EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_084_R_0033_01

2009/302/EK: Padomes Lēmums ( 2008. gada 21. maijs ) par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Pakistānas Islāma Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem
Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Pakistānas Islāma Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

OJ L 84, 31.3.2009, p. 33–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/33


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 21. maijs)

par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Pakistānas Islāma Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

(2009/302/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2003. gada 5. jūnijā pilnvaroja Komisiju uzsākt sarunas ar trešām valstīm, lai ar Kopienas nolīgumu aizstātu konkrētus noteikumus šobrīd spēkā esošajos divpusējos nolīgumos.

(2)

Komisija Kopienas vārdā ir risinājusi sarunas par nolīgumu ar Pakistānu par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem saskaņā ar mehānismiem un direktīvām, kas minētas pielikumā Padomes 2003. gada 5. jūnija lēmumam, ar ko Komisija tiek pilnvarota uzsākt sarunas ar trešām valstīm, lai ar Kopienas nolīgumu aizstātu konkrētus noteikumus šobrīd spēkā esošajos divpusējos nolīgumos.

(3)

Ievērojot to, ka nolīgums, par kuru Komisija risina sarunas, iespējams, tiks noslēgts vēlāk, tas būtu jāparaksta un jāpiemēro provizoriski,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā ir apstiprināta Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Pakistānas Islāma Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem parakstīšana, ņemot vērā Padomes lēmumu par minētā nolīguma noslēgšanu.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots izraudzīt personu vai personas, kas ir tiesīgas Kopienas vārdā parakstīt nolīgumu, ņemot vērā tā noslēgšanu.

3. pants

Nolīgumu līdz tā spēkā stāšanās dienai piemēro provizoriski no nākamā mēneša pirmās dienas pēc dienas, kad Puses viena otrai paziņojušas par šim nolūkam vajadzīgo procedūru pabeigšanu.

4. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots uzsākt nolīguma 8. panta 2. punktā paredzēto paziņošanas procedūru.

Briselē, 2008. gada 21. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. ZVER


NOLĪGUMS

starp Eiropas Kopienu un Pakistānas Islāma Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

EIROPAS KOPIENA,

no vienas puses, un

PAKISTĀNAS ISLĀMA REPUBLIKA (turpmāk “Pakistāna”),

no otras puses,

(turpmāk “Puses”),

ATZĪMĒJOT, ka atsevišķi noteikumi divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos starp Eiropas Kopienas dalībvalstīm un Pakistānas Islāma Republiku ir jāsaskaņo ar Kopienas tiesību aktiem,

ATZĪMĒJOT, ka Eiropas Kopienai ir ekskluzīva kompetence vairākos aspektos, uz ko var attiekties divpusēji gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi, kuri noslēgti starp Eiropas Kopienas dalībvalstīm un trešām valstīm,

ATZĪMĒJOT, ka saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem Kopienas gaisa pārvadātājiem, kas reģistrēti kādā dalībvalstī, ir tiesības bez diskriminācijas piekļūt lidojuma maršrutiem starp Eiropas Kopienas dalībvalstīm un trešām valstīm,

IEVĒROJOT, ka nolīgumos starp Eiropas Kopienu un III pielikumā minētajām četrām Eiropas valstīm to valstspiederīgajiem paredz iespēju kļūt par tādu gaisa pārvadātāju īpašniekiem, kam piešķirta licence saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem,

ATZĪSTOT, ka, lai izveidotu labu juridisko pamatu gaisa pārvadājumu pakalpojumiem starp Eiropas Kopienu un Pakistānas Islāma Republiku un lai saglabātu šo pakalpojumu nepārtrauktību, jānodrošina, lai visi Eiropas Kopienas dalībvalstu un Pakistānas Islāma Republikas divpusējo gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumu noteikumi atbilstu abu Pušu tiesību aktiem,

IEVĒROJOT, ka šis nolīgums neietekmē tos noteikumus divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos, kas noslēgti starp Eiropas Kopienu un Pakistānas Islāma Republiku, kuri nav pretrunā Eiropas Kopienas tiesību aktiem un Pakistānas tiesību aktiem,

