EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1242

Komisijas Regula (EK) Nr. 1242/2008 ( 2008. gada 8. decembris ) par Kopienas klasifikācijas izveidi lauku saimniecībām

OJ L 335, 13.12.2008, p. 3–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 226 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Atcelts ar 32014R1198 . Latest consolidated version: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1242/oj

13.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 335/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1242/2008

(2008. gada 8. decembris)

par Kopienas klasifikācijas izveidi lauku saimniecībām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1965. gada 15. jūnija Regulu 79/65/EEK, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Ekonomikas kopienā (1), un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu, 6. panta 2. punktu un 7. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Kopienā ir ļoti dažādas ražošanas struktūras un sistēmas. Lai būtu vieglāk veikt lauku saimniecību strukturālo īpašību un ekonomisko rezultātu analīzi, ar Komisijas 1985. gada 7. jūnija Lēmumu 85/377/EEK par Kopienas klasifikācijas izveidi lauku saimniecībām (2) izveidoja piemērotu un vienveidīgu lauku saimniecību klasifikāciju, ņemot vērā saimniecības ekonomikas lielumu un saimniecības veidu.

(2)

Kopienas klasifikācija ir jāveido tā, lai viendabīgas saimniecību grupas varētu vairāk vai mazāk apvienot vienotā kopumā un varētu salīdzināt saimniecību stāvokli.

(3)

Ņemot vērā lauksaimnieku ieņēmumu pieaugošo nozīmi no ienākumus nesošām darbībām, kuras ir tieši saistītas ar saimniecību, bet nav saimniecības lauksaimnieciskās darbības, Kopienas klasifikācijā jāiekļauj klasifikācijas rādītājs, kas atspoguļotu citas tieši ar saimniecību saistītās ienākumus nesošās darbības.

(4)

Lai sasniegtu mērķus, kas noteikti Regulas 79/65/EEK 4. panta 1. punktā, 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 7. panta 2. punktā, jāizstrādā Kopienas klasifikācijas īstenošanas noteikumi. Turklāt Kopienas klasifikācija jāpiemēro lauku saimniecībām, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus, izmantojot grāmatvedības datus, kas savākti Kopienas lauku saimniecību grāmatvedības datu tīklā (FADN).

(5)

Ievērojot IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Regulā (EK) Nr. 1166/2008, kas attiecas uz lauku saimniecību struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 571/88 (3), lauku saimniecību struktūras apsekojumam, ko veic, pamatojoties uz paraugu, jābūt statistiski reprezentatīvam attiecībā uz lauku saimniecības veidu un lielumu saskaņā ar Kopienas klasifikāciju. Tādēļ Kopienas klasifikācija jāpiemēro arī lauku saimniecībām, attiecībā uz kurām dati savākti, izmantojot lauku saimniecību apsekojumus.

(6)

Saimniecības veids un saimniecības ekonomiskais lielums jānosaka, pamatojoties uz ekonomisku kritēriju, kas vienmēr paliek pozitīvs. Tāpēc ir lietderīgi izmantot standarta produkciju. Standarta produkcija jānosaka pa produktiem. To produktu saraksts, kuriem jāaprēķina standarta produkcija, jāsaskaņo ar saimniecības struktūras apsekojumos lietotajiem raksturlielumiem, kas noteikti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1166/2008. Lai varētu piemērot klasifikāciju FADN aptvertajām lauku saimniecībām, jāizveido atbilstības tabula struktūras apsekojuma raksturlielumiem un FADN vajadzībām paredzēto saimniecības apgrozījuma pārskata pozīcijām.

(7)

Standarta produkcija pamatojas uz vidējiem piecu gadu pārskata perioda rādītājiem, bet tie regulāri jāatjaunina, lai ņemtu vērā ekonomikas tendences un klasifikāciju varētu joprojām pilnvērtīgi piemērot. Atjaunināšanas biežums jāsaista ar gadiem, kuros veic lauku saimniecību struktūras apsekojumu.

(8)

Lai izstrādātu to lauku saimniecību atlases plānu, kuras iesniedz grāmatvedības pārskatus un kuras iekļaujamas 2010. gada FADN, jāparedz, ka šajā regulā noteikto klasifikāciju piemēro lauku saimniecību struktūras apsekojumam jau 2007. gadā. Turklāt, lai varētu salīdzināt to lauku saimniecību stāvokļa analīzes, kas sadalītas saskaņā ar šo klasifikāciju, jāparedz, ka minēto klasifikāciju piemēros lauku saimniecību struktūras apsekojumam un FADN pirms 2010. gada. Tāpēc jāparedz atkāpe ar noteikumu, ka standarta produkcija ir aprēķināta 2004. gada pārskata periodam.

(9)

Sakaru aģentūrai, ko izraudzījusies katra dalībvalsts saskaņā ar Regulas 79/65/EEK 6. pantu, jānosūta Komisijai informācija par standarta produkciju un dati, kas vajadzīgi tās aprēķināšanai. Jāparedz, ka sakaru aģentūra ar Komisijas izveidoto informācijas sistēmu var tiešā veidā darīt zināmu Komisijai attiecīgo informāciju. Turklāt jāparedz, ka ar šo sistēmu var elektroniskā veidā apmainīties ar vajadzīgo informāciju, pamatojoties uz modeļiem, kas ar šo sistēmu ir sakaru aģentūras rīcībā. Tāpat jāparedz, ka Komisijai ar Kopienas lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla komitejas starpniecību jāinformē dalībvalstis par datorsistēmas lietošanas vispārīgiem nosacījumiem.

(10)

Skaidrības labad un ņemot vērā to, ka Kopienas klasifikācija ir vispārējas piemērošanas pasākums, nevis pasākums, kas paredzēts konkrētiem adresātiem, ir lietderīgi Lēmumu 85/377/EEK aizstāt ar regulu.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kopienas Lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šī regula nosaka “Kopienas klasifikāciju lauku saimniecībām”, turpmāk tekstā “klasifikācija”, kas ir vienots lauku saimniecību iedalījums Kopienā saskaņā ar saimniecības veidu un ekonomikas lielumu un citu tieši ar lauku saimniecību saistītu ienākumus nesošu darbību nozīmi.

2.   Klasifikācija jo īpaši jāizmanto, lai parādītu datus – pa saimniecības veidiem un ekonomikas lielumiem –, kas savākti Kopienas lauku saimniecību struktūras apsekojumos un lauku saimniecību grāmatvedības datu tīklā.

2. pants

Saimniecības veids

1.   Šajā regulā lauku saimniecības “saimniecības veidu” nosaka pēc dažādu šīs saimniecības raksturlielumu standarta produkcijas relatīvā ieguldījuma lauku saimniecības kopējā standarta produkcijā. Standarta produkcija ir izklāstīta 5. pantā.

2.   Atkarībā no vajadzīgās informācijas precizitātes pakāpes saimniecības veidus iedala šādi:

a)

vispārējie saimniecības veidi;

b)

pamata saimniecības veidi;

c)

īpašie saimniecības veidi.

Saimniecību iedalījums pēc veida ir noteikts I pielikumā.

3. pants

Saimniecības ekonomikas lielums

Saimniecības ekonomikas lielumu nosaka, pamatojoties uz lauku saimniecības kopējo standarta produkciju. Tas izsakāms euro. Saimniecības ekonomikas lieluma aprēķināšanas metode ir noteikta II pielikumā.

4. pants

Citas tieši ar lauku saimniecību saistītas ienākumus nesošas darbības

To ienākumus nesošo darbību nozīmi, kuras ir tieši saistītas ar saimniecību, bet kas nav saimniecības lauksaimnieciskās darbības, nosaka, pamatojoties uz šādu ienākumus nesošu darbību procentu lauku saimniecības galīgajā produkcijā. Šo attiecību izsaka kā procentu grupu. Šīs procentu grupas ir noteiktas III pielikuma C daļā.

Galīgā produkcija, minētās attiecības definīcija un aprēķināšanas metode ir noteiktas III pielikuma A un B daļā.

5. pants

Standarta produkcija un kopējā standarta produkcija

1.   Šajā regulā “standarta produkcija” nozīmē bruto produkcijas standartvērtību.

Standarta produkciju nosaka katram reģionam, kas minēts šīs regulas IV pielikumā, katram lauku saimniecības apsekojuma augkopības un lopkopības raksturlielumam, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1166/2008 III pielikumā.

Šīs regulas IV pielikumā ir noteikta katra standarta produkcijas raksturlieluma aprēķināšanas metode un atbilstošu datu savākšanas procedūras.

