EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0766

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 766/2008 ( 2008. gada 9. jūlijs ), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu

OJ L 218, 13.8.2008, p. 48–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 270 - 281

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/766/oj

13.8.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 218/48


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 766/2008

(2008. gada 9. jūlijs),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 135. un 280. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 (3) ir uzlabots līdzšinējais tiesiskais regulējums, jo īpaši atļaujot informācijas glabāšanu Kopienas datu bāzē “Muitas informācijas sistēma (MIS)”.

(2)

Tomēr pēc Regulas (EK) Nr. 515/97 spēkā stāšanās gūtā pieredze liecina, ka MIS izmantošana tikai konstatēšanai un ziņošanai, slepenas uzraudzības vai īpašas kontroles veikšanai neļauj pilnībā sasniegt sistēmas mērķi, proti, palīdzēt novērst, izmeklēt un saukt pie atbildības par muitas vai lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpumiem.

(3)

Izmaiņas, kas saistītas ar Eiropas Savienības paplašināšanos līdz 27 dalībvalstīm, liek pārskatīt Kopienas sadarbību muitas jomā, aplūkojot to plašākā perspektīvā un atjauninot tiesisko regulējumu.

(4)

Komisijas Lēmums 1999/352/EK, EOTK, Euratom (1999. gada 28. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) (4) un Konvencija par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām (5), ko sagatavoja ar Padomes 1995. gada 26. jūlija aktu (6), ir mainījusi vispārējo pamatu sadarbībai starp dalībvalstīm un Komisiju saistībā ar Kopienas tiesību aktu pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības par tiem.

(5)

Stratēģiskās analīzes rezultātiem būtu jāpalīdz visaugstākā līmeņa atbildīgajām personām noteikt krāpšanas apkarošanas projektus, mērķus un politikas jomas, plānot pasākumus un iesaistīt resursus, kas vajadzīgi noteikto darbības mērķu sasniegšanai.

(6)

Operatīvi izanalizējot dažu tādu personu vai uzņēmumu darbības, līdzekļus un nodomus, kas neievēro vai šķietami neievēro muitas vai lauksaimniecības tiesību aktus, rezultātam būtu jāpalīdz muitas dienestiem un Komisijai veikt konkrētajam gadījumam piemērotus pasākumus, lai sasniegtu krāpšanas apkarošanai noteiktos mērķus.

(7)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 515/97 pašreizējiem noteikumiem dalībvalsts ievadītos personas datus no MIS drīkst kopēt uz citām datu apstrādes sistēmām vienīgi tad, ja ir saņemta iepriekšēja atļauja no tā MIS partnera, kurš ievadījis datus sistēmā, un ja ir ievēroti nosacījumi, ko viņš šajā ziņā noteicis atbilstoši 30. panta 1. punktam. Regulas grozījumu mērķis ir atteikties no šīs iepriekšējās atļaujas tikai tādā situācijā, kad dati jāapstrādā valsts iestādēm un Komisijas dienestiem, kuri ir atbildīgi par riska vadību, lai organizētu preču kustības pārbaudes.

(8)

Pašreizējie noteikumi ir jāpapildina ar tiesisko regulējumu, kas paredzētu izveidot muitas lietu identifikācijas datu bāzi par iepriekšējām un pašreizējām lietām. Šādas datu bāzes izveide ir kā turpinājums iniciatīvai, kura tika īstenota saistībā ar valdību savstarpējo sadarbību muitas jomā un kuras rezultātā tika pieņemts Padomes 2003. gada 8. maija akts, ar kuru sastāda protokolu, kas attiecībā uz muitas lietu identifikācijas datu bāzes izveidošanu groza Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām (7).

(9)

Ir jānodrošina, ka nolūkā pastiprināt dalībvalstu savstarpējo sadarbību un dalībvalstu un Komisijas sadarbību muitas jomā, kā arī neskarot Regulas (EK) Nr. 515/97 citus noteikumus, drīkst apmainīties ar atsevišķiem datiem, lai sasniegtu minētās regulas mērķus.

(10)

Turklāt jānodrošina lielāka papildināmība ar darbībām, kas tika sāktas saistībā ar valdību savstarpējo sadarbību muitas jomā un sadarbību ar citiem Eiropas Savienības dienestiem un aģentūrām un citām starptautiskām un reģionālām organizācijām. Šāda rīcība ir kā turpinājums Padomes 2003. gada 2. oktobra Rezolūcijai par stratēģiju muitas sadarbībā (8) un Padomes 2001. gada 6. decembra Lēmumam par Eiropola pilnvaru attiecināšanu arī uz nopietniem starptautiskās noziedzības veidiem, kas minēti Eiropola Konvencijas (9) pielikumā.

(11)

Lai veicinātu saskaņotību starp pasākumiem, ko veic Komisija, pārējās Eiropas Savienības struktūras un aģentūras un citas starptautiskas un reģionālas organizācijas, Komisijai būtu jābūt pilnvarotai sadarbības koordinatoriem no ārpuskopienas valstīm un Eiropas un starptautiskām organizācijām un aģentūrām nodrošināt apmācību un visu veidu tehnisko palīdzību, izņemot finansiālu palīdzību, tostarp veikt labākās prakses apmaiņu ar šīm struktūrām un, piemēram, Eiropolu un Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex).

(12)

Ar Regulu (EK) Nr. 515/97 būtu jāparedz nosacījumi kopīgu muitas operāciju īstenošanai Kopienas mērogā. Regulas (EK) Nr. 515/97 43. pantā paredzētajai komitejai būtu jābūt pilnvarotai noteikt Kopienas kopīgu muitas operāciju īstenošanas apjomu.

