EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009E0137

Padomes Vienotā rīcība 2009/137/KĀDP ( 2009. gada 16. februāris ), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Kosovā

OJ L 46, 17.2.2009, p. 69–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/137/oj

17.2.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 46/69


PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2009/137/KĀDP

(2009. gada 16. februāris),

ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Kosovā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 14. pantu, 18. panta 5. punktu un 23. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 1999. gada 10. jūnijā pieņēma Rezolūciju 1244.

(2)

Padome 2006. gada 15. septembrī pieņēma Vienoto rīcību 2006/623/KĀDP (1) par grupas izveidi, lai palīdzētu sagatavot iespējamas Kosovā izvietotas Starptautiskas civilas misijas izveidi, tostarp Eiropas Savienības īpašā pārstāvja aspektu (SCM/ESĪP plānošanas grupa).

(3)

Eiropadome 2007. gada 13. un 14. decembrī uzsvēra, ka Eiropas Savienība (ES) ir gatava uzņemties vadošo lomu, lai sekmētu stabilitāti reģionā un panāktu jautājuma noregulēšanu, definējot Kosovas turpmāko statusu. Tā apliecināja ES gatavību palīdzēt Kosovai, lai panāktu ilgtspējīgu stabilitāti, tostarp ar Eiropas Drošības un aizsardzības politikas (EDAP) misijas starpniecību, kā arī sniedzot ieguldījumu Starptautiskā civilā biroja izveidē kā daļu no starptautiskās klātbūtnes.

(4)

2008. gada 4. februārī Padome pieņēma Vienoto rīcību 2008/124/KĀDP par Eiropas Savienības tiesiskuma misiju Kosovā, EULEX KOSOVO  (2) un Vienoto rīcību 2008/123/KĀDP (3), ar ko Pieter FEITH kungu līdz 2009. gada 28. februārim ieceļ par Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Kosovā.

(5)

Pamatojoties uz Vienotās rīcības 2008/123/KĀDP pārskatīšanu, ESĪP pilnvaru termiņš būtu jāpagarina par 12 mēnešiem.

(6)

Stabilizācijas un asociācijas process ir stratēģisks pamats ES politikai attiecībā uz Rietumbalkānu reģionu, un Kosovai piemēro tā instrumentus, tostarp Eiropas partnerību, politisko un tehnisko dialogu kā daļu no SAP Uzraudzības mehānisma, kā arī saistītas Kopienas palīdzības programmas.

(7)

ESĪP pilnvaras būtu jāīsteno sadarbībā ar Komisiju, lai nodrošinātu saskaņotību ar citām attiecīgām darbībām, kas ir Kopienas kompetencē.

(8)

Padome ir noteikusi, ka ESĪP kompetence un pilnvaras, kā arī starptautiskā civilā pārstāvja kompetence un pilnvaras piešķir vienai un tai pašai personai.

(9)

ESĪP īstenos savas pilnvaras situācijā, kas var pasliktināties un kaitēt Līguma 11. pantā izklāstīto kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

Eiropas Savienības īpašais pārstāvis

Ar šo Pieter FEITH kunga pilnvaru termiņu pagarina līdz 2010. gada 28. februārim.

2. pants

Politikas mērķi

ESĪP pilnvaru pamatā ir Eiropas Savienības (ES) politikas mērķi Kosovā. Tie ietver vadošo lomu, stiprinot stabilitāti reģionā un īstenojot risinājumu par Kosovas statusa noteikšanu nākotnē, kā mērķis ir izveidot stabilu, dzīvotspējīgu, mierīgu, demokrātisku un etniski daudzveidīgu Kosovu, kas sniedz ieguldījumu reģiona sadarbībā un stabilitātē, balstoties uz labām kaimiņattiecībām, Kosovu, kas ievēro tiesiskumu un aizsargā mazākumtautības un kultūras un reliģisko mantojumu.