2.   Kopējā lauku saimniecības standarta produkcija atbilst katra raksturlieluma vērtību summai, reizinot katras vienības standarta produkciju ar attiecīgo vienību skaitu.

3.   Lai aprēķinātu standarta produkciju N gada lauku saimniecības struktūras apsekojumā, “pārskata periods” nozīmē N-3 gadu, kas aptver piecus gadus pēc kārtas no N-5 gada līdz N-1 gadam.

Standarta produkciju nosaka, izmantojot vidējos pamatdatus, kas aprēķināti pirmajā daļā minētajā piecu gadu pārskata periodā. To atjaunina, lai ņemtu vērā ekonomikas tendences vismaz ikreiz, kad veic lauku saimniecības struktūras apsekojumu.

Pirmais pārskata periods, kam jāaprēķina standarta produkcija, atbilst 2007. gada pārskata periodam, kas ietver 2005., 2006., 2007., 2008. un 2009. kalendāro gadu vai 2005./2006., 2006./2007., 2007./2008., 2008./2009. un 2009./2010. lauksaimniecības ražošanas gadu.

4.   Atkāpjoties no 3. punkta, dalībvalstis aprēķina standarta produkciju 2004. gada pārskata periodam rādītājiem, kas uzskaitīti 2007. gada apsekojumā par lauku saimniecību struktūru, kā noteikts Komisijas Regulā (EK) Nr. 204/2006 (4). Šajā gadījumā pārskata periods attiecas vai nu uz 2003., 2004., 2005. kalendāro gadu, vai 2003./2004., 2004./2005., 2005./2006. lauksaimnieciskās ražošanas gadu.

6. pants

Nosūtīšana Komisijai

1.   Sakaru aģentūrai, ko izraudzījusies katra dalībvalsts saskaņā ar Regulas 79/65/EEK 6. pantu, vai institūcijai, kurai ir deleģēta šī funkcija, jānosūta Komisijai (Eiropas Statistikas birojam) informācija par standarta produkciju un IV pielikuma 3. daļā minētie dati.

2.   Dalībvalstis līdz N+3 gada 31. decembrim vai vajadzības gadījumā līdz termiņam, ko noteikusi Komisija pēc apspriešanās ar Kopienas Lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla komiteju, nosūta Komisijai informāciju par standarta produkciju par N gada pārskata periodu un IV pielikuma 3. daļā minētos datus.

Informācija par standarta produkciju par 2004. gada pārskata periodu jānosūta Komisijai līdz 2008. gada 31. decembrim.

3.   Lai nosūtītu informāciju par standarta produkciju un 1. punktā minētos datus, dalībvalstis izmanto datorsistēmas, kas nodrošina elektronisku dokumentu un informācijas apmaiņu starp Komisiju un dalībvalstīm un kuras darījusi pieejamas Komisija (Eiropas Statistikas birojs).

4.   Nosūtīšanai vajadzīgo dokumentu formu un saturu nosaka Komisija, pamatojoties uz modeļiem vai anketām, kas pieejamas ar 3. punktā minētajām sistēmām. Noteikumi par 1. punktā minēto datu atribūtiku jānosaka saistībā ar Kopienas Lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla komiteju.

7. pants

Atcelšana

1.   Lēmumu 85/377/EEK atceļ.

Tomēr Lēmumu 85/377/EEK turpinās piemērot, lai klasificētu lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla saimniecības līdz 2009. pārskata gadam ieskaitot un Padomes Regulā (EEK) Nr. 571/88 (5) minētajam apsekojumam par lauku saimniecību struktūru līdz 2007. gada apsekojumam ieskaitot.

2.   Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un tās lasa saskaņā ar V pielikuma atbilstības tabulu.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. pārskata gada lauku saimniecību grāmatvedības datu tīklam un lauku saimniecību struktūru apsekojumam no 2010. apsekojuma gada.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 8. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV 109, 23.6.1965., 1859./65. lpp.

(2)  OV L 220, 17.8.1985., 1. lpp.

(3)  OV L 321, 1.12.2008., 14. lpp.

(4)  OV L 34, 7.2.2006., 3. lpp.

(5)  OV L 56, 2.3.1988., 1. lpp.


I PIELIKUMS

LAUKU SAIMNIECĪBU KLASIFIKĀCIJA PĒC SAIMNIECĪBAS VEIDA

A.   KLASIFIKĀCIJAS SHĒMA

Specializētās saimniecības – augkopība

Vispārējie saimniecības veidi

Pamata saimniecības veidi

Īpašie saimniecības veidi

1.

Specializētās laukaugu audzēšanas saimniecības

15.

Specializētās labības, eļļas augu sēklu un proteīnaugu saimniecības

151.

Specializētās labības (izņemot rīsus), eļļas augu sēklu un proteīnaugu saimniecības

152.

Specializētās rīsu saimniecības

153.

Labības, eļļas augu sēklu, proteīnaugu un rīsu saimniecības

16.

Vispārējās laukkopības saimniecības

161.

Specializētās sakņu kultūru saimniecības

162.

Labības, eļļas augu sēklu, proteīnaugu un sakņu kultūru saimniecības

163.

Specializētās lauka dārzeņu saimniecības

164.

Specializētās tabakas saimniecības

165.

Specializētās kokvilnas saimniecības

166.

Dažādu laukaugu saimniecības

2.

Specializētās dārzkopības saimniecības

21.

Specializētās segtās audzēšanas dārzkopības saimniecības

211.

Specializētās segtās audzēšanas dārzeņkopības saimniecības

212.

Specializētās segtās audzēšanas puķkopības un dekoratīvo augu saimniecības

213.

Specializētās segtās audzēšanas jauktu kultūru dārzkopības saimniecības

22.

Specializētās lauka dārzkopības saimniecības

221.

Specializētās lauka dārzeņkopības saimniecības

222.

Specializētās lauka puķkopības un dekoratīvo augu saimniecības

223.

Specializētās lauka jauktu kultūru dārzkopības saimniecības

23.

Citas dārzkopības saimniecības

231.

Specializētās sēņu audzēšanas saimniecības

232.

Specializētās stādaudzētavu saimniecības

233.

Dažādas dārzkopības saimniecības

3.

Specializētās ilggadīgo kultūru audzēšanas saimniecības

35.

Specializētās vīnkopības saimniecības

351.

Specializētās kvalitatīva vīna ražošanas saimniecības

352.

Specializētās vīna (izņemot īpašā kvalitatīvā vīna) ražošanas saimniecības

353.

Specializētās galda vīnogu audzēšanas saimniecības

354.

Citas vīnkopības saimniecības

36.

Specializētās augļu un citrusaugļu audzēšanas saimniecības

361.

Specializētās augļu (izņemot citrusaugļus, tropu augļus un riekstus) audzēšanas saimniecības

362.

Specializētās citrusaugļu audzēšanas saimniecības

363.

Specializētās riekstu audzēšanas saimniecības

364.

Specializētās tropu augļu saimniecības

365.

Specializētās augļu, citrusaugļu, tropu augļu un riekstu saimniecības jaukta tipa ražošana

37.

Specializētās olīvkoku audzēšanas saimniecības

370.

Specializētās olīvkoku audzēšanas saimniecības

38.

Vairāku ilggadīgo kultūru audzēšanas saimniecības

380.

Vairāku ilggadīgo kultūru audzēšanas saimniecības


Specializētās saimniecības – lopkopība

Vispārējie saimniecības veidi

Pamata saimniecības veidi

Īpašie saimniecības veidi

4.

Specializētās ganību lopu saimniecības

45.

Specializētās piena lopkopības saimniecības

450.

Specializētās piena lopkopības saimniecības

46.

Specializētās liellopu audzēšanas un nobarošanas saimniecības

460.

Specializētās liellopu audzēšanas un nobarošanas saimniecības

47.

Piena lopkopības, liellopu audzēšanas un nobarošanas saimniecības

470.

Piena lopkopības, liellopu audzēšanas un nobarošanas saimniecības

48.

Lopkopības saimniecības: aitas, kazas un citi ganību lopi

481.

Specializētās aitkopības saimniecības

482.

Aitu un liellopu audzēšanas saimniecības

483.

Specializētās kazkopības saimniecības

484.

Dažādu ganību lopu audzēšanas saimniecības

5.

Specializētās graudēdāju audzēšanas saimniecības

51.

Specializētās cūkkopības saimniecības

511.

Specializētās cūku audzēšanas saimniecības

512.

Specializētās cūku nobarošanas saimniecības

513.

Cūku audzēšanas un nobarošanas saimniecības

52.