(13)

Komisijā jāizveido pastāvīga infrastruktūra, lai varētu koordinēt kopīgas muitas operācijas visu kalendāro gadu un uz laiku, kas vajadzīgs vienas vai vairāku konkrētu operāciju īstenošanai, uzņemt dalībvalstu pārstāvjus, kā arī vajadzības gadījumā ārpuskopienas valstu, Eiropas vai starptautisko organizāciju un aģentūru, jo īpaši Eiropola, Interpola un Pasaules muitas organizācijas (PMO), sadarbības koordinatorus.

(14)

Lai risinātu ar MIS saistītus uzraudzības jautājumus, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam vismaz reizi gadā būtu jārīko sanāksme ar dalībvalstu datu aizsardzības uzraudzības iestādēm.

(15)

Dalībvalstīm jābūt iespējai atkārtoti izmantot šo infrastruktūru, veicot kopīgas muitas operācijas, kas organizētas muitas sadarbības jomā, kā to paredz Līguma par Eiropas Savienību 29. un 30. pants, neskarot Eiropola uzdevumus. Šādā gadījumā kopīgās muitas operācijas jāveic atbilstoši pilnvarām, ko noteikusi attiecīgā Padomes darba grupa, kura ir atbildīga par muitas sadarbību atbilstoši Līguma par Eiropas Savienību VI sadaļai.

(16)

Turklāt jaunu tirgu attīstība, starptautiskā tirdzniecība, kas noris straujos tempos, kā arī ievērojams tās apjoma pieaugums, ko papildina ātrāki preču pārvadājumi, nozīmē, ka muitas pārvaldēm būtu jāreaģē uz šo tendenci, lai nekavētu Eiropas ekonomikas attīstību.

(17)

Galvenie mērķi ir panākt, lai visi uzņēmēji varētu iepriekš iesniegt vajadzīgo dokumentāciju, un izveidot pilnībā datorizētu saziņas sistēmu ar muitas dienestiem. Starplaikā joprojām pastāvēs situācija, kad valstu datorsistēmas būs dažādā attīstības līmenī, un būs jāuzlabo krāpšanas apkarošanas mehānismi, jo joprojām būs iespējamas novirzes tirdzniecības plūsmās.

(18)

Tāpēc nolūkā apkarot krāpšanu vienlaikus ar muitas sistēmu reformu un modernizāciju ir jāievāc informācija pēc iespējas agrākā posmā. Turklāt, lai palīdzētu dalībvalstu kompetentajām iestādēm atklāt preču kustību, par kuru pastāv aizdomas, ka tā ir saistīta ar darbībām, kas, iespējams, ir muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpumi, un šajā nolūkā izmantotos transportlīdzekļus, tostarp konteinerus, Eiropas centrālajā reģistrā būtu jāapkopo dati no pasaulē lielākajiem publiskajiem vai privātajiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas starptautiskajā piegādes ķēdē.

(19)

Fizisko personu aizsardzību, veicot personas datu apstrādi, reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (10) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (11) – tās pilnībā piemēro informācijas sabiedrības pakalpojumiem. Šīs direktīvas jau veido Kopienas tiesisko regulējumu personas datu jomā, un tāpēc šis jautājums nav jāaplūko šajā regulā, lai nodrošinātu iekšējā tirgus pareizu darbību, un jo īpaši personas datu brīvu apriti starp dalībvalstīm. Īstenojot un piemērojot šo regulu, jāievēro noteikumi par personas datu aizsardzību, jo īpaši par informācijas apmaiņu un glabāšanu, lai atbalstītu krāpšanas novēršanas un atklāšanas pasākumus.

(20)

Pirms personas datu apmaiņas ar ārpuskopienas valstīm būtu jāpārbauda, vai datu aizsardzības noteikumi saņēmējvalstī nodrošina tādu pašu aizsardzības līmeni, kādu nodrošina Kopienas tiesību akti.

(21)

Tā kā pēc Regulas (EK) Nr. 515/97 pieņemšanas dalībvalstu tiesībās tika transponēta Direktīva 95/46/EK un Komisija izveidoja neatkarīgu iestādi, kuras uzdevums bija uzraudzīt to, kā Kopienas iestādes un struktūras, apstrādājot personas datus, ievēro cilvēku brīvības un pamattiesības atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (12) noteikumiem, būtu jāsaskaņo personas datu aizsardzības uzraudzības pasākumi un jāaizstāj norāde uz Eiropas Ombudu ar norādi uz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, neskarot Ombuda pilnvaras.

(22)

Regulas (EK) Nr. 515/97 īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (13).

(23)

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro lemt par MIS iekļaujamo informāciju un to darbību noteikšanu, kas attiecas uz lauksaimniecības tiesību aktu piemērošanu, attiecībā uz kuriem informācija tajā jāiekļauj. Tā kā šie pasākumi ir vispārīgi un to mērķis ir grozīt nebūtiskus elementus Regulā (EK) Nr. 515/97, cita starpā, papildinot regulu, iekļaujot tajā jaunus nebūtiskus elementus, tie jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

(24)

Ziņojums par Regulas (EK) Nr. 515/97 īstenošanu būtu jāiekļauj ziņojumā, ko katru gadu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei, par pasākumiem, kas veikti, lai īstenotu Līguma 280. pantu.

(25)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 515/97.

(26)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, proti, koordinēt cīņu pret krāpšanu un citām nelikumīgām darbībām, kas negatīvi ietekmē Kopienas finanšu intereses, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka rīcības mēroga un seku dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī regula paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(27)

Šajā regulā ir ņemtas vērā pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (14). Šīs regulas mērķis jo īpaši ir nodrošināt personas datu aizsardzības tiesību pilnīgu ievērošanu (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pants).