3. pants

Pilnvaras

Lai sasniegtu ES politikas mērķus Kosovā, ESĪP ir pilnvarots:

a)

piedāvāt ES konsultācijas un atbalstu politiskajā procesā;

b)

veicināt vispārēju ES politikas koordināciju Kosovā;

c)

nodrošināt politisku vadību uz vietas Eiropas Savienības tiesiskuma misijas Kosovā (EULEX KOSOVO) vadītājam, tostarp par to jautājumu politiskajiem aspektiem, kas saistīti ar izpildes pienākumiem;

d)

nodrošināt konsekvenci un saskaņotību ES darbībās, kas vērstas uz sabiedrību. ESĪP preses pārstāvis ir galvenā ES kontaktpersona ar Kosovas masu informācijas līdzekļiem kopējās ārpolitikas un drošības politikas/Eiropas drošības un aizsardzības politikas (KĀDP/EDAP) jautājumos. Visas darbības, kas saistītas ar plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrības informēšanu, īstenos ciešā un nepārtrauktā koordinācijā ar ģenerālsekretāra/augstā pārstāvja (ĢS/AP) preses pārstāvi/Padomes sekretariāta Preses biroju;

e)

veicināt cilvēktiesību un pamatbrīvību, tostarp sieviešu un bērnu tiesību, ievērošanas attīstību un konsolidāciju Kosovā saskaņā ar ES cilvēktiesību politiku un ES Pamatnostādnēm cilvēktiesību jautājumos.

4. pants

Pilnvaru īstenošana

1.   ESĪP ir atbildīgs par pilnvaru īstenošanu ĢS/AP pakļautībā un tiešā vadībā.

2.   Politikas un drošības komiteja (PDK) uztur īpašus sakarus ar ESĪP, un tā ir galvenais kontaktpunkts sakariem ar Padomi. PDK sniedz ESĪP stratēģiskas norādes un politiskus norādījumus atbilstīgi pilnvarām.

5. pants

Finansējums

1.   ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem paredzētais bāzes finansējums laikposmā no 2009. gada 1. marta līdz 2010. gada 28. februārim ir EUR 645 000.

2.   Izdevumi, ko finansē no šā panta 1. punktā minētās summas, ir atbilstīgi no 2009. gada 1. marta. Izdevumus apsaimnieko saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam. Rietumbalkānu reģiona valstu valstspiederīgie var piedalīties konkursos par līgumiem.

3.   Izdevumus apsaimnieko, pamatojoties uz līgumu starp ESĪP un Komisiju. ESĪP atskaitās Komisijai par visiem izdevumiem.

6. pants

Komandas izveide un sastāvs

1.   ES īpašajam pārstāvim norīko īpaši atlasītu ES personālu, lai palīdzētu īstenot ESĪP pilnvaras un nodrošinātu saskaņotību, publicitāti un efektivitāti visām ES darbībām Kosovā. ESĪP saskaņā ar savām pilnvarām un atbilstīgajiem piešķirtajiem finanšu līdzekļiem ir atbildīgs par savas komandas izveidi, apspriežoties ar prezidentvalsti, kam palīdz ĢS/AP, un pilnībā līdzdarbojoties Komisijai. Komandas sastāvā iekļauj locekļus, kam ir īpašas zināšanas pilnvarām atbilstīgos specifiskos politikas jautājumos. ESĪP paziņo ĢS/AP, prezidentvalstij un Komisijai savas komandas sastāvu.

2.   Dalībvalstis un Eiropas Savienības iestādes var ierosināt personāla norīkošanu darbā pie ESĪP. Tā personāla atalgojumu, kuru kāda Eiropas Savienības dalībvalsts vai iestāde norīko darbā pie ESĪP, sedz attiecīgā Eiropas Savienības dalībvalsts vai iestāde. Ekspertus, ko dalībvalstis ir norīkojušas darbā Padomes Ģenerālsekretariātā, var norīkot arī darbā pie ESĪP. Starptautiskie personāla locekļi ir kādas ES dalībvalsts valstspiederīgie.

