EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0414

Komisijas Regula (EK) Nr. 414/2009 ( 2009. gada 30. aprīlis ), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 125, 21.5.2009, p. 6–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 008 P. 238 - 269

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; Iesaist. atcelta ar 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/414/oj

21.5.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 414/2009

(2009. gada 30. aprīlis),

ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1) un jo īpaši tās 247. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 648/2005 (2) Regulā (EEK) Nr. 2913/92 tika ieviests pienākums iesniegt ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijas elektroniski. Sākot ar 2009. gada 1. jūliju, eksporta muitas deklarāciju papīra formātā var iesniegt tikai tad, ja muitas iestāžu datorizētā sistēma nedarbojas vai ja personas, kura iesniedz deklarāciju, lietojumprogramma nedarbojas.

(2)

Lai uzlabotu drošību, jāizveido alternatīva tranzīta pavaddokumenta (“tranzīta/drošības pavaddokuments”) versija un ar to saistīts pozīciju saraksts, lai saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (3) 30.A pielikumu iekļautu vajadzīgos datus.

(3)

“Eksporta pavaddokuments” un ar to saistīts pozīciju saraksts, kas minēts Regulas (EEK) Nr. 2454/93 796.a pantā, jāpielāgo, lai iekļautu datus, kas izklāstīti Regulas (EEK) Nr. 2454/93 30.A pielikumā.

(4)

Ja personas, kuras iesniedz deklarāciju, nevar nodrošināt muitas iestādēm eksporta un izvešanas kopsavilkuma deklarāciju datus, izmantojot parastas datorizētas procedūras, jo muitas iestāžu datorsistēma vai personas, kura iesniedz deklarāciju, lietojumprogramma nedarbojas, minētajām personām jāļauj izmantot alternatīvu papīra procedūru, lai muitas iestādēm varētu sniegt vajadzīgo informāciju. Šajā sakarā ir lietderīgi nodrošināt to, ka tiek izmantota veidlapa, “eksporta/drošības vienots administratīvais dokuments”, kurā ietverti gan eksporta deklarācijas, gan izvešanas kopsavilkuma deklarācijas dati.

(5)

Situācijās, kad muitas iestāžu datorizētā sistēma vai personas, kas iesniedz deklarāciju, elektroniskā lietojumprogramma nedarbojas, ir jānodrošina “drošības un drošuma dokuments” papīra formātā, ko var izmantot ievešanas kopsavilkuma deklarācijām un izvešanas kopsavilkuma deklarācijām. Tajā jābūt datiem, kas noteikti Regulas (EEK) Nr. 2454/93 30.A pielikumā, un tas jāpapildina ar pozīciju sarakstu, ja sūtījumā ir vairāk nekā viena preču pozīcija.

(6)

Lai uzņēmējiem piedāvātu pēc iespējas vairāk risinājumu, iesniedzot vajadzīgos datus gadījumos, kad visu muitas un privāto uzņēmēju datorizētās sistēmas nedarbojas, ir būtiski, lai muitas iestādēm būtu atļauts paziņot minētos datus ar komercdokumentu palīdzību, paredzot, ka muitas iestādēm iesniegtajos dokumentos ir informācijas elementi, kas jānorāda ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijās saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 30.A pielikumu.

(7)

Tā kā Komisijas Regulas (EK) Nr. 1875/2006 (4) noteikumi par drošumu un drošību tiks piemēroti no 2009. gada 1. jūlija, atbilstošie noteikumi, kas paredzēti šajā regulā, arī jāpiemēro no šīs dienas. Tāpēc Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 ir jāizdara attiecīgi grozījumi.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EEK) Nr. 2454/93 groza šādi.

1.

Regulas 183. panta 2. punktu groza šādi:

a)

punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Gadījumos, kas minēti pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, ievešanas kopsavilkuma deklarācija papīra formātā jāsagatavo, izmantojot drošības un drošuma dokumenta veidlapu atbilstoši paraugam 45.i pielikumā. Ja sūtījumā, par kuru sagatavota ievešanas deklarācija, ir vairāk nekā viena preču pozīcija, drošības un drošuma dokumentu papildina ar pozīciju sarakstu, kas atbilst 45.j pielikumā norādītajam paraugam. Pozīciju saraksts ir drošības un drošuma dokumenta neatņemama sastāvdaļa.”;

b)

punktam pievieno šādu daļu:

“Gadījumos, kas minēti pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, muitas iestādes var atļaut aizstāt vai papildināt drošības un drošuma dokumentu ar komercdokumentiem, nodrošinot, ka muitas iestādēm iesniegtajos dokumentos ir informācijas elementi, kas paredzēta 30.A pielikumā attiecībā uz ievešanas kopsavilkuma deklarācijām.”;

2.