Specializētās mājputnu audzēšanas saimniecības

521.

Specializētās dējējputnu saimniecības

522.

Specializētās mājputnu gaļas saimniecības

523.

Dējējputnu un gaļas putnu saimniecības

53.

Dažādu graudēdāju audzēšanas saimniecības

530.

Dažādu graudēdāju audzēšanas saimniecības


Jauktās saimniecības

Vispārējie saimniecības veidi

Pamata saimniecības veidi

Īpašie saimniecības veidi

6.

Jaukta augkopība

61.

Jaukta augkopība

611.

Dārzkopības un ilggadīgo kultūru saimniecības

612.

Laukaugu un dārzkopības saimniecības

613.

Laukaugu un vīnkopības saimniecības

614.

Laukaugu un ilggadīgo kultūru saimniecības

615.

Jauktas augkopības, galvenokārt laukaugu, saimniecības

616.

Citas jauktas augkopības saimniecības

7.

Jauktas lopkopības saimniecības

73.

Jaukta ganāmpulka, galvenokārt ganību lopu, saimniecības

731.

Jauktas lopkopības, galvenokārt piena lopkopības, saimniecības

732.

Jauktas lopkopības, galvenokārt neslaucamo ganību lopu, saimniecības

74.

Jauktas lopkopības, galvenokārt graudēdāju, saimniecības

741.

Jauktas lopkopības saimniecības: graudēdāju un piena lopkopības saimniecības

742.

Jauktas lopkopības saimniecības: graudēdāju un neslaucamo ganību lopu saimniecības

8.

Jaukta augkopība un lopkopība

83.

Laukaugu un ganību lopu saimniecības

831.

Laukaugu un piena lopkopības saimniecības

832.

Piena lopkopības un laukaugu saimniecības

833.

Laukaugu saimniecības un neslaucamo ganību lopu saimniecības

834.

Neslaucamo ganību lopu un laukaugu saimniecības

84.

Dažādu kultūraugu un mājlopu audzēšanas saimniecības

841.

Laukaugu un graudēdāju saimniecības

842.

Ilggadīgo kultūru un ganību lopu saimniecības

843.

Biškopības saimniecības

844.

Dažādas jauktas augkopības un mājlopu saimniecības

9.

Iedalījumā neiekļautas lauku saimniecības

90.

Iedalījumā neiekļautas lauku saimniecības

900.

Iedalījumā neiekļautas lauku saimniecības

B.   KODI, AR KURIEM PĀRGRUPĒ, UN ATBILSTĪBAS TABULA

I.   Atbilstība starp pozīcijām lauku saimniecību struktūras apsekojumos un lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla (FADN) saimniecības pārskatos

Pozīciju atbilsme standarta produkcijas piemērošanai

Pozīciju kodi

2010., 2013., 2016. gada Kopienas lauku saimniecību struktūrapsekojumi

(Regula (EK) Nr. 1166/2008)

FADN saimniecības apgrozījuma pārskats

(Regula (EK) Nr. 868/2008 par lauku saimniecības apgrozījuma pārskatu (1))

I.   

Kultūras

2.01.01.01.

Parastie un plēkšņu kvieši

120.

Parastie un speltas [plēkšņu] kvieši

2.01.01.02.

Cietie kvieši

121.

Cietie kvieši

2.01.01.03.

Rudzi

122.

Rudzi (ieskaitot rudzu un kviešu maisījumu)

2.01.01.04.

Mieži

123.

Mieži

2.01.01.05.

Auzas

124.

Auzas

125.

Vasarāju maisījumi

2.01.01.06.

Kukurūza

126.

Graudu kukurūza (ieskaitot mitru graudu kukurūzu)

2.01.01.07.

Rīsi

127.

Rīsi

2.01.01.99.

Citi graudaugi graudu ražošanai

128.

Pārējā labība

2.01.02.

Pākšaugi un proteīnaugi graudu ražošanai (tostarp sēklai un graudaugu un pākšaugu maisījumi)

129.

Proteīnaugi

2.01.02.01.

Zirņi, lauku pupas un saldās lupīnas

360.

Zirņi, lauka pupas un saldās lupīnas

361.

Lēcas, aunazirņi un vīķi

330.

Pārējie proteīnaugi

2.01.03.

Kartupeļi (tostarp agrie kartupeļi un sēklas kartupeļi)

130.

Kartupeļi (ieskaitot agros kartupeļus un sēklas materiālu)

2.01.04.

Cukurbietes (izņemot sēklai)

131.

Cukurbietes (izņemot sēklas materiālu)

2.01.05.

Lopbarības sakņaugi un lopbarības kāpostaugi (izņemot sēklai)

144.

Lopbarības sakņaugi un kāpostaugi (izņemot sēklas)

2.01.06.01.

Tabaka

134.

Tabaka

2.01.06.02.

Apiņi

133.

Apiņi

2.01.06.03.

Kokvilna

347.

Kokvilna

2.01.06.04.

Rapsis un ripsis

331.

Rapši

2.01.06.05.

Saulgriezes

332.

Saulgriezes

2.01.06.06.

Soja

333.

Soja

2.01.06.07.

Linsēklas (eļļas lini)

364.

Lini, izņemot šķiedras linus

2.01.06.08.

Citi eļļas augi

334.

Pārējo eļļas augu sēklas

2.01.06.09.

Lini

373.

Lini

2.01.06.10.

Kaņepes

374.

Kaņepes

2.01.06.11.

Citi šķiedraugi

 

2.01.06.12.

Aromātiskie augi, ārstniecības augi un garšaugi

345.

Ārstniecības augi, garšaugi, aromātiskie augi un garšvielas, ieskaitot tēju, kafiju un kafijas cigoriņus

2.01.06.99.

Citas tehniskās kultūras, kas citur nav minētas

346.

Cukurniedres

348.

Citas tehniskās kultūras

2.01.07.

Svaigi dārzeņi, melones, zemenes

 

2.01.07.01.

Atklātā laukā vai zem zema (nepieejama) seguma

 

2.01.07.01.01.

Atklātā laukā

136.

Svaigi dārzeņi, melones, zemenes, ko audzē uz lauka

2.01.07.01.02.

Ražošana tirdzniecībai

137.

Svaigi dārzeņi, melones, zemenes, ko audzē lauka dārzkopības produkcijas saimniecībās

2.01.07.02.

Zem stikla vai cita (aizsniedzama) seguma

138.

Segtās platībās audzēti svaigi dārzeņi, melones un zemenes

2.01.08.

Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot dēstu audzētavās)

 

2.01.08.01.

Atklātā laukā vai zem zema (nepieejama) seguma

140.

Puķes un dekoratīvie augi, ko audzē uz lauka (izņemot dēstu audzētavas)

2.01.08.02.

Zem stikla vai cita (aizsniedzama) seguma

141.

Puķes un dekoratīvie augi, ko audzē segtā veidā

2.01.09.

Zaļbarības kultūras

 

2.01.09.01.

Ar zāli apsēta aramzeme

147.

Ar zāli apsēta aramzeme

2.01.09.02.

Citas zaļbarības kultūras

145.

Citi lopbarības augi

2.01.09.02.01.

Kukurūza

326.

Lopbarības kukurūza

2.01.09.02.02.

Pākšaugi

UN

327.

Pārējā skābbarībai paredzētā labība

UN

2.01.09.02.99.

Citas zaļbarības kultūras, kas citur nav minētas

328.

Citi lopbarības augi

2.01.10.

Sēklas un stādi aramzemē

142.

Zāles sēklas

143.

Pārējais sēklas materiāls

2.01.11.

Citas laukaugu kultūras

148.

Citas laukaugu kultūras, kuras nav iekļautas 120. līdz 147. pozīcijā

149.

Sējai gatava zeme, kas iznomāta citām personām, tostarp zeme, kas nodota darbiniekiem kā atlīdzība natūrā [aizvietojamās lietās]

2.01.12.01.

Papuve, uz ko neattiecas subsīdijas

146.

Papuves

Trūkst datu (3. kods): papuve, uz ko neattiecas finansiāls atbalsts

2.01.12.02.

Saimnieciski neizmantota papuve, uz kuru attiecas subsīdiju maksājums

146.

Papuves

Trūkst datu (8. kods): neapstrādāta zeme, ko vairs neizmanto ražošanā un par kuru lauku saimniecībai ir tiesības pretendēt uz finansiālu atbalstu

2.03.01.

Ganības un pļavas, izņemot nekultivētās ganības

150.

Pļavas un pastāvīgās ganības

2.03.02.