ATZĪSTOT, ka starp Eiropas Kopienas dalībvalstīm un Pakistānas Islāma Republiku noslēgtajos divpusējos gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumos iekļautie noteikumi, ar ko i) paredz pieņemt vai atbalsta nolīgumus starp uzņēmumiem, uzņēmumu apvienību lēmumus vai saskaņotas darbības, ar kurām nepieļauj, izkropļo vai ierobežo konkurenci starp gaisa pārvadātājiem attiecīgajos maršrutos, vai ii) pastiprina šādu līgumu, lēmumu vai saskaņotu darbību ietekmi, vai iii) deleģē gaisa pārvadātājiem vai citiem privātiem uzņēmējiem atbildību par tādu pasākumu veikšanu, ar ko nepieļauj, traucē vai ierobežo konkurenci starp gaisa pārvadātājiem attiecīgajos maršrutos, var padarīt neefektīvus uzņēmumiem piemērojamos konkurences noteikumus,

ATZĪMĒJOT, ka Eiropas Kopienas mērķis šajās sarunās nav palielināt kopējo gaisa satiksmes apjomu starp Eiropas Kopienu un Pakistānas Islāma Republiku, ietekmēt līdzsvaru starp Kopienas gaisa pārvadātājiem un Pakistānas Islāma Republikas gaisa pārvadātājiem vai izdarīt grozījumus spēkā esošo divpusējo gaisa pārvadājumu nolīgumu noteikumos, kas attiecas uz satiksmes tiesībām,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   Šajā nolīgumā “dalībvalstis” ir Eiropas Kopienas dalībvalstis.

2.   Visos I pielikumā uzskaitītajos nolīgumos atsauces uz tādas dalībvalsts valstspiederīgajiem, kas ir šā nolīguma Puse, ir jāsaprot kā atsauces uz Eiropas Kopienas dalībvalstu valstspiederīgajiem.

3.   Visos I pielikumā uzskaitītajos nolīgumos atsauces uz tādas dalībvalsts gaisa pārvadātājiem vai aviokompānijām, kas ir šā nolīguma Puse, ir jāsaprot kā atsauces uz konkrētās dalībvalsts izraudzītajiem gaisa pārvadātājiem vai aviokompānijām.

2. pants

Pārvadātāja izraudzīšana dalībvalstī

1.   Šā panta 2. un 3. punkta noteikumi ir noteicošie attiecībā pret atbilstīgiem noteikumiem II pielikuma attiecīgi a) un b) daļā par gaisa pārvadātāja izraudzīšanu, ko veikusi attiecīgā dalībvalsts, par piešķirtajām pilnvarām un atļaujām, ko tai piešķīrusi Pakistānas Islāma Republika, un attiecīgi par gaisa pārvadātāju atļauju vai pilnvaru atteikumu, atsaukšanu, apturēšanu vai ierobežošanu.

2.   Saņemot apstiprinājumu, ka Eiropas Kopienas dalībvalsts ir izraudzījusi gaisa pārvadātāju, Pakistānas Islāma Republika tam ar minimālu procesuālu kavēšanos izsniedz attiecīgās pilnvaras un atļaujas, ja:

i)

gaisa pārvadātājs ir reģistrēts nozīmējošās dalībvalsts teritorijā, kas ietverta Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā, un tam ir derīga uzņēmējdarbības licence no dalībvalsts saskaņā ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem, kā arī

ii)

gaisa pārvadātāja efektīvu reglamentējošo kontroli veic un uztur tā dalībvalsts, kas atbild par gaisakuģa ekspluatanta apliecības izdošanu, un izraudzīšanas dokumentā ir skaidri norādīta attiecīgā aeronavigācijas atbildīgā iestāde, kā arī

iii)

gaisa pārvadātājs tieši vai ar akciju kontrolpaketi pieder un to faktiski kontrolē dalībvalstis un/vai to valstspiederīgie, un/vai citas III pielikumā uzskaitītās valstis, un/vai to valstspiederīgie, kā arī

iv)

gaisa pārvadātājam pamata uzņēmējdarbības vieta ir tās dalībvalsts teritorijā, kura tam ir izsniegusi derīgu darbības licenci.