340.b pantu papildina ar šādu 6.a punktu:

“6.a

“Tranzīta/drošības pavaddokuments”: ir no datorizētās sistēmas izdrukāts dokuments, lai to pievienotu precēm, un kas balstīts uz tranzīta deklarācijas un ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijas datiem.”

3.

Regulas 358. pantu groza šādi:

a)

minētā panta 2. punkta pirmās daļas ievadfrāzi aizstāj ar šādu frāzi:

“2.   Pēc preču izlaišanas tranzīta pavaddokumentu vai tranzīta/drošības pavaddokumentu pievieno precēm, kurām piemēro Kopienas tranzīta procedūru. Dokumentam jāatbilst 45.a pielikuma tranzīta pavaddokumenta paraugam un informācijas elementiem vai situācijās, kad 30.A pielikumā minētie dati tiek sniegti papildus datiem par tranzītu, jāatbilst tranzīta/drošības pavaddokumenta paraugam un informācijas elementiem, kā noteikts 45.e pielikumā, un tranzīta/drošības pozīciju saraksta paraugam, kā noteikts 45.f pielikumā. Dokuments ir pieejams uzņēmējam vienā no šādiem veidiem:”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“3.   Ja deklarācijā norādīts vairāk par vienu preču pozīciju, tranzīta pavaddokumentu, kas minēts 2. punktā, papildina ar pozīciju sarakstu, kas atbilst 45.b pielikumā izklāstītajam paraugam. Tranzīta/drošības pavaddokumentu, kas minēts 2. punktā, vienmēr papildina ar pozīciju sarakstu, kas izklāstīts 45.f pielikumā. Pozīciju saraksts ir neatņemama tranzīta pavaddokumenta vai tranzīta/drošības pavaddokumenta sastāvdaļa.”

4.

Ar šādu tekstu aizstāj 787. panta 2. punktu:

“2.   Ja muitas iestāžu datorizētā sistēma vai personas, kas iesniedz eksporta deklarāciju, elektroniskā lietojumprogramma nedarbojas, muitas iestādes akceptē eksporta deklarāciju papīra formātā, ar nosacījumu, ka tā ir sagatavota vienā no šādiem veidiem:

a)

izmantojot veidlapu, kas atbilst 31. līdz 34. pielikumā norādītajam paraugam un kura papildināta ar drošības un drošuma dokumentu, kas atbilst 45.i pielikumā norādītajam paraugam, un preču drošības un drošuma pozīciju sarakstu, kas atbilst 45.j pielikumā norādītajam paraugam;

b)

izmantojot eksporta/drošības vienoto administratīvo dokumentu, kas atbilst 45.k pielikumā norādītajam paraugam, un eksporta/drošības pozīciju sarakstu, kas atbilst 45.l pielikumā norādītajam paraugam.

Veidlapā jānorāda obligātais saraksts ar datiem, kas norādīti 37. pielikumā un 30.A pielikumā attiecībā uz eksporta procedūru.”

5.

Regulas 796.a pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktā vārdus “45.c pielikumā” aizstāj ar “45.g pielikumā”;

b)

panta 2. punktā vārdus “45.d pielikumā” aizstāj ar “45.h pielikumā.”

6.

Regulas 796.c panta otrajā daļā vārdus “45.c pielikumā” aizstāj ar “45.g pielikumā”.

7.

Regulas 842.b panta 3. punktu groza šādi:

a)

punkta otro daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Gadījumos, kas minēti pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, izvešanas kopsavilkuma deklarācija papīra formātā jāsagatavo, izmantojot drošības un drošuma dokumentu atbilstoši paraugam 45.i pielikumā. Ja sūtījumā, par kuru sagatavota izvešanas kopsavilkuma deklarācija, ir vairāk par vienu preču veidu, drošības un drošuma dokumentu papildina ar pozīciju sarakstu, kas atbilst 45.j pielikumā norādītajam paraugam. Pozīciju saraksts ir drošības un drošuma dokumenta neatņemama sastāvdaļa.”;

b)

punktam pievieno trešo daļu:

“Gadījumos, kas minēti pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, muitas iestādes var atļaut aizstāt vai papildināt drošības un drošuma dokumentu ar komercdokumentiem, nodrošinot, ka muitas iestādēm iesniegtajos dokumentos ir informācijas elementi, kas paredzēti 30.A pielikumā attiecībā uz izvešanas kopsavilkuma deklarācijām.”

