EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1175

Komisijas Regula (EK) Nr. 1175/2008 ( 2008. gada 27. novembris ), ar ko izdara grozījumus un labojumus Regulā (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

OJ L 318, 28.11.2008, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 234 - 236

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Iesaist. atcelta ar 32014R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1175/oj

28.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 318/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1175/2008

(2008. gada 27. novembris),

ar ko izdara grozījumus un labojumus Regulā (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (1) un jo īpaši tās 91. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 izveidoja vienotu tiesisko regulējumu atbalstam lauku attīstībai no ELFLA visā Kopienā. Komisijas Regula (EK) Nr. 1974/2006 (2) papildināja šo tiesisko regulējumu, ieviešot sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1974/2006 57. panta 2. punktā sīki izklāstīta informācija par Regulas (EK) Nr. 1698/2005 88. panta ieviešanu attiecībā uz valsts atbalstu piemērošanas normām dalībvalstu finansiālajiem ieguldījumiem, kurus dalībvalstis nodrošina kā partneri Kopienas atbalstam, un Regulas (EK) Nr. 1698/2005 89. panta ieviešanu attiecībā uz valsts papildu finansējumu, uz ko neattiecas Līguma 36. pants. Ir lietderīgi iekļaut šajā pantā noteiktus pasākumus, kuri attiecas uz mežsaimniecību. Turklāt Regulas (EK) Nr. 1974/2006 II pielikuma 9.B punkts būtu atbilstīgi jāgroza.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1974/2006, proti, 63. panta 8. punktā, ir sīki aprakstīta datu apmaiņa starp Komisiju un dalībvalstīm nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu gadījumos un jo īpaši tad, ja sistēmas darbība ir traucēta vai nav stabila savienojuma. Lai pilnībā izmantotu pieejamos tehniskos līdzekļus, ir racionāli pieļaut dokumentu iesniegšanu atbilstīgā elektroniskā formā papildus šo dokumentu iesniegšanai papīra formātā.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1974/2006 V pielikumā ir noteiktas konversijas likmes dzīvnieku skaita konvertēšanai mājlopu vienībās, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1974/2006 27. panta 13. punktā. Ir ieviesusies pārrakstīšanās kļūda attiecībā uz “citu mājputnu” konversijas likmi. Lai ņemtu vērā dažu mājputnu īpatnības, būtu jādod iespēja palielināt šo konversijas likmi. Tādēļ V pielikums ir attiecīgi jāpielāgo.

(5)

Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulas (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (3) 44.a pantā paredzēts, ka dalībvalstis nodrošina to, ka tiek ik gadu publicēta informācija par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļu saņēmējiem iepriekšējā gadā (turpmāk tekstā – “fondi”) un summām, kas katram līdzekļu saņēmējam piešķirta no katra šā fonda. Komisijas 2008. gada 18. marta Regulā (EK) Nr. 259/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (4) līdzekļu saņēmējiem, ir paredzēti noteikumi attiecībā uz informācijas par atbalsta saņēmējiem publicēšanas saturu, formu un datumu. Regulas (EK) Nr. 1974/2006 VI pielikuma 2.1. punkta otrajā daļā ir izklāstīti vadošās iestādes pienākumi publicēt informāciju par lauku attīstības programmu atbalsta saņēmējiem. Lai izvairītos no noteikumu par vienu un to pašu tematu pārklāšanās, ir lietderīgi svītrot Regulas (EK) Nr. 1974/2006 VI pielikuma 2.1. punkta otro daļu.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1974/2006.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1974/2006 groza šādi.

1)

Ar šādu tekstu aizstāj 57. panta 2. punktu:

“2.   Lauku attīstības programmās var ietvert valsts atbalstu, kurš paredzēts finanšu līdzdalībai, ko dalībvalstis nodrošina kā partneri Kopienas atbalstam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 88. pantu, pasākumos, ko veic atbilstīgi minētās regulas 25. pantam, no 43. līdz 49. pantam un 52. pantam, un darbībās, ko veic minētās regulas 21., 24., 28., 29. un 30. pantā paredzēto pasākumu ietvaros, vai valsts papildu finansējumu saskaņā ar minētās regulas 89. pantu, atbalstot pasākumus, kurus veic atbilstīgi minētās regulas 25., 27., no 43. līdz 49. pantam un 52. pantam, un darbībām, ko veic minētās regulas 21., 24., 28., 29. un 30. pantā paredzēto pasākumu ietvaros, uz ko neattiecas Līguma 36. pants, taču tikai tad, ja valsts atbalstu nosaka saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 9.B punktu.”

2)

Direktīvas 63. panta 8. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“8.   Nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu gadījumos, un jo īpaši tad, ja sistēmas darbība ir traucēta vai nav stabila savienojuma, dalībvalsts var iesniegt Komisijai dokumentus papīra formātā vai citā atbilstīgā elektroniskā formā. Šādu dokumentu iesniegšanu nevar veikt, pirms nav saņemta oficiāla Komisijas piekrišana.

Kad beidzas nepārvaramās varas vai ārkārtas apstākļu cēloņi, kas neļāva izmantot sistēmu, dalībvalsts ievada sistēmā attiecīgos dokumentus. Šajā gadījumā par nosūtīšanas datumu uzskata datumu, kad dokumenti iesniegti papīra formātā vai citā atbilstīgā elektroniskā formā.”

3)

II, V un VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 27. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 368, 23.12.2006., 15. lpp.

(3)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(4)  OV L 76, 19.3.2008., 28. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1974/2006 pielikumus groza šādi.

1.

Regulas II pielikuma 9.B punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu tekstu:

“Attiecībā uz pasākumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 25., 27. pantu (attiecībā uz otro minēto – tikai par valsts papildu finansējumu, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1698/2005 89. pantā), no 43. līdz 49. pantam un 52. pantu un darbībām, ko veic minētās regulas 21., 24., 28., 29. un 30. panta paredzēto pasākumu ietvaros, uz ko neattiecas Līguma 36. pants, vai nu:

norādīt, vai atbalsts tiks sniegts, ņemot vērā Komisijas Regulu (EK) Nr. 1998/2006 (1), vai

norādīt reģistrācijas numuru un sniegt atsauci uz Komisijas atbrīvojuma regulu, kura pieņemta, pamatojoties uz Padomes Regulu (EK) Nr. 994/98, un saskaņā ar kuru ieviesa pasākumu, vai

norādīt lietas numuru un atsauces numuru dokumentam, ar kuru Komisija paziņoja par pasākuma saderīgumu ar Līgumu, vai

norādīt, kādu citu iemeslu dēļ attiecīgā atbalsta shēma ietver esošo atbalstu Regulas (EK) Nr. 659/1999 1. panta b) punkta nozīmē, tostarp esošos atbalsta pasākumus Pievienošanās līgumu nozīmē.

2.

V pielikumā rindu, kas attiecas uz “citiem mājputniem”, aizstāj ar šādu tekstu:

“Citi mājputni (2)

0,03 LU

3.

VI pielikumā 2.1. punkta otro daļu svītro.


(1)  OV L 379, 28.12.2006., 5. lpp.”

(2)  Šo konversijas likmi var paaugstināt, ņemot vērā zinātnes datus, kuri izskaidroti un pienācīgi pamatoti lauku attīstības programmās.”


Top