3.   Pakistānas Islāma Republika var atteikties izsniegt, var atcelt, apturēt vai ierobežot dalībvalsts izraudzīta gaisa pārvadātāja pilnvaras vai atļaujas, ja:

i)

gaisa pārvadātājs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu nav reģistrēts tās dalībvalsts teritorijā, kura to izraudzījusi, vai tam nav dalībvalsts izsniegtas derīgas darbības licences atbilstīgi Eiropas Kopienas tiesību aktiem, vai

ii)

gaisa pārvadātāja efektīvu reglamentējošu kontroli neveic vai neuztur dalībvalsts, kas atbild par gaisakuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanu, vai izraudzīšanas dokumentā nav skaidri norādīta attiecīgā aeronavigācijas atbildīgā iestāde, vai

iii)

gaisa pārvadātājs tieši vai ar akciju kontrolpaketi nepieder un to faktiski nekontrolē dalībvalstis un/vai to valstspiederīgie, un/vai citas III pielikumā uzskaitītās valstis, un/vai to valstspiederīgie, vai

iv)

gaisa pārvadātājam pamata uzņēmējdarbības vieta nav tās dalībvalsts teritorijā, kura tam ir izsniegusi derīgu darbības licenci, vai

v)

gaisa pārvadātājam saskaņā ar divpusēju līgumu jau ir piešķirta darbības atļauja attiecībā uz Pakistānas Islāma Republiku un trešo dalībvalsti un, izmantojot satiksmes tiesības atbilstīgi šādam nolīgumam maršrutā, kas iekļauj kādu punktu minētajā trešā dalībvalstī, tiktu apieti ierobežojumi, kas noteikti minētajā nolīgumā, vai

vi)

norādītajam gaisa pārvadātājam ir tādas dalībvalsts izsniegta gaisakuģa ekspluatanta apliecība, ar kuru Pakistānas Islāma Republika nav noslēgusi divpusēju gaisa pārvadājumu nolīgumu, un minētā dalībvalsts ir liegusi satiksmes tiesības vai tirdzniecības iespējas Pakistānas Islāma Republikas pilnvarotajam gaisa pārvadātājam.

4.   Īstenojot savas tiesības, kas noteiktas šajā punktā, Pakistānas Islāma Republika nediskriminē Kopienas gaisa pārvadātājus, pamatojoties uz to valstspiederību, ja ir izpildītas iepriekš minētās prasības.

3. pants

Drošība

1.   Ar šā panta 2. punkta noteikumiem papildina atbilstīgos noteikumus II pielikuma c) daļā minētajos nolīgumu pantos.

2.   Ja dalībvalsts ir izraudzījusi gaisa pārvadātāju, kura reglamentējošo kontroli veic un uztur cita dalībvalsts, tad Pakistānas Islāma Republikas tiesības saskaņā ar drošības noteikumiem nolīgumā starp dalībvalsti, kas izraudzījusi gaisa pārvadātāju, un Pakistānas Islāma Republiku vienlīdz attiecas gan uz šīs citas dalībvalsts veikto drošības standartu pieņemšanu, izpildi un uzturēšanu, gan arī uz gaisa pārvadātāja darbības atļauju.

4. pants

Tarifi pārvadājumiem Eiropas Kopienā

1.   Ar šā panta 2. punkta noteikumiem papildina atbilstīgos noteikumus II pielikuma d) daļā uzskaitītajos nolīgumu pantos.

2.   Tarifi, ko piemēro gaisa pārvadātājs(-i), kuru(-us) Pakistānas Islāma Republika izraudzījusi saskaņā ar kādu no I pielikumā uzskaitītajiem nolīgumiem, kurā iekļauts kāds no II pielikuma d) daļā minētajiem noteikumiem par pārvadāšanu vienīgi Eiropas Kopienas teritorijā, ir pakļauti Eiropas Kopienas tiesību aktiem. Eiropas Kopienas tiesību aktus piemēro, ievērojot diskriminēšanas aizlieguma principu.

