EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0523

Komisijas Regula (EK) Nr. 523/2008 ( 2008. gada 11. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII, X un XI pielikumu attiecībā uz asins pagatavojumu importu tehnisku produktu ražošanai (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 153, 12.6.2008, p. 23–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; Iesaist. atcelta ar 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/523/oj

12.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 153/23


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 523/2008

(2008. gada 11. jūnijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII, X un XI pielikumu attiecībā uz asins pagatavojumu importu tehnisku produktu ražošanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (1), un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu, 28. panta otro daļu, 29. panta 3. punkta pirmo daļu un 32. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1774/2002 ir noteiktas dzīvnieku un sabiedrības veselības aizsardzības prasības, lai Kopienā ievestu un caur to tranzītā vestu asins pagatavojumus, kas paredzēti tehniskiem nolūkiem, ietverot veselības sertifikātu paraugus un valstu sarakstu, kurās imports atļauts.

(2)

Regula (EK) Nr. 1774/2002 nosaka, ka dzīvnieku blakusproduktus, kas iegūti no tādiem dzīvniekiem, kam ievadītas vielas, kuras aizliegtas saskaņā ar Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīvu 96/22/EK par noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un ß-agonistu lietošanas aizliegumu lopkopībā un par Direktīvu 81/602/EEK, 88/146/EEK un 88/299/EEK atcelšanu (2), var importēt Kopienā tikai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1774/2002 vai īpašiem noteikumiem, kas jāizstrādā.

(3)

Iespēja importēt šādus asins pagatavojumus ir svarīga biotehnoloģijas nozarei, kura ražo dažādus tehniskus produktus galvenokārt farmakoloģijas un pētniecības vajadzībām. Tā kā minētie pagatavojumi nav paredzēti cilvēku pārtikai vai dzīvnieku barošanai un to apstrādes un tehniskās izmantošanas laikā nav riska dzīvnieku un cilvēku veselībai, ka tie iegūti no dzīvniekiem, kam ievadītas vielas, kas aizliegtas saskaņā ar Direktīvu 96/22/EK, ir lietderīgi atļaut importēt Kopienā šādus asins pagatavojumus.

(4)

Regula (EK) Nr. 1774/2002 nosaka, ka asins pagatavojumi, kurus izmanto tehnisku produktu ražošanai, īpaši jāapstrādā vai pagatavojumu izcelsmes valstij vai reģionam bez vakcinācijas jābūt brīvam no slimībām. Tomēr vairākas valstis vai noteikti reģioni ir tiesīgi piegādāt Kopienai svaigu atgremotājdzīvnieku gaļu, jo tās ar vakcināciju ir brīvas no mutes un nagu sērgas, ar nosacījumu, ka iespējamais vīrusa aprites risks ir samazināts. Līdzīgi ir lietderīgi atļaut neapstrādātu atgremotājdzīvnieku asins pagatavojumu importu no šādām valstīm vai reģioniem ar nosacījumu, ka minētie pagatavojumi tiek drošos apstākļos nogādāti galamērķī turpmākai apstrādei.

(5)

Regula (EK) Nr. 1774/2002 nosaka arī to, ka atgremotājdzīvnieku asins pagatavojumu gadījumā izcelsmes reģionam jābūt tiesīgam importēt Kopienā dzīvus attiecīgās sugas dzīvniekus. Saskaņā ar starptautiskiem standartiem attiecīgās slimības drīzāk var izplatīt dzīvi dzīvnieki, nevis asins pagatavojumi. Tāpēc ir lietderīgi svītrot šo nosacījumu no attiecīgajām prasībām.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1774/2002 XI pielikuma VI(A) daļā ir noteikti to trešu valstu saraksti, no kurām dalībvalstis var atļaut ievest asins pagatavojumus, kas paredzēti tehniskiem nolūkiem. Minētie saraksti šobrīd aprobežojas ar valstīm, no kurām atļauts ievest attiecīgo sugu visu kategoriju svaigu gaļu izmantošanai cilvēku pārtikā.

(7)

Tā kā spēkā esošās prasības ļauj apstrādāt asins pagatavojumus, minētos sarakstus jāpaplašina, iekļaujot arī valstis, kurām nav atļauts eksportēt uz Kopienu attiecīgo sugu svaigu gaļu, bet kuras spēj izpildīt prasības par apstrādi. Tomēr skaidrības labad jānosaka atsevišķi veselības sertifikāti apstrādātiem un neapstrādātiem asins pagatavojumiem.

(8)

Prasības mājputnu un citu putnu sugu asins pagatavojumu importam ir lietderīgi atjaunināt, atsaucoties uz starptautiskiem standartiem, kas noteikti Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksā.

(9)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII, X un XI pielikums.

(10)

Pēc minētās regulas spēkā stāšanās dienas jānosaka pārejas periods, lai ieinteresētajām personām nodrošinātu jauno noteikumu izpildei vajadzīgo laiku un ļautu turpināt asins pagatavojumu importu Kopienā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1774/2002 spēkā esošajiem noteikumiem.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1774/2002 VIII, X un XI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Asins pagatavojumu sūtījumus, kam līdzi ir veselības sertifikāti, kas aizpildīti un parakstīti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1774/2002 nosacījumiem, kuri ir spēkā pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas, jāatļauj importēt Kopienā vēlākais līdz 2008. gada 12. decembrim.