Nekultivētās ganības

151.

Sliktas savvaļas ganības

2.03.03.

Ilggadīgo zālaugu platības, ko vairs neizmanto saimniecības vajadzībām un uz kurām attiecas subsīdiju maksājums

314.

Ilggadīgās zālaugu platības, ko vairs neizmanto ražošanai un par kurām ir tiesības pretendēt uz subsīdiju maksājumiem

2.04.01.

Augļu koku un ogulāju stādījumi

152.

Augļu un ogulāju dārzi

2.04.01.01.

Augļu koku sugas

 

2.04.01.01.01.

Mērena klimata zonu augļi

349.

Sēkleņaugļi

350.

Kauleņaugļi

2.04.01.01.02.

Subtropu klimata zonu augļi

353.

Tropu un subtropu augļi

2.04.01.02.

Ogulāju sugas

352.

Sīkaugļi un ogas

2.04.01.03.

Rieksti

351.

Rieksti

2.04.02.

Citrusaugu stādījumi

153.

Citrusaugļu kultūru dārzi

2.04.03.

Olīvu stādījumi

154.

Olīvu birzis

2.04.03.01.

Galda olīvas

281.

Galda olīvas

2.04.03.02.

Olīvas eļļas ražošanai

282.

Olīvas eļļas ražošanai

283.

Olīveļļa

2.04.04.

Vīna dārzi, no kuriem parasti iegūst:

155.

Vīnogulāji

2.04.04.01.

kvalitātes vīnu

286.

Vīnogas kvalitatīva vīna ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN) ražošanai

292.

Vīnogas kvalitatīva vīna ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN) ražošanai

289.

Kvalitatīvs vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN)

294.

Kvalitatīvs vīns ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN)

2.04.04.02.

citu vīnu

293.

Pārējiem vīniem paredzētās vīnogas

288.

Dažādi vīnogulāju produkti: nenorūdzis vīnogu vīns, vīnogu sula, brendijs, etiķis un citi produkti, kas ražoti lauku saimniecībā

295.

Pārējie vīni

2.04.04.03.

Galda vīnogas

285.

Galda vīnogas

2.04.04.04.

Rozīnes

291.

Rozīnes

2.04.05.

Dēstu audzētavas

157.

Dēstu audzētavas

2.04.06.

Citas ilggadīgās kultūras

158.

Citas pastāvīgās kultūras

2.04.07.

Ilggadīgās kultūras zemstikla platībās

156.

Pastāvīgās kultūras, ko audzē segtā veidā

2.06.01.

Sēnes

139.

Sēnes

II.   

Lauksaimniecības dzīvnieki

3.01.

Zirgu dzimtas dzīvnieki

22.

Zirgu dzimtas dzīvnieki (visu vecumu)

3.02.01.

Vīriešu un sieviešu kārtas liellopi, jaunāki par vienu gadu

23.

Nobarojami teļi

24.

Citi liellopi, kas nav sasnieguši gada vecumu

3.02.02.

Vīriešu kārtas liellopi, gadu veci, bet ne vecāki par diviem gadiem

25.

Vīriešu dzimuma liellopi vecumā no viena līdz diviem gadiem (neieskaitot)

3.02.03.

Sieviešu kārtas liellopi, gadu veci, bet ne vecāki par diviem gadiem

26.

Sieviešu dzimuma liellopi vecumā no viena līdz diviem gadiem (neieskaitot)

3.02.04.

Vīriešu kārtas liellopi, divus gadus veci vai vecāki

27.

Vīriešu dzimuma liellopi, kas sasnieguši divu un vairāk gadu vecumu

3.02.05.

Teles, divus gadus vecas un vecākas

28.

Vaislas teles

29.

Nobarojamas teles

3.02.06.

Slaucamās govis

30.

Piena govis

31.

Kaujamas piena govis

3.02.99.

Pārējās govis

32.

Pārējās govis

3.03.01.

Aitas (visu vecumu)

 

3.03.01.01.

Vaislas aitas

40.

Sieviešu dzimuma aitas

3.03.01.99.

Citas aitas

41.

Pārējās aitas

3.03.02.

Kazas (visu vecumu)

 

3.03.02.01.

Vaislas kazas

38.

Kazas, vaislas mātītes

3.03.02.99.

Citas kazas

39.

Pārējās kazas

3.04.01.

Sivēni, kuru dzīvsvars nepārsniedz 20 kilogramus

43.

Sivēni

3.04.02.

Vaislas cūkas, kuru svars ir 50 kilogrami vai vairāk

44.

Vaislas sivēnmātes

3.04.99.

Pārējās cūkas

45.

Barokļi

46.

Pārējās cūkas

3.05.01.

Broileri

47.

Nobarojamās vistas

3.05.02.

Dējējvistas

48.

Dējējvistas

3.05.03.

Pārējie mājputni

49.

Pārējie mājputni

3.05.03.01.

Tītari

3.05.03.02.

Pīles

3.05.03.03.

Zosis

3.05.03.04.

Strausi

3.05.03.99.

Pārējie mājputni, kas citur nav minēti

3.06.

Truši, vaislas mātītes

34.

Truši, vaislas mātītes

3.07.

Bites

33.

Bites

II.   Kodi, kas pārgrupē vairākus 2010., 2013. un 2016. gada lauku saimniecību struktūrapsekojumos ietvertos raksturlielumus

P45.

Piena liellopi = 3.02.01. (vīriešu un sieviešu kārtas liellopi, jaunāki par vienu gadu) + 3.02.03. (sieviešu kārtas liellopi, gadu veci, bet ne vecāki par diviem gadiem) + 3.02.05. (teles, divus gadus vecas un vecākas) + 3.02.06. (slaucamās govis)

P46.

Liellopi = P45 (piena liellopi) + 3.02.02. (vīriešu kārtas liellopi, gadu veci, bet ne vecāki par diviem gadiem) + 3.02.04. (vīriešu kārtas liellopi, divus gadus veci vai vecāki) + 3.02.99. (pārējās govis)

GL

Ganību lopi = 3.01. (zirgu dzimtas dzīvnieki) + P46 (liellopi) + 3.03.01.01. (vaislas aitas) + 3.03.01.99. (citas aitas) + 3.03.02.01. (vaislas kazas) + 3.03.02.99. (citas kazas)

Ja GL=0

FCP1

Lopbarība pārdošanai = 2.01.05. (lopbarības sakņaugi un lopbarības kāpostaugi) + 2.01.09. (zaļā lopbarība) + 2.03.01. (ganības un pļavas, izņemot nekultivētās ganības) + 2.03.02. (nekultivētās ganības)

FCP4

Lopbarība ganību lopiem = 0

P17

Saknes = 2.01.03. (kartupeļi) + 2.01.04. (cukurbietes) + 2.01.05. (lopbarības sakņaugi un lopbarības kāpostaugi)

Ja GL>0

FCP1

Lopbarība pārdošanai = 0

FCP4

Lopbarība ganību lopiem = 2.01.05. (lopbarības sakņaugi un lopbarības kāpostaugi ) + 2.01.09. (zaļā lopbarība) + 2.03.01. (ganības un pļavas, izņemot nekultivētās ganības) + 2.03.02. (nekultivētās ganības)

P17

Saknes = 2.01.03. (kartupeļi) + 2.01.04. (cukurbietes)

P151.

Labība, izņemot rīsus = 2.01.01.01. (parastie un plēkšņu kvieši) + 2.01.01.02. (cietie kvieši) + 2.01.01.03. (rudzi) + 2.01.01.04. (mieži) + 2.01.01.05. (auzas) + 2.01.01.06. (kukurūza) + 2.01.01.99. (citi graudaugi graudu ražošanai)

P15.

Labība = P151 (labība, izņemot rīsus) + 2.01.01.07. (rīsi)

P16.

Eļļas augu sēklas = 2.01.06.04. (rapsis un ripsis) + 2.01.06.05. (saulgriezes) + 2.01.06.06. (soja) + 2.01.06.07. (lini (linsēklas)) + 2.01.06.08. (citi eļļas augi)

P51.

Cūkas = 3.04.01. (sivēni, kuru dzīvsvars nepārsniedz 20 kilogramus) + 3.04.02. (vaislas cūkas, kuru svars ir 50 kilogrami vai vairāk) + 3.04.99. (pārējās cūkas)

P52.

Mājputni = 3.05.01. (broileri) + 3.05.02. (dējējvistas) + 3.05.03. (pārējie mājputni)

P1.