5. pants

Atbilstība konkurences noteikumiem

1.   Neskarot visus citus noteikumus par pretējo, nekas I pielikuma minētajos nolīgumos nav uzskatāms par atbalstu šādām darbībām: i) noslēgt līgumus starp uzņēmumiem, pieņemt uzņēmumu apvienību lēmumus vai par atbalstu saskaņotām darbībām, ar kurām ierobežo vai traucē konkurenci, ii) pastiprināt šādu nolīgumu, lēmumu vai saskaņotu darbību ietekmi, vai iii) deleģēt privātiem uzņēmējiem atbildību par tādu pasākumu veikšanu, ar kuriem nepieļauj, traucē vai ierobežo konkurenci.

2.   Nepiemēro I pielikumā uzskaitīto nolīgumu noteikumus, kuri nav saderīgi ar šā panta 1. punktu.

6. pants

Nolīguma pielikumi

Šā nolīguma pielikumi ir tā sastāvdaļa.

7. pants

Pārskatīšana vai grozījumi

Puses, savstarpēji vienojoties, var jebkurā laikā pārskatīt vai grozīt šo nolīgumu. Katra Puse jebkurā laikā var pieprasīt konsultācijas, lai pārskatītu vai grozītu šo nolīgumu ar savstarpēju piekrišanu, un otra Puse atbild uz šādu prasību ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc konsultāciju pieprasīšanas.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana provizoriski

1.   Šis nolīgums stājas spēkā, kad Puses viena otrai ir rakstiski paziņojušas, ka ir pabeigtas attiecīgās iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai nolīgums stātos spēkā.

2.   Neatkarīgi no 1. punkta Puses piekrīt piemērot šo nolīgumu provizoriski no nākamā mēneša pirmās dienas pēc dienas, kad Puses viena otrai paziņojušas par šim nolūkam vajadzīgo procedūru pabeigšanu.

3.   Nolīgumi un citi pasākumi starp dalībvalstīm un Pakistānas Islāma Republiku, kuri šā nolīguma parakstīšanas dienā vēl nav stājušies spēkā un netiek piemēroti provizoriski, ir uzskaitīti I pielikuma b) daļā. Šo nolīgumu piemēro visiem šādiem nolīgumiem un pasākumiem, tiem stājoties spēkā vai tos piemērojot provizoriski.

9. pants

Nolīguma izbeigšana

1.   Ja tiek izbeigts kāds no I pielikumā uzskaitītajiem nolīgumiem, vienlaikus spēku zaudē visi šā nolīguma noteikumi, kas saistīti ar attiecīgo I pielikumā uzskaitīto nolīgumu.

2.   Ja tiek izbeigti visi I pielikumā uzskaitītie nolīgumi, vienlaikus spēku zaudē arī šis nolīgums.

TO APLIECINOT, pilnvarotie ir parakstījuši šo nolīgumu.

Sagatavots Briselē divos eksemplāros divtūkstoš devītā gada divdesmit ceturtajā februārī angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За Ислямска република Пакистан

Por la República Islámica de Pakistán

Za Pákistánskou islámskou republiku

For Den Islamiske Republik Pakistan

Für die Islamische Republik Pakistan

Pakistani Islamivabariigi nimel

Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

For the Islamic Republic of Pakistan

Pour la République islamique du Pakistan

Per la Repubblica islamica del Pakistan

Pakistānas Islāma Republikas vārdā

Pakistano Islamo Respublikos vardu

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan

Voor de Islamitische Republiek Pakistan

W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu

Pela República Islâmica do Paquistão

Pentru Republica Islamică Pakistan

Za Pakistanskú islamskú republiku

Za Islamsko republiko Pakistan

Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta

För Islamiska republiken Pakistan

Image

I PIELIKUMS

Šā nolīguma 1. pantā minēto nolīgumu provizorisks saraksts

a)

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi starp Pakistānas Islāma Republiku un Eiropas Kopienas dalībvalstīm, kuri šā nolīguma parakstīšanas brīdī ir bijuši noslēgti, parakstīti un/vai tikuši piemēroti provizoriski:

Nolīgums starp Austrijas federālo valdību un Pakistānas Islāma Republikas valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kas noslēgts Rawalpindi1971. gada 28. maijā, turpmāk II pielikumā “Pakistānas–Austrijas nolīgums”.

Nolīgumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Islamabadā 2006. gada 27. septembrī parakstīto saprašanās memorandu, turpmāk II pielikumā “Pakistānas–Austrijas saprašanās memorands”,

Nolīgums starp Bulgārijas Tautas Republikas valdību un Pakistānas Islāma Republikas valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kas noslēgts Islamabadā 1969. gada 22. oktobrī, turpmāk II pielikumā “Pakistānas–Bulgārijas nolīgums”,

Nolīgums starp Čehoslovākijas Sociālistiskās Republikas valdību un Pakistānas Islāma Republikas valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kas noslēgts Prāgā 1969. gada 2. septembrī, turpmāk II pielikumā “Pakistānas–Čehijas nolīgums”,

Nolīgums starp Dānijas Karalistes valdību un Pakistānas Islāma Republikas valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kas noslēgts Oslo 1999. gada 23. martā, turpmāk II pielikumā “Pakistānas–Dānijas nolīgums”.

Papildināts ar saprašanās memorandu, kas parafēts starp Skandināvijas valstīm un Pakistānu Oslo 1999. gada 23. martā,

Nolīgums starp Francijas Republikas valdību un Pakistānas valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kas noslēgts Karači 1950. gada 31. jūlijā, turpmāk II pielikumā “Pakistānas–Francijas nolīgums”.

Grozīts ar notu apmaiņu 1960. gada 29. augustā un 20. un 31. oktobrī.

Grozīts ar notu apmaiņu 1974. gada 2. un 9. jūlijā,

Gaisa transporta nolīgums starp Vācijas Federatīvo Republiku un Pakistānu, kas noslēgts 1960. gada 20. jūlijā Bonnā, turpmāk II pielikumā “Pakistānas–Vācijas nolīgums”.

Tas jāskata kopā ar Bonnā 1998. gada 12. novembrī parakstīto saskaņoto protokolu,

Nolīgums starp Grieķijas Republikas valdību un Pakistānas Islāma Republikas valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kas noslēgts Atēnās 2005. gada 15. novembrī, turpmāk II pielikumā “Pakistānas–Grieķijas nolīgums”,

Nolīgums starp Ungārijas Tautas Republikas valdību un Pakistānas Islāma Republikas valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kas noslēgts Budapeštā 1977. gada 11. maijā, turpmāk II pielikumā “Pakistānas–Ungārijas nolīgums”,

Nolīgums starp Itālijas Republikas valdību un Pakistānas Islāma Republikas valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kas noslēgts Romā 1957. gada 5. oktobrī, turpmāk II pielikumā “Pakistānas–Itālijas nolīgums”.

Grozījumi izdarīti ar 1974. gada 16. janvārī Romā noslēgto saprašanās memorandu.

Jaunākās izmaiņas izdarītas ar saprašanās memorandu, kas parakstīts 2004. gada 24. martā Romā,

Nolīgums starp Maltas Republikas valdību un Pakistānas Islāma Republikas valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kas noslēgts Valetā 1975. gada 25. aprīlī, turpmāk II pielikumā “Pakistānas–Maltas nolīgums”,

Nolīgums starp Nīderlandes Karalistes valdību un Pakistānas valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kas noslēgts Karači 1952. gada 17. jūlijā.

Grozījumi izdarīti ar Hāgā 1995. gada 27. aprīlī parakstīto saskaņoto protokolu.

Grozījumi izdarīti ar Hāgā 1995. gada 28. jūnijā parakstīto saskaņoto protokolu.