(28)

Saskaņā ar Regulas (EK) 45/2001 28. panta 2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, un 2007. gada 22. februārī tas sniedza atzinumu (15),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 515/97 groza šādi.

1.

Regulas 2. panta 1. punktam pievieno šādus ievilkumus:

“—

“operatīvā analīze” ir tādu darbību analīze, kuras ir vai šķietami ir muitas vai lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpumi, un tā ietver šādus secīgus posmus:

a)

informācijas, tostarp personas datu, vākšana;

b)

informācijas avota un pašas informācijas ticamības izvērtēšana;

c)

starp šo informāciju vai arī starp šo informāciju un citiem būtiskiem datiem pastāvošās saiknes izpēte, metodiska atspoguļošana un interpretācija;

d)

novērojumu, hipotēžu vai ieteikumu formulēšana, kurus kompetentās iestādes un Komisija var tieši izmantot kā riska informāciju, lai novērstu un atklātu citus muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpumus un/vai precīzi noteiktu personu vai uzņēmumus, kas ir iesaistīti šādās darbībās,

“stratēģiskā analīze” ir vispārējo muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpumu tendenču izpēte un atspoguļošana, novērtējot atsevišķu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpumu veidu radīto apdraudējumu, mērogu un ietekmi, lai vēlāk noteiktu prioritātes, labāk izprastu šo parādību vai apdraudējumu, pārorientētu darbību uz krāpšanas novēršanu un atklāšanu un pārskatītu dienestu organizāciju. Stratēģiskajai analīzei drīkst izmantot tikai datus, kuros nav iekļauti identificējoši faktori,

“regulāra automātiska apmaiņa” ir iepriekš noteiktas informācijas sistemātiska paziņošana bez iepriekšēja pieprasījuma un ik pēc iepriekš noteikta regulāra intervāla,

“neregulāra automātiska apmaiņa” ir iepriekš noteiktas informācijas sistemātiska paziņošana bez iepriekšēja pieprasījuma, tiklīdz informācija kļūst pieejama;”.

2.

Regulā iekļauj šādu pantu:

“2.a pants

Neskarot citus šīs regulas noteikumus un cenšoties sasniegt tajā noteiktos mērķus, īpaši gadījumos, kad nav iesniegta muitas deklarācija vai vienkāršota deklarācija vai arī tā ir nepilnīgi aizpildīta, vai ir pamats uzskatīt, ka tajā norādītā informācija ir nepatiesa, Komisija vai katras dalībvalsts kompetentās iestādes drīkst ar jebkuras citas dalībvalsts kompetento iestādi vai Komisiju apmainīties ar šādiem datiem:

a)

firma;

b)

preču zīme;

c)

uzņēmuma adrese;

d)

uzņēmuma PVN reģistrācijas numurs;

e)

akcīzes nodokļu identifikācijas numurs (16);

f)

informācija par to, vai PNV reģistrācijas numurs un/vai akcīzes nodokļa identifikācijas numurs tiek izmantots;

g)

uzņēmuma vadītāju, direktoru un, ja pieejams, galveno akcionāru, dalībnieku vārdi un uzvārdi;

h)

rēķina numurs un izdošanas datums, kā arī

i)

rēķina summa.

Šis pants attiecas tikai uz 2. panta 1. punkta pirmajā ievilkumā minēto preču kustību.

3.

Regulas 15. pantu groza šādi:

a)

esošo punktu numurē kā 1. punktu;

b)

pievieno šādu punktu:

“2.   Katras dalībvalsts kompetentās iestādes, veicot regulāru automātisku apmaiņu vai neregulāru automātisku apmaiņu, var arī paziņot citas attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei informāciju, kas ir saņemta saistībā ar tādu preču ievešanu, izvešanu, tranzītu, glabāšanu un galapatēriņu, tostarp pasta satiksmi, kuras ir pārvietotas starp Kopienas muitas teritoriju un citām teritorijām, kā arī saistībā ar ārpuskopienas un galapatēriņa preču esamību un kustību muitas teritorijā, ja tas ir vajadzīgs, lai novērstu vai atklātu darbības, kuras ir vai šķietami ir muitas vai lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpumi.”

4.

Regulas 18. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu groza šādi:

i)

pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

ja tie ir izraisījuši vai varētu izraisīt turpmākus saistītus pārkāpumus citās dalībvalstīs vai ārpuskopienas valstīs, vai”;

ii)

pievieno šādu daļu:

“Sešu mēnešu laikā pēc Komisijas paziņotās informācijas saņemšanas dalībvalstu kompetentās iestādes nosūta Komisijai kopsavilkumu par krāpšanas apkarošanas pasākumiem, ko tās veikušas, pamatojoties uz saņemto informāciju. Komisija, pamatojoties uz šiem kopsavilkumiem, regulāri sagatavo un nosūta dalībvalstīm ziņojumus par dalībvalstu veikto pasākumu rezultātiem.”;

b)

pievieno šādus punktus:

“7.   Neskarot Kopienas Muitas kodeksa noteikumus par kopīgas risku pārvaldības struktūras izveidošanu, stratēģiskās un operatīvās analīzes nolūkā var glabāt un izmantot datus, kuru apmaiņa starp Komisiju un dalībvalstīm ir notikusi atbilstoši 17. un 18. pantam.

8.   Dalībvalstis un Komisija var apmainīties ar rezultātiem, kas iegūti, veicot operatīvo un stratēģisko analīzi saskaņā ar šo regulu.”

5.

Regulas III sadaļai pievieno šādus pantus:

“18.a pants

1.   Neskarot dalībvalstu kompetences un lai palīdzētu 1. panta 1. punktā paredzētajām kompetentajām iestādēm atklāt preču kustību, kas rada aizdomas par muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpumiem, kā arī šajā nolūkā izmantotos transportlīdzekļus, tostarp konteinerus, Komisija izveido un pārvalda centrālu reģistru, kurā iekļauti dati, kas saņemti no valsts vai privātiem pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas starptautiskajā piegādes ķēdē. Šis reģistrs iepriekš minētajām iestādēm ir tieši pieejams.