Vispārējā augkopība = P15 (labība) + 2.01.02. (pākšaugi un proteīnaugi graudu ražošanai) + 2.01.03. (kartupeļi) + 2.01.04. (cukurbietes) + 2.01.06.01. (tabaka) + 2.01.06.02. (apiņi) + 2.01.06.03. (kokvilna) + P16 (eļļas augu sēklas) + 2.01.06.09. (lini) + 2.01.06.10. (kaņepes) + 2.01.06.11. (citi šķiedraugi) + 2.01.06.12. (aromātiskie augi, ārstniecības augi un garšaugi) + 2.01.06.99. (citas tehniskās kultūras, kas citur nav minētas) + 2.01.07.01.01. (svaigi dārzeņi, melones, zemenes – zem stikla vai cita (aizsniedzama) seguma – atklātā laukā) + 2.01.10. (sēklas un stādi aramzemē) + 2.01.11. (citas laukaugu kultūras) + 2.01.12.01. (papuve, uz ko neattiecas subsīdijas) + FCP1 (lopbarība pārdošanai)

P2.

Dārzkopība = 2.01.07.01.02. (svaigi dārzeņi, melones, zemenes – atklātā laukā vai zem zema (nepieejama) seguma – dārzkopības kultūras) + 2.01.07.02. (svaigi dārzeņi, melones, zemenes – zem stikla vai cita (aizsniedzama) seguma) + 2.01.08.01. (ziedi un dekoratīvie augi – atklātā laukā vai zem zema (nepieejama) seguma) + 2.01.08.02. (ziedi un dekoratīvie augi – zem stikla vai zem cita (nepieejama) seguma) + 2.06.01. (sēnes) + 2.04.05. (dēstu audzētavas)

P3.

Ilggadīgās kultūras = 2.04.01. (augļu koku un ogulāju stādījumi) + 2.04.02. (citruskoku stādījumi) + 2.04.03. (olīvu stādījumi) + 2.04.04. (vīna dārzi) + 2.04.06. (citas ilggadīgās kultūras) + 2.04.07. (ilggadīgās kultūras zemstikla platībās)

P4.

Ganību lopi un lopbarība = GL (ganību lopi) + FCP4 (lopbarība ganību lopiem)

P5.

Graudēdāji = P51 (cūkas) + P52 (mājputni) + 3.06. (truši, sieviešu kārtas vaislas truši)

C.   SAIMNIECĪBAS VEIDU DEFINĪCIJA

Saimniecības veidus nosaka pēc divām pazīmēm:

a)

Attiecīgo raksturlielumu raksturojums

Uz šiem raksturlielumiem attiecina to raksturlielumu sarakstu, kuri apsekoti 2010., 2013. un 2016. gada lauku saimniecību struktūrapsekojumos: tie ir norādīti, izmantojot kodus, kas norādīti šā pielikuma B.I daļas atbilstības tabulā, vai kodu, kurā pārgrupēti vairāki minētie raksturlielumi, kā norādīts šā pielikuma B.II daļā (2).

b)

Robežlielumi, kas nosaka grupu ierobežojumus

Ja nav norādīts citādi, šos sliekšņus izsaka kā daļas no saimniecības kopējās standarta produkcijas.

Specializētās saimniecības – augkopība

Saimniecības veidi

Definīcija

Raksturlielumu un robežlielumu kods

(skatīt šā pielikuma B daļu)

Vispārējie

Pamata

Īpašie

Kods

 

Kods

 

Kods

 

1

Specializētās laukaugu audzēšanas saimniecības

 

 

 

 

Vispārējā augkopība, t.i., labība, pākšaugi un proteīnaugi graudu ražošanai, eļļas augu sēklas, kartupeļi, cukurbietes, tehniskās kultūras, svaigi dārzeņi, melones, atklātā lauka zemenes, sēklas un stādi aramzemē, citi laukaugi, papuves un lopbarība pārdošanai > 2/3

P1 > 2/3

15

Specializētās labības, eļļas augu sēklu un proteīnaugu saimniecības

 

 

Labība, eļļas augu sēklas, pākšaugi un proteīnaugi > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

151

Specializētās labības (izņemot rīsus), eļļas augu sēklu un proteīnaugu saimniecības

Labība, izņemot rīsus, eļļas augu sēklas, pākšaugi un proteīnaugi > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

152

Specializētās rīsu saimniecības

Rīsi > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

153

Labības, eļļas augu sēklu, proteīnaugu un rīsu saimniecības

Saimniecības 15. grupā, izņemot tās, kuras pieder pie 151. un 152. grupas

 

16

Vispārējās laukkopības saimniecības

 

 

Vispārējā augkopība > 2/3; labība, eļļas augu sēklas, pākšaugi un proteīnaugi ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

161

Specializētās sakņu kultūru saimniecības

Kartupeļi, cukurbietes un lopbarības sakņaugi, un lopbarības kāpostaugi > 2/3

P17 > 2/3

162

Labības, eļļas augu sēklu, proteīnaugu un sakņu kultūru saimniecības

Labība, eļļas augu sēklas, pākšaugi un proteīnaugi > 1/3; saknes > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3; P17 > 1/3

163

Specializētās lauka dārzeņu saimniecības

Svaigi dārzeņi, melones, atklātā lauka zemenes > 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

164

Specializētās tabakas saimniecības

Tabaka > 2/3

2.01.06.01. > 2/3

165

Specializētās kokvilnas saimniecības

Kokvilna > 2/3

2.01.06.03. > 2/3

166

Dažādu laukaugu saimniecības

Saimniecības 16. grupā, izņemot tās, kas pieder pie 161., 162., 163., 164. un 165. grupas

 

2

Specializētās dārzkopības saimniecības

 

 

 

 

Svaigi dārzeņi, melones, zemenes – dārzkopības kultūras, ko audzē zem stikla, ziedi un dekoratīvie augi – atklātā laukā un zem stikla, sēnes un stādaudzētavas > 2/3

P2 > 2/3

21

Specializētās segtās audzēšanas dārzkopības saimniecības

 

 

Svaigi dārzeņi, melones, zemenes, ko audzē zem stikla, ziedi un dekoratīvie augi, ko audzē zem stikla > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

211

Specializētās segtās audzēšanas dārzeņkopības saimniecības

Svaigi dārzeņi, melones un zemenes, ko audzē zem stikla > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

212

Specializētās segtās audzēšanas puķkopības un dekoratīvo augu saimniecības

Ziedi un dekoratīvie augi, kurus audzē zem stikla > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

213

Specializētās segtās audzēšanas jauktu kultūru dārzkopības saimniecības

Saimniecības 21. grupā, izņemot tās, kuras pieder pie 211. un 212. grupas

 

22

Specializētās lauka dārzkopības saimniecības

 

 

Svaigi dārzeņi, melones un zemenes, ko audzē kā dārzkopības kultūras, ziedi un dekoratīvie augi, ko audzē atklātā laukā > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

221

Specializētās lauka dārzeņkopības saimniecības

Svaigi dārzeņi, melones, zemenes – kā dārzkopības kultūras > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

222

Specializētās lauka puķkopības un dekoratīvo augu saimniecības

Ziedi un dekoratīvie augi atklātā laukā > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

223

Specializētās lauka jauktu kultūru dārzkopības saimniecības

Saimniecības 22. grupā, izņemot tās, kuras pieder pie 221. un 222. grupas

 

23

Citas dārzkopības saimniecības

 

 

Dārzkopības saimniecības, kurās ≤ 2/3 dārzkopības kultūru audzē segtā veidā un ≤ 2/3 – atklātā laukā

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

231

Specializētās sēņu audzēšanas saimniecības

Sēnes > 2/3

2.06.01. > 2/3

232

Specializētās stādaudzētavu saimniecības

Dēstu audzētavas > 2/3

2.04.05. > 2/3

233

Dažādas dārzkopības saimniecības

Saimniecības 23. grupā, izņemot tās, kuras pieder pie 231. un 232. grupas

 

3

Specializētās ilggadīgo kultūru audzēšanas saimniecības

 

 

 

 

Augļu koku un ogulāju stādījumi, citrusu stādījumi, olīvu stādījumi, vīna dārzi, citas ilggadīgās kultūras un ilggadīgās kultūras, ko audzē zem stikla > 2/3

P3 > 2/3

35

Specializētās vīnkopības saimniecības

 

 

Vīna dārzi > 2/3

2.04.04. > 2/3

351

Specializētās kvalitatīva vīna ražošanas saimniecības

Vīna dārzi, kas parasti ražo kvalitatīvu vīnu > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

