EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1336

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1336/2008 ( 2008. gada 16. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 648/2004, lai pielāgotu to Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 354, 31.12.2008, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 053 P. 149 - 150

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1336/oj

31.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 354/60


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1336/2008

(2008. gada 16. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 648/2004, lai pielāgotu to Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (3) paredz saskaņot vielu un maisījumu klasificēšanu un marķēšanu Kopienā. Ar šo regulu aizstāj Padomes Direktīvu 67/548/EEK (1967. gada 27. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (4), kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/45/EK (1999. gada 31. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (5).

(2)

Regula (EK) Nr. 1272/2008 pamatojas uz Direktīvas 67/548/EEK un Direktīvas 1999/45/EK noteikumiem un ietver vielu un maisījumu klasificēšanas un marķēšanas kritērijus, ko paredz ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma (GHS), kas ir pieņemta starptautiskā līmenī ANO struktūrā.

(3)

Daži noteikumi par klasifikāciju un marķēšanu, kas noteikti Direktīvā 67/548/EEK un 1999/45/EK, kalpo arī citu Kopienas tiesību aktu piemērošanai, piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 648/2004 (2004. gada 31. marts) par mazgāšanas līdzekļiem (6) piemērošanai.

(4)

Direktīvas 67/548/EEK un Direktīvas 1999/45/EK aizstāšanas un GHS kritēriju ieviešanas iespējamās ietekmes analīze secināja, ka, pieņemot atsauces uz šīm direktīvām Regulā (EK) Nr. 648/2004, šā tiesību akta darbības joma nemainīsies.

(5)

Pāreja no Direktīvas 67/548/EEK un Direktīvas 1999/45/EK klasifikācijas kritērijiem būtu pilnībā jāpabeidz 2015. gada 1. jūnijā. Mazgāšanas līdzekļu ražotāji Regulas (EK) Nr. 1272/2008 izpratnē ir ražotāji, importētāji un pakārtoti lietotāji un šajā regulā tiem būtu jādod iespēja pielāgoties šādai pārejai līdzīgā laikposmā kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1272/2008.

(6)

Attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 648/2004,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 648/2004

Regulu (EK) Nr. 648/2004 groza šādi.

1.

Visā tekstā vārdu “preparāts” vai “preparāti” Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (7)2006. gada 30. decembra redakcijas 3. panta 2. punkta nozīmē visos locījumos aizstāj ar vārdu “maisījums” vai “maisījumi” attiecīgā locījumā.

2.

Ar šādu tekstu aizstāj 9. panta 1. punkta ievadteikumu:

“Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (8) 45. pantu, ražotāji, kas laiž tirgū vielas un/vai maisījumus, uz kuriem attiecas šī regula, nodrošina dalībvalstu kompetentajām iestādēm pieeju:

3.

ar šādu punktu aizstāj 11. panta 1. punktu:

“1.   Panta 2. līdz 6. punkts neskar noteikumus par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu Regulā (EK) Nr. 1272/2008”.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs regulas 1. panta 2. un 3. punktu piemēro no 2015. gada 1. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2008. gada 16. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

B. LE MAIRE


(1)  OV C 120, 16.5.2008., 50. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 3. septembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 28. novembra Lēmums.

(3)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(4)  OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.

(5)  OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp.

(6)  OV L 104, 8.4.2004., 1. lpp.

(7)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp. Labotā versija OV L 136, 29.5.2007., 3. lpp.

(8)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.”.


Top