2.   Pārvaldot šo reģistru, Komisija ir pilnvarota:

a)

jebkādā veidā un ar jebkādiem līdzekļiem piekļūt datiem vai iegūt tos un šos datus atkārtoti izmantot, ievērojot intelektuālā īpašuma tiesību aktus; starp Komisiju, kas darbojas Kopienas vārdā, un pakalpojumu sniedzēju noslēdz tehnisku vienošanos, kurā paredz noteikumus par piekļuvi datiem vai to ieguvi;

b)

salīdzināt no reģistra iegūtos vai tajā pieejamos datus, indeksēt un papildināt tos, izmantojot citus datu avotus, kā arī analizēt tos, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (17) noteikumus;

c)

izmantojot elektroniskās datu apstrādes metodes, nodot reģistra datus 1. panta 1. punktā minēto kompetento iestāžu rīcībā.

3.   Šajā pantā minētie dati jo īpaši attiecas uz konteineru un/vai transporta līdzekļu kustību un ar to saistītajām precēm un personām. Dati, ja pieejams, ir šādi:

a)

attiecībā uz konteineru kustību:

konteinera numurs,

konteinera iekraušanas statuss,

datums, kad notikusi kustība,

kustības veids (iekraušana, izkraušana, pārkraušana, ievešana, izvešana utt.),

kuģa nosaukums vai transportlīdzekļa numura zīme,

brauciena numurs,

vieta,

kravas pavadzīme vai cits transporta dokuments;

b)

attiecībā uz transportlīdzekļu kustību:

kuģa nosaukums vai transportlīdzekļa numura zīme,

kravas pavadzīme vai cits transporta dokuments,

konteineru skaits,

kravas svars,

preču apraksts un/vai kods,

rezervācijas numurs,

zīmoga numurs,

pirmās iekraušanas vieta,

pēdējās izkraušanas vieta,

pārkraušanas vietas,

datums, kad paredzama ierašanās pēdējās izkraušanas vietā;

c)

personām, kas ir iesaistītas a) un b) apakšpunktā minētajos kustības veidos: uzvārds, pirmslaulības uzvārds, vārdi, agrākie uzvārdi, pieņemtie vārdi, dzimšanas vieta un laiks, valstspiederība, dzimums un adrese;

d)

uzņēmumiem, kas ir iesaistīti a) un b) apakšpunktā minētajos kustības veidos: firma, preču zīme, adrese, reģistrācijas numurs, PVN maksātāja numurs, akcīzes nodokļa identifikācijas numurs un īpašnieku, kravas nosūtītāju, saņēmēju, kravas pārsūtītāju, pārvadātāju un citu starpnieku vai starptautiskajā piegādes ķēdē iesaistīto personu adrese.

4.   Komisijā tikai iecelti analītiķi ir pilnvaroti apstrādāt personas datus, uz kuriem attiecas šā panta 2. punkta b) un c) apakšpunkts.

Personas datus, kas nav vajadzīgi attiecīgā mērķa sasniegšanai, nekavējoties dzēš vai padara anonīmus. Jebkurā gadījumā tos nedrīkst glabāt ilgāk par trīs gadiem.

18.b pants

1.   Komisija ir pilnvarota sadarbības koordinatoriem no ārpuskopienas valstīm un Eiropas un starptautiskajām organizācijām un aģentūrām nodrošināt apmācību un visu veidu tehnisko palīdzību, izņemot finansiālu palīdzību.

2.   Komisija var dalībvalstīm sniegt ekspertu konsultācijas, tehnisko vai loģistikas palīdzību, īstenot mācību vai komunikācijas pasākumus vai jebkādu citu operatīvu atbalstu, lai sasniegtu šīs regulas mērķus un lai tās varētu veikt savus dalībvalsts pienākumus saistībā ar Līguma par Eiropas Savienību 29. un 30. pantā minētās muitas sadarbības ieviešanu.

6.

Regulas 19. pantu aizstāj ar šādu:

“19. pants

Ja attiecīgā ārpuskopienas valsts ir juridiski apņēmusies sniegt palīdzību, kas vajadzīga, lai savāktu visus pierādījumus par to, ka darbības, kas šķietami ir muitas vai lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpumi, ir nelikumīgas, vai lai noteiktu to darbību apmēru, kurās ir konstatēti minēto jomu tiesību aktu pārkāpumi, saskaņā ar šo regulu iegūto informāciju ārpuskopienas valstij drīkst paziņot:

Komisija vai attiecīgā dalībvalsts, ja vajadzīgs, iepriekš saņemot piekrišanu no dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kuras sniegušas šo informāciju, vai arī

Komisija vai attiecīgās dalībvalstis kopīgas rīcības gadījumā, ja informāciju ir sniegusi vairāk nekā viena dalībvalsts, iepriekš saņemot piekrišanu no tām dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras sniegušas šo informāciju.

Dalībvalsts paziņošanu veic, ievērojot valsts tiesību normas, ko piemēro personas datu nodošanā ārpuskopienas valstīm.

Jebkurā gadījumā nodrošina, ka attiecīgās ārpuskopienas valsts noteikumi piedāvā aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs 45. panta 1. un 2. punktā paredzētajam.”

7.

Regulas 20. panta 2. punkta d) apakšpunktu svītro.

8.

