR), UN PAR EUNAVFOR RĪCĪBĀ NONĀKUŠĀ ATSAVINĀTĀ ĪPAŠUMA NODOŠANU MELNKALNEI, KĀ ARĪ PAR RĪCĪBU PĒC ŠĀDAS NODOŠANAS

1.   Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“pirātisms” ir pirātisms saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvencijas 101. pantā sniegto definīciju;

b)

“bruņota laupīšana” ir a) apakšpunktā definētie nodarījumi, kas veikti valsts piekrastes teritoriālajos ūdeņos operācijas teritorijā;

c)

“nodotā persona” ir persona, kas tiek turēta aizdomās par to, ka tā plānojusi, veic vai ir veikusi pirātismu vai bruņotu laupīšanu, un ko EUNAVFOR nodod Melnkalnei saskaņā ar šo nolīgumu.

2.   Vispārīgi principi

a)

Melnkalne, pēc EUNAVFOR lūguma, var piekrist, ka EUNAVFOR nodod par pirātismu vai bruņotu laupīšanu aizturētās personas, kā arī ar to saistīto EUNAVFOR atsavināto īpašumu Horvātijas valsts kompetentajām iestādēm lietas izmeklēšanai un tiesvedībai.

b)

EUNAVFOR saskaņā ar šo nolīgumu nodod šīs personas tikai kompetentajām Melnkalnes tiesībaizsardzības iestādēm.

c)

Melnkalne apliecina, ka pret personām, kas nodotas saskaņā ar šo nolīgumu, tā gan pirms nodošanas, gan arī pēc tam izturēsies cilvēciski un ievērojot starptautisko cilvēktiesību pienākumus, tostarp noteikumus pret spīdzināšanu un nežēlīgu, necilvēcisku vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, patvaļīgas aizturēšanas aizliegumu un saskaņā ar prasību nodrošināt taisnīgu tiesu.

3.   Izturēšanās pret nodotajām personām, tiesvedība un tiesāšana

a)

Pret nodotajām personām izturas cilvēciski, un tās netiek spīdzinātas vai pakļautas nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, tām nodrošina pienācīgus uzturēšanās apstākļus un uzturu, medicīnisku palīdzību un tiesības veikt reliģiskus rituālus.

b)

Nodoto personu nekavējoties nodod tiesāšanai tiesnesim vai citai amatpersonai, kas ir ar likumu pilnvarota spriest tiesu un kura bez kavēšanās lemj par attiecīgās personas aizturēšanas likumību un, ja persona ir aizturēta nelikumīgi, nolemj to atbrīvot.

c)

Pieņemamā laikposmā nodotajām personām nodrošina tiesības uz tiesu vai tiesības uz atbrīvošanu.

d)

Izvirzot kriminālapsūdzību, nodotajām personām nodrošina tiesības uz taisnīgu un atklātu tiesu tiesību aktos paredzētā kompetentā, neatkarīgā un objektīvā tiesu iestādē.

e)

Kriminālnoziegumā apsūdzēto nodoto personu uzskata par nevainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta saskaņā ar likumu.

f)

Izvirzot kriminālapsūdzību, katrai nodotai personai vienlīdzīgi nodrošina šādas pamata garantijas:

1)

nekavējoties un izvērstā veidā sev saprotamā valodā saņemt informāciju par izvirzītās apsūdzības iemesliem;

2)

nodrošināt pietiekamu laiku un apstākļus aizstāvības sagatavošanai un sazināties ar paša izvēlētu aizstāvi;

3)

nodrošināt lietas iztiesāšanu bez nepamatotas aizkavēšanas;

4)

nodrošināt lietas iztiesāšanu, personai klātesot, kā arī tiesības aizstāvēt sevi pašam vai izmantojot paša izvēlētu advokātu; saņemt informāciju par šīm tiesībām, ja personai nav aizstāvja; un, ja personas rīcībā nav pietiekamu līdzekļu, nodrošināt bezmaksas tiesisku palīdzību personai, ja tas vajadzīgs tiesvedības interesēs;

5)

nodrošināt to, ka izskata visus pret attiecīgo personu vērstos pierādījumus, tostarp personas aizturēšanu veikušo liecinieku ar zvērestu apliecinātās liecības, kā arī nodrošināt personas pieaicināto liecinieku klātbūtni un nopratināšanu, ievērojot tādus pašus nosacījumus, kādus piemēro lieciniekiem, kas liecina pret nodoto personu;

6)

tiesības saņemt bezmaksas tulka pakalpojumus, ja persona nesaprot tiesā lietoto valodu vai nerunā tajā;

7)

tiesības netikt piespiestam liecināt pret sevi vai atzīt savu vainu.

g)

Visām nodotajām un par nozieguma izdarīšanu notiesātajām personām ir tiesības iesniegt notiesājošo spriedumu un piespriesto sodu atkārtotai izskatīšanai vai pārsūdzēt to augstākas instances tiesā saskaņā ar Melnkalnes tiesību aktiem.

h)

Melnkalne nenodod nodotās personas citām valstīm lietas izmeklēšanai vai tiesvedībai bez EUNAVFOR iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

4.   Nāvessods

Nodotām personām nevar piespriest vai piemērot nāvessodu, vai izvirzīt prasību par nāvessoda piespriešanu.

