EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_192_R_0063_01

Padomes Lēmums 2009/558/KĀDP ( 2009. gada 16. marts ) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Izraēlu par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai
Nolīgums starp Eiropas Savienību un Izraēlu par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai

OJ L 192, 24.7.2009, p. 63–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 192/63


PADOMES LĒMUMS 2009/558/KĀDP

(2009. gada 16. marts)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Izraēlu par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 24. pantu,

ņemot vērā prezidentvalsts ieteikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2008. gada 18. februārī pieņēma lēmumu pilnvarot prezidentvalsti, kam palīdz ģenerālsekretārs/augstais pārstāvis (ĢS/AP) un pilnībā iesaistot Komisiju, saskaņā ar 24. pantu Līgumā par Eiropas Savienību sākt sarunas ar Izraēlas Valsti, lai noslēgtu nolīgumu par informācijas drošību.

(2)

Saskaņā ar minēto pilnvarojumu sākt sarunas prezidentvalsts, kam palīdz ĢS/AP, vienojās par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Izraēlu par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai.

(3)

Minētais nolīgums būtu jāapstiprina,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Izraēlu par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas parakstīt minēto nolīgumu, lai tas kļūtu saistošs Eiropas Savienībai.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 16. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. VONDRA


TULKOJUMS

NOLĪGUMS

starp Eiropas Savienību un Izraēlu par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai

IZRAĒLAS VALSTS VALDĪBA,

ko pārstāv Izraēlas Aizsardzības ministrija (turpmāk “IAM”),

un

EIROPAS SAVIENĪBA,

(turpmāk “ES”),

ko pārstāv Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts,

(turpmāk “Puses”),

TĀ KĀ Puses ir iecerējušas sadarboties jautājumos, kas skar kopīgas intereses, jo īpaši aizsardzības un drošības jautājumos,

TĀ KĀ Pušu pilnvērtīgām un efektīvām apspriedēm un sadarbībai var būt vajadzīga piekļuve Izraēlas un ES klasificētai informācijai un saistītiem materiāliem, kā arī Izraēlai un ES var būt nepieciešams apmainīties ar klasificētu informāciju un saistītiem materiāliem,

TĀ KĀ Puses vēlas aizsargāt un glabāt klasificēto informāciju un materiālus, ar ko tās savstarpēji apmainās,

TĀ KĀ klasificētas informācijas un saistītu materiālu piekļuves un apmaiņas aizsardzība prasa atbilstīgus drošības pasākumus,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Lai īstenotu pilnvērtīgas un efektīvas Pušu sadarbības mērķus jautājumos, kas skar kopīgas intereses, jo īpaši aizsardzības un drošības jautājumos, šis Nolīgums par drošības procedūrām klasificētas informācijas un materiālu apmaiņai (turpmāk “Nolīgums”) attiecas uz tādu klasificētu informāciju un materiāliem jebkādā formā un jebkurā jomā, ko Puses sniedz vai ar kuru tās savstarpēji apmainās.

2. pants

Šajā Nolīgumā:

a)

“klasificēta informācija” ir jebkura informācija (proti, zināšanas, ko jebkādā formā, tostarp rakstiski, mutiski vai vizuāli, var sniegt citiem) vai materiāli, par ko viena vai otra Puse atbilstīgi saviem iekšējiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem ir noteikusi, ka tie ietilpst attiecīgās Puses drošības interesēs un prasa aizsardzību pret neatļautu izpaušanu, un kam viena vai otra šā Nolīguma Puse piešķīrusi drošības klasifikāciju (turpmāk “klasificēta informācija”);

b)

“materiāli” ir jebkurš dokuments, produkts vai viela, kurā var ierakstīt vai ietvert informāciju, neatkarīgi no tās fiziskās izpausmes, tostarp, bet ne tikai – rakstiski (vēstule, piezīme, protokols, ziņojums, memorands, signāls/ziņa), datortehnika, datora diski, lasāmatmiņas kompaktdiski, USB zibatmiņas kartes, iekārtas, mehānismi, aparāti, ierīces, modeļi, fotoattēli/diapozitīvi/skices, ieraksti, lentes, kasetes, filmas, reprodukcijas, kartes, shēmas, plāni, piezīmju grāmatiņas, matricas, trafareti, rakstāmmašīnas vai printera lentes.

3. pants

Šajā Nolīgumā “ES” ir Eiropas Savienības Padome (turpmāk “Padome”), ģenerālsekretārs/augstais pārstāvis un Padomes Ģenerālsekretariāts, kā arī Eiropas Kopienu Komisija (turpmāk “Eiropas Komisija”).