8.

Regulas 183., 359. panta 1. un 4. punktā, 360. panta 1. un 2. punktā, 361. panta 3. un 4. punktā, 406. panta 1. un 2. punktā, 408. panta 1. punkta d) apakšpunktā, 454. panta 4. punktā, 454.b panta 2. un 4. punktā, 455. panta 1. punktā un 457.b panta 2. un 3. punktā frāzi “tranzīta pavaddokuments” aizstāj ar frāzi “tranzīta pavaddokuments – tranzīta/drošības pavaddokuments”.

9.

Regulas 37.d pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 3.1. punkta trešajā ievilkumā frāzi “tranzīta pavaddokuments (TPD)” aizstāj ar “tranzīta pavaddokuments (TPD) – tranzīta/drošības pavaddokuments (TDPD)”;

b)

pielikuma 3.2., 3.3., 4.1., 7., 8., 18. un 30.1. punktā “TPD” aizstāj ar “TPD/TDPD”;

c)

pielikuma 3.2. punktā frāzi “37. un 45.a pielikumā” aizstāj ar “37., 45.a un 45.e pielikumā”.

10.

45.c un 45.d pielikumu svītro.

11.

Iekļauj 45.e pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas I pielikumā.

12.

Iekļauj 45.f pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas II pielikumā.

13.

Iekļauj 45.g pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas III pielikumā.

14.

Iekļauj 45.h pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas IV pielikumā.

15.

Iekļauj 45.i pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas V pielikumā.

16.

Iekļauj 45.j pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas VI pielikumā.

17.

Iekļauj 45.k pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas VII pielikumā.

18.

Iekļauj 45.l pielikumu, kas izklāstīts šīs regulas VIII pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(2)  OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.

(3)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(4)  OV L 360, 19.12.2006., 64. lpp.


I PIELIKUMS

“45.e PIELIKUMS

(minēts 358. panta 2. punktā)

TRANZĪTA/DROŠĪBAS PAVADDOKUMENTS (“TDPD”)

I   NODAĻA

Tranzīta/drošības pavaddokumenta paraugs

Image

II   NODAĻA

Paskaidrojumi un informācijas elementi (dati) tranzīta/drošības pavaddokumentam

Saīsinājums “DTP” (“darbības turpināšanas plāns”), kas lietots šajā nodaļā, attiecas uz situācijām, kad piemēro 340.b panta 7. punktā minēto rezerves procedūru.

Tranzīta/drošības pavaddokumentā norādītie dati attiecas uz visu deklarāciju.

Tranzīta/drošības pavaddokumentā esošā informācija balstās uz datiem, kas iegūti no tranzīta deklarācijas; vajadzības gadījumā minēto informāciju var grozīt principāls un/vai apstiprināt nosūtītāja muitas iestāde.

Papīrs, ko izmanto tranzīta/drošības pavaddokumentam, var būt zaļā krāsā.

Papildus noteikumiem 30.A, 37. un 38. pielikuma paskaidrojumos informācijas elementiem jābūt drukātiem šādi.

1.   MRN (PREČU PĀRVEDUMA NORĀDES NUMURS)

MRN jādrukā uz pirmās lapas un uz visiem pozīciju sarakstiem, izņemot gadījumus, ja minētās veidlapas tiek lietotas “DTP” kontekstā, kad MRN netiek piešķirts.

Informācija ir burtciparu veidā ar 18 rakstzīmēm pēc šāda parauga:

Lauks

Saturs

Lauka tips

Piemēri

1

Tranzīta deklarācijas oficiālās pieņemšanas gada pēdējie divi cipari (YY)

2 cipari

06

2

Pārveduma izcelsmes valsts identifikators (2 burtu valsts kods)

Burtu 2

RO

3

Unikāls identifikators tranzīta pārvedumiem gadā un konkrētā valstī

Burtciparu 13

9876AB8890123

4

Kontrolzīme

Burtciparu 1

5

1. un 2. lauku aizpilda, kā iepriekš paskaidrots.

