EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0220

Komisijas Regula (ES) Nr. 220/2010 ( 2010. gada 16. marts), ar ko pieņem 2013. līdz 2015. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 67, 17.3.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 255 - 257

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/220/oj

17.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 220/2010

(2010. gada 16. marts),

ar ko pieņem 2013. līdz 2015. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 9. marta Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 577/98 ir jānosaka 2013. līdz 2015. gada ad hoc moduļu programmas elementi.

(2)

Atsevišķās nozarēs, kurās ir liels nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību un citu ar darbu saistītu veselības problēmu risks un kuras parasti nav ietvertas vai pilnībā ietvertas valsts sociālās drošības sistēmās, piemēram, šādas nozares ir “Zivsaimniecība un akvakultūra” (NACE 2. red. 3. nodaļa), “Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde” (NACE 2. red. B sadaļa) vai “Veselība un sociālā aprūpe” (NACE 2. red. Q sadaļa), ir vajadzīgi papildu resursi (2).

(3)

Jauns ad hoc modulis par nelaimes gadījumiem darbā un ar darbu saistītām veselības problēmām nodrošinās ievērojamu pievienoto vērtību informācijai, ko iegūst no Eiropas statistikas par nelaimes gadījumiem darbā (ESAW) un Eiropas arodslimību statistikas (EODS), jo īpaši ļaujot datus par nelaimes gadījumiem un arodslimībām tieši savienot ar informāciju par personas stāvokli darba tirgū un informāciju, kas jāiegūst par jauniem riskiem (proti, ar darbu saistītas veselības problēmas, kas nav atzītas par arodslimībām valsts tiesību aktos).

(4)

Eiropas nodarbinātības stratēģijā pilnībā atspoguļota vajadzība ņemt vērā ar imigrāciju saistītos darba aspektus, īpaši vajadzību uzlabot migrantu darba tirgus situāciju. Nodarbinātības politikas pamatnostādnēs, ko pieņēma ar Padomes Lēmumu 2008/618/EK (3) un kas ir integrēto pamatnostādņu kopumu neatņemama sastāvdaļa un paredzēta, lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību Eiropā kā atjaunotās Lisabonas stratēģijas sastāvdaļu, aicināts īpašu uzmanību veltīt tam, lai lielā mērā risinātu to cilvēku nodarbinātības problēmas, kuri ir nelabvēlīgā situācijā, tostarp novērstu atšķirības starp trešo valstu valstspiederīgo situāciju salīdzinājumā ar ES pilsoņu stāvokli. Tajās skaidri teikts, ka diskriminācijas apkarošana un imigrantu integrēšana ir svarīgs jautājums, un aicināts pienācīgi pārvaldīt ekonomisko migrāciju, lai uzlabotu darba tirgus vajadzību apmierināšanu. Ārkārtīgi svarīgi ir pienācīgi dati, lai uzraudzītu šos jautājumus, jo īpaši tāpēc, ka turpmākajos gados pieaugs vajadzība pēc migrantu darbaspēka, jo ES darbaspēks noveco un tiek prognozēts kvalificēta darbaspēka trūkums.

(5)

Saistībā ar notiekošo diskusiju par elastdrošību un izteikto prasību pēc uzņēmumu un darbinieku lielākas pielāgošanās spējas Eiropā, kas ir galvenais jautājums, ko uzsvēra Eiropas nodarbinātības stratēģijā un nodarbinātības politikas pamatnostādnēs, ir nepieciešami plašā Eiropas apsekojumā iegūti dati par to, ciktāl tiek izmantotas dažādas jaunas darba organizācijas prakses formas un darba laika režīmi, kā arī darbinieku pieredze ar tiem.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo ir pieņemta 2013. līdz 2015. gada ad hoc moduļu programma darbaspēka izlases veida apsekojumam, kā tas noteikts pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 16. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 77, 14.3.1998., 3. lpp.

(2)  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Darba kvalitātes un produktivitātes uzlabošana: Kopienas stratēģija par veselības aizsardzību un drošību darbā 2007. līdz 2012. gadam, pieņemta 21.2.2007., COM(2007) 62.

(3)  OV L 198, 26.7.2008., 47. lpp.


PIELIKUMS

DARBASPĒKA APSEKOJUMS

Vairākgadu ad hoc moduļu programma

1.   NELAIMES GADĪJUMI DARBĀ UN CITAS AR DARBU SAISTĪTAS VESELĪBAS PROBLĒMAS

Mainīgo lielumu saraksts: jādefinē līdz 2011. gada decembrim.

Pārskata periods: 2013. gads. Dalībvalstis var sniegt datus par visām 52 nedēļām vai par gada otro ceturksni.

Attiecīgās dalībvalstis un reģioni: jādefinē līdz 2011. gada decembrim.

Rezultātu pārstāvība: jādefinē līdz 2011. gada decembrim.

Ad hoc moduļa izlases pilnīgums: ad hoc moduļa izlasei jāatbilst Komisijas Regulas (EK) Nr. 377/2008 (1) I pielikuma 4. punkta prasībām, proti, izlasei, ko izmanto, lai vāktu informāciju par ad hoc moduļiem, jāsniedz informācija arī par strukturālajiem mainīgajiem lielumiem.

Rezultātu nosūtīšana: līdz 2014. gada 31. martam.

2.   EMIGRANTU UN VIŅU TIEŠO PĒCNĀCĒJU STĀVOKLIS DARBA TIRGŪ

Mainīgo lielumu saraksts: jādefinē līdz 2012. gada decembrim.

Pārskata periods: 2014. gads. Dalībvalstis var sniegt datus par visām 52 nedēļām vai par gada otro ceturksni.

Attiecīgās dalībvalstis un reģioni: jādefinē līdz 2012. gada decembrim.

Rezultātu pārstāvība: jādefinē līdz 2012. gada decembrim.

Ad hoc moduļa izlases pilnīgums: ad hoc moduļa izlasei jāatbilst Regulas (EK) Nr. 377/2008 I pielikuma 4. punkta prasībām, proti, izlasei, ko izmanto, lai vāktu informāciju par ad hoc moduļiem, jāsniedz informācija arī par strukturālajiem mainīgajiem lielumiem.

Rezultātu nosūtīšana: līdz 2015. gada 31. martam.

3.   DARBA ORGANIZĀCIJA UN DARBA LAIKA REŽĪMS

Mainīgo lielumu saraksts: jādefinē līdz 2013. gada decembrim.

Pārskata periods: 2015. gads. Dalībvalstis var sniegt datus par visām 52 nedēļām vai par gada otro ceturksni.

Attiecīgās dalībvalstis un reģioni: jādefinē līdz 2013. gada decembrim.

Rezultātu pārstāvība: jādefinē līdz 2013. gada decembrim.

Ad hoc moduļa izlases pilnīgums: ad hoc moduļa izlasei jāatbilst Regulas (EK) Nr. 377/2008 I pielikuma 4. punkta prasībām, proti, izlasei, ko izmanto, lai vāktu informāciju par ad hoc moduļiem, jāsniedz informācija arī par strukturālajiem mainīgajiem lielumiem.

Rezultātu nosūtīšana: līdz 2016. gada 31. martam.


(1)  OV L 114, 26.4.2008., 57. lpp.


Top