Grozījumi izdarīti ar 1995. gada 16. novembrīBhurban noslēgto saprašanās memorandu,

Nīderlandes Karalistes valdības un Pakistānas valdības gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīguma projekts, kas noslēgts Bhurban1995. gada 16. novembrī, turpmāk II pielikumā “Pakistānas–Nīderlandes nolīgums”.

Grozījumi izdarīti ar Hāgā 1997. gada 25. martā parakstīto saskaņoto protokolu.

Jaunākie grozījumi izdarīti ar Karači 1998. gada 28. novembrī parakstīto konfidenciālo saprašanās memorandu,

Nolīgums starp Polijas Tautas Republikas valdību un Pakistānas Islāma Republikas valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kas noslēgts Rawalpindi1970. gada 30. oktobrī, turpmāk II pielikumā “Pakistānas–Polijas nolīgums”,

Nolīgums starp Pakistānas Islāma Republikas valdību un Portugāles valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kas noslēgts Karači 1958. gada 7. jūnijā, turpmāk II pielikumā “Pakistānas–Portugāles nolīgums”,

Nolīgums starp Pakistānas Islāma Republikas valdību un Spānijas Karalistes valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kas noslēgts Madridē 1979. gada 19. jūnijā, turpmāk II pielikumā “Pakistānas–Spānijas nolīgums”.

Grozīts ar notu apmaiņu 1988. gada 20. un 29. jūlijā,

Nolīgums starp Rumānijas Sociālistiskās Republikas valdību un Pakistānas Islāma Republikas valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kas noslēgts Rawalpindi1973. gada 9. janvārī, turpmāk II pielikumā “Pakistānas–Rumānijas nolīgums”,

Zviedrijas Karalistes valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīguma projekts, kas parafēts Oslo 1999. gada 23. martā, turpmāk II pielikumā “Pakistānas–Zviedrijas nolīguma projekts”.

Papildināts ar saprašanās memoranda projektu, kas parakstīts starp Skandināvijas valstīm un Pakistānu Oslo 1999. gada 23. martā,

Nolīgums starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību un Pakistānas Islāma Republikas valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kas noslēgts Karači 1999. gada 14. septembrī, turpmāk II pielikumā “Pakistānas–Apvienotās Karalistes nolīgums”.

Grozījumi izdarīti ar 2000. gada 9. februārī Londonā noslēgto saprašanās memorandu.

b)

Gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumi un cita veida vienošanās, kuras parafētas vai parakstītas starp Pakistānas Islāma Republiku un Eiropas Kopienas dalībvalstīm un kuras šā nolīguma parakstīšanas brīdī vēl nav stājušās spēkā un netiek piemērotas provizoriski:

Nolīgums starp Pakistānas Islāma Republikas valdību un Luksemburgas Lielhercogistes valdību par gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kas noslēgts Karači 1997. gada 14. oktobrī, turpmāk II pielikumā “Pakistānas–Luksemburgas nolīgums”.

Papildināts ar saprašanās memorandu Karači 1997. gada 14. oktobrī.

II PIELIKUMS

Šā nolīguma I pielikumā uzskaitīto un 2. līdz 4. pantā minēto nolīgumu pantu provizorisks saraksts

a)

Dalībvalsts norāde:

Pakistānas–Austrijas nolīguma 3. pants un Pakistānas–Austrijas saprašanās memoranda 2.a pants, kas parakstīts Islambadā 2006. gada 27. septembrī,

Pakistānas–Bulgārijas nolīguma III pants,

Pakistānas–Čehijas nolīguma III pants,

Pakistānas–Dānijas nolīguma 3. pants,

Pakistānas–Francijas nolīguma 2. pants,

Pakistānas–Vācijas nolīguma 3. pants,

Pakistānas–Grieķijas nolīguma 3. pants,

Pakistānas–Ungārijas nolīguma 3. pants,

Pakistānas–Itālijas nolīguma II pants,

Pakistānas–Maltas nolīguma 3. pants,

Pakistānas–Polijas nolīguma III pants,

Pakistānas–Portugāles nolīguma II pants,

Pakistānas–Rumānijas nolīguma III pants,

Pakistānas–Spānijas nolīguma 3. pants,

Pakistānas–Zviedrijas nolīguma 3. pants,

Pakistānas–Apvienotās Karalistes nolīguma 4. pants.