3. laukā jābūt tranzīta darījuma identifikatoram. Par minētā lauka izmantošanas veidu atbild attiecīgās valsts pārvaldes iestādes, taču katram tranzīta darījumam, ko vienā gadā veic attiecīgajā valstī, ir jābūt unikālam numuram.

Valstu pārvaldes iestādes, kas MRN vēlas iekļaut muitas iestādes norādes numuru, var izmantot ne vairāk kā pirmās sešas rakstzīmes, lai iekļautu iestādes valsts numuru.

4. laukā jāieraksta vērtība, kas ir visa MRN kontrolzīme. Šis lauks ļauj noteikt kļūdu, saņemot visu MRN.

MRN” iespiež arī svītrkoda veidā, izmantojot standarta “kodu 128” ar rakstzīmju kopu “B”.

2.   AILE “DROŠ. DEKLARĀC”. (S00)

Norādīt S kodu, ja tranzīta/drošības pavaddokumentā arī ir ar drošību saistīta informācija. Ja šajā dokumentā nav ar drošību saistītas informācijas, minēto aili neaizpilda.

3.   AILE “VEIDLAPAS” (3)

Pirmais apakšnodalījums: izdrukātās lapas kārtas numurs,

otrais apakšnodalījums: kopējais izdrukāto lapu skaits (tostarp pozīciju saraksts).

4.   AILE “ATSAUCES NUMURI” (7)

Norādīt LRN vai/un UCR:

LRN – vietējais atsauces numurs, kā definēts 37.a pielikumā.

UCR – unikālais sūtījuma uzskaites numurs, kā minēts 37. pielikuma II sadaļas 7. ailē.

5.   LAUKUMĀ PA LABI NO AILES “SAŅĒMĒJS” (8)

Muitas iestādes nosaukums un adrese, kurai ir jānosūta atpakaļnogādājamais tranzīta/drošības pavaddokumenta eksemplārs.

6.   AILE “CITI SCI” (S32)

Norādīt citu īpašu apstākļu identifikācijas numuru.

7.   AILE “NOSŪTĪTĀJA IESTĀDE” (C)

nosūtītāja muitas iestādes atsauces numurs,

tranzīta deklarācijas pieņemšanas datums,

atzītā sūtītāja (ja tāds ir) nosaukums un atļaujas numurs.

8.   AILE “NOSŪTĪTĀJA IESTĀDES KONTROLEI” (D)

kontroles rezultāti,

uzliktās plombas vai norāde “- -”, kas identificē “Atbrīvojums – 99201”,

norāde “Saistošs maršruts” attiecīgā gadījumā.

Tranzīta/drošības pavaddokumentā neizdara grozījumus, papildinājumus vai svītrojumus, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

9.   FORMALITĀTES CEĻĀ

No brīža, kad preces nosūtītas no nosūtītāja muitas iestādes, līdz brīdim, kad tās pienāk galamērķa muitas iestādē, tranzīta/drošības pavaddokumentā, ko pievieno precēm, var būt nepieciešams iekļaut dažas norādes. Tādas norādes attiecas uz pārvadājumu, un tās attiecīgo operāciju laikā ieraksta pārvadātājs, kas atbild par transportlīdzekli, kurā preces iekrautas. Minētos informācijas elementus var salasāmā veidā ierakstīt ar roku, un tādā gadījumā norādes ieraksta ar tinti un lielajiem burtiem.

Pārvadātājiem atgādina, ka preces var pārkraut tikai pēc tam, kad ir saņemta atļauja no tās valsts muitas iestādēm, kuras teritorijā paredzēts veikt pārkraušanu.

Ja minētās iestādes uzskata, ka attiecīgā Kopienas tranzīta operācija var turpināties parastā veidā, tad tās pēc vajadzīgo pasākumu veikšanas vizē tranzīta/drošības pavaddokumentus.

Muitas iestādēm attiecīgi tranzīta vai galamērķa muitas iestādē jāievada sistēmā dati, kas pievienoti tranzīta/drošības pavaddokumentā. Datus var ievadīt arī atzītais saņēmējs.

Iesaistītās ailes un darbības ir šādas:

10.   PĀRKRAUŠANA: IZMANTOT 55. AILI

Aile “Pārkraušana” (55)

Pārvadātājam šīs ailes pirmās trīs līnijas jāaizpilda, ja attiecīgās operācijas laikā konkrētās preces tiek pārkrautas no viena transportlīdzekļa citā vai no viena konteinera citā.