4. pants

Katra Puse:

a)

aizsargā un glabā klasificētu informāciju, kuru Puses sniedz viena otrai vai ar kuru tās savstarpēji apmainās saskaņā ar šo Nolīgumu atbilstīgi to iekšējiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem;

b)

nodrošina, ka klasificētā informācija, kuru Puses sniedz viena otrai vai ar kuru tās savstarpēji apmainās saskaņā ar šo Nolīgumu, saglabā to drošības klasifikāciju, ko tai piešķīrusi sniedzēja Puse. Saņēmēja Puse aizsargā un glabā klasificētu informāciju saskaņā ar saviem drošības noteikumiem, kuri attiecas uz informāciju vai materiāliem ar līdzvērtīgu drošības klasifikāciju, kā norādīts 6. pantā. Tādējādi visai šādai klasificētai informācijai Puses piešķir tādu pašu drošības aizsardzību, kādu nodrošina savai klasificētai informācijai ar līdzvērtīgu klasifikāciju;

c)

lieto šādu klasificētu informāciju vienīgi tiem nolūkiem un ar tādiem drošības nosacījumiem, kādus noteikusi izcelsmes iestāde vai kādiem informācija ir sniegta vai saņemta apmaiņā; tas attiecas arī uz klasificētas informācijas aprīkojuma atrašanās vietu;

d)

neatklāj šādu klasificētu informāciju jebkādām trešām personām vai ES iestādēm vai struktūrām, kas nav minētas 3. pantā, ja iepriekš nav saņemta sniedzējas Puses rakstiska piekrišana;

e)

neatļauj personām piekļūt klasificētai informācijai, izņemot tad, ja tām ir informācijas nepieciešamība (t. i., personām piekļuve ir vajadzīga, lai pildītu savus amata pienākumus) un, vajadzības gadījumā, attiecīgā Puse tām ir piešķīrusi atbilstīgu drošības pielaidi un atļauju.

5. pants

1.   Klasificētu informāciju var atklāt vai izpaust viena Puse (sniedzēja Puse) otrai Pusei (saņēmējai Pusei).

2.   Lai informāciju izpaustu saņēmējiem, kas nav Puses, saņēmēja Puse, iepriekš saņemot sniedzējas Puses rakstisku piekrišanu, pieņem lēmumu par klasificētas informācijas atklāšanu vai izpaušanu.

3.   Katra Puse lemj par klasificētas informācijas izpaušanu otrai Pusei, izskatot katru konkrētu gadījumu. Īstenojot 1. un 2. punktu, vispārēja informācijas izpaušana ir pieļaujama vienīgi tad, ja Puses ir izstrādājušas procedūras un par tām vienojušās attiecībā uz noteiktām informācijas kategorijām, kas ir būtiskas to operatīvajām vajadzībām.

4.   No sniedzējas Puses saņemtu klasificētu informāciju saņēmēja Puse var sniegt līgumslēdzējam vai iespējamam līgumslēdzējam, ja sniedzēja Puse iepriekš devusi rakstisku atļauju. Pirms izpaust vai atklāt līgumslēdzējam vai iespējamam līgumslēdzējam jebkuru no sniedzējas Puses saņemtu klasificētu informāciju, saņēmēja Puse atbilstīgi saviem iekšējiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem nodrošina, ka šāda līgumslēdzēja vai iespējamais līgumslēdzējs un līgumslēdzēja iekārtas spēj aizsargāt klasificētu informāciju un ka tam ir atbilstoša drošības pielaide.

5.   Katra Puse atbilstīgi saviem iekšējiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem nodrošina iekārtu un iestāžu drošību vietās, kur glabā otras Puses sniegtu klasificētu informāciju, un attiecībā uz katru šādu iekārtu vai iestādi nodrošina, ka tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai kontrolētu un aizsargātu klasificēto informāciju.

6. pants

1.   Klasificētu informāciju apzīmē šādi:

a)

Izraēlas Valsts klasificēto informāciju apzīmē kā

Image

(Top Secret),

Image

(Secret) vai

Image

(Confidential);

b)

ES klasificēto informāciju apzīmē kā TRES SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE vai RESTREINT UE.

2.   Attiecīgā drošības klasifikācija ir šāda:

Izraēlas klasifikācija

ES klasifikācija

Image

(Top Secret)

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

Image

(Secret)

SECRET UE

Image

(Confidential)

CONFIDENTIEL UE

(Izraēlai nav līdzvērtīgas klasifikācijas)

RESTREINT UE

Izraēlas Puse apņemas piešķirt RESTREINT UE klasificētajai informācijai tādu pašu aizsardzību kā tās Image (Confidential) klasificētajai informācijai.