352

Specializētās vīna (izņemot īpašā kvalitatīvā vīna) ražošanas saimniecības

Vīna dārzi, kas parasti ražo citus vīnus > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

353

Specializētās galda vīnogu audzēšanas saimniecības

Vīna dārzi, kas parasti ražo galda vīnogas > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

354

Citas vīnkopības saimniecības

Saimniecības 35. grupā, izņemot tās, kas pieder pie 351., 352. un 353. grupas

 

36

Specializētās augļu un citrusaugļu audzēšanas saimniecības

 

 

Augļi, ogas un citrusaugļi > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

361

Specializētās augļu (izņemot citrusaugļus, tropu augļus un riekstus) audzēšanas saimniecības

Mērena klimata zonu augļi un ogas > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

362

Specializētās citrusaugļu audzēšanas saimniecības

Citrusaugļi > 2/3

2.04.02. > 2/3

363

Specializētās riekstu audzēšanas saimniecības

Rieksti > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

364

Specializētās tropu augļu saimniecības

Tropu augļi > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

365

Specializētās augļu, citrusaugļu, tropu augļu un riekstu saimniecības jaukta tipa ražošana

Saimniecības 36. grupā, izņemot tās, kas pieder pie 361., 362., 363. un 364. grupas

 

37

Specializētās olīvkoku audzēšanas saimniecības

370

Specializētās olīvkoku audzēšanas saimniecības

Olīvas > 2/3

2.04.03. > 2/3

38

Vairāku ilggadīgo kultūru audzēšanas saimniecības

380

Vairāku ilggadīgo kultūru audzēšanas saimniecības

Saimniecības 3. grupā, izņemot tās, kas pieder pie 35., 36. un 37. grupas

 


Specializētas saimniecības – dzīvnieku produkcija

Saimniecības veidi

Definīcija

Raksturlielumu un robežlielumu kods

(skatīt šā pielikuma B daļu)

Vispārējie

Pamata

Īpašie

Kods

 

Kods

 

Kods

 

4

Specializētās ganību lopu saimniecības

 

 

 

 

Lopbarība ganību lopiem (t.i., lopbarības sakņaugi un lopbarības kāpostaugi, zaļā lopbarība, ganības un pļavas, nekultivētās ganības) un ganību lopi (t.i., zirgu dzimtas dzīvnieki, visu veidu liellopi, aitas un kazas) > 2/3

P4 > 2/3

45

Specializētās piena lopkopības saimniecības

 

 

Slaucamās govis > 3/4 no ganību lopu kopskaita; ganību lopi > 1/3 no ganību lopiem un lopbarības

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/3 P4

46

Specializētās liellopu audzēšanas un nobarošanas saimniecības

 

 

Visi liellopi (t.i., liellopi vecumā līdz vienam gadam, liellopi vecumā no viena līdz diviem gadiem un liellopi divu gadu vecumā un vecāki (vīriešu kārtas dzīvnieki, teles, slaucamās govis un pārējās govis)) > 2/3 no ganību lopiem; slaucamās govis ≤ 1/10 no ganību lopiem; ganību lopi > 1/3 no ganību lopiem un lopbarības

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/3 P4

47

Piena lopkopības, liellopu audzēšanas un nobarošanas saimniecības

 

 

Visi liellopi > 2/3 no ganību lopiem; slaucamās govis > 1/10 no ganību lopiem; ganību lopi > 1/3 no ganību lopiem un lopbarības; izņemot saimniecības 45. grupā

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/3 P4; izņemot 45. grupu

48

Lopkopības saimniecības: aitas, kazas un citi ganību lopi

 

 

Visi liellopi ≤ 2/3 no ganību lopiem

P46 ≤ 2/3

481

Specializētās aitkopības saimniecības

Aitas > 2/3 no ganību lopiem; ganību lopi > 1/3 no ganību lopiem un lopbarības

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

482

Aitu un liellopu audzēšanas saimniecības

Visi liellopi > 1/3 no ganību lopiem, aitas > 1/3 no ganību liellopiem un ganību lopi > 1/3 no ganību lopiem un lopbarības

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/3 P4

483

Specializētās kazkopības saimniecības

Kazas > 2/3 no ganību lopiem; ganību lopi > 1/3 no ganību lopiem un lopbarības

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

484

Dažādu ganību lopu audzēšanas saimniecības

Saimniecības 48. grupā, izņemot tās, kas pieder pie 481., 482. un 483. grupas

 

5

Specializētās graudēdāju audzēšanas saimniecības

 

 

 

 

Graudēdāji: cūkas (t.i., sivēni, vaislas cūkas, citas cūkas), mājputni (t.i., broileri, dējējvistas, citi mājputni) un sieviešu kārtas vaislas truši > 2/3

P5 > 2/3

51

Specializētās cūkkopības saimniecības

 

 

Cūkas > 2/3

P51 > 2/3

511

Specializētās cūku audzēšanas saimniecības

Vaislas cūkas > 2/3

3.04.02. > 2/3

512

Specializētās cūku nobarošanas saimniecības

Sivēni un citas cūkas > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

513

Cūku audzēšanas un nobarošanas saimniecības

Saimniecības 51. grupā, izņemot tās, kuras pieder pie 511. un 512. grupas

 

52

Specializētās mājputnu audzēšanas saimniecības

 

 

Mājputni > 2/3

P52 > 2/3

521

Specializētās dējējputnu saimniecības

Dējējvistas > 2/3

3.05.02. > 2/3

522

Specializētās mājputnu gaļas saimniecības

Broileri un citi mājputni > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

523

Dējējputnu un gaļas putnu saimniecības

Saimniecības 52. grupā, izņemot tās, kuras pieder pie 521. un 522. grupas

 

53

Dažādu graudēdāju audzēšanas saimniecības

 

 

Saimniecības 5. grupā, izņemot tās, kuras pieder pie 51. un 52. grupas

 


Jauktās saimniecības

Saimniecības veidi

Definīcija

Raksturlielumu un robežlielumu kods

(skatīt šā pielikuma B daļu)

Vispārējie

Pamata

Īpašie

Kods

 

Kods

 

Kods

 

6

Jaukta augkopība

61

Jaukta augkopība

 

 

Vispārēja augkopība un dārzkopība un ilggadīgās kultūras > 2/3, bet {vispārēja augkopība ≤ 2/3 un dārzkopība ≤ 2/3, un ilggadīgās kultūras ≤ 2/3}

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

611

Dārzkopības un ilggadīgo kultūru saimniecības

Dārzkopība > 1/3; ilggadīgās kultūras > 1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

612

Laukaugu un dārzkopības saimniecības

Vispārējā augkopība > 1/3; dārzkopība > 1/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

613

Laukaugu un vīnkopības saimniecības

Laukaugu un vīnkopības saimniecības

P1 > 1/3; 2.04.04.> 1/3

614

Laukaugu un ilggadīgo kultūru saimniecības

Vispārējā augkopība > 1/3; ilggadīgās kultūras > 1/3; vīnogulāji ≤ 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04.≤ 1/3

615

Jauktas augkopības, galvenokārt laukaugu, saimniecības

Vispārējā augkopība > 1/3; nav cita veida darbības > 1/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3;

616

Citas jauktas augkopības saimniecības

Saimniecības 61. grupā, izņemot tās, kas pieder pie 611., 612., 613., 614. un 615. grupas

 

7

Jauktas lopkopības saimniecības

 

 

 

 

Ganību lopi, lopbarība un graudēdāji > 2/3; ganību lopi un lopbarība ≤ 2/3; graudēdāji ≤ 2/3

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

73

Jaukta ganāmpulka, galvenokārt ganību lopu, saimniecības

 

 

Ganību lopi un lopbarība > graudēdāji

P4 > P5

731

Jauktas lopkopības, galvenokārt piena lopkopības, saimniecības

Piena liellopi > 1/3 no ganību lopiem; piena govis > 1/2 no piena liellopiem

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45;

732

Jauktas lopkopības, galvenokārt neslaucamo ganību lopu, saimniecības

Saimniecības 73. grupā, izņemot tās, kas pieder pie 731. grupas

 

74

Jauktas lopkopības, galvenokārt graudēdāju saimniecības

 

 

Ganību lopi un lopbarība ≤ graudēdāji

P4 ≤ P5

741

Jauktas lopkopības saimniecības: graudēdāju un piena lopkopības saimniecības

Piena liellopi > 1/3 no ganību lopiem; graudēdāji > 1/3; piena govis > 1/2 no piena liellopiem

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

742

Jauktas lopkopības saimniecības: graudēdāju un neslaucamo ganību lopu saimniecības