Tomēr, ja preces pārvadā konteineros, ko paredzēts pārvadāt ar autotransporta līdzekļiem, tad muitas iestādes principālam var atļaut neaizpildīt 18. aili, ja loģistikas situācija nosūtīšanas punktā var būt tāda, ka brīdī, kad sagatavo tranzīta deklarāciju, nav iespējams norādīt transportlīdzekļa identitāti un valstspiederību, un ja minētās iestādes var nodrošināt, ka atbilstošā informācija par transportlīdzekli 55. ailē tiks ierakstīta vēlāk.

11.   CITI STARPGADĪJUMI: IZMANTOT 56. AILI

Aile “Citi starpgadījumi pārvadājuma laikā” (56)

Aile jāaizpilda saskaņā ar kārtējiem pienākumiem attiecībā uz tranzītu.

Turklāt, ja preces ir iekrautas puspiekabē un ja pārvadājuma laikā maina tikai vilcējtransportlīdzekli (un ar precēm nenotiek nekādas darbības un tās nepārkrauj), tad šajā ailē norāda jaunā vilcējtransportlīdzekļa reģistrācijas numuru un valstspiederību. Tādā gadījumā kompetento iestāžu vīza nav vajadzīga.”


II PIELIKUMS

“45.f PIELIKUMS

(minēts 358. panta 3. punktā)

TRANZĪTA/DROŠĪBAS POZĪCIJU SARAKSTS (“TDPS”)

I   NODAĻA

Tranzīta/drošības pozīciju saraksta paraugs

Image

II   NODAĻA

Paskaidrojumi un informācijas elementi (dati) tranzīta/drošības pozīciju sarakstam

Saīsinājums “DTP” (“darbības turpināšanas plāns”), kas lietots šajā nodaļā, attiecas uz situācijām, kad piemēro 340.b panta 7. punktā minēto rezerves procedūru.

Tranzīta/drošības pozīciju sarakstā iekļauti īpaši dati par preču pozīcijām, kas minētas deklarācijā.

Pozīciju saraksta ailes var paplašināt vertikāli. Papildus noteikumiem 30.A un 37. pielikuma paskaidrojumos informācijas elementiem jābūt drukātiem šādi, attiecīgā gadījumā izmantojot kodus:

1.

Aile “MRN” – preču pārveduma norādes numurs, kas definēts 45.e pielikumā. MRN jādrukā uz pirmās lapas un uz visiem pozīciju sarakstiem, izņemot gadījumos, ja minētās veidlapas tiek lietotas “DTP” kontekstā, kad MRN netiek piešķirts.

2.

Dažādās ailēs pozīcijas līmenī jādrukā šādi informācijas elementi:

a)

aile “Pozīcijas Nr.” (32) – konkrētas pozīcijas kārtas numurs;

b)

aile “Transp.maks.met. kods” (S29) – ierakstīt transporta maksājumu apmaksas metodes kodu;

c)

UNDG (44/4) – Bīstamo kravu ANO kods;

d)

aile “Veidlapas” (3):

pirmais apakšnodalījums: izdrukātās lapas kārtas numurs,

otrais apakšnodalījums: kopējais izdrukāto lapu skaits (tranzīta/drošības pozīciju saraksts).”


III PIELIKUMS

“45.g PIELIKUMS

(minēts 796.a pantā)

EKSPORTA PAVADDOKUMENTS (“EPD”)

I   NODAĻA

Eksporta pavaddokumenta paraugs

Image

II   NODAĻA

Paskaidrojumi un informācijas elementi (dati) eksporta pavaddokumentam

Saīsinājums “DTP” (“darbības turpināšanas plāns”), kas lietots šajā nodaļā, attiecas uz situācijām, kad piemēro 787. panta 2. punktā minēto rezerves procedūru.

Eksporta pavaddokumentā norādītie dati attiecas uz visu deklarāciju un par katru preču pozīciju.

Eksporta pavaddokumentā esošā informācija balstās uz datiem, kas iegūti no eksporta deklarācijas; vajadzības gadījumā minēto informāciju var grozīt deklarētājs/pārstāvis un/vai apstiprināt eksporta iestāde.

Papildus noteikumiem 30.A un 37. pielikuma paskaidrojumos informācijas elementiem jābūt drukātiem šādi:

1.

AILE MRN (preču pārveduma norādes numurs)

MRN jādrukā uz pirmās lapas un uz visiem pozīciju sarakstiem, izņemot gadījumus, ja minētās veidlapas tiek lietotas “DTP” kontekstā, kad MRN netiek piešķirts.

