EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0934

2008/934/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 5. decembris ) par dažu darbīgo vielu neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētās vielas (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7637) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 333, 11.12.2008, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 75 - 78

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/934/oj

11.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 333/11


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 5. decembris)

par dažu darbīgo vielu neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētās vielas

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7637)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/934/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā noteikts, ka 12 gadu laikā pēc direktīvas izziņošanas dalībvalsts var atļaut tādu augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, kuri satur I pielikumā neiekļautas darbīgās vielas, kas jau ir pieejamas tirgū divus gadus no direktīvas izziņošanas dienas, kamēr minētās vielas pakāpeniski pārbauda atbilstīgi darba programmai.

(2)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 451/2000 (2) un Regulā (EK) Nr. 1490/2002 (3) paredzēti sīki izstrādāti noteikumi Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā minētās darba programmas trešā posma īstenošanai un sniegts to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē attiecībā uz to iespējamo iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Minētajā sarakstā ir iekļautas vielas, kas uzskaitītas šā lēmuma pielikumā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1490/2002 11.e pantu divu mēnešu laikā pēc novērtējuma ziņojuma projekta saņemšanas attiecīgie iesniedzēji brīvprātīgi atsauca savu atbalstu attiecībā uz šo vielu iekļaušanu.

(4)

Komisija izskatīja novērtējuma ziņojumu projektus, ieteikumus no ziņotājām dalībvalstīm un citu dalībvalstu komentārus un secināja, ka 11.b un 11.f pants nav piemērojams. Tātad ir jāpiemēro 11.e pants.

(5)

Tāpēc šā lēmuma pielikumā uzskaitītās vielas neiekļauj Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(6)

Ņemot vērā to, ka šo vielu neiekļaušana nebalstās uz skaidrām norādēm par to kaitīgu ietekmi, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1490/2002 VI pielikumā, dalībvalstīm ir jādod iespēja līdz 2010. gada 31. decembrim saglabāt augu aizsardzības līdzekļu atļaujas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1490/200212. panta 3. punktu.

(7)

Papildlaiks, ko dalībvalsts piešķir uzskaitīto vielu saturošu augu aizsardzības līdzekļu krājumu likvidēšanai, glabāšanai, laišanai tirgū un lietošanai, jāierobežo līdz divpadsmit mēnešiem, lai ļautu lietot krājumus vēl vienu augšanas periodu.

(8)

Šis lēmums neierobežo iespēju iesniegt jaunus pieteikumus atbilstīgi Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktam un Komisijas 2008. gada 17. janvāra Regulai (EK) Nr. 33/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 91/414/EEK piemērošanai attiecībā uz parasto un paātrināto procedūru to darbīgo vielu novērtēšanai, kas ir iekļautas darba programmā, kura minēta šīs direktīvas 8. panta 2. punktā, bet nav iekļautas I pielikumā (4), saskaņā ar paātrināto procedūru, kas paredzēta minētās regulas 13.–22. pantā.

(9)

Iesniedzēji, kuru viela, pamatojoties uz atsaukumu, nav iekļauta, ar šīs procedūras palīdzību var iesniegt jaunu pieteikumu, norādot tikai vajadzīgos papildu datus, lai risinātu konkrētas problēmas, kuru rezultātā pieņēma lēmumu par neiekļaušanu. Iesniedzējs ir saņēmis novērtējuma ziņojuma projektu, kurā šie dati ir noteikti.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā uzskaitītās vielas neiekļauj kā darbīgās vielas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 31. decembrim atsauc atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuru sastāvā ir viena vai vairākas vielas, kas uzskaitītas pielikumā.

3. pants

Papildlaiks, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 6. punkta noteikumiem, beidzas ne vēlāk kā 2011. gada 31. decembrī.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 55, 29.2.2000., 25. lpp.

(3)  OV L 224, 21.8.2002., 23. lpp.

(4)  OV L 15, 18.1.2008., 5. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 1. pantā minēto darbīgo vielu saraksts

Darbīgā viela

Novērtējuma ziņojuma projektu iesniedzējs saņēmis

Acetohlors

2005. gada 14. decembrī

Akrinatrīns

2007. gada 8. oktobrī

Asulāms

2006. gada 28. jūlijā

Bitertanols

2006. gada 23. martā

Bupirimāts

2007. gada 7. augustā

Karbetamīds

2006. gada 31. augustā

Karboksīns

2006. gada 28. jūlijā

Hlorpikrīns

2006. gada 19. aprīlī

Kletodims

2006. gada 19. aprīlī

Cikloksidims

2007 gada 28. februārī

Ciprokonazols

2006. gada 15. septembrī

Dazomets

2007. gada 8. oktobrī

Diklofopmetils

2007. gada 10. septembrī

Dietofenkarbs

2007. gada 24. oktobrī

Ditianons

2007. gada 5. februārī

Dodīns

2007. gada 29. martā

Etalfluralīns

2007. gada 4. oktobrī

Etridiazols

2007. gada 7. augustā

Fenazakvins

2006. gada 23. jūnijā

Fenbukonazols

2006. gada 12. maijā

Fenbutatīnoksīds

2007. gada 20. aprīlī

Fenoksikarbs

2007. gada 4. oktobrī

Fluazifops-P

2007. gada 10. septembrī

Flufenoksurons

2007. gada 8. novembrī

Fluometurons

2007. gada 31. augustā

Flukvinkonazols

2005. gada 22. decembrī

Flurhloridons

2006. gada 27. oktobrī

Flutriafols

2006. gada 9. novembrī

Guazatins

2007. gada 8. novembrī

Heksitiazokss

2006. gada 18. maijā

Himeksazols

2007. gada 8. oktobrī

Izoksabens

2006. gada 9. novembrī

Metaldehīds

2006. gada 1. septembrī

Metosulams

2007. gada 8. oktobrī

Miklobutanils

2006. gada 29. martā

Orizalins

2007. gada 4. oktobrī

Oksiflurofens

2007. gada 4. oktobrī

Paklobutrazols

2006. gada 7. decembrī

Pencikurons

2006. gada 1. jūnijā

Prohlorazs

2007. gada 18. jūnijā

Propargīts

2007. gada 8. oktobrī

Piridabens

2007. gada 7. augustā

Kvinmeraks

2007. gada 6. jūlijā

Sintofēns

2007. gada 8. novembrī

Taufluvalināts

2007. gada 18. jūnijā

Tebufenozīds

2006. gada 9. jūnijā

Teflutrīns

2007. gada 4. maijā

Terbutilazīns

2007. gada 8. oktobrī

Tiobenkarbs

2006. gada 21. jūlijā


Top