EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0555

2008/555/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 26. jūnijs) par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēno H5N1 apakštipa putnu gripu Horvātijā un Šveicē (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3020) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 179, 8.7.2008, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/555/oj

8.7.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 179/14


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 26. jūnijs)

par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēno H5N1 apakštipa putnu gripu Horvātijā un Šveicē

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3020)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/555/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 8. panta 1. un 6. punktu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. un 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 28. augusta Lēmumā 2006/696/EK par to trešo valstu saraksta izveidošanu, no kurām drīkst ievest un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus, inkubējamas olas, diennakti vecus cāļus, mājputnu, skrējējputnu un savvaļas medījamo putnu gaļu, olas un olu produktus un noteiktas bezpatogēnu olas, un par spēkā esošajiem veterinārās sertifikācijas noteikumiem un Lēmuma 93/342/EEK, Lēmuma 2000/585/EK un Lēmuma 2003/812/EK grozījumiem (3) paredzēti veterinārās sertifikācijas nosacījumi mājputnu un atsevišķu mājputnu produktu importam Kopienā un tranzītam caur to. Kopienas noteikumu skaidrības un konsekvences labad šajā lēmumā ir lietderīgi ņemt vērā minētajā lēmumā noteiktās mājputnu un inkubējamu olu definīcijas.

(2)

Komisijas 2007. gada 23. marta Regulā (EK) Nr. 318/2007, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Kopienā un attiecīgos karantīnas nosacījumus (4), paredzēti dzīvnieku veselības nosacījumi dažu putnu importam Kopienā no trešām valstīm vai to daļām. Kopienas noteikumu skaidrības un konsekvences labad šajā lēmumā ir lietderīgi ņemt vērā minētajā regulā noteikto putnu definīciju.

(3)

Komisijas 2006. gada 31. marta Lēmumu 2006/265/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar aizdomām par ļoti patogēnu putnu gripu Šveicē (5) un Komisijas 2006. gada 28. jūlija Lēmumu 2006/533/EK par dažiem pagaidu aizsardzības pasākumiem saistībā ar ļoti patogēno putnu gripu Horvātijā (6) pieņēma pēc tam, kad abās minētajās trešās valstīs konstatēja īpaši patogēnas H5N1 apakštipa putnu gripas infekciju savvaļas putniem. Minētajos lēmumos teikts, ka dalībvalstīm jāpārtrauc dzīvu mājputnu, skrējējputnu, saimniecībā audzētu un savvaļas medījamo putnu un dažu citu dzīvu putnu, ieskaitot lolojumputnus un šo sugu inkubējamas olas, kā arī dažu putnu produktu imports no dažām Horvātijas un Šveices daļām.

(4)

Komisijas 2006. gada 14. jūnija Lēmumā 2006/415/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu Kopienas mājputniem un Lēmuma 2006/135/EK atcelšanu (7) paredzēti daži biodrošības un ierobežojoši pasākumi, lai novērstu minētās slimības izplatīšanos, tostarp A un B apgabalu noteikšana, kolīdz rodas aizdomas par slimības uzliesmojumu mājputniem vai tas ir apstiprināts.

(5)

Komisijas 2006. gada 11. augusta Lēmumā 2006/563/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu savvaļas putnu vidū Kopienā un par Lēmuma 2006/115/EK atcelšanu (8) paredzēti daži aizsardzības pasākumi, lai novērstu minētās slimības izplatīšanos no savvaļas putniem uz mājputniem, tostarp kontroles un monitoringa zonu izveide, pamatojoties uz riska novērtējumu un ņemot vērā epidemioloģiskos, ģeogrāfiskos un ekoloģiskos faktorus, kad ir aizdomas par minētās slimības infekciju savvaļas putniem vai tā ir apstiprināta.

(6)

Horvātija ir paziņojusi Komisijai, ka gadījumos, kad ir aizdomas par īpaši patogēnās H5N1 apakštipa putnu gripas infekciju savvaļas putniem vai tā ir konstatēta, šīs trešās valsts kompetentās iestādes piemēro aizsardzības pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem, kurus piemēro dalībvalstu kompetentās iestādes, kā paredzēts Lēmumā 2006/563/EK, un tā nekavējoties informēs Komisiju par turpmākām izmaiņām dzīvnieku veselības stāvoklī, tostarp par konkrētiem minētās slimības konstatējumiem savvaļas putniem.

(7)

Šveice ir paziņojusi Komisijai, ka gadījumos, kad ir aizdomas par īpaši patogēnās H5N1 apakštipa putnu gripas infekciju mājputniem vai savvaļas putniem vai tā ir konstatēta, šīs trešās valsts kompetentās iestādes piemēro aizsardzības pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem, kurus piemēro dalībvalstu kompetentās iestādes, kā paredzēts Lēmumā 2006/415/EK un Lēmumā 2006/563/EK, un tā nekavējoties informēs Komisiju par turpmākām izmaiņām dzīvnieku veselības stāvoklī, tostarp par konkrētiem minētās slimības uzliesmojumiem vai konstatējumiem mājputniem vai savvaļas putniem. Jāņem vērā arī Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (9).

(8)

Komisija nekavējoties informēs dalībvalstis un nosūtīs tām visu informāciju, ko tā saņēmusi no Horvātijas un Šveices kompetentajām iestādēm.

(9)

Lēmuma 2006/265/EK un Lēmuma 2006/533/EK piemērošanas termiņš beidzās 2007. gada 30. jūnijā.