Informācija ir burtciparu veidā ar 18 rakstzīmēm pēc šāda parauga:

Lauks

Saturs

Lauka tips

Piemēri

1

Eksporta deklarācijas oficiālās pieņemšanas gada pēdējie divi cipari (YY)

2 cipari

06

2

Eksportētājvalsts norāde. (2 burtu kods, kā norādīts 38. pielikumā iekļautā vienotā administratīvā dokumenta 2. ailē)

Burtu 2

RO

3

Unikāls identifikācijas numurs, kas norāda eksporta darbības gadu un valsti

Burtciparu 13

9876AB8890123

4

Kontrolzīme

Burtciparu 1

5

1. un 2. lauku aizpilda, kā iepriekš paskaidrots.

3. laukā jāieraksta eksporta kontroles sistēmas darījuma identifikācijas numurs. Par minētā lauka izmantošanas veidu atbild attiecīgās valsts pārvaldes iestādes, taču katram eksporta darījumam, ko vienā gadā veic attiecīgajā valstī, ir jābūt unikālam numuram. Valsts pārvaldes iestādes, kas vēlas iekļaut MRN kompetento iestāžu biroja identifikācijas numuru, biroja valsts numura norādīšanai var izmantot līdz 6 pirmajām rakstzīmēm.

4. laukā jāieraksta vērtība, kas ir visa MRN kontrolzīme. Šis lauks ļauj noteikt kļūdu, saņemot visu MRN.

MRN” iespiež arī svītrkoda veidā, izmantojot standarta “kodu 128” ar rakstzīmju kopu “B”.

2.

AILE “DROŠ. DEKLARĀC.” (S00)

Norādīt S kodu, ja eksporta pavaddokumentā arī ir ar drošību saistīta informācija. Ja šajā dokumentā nav ar drošību saistītas informācijas, minēto aili neaizpilda.

3.

AILE “MUITAS IESTĀDE”

Eksporta iestādes identifikācijas numurs

4.

AILE “ATSAUCES NUMURS” (7)

Norādīt LRN vai/un UCR.

LRN— vietējais atsauces numurs, kā definēts 37.a pielikumā.

UCR— unikālais sūtījuma uzskaites numurs, kā minēts 37. pielikuma II sadaļas 7. ailē.

5.

AILE “CITI SCI” (S32)

Norādīt citu īpašu apstākļu identifikācijas numuru.

6.

DAŽĀDĀS AILĒS POZĪCIJAS LĪMENĪ JĀDRUKĀ ŠĀDI INFORMĀCIJAS ELEMENTI:

a)

aile “Pozīcijas Nr.” (32) – konkrētas pozīcijas kārtas numurs;

b)

aile “UNDG” (44/4) – bīstamo kravu ANO kods.

Eksporta pavaddokumentā neizdara grozījumus, papildinājumus un svītrojumus, ja šajā regulā nav noteikts citādi.”


IV PIELIKUMS

“45.h PIELIKUMS

(minēts 796.a pantā)

EKSPORTA POZĪCIJU SARAKSTS (“EPS”)

I   NODAĻA

Eksporta pozīciju saraksta paraugs

Image

II   NODAĻA

Paskaidrojumi un informācijas elementi (dati) eksporta pozīciju sarakstam

Eksporta pozīciju sarakstā iekļauti īpaši dati par preču pozīcijām, kas minētas deklarācijā.

Eksporta pozīciju saraksta ailes var paplašināt vertikāli.

Papildus noteikumiem 30.A un 37. pielikuma paskaidrojumos informācijas elementiem jābūt drukātiem šādi, attiecīgā gadījumā izmantojot kodus:

1.

Aile “MRN” – preču pārveduma norādes numurs, kas definēts 45.g pielikumā. MRN jādrukā uz pirmās lapas un uz visiem pozīciju sarakstiem.

2.

Dažādās ailēs pozīcijas līmenī jādrukā šādi informācijas elementi:

a)

Aile “Pozīcijas Nr.” (32) – konkrētas pozīcijas kārtas numurs;

b)

Aile “UNDG” (44/4) – bīstamo kravu ANO kods.”


V PIELIKUMS

“45.i PIELIKUMS

(minēts 183. panta 2. punktā, 787. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 842.b panta 3. punktā)

DROŠĪBAS UN DROŠUMA DOKUMENTS (“DDD”)

I   NODAĻA

Drošības un drošuma dokumenta paraugs

Image

II   NODAĻA

Paskaidrojumi un informācijas elementi (dati) drošības un drošuma dokumentam

Veidlapā ir vispārīga līmeņa informācija un informācija par katru preču pozīciju.