Šādus sūtījumus jāpieņem vēlākais līdz 2009. gada 12. februārim, ja līdzi dotais veselības sertifikāts ir aizpildīts un parakstīts vēlākais līdz 2008. gada 12. decembrim.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 11. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 437/2008 (OV L 132, 22.5.2008., 7. lpp.).

(2)  OV L 125, 23.5.1996., 3. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/74/EK (OV L 262, 14.10.2003., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1774/2002 pielikumus groza šādi.

1)

VIII pielikuma IV nodaļu aizstāj ar šādu:

“IV   NODAĻA

Prasības asinīm un asins pagatavojumiem, izņemot tos, kas ir iegūti no zirgu dzimtas dzīvniekiem, tehnisko produktu ražošanai

A.   Imports

1.

Uz asins ievešanu attiecas prasības, kas izklāstītas XI nodaļā.

2.

Dalībvalstīm jāatļauj asins pagatavojumu imports tehnisko produktu ražošanai, ieskaitot materiālus, kas iegūti no dzīvniekiem, kam ievadītas vielas, kas aizliegtas saskaņā ar Direktīvu 96/22/EK, ja:

a)

tos ieved no trešām valstīm, kas attiecīgi uzskaitītas sarakstā XI pielikuma VI A daļā;

b)

tie ir no tehniskas ražotnes, kura atbilst īpašajiem nosacījumiem, kas noteikti šajā regulā, vai no savākšanas uzņēmuma;

c)

tiem ir pievienots veselības sertifikāts, kas atbilst X pielikuma attiecīgi 4.C un 4.D nodaļas paraugam.

3.

Asinis, no kurām ražo asins pagatavojumus tehnisku produktu ražošanai, jāsavāc:

a)

kautuvēs, kas apstiprinātas saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem;

b)

kautuvēs, ko apstiprina un pārrauga trešās valsts kompetentā iestāde; vai

c)

no dzīviem dzīvniekiem, telpās, ko apstiprina un pārrauga trešās valsts kompetentā iestāde.

4.

Gadījumā, ja asins pagatavojumi tehnisku produktu ražošanai iegūti no dzīvniekiem, kas pieder pārnadžu, nepārnadžu un snuķaiņu kārtai, ieskaitot to krustojumus, tiem jāatbilst a) vai b) apakšpunkta nosacījumiem:

a)

produkti apstrādāti kādā no šiem apstrādes veidiem, kas nodrošina, ka tajos nav b) apakšpunktā minēto slimību patogēnu:

i)

termiskā apstrāde 65 °C temperatūrā vismaz trīs stundas, kam seko efektivitātes pārbaude;

ii)

apstarošana ar 25 kGy gamma stariem, kam seko efektivitātes pārbaude;

iii)

termiskā apstrāde ar vismaz 80 °C visā to masā, kam seko efektivitātes pārbaude;

iv)

tikai gadījumā ja dzīvnieki nepieder cūku un pekaru dzimtai: pH līmeņa maiņa uz pH 5 uz divām stundām, kam seko efektivitātes pārbaude;

b)

gadījumā, ja saskaņā ar a) apakšpunktu neapstrādātu asins pagatavojumu izcelsme ir no valsts vai reģiona:

i)

kurā 12 mēnešus nav reģistrēta saslimšana ar liellopu mēri, mazo atgremotāju mēri un infekciozo enzotisko hepatītu un kurā vismaz 12 mēnešus nav veikta vakcinācija pret šīm slimībām;

ii)

kur 12 mēnešus nav reģistrēts neviens mutes un nagu sērgas gadījums un kurā vismaz 12 mēnešus nav veikta vakcinācija pret šo slimību, vai

kur 12 mēnešus nav reģistrēts neviens mutes un nagu sērgas gadījums un kur vismaz 12 mēnešus regulāri veic vakcinācijas programmas pret mutes un nagu sērgu un oficiālas mājlopu – atgremotāju kontroles; tādā gadījumā pēc Direktīvā 97/78/EK noteiktās robežkontroles un saskaņā ar minētās direktīvas 8. panta 4. punkta nosacījumiem pagatavojumi jātransportē tieši uz galamērķa ražotni un jāveic visi piesardzības pasākumi, ieskaitot atkritumu un neizmantoto un pārpalikušo izejvielu drošu aizvākšanu, lai izvairītos no briesmām, ka slimības varētu izplatīties lopu vai cilvēku vidū.