Regulas 23. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   MIS mērķis saskaņā ar šīs regulas noteikumiem ir palīdzēt novērst, izmeklēt un saukt pie atbildības par darbībām, kas ir muitas vai lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpumi, ātrāk sniedzot pieejamo informāciju un tādējādi palielinot šajā regulā minēto kompetento iestāžu sadarbības un kontroles procedūru efektivitāti.”;

b)

panta 3. punktā vārdus “K.1. panta 8. punktā” aizstāj ar vārdiem “29. un 30. pantā”;

c)

panta 4. punktā vārdus “43. panta 2. punktā minēto procedūru” aizstāj ar vārdiem “43. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru”;

d)

5. punktu svītro.

9.

Regulas 24. pantam pievieno šādus apakšpunktus:

“g)

aizturētas, atsavinātas vai konfiscētas preces;

h)

aizturēta, atsavināta vai konfiscēta skaidrā naudā, kā tā definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1889/2005 (2005. gada 26. oktobris) par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās (18) 2. pantā.

10.

Regulas 25. pantu aizstāj ar šādu:

“25. pants

1.   MIS iekļaujamās pozīcijas, kas attiecas uz katru no 24. panta a) līdz h) apakšpunktā minētajām kategorijām, nosaka saskaņā ar 43. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru, ciktāl tas ir vajadzīgs, lai sasniegtu sistēmas mērķi. Personas dati nekādā gadījumā nedrīkst būt 24. panta e) apakšpunktā minētajā kategorijā.

2.   Regulas 24. panta a) līdz d) apakšpunktā minētajās kategorijās attiecībā uz personas datiem iekļaujamās pozīcijas ietver tikai šādu informāciju:

a)

uzvārdu, pirmslaulības uzvārdu, vārdus, iepriekšējos uzvārdus un pieņemtos vārdus;

b)

dzimšanas datumu un vietu;

c)

valstspiederību;

d)

dzimumu;

e)

personu apliecinošu dokumentu (pases, identifikācijas kartes, autovadītāja apliecības) numuru, izdošanas vietu un datumu;

f)

adresi;

g)

īpašās faktiskās un pastāvīgās fiziskās pazīmes;

h)

brīdinājuma kodu, kas norāda, ka persona bijusi bruņota, varmācīga vai izvairījusies no iestādēm;

i)

datu iekļaušanas iemeslu;

j)

ierosināto darbību;

k)

transportlīdzekļa reģistrācijas numuru.

3.   Regulas 24. panta f) apakšpunktā minētajā kategorijā iekļaujamie personas dati ietver tikai informāciju par ekspertu vārdiem un uzvārdiem.

4.   Regulas 24. panta g) un h) apakšpunktā minētajā kategorijā iekļaujamie personas dati ietver tikai šādu informāciju:

a)

uzvārdu, pirmslaulības uzvārdu, vārdus, iepriekšējos uzvārdus un pieņemtos vārdus;

b)

dzimšanas datumu un vietu;

c)

valstspiederību;

d)

dzimumu;

e)

adresi.

5.   Nekādā gadījumā neiekļauj personas datus, kas norāda rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībā un informāciju par privātpersonas veselību vai seksuālo dzīvi.”

11.

Regulas 27. pantu aizstāj ar šādu:

“27. pants

1.   Personas datus, kas ir iekļauti 24. pantā minētajās kategorijās, iekļauj MIS tikai šādu ierosināto darbību nolūkā:

a)

konstatēšana un ziņošana;

b)

slepena novērošana;

c)

īpaša kontrole un

d)

operatīvā analīze.

2.   Personas datus, kas ir iekļauti 24. pantā minētajās kategorijās, drīkst iekļaut MIS tikai tad, ja, īpaši pamatojoties uz iepriekšējām nelikumīgām darbībām vai informāciju, kas sniegta kā palīdzība, pastāv faktiskas pazīmes, kas liecina, ka attiecīgā persona ir veikusi, veic vai gatavojas veikt darbības, kuras ir muitas vai lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpumi un kuras ir īpaši būtiskas Kopienas līmenī.”

12.

Regulas 34. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Lai nodrošinātu to, ka šīs regulas personas datu aizsardzības noteikumus piemēro pareizi, katra dalībvalsts un Komisija MIS uzskata par personas datu apstrādes sistēmu, uz kuru attiecas:

valstu tiesību akti, ar kuriem transponē Direktīvu (EK) Nr. 95/46/EK,

Regula (EK) Nr. 45/2001 un

citi šajā regulā paredzēti stingrāki noteikumi.”

13.

Regulas 35. pantu aizstāj ar šādu:

“35. pants

1.   Saskaņā ar 30. panta 1. punktu MIS partneriem ir aizliegts izmantot MIS iekļautos personas datus mērķiem, kas nav minēti 23. panta 2. punktā.

2.   Datus drīkst pavairot vienīgi tehniskām vajadzībām ar nosacījumu, ka šāda pavairošana ir vajadzīga 29. pantā minēto iestāžu veiktiem informācijas meklējumiem.

3.   Personas datus, ko MIS iekļāvusi dalībvalsts vai Komisija, nedrīkst kopēt uz tādām datu apstrādes sistēmām, par kurām atbildīgas ir dalībvalstis vai Komisija, izņemot riska pārvaldības sistēmas, ko izmanto tiešām muitas pārbaudēm valsts līmenī, vai operatīvās analīzes sistēmas, kuras izmanto, lai koordinētu pasākumus Kopienas līmenī.

Šādā gadījumā tikai katras dalībvalsts iestāžu ieceltie analītiķi un Komisijas dienestu ieceltie analītiķi ir pilnvaroti apstrādāt no MIS iegūtos personas datus riska pārvaldības sistēmā, ko izmanto tiešām muitas pārbaudēm, kuras veic valsts iestādes, vai operatīvās analīzes sistēmā, ko izmanto, lai koordinētu pasākumus Kopienas līmenī.