Drošības un drošuma dokumentā esošā informācija balstās uz datiem, kas iegūti no ievešanas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijas; vajadzības gadījumā minēto informāciju var grozīt persona, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju, un/vai apstiprināt attiecīgi ievešanas vai izvešanas muitas iestāde.

Drošības un drošuma dokumentu aizpilda persona, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju.

Papildus noteikumiem 30.A un 37. pielikuma paskaidrojumos informācijas elementiem jābūt drukātiem šādi.

1)

Aile “MRN” – preču pārveduma norādes numurs, kas definēts 45.e pielikumā, vai ad hoc norādes, ko izsniegusi muitas iestāde. MRN jādrukā uz pirmās lapas un uz visiem pozīciju sarakstiem.

2.

Muitas iestāde

Ievešanas/izvešanas iestādes identifikācijas numurs.

3.

Aile “Deklarācijas veids” (1)

Kods “IM” vai “EX” atbilstīgi tam, vai dokumentā minēti ievešanas kopsavilkuma deklarācijas vai izvešanas kopsavilkuma deklarācijas dati.

4.

Aile “Atsauces numurs” (7)

Norādīt LRNLRN – vietējais atsauces numurs, kā definēts 37.a pielikumā.

5.

Aile “Pirmās ieveš. vietas kods” (S11)

Pirmās ievešanas vietas kods.

6.

Aile “Datums/laiks ieraš. 1.vietas muitas terit.” (S12)

Norādīt ierašanās datumu un laiku pirmajā ievešanas vietā muitas teritorijā.

7.

Aile “Tr.maks.met. kods” (S29)

Norādīt transporta maksājumu apmaksas metodes kodu.

8.

Aile “UNDG” (S27) – bīstamo kravu ANO kods.

9.

Aile “Citi SCI” (S32)

Norādīt citu īpašu apstākļu identifikācijas numuru.

Drošības un drošuma dokumentā neizdara grozījumus, papildinājumus vai svītrojumus, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.”


VI PIELIKUMS

“45.j PIELIKUMS

(minēts 183. panta 2. punktā, 787. panta 2. punkta a) apakšpunktā un 842.b panta 3. punktā)

DROŠĪBAS UN DROŠUMA POZĪCIJU SARAKSTS (“DDPS”)

I   NODAĻA

Drošības un drošuma pozīciju saraksta paraugs

Image

II   NODAĻA

Paskaidrojumi un informācijas elementi (dati) drošības un drošuma pozīciju sarakstam

Ailes pozīciju sarakstā nav paplašināmas vertikāli.

Papildus noteikumiem 30.A un 37. pielikuma paskaidrojumos dažādu aiļu informācijas elementiem jābūt drukātiem šādi:

 

aile “Pozīcijas Nr.” (32) – konkrētās pozīcijas kārtas numurs;

 

aile “Transp.maks.met. kods” (S29) – transporta maksājumu apmaksas metodes kods;

 

aile “UNDG” (S27) – bīstamo kravu ANO kods.”


VII PIELIKUMS

“45.k PIELIKUMS

(minēts 787. pantā)

EKSPORTA/DROŠĪBAS VAD (“EDD”)

I   NODAĻA

Eksporta/drošības VAD paraugs

Image

Image

Image

II   NODAĻA

Paskaidrojumi un informācijas elementi (dati) eksporta/drošības VAD

Saīsinājums “DTP” (“darbības turpināšanas plāns”), kas lietots šajā nodaļā, attiecas uz situācijām, kad piemēro 787. panta 2. punktā minēto rezerves procedūru.

Veidlapā ir visa vajadzīgā informācija par eksporta un izvešanas datiem, kad eksporta un drošības dati tiek iesniegti kopā. Veidlapā ir vispārīga līmeņa informācija un informācija par katru preču pozīciju. Tā ir izstrādāta tā, lai to varētu izmantot DTP kontekstā.

Ir trīs eksporta/drošības VAD eksemplāri:

 

1. eksemplāru patur tās dalībvalsts iestādes, kurā tiek izpildītas eksporta (nosūtīšanas) vai Kopienas tranzīta formalitātes;

 

2. eksemplāru izmanto eksportētājdalībvalsts statistikas vajadzībām;

 

3. eksemplāru nodod atpakaļ eksportētājam, kad eksemplāru muitas dienests ir apzīmogojis.