7. pants

Katra Puse nodrošina to, ka tai ir izveidota drošības sistēma un drošības pasākumi, kuras pamatā ir drošības pamatprincipi un obligātie standarti, kas noteikti tās attiecīgajos iekšējos normatīvajos un administratīvajos aktos un iekļauti pasākumos, kuri jāizstrādā saskaņā ar 12. pantu, lai nodrošinātu, ka klasificētai informācijai, kuru sniedz vai ar kuru apmainās saskaņā ar šo Nolīgumu, piemēro līdzvērtīgu aizsardzības līmeni.

8. pants

1.   Puses nodrošina, ka visas personas, kurām amata pienākumu pildīšanai ir vajadzīga piekļuve klasificētai informācijai, ko sniedz vai ar ko apmainās saskaņā ar šo Nolīgumu, vai kuru pienākumu vai funkciju dēļ tām var dot šādu piekļuvi, ir saņēmušas atbilstīgu drošības pielaidi, pirms šīm personām dod piekļuvi šādai klasificētai informācijai.

2.   Drošības pielaides procedūras izstrādā tā, lai saskaņā ar iekšējiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem noteiktu, vai visi attiecīgie faktori attiecībā uz personu ir tādi, ka tai var dot piekļuvi klasificētai informācijai.

9. pants

Puses sniedz savstarpēju palīdzību attiecībā uz tādas klasificētas informācijas drošību, ko sniedz vai ar ko apmainās saskaņā ar šo Nolīgumu, un jautājumiem, kas skar kopīgas drošības intereses. Iestādes, kas minētas 12. pantā, rīko savstarpējas apspriedes par drošības jautājumiem un drošības pārbaudes, lai, ievērojot Pušu attiecīgās atbildības jomas, izvērtētu to drošības pasākumu efektivitāti, kas ir jāizstrādā saskaņā ar minēto pantu. Praktiskus paskaidrojumus, kas attiecas uz šādiem apmeklējumiem un jebkādiem citiem apmeklējumiem saistībā ar šā Nolīguma īstenošanu, izklāsta pasākumos, kas jāizstrādā saskaņā ar 12. pantu.

10. pants

1.   Šajā Nolīgumā:

a)

attiecībā uz ES visu korespondenci nosūta Padomei uz šādu adresi:

Eiropas Savienības Padome

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

1048 Brussels

BELGIUM

Padomes Kancelejas vadītājs visu korespondenci pārsūta dalībvalstīm un Eiropas Komisijai, ievērojot 2. punktu;

b)

attiecībā uz Izraēlu korespondenci nosūta Drošības un aizsardzības iestādes direktorātam D.S.D.E (MALMAB) uz šādu adresi:

Ministry of Defense

Kaplan St.

Hakirya Tel-Aviv

ISRAEL

2.   Vienas Puses sūtīto korespondenci, kas ir pieejama vienīgi konkrētām kompetentām tās Puses amatpersonām, struktūrām vai dienestiem, izņēmuma gadījumos operatīvu iemeslu dēļ var adresēt vai tā var būt pieejama vienīgi konkrētām kompetentām otras Puses amatpersonām, struktūrām vai dienestiem, kas īpaši norādīti kā saņēmēji, ņemot vērā viņu kompetenci un ievērojot informācijas nepieciešamības principu.

Attiecībā uz ES šādu korespondenci sūta ar Padomes Kancelejas vadītāja starpniecību vai ar Eiropas Komisijas Drošības direktorāta kancelejas vadītāja starpniecību, ja šāda informācija ir adresēta Eiropas Komisijai.

Attiecībā uz Izraēlu šādu korespondenci sūta ar Drošības un aizsardzības iestādes direktorāta D.S.D.E (MALMAB) starpniecību. Ja ES vēlas nosūtīt klasificētu informāciju nevis IAM, bet kādai citai Izraēlas ministrijai vai organizācijai, Drošības un aizsardzības iestādes direktorāts D.S.D.E (MALMAB) paziņo Padomes Kancelejas vadītājam to, kura Izraēlas drošības iestāde ir atbildīga par attiecīgām ministrijām vai organizācijām, kas piemēro līdzvērtīgus standartus klasificētas informācijas aizsardzībai.

11. pants

Šā Nolīguma īstenošanu pārrauga IAM, Padomes ģenerālsekretārs un par drošības jautājumiem atbildīgais Eiropas Komisijas loceklis.

12. pants

1.   Šā Nolīguma īstenošanai 2., 3. un 4. punktā norādītās trīs iestādes kopīgi izstrādā drošības pasākumus, lai noteiktu standartus savstarpējai tādas klasificētas informācijas aizsardzībai un glabāšanai, uz kuru attiecas šis Nolīgums.