5.   Informācija un paziņojumi

a)

Veicot nodošanu, sagatavo atbilstīgu dokumentu, ko paraksta EUNAVFOR pārstāvis un Melnkalnes kompetentās tiesībaizsardzības iestādes pārstāvis.

b)

EUNAVFOR nodod Melnkalnei aizturēšanas datus par katru nodoto personu. Šie dati iespēju robežās ietver nodotās personas fizisko stāvokli aizturēšanas laikā, personas nodošanas laiku Melnkalnes iestādēm, personas aizturēšanas iemeslus, laiku un vietu, kad tika sākta aizturēšana, kā arī attiecībā uz personas aizturēšanu pieņemtos lēmumus.

c)

Melnkalne ir atbildīga, lai precīzi tiktu uzskaitīta katra nodotā persona, tostarp, bet neaprobežojoties ar, tā uzskaita atsavināto īpašumu, norāda personas fizisko stāvokli, tās ieslodzījuma vietu, pret to celtās apsūdzības un visus būtiskos lēmumus, kas pieņemti lietas izmeklēšanas un tiesvedības laikā.

d)

Šī informācija būs pieejama ES un EUNAVFOR pārstāvjiem, ja tie vērsīsies ar rakstisku lūgumu Melnkalnes Ārlietu ministrijā.

e)

Turklāt Melnkalne sniedz EUNAVFOR informāciju par ieslodzījuma vietu, kurā tur saskaņā ar šo nolīgumu nodotu personu, par tās fiziskā stāvokļa pasliktināšanos un iespējamu sliktu izturēšanos pret to. ES un EUNAVFOR pārstāvjiem ir iespēja piekļūt katrai saskaņā ar šo nolīgumu nodotai personai, kamēr šī persona atrodas apcietinājumā, un minētajiem pārstāvjiem ir tiesības to nopratināt.

f)

Valsts un starptautiskām humānās palīdzības organizācijām pēc to lūguma ir atļauts apmeklēt saskaņā ar šo nolīgumu nodotās personas.

g)

Lai nodrošinātu to, ka EUNAVFOR spēj Melnkalnei laikus nodrošināt palīdzību, nosūtot EUNAVFOR lieciniekus un sniedzot svarīgus pierādījumus, Melnkalne paziņo EUNAVFOR par savu nodomu uzsākt kriminālvajāšanu pret jebkuru no nodotajām personām un iesniedz pierādījumu sniegšanas un liecību uzklausīšanas grafiku.

6.    EUNAVFOR palīdzība

a)

EUNAVFOR pieejamo līdzekļu un spēju robežās sniedz Melnkalnei visu palīdzību, lai veiktu nodoto personu lietas izmeklēšanu un tiesvedību.

b)

Jo īpaši EUNAVFOR:

1)

sniedz aizturēšanas datus, kas sagatavoti saskaņā ar šo noteikumu 5. punkta b) apakšpunktu;

2)

rīkojas ar pierādījumiem saskaņā ar Melnkalnes kompetento iestāžu prasībām, kā par to puses ir vienojušās 8. punktā izklāstītajos īstenošanas noteikumos;

3)

cenšas sagatavot liecinieku liecības vai ar zvērestu apliecinātas liecības, ko sniedzis EUNAVFOR personāls, kas bija iesaistīts notikumos, saistībā ar kuriem personas ir nodotas saskaņā ar šo nolīgumu;

4)

nodod visu saistīto atsavināto īpašumu, kas ir EUNAVFOR rīcībā.

7.   Saistība ar citām nodoto personu tiesībām

Nekas šajos noteikumos nav iecerēts, lai atkāptos, vai nav uzskatāms par tādu, kas var likt atkāpties no jebkādām tiesībām, kas saskaņā ar piemērojamiem valsts vai starptautiskiem tiesību aktiem ir nodotai personai.

8.   Īstenošanas pasākumi

a)

Šo noteikumu piemērošanas nolūkā operatīvajiem, administratīvajiem un tehniskajiem jautājumiem var piemērot īstenošanas noteikumus, ko apstiprina Melnkalnes kompetentās iestādes, no vienas puses, un ES kompetentās iestādes, kā arī to valstu kompetentās iestādes, kuras nodrošina EUNAVFOR ar savu kontingentu, no otras puses.

b)

Īstenošanas noteikumi var, inter alia, ietvert:

1)

Melnkalnes kompetentās tiesībaizsardzības iestādes, kas norādītas kā tādas, kurām EUNAVFOR var nodot personas;

2)

aizturēšanas vietas, kur nodotās personas tiks turētas;

3)

tādu dokumentu (tostarp ar pierādījumu vākšanu saistītu dokumentu) apstrādi, kurus Melnkalnes tiesībaizsardzības iestādēm iesniedz, nododot personu;

4)

kontaktpunktus paziņojumu nosūtīšanai;

5)

nodošanas procedūrā izmantojamās veidlapas.


Top