3.   Visi norīkotie personāla locekļi paliek norīkotājas dalībvalsts vai ES iestādes pakļautībā un veic pienākumus un rīkojas ESĪP pilnvarojuma interesēs.

7. pants

ESĪP un viņa personāla privilēģijas un imunitāte

Attiecīgā gadījumā vienojas par privilēģijām, imunitāti un papildu garantijām, kas vajadzīgas ESĪP un viņa personāla misijas veikšanai un sekmīgai norisei. Šajā sakarā dalībvalstis un Komisija sniedz visu vajadzīgo atbalstu.

8. pants

Klasificētas informācijas drošība

1.   ESĪP un viņa komandas locekļi ievēro drošības principus un minimālos standartus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2001/264/EK (2001. gada 19. marts), ar ko pieņem Padomes drošības reglamentu (4), jo īpaši – darbojoties ar klasificētu ES informāciju.

2.   Saskaņā ar Padomes drošības reglamentu ĢS/AP ir pilnvarots nodot NATO/KFOR to ES klasificēto informāciju un dokumentus, kuri ir izstrādāti pasākumu vajadzībām un kuru līmenis nepārsniedz līmeni “CONFIDENTIEL UE”.

3.   Saskaņā ar Padomes drošības reglamentu ESĪP darbības vajadzībām ĢS/AP ir pilnvarots nodot Apvienoto Nāciju Organizācijai (ANO) un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai (EDSO) to ES klasificēto informāciju un dokumentus, kuri ir izstrādāti pasākumu vajadzībām un kuru līmenis nepārsniedz līmeni “RESTREINT UE”. Šim nolūkam sagatavo vietējus noteikumus.

4.   ĢS/AP ir pilnvarots ar šo vienoto rīcību saistītajām trešajām personām nodot ES neklasificētus dokumentus, kas ir saistīti ar Padomes apspriedēm par operāciju un uz ko attiecas dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums atbilstīgi Padomes reglamenta 6. panta 1. punktam (5).

9. pants

Pieeja informācijai un atbalsts loģistikas jomā

1.   Dalībvalstis, Komisija un Padomes Ģenerālsekretariāts nodrošina, ka ESĪP ir piekļuve jebkādai attiecīgai informācijai.

2.   Prezidentvalsts, Komisija un/vai dalībvalstis attiecīgā gadījumā nodrošina reģionā atbalstu loģistikas jomā.

10. pants

Drošība

Saskaņā ar ES politiku attiecībā uz personāla drošību, ko izvieto ārpus ES, lai veiktu operācijas saskaņā ar Līguma V sadaļu, ESĪP veic visus praktiski iespējamus pasākumus visa savā tiešajā pakļautībā esošā personāla drošībai atbilstīgi savām pilnvarām un drošības apstākļiem ģeogrāfiskajā teritorijā, par ko viņš ir atbildīgs, jo īpaši:

a)

izveidojot misijai paredzētu īpašu drošības plānu, pamatojoties uz Padomes Ģenerālsekretariāta norādēm, kurā ietverti misijai paredzēti fiziski, organizatoriski un procesuāli drošības pasākumi un ar kuru noteikti vadības pasākumi saistībā ar drošu personāla pārvietošanos uz misijas teritoriju un pārvietošanos tajā, kā arī drošības incidentu pārvarēšana, un kurā ir iekļauts plāns ārkārtas situācijām un misijas evakuācijai;

b)

nodrošinot, ka visam personālam, kas izvietots ārpus ES, ir augsta riska apdrošināšana atbilstīgi misijas teritorijas apstākļiem;

c)

nodrošinot, ka visi komandas locekļi, ko izvieto ārpus ES, tostarp vietējie līgumdarbinieki, pirms vai pēc ierašanās misijas teritorijā ir piedalījušies atbilstīgās drošības apmācībās, kuru pamatā ir riska klasifikācija, ko misijas teritorijai piešķīris Padomes Ģenerālsekretariāts;

d)

nodrošinot, ka īsteno visus saskaņotos ieteikumus, kas sniegti pēc regulāra drošības izvērtējuma, un – saistībā ar vidusposma ziņojumu un pilnvaru īstenošanas ziņojumu procedūru – rakstiski ziņojot ĢS/AP, Padomei un Komisijai par ieteikumu īstenošanu un citiem drošības jautājumiem.

