EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0866

2008/866/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 12. novembris) par neatliekamajiem pasākumiem, ar ko pārtrauc lietošanai pārtikā paredzētu konkrētu gliemeņu importu no Peru (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6732) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 307, 18.11.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 157 - 158

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/866/oj

18.11.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/9


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 12. novembris)

par neatliekamajiem pasākumiem, ar ko pārtrauc lietošanai pārtikā paredzētu konkrētu gliemeņu importu no Peru

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 6732)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/866/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) daļu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 178/2002 izklāstīti vispārīgi principi, kas Kopienas un valsts līmenī reglamentē pārtiku un barību vispār un jo īpaši pārtikas un barības nekaitīgumu. Tajā paredzēti ārkārtas pasākumi, ja no trešās valsts ievesta pārtika nepārprotami var radīt nopietnus draudus cilvēku veselībai, dzīvnieku veselībai vai videi un ja šos draudus nevar apmierinoši novērst ar attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) veiktiem pasākumiem.

(2)

Kopienā ir apstiprināts A hepatīta uzliesmojums cilvēkiem. Ir noteikts, ka šī saslimšana izcēlusies no Peru importētu konkrētu gliemeņu, kas bija inficētas ar A hepatīta vīrusu (HAV), lietošanas uzturā.

(3)

Inficētās gliemenes ir Donax ģints gliemenes (Donax spp), un infekcija visticamāk ir radusies no ūdens vīrusa piesārņojuma ražošanas rajonā. Tāpēc iespējams, ka inficētas ir arī citas gliemenes.

(4)

Tā kā šo gliemeņu lietošana uzturā rada nopietnus draudus cilvēku veselībai, ir lietderīgi apturēt šo gliemeņu importu Kopienā no Peru.

(5)

Ievērojot inficēšanās smagumu, šis aizliegums jāattiecina arī uz gliemenēm, kas ir izsūtītas uz Kopienu pirms šā lēmuma stāšanās spēkā, bet Kopienas robežkontroles punktos saņemtas pēc šā lēmuma stāšanās spēkā.

(6)

Šā importa aizliegums ir jāpiemēro Kopienas līmenī, lai nodrošinātu efektīvu un vienādu patērētāju veselības aizsardzību visās dalībvalstīs.

(7)

Ķemmīšgliemeņu (Pectinidae) akvakultūras ražošana Peru ir izvietota atsevišķos ražošanas rajonos ar zemu iedzīvotāju blīvumu un tālu no potenciāliem infekcijas avotiem. Turklāt, ražojot ķemmīšgliemenes, tiek izņemti iekšējie orgāni, tādējādi mazinot vīrusu infekcijas risku no produkta ēdamās daļas. Tāpēc ir lietderīgi atļaut šādi ražotu ķemmīšgliemeņu importu no Peru.

(8)

Turklāt termiskā apstrāde samazina vīrusa dzīvotspēju. Tāpēc ir lietderīgi atļaut tādu gliemeņu importu no Peru, kas ir termiski apstrādātas saskaņā ar prasībām, kas noteiktas III pielikuma VII sadaļas II nodaļas A daļas 5. punkta b) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (2).

(9)

Peru iestādes ir apņēmušās īstenot tūlītējus korektīvus pasākumus un vajadzības gadījumā ļaut Komisijai veikt pārbaudi tuvākajos mēnešos. Tāpēc ir lietderīgi ierobežot šajā lēmumā noteikto pasākumu piemērošanu līdz 2009. gada 31. martam, neierobežojot Komisijas pilnvaras grozīt, atsaukt vai paplašināt šos pasākumus, ņemot vērā visu jauno pieejamo informāciju par situācijas attīstību Peru un par Komisijas dienestu veikto pārbaužu rezultātiem.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šo lēmumu piemēro no Peru importētām gliemenēm, kā noteikts I pielikuma 2. punkta 1. apakšpunktā Regulā (EK) Nr. 853/2004, kas paredzētas lietošanai pārtikā (“gliemenes”).

2. pants

Dalībvalstis aizliedz gliemeņu importu Kopienā no Peru.

Šis aizliegums jāattiecina uz visiem gliemeņu sūtījumiem, kas saņemti Kopienas robežkontroles punktos, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav ražoti, uzglabāti vai sertificēti izcelsmes valstī, pirms šis lēmums stājas spēkā.

3. pants

Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstis atļauj šādu produktu importu Kopienā:

a)

akvakultūras izcelsmes izķidātas ķemmīšgliemenes;

b)

termiski apstrādātas gliemenes, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma VII sadaļas II nodaļas A daļas 5. punkta b) apakšpunktā.

4. pants

Visus izdevumus, kas rodas, piemērojot šo lēmumu, sedz sūtījuma saņēmējs vai tā aģents.

5. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2009. gada 31. martam.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 12. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.


Top