Eksporta/drošības VAD norādītie dati attiecas uz visu deklarāciju.

Eksporta/drošības VAD esošā informācija balstās uz datiem, kas iegūti no eksporta un izvešanas deklarācijas; vajadzības gadījumā minēto informāciju var grozīt deklarētājs/pārstāvis un/vai apstiprināt eksporta iestāde.

Papildus noteikumiem 30.A un 37. pielikuma paskaidrojumos informācijas elementiem jābūt drukātiem šādi.

1.

Aile “MRN” (preču pārveduma norādes numurs)

MRN jādrukā uz pirmās lapas un uz visiem pozīciju sarakstiem, izņemot gadījumus, ja minētās veidlapas tiek lietotas “DTP” kontekstā, kad MRN netiek piešķirts.

Informācija ir burtciparu veidā ar 18 rakstzīmēm pēc šāda parauga:

Lauks

Saturs

Lauka tips

Piemēri

1

Eksporta deklarācijas oficiālās pieņemšanas gada pēdējie divi cipari (YY)

2 cipari

06

2

Eksportētājvalsts norāde. (2 burtu kods, kā norādīts 38. pielikumā iekļautā vienotā administratīvā dokumenta 2. ailē)

Burtu 2

RO

3

Unikāls identifikācijas numurs, kas norāda eksporta darbības gadu un valsti

Burtciparu 13

9876AB8890123

4

Kontrolzīme

Burtciparu 1

5

1. un 2. lauku aizpilda, kā iepriekš paskaidrots.

3. laukā jāieraksta eksporta kontroles sistēmas darījuma identifikācijas numurs. Par minētā lauka izmantošanas veidu atbild attiecīgās valsts pārvaldes iestādes, taču katram eksporta darījumam, ko vienā gadā veic attiecīgajā valstī, ir jābūt unikālam numuram. Valsts pārvaldes iestādes, kas vēlas iekļaut MRN kompetento iestāžu biroja identifikācijas numuru, biroja valsts numura norādīšanai var izmantot līdz 6 pirmajām rakstzīmēm.

4. laukā jāieraksta vērtība, kas ir visa MRN kontrolzīme. Šis lauks ļauj noteikt kļūdu, saņemot visu MRN.

MRN” iespiež arī svītrkoda veidā, izmantojot standarta “kodu 128” ar rakstzīmju kopu “B”.

2.

Aile (7) “Atsauces numuri”

Norādīt LRN vai/un UCR

LRN– vietējais atsauces numurs, kā definēts 37.a pielikumā.

UCR– unikālais sūtījuma uzskaites numurs, kā minēts 37. pielikuma II sadaļas 7. ailē.

3.

Aile “Citi SCI” (S32)

Norādīt citu īpašu apstākļu identifikācijas numuru.

Eksporta/drošības VAD neizdara grozījumus, papildinājumus vai svītrojumus, ja šajā regulā nav noteikts citādi.”


VIII PIELIKUMS

“45.l PIELIKUMS

(minēts 787. pantā)

EKSPORTA/DROŠĪBAS VAD POZĪCIJU SARAKSTS (“EDDPS”)

I   NODAĻA

Eksporta/drošības VAD pozīciju saraksta paraugs

Image

II   NODAĻA

Paskaidrojumi un informācijas elementi (dati) eksporta/drošības VAD pozīciju sarakstam

Eksporta/drošības VAD pozīciju sarakstā iekļauti īpaši dati par preču pozīcijām, kas minētas deklarācijā.

Pozīciju saraksta ailes var paplašināt vertikāli.

Papildus noteikumiem 30.A un 37. pielikuma paskaidrojumos informācijas elementiem jābūt drukātiem šādi.

1.

Aile “MRN” – preču pārveduma norādes numurs, kas definēts 45.k pielikumā. MRN jādrukā uz pirmās lapas un uz visiem pozīciju sarakstiem.

2.

Dažādās ailēs preču pozīcijas līmenī jādrukā šādi dati:

aile “Pozīcijas Nr.” (32) – konkrētas pozīcijas kārtas numurs,

aile “Uzrādītie dokumenti/sertifikāti” (44/1): vajadzības gadījumā ailē norāda arī transporta dokumenta numuru,

aile “UNDG” (44/4) – bīstamo kravu ANO kods.”


Top