Katra dalībvalsts nosūta Komisijai sarakstu ar riska pārvaldības dienestiem, kuros strādājošie analītiķi drīkst kopēt un apstrādāt MIS iekļautos personas datus. Komisija par to attiecīgi informē pārējās dalībvalstis. Tā arī sniedz visām dalībvalstīm attiecīgo informāciju par saviem dienestiem, kuri ir atbildīgi par operatīvo analīzi.

Šādi noteikto valstu iestāžu un Komisijas dienestu sarakstu Komisija zināšanai publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

No MIS nokopētos personas datus glabā tikai tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs, lai sasniegtu mērķi, kuram tie tika kopēti. MIS partneris, kas kopē datus, vismaz reizi gadā pārbauda vajadzību tos glabāt. Glabāšanas laiks ir ne ilgāk kā desmit gadi. Personas datus, kas nav vajadzīgi analīzes turpināšanai, nekavējoties dzēš vai padara anonīmus.”

14.

Regulas 36. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Jebkurā gadījumā laikposmā, kad tiek īstenoti pasākumi, lai veiktu konstatēšanu un ziņošanu vai slepenu novērošanu, kā arī laikposmā, kad notiek datu operatīvā analīze vai administratīva procedūra vai kriminālizmeklēšana, piekļuvi var liegt visām personām, kuru dati tiek apstrādāti.”

15.

Regulas 37. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ikviena persona drīkst pieprasīt Direktīvas 95/46/EK 28. pantā paredzētajai valsts uzraudzības iestādei vai Regulas (EK) Nr. 45/2001 41. panta 2. punktā paredzētajam Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam atļauju piekļūt saviem personas datiem, lai pārbaudītu to pareizību un veidu, kā tos izmanto vai kā tie ir izmantoti. Minētās tiesības reglamentē attiecīgi likumi, noteikumi un procedūras dalībvalstī, kur veikts attiecīgais pieprasījums, vai Regula (EK) Nr. 45/2001. Ja datus ir iekļāvusi cita dalībvalsts vai Komisija, pārbaudi veic ciešā sadarbībā ar šīs dalībvalsts uzraudzības iestādi vai Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.”;

b)

iekļauj šādu punktu:

“3.a   Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs uzrauga MIS atbilstību Regulai (EK) Nr. 45/2001.”;

c)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs vismaz reizi gadā rīko sanāksmi, kurā piedalās visas dalībvalstu datu aizsardzības uzraudzības iestādes, kuras ir atbildīgas par jautājumiem, kas saistīti ar MIS uzraudzību.”

16.

Regulas V sadaļas 7. nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu tekstu: “Datu drošība”.

17.

Regulas 38. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“c)

Komisija attiecībā uz kopējā sakaru tīkla Kopienas elementiem.”

18.

Regulā iekļauj šādu sadaļu:

“Va SADAĻA

MUITAS LIETU IDENTIFIKĀCIJAS DATU BĀZE

1. NODAĻA

Muitas lietu identifikācijas datu bāzes izveidošana

41.a pants

1.   MIS ietilpst arī īpaša datu bāze, ko sauc par “muitas lietu identifikācijas datu bāzi” (“FIDE”). Ja vien šīs sadaļas noteikumi neparedz citādi, visi šīs regulas noteikumi par MIS attiecas arī uz FIDE, un ar visām atsaucēm uz MIS saprotama šī datu bāze.

2.   FIDE mērķi ir palīdzēt novērst darbības, kas ir tādu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpumi, kuri attiecas uz precēm, ko ieved Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās, kā arī atvieglot un paātrināt šādu pārkāpumu atklāšanu un apsūdzību izvirzīšanu par tiem.

3.   FIDE nolūks ir nodrošināt, ka Komisija, kad tā sāk koordinācijas lietu 18. panta nozīmē vai gatavo Kopienas misiju kādā ārpuskopienas valstī 20. panta nozīmē, un dalībvalsts kompetentās iestādes, kuras attiecībā uz administratīvām procedūrām ir ieceltas saskaņā ar 29. pantu, kad tās sāk izmeklēšanas lietu vai veic izmeklēšanu par vienu vai vairākām personām vai uzņēmumiem, var identificēt pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes vai Komisijas dienestus, kuri veic vai ir veikuši izmeklēšanu par attiecīgajām personām vai uzņēmumiem, lai sasniegtu 2. punktā minēto mērķi, izmantojot informāciju par izmeklēšanas lietu esamību.

4.   Ja dalībvalstij vai Komisijai, meklējot informāciju FIDE, rodas vajadzība iegūt sīkākas ziņas par reģistrētām izmeklēšanas lietām, kas saistītas ar personām vai uzņēmumiem, tā lūdz palīdzību informācijas sniedzējai dalībvalstij.

5.   Dalībvalstu muitas dienesti drīkst izmantot FIDE saistībā ar muitas sadarbību, kas paredzēta Līguma par Eiropas Savienību 29. un 30. pantā. Šādā gadījumā Komisija nodrošina šīs datu bāzes tehnisko vadību.

2. NODAĻA

FIDE darbība un izmantošana

41.b pants

1.   Kompetentās iestādes drīkst ievadīt FIDE datus no izmeklēšanas lietām 41.a panta 3. punktā minētajos nolūkos par lietām, kas saistītas ar tādu muitas vai lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpumiem, kuri attiecas uz precēm, ko ieved Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās, un par lietām, kas ir īpaši būtiskas Kopienas līmenī. Šie dati ietver tikai šādas kategorijas:

a)

personas un uzņēmumi, par kuriem kādas dalībvalsts kompetentais dienests veic vai ir veicis administratīvu procedūru vai kriminālizmeklēšanu, un

par kuriem pastāv aizdomas, ka tie veic vai ir veikuši muitas vai lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpumu vai piedalās vai ir piedalījušies šāda pārkāpuma veikšanā,

par kuriem ir sastādīts ziņojums saistībā ar kādu no šiem pārkāpumiem vai

par kuriem ir pieņemts administratīvs lēmums, vai kuriem ir piespriests administratīvs sods vai naudas sods par šādu pārkāpumu;

b)

izmeklēšanas lietas joma;

c)

dalībvalsts attiecīgā dienesta nosaukums, valstspiederība un kontaktinformācija, kā arī lietas numurs.

