EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0978

Komisijas Lēmums ( 2009. gada 16. decembris) par grozījumiem Lēmumā 2002/622/EK, ar ko izveido radiofrekvenču spektra politikas grupu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 336, 18.12.2009, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 041 P. 208 - 209

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2019; Iesaist. atcelta ar 32019D0612(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/978/oj

18.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 336/50


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 16. decembris)

par grozījumiem Lēmumā 2002/622/EK, ar ko izveido radiofrekvenču spektra politikas grupu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/978/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (radiofrekvenču spektra lēmums) (1) Eiropas Savienībā ir izveidots radiofrekvenču spektra politikas tiesiskais regulējums, lai nodrošinātu politikas pieeju saskaņošanu un, vajadzības gadījumā, harmonizētus nosacījumus radiofrekvenču spektra pieejamībai un efektīvam izmantojumam, kas vajadzīgi iekšējā tirgus izveidei un darbībai tādās Eiropas Savienības politikas jomās kā elektroniskie sakari, transports, pētniecība un izstrāde. Šajā lēmumā atgādināts, ka Komisija var organizēt apspriedes, lai ņemtu vērā dalībvalstu, Eiropas Savienības iestāžu, nozares un visu attiecīgo radiofrekvenču spektra komerciālo un nekomerciālo lietotāju, kā arī pārējo interesentu viedokļus par tehnoloģiskajām, tirgus un reglamentējošām norisēm, kas var būt saistītas ar radiofrekvenču spektra izmantošanu. Saskaņā ar šiem noteikumiem Komisija 2002. gada 26. jūlijā pieņēma Lēmumu 2002/622/EK, ar ko izveido radiofrekvenču spektra politikas grupu (2) (turpmāk – “grupa”).

(2)

Pārskatot Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva) (3), tika konstatēta nepieciešamība grozīt Lēmumu 2002/622/EK, lai pielāgotu grupas uzdevumus šim jaunajam tiesiskajam regulējumam.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2002/622/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2002/622/EK groza šādi.

1.

Lēmuma 2. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“2. pants

Pienākumi

Grupa palīdz Komisijai un konsultē to par radiofrekvenču spektra politikas jautājumiem, par dažādo politikas pieeju koordināciju, par radiofrekvenču spektra politikas daudzgadu programmu sagatavošanu un, vajadzības gadījumā, par harmonizētiem nosacījumiem attiecībā uz iekšējā tirgus izveidei un darbībai nepieciešamā radiofrekvenču spektra pieejamību un efektīvu izmantošanu.

Turklāt grupa palīdz Komisijai sagatavot priekšlikumus Eiropas Parlamentam un Padomei par kopējiem politikas mērķiem, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu Eiropas Savienības interešu efektīvu koordināciju starptautiskajās organizācijās, kuru kompetencē ietilpst radiofrekvenču spektra jautājumi.”

2.

Lēmuma 4. pantā iekļauj šādu otro daļu:

“Ja Eiropas Parlaments un/vai Padome lūdz Eiropas Komisijas atzinumu vai grupas ziņojumu par radiofrekvenču spektra politikas jautājumiem, kas saistīti ar elektroniskajiem sakariem, grupa saskaņā ar iepriekšējā daļā izklāstītajiem noteikumiem pieņem šādu atzinumu vai ziņojumu. Komisija šos atzinumus un ziņojumus nodod iestādei, kas tos pieprasa. Grupas priekšsēdētājs vai grupas pilnvarots pārstāvis attiecīgā gadījumā var tos mutiski izklāstīt Eiropas Parlamentam un/vai Padomei.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 20. dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 16. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 198, 27.7.2002., 49. lpp.

(3)  OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.


Top