11. pants

Ziņojumi

ESĪP regulāri sniedz mutiskus un rakstiskus ziņojumus ĢS/AP un PDK. Vajadzības gadījumā ESĪP ziņojumus sniedz arī darba grupām. Regulārus rakstiskus ziņojumus izsūta, izmantojot COREU tīklu. Pēc ĢS/AP vai PDK ieteikuma ESĪP var sniegt ziņojumus arī Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomei.

12. pants

Koordinācija

1.   ESĪP veicina vispārēju ES politikas koordināciju. Viņš palīdz nodrošināt to, ka visi ES instrumenti uz vietas ir saskaņoti, lai varētu sasniegt ES politiskos mērķus. Tālab ESĪP darbības saskaņo ar prezidentvalsts un Komisijas darbībām, kā arī attiecīgā gadījumā ar darbībām, ko uz vietas reģionā veic citi ESĪP. ESĪP regulāri sniedz informāciju dalībvalstu misijām un Komisijas delegācijām.

2.   ESĪP uz vietas uztur ciešu saikni ar prezidentvalsti, Komisiju un dalībvalstu misiju vadītājiem. Viņi dara visu iespējamo, lai palīdzētu ESĪP īstenot pilnvaras. ESĪP sniegs norādes Eiropas Savienības tiesiskuma misijas Kosovā (EULEX KOSOVO) vadītājam vietējos politiskos jautājumos, tostarp par to jautājumu politiskajiem aspektiem, kas saistīti ar izpildes pienākumiem. ESĪP un civilās operācijas komandieris vajadzības gadījumā savstarpēji apspriedīsies.

3.   ESĪP uztur sakarus arī ar attiecīgām vietējām organizācijām un citām starptautiskām un reģionālām struktūrām, kas darbojas attiecīgajā teritorijā.

4.   ESĪP kopā ar citiem ES darbību īstenotājiem attiecīgajā teritorijā uzlabo informācijas izplatīšanu un apmaiņu starp ES darbību īstenotājiem uz vietas, lai sasniegtu augstu situācijas kopīgas izpratnes un novērtēšanas pakāpi.

13. pants

Pārskatīšana

Šīs vienotās rīcības īstenošanu un saskaņotību ar citām Eiropas Savienības darbībām attiecīgajā reģionā regulāri pārskata. Līdz 2009. gada jūnija beigām ESĪP iesniedz progresa ziņojumu ģenerālsekretāram/augstajam pārstāvim, Padomei un Komisijai un līdz 2009. gada novembra vidum – pilnīgu pilnvaru īstenojuma ziņojumu. Šie ziņojumi veido pamatu vienotās rīcības izvērtēšanai attiecīgajās darba grupās un PDK. Ņemot vērā vispārējās darbības prioritātes, ĢS/AP sniedz PDK ieteikumus par Padomes lēmumu attiecībā uz pilnvaru pagarināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

15. pants

Publicēšana

Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 16. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

O. LIŠKA


(1)  OV L 253, 16.9.2006., 29. lpp.

(2)  OV L 42, 16.2.2008., 92. lpp.

(3)  OV L 42, 16.2.2008., 88. lpp.

(4)  OV L 101, 11.4.2001., 1. lpp.

(5)  Padomes Lēmums 2006/683/EK, Euratom (2006. gada 15. septembris), ar ko pieņem Padomes reglamentu (OV L 285, 16.10.2006., 47. lpp.).


Top