(10)

Ņemot vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju attiecībā uz īpaši patogēno H5N1 apakštipa putnu gripu Kopienā un trešās valstīs un ņemot vērā no Horvātijas saņemtās garantijas, ir lietderīgi gadījumos, kad kādam savvaļas putnam Horvātijā konstatēta minētā slimība, piemērot Kopienas aizsardzības pasākumus attiecībā uz šo valsti tikai tajās Horvātijas daļās, kurās šīs valsts kompetentā iestāde piemēro līdzvērtīgus aizsardzības pasākumus tiem, kuri izklāstīti Lēmumā 2006/563/EK.

(11)

Ņemot vērā no Šveices saņemtās garantijas, ir lietderīgi gadījumos, kad Šveices teritorijā konstatēta H5N1 apakštipa putnu gripa kādam savvaļas putnam vai mājputniem konstatēts šīs slimības uzliesmojums, piemērot aizsardzības pasākumus attiecībā uz šo valsti tikai tajās Šveices daļās, kurās šīs valsts kompetentā iestāde piemēro līdzvērtīgus aizsardzības pasākumus tiem, kuri izklāstīti Lēmumā 2006/415/EK un Lēmumā 2006/563/EK.

(12)

Komisijas 2007. gada 29. novembra Lēmumā 2007/777/EK, ar kuru paredz dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības prasības un sertifikātu paraugus tādu gaļas produktu un apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu importam no trešām valstīm, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un ar kuru atceļ Lēmumu 2005/432/EK (10), ir noteikts to trešo valstu saraksts, no kurām dalībvalstis var atļaut ievest gaļas produktus un apstrādātus kuņģus, pūšļus un zarnas, un ir noteikti apstrādes režīmi, kas tiek uzskatīti par efektīviem attiecīgo patogēnu inaktivēšanai. Lai novērstu slimības izplatības risku ar šādiem produktiem, jāveic attiecīga apstrāde atkarībā no izcelsmes valsts veselības stāvokļa un atkarībā no tā, no kādām sugām produkts ir iegūts. Tādēļ ir lietderīgi piešķirt atkāpi no noteikuma, ar kuru pārtrauc Horvātijas un Šveices izcelsmes savvaļas medījamo putnu produktu importu, ar nosacījumu, ka produkti pilnībā apstrādāti vismaz 70 °C temperatūrā.

(13)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Dalībvalstis pārtrauc importēt vai ievest Kopienā no 2. punkta a) apakšpunktā minētajām Horvātijas teritorijas daļām un 2. punkta b) apakšpunktā minētajām Šveices teritorijas daļām šādas preces:

a)

mājputnus, kas definēti Lēmuma 2006/696/EK 2. panta a) punktā;

b)

inkubējamās olas, kas definētas Lēmuma 2006/696/EK 2. panta b) punktā;

c)

putnus, kas definēti Regulas (EK) Nr. 318/2007 3. panta a) punktā, un to inkubējamās olas;

d)

savvaļas medījamo putnu gaļu, malto gaļu, gaļas izstrādājumus, mehāniski atdalītu gaļu;

e)

gaļas produktus, kas sastāv no savvaļas medījamo putnu gaļas vai to satur;

f)

neapstrādātu lolojumdzīvnieku barību un neapstrādātas barības vielas, kas satur jebkādas savvaļas medījamo putnu daļas;

g)

neapstrādātas jebkādu putnu medību trofejas.

2.   Importa pārtraukšanu, kas paredzēta 1. punktā, piemēro importam vai ievešanai Kopienā no:

a)

attiecībā uz Horvātiju – visām Horvātijas teritorijas daļām, kurās Horvātijas kompetentās iestādes oficiāli piemēro aizsardzības pasākumus, kas līdzvērtīgi Lēmumā 2006/563/EK paredzētajiem pasākumiem;

b)

attiecībā uz Šveici – visām Šveices teritorijas daļām, kurās Šveices kompetentās iestādes oficiāli piemēro aizsardzības pasākumus, kas līdzvērtīgi Lēmumā 2006/415/EK un Lēmumā 2006/563/EK paredzētajiem pasākumiem.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta e) apakšpunkta, dalībvalstis atļauj importēt un ievest Kopienā gaļas produktus, kas sastāv no savvaļas medījamo putnu gaļas vai to satur, ja minēto sugu gaļa ir apstrādāta, izmantojot vismaz vienu no īpašas apstrādes veidiem, kuri minēti Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 4. daļas B, C vai D punktā.

2. pants

Dalībvalstis nekavējoties veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo lēmumu, un šos pasākumus publicē. Dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju.

3. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2009. gada 30. jūnijam.

4. pants

Lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2008. gada 26. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK (OV L 363, 20.12.2006., 352. lpp.).

(2)  OV L 24, 31.1.1998., 9. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/104/EK.

(3)  OV L 295, 25.10.2006., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1237/2007 (OV L 280, 24.10.2007., 5. lpp.).

(4)  OV L 84, 24.3.2007., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 311/2008 (OV L 93, 4.4.2008., 3. lpp.).

(5)  OV L 95, 4.4.2006., 9. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/892/EK (OV L 343, 8.12.2006., 99. lpp.).

(6)  OV L 212, 2.8.2006., 19. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/892/EK.

(7)  OV L 164, 16.6.2006., 51. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2008/70/EK (OV L 18, 23.1.2008., 5. lpp.).

(8)  OV L 222, 15.8.2006., 11. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2007/119/EK (OV L 51, 20.2.2007., 22. lpp.).

(9)  OV L 114, 30.4.2002., 132. lpp.

(10)  OV L 312, 30.11.2007., 49. lpp.


Top