Datus, kas minēti a), b) un c) apakšpunktā, ievada par katru personu un uzņēmumu atsevišķi. Nedrīkst veidot saites starp šiem datiem.

2.   Personas dati, kas minēti 1. punkta a) apakšpunktā, ietver tikai:

a)

attiecībā uz personām: uzvārdu, pirmslaulības uzvārdu, vārdu, iepriekšējos uzvārdus un pieņemto vārdu, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību un dzimumu;

b)

attiecībā uz uzņēmumiem: firmu, uzņēmuma nosaukumu, juridisko adresi, PVN maksātāja numuru un akcīzes nodokļu identifikācijas numuru.

3.   Datus iekļauj uz noteiktu laiku saskaņā ar 41.d pantu.

41.c pants

1.   Tikai 41.a pantā minētās iestādes drīkst ievadīt datus FIDE un pieprasīt tos no šīs datu bāzes.

2.   Pieprasot datus no FIDE, jānorāda šādi personas dati:

a)

attiecībā uz personām: vārds un/vai uzvārds, un/vai pirmslaulības uzvārds, un/vai iepriekšējie uzvārdi, un/vai pieņemtais vārds, un/vai dzimšanas datums;

b)

attiecībā uz uzņēmumiem: firma un/vai uzņēmuma nosaukums, un/vai PVN maksātāja numurs, un/vai akcīzes nodokļu identifikācijas numurs.

3. NODAĻA

Datu glabāšana

41.d pants

1.   Datu glabāšanas termiņš ir atkarīgs no datu sniedzējas dalībvalsts likumiem, noteikumiem un procedūrām. Nedrīkst pārsniegt šādus maksimālos termiņus, sākot skaitīt no dienas, kad dati ievadīti izmeklēšanas lietā:

a)

datus saistībā ar pašreizējām izmeklēšanas lietām nedrīkst glabāt ilgāk par trīs gadiem, ja vien nav konstatēts, ka šajā periodā ir notikusi darbība, kas ir muitas vai lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpums; dati jāizdzēš pirms šā termiņa, ja ir pagājis viens gads kopš pēdējā konstatējuma;

b)

datus saistībā ar administratīvām procedūrām vai kriminālizmeklēšanu, kurā konstatēts, ka darbība ir muitas vai lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpums, bet nav pieņemts administratīvs lēmums, notiesājošs tiesas spriedums vai piespriests naudas sods vai administratīvs sods, nedrīkst glabāt ilgāk par sešiem gadiem;

c)

datus saistībā ar administratīvām procedūrām vai kriminālizmeklēšanu, kurā ir pieņemts administratīvs lēmums vai notiesājošs spriedums, piespriests naudas sods vai administratīvs sods, nedrīkst glabāt ilgāk par desmit gadiem.

Šie laikposmi nesummējas.

2.   Visos izmeklēšanas lietas posmos, kas paredzēti 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, datus par personām vai uzņēmumiem dzēš, tiklīdz persona vai uzņēmums, uz kuru attiecas 41.b pants, saskaņā ar datu sniedzējas dalībvalsts likumiem, noteikumiem un procedūrām vairs netiek turēta aizdomās.

3.   FIDE automātiski dzēš datus, tiklīdz ir pagājis maksimālais 1. punktā paredzētais datu glabāšanas termiņš.”

19.

VI sadaļu aizvieto ar šādu:

“VI SADAĻA

FINANSĒŠANA

42.a pants

1.   Šī regula ir pamatakts, atbilstoši kuram finansē visas šajā regulā paredzētās Kopienas darbības, tostarp:

a)

visas izmaksas par pastāvīgās tehniskās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu, ar ko dalībvalstu rīcībā nodod loģistikas, biroju tehnikas un informātikas līdzekļus, lai nodrošinātu kopīgo muitas operāciju koordināciju, sevišķi īpašo uzraudzību, kas paredzēta 7. pantā;

b)

transporta un viesnīcas izdevumu, kā arī dienasnaudu atlīdzināšana dalībvalstu pārstāvjiem, kas piedalās 20. pantā paredzētajās Kopienas misijās, kopīgajās muitas operācijās, kuras organizē vai kuru organizēšanā iesaistīta Komisija, kā arī mācībās, ad hoc sanāksmēs un administratīvās izmeklēšanas vai dalībvalstu operatīvo pasākumu sagatavošanas sanāksmēs, kuras organizē vai kuru organizēšanā iesaistīta Komisija.

Ja a) apakšpunktā paredzēto tehnisko infrastruktūru izmanto muitas sadarbībā, kas paredzēta Līguma par Eiropas Savienību 29. un 30. pantā, dalībvalstu pārstāvju transporta un viesnīcas izdevumus, kā arī dienasnaudas sedz dalībvalstis;

c)

izdevumi saistībā ar informācijas tehnoloģiju infrastruktūru (datortehnikas), programmatūras un saistīto tīklu savienojumu iegādi, izpēti, izveidošanu un uzturēšanu, kā arī izdevumi par saistītiem izstrādes, atbalsta un mācību pakalpojumiem, lai veiktu šajā regulā paredzētās darbības, jo īpaši krāpšanas novēršanu un apkarošanu;

d)

informācijas sniegšanas izdevumi un izdevumi par darbībām, kas ar to saistītas un nodrošina piekļuvi informācijai, datiem un datu avotiem, lai veiktu šajā regulā paredzētās darbības, jo īpaši krāpšanas novēršanu un apkarošanu;

e)

izdevumi, kas saistīti ar MIS izmantošanu un kas paredzēti juridiskajos instrumentos, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 29. un 30. pantu, un jo īpaši Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām, ko sagatavoja ar Padomes 1995. gada 26. jūlija Aktu (19), arī tiek segti no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, ciktāl to paredz minētie juridiskie instrumenti.