Papildus i) un ii) apakšpunktiem gadījumā, ja dzīvnieki nepieder cūku un pekaru dzimtai, jābūt izpildītam vienam no šādiem nosacījumiem:

izcelsmes valstī vai reģionā 12 mēnešus nav reģistrēts neviens vezikulārā stomatīta un infekciozā katarālā drudža gadījums (ieskaitot seropozitīvu dzīvnieku klātbūtni) un vismaz 12 mēnešus nav veikta uzņēmīgo sugu vakcinācija pret šīm slimībām,

pēc Direktīvā 97/78/EK noteiktās robežkontroles un saskaņā ar minētās direktīvas 8. panta 4. punkta nosacījumiem pagatavojumi jātransportē tieši uz galamērķa ražotni un jāveic visi piesardzības pasākumi, ieskaitot atkritumu un neizmantoto un pārpalikušo izejvielu drošu aizvākšanu, lai izvairītos no briesmām, ka slimības varētu izplatīties lopu vai cilvēku vidū.

Papildus i) un ii) apakšpunktam gadījumā, ja dzīvnieki pieder cūku un pekaru dzimtai, izcelsmes valstī vai reģionā vismaz 12 mēnešus nav reģistrēts neviens cūku vezikulārās slimības, klasiskā cūku mēra un Āfrikas cūku mēra gadījums un vismaz 12 mēnešus nav veikta vakcinācija pret minētajām slimībām, un jābūt izpildītam vienam no šādiem nosacījumiem:

izcelsmes valstī vai reģionā 12 mēnešus nav reģistrēts neviens vezikulārā stomatīta gadījums (ieskaitot seropozitīvu dzīvnieku klātbūtni) un vismaz 12 mēnešus nav veikta uzņēmīgo sugu vakcinācija pret šo slimību,

pēc Direktīvā 97/78/EK noteiktās robežkontroles un saskaņā ar minētās direktīvas 8. panta 4. punkta nosacījumiem pagatavojumi jātransportē tieši uz galamērķa ražotni un jāveic visi piesardzības pasākumi, ieskaitot atkritumu un neizmantoto un pārpalikušo izejvielu drošu aizvākšanu, lai izvairītos no briesmām, ka slimības varētu izplatīties lopu vai cilvēku vidū.

5.

Gadījumā, ja asins pagatavojumi tehnisku produktu ražošanai iegūti no mājputniem un citu sugu putniem, tiem jāatbilst a) vai b) apakšpunkta nosacījumiem:

a)

produkti apstrādāti kādā no šiem apstrādes veidiem, kas nodrošina, ka tajos nav b) apakšpunktā minēto slimību patogēnu:

i)

termiskā apstrāde 65 °C temperatūrā vismaz trīs stundas, kam seko efektivitātes pārbaude;

ii)

apstarošana ar 25 kGy gamma stariem, kam seko efektivitātes pārbaude;

iii)

termiskā apstrāde ar vismaz 70 °C visā to masā, kam seko efektivitātes pārbaude;

b)

gadījumā, ja saskaņā ar a) apakšpunktu neapstrādātu asins pagatavojumu izcelsme ir valstī vai reģionā:

i)

kurš ir brīvs no ļoti patogēnās putnu gripas un Ņūkāslas slimības, kā noteikts OIE Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksā,

ii)

kurā pēdējos 12 mēnešos nav veikta vakcinācija pret putnu gripu,

iii)

kurā mājputni vai citu sugu putni, no kuriem iegūst pagatavojumus, nav vakcinēti pret Ņūkāslas slimību ar vakcīnām, kas izstrādātas no Ņūkāslas slimības vīrusa celma kultūras, kura uzrāda lielāku patogenitāti nekā lēnas iedarbības vīrusa celmi.”

2)

X pielikumu groza šādi:

a)

4.C nodaļu aizstāj ar šādu tekstu:

“4.C   NODAĻA

Image

Image

Image

b)

Pievieno šādu 4.D nodaļu:

“4.D   NODAĻA

Image

Image

Image

3)

Lēmuma XI pielikuma VI A daļu aizstāj ar šādu.

“A.

Asins pagatavojumi

1.

Neapstrādāti nagaiņu asins pagatavojumi

Trešās valstis vai valstu daļas, kas minētas Lēmuma 79/542/EEK II pielikuma 1. daļā un no kurām atļauts ievest jebkuras mājlopu nagaiņu sugas svaigu gaļu vienīgi minētās daļas 7. un 8. ailē norādītajā termiņā.

Japāna

2.

Neapstrādāti mājputnu un citu putnu sugu asins pagatavojumi

Trešās valstis vai trešo valstu daļas, kas minētas Lēmuma 2006/696/EK II pielikuma 1. daļā.

Japāna

3.

Neapstrādāti citu dzīvnieku asins pagatavojumi

Trešās valstis, kas minētas Lēmuma 79/542/EEK II pielikuma 1. daļā, Komisijas Lēmuma 2006/696/EK II pielikuma 1. daļā vai Komisijas Lēmuma 2000/585/EK I pielikumā.

Japāna

4.

Apstrādāti jebkuras sugas asins pagatavojumi

Trešās valstis, kas minētas Lēmuma 79/542/EEK II pielikuma 1. daļā, Komisijas Lēmuma 2006/696/EK II pielikuma 1. daļā vai Lēmuma 2000/585/EK I pielikumā.

Japāna.”


Top