b)

Pilnvaru vai atļauju atteikums, atsaukšana, apturēšana vai ierobežošana:

Pakistānas–Austrijas nolīguma 4. pants un Pakistānas–Austrijas saprašanās memoranda 2.b pants,

Pakistānas–Bulgārijas nolīguma IV pants,

Pakistānas–Čehijas nolīguma IV pants,

Pakistānas–Dānijas nolīguma 4. pants,

Pakistānas–Francijas nolīguma 2. pants,

Pakistānas–Vācijas nolīguma 4. pants,

Pakistānas–Grieķijas nolīguma 4. pants,

Pakistānas–Ungārijas nolīguma 4. pants,

Pakistānas–Itālijas nolīguma VIII pants,

Pakistānas–Luksemburgas nolīguma 4. pants,

Pakistānas–Maltas nolīguma 4. pants,

Pakistānas–Nīderlandes nolīguma VIII pants,

Pakistānas–Polijas nolīguma IV pants,

Pakistānas–Portugāles nolīguma VIII pants,

Pakistānas–Rumānijas nolīguma IV pants,

Pakistānas–Spānijas nolīguma 4. pants,

Pakistānas–Zviedrijas nolīguma 4. pants,

Pakistānas–Apvienotās Karalistes nolīguma 5. pants.

c)

Drošība:

Pakistānas–Austrijas saprašanās memoranda D pielikums,

Pakistānas–Bulgārijas nolīguma V pants,

Pakistānas–Čehijas nolīguma V pants,

Pakistānas–Dānijas nolīguma 16. pants,

Pakistānas–Grieķijas nolīguma 8. pants,

Pakistānas–Ungārijas nolīguma 5. pants,

Pakistānas–Itālijas nolīguma II pants,

Pakistānas–Luksemburgas nolīguma 6. pants,

Pakistānas–Maltas nolīguma 5. pants,

Pakistānas–Nīderlandes 1997. gada 25. martā saskaņotā protokola II pielikums,

Pakistānas–Rumānijas nolīguma V pants,

Pakistānas–Spānijas nolīguma 5. pants,

Pakistānas–Zviedrijas nolīguma 16. pants.

d)

Pārvadājumu tarifi Eiropas Kopienā:

Pakistānas–Austrijas nolīguma 9. pants,

Pakistānas–Bulgārijas nolīguma VIII pants,

Pakistānas–Čehijas nolīguma VIII pants,

Pakistānas–Dānijas nolīguma 11. pants,

Pakistānas–Francijas nolīguma 6. pants,

Bonnā 1998. gada 12. novembrī parakstītā saskaņotā protokola 4. pielikums – provizoriski piemērots Pakistānas–Vācijas nolīgumā,

Pakistānas–Grieķijas nolīguma 13. pants,

Pakistānas–Ungārijas nolīguma 9. pants,

Pakistānas–Itālijas nolīguma VI pants,

Pakistānas–Luksemburgas nolīguma 10. pants,

Pakistānas–Maltas nolīguma 9. pants,

Pakistānas–Nīderlandes nolīguma VI pants,

Pakistānas–Polijas nolīguma VIII pants,

Pakistānas–Portugāles nolīguma VI pants,

Pakistānas–Rumānijas nolīguma IX pants,

Pakistānas–Spānijas nolīguma 9. pants,

Pakistānas–Zviedrijas nolīguma 11. pants,

Pakistānas–Apvienotās Karalistes nolīguma 7. pants.

III PIELIKUMS

Šā nolīguma 2. pantā minēto citu valstu saraksts

a)

Islandes Republika (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

b)

Lihtenšteinas Firstiste (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

c)

Norvēģijas Karaliste (saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas līgumu);

d)

Šveices Konfederācija (saskaņā ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par gaisa transportu).


Top