2.   Izdevumus, kas saistīti ar šā panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem mērķiem izmantotā kopējā sakaru tīkla Kopienas elementu iegādi, izpēti, izveidošanu un uzturēšanu, arī sedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta. Komisija Kopienas vārdā slēdz vajadzīgos līgumus, lai nodrošinātu šo elementu darbību.

3.   Neskarot MIS darbības izdevumus un 40. pantā minētās kompensācijas summas, dalībvalstis un Komisija atsakās no jebkādām pretenzijām uz to izdevumu atlīdzināšanu, kas attiecas uz informācijas vai dokumentu sniegšanu un administratīvās izmeklēšanas vai jebkādas citas operatīvas darbības veikšanu, kas notiek, piemērojot šo regulu, un tiek izpildītas pēc dalībvalsts vai Komisijas pieprasījuma, izņemot ekspertu atlīdzību, ja tāda ir samaksāta.

20.

Regulas 43. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Šādus pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia, to papildinot, pieņem saskaņā ar 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru:

a)

lēmumus par informācijas iekļaušanu MIS, kā noteikts 25. pantā;

b)

par to darbību noteikšanu, kas attiecas uz lauksaimniecības tiesību aktu piemērošanu, attiecībā uz kuriem informācija jāiekļauj MIS, kā noteikts 23. panta 4. punktā.”;

c)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Komiteja izskata visus jautājumus, kas attiecas uz šīs regulas piemērošanu, kurus izvirza tās priekšsēdētājs vai nu pats pēc savas iniciatīvas, vai arī pēc dalībvalsts pārstāvja lūguma, īpaši attiecībā uz:

šajā regulā minēto savstarpējās palīdzības noteikumu vispārējo darbību,

praktisku pasākumu pieņemšanu 15., 16. un 17. pantā minētās informācijas nosūtīšanai,

informāciju, kas Komisijai nosūtīta saskaņā ar 17. un 18. pantu, lai pārbaudītu, vai no tās var gūt pieredzi, kā arī lai pieņemtu lēmumu par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai pārtrauktu darbības, par kurām ir konstatēts, ka tās ir muitas vai lauksaimniecības tiesību aktu pārkāpumi, un – attiecīgos gadījumos – lai ieteiktu grozīt spēkā esošos Kopienas noteikumus vai izstrādāt papildu noteikumus,

kopīgu muitas operāciju, jo īpaši 7. pantā paredzētās īpašās uzraudzības organizēšanu,

tādu izmeklēšanu sagatavošanu, ko veic dalībvalstis un ko koordinē Komisija, kā arī 20. pantā paredzēto Kopienas misiju sagatavošanu,

pasākumiem, kas nav V sadaļā minētie un kas pieņemti, lai nodrošinātu saskaņā ar šo regulu apmainītās informācijas, īpaši personas datu, konfidencialitāti,

MIS ieviešanu un pienācīgu darbību un visiem tehniskajiem un darbības pasākumiem, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu sistēmas drošību,

nepieciešamību glabāt informāciju MIS,

pasākumiem, kas pieņemti, lai nodrošinātu saskaņā ar šo regulu MIS iekļautās informācijas, īpaši personas datu, konfidencialitāti un lai nodrošinātu atbilstību par apstrādi atbildīgo personu pienākumiem,

pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar 38. panta 2. punktu.”;

d)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Komiteja izskata visas problēmas, kuras saistītas ar MIS darbību un kuras atklājušas 37. pantā minētās valstu uzraudzības iestādes. Komiteja vismaz reizi gadā sasauc ad hoc sanāksmi.”

21.

Regulas 44. pantā un 45. panta 2. punktā vārdus “V sadaļas noteikumus par MIS” aizstāj ar vārdiem “V un Va sadaļas noteikumus”.

22.

Iekļauj šādu pantu:

“51.a pants

Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm katru gadu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par pasākumiem, kas veikti, lai īstenotu šo regulu.”

23.

Regulas 53. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta numerāciju svītro;

b)

panta 2. punktu svītro.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2008. gada 9. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-P. JOUYET


(1)  OV C 101, 4.5.2007., 4. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2008. gada 19. februāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmums.

(3)  OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).

(4)  OV L 136, 31.5.1999., 20. lpp.

(5)  OV C 316, 27.11.1995., 34. lpp.

(6)  OV C 316, 27.11.1995., 33. lpp.

(7)  OV C 139, 13.6.2003., 1. lpp.

(8)  OV C 247, 15.10.2003., 1. lpp.

(9)  OV C 362, 18.12.2001., 1. lpp.

(10)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(11)  OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/24/EK (OV L 105, 13.4.2006., 54. lpp.).

(12)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(13)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

(14)  OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.

(15)  OV C 94, 28.4.2007., 3. lpp.

(16)  Kā noteikts Padomes Regulas (EK) Nr. 2073/2004 (2004. gada 16. novembris) par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā 22. panta 2. punkta a) apakšpunktā (OV L 359, 4.12.2004., 1. lpp.).”

(17)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(18)  OV L 309, 25.11.2005., 9. lpp.

(19)  OV C 316, 27.11.1995., 33. lpp.


Top