2.   Drošības un aizsardzības iestādes direktorāts D.S.D.E (MALMAB) Izraēlas Aizsardzības ministrijas vadībā un tās vārdā uzņemas atbildību par drošības pasākumiem tādas klasificētas informācijas aizsardzībai un drošībai, ko Izraēlai sniedz saskaņā ar šo Nolīgumu.

3.   Padomes Ģenerālsekretariāta Aizsardzības birojs Padomes ģenerālsekretāra vadībā un viņa uzdevumā, rīkojoties Padomes vārdā un tās pakļautībā, uzņemas atbildību par drošības pasākumiem tādas klasificētas informācijas aizsardzībai un drošībai, ko Eiropas Savienībai sniedz saskaņā ar šo Nolīgumu.

4.   Eiropas Komisijas Drošības direktorāts, rīkojoties par drošības jautājumiem atbildīgā Komisijas locekļa pakļautībā, uzņemas atbildību par drošības pasākumiem Eiropas Komisijā un tās telpās tādas klasificētas informācijas aizsardzībai un drošībai, kuru sniedz vai ar kuru apmainās saskaņā ar šo Nolīgumu.

5.   Attiecībā uz ES 1. punktā minētos drošības pasākumus apstiprina Padomes Drošības komiteja.

13. pants

Saņēmēja Puse informē sniedzēju Pusi, ja tiek atklāti jebkādi pierādījumi vai rodas aizdomas, ka ir zaudēta vai apdraudēta tās klasificētās informācijas slepenība. Saņēmēja Puse sāk izmeklēšanu, lai noskaidrotu notikušā apstākļus. Izmeklēšanas rezultātus un informāciju par veiktajiem pasākumiem, lai novērstu notikušā atkārtošanos, dara zināmus sniedzējai Pusei. Šā nolīguma 12. pantā minētās iestādes var izstrādāt procedūras šajā nolūkā.

14. pants

Katra Puse uzņemas atbildību par savu izdevumu segšanu, kas radušies, īstenojot šo Nolīgumu.

15. pants

Pirms Puses viena otrai sniedz klasificētu informāciju saskaņā ar šo Nolīgumu vai apmainās ar to, 12. pantā minētās atbildīgās drošības iestādes vienojas par to, ka Puses spēj aizsargāt un glabāt klasificētu informāciju atbilstīgi šim Nolīgumam, un par pasākumiem, kas jāizstrādā saskaņā ar 12. pantu.

16. pants

Šis Nolīgums neliedz Pusēm slēgt citus nolīgumus par klasificētas informācijas sniegšanu vai apmaiņu, ja vien tie nav pretrunā šā Nolīguma noteikumiem.

17. pants

Visas domstarpības starp Izraēlu un Eiropas Savienību, kas rodas, interpretējot vai piemērojot šo Nolīgumu, risina tikai Pušu savstarpējās sarunās. Sarunu laikā abas Puses turpina pildīt visas citas saistības saskaņā ar šo Nolīgumu.

18. pants

1.   Šis Nolīgums stājas spēkā pēc tam, kad Puses ir viena otrai paziņojušas par šim nolūkam nepieciešamo iekšējo procedūru pabeigšanu.

2.   Katra Puse paziņo otrai Pusei par jebkurām izmaiņām savos normatīvajos aktos, kas varētu ietekmēt šajā Nolīgumā minētās klasificētās informācijas aizsardzību.

3.   Pēc vienas vai otras Puses lūguma šo Nolīgumu var pārskatīt, lai apsvērtu iespējamus grozījumus.

4.   Jebkurus grozījumus šajā Nolīgumā veic vienīgi rakstiski, abām Pusēm savstarpēji vienojoties. Tie stājas spēkā pēc 1. punktā paredzētās savstarpējās paziņošanas.

19. pants

Šo Nolīgumu ikviena Puse var izbeigt, rakstiski par to paziņojot otrai Pusei. Šāda izbeigšana stājas spēkā sešus mēnešus pēc tam, kad otra Puse saņēmusi paziņojumu, bet neietekmē saistības, kas jau radušās saskaņā ar šā Nolīguma noteikumiem. Jo īpaši visu klasificēto informāciju, ko sniedz vai ar ko apmainās saskaņā ar šo Nolīgumu, turpina aizsargāt saskaņā ar šajā Nolīgumā izklāstītajiem noteikumiem.

To apliecinot, pilnvarotie ir parakstījuši šo Nolīgumu.

Telavivā, 2009. gada 11. jūnijā, divos eksemplāros angļu valodā.

Izraēlas vārdā –

aizsardzības ministrs

Eiropas Savienības vārdā –

ģenerālsekretārs/augstais pārstāvis


Top