Saimniecības 74. grupā, izņemot tās, kas pieder pie 741. grupas

 

8

Jaukta augkopība un lopkopība

 

 

 

 

Saimniecības, kas neietilpst 1.–7. grupā

 

83

Laukaugu un ganību lopu saimniecības

 

 

Vispārējā augkopība > 1/3; ganību lopi un lopbarība > 1/3

P1 > 1/3; P4 > 1/3

831

Laukaugu un piena lopkopības saimniecības

Piena liellopi > 1/3 no ganību lopiem; piena govis > 1/2 no piena liellopiem; piena liellopi < vispārējā augkopība

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

832

Piena lopkopības un laukaugu saimniecības

Piena liellopi > 1/3 no ganību lopiem; piena govis > 1/2 no piena liellopiem; piena liellopi ≥ vispārējā augkopība

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

833

Laukaugu saimniecības un neslaucamo ganību lopu saimniecības

Vispārējā augkopība > ganību lopi un lopbarība, izņemot saimniecības 831. grupā

P1 > P4; izņemot 831. grupu

834

Neslaucamo ganību lopu un laukaugu saimniecības

Saimniecības 83. grupā, izņemot tās, kas pieder pie 831., 832. un 833. grupas

 

84

Dažādu kultūraugu un mājlopu audzēšanas saimniecības

 

 

Saimniecības 8. grupā, izņemot tās, kas pieder pie 83. grupas

 

841

Laukaugu un graudēdāju saimniecības

Vispārējā augkopība > 1/3; graudēdāji > 1/3

P1 > 1/3; P5 > 1/3

842

Ilggadīgo kultūru un ganību lopu saimniecības

Ilggadīgās kultūras > 1/3; ganību lopi un lopbarība > 1/3

P3 > 1/3; P4 > 1/3

843

Biškopības saimniecības

Bites > 2/3

3.7. > 2/3

844

Dažādas jauktas augkopības un mājlopu saimniecības

Saimniecības 84. grupā, izņemot tās, kas pieder pie 841., 842. un 843. grupas

 


Iedalījumā neiekļautas lauku saimniecības

Saimniecības veidi

Definīcija

Raksturlielumu un robežlielumu kods

(skatīt šā pielikuma B daļu)

Vispārējie

Pamata

Īpašie

Kods

 

Kods

 

Kods

 

9

Iedalījumā neiekļautas lauku saimniecības

 

 

 

 

Iedalījumā neiekļautas lauku saimniecības

Kopējā standarta produkcija = 0


(1)  OV L 237, 4.9.2008., 18. lpp.

(2)  Raksturlielumi 2.01.05. (lopbarības sakņaugi un lopbarības kāpostaugi), 2.01.09. (zaļā lopbarība), 2.01.12.01. (papuve, uz ko neattiecas subsīdijas), 2.01.12.02. (saimnieciski neizmantota papuve, uz kuru attiecas subsīdiju maksājums), 2.02. (piemājas dārziņi), 2.03.01. (ganības un pļavas, izņemot nekultivētās ganības), 2.03.02. (nekultivētās ganības), 2.03.03. (ilggadīgo zālaugu platības, ko vairs neizmanto saimniecības vajadzībām un uz kurām attiecas subsīdiju maksājums), 3.02.01. (vīriešu un sieviešu kārtas liellopi, jaunāki par vienu gadu), 3.03.01.99. (citas aitas), 3.03.02.99. (citas kazas) un 3.04.01. (sivēni, kuru dzīvsvars nepārsniedz 20 kilogramus) izmanto tikai ar zināmiem nosacījumiem (skatīt IV pielikuma 5. punktu).


II PIELIKUMS

SAIMNIECĪBU EKONOMIKAS LIELUMS

A.   SAIMNIECĪBU EKONOMIKAS LIELUMS

Saimniecību ekonomikas lielumu aprēķina kā saimniecības kopējo standarta produkciju, kas izteikta euro.

B.   SAIMNIECĪBU EKONOMIKAS LIELUMA GRUPAS

Saimniecības iedala pa ekonomikas lieluma grupām, kuru robežvērtības ir noteiktas turpmākajā tabulā.

Grupas

Robežvērtības euro

I

mazāk nekā 2 000 euro

II

no 2 000 līdz mazāk nekā 4 000 euro

III

no 4 000 līdz mazāk nekā 8 000 euro

IV

no 8 000 līdz mazāk nekā 15 000 euro

V

no 15 000 līdz mazāk nekā 25 000 euro

VI

no 25 000 līdz mazāk nekā 50 000 euro

VII

no 50 000 līdz mazāk nekā 100 000 euro

VIII

no 100 000 līdz mazāk nekā 250 000 euro

IX

no 250 000 līdz mazāk nekā 500 000 euro

X

no 500 000 līdz mazāk nekā 750 000 euro

XI

no 750 000 līdz mazāk nekā 1 000 000 euro

XII

no 1 000 000 līdz mazāk nekā 1 500 000 euro

XIII

no 1 500 000 līdz mazāk nekā 3 000 000 euro

XIV

3 000 000 euro vai vairāk

Noteikumos, kas izklāstīti lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla un Kopienas lauku saimniecību apsekojumu piemērošanai, var paredzēt, ka lieluma grupas IV un V, VIII un IX, un X un XI, no XII līdz XIV vai no X līdz XIV grupē kopā.

Dalībvalstīm, īstenojot Regulas Nr. 79/65/EEK 4. panta 1. punktu, jānosaka lauku saimniecības ekonomikas lieluma robežlielums apsekojumam par lauku saimniecības grāmatvedības datu tīklu, kas saskan ar iepriekš norādītajām lieluma grupu robežvērtībām.


III PIELIKUMS

CITAS TIEŠI AR LAUKU SAIMNIECĪBU SAISTĪTAS IENĀKUMUS NESOŠAS DARBĪBAS

A.   CITU TIEŠI AR LAUKU SAIMNIECĪBU SAISTĪTU IENĀKUMUS NESOŠU DARBĪBU DEFINĪCIJA

Tieši ar lauku saimniecību saistītas ienākumus nesošas darbības, kas nav saimniecības lauksaimnieciskās darbības, ietver visas darbības, izņemot lauksaimniecības darbu, kuras tieši saistītas ar lauku saimniecību un kuras atstāj ekonomisku ietekmi uz lauku saimniecību. Tās ir darbības, kurās izmanto vai nu saimniecības resursus (zemi, ēkas, mehānismus, lauksaimniecības produktus u. c.), vai saimniecības produktus.

B.   CITU TIEŠI AR LAUKU SAIMNIECĪBU SAISTĪTU IENĀKUMUS NESOŠU DARBĪBU NOZĪMES NOVĒRTĒJUMS

Citu tieši ar saimniecību saistītu ienākumus nesošu darbību daļu saimniecības galīgajā produkcijā aprēķina kā citu tieši ar saimniecības apgrozījumu saistītu ienākumus nesošu darbību daļu saimniecības kopējā apgrozījumā (ieskaitot tiešos maksājums) saskaņā ar šādu formulu:

Formula

C.   GRUPAS, KAS ATSPOGUĻO CITU TIEŠI AR SAIMNIECĪBU SAISTĪTO DARBĪBU NOZĪMI

Saimniecības iedalītas grupās, kas atspoguļo citu tieši ar saimniecību saistītu darbību nozīmi saimniecības galīgajā produkcijā; grupu robežvērtības norādītas turpmāk.

Grupas

Robežvērtības procentos

I

No 0 % līdz 10 %

II

No vairāk nekā 10 % līdz 50 %

III

No vairāk nekā 50 % līdz mazāk nekā 100 %


IV PIELIKUMS

STANDARTA PRODUKCIJA (SP)

1.   SP DEFINĪCIJA UN APRĒĶINĀŠANAS PRINCIPI

a)   Lauku saimniecības lauksaimniecības produkcija nozīmē lauksaimniecības bruto produkcijas vērtību par saimniecības cenu naudas izteiksmē.

Standarta produkcija (SP) nozīmē produkcijas vērtību, kas attiecībā uz katru saimniecības raksturlielumu atbilst vispārējam stāvoklim attiecīgajā reģionā.

b)   Produkcija ir pamata produkta(-u) un sekundāra(-u) produkta(-u) vērtību kopsumma.

Vērtības aprēķina, reizinot produkcijas vienību ar saimniecības cenu. PVN, nodokļi par produktiem un tiešie maksājumi nav iekļauti.

c)   Ražošanas laika posms

SP atbilst 12 mēnešu ražošanas laika posmam (kalendārais gads vai lauksaimniecības ražošanas gads).

Labības produktiem un lopkopības produktiem, kuriem ražošanas laika posms ir mazāks vai lielāks par 12 mēnešiem, aprēķina SP, kas atbilst audzēšanai vai ražošanai 12 mēnešu periodā.

d)   Pamatdati un pārskata periods

SP nosaka, izmantojot b) apakšpunktā minētos faktorus. Šajā nolūkā dalībvalstīs ievāc pamatdatus par pārskata periodu, kas attiecas uz pieciem secīgiem kalendārajiem gadiem vai lauksaimniecības ražošanas gadiem. Pārskata periods ir viens un tas pats visām dalībvalstīm, un to nosaka Komisija. Piemēram, SP, kas atbilst “2007. gada” pārskata periodam, attiecas uz 2005., 2006., 2007., 2008. un 2009. kalendāro gadu vai 2005./2006., 2006./2007., 2007./2008., 2008./2009. un 2009./2010. lauksaimniecības ražošanas gadu.

e)   Vienības

1)   Fiziskās vienības

a)

SP labības raksturlielumiem nosaka, pamatojoties uz hektāros izteiktu platību.

Tomēr sēnēm SP nosaka, pamatojoties uz bruto produkciju visām secīgajām ražām gada laikā, un izsaka uz 100 m2 apsētās platības. Lai šādā veidā noteiktu SP izmantotu lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla sakarā, to izdala ar secīgo ražu skaitu gada laikā, ja šādu skaitu paziņo dalībvalstis.

b)

SP saistībā ar mājlopu raksturlielumiem nosaka pēc dzīvnieku skaita, izņemot mājputnus, kuriem to nosaka katriem 100, un bites, kurām to nosaka katrai saimei.

2)   Naudas vienības un noapaļošana

Pamatdatus SP noteikšanai un aprēķināto SP izsaka euro. Dalībvalstīm, kas nepiedalās Ekonomikas un monetārajā savienībā, SP konvertē euro, izmantojot vidējos maiņas kursus pārskata periodā, kā to nosaka šā pielikuma 1. punkta d) apakšpunkts. Šos maiņas kursus Komisija paziņo attiecīgajām dalībvalstīm.

SP vajadzības gadījumā var noapaļot līdz tuvākajiem EUR 5.

2.   SP IEDALĪJUMS

a)   Pēc kultūras un mājlopu raksturlielumiem

SP nosaka visiem lauksaimniecības raksturlielumiem atbilstīgi Kopienas saimniecību struktūras apsekojumu pozīcijām tādā veidā, kā noteikts šajos apsekojumos.

b)   Ģeogrāfiskais iedalījums

SP nosaka, vismaz pamatojoties uz ģeogrāfiskām vienībām, kuras ir saderīgas ar tām, kuras izmantotas Kopienas saimniecību struktūras apsekojumā un lauku saimniecību grāmatvedības datu tīklā. Mazāk labvēlīgos apgabalus un kalnu apgabalus neuzskata par ģeogrāfiskām vienībām.

Raksturlielumiem, kuri nav izmantoti attiecīgajā rajonā, nenosaka SP.

3.   SP NOTEIKŠANAI VAJADZĪGO DATU VĀKŠANA

a)

Pamatdati, kas vajadzīgi SP noteikšanai, jāatjaunina vismaz katru reizi, kad veic apsekojumu par saimniecības struktūru skaitīšanas veidā.

b)

Starp diviem Kopienas apsekojumiem par saimniecību struktūru, kas veikti skaitīšanas veidā, SP atjaunina katru reizi, kad notiek apsekojums par saimniecības struktūru. Šādu atjaunināšanu veic:

vai nu atjaunojot pamatdatus veidā, kas līdzīgs a) apakšpunktā precizētajam,

vai arī izmantojot aprēķinu metodi, ar kuru var atjaunināt SP. Principi, kurus izmanto šādai metodei, ir noteikti Kopienas līmenī.

4.   IZPILDE

Dalībvalstis saskaņā ar šā pielikuma noteikumiem ir atbildīgas par SP aprēķināšanai vajadzīgo datu apkopošanu un to aprēķināšanu, to konvertēšanu euro un vajadzīgo datu ievākšanu, lai attiecīgā gadījumā piemērotu atjaunināšanas metodi.

5.   PROCEDŪRA ĪPAŠIEM GADĪJUMIEM

SP aprēķināšanai atsevišķu veidu raksturlielumiem paredzēti šādi īpaši noteikumi:

a)   Papuve, par ko nesaņem subsīdijas

SP, kas attiecas uz papuvi, par ko nesaņem subsīdijas, ņem vērā, aprēķinot saimniecības kopējo SP, vienīgi tad, ja saimniecībā ir cita pozitīva SP.

b)   Papuve, uz ko attiecas subsīdiju maksājumi un kas netiek ekonomiski izmantota, un ilggadīgās zālāju platības, ko vairs neizmanto ražošanai, un tāpēc ir tiesības pretendēt uz subsīdiju maksājumiem

Tā kā par produktiem, kurus iegūst no platībām, uz kurām attiecas subsīdijas par to, ka tās ekonomiski netiek izmantotas, var saņemt tikai tiešos maksājumus, uzskata, ka SP līdzinās nullei.

c)   Piemājas dārzi

Tā kā piemājas dārzos izaudzētā produkcija parasti ir paredzēta īpašnieka pašpatēriņam, nevis pārdošanai, SP parasti uzskata par vienādu ar nulli.

d)   Mājlopi

Attiecībā uz mājlopiem raksturlielumus sadala pa vecuma kategorijām. Produkcija atbilst dzīvnieka augšanas vērtībai laikā, ko tas pavadījis attiecīgajā kategorijā. Citiem vārdiem, tā atbilst starpībai starp dzīvnieka vērtību brīdī, kad uz viņu vairs neattiecas attiecīgā kategorija, un dzīvnieka vērtību brīdī, kad tas iekļaujas attiecīgajā kategorijā (saukta arī par aizstājējvērtību).

e)   Vīriešu un sieviešu kārtas liellopi, kas ir jaunāki par vienu gadu

SP attiecībā uz liellopiem, kas ir jaunāki par vienu gadu, ņem vērā, aprēķinot saimniecības kopējo SP, tikai tad, ja saimniecībā liellopu vecumā līdz vienam gadam ir vairāk nekā govju. Vērā ņem tikai SP, kas attiecas uz tādu liellopu pārprodukciju, kas ir jaunāki par vienu gadu.

f)   Citas aitas un citas kazas

Saimniecības kopējā SP aprēķinā SP attiecībā uz aitām ņem vērā tikai tad, ja saimniecībā nav sieviešu kārtas vaislas aitu.

Saimniecības kopējā SP aprēķinā SP attiecībā uz kazām ņem vērā tikai tad, ja saimniecībā nav sieviešu kārtas vaislas kazu.

g)   Sivēni

Aprēķinot saimniecības kopējo SP, to attiecina uz sivēniem vienīgi tad, ja saimniecībā nav vaislas sivēnmāšu.

h)   Lopbarība

Ja saimniecībā nav ganību lopu (t. i., zirgu dzimtas dzīvnieku, liellopu, aitu vai kazu), uzskata, ka lopbarība (t. i., saknes un kāpostaugi, zaļā lopbarība, ganības un pļavas) ir paredzēta pārdošanai un tā ir daļa no vispārējās augkopības produkcijas.

Ja saimniecībā ir ganību lopi, uzskata, ka lopbarība paredzēta ganību lopu barošanai un tā ir daļa no ganību lopu un lopbarības produkcijas.


V PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Lēmums 85/377/EEK

Šī regula

1. panta pirmā daļa

1. panta 1. punkts

1. panta otrā daļa

2. panta 1. punkts un 2. panta 2. punkts

2. panta 3. punkts

1. panta 2. punkts

3. līdz 5. pants

6. pants

2. panta 1. punkts

7. panta pirmās daļas ievadteikums

2. panta 2. punkta ievadteikums

7. panta pirmās daļas pirmais līdz trešais ievilkums

2. panta 2. punkta pirmās daļas a) līdz c) apakšpunkts

7. panta pirmās daļas ceturtais ievilkums

7. panta otrā daļa

7. panta trešā daļa

2. panta 2. punkta otrā daļa

8. un 9. pants

3. pants

4. līdz 7. pants

10. pants

11. pants

12. pants

8. pants

I pielikums

IV pielikums

II pielikums

I pielikums

III pielikums

II pielikums

III pielikums

V pielikums


Top